artikel

Stefan Kärvling gjorde tre inlägg i debatten

Denna gång tänkte jag tala lite om risker med en stor skola och fördelarna med en förhållandevis mindre skola som Huvudnäs. Föräldraföreningarna tar också upp detta i sin skrivelse.

RISKER MED EN NY SKOLA/FÖRDELAR MED HUVUDNÄS

 Denna gång tänkte jag tala lite om risker med en stor skola och fördelarna med en förhållandevis mindre skola som Huvudnäs. Föräldraföreningarna tar också upp detta i sin skrivelse.

Den nya skolan blir en stor skola. Kommunchefen skriver i Tjänsteutlåtandet som lades fram 30/3, jag citerar, "Jämfört med våra grannstäder blir Nya Huvudnässkolan och Nya Torpaskolan, med sina drygt 700 elever, ingen stor skola även om man ser dem som en enhet." Föräldraföreningarna har tagit fram fakta. I deras skrivelse kan vi läsa att endast 1,6 procent av Sveriges drygt 4300 grundskolor har över 700 elever. 1,6%. Den nya skolan blir en stor skola. En väldigt stor skola. En skolfabrik.

I en stor skola är det betydligt större risk att eleverna blir mer anonyma. Elever och personal lär inte känna varandra. Det kanske till och med blir så att personalen inte ens känner igen de elever som går på skolan. Den sociala kontrollen minskar med så många elever. Det leder med all säkerhet till otrivsel och ohälsa, särskilt hos de elever som är beroende av tydliga strukturer och bestämda rutiner. Minskad social kontroll tillsammans med den höga koncentrationen av elever ökar också risken för konflikter.

Den mindre skolan har bättre förutsättningar att lyckas med att skapa trivsel bland eleverna och en känsla av trygghet. I en skola där eleverna trivs, känner sig trygga och den sociala kontrollen fungerar finns klart bättre förutsättningar att arbeta förebyggande mot kränkande behandling.

Tillsammans främjar detta en högre grad av måluppfyllelse såväl socialt som kunskapsmässigt.

Riskerna med en storskola är så stora att om Kommunfullmäktige nu fattar ett beslut (som kan få långtgående konsekvenser för så många, nuvarande och kommande, skolelever,) baserat på en undermålig utredning och utan erforderlig konsekvensbeskrivning och riskanalys, är det direkt oansvarigt.

Föräldraföreningarna skriver: "Risken med en stor elevkoncentration är inte utredd, trots att denna fråga skulle beaktas i lokalutredningen enligt Kommunstyrelsens eget beslut (2004-12-01 § 299). Riskanalys/konsekvensanalys är heller inte utförd vilket Arbetsmiljöverket kräver inför genomförande av stora förändringar."

Dela den här sidan:

Kopiera länk