artikel

Program för Lilla Vassbotten och Sanden

För sex år sedan svämmade Vänern över. Ett område som endast var knappa decimetern ifrån översvämning är nu föremål för en storslagen planering för bostäder och mycket annat. Vänsterpartiet säger inte NEJ – än, men vi ville avvakta tills vi vet resultatet som den stora statliga Klimat- och sårberhetsutredningen lägger fram i höst. Läs vår reservation.

Reservation till förmån för eget yrkande
Kommunstyrelsen 2007-03-28 – Ärende 5
Uppdrag att upprätta program för detaljplaner avseende Lilla Vassbotten och Sanden Dnr 2007:163 information och beslut 

Byggnadsförvaltningens sammanställning av beslutsunderlaget innehåller bl a följande textavsnitt. 

·         För att skydda Lilla Vassbotten och Sanden mot översvämningar föreslås att på delar av stränderna anläggs vallar eller murar. På andra ställen föreslås att marken förbereds för tillfälliga skydd mot översvämningar, till exempel pelare som kompletteras med skivor vid höggvatten.                                                                                                 [sida 9] 

 

·         Klimat- och sårbarhetsutredningen har i sitt delbetänkande ”Översvämningshot” SOU2006:94 bland annat studerat en översvämningsnivå med cirka 100 års återkomsttid och en dimensionerande nivå. 100-årsnivån ligger på +46,3 meter men bedöms kunna inträffa oftare än tidigare. Den dimensionerande nivån föreslås bli + 47,2 meter i höjdsystem RH00. … Utredningen anser att man tills vidare inte bör bygga på nivåer under den dimensionerande nivån. Slutbetänkandet beräknas bli klart hösten 2007.     [sida 19]  

 

·         Marknivåerna inom Lilla Vassbotten och Sanden varierar mellan +45.24 meter (i höjdsystem RH00) och cirka 46,6 meter. Vid översvämningen vintern 2000/2001 steg Vänerns nivå till +45,65 meter. En dag steg dock nivån till cirka +46,00 meter.                                    [sida 31] 

 

·         Det är risk för att planområdet kan bli översvämmat i framtiden. Det kan därför hävdas att marken är olämplig för bebyggelse.                                                                  [Ibid] 

 

·         Kommunen har efter översvämningen vintern 2000/2001 beslutat att den lägsta tillåtna grundläggningsnivån i Vänersborg skall vara +46,3 meter.                                                     [Ibid] 

 

·          Tidplan: Samråd om detta program sker i april-maj 2007. Efter samrådet kommer programmet efter en eventuell bearbetning att godkännas av kommunfullmäktige. Detta beräknas ske i september 2007.                                                                              [sida 50] 

 

Mitt yrkande gällde att den fortsatta hanteringen av programmet skulle skjutas upp till hösten för att invänta slutbetänkandet av Klimat- och sårbarhetsutredningen. Jag anser det inte försvarbart att negligera betänkandets rekommendationer: 

 

Utredningen förordar restriktioner för byggande under översvämningshotade nivåer. Detta påverkar de som har intresse av att bygga inom dessa områden, liksom kommuners samhällsplanering för sjönära områden. De föreslagna restriktionerna är dock en nödvändig anpassning till de översvämningsrisker som finns och klimatförändringarna. Syftet med restriktionerna är att skydda boende och näringsidkare.   [sida 27 SOU] 

 

Undvik tillsvidare nybyggnation kring Vänern under nivå ca +47,2 m. Vissa undantag kan göras ner till nivån ca +46,3 m. Under nivån +46,3 m bör enbart enkla byggnader som uthus tillåtas. Detta bör åstadkommas genom att kommunerna i sitt ordinarie planarbete beaktar risken för översvämning till dessa nivåer.     [Observera att jag (J.B.) ändrade uppgifterna från +47,4 till +47,2 meter och från +46,5 till +46,3 meter – m.a.o. uppgifterna överfördes från RH70 till rikets höjdsystem RH00.]                                                                                                    [sida 294 SOU] 

 

  James Bucci 

Vänsterpartiet                                                                                   2007-03-30 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk