Budget 2024

Kommunerna får det svårt framöver

Läget inför fullmäktiges budgetbeslut 2024 i juni ter sig mycket mörkt. Våra förtroendevalda vill såklart förstå ”varför” och även söka efter vägar för att underlätta i den djupa dalgång som stundar. Här ett avsnitt från Vänsterpartiets riksdagsmotion med anledning av regeringens vårbudgetproposition.

7.2.2 Kommunerna får det svårt framöver

Kommunerna beräknas fortfarande gå med samlat överskott i år (totalt 8 miljarder kronor för kommunerna totalt) men det är samtidigt den lägsta nivån sedan 2004.
Överskottet motsvarar 1,1 procent av skatter och statsbidrag, vilket är för lågt för att nå ett generellt mål om god ekonomisk hushållning. För det skulle ytterligare cirka 6
miljarder kronor behöva tillföras kommunerna. I SKR:s enkät anger tre av fyra kommuner att de kommer att bli tvungna att vidta åtgärder i verksamheterna. Kommunernas pensionskostnader utgör en stor del av kostnadsökningen där premieökningar i det nya pensionsavtalet driver cirka 25 procent av detta. En del av kommunerna har dock möjlighet att använda sin resultatutjämningsreserv (RUR) för att täcka upp för årets underskott. [Vänersborg har sedan 2013 bokfört ett belopp om 50 miljoner i RUR.]  Långt ifrån alla kommuner har dock tillgång till en RUR och en kommun som budgeterar med underskott är skyldig att presentera en plan för att återställa det inom tre år. För innevarande år har 48  kommuner budgeterat med underskott, 28 kommuner har
ett nollresultat. Totalt har dock 236 kommuner budgeterat för ett resultat som är lägre än 2 procent av skatter och statsbidrag.
För 2024 beräknar SKR att kommunerna får ett genomsnittligt underskott på 5  miljarder kronor – det saknas då totalt 19 miljarder kronor för att nå kommunallagens krav om överskott på 2  procent.
Vänsterpartiet föreslog 20 miljarder kronor mer än regeringen för 2023. Att värdesäkra statsbidragen framstår som en av de viktigaste strukturreformerna i
dagsläget. Hela kommunsektorn behöver långsiktiga förutsättningar för att bedriva det välfärdsarbete som är så centralt för oss alla.

Dela den här sidan:

Kopiera länk