Textilavfall

Inte Vänersborgs kommun utan Wargön Innovation

Vid olika tillfällen får Vänersborgs kommun en inbjudan från något av regeringens departement att skriva en remiss till någon utredning eller skrivelse.

Kommunledningens intresse att engagera sig i remisserna är milt sagt svalt. Det framgår inte minst av uttalanden från kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, S, som i fullmäktige fick frågor kring remissarbetet.

Nu kom en ny inbjudan –  den riktar sig inte till kommunen utan till Wargön Innovation. För kommunen och kommunens förtroendevalda är ämnet av stort intresse. Fortfarande finns det hopp om och förväntningar på etableringen i Vargön att det skall komma till stånd en utveckling som ger arbetstillfällen. 

I övrigt rör remissen ett område som är av allmänt intresse. Och det känns tillfredsställande att kommunen flera gånger under åren som gått har hållit fast vid att tro på projektet Wargön Innovation. 

Vad gäller det? Klimat- och näringslivsdepartementet skickade ut på remiss ”Cirkulär hantering av textil och textilavfall”. 

Den 1 januari 2026 skall lagförslag träda i kraft som är föranledda av ett EU-direktiv och som ska leda till att separat insamling av textil införs i reglementen för avfallshantering. Och så: ”Promemorian innehåller också förslag om att genomföra kravet på medlemsstaterna enligt samma direktiv att vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering för textilier.”

Här finns förslag på att ”främja återanvändning” och ”behandlingen av textilavfallet”. Ett avsnitt säger: ”För avfallentreprenörer som sorterar eller på annat sätt behandlar avfall kan de nya kraven förväntas skapa nya affärsmöjligheter eftersom mer textilavfall kommer att sorteras ut och behöva behandlas i enlighet med
avfallsregelverket. I dag finns endast ett fåtal anläggningar i Sverige för sortering av textilavfall respektive för materialåtervinning av textilavfall. Bedömningen är att efterfrågan på den typen av tjänster kommer att öka.

I förteckningen över remissinstanser framgår att svaren skall ha inkommit senast 25 augusti 2023.

Dela den här sidan:

Kopiera länk