Kommunfullmäktige

Kan det här vara något?

Med förväntan och med oro ser vi fram emot kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag. Ordföranden har kallat till klockan 15:00, i regel träffas ledamöterna först klockan 18:00.

Bakgrunden till att komma igång tidigare lär vara  beslutet i kommunstyrelsen 2018-05-08:  ”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa kommunstyrelse initierar förändring av kommande inriktningsmål med syfte att kommunfullmäktige i juni får tillfälle att debattera olika infallsvinklar.”

Nästa” kommunstyrelse var 4 juni 2018, där nämndes inget om detta.

I utskicket inför kommunfullmäktige i juni  finns inte frågan på kallelsen och nämns inte heller på annat sätt.

På kommunens hemsida hälsas välkommen till sammanträdet:

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Folkets hus onsdagen den 20 juni klockan 15.00. Alla är välkomna!

Kallelse och handlingar i de ärenden som ska behandlas finns att läsa här på den digitala anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Trollhättans närradio på frekvensen 90,6 Mhz med början kl. 17.30.

Vad som sker och vad som sägs mellan 15:00 och 17:30 kommer i vart fall inte att sändas i närradion.

Vänsterpartiets gruppmöte enades om att förbereda ett inlägg där vi berättar hur vi vill förändra regelverket. Idag sker allt i enlighet med ett beslut i fullmäktige från december 2013. Där fastslogs kommunens vision och det bestämdes hur centrala inriktningsmål skall tas fram. Kommunens mål- och resursplan formulerar var fokus i verksamheten skall ligga och vilka resurser som skall fördelas till vilka enheter.

Vänsterpartiets kritik mot hela processen har successivt blivit allt tydligare. Partiet centralt arbetar också med frågan, se t ex dokumentet ”New Public Management – bakgrund, effekter och kritik”.

Vi vet mycket väl att vi knappast kommer att få många ledamöter från kommunens andra partierna att ge sig i kast med Vänsterpartiets skrifter.

Men så dök det upp något som borde intressera en och annan ledamot inför reformen av kommunens målstyrningsprocess.

I torsdags tog statsrådet Ardalan Shekarabi emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”.

Här ett citat:

Genom den omfattande dialog som Tillitsdelegationen har haft med forskare, medarbetare, chefer, politiker och medborgare med flera har vi identifierat en rad problem som skapar hinder för att mötet
mellan medarbetaren och medborgaren ska bli så bra som möjligt:
• Bristande medborgarfokus.
• Frånvaro av helhetsperspektiv.
• Detaljstyrning och administrativa tidstjuvar.
• Frånvarande ledarskap och bristande stöd till medarbetarna.
• Bristande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
• Bristande öppenhet.
En grundläggande utgångspunkt är att ett mycket starkare inslag av tillitsbaserad styrning och ledning kan utgöra en viktig dellösning på de olika problem och hinder som i dag begränsar medarbetarens handlingsutrymme och verksamheternas utveckling och därmed också kvaliteten på välfärdstjänsterna. Inom ramen för vårt arbete har vi fokuserat på den outnyttjade potential som finns hos medarbetare i
välfärdssektorn och hur denna potential bäst kan tas tillvara, till nytta för brukare, patienter, elever och andra intressenter.

En utredning som kom vid rätt tidpunkt – kan det här vara något?

Dela den här sidan:

Kopiera länk