Bostadsförsörjning

Japp! Nu! Äntligen!

Någon dag innan midsommar 2006 antog kommunfullmäktigeBostadsprogram 2007-2009 med utblick mot 2010 och 2011”.

2013, 2014, 2015, 2016 noterades varje år i ”Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län” (utgiven av Länsstyrelsen i Västra Götalands län) att Vänersborg tillhörde de kommuner som inte levde upp till kravet: ”​Kommunerna har bostadsförsörjningsansvaret och ska verka för att alla kommuninvånare har en bostad. Trots den ansträngda situationen i länet är det 16 kommuner som saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen, något som kommunerna enligt lag ska anta under varje mandatperiod.” [Citat från Bostadsmarknadsläget 2016]

Vänsterpartiet har sedan 2012 genom motioner, interpellationer och frågor efterlyst kommunledningarnas handlingskraft. Vi fick alltid svar, för det mesta var dock svaren intetsägande och handlingskraften förblev klen. Men nu kan vi se framåt, nu ska det hända något.

Nu är en handling på väg ut till alla nämnder: Remiss av Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjning”. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer vid sitt möte 2 maj att få tillfälle att begrunda förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning samt en sammanställning av inkomna remissvar. Den 10 maj ankommer det sedan på kommunstyrelsen att formulera ett beslutsförslag till kommunfullmäktige som sammanträder 23 maj. Längre fram under året, efter sommarpausen, är det sedan Vänersborgs nya översiktsplan som skall manglas. Dessa två dokument hänger ihop, de skall utgå från den aktuella situationen och lämna tydliga besked var, när och hur utvecklingen är tänkt att ske.

Det är Länsstyrelsen som samordnar och även har tagit på sig att driva på. Så här beskrivs uppgiften att bevaka att kommunerna arbetar med bostadsförsörjning:

”​Tillgången till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. I regeringsformen står det uttryckligt att det allmänna ska trygga rätten till bostad. Bostadsförsörjningen är därför en central strategisk fråga för kommunerna. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i kommunen och länet.

Det är varje enskild kommun som ansvarar för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna om hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas.”

Länsstyrelsen skriver om ”Kommunala riktlinjer”: ​”Syftet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att underlätta att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och utförs. Riktlinjerna ska minst innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, insatser för att nå målen och vilken hänsyn som tagits till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av demografisk utveckling, behov och efterfrågan samt marknadsförutsättningar. Riktlinjerna är vägledande för beslut enligt plan- och bygglagen.”

Nu ska det alltså gå ganska fort. Hur kommunledningen ser på underlaget kan man få en hyfsat bra uppfattning om genom att läsa minnesanteckningar från en ”Bostadsstrategisk dialog”. Den 10 januari träffades personal från Länsstyrelsen, med ett flertal olika uppdrag som alla anknyter till bostadsfrågor, med representanter för Vänersborgs kommun: Tre politiker, Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C, samt Jörgen Hellman, S, riksdagsman med flera tunga uppdrag på central nivå och uppdrag på hemmaplan som ordförande för Vänersborgsbostäder, och Gunnar Johansson, VD för vårt kommunala bostadsbolag. I dialogen sammanfattas med ”VK” alla inlägg som någon av dessa fyra representanter gjorde, men det är inte svårt att läsa sig fram till hur Marie Dahlin och Bo Carlsson tänker.

På Vänsterpartiets gruppmöten 14 mars och 19 april ska vi föra samtal med våra förtroendevalda och alla våra medlemmar som önskar ansluta sig till mötena kring det kommande beslutet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk