Kommunfullmäktige

Den som väntar på något gott får vänta lite längre.

Återigen – MEDBORGARDIALOGEN. Vad händer egentligen i Vänersborg kring ”medborgardialogen”?

Det finns två spår: Välfärdspartiet hade skrivit en motion som var på väg att få ett blankt ”Nej, tack” när James Bucci, gruppledaren för Vänsterpartiet ingrep med ett eget förslag som ledde till en kompromiss. Medborgardialog skulle det vara ”på prov” vid ett tillfälle och sedan utvärderas. Provet ordnades i samband med Aqua Blå, utvärderingen återstår att göras. Det faller väl på demokratiberedningen att lämna en rapport.

Det andra spåret går tillbaka till 2008, mitt i den gångna mandatperioden, när föregångaren till dagens demokratiberedning föreslog att kommunen skulle besluta om riktlinjer för hur ”medborgardialogen” skulle ordnas i Vänersborg. Intresset hos kommunledningen var inte stort, ett första försök tillbakavisades för att det var för ”allmänt hållet”, ett andra för att det ansågs för detaljerat.

I januari 2013 beslutade kommunfullmäktige att nu skulle det hända något. Fast först skulle alla nämnder få möjlighet att yttra sig – se beslutet enligt protokollet. Sedan dess har ett svar noterats i kommunens diarium. Det kom från Överförmyndarnämnden som med all rätt konstaterade att denna nämnds verksamhet knappast kan bli föremål för en medborgardialog. Andra nämnder då? Deras remissyttranden kan inte dröja länge till. Den 14 oktober finns punkten ”medborgardialog” på ”presidiets” agenda, ”presidiet”, det är de tre kommunalråden Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S) och Johan Ekström (FP).

Dessa tre och många därtill fanns också på plats när det ordnades en informationsdag kring medborgardialogen här i Vänersborg, en förmiddag för förvaltningarnas chefer på högre och högsta nivå och en eftermiddag för kommunalpolitiker. SKL berättade vad som redan görs land och rike runt, från Kungsbacka informerades hur man hade ordnat samspelet mellan kommunen och kommunens invånare.  Underlag som presenterades och kommenterades 20 maj i kommunhuset finns på hemsidan för Demokratiberedningen, klicka på länkarna som finns under rubriken ”Dokument”. Mycket litteratur finns också i SKLs ”bokskåp” för medborgardialogen.

Så visst kan det bli bra också i Vänersborg – någon gång längre fram. Under tiden går det inte så bra som man vågade hoppas, ett aktuellt exempel är ärendet Kindblomsvägen och dialogen som förs ”från” samhällsbyggnadsförvaltningen ”till” de boende på Blåsut. En beskrivning kommer vid senare tillfälle.

Dela den här sidan:

Kopiera länk