Grönplan

Åter till Kindblomsvägen

Kommunstyrelsen har två uppgifter: i en del ärenden är kommunstyrelsens uppgift att bereda beslutsförsalagen till kommunfullmäktige men för de flesta ärenden ankommer det på kommunstyrelsen att fatta beslut direkt.

Första ärendet på listan nu på onsdag är ett ärende där kommunstyrelsen skall lägga fram ett beslutsförslag till kommunfullmäktige som har möte 20 mars. Ärendet är ”Återremitterad ärende Kindblomsvägen”.

Det var i september 2011 som kommunfullmäktige beslutade [sid 6-10]:

”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Motivering till återremissen är att de handlingar i ärendet som kommit in till kommunen under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till och med kommunfullmäktiges möte idag 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta samt att en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”

Mer än ett år senare, den 1 november 2012 var kommunhusets sessionssal väl besökt när de boende kring Kindblomsvägen fick tillfälle att träffa personal från byggnadsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. Politiker från de flesta partierna hade också kommit, även alla tre kommunalråd fanns på plats. Dialogen uteblev dock, det handlade mer om en diskussion, om frågor och svar, präglat av en påtaglig nervositet hos flera av byggförvaltningens representanter. Kvällen blev lång. Under punkten ”övrigt” fick Kindblomsgruppen ordet. Det var en diger presentation, strukturerad, detaljerad, och försedd med noggrann dokumentation. Under kvällen fördes anteckningar av personal från förvaltningarna.

När nu ärendet kommer tillbaka till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige har följande hänt:

Den tilltänkte exploatören är inte längre aktuell. Modulbyggen Normstahl AB i Ljungby meddelade den 15 oktober 2012: ”Vi har diskuterat hel del om exploaterings området Blåsut och vi har tyvärr bestämt oss för att avstå. Stor grund till detta är tiden, problematiken i området och att marknaden har ändrat sig stort sedan vi gått in i detta projekt. Skickar med det utkast som vi hade arbetat fram som Ni kan använda om Ni vill.

När kommunstyrelsens arbetsutskott formulerade sitt beslutsförslag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fanns fortfarande dokumentationen från den 1 november med, såväl minnesanteckningarna som gruppens presentation [Obs: en stor fil som kräver tid att ladda ner]. Nu noteras istället:

”Ärendets ursprungsfråga är inte längre aktuell varför Fastighetsenhetens skrivelse 2012-11-19 bifogas medan utredning angående förekomst av salamander samt medborgardialog finns i akten men bifogas inte.”

Man kan ju undra hur många av fullmäktiges ledamöter som stod bakom beslutet att återremittera ärendet i september med tillägget” … samt att en medborgardialog genomförs med de boende i området, innan beslut fattas”, hur många som nöjer sig med konstaterandet att medborgardialogen har ägt rum, hur många som låter bli att vilja veta hur medborgardialogen avlöpte och vad som framkommit.

Från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-28 framgår av protokollet vilka 42 som röstade för återremiss. Där finns även en reservation som ger uttryck för de nio ledamöternas åsikt varför ärendet kunde avgöras ”här och nu”.

För övrigt kan man notera att ”medborgardialog i planärenden” är ett aktuellt ämne i många kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting SKL har tagit fram ett faktablad i ämnet och genomför utbildningar.

I ärendet som nu återkommer till ett avgörande finns en markant förändring från fastighetsutskottets yttrande via samhällsbyggnadsnämndens formuleringar till det beslutsförslag som nu föreligger. Först ”allt klart, området kan exploateras” och nu:

”Kommunfullmäktige noterar, med hänvisning till sitt beslut 2011-09-28, § 116, den av fastighetsenheten upprättade skrivelsen daterad 2012-11-19. Kommunfullmäktige noterar också att av de handlingar som skulle ges möjlighet till beredning, har resulterat i utredning om vattensalamanders förekomst i aktuellt område. Kommunfullmäktige noterar vidare att en medborgardialog genomförts.

Kommunfullmäktige beslutar att ett godkännande av markanvisningsavtal gällande exploatering på Fiolen 3 samt på del av Blåsut 2:2 inte är aktuell på grund av att den i ansökan aktuelle exploatören för området tagit tillbaka sin ansökan. Ärendet avskrivs därmed från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige noterar slutligen att när området åter kommer att vara föremål för exploatering, ska fråga om godkännande av markanvisningsavtal åter bli föremål för Kommunfullmäktiges bedömning.”

Nu får vi avvakta kommunstyrelsen. Det är lätt att förstå de boende kring grönområdet, som upplever en blandning av lättnad ”det byggs inte nu” och frustration ”vi hålls åter i ovisshet att det kan ske senare”.

Vänsterpartiet beklagar att inte kommunfullmäktige biföll motionen om att ändra detaljplanen.  Den lilla gröna kullen kunde vid det här laget varit på pappret vad den är i verkligheten: ett litet grönt området med buskar och träd som ligger mellan Rostvägen och Katrinedalsvägen, som är den förlängda bakgården till ett tjugofemtal villor och en härlig grön plätt – området är som en modell av det som euforiskt beskrivs i Grönplanen, i Vänersborgs kommuns Grönplan

Dela den här sidan:

Kopiera länk