Uncategorized

Anvisningar för ramsättning Mål- och resursplan 2010

Lutz2

Vänsterpartiet går i otakt – med samtliga andra partier, men i synnerhet med kommunledningen.
I november 2008 i kommunstyrelsen och i december 2008 i kommunfullmäktige frågade Vänsterpartiet kommunstyrelsens ordförande om det fanns anledning att justera Mål- och resursplanen 2009. Korta svar är lättast att komma ihåg: Nej, det fanns det inte. Idag föreslog kommunstyrelsen en revidering för innevarande år.
Reservation

Kommunstyrelsen 2009-02-25
Ärende 8
Beslut om anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för 2010-2012 – underlag för ramsättning (Dnr KS 2009:41)

Vänsterpartiet går i otakt – med samtliga andra partier, men i synnerhet med kommunledningen.

I november 2008 i kommunstyrelsen och i december 2008 i kommunfullmäktige frågade Vänsterpartiet kommunstyrelsens ordförande om det fanns anledning att justera Mål- och resursplanen 2009. Korta svar är lättast att komma ihåg: Nej, det fanns det inte. Idag föreslog kommunstyrelsen en revidering för innevarande år.

Nu gäller det ramarna för budgeten 2010 och framåt. Kommunstyrelsens ordförande förvånades över Vänsterpartiets avslagsyrkande. ”Vill Vänsterpartiet inte skicka några anvisningar till nämnderna?”

Det finns två svar på frågan – ett skulle vara ”Nej”, det andra ”inga anvisningar som redan är överspelade”.

Jag vill förklara vårt ”Nej”. Finanskrisen och den extrema lågkonjunkturen har inom en oerhört kort tidsperiod radikalt förändrat förutsättningar för ekonomisk planering. Visserligen finns i Vänersborgs kommun tämligen färsk erfarenhet av att hantera verksamheten i en finansiell dalgång, men nu är situationen exceptionell.

Faran för den kommunala skutan är så stor, att kommando och anvisningar från bryggan inte ensam kan klara av stormen. Hela besättningen måste besjälas av att ”vilja klara av läget”, ro ut ovädret och vara med om att gemensam styra mot fast grund igen. Då behövs annat, inte det traditionella – innovativ ledningsförmåga vore på sin plats. Orden ”tillsammans” och ”vi kan om vi vill” måste komma inifrån organisationen, inte bara som en text som ska mjuka upp barska nedskärningsbeslut.

Ingenting i budgetberedningens arbete tyder på att man delar vår uppfattning om behovet av ett annat arbetssätt i denna unika situation. Krav på nedskärning av budgetposter framförs i vanlig ordning, endast tonläget är skarpare och siffrorna något högre.

Jag vill också förklara ”inga anvisningar som redan är överspelade”.
Vid dagens kommunstyrelse informerades om Cirkuläret 09:10 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som publicerades den 19 februari 2009.
Förenklat uttryckt, intäktsbortfallet genom minskade skatteintäkter är 2009 och 2010 väsentligt tyngre än SKL:s uppgifter från december 2008 som har legat till grund för bidgetberedningens arbete.

Därutöver är i underlaget för ramsättningen överhuvudtaget ingen hänsyn tagen för kostnadsökningar som vi ser framför oss som en annan oundviklig post i vår kommunala ekonomi. Försörjningsstödet kan inte hanteras idag inom befintliga anslag, värre blir det.

Inget är sagt än om hotbilden med den osäkra framtiden för fordonsindustrin med alla kedjereaktioner som ett värsta scenario för med sig.

Inget är sagt om våra ungdomar där många inte kommer att lyckas med att hitta en övergång från utbildning till anställning under en överskådlig framtid.
Inget är sagt om den ohållbara situationen för en av våra stora verksamheter, undervisningen, där den ansvariga nämnden tar med sig ett underskott från det gångna året som det inte finns en chans att täcka av egen kraft. Om inte, ja om inte det ska ske som ramsättningen inte vill beröra: nedskärning av personalstyrkan.

En fråga där Vänsterpartiet vill veta vad som egentligen gäller och hur kommunledningen har för avsikt att agera är budgeten för kommunens investeringar. Som vanligt finns inte frågan med vid tidpunkten för ramsättningen. Men det är väl ingen överdrift att påstå att investeringarna borde beröras i underlaget, denna gång kanske mer än någonsin förr.

Vi vet inget om regeringens budgetproposition, som idag anses som den snart sista förhoppningen att staten kommer att biträda med någon lättnad för den kommunala och landstingskommunala ekonomin.

Men det finns även ett tredje svar varför Vänsterpartiet inte vill skicka ut dessa anvisningar som nu går ut till nämnderna. Det handlar om vår syn på handlingsutrymmet som står till vår kommuns förfogande.

Hösten 2004 förändrades kommunallagen genom att riksdagen antog propositionen om ”God ekonomisk hushållning”. Förändringarna tillämpades första gången räkenskapsåret 2005. Riktlinjerna har hittills varit vägledning för kommunal verksamhet under tre-fyra ”goda år”.

Utformningen av våra ekonomiska mål (resultat i % av …, investeringar/egna medel, minska låneskulden med …., etc.) baserades på ett underlag som gav rimliga förutsättningar för att man skulle lyckas.

Varken 2004 eller senare fanns det större anledning till att se helheten av förslaget om God ekonomisk hushållning. Där finns nämligen klara öppningar för en politisk hantering av ett ekonomiskt läge som absolut inte präglas av goda förutsättningar.

Några axplock visar att förändringarna mycket väl tillåter annan hantering:

• Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Nytt: Undantag får göras i budgeten om det finns synnerliga skäl.
• Nytt: Om kostnaderna överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren.
• Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras
1. Om synnerliga skäl angetts som orsak för en obalanserad budget (nytt)
2. …
3. Om det finns andra synnerliga skäl (delvis nytt)
• Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske.

Vänsterpartiet står helt utanför budgetberedningens arbete. Vänsterpartiet är inte med när presidiemöten ordnar genomgång av underlag, när interna samtal förs över målsättning och anpassning till ändrade förutsättningarna. Det är först när budgetberedningen i detta skede har slutfört sitt arbete som vi kan ta del av resultatet. Och det är i detta skede vi säger Nej. Vi säger också att en annan inriktning av budgetarbetet skulle ha varit värt att pröva. Och slutligen: Denna gång får vi verkligen betala priset för att Vänersborg som en att få kommuner i Sverige beslutar om sin budget redan innan midsommar. Det är ingen djärv gissning att ett budgetbeslut strax innan årets slut borde ha bättre utsikt att bli rätt.

Lutz Rininsland 2009-02-25
Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk