Uncategorized

Vassbotten AB

kommunallagen_1_110x110

Vänsterpartiet hade 08-09-01 synpunkter på det aktieägaravtal som kommunen tänker skriva under för att skapa Vassbotten AB.
Har vi regelverk som styr upp hur kommunal verksamhet skall bedrivas så skall reglerna följas.

Den första september hade jag att ta ställning till ett aktieägaravtal och ett detaljplans uppdrag. Detaljplans uppdrag var det inget problem att ställa mig bakom då jag har inga invändningar mot att den del av Vassbotten får exploateras förutsett att översvämningsriskerna beaktas i all planering för området. Enda negativa synpunkt på plan uppdraget skulle ha varit att byggnadsförvaltningen får jobba häcken av sig för att få planen klar inom tre veckor.

Aktieägaravtalet var däremot en annan femma. Vänsterpartiet hade frågor på avtalspunkten Konkurrens 21.1 där det står

”Parterna förbinder sig att inte direkt eller indirekt eller på annat sätt främja eller stödja verksamhet som konkurrerar med den verksamhet som enligt parternas gemensamma överenskommelse skall bedrivas av Bolaget, dvs att utveckla Området och Projekten. Ovanstående konkurrensförbud gäller för part så länge Part är aktieägare i Bolaget och för en tid av tre (3) år efter det att part avhänt sig sina aktier i Bolaget.”

Min spontana reaktion när jag läste 21.1 var att en kommun inte kan binda upp sig gentemot en specifik näringslivs aktör på detta viset. Jag ställde därför frågan i kommunstrelsen hur pass viktig 21.1 var till avtalet? Jag fick till svar att det var vikigt och en sådan skrivning var vanlig i affärsvärlden. För mig blev det här en ordentlig krock mellan det privata och det offentliga världar som jag inte var beredd att gå med på. Mina yrkanden och reservationer blev därför följande:

Jag yrkar på återremiss av ärendet för att aktieägaravtalet behöver omarbetas.

§21.1  under ”Konkurrens” i avtalet behöver antingen tas bort eller skrivas om för att det inte skall förekomma ett otillbörligt gynnande av en enskild näringsidkare.

Skulle mitt återremiss yrkande falla yrkar jag därefter på avslag

 

Reservation i ärendet Utveckling av Lilla Vassbotten

Jag reserverar mig till förmån för mitt återremiss yrkande.

Min mening är att det finns ett frågetecken över §21.1 i aktieägaravtalet till den grad att det kan röra sig om otillbörligt gynnande av en enskild näringsidkare. Detta frågetecken hade behövts redas ut innan vi fattade beslut om aktieägaravtalet.

I 2 kap. 8 § kommunallagen stadgas att kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Huvudregeln är att en kommun inte får ge stöd till ett enskilt företag. Synnerliga skäl att frångå denna huvudregel kan föreligga för gles­bygdskommun som lämnar stöd till innehavare av exempelvis livsmedelsbutiker eller bensinstationer om stödet är nödvändigt för att garantera en viss lägstanivå av kommer­siell service åt hushållen.

 

Reservation i ärendet Utveckling av Lilla Vassbotten

Jag reserverar mig till förmån för mitt avslags yrkande. Med nuvarande §21.1 kan jag inte ställa mig bakom detta aktieägaravtal.

Dela den här sidan:

Kopiera länk