• Hem
  • Verksamhetsplan...
sida

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021
Inledning
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi är ett parti som vill skapa frihet och jämlikhet för alla. Vårt parti är en del av arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen och den antirasistiska rörelsen.
Verksamhetsåret 2020 blev ett år som saknar motstycke i historien. En världsomfattande pandemi förändrade och försvårande mycket av det arbete som var vår ambition förra året.
Vi har alla försökt anpassa oss utifrån nya digitala mötesformer. Trots dessa förutsättningar har vi tillsammans lyckats påbörja en utveckling av flera områden som ska göra oss starkare som förening och politiskt.
Nu tar vi nya tag och i vårt långsiktiga arbete har vi goda möjligheter att sätta en tydlig och röd prägel på det kommande året. I vårt förslag till verksamhetsplan för 2021 har vi försökt samla de strategier för hur partiföreningen ska fortsätta växa och bli starkare med sikte på valframgång 2022.

Vår partiförening
Som partiförening är vår uppgift att verka lokalt utifrån partiets stadgar och partiprogram för att vinna förtroende för partiet. Det gör vi genom att föra fram lokala förslag, stödja och organisera rörelser och aktiviteter samt delta i det kommunalpolitiska arbetet.
Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och strävan efter dialog med invånarna. Vi skaffar oss kunskap, är pålästa och ser till hela kommunen. Vi är engagerade, lyhörda och samverkande gentemot väljarna, andra partier och varandra. Vi eftersträvar att hitta lösningar, gärna i samverkan med andra som vill samma sak. Vi vill känna gemenskap och ha roligt tillsammans med en bred representation och inkludering utifrån samtliga
diskrimineringsgrunder.
● Kön
● Könsöverskridande identitet eller uttryck
● Etnisk tillhörighet
● Religion eller annan trosuppfattning
● Funktionsnedsättning
● Sexuell läggning
● Ålder

Medlemmar
Alla ska känna sig välkomna oavsett hur mycket en kan eller vill engagera sig. Vi välkomnar en bredd av åsikter och idéer utifrån stadgar och partiprogram. Vi eftersträvar ett respektfullt och öppet samtalsklimat där allas åsikter är lika mycket värda oavsett om en är ny eller erfaren politiskt. Både nya och gamla medlemmar ska erbjudas meningsfull verksamhet i partiföreningen utifrån sina intresseområden. Om vi lyckas att intressera många medlemmar innebär det att vi blir fler som delar på arbetet, vilket även gör att vi kan avlasta och i högre grad behålla dem som är aktiva idag.
Vi har en utmaning i att ta tillvara på de nya medlemmar som söker sig till vårt parti ur den växande vänsterrörelsen. Vi ska inte blunda för att det i dag finns svårigheter i att aktivera
medlemmar och ta tillvara på partiföreningens mångfald vad gäller kompetens, idéer och erfarenheter. Varje medlemsinvestering i tid och idéer är viktig och avgörande för partiets förutsättningar att skapa förändring i samhället. För varje medlem som ansluter sig och engagerar sig blir vi dessutom allt bättre rustade inför nästa val.

Under 2021 planerar vi därför:
● utskick av personligt välkomstmail till nya medlemmar samt följa upp detta med ett telefonsamtal.
● introduktionsmöten för nya medlemmar två gånger per år.
● erbjuda fadderskap till alla nya medlemmar.

Ett feministiskt parti
Vi alla har ett stort ansvar att synliggöra och motverka den könsmaktsordning som ger kvinnor som grupp en underordnad ställning i samhället, men också internt i vår förening och i våra politiska uppdrag. För att kunna göra det krävs kunskap om de strukturer som bidrar till en orättvis fördelning av makt, utrymme och resurser mellan kvinnor och män.
Det krävs också ett målinriktat arbete för att stärka, stödja och ge utrymme till kvinnor i partiföreningen. Detta arbete vill vi bedriva tillsammans både kvinnor, män och ickebinära.
När vi stärker kvinnor blir vi starkare tillsammans och frigör en politisk kraft som behövs i vår förening och i den samhällsutveckling vi kämpar för.
Det är viktigt att både styrelsen och hela partiföreningen har insikt om varför arbetet med internfeminism är viktigt och att alla medlemmar känner till detta. Partiföreningen kommer fortsätta med att stärka det internfeministiska arbetet, det feministiska perspektivet i våra kommunalpolitiska uppdrag och i det utåtriktade arbetet. En del i detta arbete kommer vara vårt feministiska nätverket som bedrivs tillsammans med Trollhättans partiförening.

Under 2021 planerar vi därför:
● Fortsatt internfeministisk utbildning för styrelsen och alla medlemmar.
● Internfeministiskt arbete som en punkt på dagordningen på alla möten.
● Synliggöra och implementera den internfeministiska handboken.
● Arbeta fram ett lokalt internfeministiskt strategi- och styrdokument.
● Utveckla vårt feministiska nätverk tillsammans med fler partiföreningar i distriktet och arbeta för att fler män ska ansluta sig.
● Bevaka att stadgarna gällande kvinnorepresentation om minst 50 % kvinnor efterlevs vid alla nomineringar.

Kommunikation
Genom en utåtriktad god kommunikation kan vi tillsammans sätta den politiska agendan, bygga opinion och få genomslag för vår politik. En öppen och levande kommunikation inom partiförening är också av stor vikt för att inkludera och engagera alla våra medlemmar.
Under året har vi infört ett medlemsbrev som styrelsen skickar ut cirka en gång i månaden där vi vill nå alla medlemmar med samlad information, nyheter, mötestider med mera.
Medlemsbrevet läggs också på partiföreningens hemsida bakom lösenord tillsammans med protokoll och andra handlingar. I övrigt används mail för kommunikation. Föreningen har ett mailkonto [email protected] som vi använder för intern kommunikation.
Utöver föreningens hemsida och facebooksida har vi på nytt startat upp ett instagramkonto.
En kommunikationsgrupp har utsetts av styrelsen att utveckla dessa plattformar.
Den parlamentariska gruppen har påbörjat en “politisk rapportering”. Vilket innebär att våra förtroendevalda medlemmar skickar in en text före och efter sitt sammanträde i respektive nämnd eller organ. Texterna publiceras därefter på vår hemsida. Detta är ett försök att
synliggöra vårt politiska arbete både för allmänheten och alla föreningens medlemmar. Vi hoppas att detta kan leda till en fördjupad dialog och ett ökat intresse för våran politik.

Under 2021 planerar vi därför:
● Fortsatt utveckling av föreningens hemsida, instagramkonto och facebooksida.
● Se över förutsättningarna att starta upp ett twitterkonto.
● Fortsatt utveckling av den politiska rapporteringen från förtroendevalda.
● Medlemsbrev ska skickas ut per mail samt läggas på hemsidan bakom lösenord

Möten
Alla möten som partiföreningen håller är öppna möten för alla medlemmar och även icke medlemmar, personer intresserade av vår politik, är också välkomna att delta på
medlemsmöten.
Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. Styrelsemöten protokollförs och publiceras på hemsidans lösenordsskyddade sidor för medlemmar.
Medlemsmöte hålls ungefär en gång per månad och datum planeras terminsvis.
Dagordning mailas ut en vecka innan medlemsmöte. Ärende/fråga från medlem som en vill ta upp mailas gärna i förväg till ordförande. Medlemsmöten protokollförs och publiceras på hemsida för medlemmar.
Andra möten och nätverksträffar förekommer kring olika frågor och teman. Håll utkik i medlemsbrev!

Parlamentariska gruppen
Gruppmöten hålls ungefär en gång i månaden där frågor och ärenden inför nämnder, styrelser och kommunfullmäktige tas upp för dialog.

Mötesformer
Mötesformer kan se olika ut beroende på situation och ärenden. Vi gillar bäst att mötas på riktigt.
I pandemi tider har vi startat upp möjlighet att ha möten som videosamtal på Zoom genom en inköp av licens, vilket passar bra för att upprätthålla verksamheten. Videomöten kan också vara ett utmärkt sätt att mötas i andra sammanhang, till exempel utbyte med andra partiföreningar, föreläsare med mera.

Under 2021 planerar vi därför:
● Fortsätta utveckla mötesformer både internt och i samverkan med andra där alla kan känna sig delaktiga.

Kommunalpolitiskt partiprogram
Kommunalpolitiskt programarbete startades upp under 2020 för att i god tid inför valåret 2022 ha ett genomarbetat program att gå till val på och som blir vägledande för politiskt arbete under kommande mandatperiod. Planen är att det ska vara klart till nästa årsmöte i början av 2022. Arbetet sker i grupperingar utifrån intresse och alla medlemmar kan när som helst höra av sig och delta.
Programarbetet är uppdelat i ett antal politikområden:
● Förskola och skola
● Socialpolitik
● Kultur och fritid
● Demokrati och jämlikhet
● Arbetsmarknad, vuxenutbildning
● Integration och inkludering
● Miljö och klimat
● Trafik och transporter
● Stads- och landsbygdsutveckling, bostäder.

Studier
Studieverksamhet och internutbildning är viktiga för en politisk rörelse som vill förändra samhället. Med kunskap följer en större trygghet och bättre självförtroende som underlättar i diskussioner och aktiviteter. Studier är en viktig nyckel till stärkandet av vår partiförening och är en viktig del av medlemskapet för såväl nya som erfarna medlemmar. Studier kan också bidra till att fler känner att medlemskap i Vänsterpartiet känns utvecklande och givande.

Under 2021 planerar vi därför:
● Internfeministisk utbildning
● Parlamentarikerskolan
● Studiecirkeln Balans
● Delta i Vänsterdagarna
● Andra studier kan också bli aktuella utifrån intresse och behov
● Informera om aktuella studier till alla medlemmar

Utåtriktat arbete, organisering och samverkan.
Det är framförallt vårt utåtriktade arbete som fått stå tillbaka under 2020 på grund av rådande pandemi. Att synas och vara tillgängliga för invånare är en viktig del i vår partiförening.
Styrelsen har velat utveckla våra mötesformer och införde förra året “Facebook-live”, vilket är en dialogform där vi samlar in invånarnas åsikter. Detta initiativ vill vi fortsätta utveckla tillsammans med våra övriga utåtriktade aktivitetet som till exempel Röd Lördag, där vi för fram vår politik, håller manifestationer eller liknande.
Ett framgångsrikt politisk arbete och en stark vänsterrörelse bygger vi tillsammans med
andra. Det finns många som sympatiserar med vänsterpartiets åsikter och som har sitt
engagemang i andra organisationer och nätverk. Dessa vill vi gärna stärka vår kontakt och
utveckla vår samverkan med. Vi vill också arbeta föra att en lokalförening för Ung Vänster
skall startas upp i Vänersborg. Tillsammans blir vi starkare att påverka samhället.

Under 2021 planerar vi därför:
● Utveckla vår samverkan med andra organisationer, föreningar och nätverk.
● 8 mars – internationella kvinnodagen
● Orange day
● 1 maj – arbetarrörelsen högtidsdag
● Antirasistisk manifestation
● Kristallnatten
● Aqua Blå och andra kommunala event
● Fblive
● Röd Lördag
● Sociala aktiviteter
● Stödja och stimulera att en lokalförening för Ung Vänster kan starta upp i
Vänersborg.
● Ta tillvara på övriga initiativ från medlemmar

Partilokalen
Partiföreningen har under 2020 bytt lokal och flyttat till Kronogatan 2, kvarteret Syrenen.
Vi hyr en egen expedition och nyttjar tillsammans mötesrum och kök med mera med ABF och DHR i vad som kallas Mötespunkten. Vi har kvar förrådsrummet på Kronogatan 31 för skrymmande material och utrustning. I den nya lokalen hoppas vi kunna ha intressanta möten och samtal. I lokalens gemensamma utrymmen finns internettillgång och hörselslinga.
Lokalen kommer också bli funktionsanpassad utifrån DHR:s behov.
Det finns också ett större konferensrum i samma byggnad att hyra vid behov, exempelvis vid större arrangemang och inbjudna föreläsare.
Partiföreningen äger också andel i föreningen Nordkrokens sommarhem, som har ett hus vid stranden i Nordkroken, som kan hyras för olika aktiviteter.

Budget 2021
Målsättningen är att partiföreningen ska ha en god ekonomi och kunna finansiera valkampanjer, möten, studier, utåtriktad verksamhet, fasta kostnader samt ha en buffert för oförutsedda utgifter. Ekonomin bygger huvudsakligen på intäkter från det kommunala partistödet. Om det blir förändringar av partistödet behöver föreningen ta upp frågan om att se över kostnadsbudgeten.

Förändringar har gjorts under 2020 för att minska stående annonskostnader och skapa större ekonomiskt utrymme för hyra av den nya lokalen, studier och utåtriktade aktiviteter.
Kassören redovisar varje kvartal utfall och prognos till styrelsen. Alla inköp beslutas av styrelsen och ställning tas till eventuellt avsteg från budget. Större nya frågor som påverkar ekonomin ska beredas av styrelsen och tas upp på medlemsmöte.

Dela den här sidan:

Kopiera länk