Vänsterpartiet Vänersborg

Överklaga går ju

När man inte är nöjd med ett förvaltningschefs beslut att inte lämna ut offentliga handlingar så går det att överklaga till kammarrätten.

Lilleskog 20071021

Till Kammarrätten i Göteborg

ÖVERKLAGANDE

Härmed överklagar jag Barn- och ungdomsförvaltningens i Vänersborg beslut (bilaga 2) att inte lämna ut de allmänna handlingar som jag begärde att få ta del av i min skrivelse daterat 2007-10-18 (bilaga 1). Jag står fast vid min uppfattning att dessa projektstyrelsemötes protokollen 1 – 4 är att betraktas som offentliga allmänna handlingar och vill därför fortfarande få ta del av dem.  

Vad jag förstår av förvaltningschefs besvärshänvisning så betraktar han handlingarna som arbetsmaterial då de inte expedierats samt att handlingarna inte är slutbehandlade och justerade.

Beträffande handlingarnas justering vill jag framföra att i kopian på projektstyrelsemötes protokoll 4 (bilaga 3) står det under punkt 4.0 – Justering av föregående protokoll på efterföljande möte. Föregående protokoll justeras härmed. I kopian på projektstyrelsemötes protokoll 5 (bilaga 4) står det under punkt 5.0 – Justering av föregående protokoll på efterföljande möte. 

Jag hävdar därför att projektstyrelsemötes protokollen 1 – 4 är att betrakta som justerade.

Beträffande handlingarnas expediering vill jag framföra följande.

Båda bilagor 3 och 4 har projektnummer Dnr 2006:551. Detta projektnummer ligger i kommunstyrelsens diariet och har ett kommunstyrelse ärendekort. (bilaga 5).

När bilagor 3 och 4 förekom i kommunens postlista för 20071008 och vilket utsändes 20071009 (bilaga 7) upptogs de med Dnr 2007/21 som har ett barn- och ungdomsnämnds ärendekort (bilaga 6). Dnr 2007/21 bekräftas även av kommunens stämpeln på bilagorna 3 och 4. Uppenbarligen har dessa handlingarna förflyttat sig från en myndighet (kommunstyrelsen) till en annan myndighet (barn- och ungdomsnämnden)

Jag hävdar därför att projektstyrelsemötes protokollen är att betrakta som expedierade.

Jag vill även uppmärksamma kammarrätten på följande även om det faller förmodligen under någon annan myndighets tillsyn.

Tittar man på bilaga 7 (daterad 20071008) finns det tre handlingar med diarienummer 2007/21 BUN medan när man tittar på sida 3 av bilaga 6 (daterad 20071018) så finns numera bara en av dessa tre diarieförda handlingar upptagna i ärendekortet. Varför protokollen 4 och 5 har försvunnit från Dnr 2007/21 utan en anteckning till varför finner jag märklig och är något som denna engagerade medborgare kommer att följa upp.

Högaktningsfullt

 

 

James Bucci 7 st. bilagor

Storeskog

Lilleskog 217

46890 Vargön

0521-223662

Jakten på de försvunna protokoll

Eftersom två protokoll blev diarieförda i barn- och ungdomsförvaltningens diariet så kändes det rätt att fråga deras förvaltningschef Karl-Johan Höjer om inte jag kunde få några protokoll

  

2007-10-18

 

 

Önskan om att få ta del av offentliga handlingar

 

Jag vill ta del av de fyra stycken protokoll från Arena Vänersborg projektstyrelsemöten som har hållits under perioden före kommunfullmäktige fattade sitt beslut om Arena Vänersborg 2007-06-20.

Datumet för projektstyrelsemöte nr 4 var 2007-05-04

Datumet för projektstyrelsemöte nr 3 är okänd för mig.

Datumet för projektstyrelsemöte nr 2 är okänd för mig.

Datumet för projektstyrelsemöte nr 1 är okänd för mig.

Själv har jag fått ta del av 2 sidor av vad som uppenbarligen varit en 5 sidors protokoll från projektstyrelsemöte nr 4 2007-05-04 när det dokument blev diarieförd 2007-10-08. En kopia på den diarieförda handling finns med som bilaga till min förfrågan.

 

Kommunstyrelseledamot

James Bucci

Storeskog

Lilleskog 217

46890 Vargön

Landsbygdspengar till småskolor på Dal

Ur ”skolekonomisk” synvinkel ar det inte motiverat att behalla småskolorna på Dal. Ser man till elevantalet sa räcker det med två F-6-skolor, Frändeskolan och Brålanda skola.

Motion till kommunfullmäktige:
"Landsbygdspengar" till småskolorna Dal.
Ur "skolekonomisk" synvinkel ar det inte motiverat att behalla småskolorna på Dal. Ser man till elevantalet sa räcker det med två F-6-skolor, Frändeskolan och Brålanda skola. Dessa skolor kan rymma samtliga omradets F-6-elever utan några som helst problem. Ur Barn- och ungdomsnämndens perspektiv är detta det mest optimala beslutet. Det är alltså väl motiverat ur ekonomisk synvinkel för Barn- och ungdomsnämnden att Iägga ner skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud.
Det finns emellertid andra, tungt vägande skaä till att behalla dessa cmå skolor. Det kanske tyngsta är att skolorna är i stort sett den enda service som kommunen erbjuder invånarna i dessa delar av kommunen. Invånarna har en mycket dålig kommunal service trots att de betalar lika hög kommunalskatt som alla andra i Vänersborg. Att Iägga ner skolorna är att ta den sista, och enda, servicen ifrån dem. Att skolorna finns kvar på landsbygden kan också vara ett sätt att på sikt locka till sig nya invånare till dessa omraden.
Det finns fler skäl, jag ska inte gå in på dem alla.
Kontentan av det hela är att Barn- och ungdomsnämnden egentligen inte har något intresse av att driva skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud vidare. Kommunen som helhet däremot har ett intresse av att dessa skolor finns kvar.
Jag föreslar därför att Kommunfullmäktige ger ett speciellt landsbygdsanlag till Barn- och ungdomsnämnden för att nämnden ska kunna behålla skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud.
Summan bör uppgå till det som det kostar extra att driva dessa skolor jämfört med att Iägga ner dem.
Hur stort detta belopp ar får en utredning visa.Vänsterpartiet

Ge oppositionen uppmuntran

På dagens kommunfullmäktigesammanträde lägger majoriteten fram ett förslag om att begränsa nämndledamöters rätt att skriva reservationer. Reservationer ska i fortsättningen få vara max två sidor och de ska dessutom vara, som det heter, egenhändigt skrivna.

Ge oppositionen uppmuntran
På dagens kommunfullmäktigesammanträde lägger majoriteten fram ett förslag om att begränsa nämndledamöters rätt att skriva reservationer. Reservationer ska i fortsättningen få vara max två sidor och de ska dessutom vara, som det heter, egenhändigt skrivna.
Bakgrunden är att James Bucci (v) inför beslutet om Huvudnässkolans vara eller inte vara, lämnade in en reservation på elva sidor, däribland fyra sidor kopierade artiklar från TTELA.
Detta har aldrig hänt förut och kommer säkerligen inte att hända igen. Men ärendet Huvudnäs var ett väldigt speciellt ärende och James såg sig tvungen att skicka med all denna information för att fullmäktiges ledamöter skulle få en helhetssyn på frågan. Kommunstyrelsens ordförande Ljunggren (s) och fullmäktiges ordförande Nyberg (s) förbjöd att denna reservation skickades ut till fullmäktiges ledamöter.
Alla med någon erfarenhet av det politiska arbetet vet att majoritetsföreträdare på ett flertal olika sätt vet att dra fördel av sin position. Det handlar om hur och när ett ärende förs upp, hur ett ärende bereds, vem som utses vara föredragande, vilka handlingar som ska finnas med i utskicket och var ärendet placeras på dagordningen. Ser man detta så vet man mycket och då vet man också att en vaken opposition tillför det politiska arbetet mycket positivt. Istället för att hindras borde oppositionen uppmuntras.
I Vänersborg är det inte så. Inte nog med att stora, avgörande frågor som Huvudnässkolan, bandyhallen och det blivande konserthuset inte togs upp i valet så att vänersborgarna kunde diskutera frågorna och ta ställning till dem, vill herrar Ljunggren och Carlsson nu också försvåra för oppositionen att föra fram sina åsikter.

Stefan Kärvling (v)
Vänersborg

Feltolkning i den politiska debatten

Medveten eller omedveten feltolkning i den politiska debatten.
Vid fullmäktiges sista sammanträde innan sommarpausen, 2007-06-20, behandlades Mål- och resursplanen för 2008. Vänsterpartiet hade framfört två yrkanden om resursförstärkning på utbildningsområdet, 6 mkr för gymnasienämnden och 14 mkr för barn- och ungdomsnämnden, båda utöver det som majoriteten ville bevilja.

Interpellation till ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden angående
Medveten eller omedveten feltolkning i den politiska debatten. 
Bakgrunden
Vid fullmäktiges sista sammanträde innan sommarpausen, 2007-06-20, behandlades Mål- och resursplanen för 2008. Vänsterpartiet hade framfört två yrkanden om resursförstärkning på utbildningsområdet, 6 mkr för gymnasienämnden och 14 mkr för barn- och ungdomsnämnden, båda utöver det som majoriteten ville bevilja.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande valde inte på något sätt att nonchalera Vänsterpartiets begäran. Han gjorde flera inlägg i debatten för att argumentera mot våra förslag. Att det blev flera inlägg från hans sida måste nog hänföras till att vi omedelbart protesterade mot hans första inlägg där han hävdade att det varit just Vänsterpartiet som hade framlagt hur meningslöst det skulle vara att satsa medel för att förstärka skolornas personalbudget. Vi genmälde att vi inte förstod vad barn- och ungdomsnämndens ordförande syftade på.
I ett senare inlägg förklarade S Anders Larsson att det var just mina ord i vårens debatt om lokaliseringen av grundskolan som inte kan missuppfattas. Han sade mer eller mindre rakt ut att jag hade förklarat att skolpersonalen inte längre vill ta sitt ansvar.
Självfallet replikerade jag att detta måste vara en grov feltolkning av mitt debattinlägg om ”anonymitet som problem i skolans vardag” som jag gjorde 2007-04-25 när jag vände mig mot att Huvudnässkolan skulle återuppstå på Idrottsgatan. Ordföranden i barn- och ungdomsnämnden åberopade då fullmäktiges ledamöters minne och blev ännu mera tydlig att det var just detta jag hade sagt och inget annat. Så varför satsa på fler personal när personalen redan nu har gett upp att ta sitt ansvar.
Det har tagit en hel del tid men det kan det vara värt. Här kommer utskriften ”ord för ord” från inspelningen av debatten, med alla grammatiska fel och alla andra tokigheter ”när tysken är upp i varv” och talar helt utan manuskript.
”Våra problem på Idrottsgatan 3 är mycket mycket stort.  Vi lider av anonymitet. Vi som kan tonåringar ni vet att det finns 14-åringar som ser ut som 18-åringar. Ni vet att det finns dom som är 18 och ser ut som 15-åringar. Ni vet att det finns olika gäng. Det gänget som nästan har knät – äää – byxan nere i knävecken. Det gänget som har lädervästar. Det gänget som har särskilda grejer på huvudet. Det finns alla möjliga gäng. Och det finns naturligtvis också det som förekommer i tonåren, häftiga ordväxlingar som tyvärr går över styr då och då. Det känner vi till. Det har alltid varit så. Det är värre idag. Men det vad vi också har idag, det är öppen bråk med öppen våld i vissa situationer och vi har framför allt köp och sälj av definitivt icke önskade varor på Idrottsgatan 3. Våra kunder är elever från Torpaskolan som kommer in på gymnasieskolan. Det var några som sa ”det är så underbart på Torpaskolan”. Jag tror inte att det är så. Vi har elever från Tärnan inne hos oss. Vi har elever från det individuella programmet inne hos oss. Vi har elever … (fel på bandet i 10 sek) … från före detta årskullar, dom som har lämnat oss, kommer tillbaka, finns i skolan. Och vi har framför allt också sådana som aldrig har varit elever i Vänersborg, men ändå tar sig friheten. Och då försökte jag beskriva den här anonymiteten som är på skolan och varför vi har fått det som vi har det. Jo, idag är vi så många olika grupper och ingen av oss i det nya sättet som vi arbetar i små arbetslag har överblick över det hela. Vi känner till våran lilla del och vi vet vilka våra elever är och det är en självklarhet att när vi ser att våra elever, dom som vi känner till, att vi kan tilltala dom.  Men jag frågar er som inte riktigt vet hur det går till i skolan. Har ni nånsin frågat en lärare vad dom fruktar mest om? Jag kan berätta för er att det finns en sak som en lärare verkligen fruktar, nämligen att gå fram i en situation och vidtala en elev om en situation som läraren kan ha missuppfattat, att en lärare vidtalar en oskyldig elev eller en oskyldig grupp. För det vad som händer, det har vi sett år efter år, man kan få, utan att man har velat det, få en elevgrupp mot sig och det sitter inne hela läsåret. Den här läraren har ett litet helsicke, att bli av med ett fel därför att man har vänt sig i fel ögonblick till fel elev i bästa avsikt men man har råkat träffa fel. Och det är det vad i en anonym situation gör att vi är fler och fler som nästan inte längre vågar gå fram därför vi inte vet vem är det vi vänder oss till. Våra elever känner vi till i våran lilla enhet. Vi har 5-6 rektorer med omkring 10 olika program på Idrottsgatan 3.”
I den politiska debatten kan det självfallet hända att ett eller annat inlägg kan missuppfattas. Men när ordföranden i barn- och ungdomsnämnden med så stort eftertryck hävdar att han VET vad jag har sagt, när han dessutom vänder sig till alla ledamöter i fullmäktigesalen och vill att alla skall minnas mitt tal, då måste det väl vara av fördel om vi återvänder till det som verkligen har sagts.
Mina frågor i denna interpellation är enkla:
1) Står ordföranden i barn- och ungdomsnämndens fast vid sin argumentation i budgetdebatten?
2) Om inte, vad avser S Anders Larsson att säga till mig nu?
Lutz Rininsland    2007-09-23
Vänsterpartiet

I Vänersborg urholkas demokratin

Demokrati har jag alltid betraktat som något viktigt och vackert. För de svenska kommunerna styrs den av kommunallagen som definierar spelreglerna. Spelregler som jag har trott ska gälla för alla, eller?


Följ nu med på en resa där målet är en renoverad Huvudnässkolan i Vänersborg. Reservationer kan vara en idé.
Resan börjar i slutet av 90-talet då skolans renoveringsbehov klart och tydligt påtalades. Resan kunde ha slutat den 24 juni 2002 efter ett nämndbeslut om renovering. Resan kunde även ha slutat den 21 juni 2005 efter ett 48-0 fullmäktigebeslut om renovering. Då sa kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) i lokalradion att det hade avgivits "ett mycket klart och tydligt besked från ett enigt fullmäktige" där man hade lagt fast inriktningen för 20 till 40 år framåt. Tydliga ord från kommunens ledande politiker. Tydliga ord som visade sig vara värdelösa ett halvår efter valet.
Fredagen den 13 april 2007 beslutade kommunstyrelsen med siffrorna 9-6 att föreslå kommunfullmäktige att riva Huvudnässkolan.
Jag reserverade mig mot beslutet med en flersidig reservation. Varken kommunallagen eller kommunens reglemente sätter någon begränsning på en reservations längd och detta poängterade jag för kommunstyrelsens ordförande när han hade synpunkter. Vad hjälpte mitt påpekande när han bestämde att beskära reservationen till första sidan som i sin tur sedan blev kontentan inför kommunfullmäktiges hantering av ärendet.
När jag försökte påtala den demokratiska bristen för fullmäktigeordförande Dan Nyberg (s) ville han inte bekosta ett extra utskick av hela reservationen. Så mycket var säkrandet av den demokratiska processen uppenbarligen inte värd. I stället har kommunen fått en rättslig process på halsen då några medborgare valde att överklaga beslutet om Huvudnässkolan med hänvisning till brister i beredningen.
Två dagar efter min reservation hade beskurits delgav kommunstyrelsens ordförande kanslichefen sitt önskemål att kommunens reglemente om reservationer skulle ändras så att reservation skulle kunna bestå av högst två sidor.
Inom vänsterpartiet i Vänersborg kallar vi det förslag för Lex James.
Trots att förslaget innebär en urholkning av en oppositions demokratiska rättigheter så är en sak säker – jag kommer även fortsättningsvis att hålla mig till de demokratiska spelreglerna. Frågan är hur länge kommunstyrelsens ordförande kommer att göra det? En 20-40 år kanske?

James Bucci (v)
ledamot i kommunstyrelsen
i Vänersborg

 

Fair Play – Rätt skall vara rätt

Synpunkter på kommunens skrivelse daterad 2007-06-07 (Dnr. 2007:339) i ärendet Magnus Söderbergh m.fl. / Vänersborgs kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr. 1538-07)
Då hanteringen av min reservation i skollokalsärendet är direkt omnämnt i kommunens skrivelse till länsrätten vill jag framföra följande:

 

På skrivelsens andra sida, tredje stycket står "När James Bucci lämnade in sin reservation tolkade kommunstyrelsens ordförande att reservationen bestod av en sida med tillhörande bilagor".

Här vill jag klargöra att när jag överlämnade min reservation på måndagen 16 april 2007 så fick kommunstyrelsens ordförande min reservation i handen. Min direkta kommentar till hans synpunkt om att det skulle röra sig om en sida med tillhörande bilagor, var att vidhålla att detta var min reservation vilken jag betraktade som en helhet och att det varken i kommunallagen eller i kommunstyrelsens arbetsreglemente finns något som begränsar längden på en reservation.

Detta klargörande kopplat ihop med faktum att reservationen har titeln "En antologisk reservation" samt att det på första sidan står "Jag väljer att utveckla med några sidors text där vissa ord är viktigare än andra. Några ord är objektiva och sakliga, några är subjektiva och personliga och några ord är lånade från andra." innebär att det för mig inte är möjligt att förstå hur det kan hävdas att kommunstyrelsens ordförande "tolkade" att min reservation skulle bestå av en sida med tillhörande bilagor.

Interpellation om SPONSRING

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Vad är sponsring och hur ska vi förhålla oss till sponsring ?
I underlaget inför beslutet om Arenan förekommer vaga uppgifter om finansiering av såväl investering som drift genom sponsring. I Vänsterpartiets partigrupp har vi upptäckt en stor okunnighet om regelverket kring sponsring. Som alltid har vi svårt att acceptera att vi ska delta i beslut som omges av osäkerhet.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

  Vad är sponsring och hur ska vi förhålla oss till sponsring ? 

  I underlaget inför beslutet om Arenan förekommer vaga uppgifter om finansiering av såväl investering som drift genom sponsring. I Vänsterpartiets partigrupp har vi upptäckt en stor okunnighet om regelverket kring sponsring. Som alltid har vi svårt att acceptera att vi ska delta i beslut som omges av osäkerhet. 

  Dessutom är det uppenbarligen avsikt att inte ens inför kommunfullmäktiges beslut lägga fram konkreta uppgifter: 

  Hur stor summan är avslöjas inte, mer än att det blir en årlig summa i tio år.”
”Avtalet mellan Vänersborgs kommun och Länsförsäkringar Älvsborg är ännu så länge muntligt.” 

                                                                                              Hemsidan Vänersborgs kommun 

Av de 140 miljonerna bedömer projektledningen att sponsorer ska stå för 20 miljoner. Avtalet med Länsförsäkringar har gett välbehövliga pengar men det är oklart hur långt de räcker.
– Den här uppgörelsen har skapat stabilitet men vi vill ha tre till fem sponsorer till för att detta ska bli bra, säger S Anders Larsson.”
 

                                                                                       TTELA, 2007-06-16 

När nu uppenbarligen beslutet skall tas utan att vi kommer att få veta mer än så, vill vi i alla fall försäkra oss om att vi har en korrekt uppfattning om vad sponsring egentligen är.  

  Vi har kommit fram till minst tre olika former av ekonomiskt stöd och delaktighet från utomstående för kommunala projekt: 

 

·        Avtal om partnerskap och delat investerings- eller driftsansvar mellan kommunen och privata intressen 

·        Gåva till kommunen 

·        Sponsring – där del av det ekonomiska stödet genereras genom avdrag på vinstskatten 

 

För samtliga former gäller att olika överenskommelser och avtal kan upprättas mellan kommunen och den som vill vara partner, vill knyta villkor till gåvan eller önskar uppträda som sponsor. 

  För oss var det av intresse att sätta oss in i frågan om sponsring, eftersom det är det som i utredningen om Arenan och i beslutsunderlaget för kommunens ställningstagande framförs som extern finansieringskälla. 

  Vi har framförallt studerat tre dokument: 

 

a)     Skatteverkets information 

 

b)  En utförlig framställning på hemsidan för SET Revisionsbyrå AB Malmö 

 

c)      Karlskrona kommuns SPONSRINGSPOLICY 

   

Skatteverket har på sin hemsida följande korta text:
Sponsring 

Ett sätt för företag att sprida sitt eller sina produkters namn är att lämna ett ekonomiskt stöd till verksamheter eller personer. Företeelsen brukar benämnas sponsring och den som lämnar stödet sponsor. Sponsringen går huvudsakligen till idrottsrörelsen men även forsknings- och utvecklingsprojekt samt kulturevenemang kan sponsras.
 
För att sponsringen ska få dras av krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. Sponsorn måste erhålla något i motprestation som kan verka resultatfrämjande i näringsverksamheten. Här får sponsoravtalet stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. Motprestationerna marknadsvärderas och företaget får bara avdrag för värdet av motprestationerna.

Rena gåvor får inte dras av. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image eller goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.

www.skatteverket.se – Sponsring

  Det finns även utförliga detaljbestämmelser på Skatteverkets hemsida med rubriken Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring. Dit kommer man via en länk från ovanstående sida. 

——————————

  Från nyhetsbrevet NEWSET från SET Revisonsbyrån AB, Malmö, saxade vi följande information: 

  Sponsring 

  Reklam har traditionellt sett bestått av annonser i tidningar, skyltar och bioreklam m.m. Med tiden har en utvidgning skett av det sätt på vilket företag sprider sitt eller sin produkts namn. Ett sätt är att lämna ekonomiskt stöd till verksamheter eller personer.Företeelsen brukar kallas sponsring och den som lämnar stödet sponsor. 

  Allmänna förutsättningar 

Svensk skattelagstiftning saknar direkta bestämmelser om avdrag för sponsring. Från senare år finns få avgöranden i högsta instans om sponsring. Möjligheterna till att få avdrag för sponsring måste således sökas i de allmänna förutsättningarna för avdrag för driftkostnader. För att avdrag skall kunna erhållas för en driftkostnad måste i princip förutsättningarna i 20 § kommunalskattelagen (KL) vara uppfyllda. Lagrummet anger som allmänt krav att avdrag erhålls för kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande i den bedrivna förvärvskällan. Det betyder att ett samband skall föreligga mellan ett bidrag och den verksamhet företaget bedriver. Avgörande är att syftet med bidraget skall vara att under beskattningsåret eller senare få ”utdelning” i form av bibehållna eller ökade intäkter i den verksamhet bidragsgivaren utövar. Producerar och säljer bidragsgivaren varor och tjänster skall avsättningen antas kunna bli främjad av det utgivna bidraget. Man kan också tänka sig att produktionskostnaderna, t.ex. genom att personalen håller sig friskare efter deltagande i en sponsrad idrottsverksamhet, kan minskas eller hållas nere genom bidraget. Att sponsringen skall verka resultatbefrämjande är en förutsättning för att bidragen skall vara avdragsgilla. För den skatterättsliga bedömningen är det alltså väsentligt att man i det enskilda fallet prövar vad sponsringen kan hänföras till för slag av kostnad och om sponsorn erhållit en motprestation. I princip kan kostnader för sponsring hänföras till antingen reklamkostnad, representationskostnad, personalkostnad, kostnad för forskning och utveckling eller till icke avdragsgill gåva. 

  Gränsdragning mot gåva 

Vid bedömning av avdragsrätten för sponsring är gränsdragningen mot gåva av avgörande betydelse eftersom gåvor inte är avdragsgilla (20 § 2 st. KL). Med gåva avses att mottagaren får en vederlagsfri förmån på givarens bekostnad. Givaren skall således inte ens ha som syfte att ersätta en tidigare utförd eller kommande prestation. I de allra flesta fall av sponsring föreligger dock ett syfte från bidragsgivarens sida att som vederlag få t.ex. PR, reklam eller en effektivare personalstab. Om mottagaren t.ex. tillhandahåller annonsplats eller fribiljetter, är det klart att en motprestation lämnats.  

Använder sig sponsorn själv aktivt av sponsorinsatsen i annonskampanjer, på förpackningar etc. har också en form av motprestation lämnats. Motprestationens värde måste emellertid även stå i rimlig proportion till betalningen, för att kostnaderna för sponsringen inte helt eller delvis skall hänföras till gåva. 

  Reklam- eller PR-kostnad 

KL saknar en definition av reklam och andra försäljningspåverkande insatser. En jämförelse är därför på sin plats med lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Med utgångspunkt i reklamskattelagens regler kan reklam rent allmänt anses utgöra en åtgärd där syftet är att främja avsättningen av ett företags saluförda produkter eller tjänster etc. Avgörande för bedömningen enligt reklamskattelagen är således inte primärt på vilket sätt reklamen kommer till uttryck. Det viktiga torde vara att företaget och dess produkter eller tjänster exponeras så att det kan antagas gagna avsättningen. Reklamskattelagen har visserligen ett annat syfte än inkomstskattereglerna, men det torde inte hindra att samma gränsdragning görs vid prövning av om reklam och PR föreligger. 

  NEWSET nr 9 , sida 12 – utges av SET Revisionsbyrå AB, Malmö 

 

———————————————

   

Idrotts- och fritidsförvaltningen för Karlskrona kommun har tagit fram ett dokument SPONSRINGSPOLICY på sex sidor. Här regleras ett flertal frågor i syfte att skapa klarhet och vägledning för kommunens samspel med externa finansiärer som väljer formen ”Sponsring” för att stödja kommunens verksamhet.  

  Policyn kan läsas på nätet på länken http://www.karlskrona.se/upload/sponsringspolicy_idrott_fritid_041123.doc  

 

———————————- 

 

I flera söndagstidningar kan man idag läsa om SvenskaBandyförbundets årsmöte i lördags:
Bandyn tillåter bolagisering 

”Vid lördagens årsmöte i Uppsala fattade Svenska Bandyförbundet beslut om att tillåta bolagisering av bandyklubbar.” ”RF-regeln att minst 51 procent av rösterna ska tillhöra den ideella föreningen gäller fortfarande men bolagisering är enligt olofsson ett sätt att öppna upp för investerare som vill satsa kapital i en klubb.” 

 

                                                                                       DN 2007-06-17 

 

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

 

1)    Delar kommunstyrelsens ordförande vår uppfattning att frågan om vad SPONSRING egentligen är har stor betydelse ? 

 

2)   Delar kommunstyrelsens ordförande vår uppfattning att Vänersborg mot bakgrund av reglerna för sponsring inte bör vara för optimistisk när det gäller extern finansiering av ARENAN ? 

 

3)   Är det inte angeläget att Vänersborg överväger att skaffa sig en policy som reglerar frågan om sponsring ? 

 

Lutz Rininsland                                                        2007-06-17  Vänsterpartiet 

 

Länsrätten och en antologisk reservation

Några engagerade kommunmedborgare bestämde sig för att överklaga kommunfullmäktige beslutet från 25 april 2007, Dnr 2007.178, om återremiss av skollokals frågan.
Det hävdas att kommunen har handlagt ärendet i strid mot kommunallagen 4 kap 22 §

 

Kommunstyrelsen tog den 13 april 2007 beslut i ärendet.

Ledamot James Bucci hade innan beslutet togs inlämnat en reservation på 11 sidor. Av denna reservation tillfördes endast första sidan i protokollet. James Bucci överklagade kommunens handläggning. Länsrätten avslog överklagandet (Mål 1191-07E. Enhet 02 )

Inför mötet i kommunfullmäktige den 25 april väljer kommunen att endast bifoga första sidan av reservationen i protokollet från kommunstyrelsen,

Avslutande argumentation

Enligt 4 kap 22 § KL får en förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende reservera sig mot beslutet. Det enda kravet är att reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas. Kommunen har en skyldighet att bifoga reservationen i sin helhet till protokollet.

Kommunen har genom att inte tillfört samtliga sidor i reservationen till protokollet, kränkt James Buccis rätt som förtroendevald att ge uttryck för sina väljares åsikter samt vidare undanhållit viktig information till kommunstyrelsens ledamöter

Vi anser att James Buccis reservation innehåller viktiga påpekande och fakta som inte framkommer i kommunstyrelsens protokoll, och som därmed undanhölls kommunfullmäktiges ledamöter den 25 april 2007. Påpekande och fakta som hade kunnat påverka enskilda ledamöter i hur de sedan röstade.

Kategorier

Arkiv