Vänsterpartiet Vänersborg

Arena Vänersborg – Allt ska upp på bordet

secret

Lars-Göran Ljunggren citerades i TTELA 2009-09-10 om Arena Vänersborg med orden ”inget ska döljas när svaren kommer”

2009-11-18 diariefördes ett antal handlingar kopplade till Arena Vänersborg. Dessa blev belagda med sekretess. Vi försöker att få fram dessa för hur var det? Inget ska döljas!

 
Vi begär ut de sekretessbelagda handlingar hos barn- och ungdoms förvaltningen

Vi begär ut de sekretessbelagda handlingar hos kommunstyrelseförvaltningen

och

Vi ställer ett par frågor till kommunens revisorer

för det var väl så att

Allt skall upp på bordet

Tre vise män bärande frågor om Arena Vänersborgs restaurang

visemän

Vid kommunfullmäktige 2009-11-19 ställdes tre frågor till kommunstyrelseordförande Lars-Göran Ljunggren. Varje fråga berörde tillkomsten av restaurangen i Arena Vänersborg. Varför tre frågor? Jo för att Lars-Göran Ljunggren har vägrat att svara på en interpellation om Arena Vänersborg.

Fråga 1

När beslutades egentligen om restaurangen?

Svar 1 

Fråga 2

Vem initierade restaurangen i Arenan?

Svar 2

 

Fråga 3

Hur mycket av Arenans beräknade 94 mkr fördyrning är på grund av det har, sedan kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20, tillkommit en extra våning plus restaurang vid arenaentrén?

Svar 3

Vi välkomnar Västnytts granskning av ”Topp” affären

frågetecken

Toppfrys affären innebar en förlust på 9 miljoner kronor för Vänersborgs skattebetalare. En förlustaffär som inte hade behövts inträffa men där vänsterpartiet var ensamma om att försöka förhindra.

2008-11-05 blev vänsterpartiets ledamot James Bucci ensam i kommunstyrelsen i att vilja förhindra en medveten förlustaffär som skulle kosta kommunens skattebetalare 9 miljoner kronor.

Protokollet kan läsas här (sidorna 5-10)

Reservationen kan läsas här

Att kommunens Fastighets ABs hemligt optionsavtal med Hammar Nordic Plugg AB kom fram är tack vore vänsterpartiets arbete med att få fram handlingar. Kan läsas här

Nu välkomnar vi tillbaka Västnytt till Vänersborg efter deras granskning av Arena Vänersborg och ser fram emot vad deras granskning av ”Topp” affären kan bringa för klarhet.

Se Västnytts första inslag här

Se Västnytts andra inslag här

Besök gärna Den Nya Välfärdens hemsida där det har nyligen publicerats en rapport som heter kommunala bolag – laglöst land. Där kan även läsas en anmälan av Toppaffären till EU.

Dagens Samhälle väljer också att bevaka ämnet här

JO erinrar Vänersborgs kommunstyrelsen

kommunallagen_1_110x110

Igår kom det ett beslut i det som har varit det fjärde ärendet som James Bucci hade skickat till JO för prövning.
JOs beslut innebär en erinran till kommunstyrelsen om vikten av att reglerna om registrering av allmänna handlingar efterlevs.

JO4

Arena baksmällan

justiceisblind

Polisanmälningar om trolöshet mot huvudman har den 14 september lett till att åklagarkammaren i Uddevalla undersöker om det har förekommit brott kopplat till Arena Vänersborg

Ärendet är lottade till vice chefsåklagare Sune Johansson. Ärendet har nummer AM 146-99109.

Fredagen den 25 september diariefördes ett utgående brev till polismyndigheten i Vänersborg hos barn- och ungdomsförvaltningen.

Polismyndigheten upplystes om att de byggmötesprotokoll de hade begärt ut inte är diarieförda i barn- och ungdomsnämndens diarium.

Något inkommande brev från polismyndigheten alternativt någon tjänsteanteckning utifrån ett telefonsamtal med polismyndigheten finns, vid dagens datum, inte heller diarieförd i barn- och ungdomsnämndens diarium.

Har ni fest eller?

fest

Vänsterpartiet i Vänersborg tackar för uppgifterna. Tyvärr har tekniska problem gjort att avsändarens namn har kommit bort

Inbjudna gäster till invigningen av Arena Vänersborg.

Med reservation för eventuella fel och förändringar in i det sista.

 

Saleh Abdulkarim   Anders Forsström   Ulf Mörkås
Håkan Alfredsson   Monica Forsström   Johnny Nilsson
Monica Alfsdotter   Jörg Friedmann   Eva Nilsson
Yvonne Alm   Claire Gabrielsson   Bengt-Erik Nilsson
Roland Andersson   Per Graneld   P-O Nordqvist
Roger Andersson   Solveig Grebner   Ulla Nordström
Susanne Andersson   Jan Gunnarsson   Andreas Norum
Toni Andersson   Inga-Lill Hajj   Madeleine Norum
Conny Andersson   Lars Hallkvist   Dan Nyberg
Clas Anderssön   Margaretha Hallqvist   Marie Nyblom
Carina Ask-Johansson   Inger Hallqvist Lindvall   Martina Ojala
Sten Axelsson   Lars Halma   Peter Ojala
Lars Axelsson   Kristina Hedman   Tina Ojala
Göran Bengtsson   Kieift Heidengård   Mikaela Ojala
Lars Berg   Jörgen Hellman   Eva Persson
Heidi Berger Ljunggren   Patrik Hult   S Gunnar Peterson
Peter Bergman   Kerstin Häregård   Agneta Riddar
Lena Bergman   Kent Javette   Maud Rudquist
Bo-Göran Bernheim   Sonja Johansson   Benny Ruus
Stig Bertilsson   Anders Johansson   Evy Ruus
Einar Bjarne   Ann Johansson   Anna Råhnängen
Tomas Björkman   Ingmar Johansson   Gerd Rödin
Kerstin Blom   Bengt K A Johansson   Samantha Samaria
Per-Olof Blom   Klas Johansson   Theresia Samaria
Lars G Blomgren   Mats Johansson   Thomas Sannemalm
Marianne Brattberg   Peter Johansson   Torbjörn Sjögren
Lars  Bäckström   Eva Johansson   Christin Slättmyr
Ann-Christin Bäckström   Gunilla Johansson   Johnny Stücken
Ulla Börjesson   Allan Johansson   Björn W Stålne
Greg Campbell   Margreth Johnsson   Sture Svennberg
Bo Carlsson   Kristina Jornevald   Kaj Svensson
Märta Carlsson   Astrid Karlsson Björkman   Robert Svensson
Kenneth Carlsson   Mustafa Kecevic   Nisse Söderqvist
Mikael Cederbratt   Henry Klotz   Clas-Äke Sörkvist
Annika Cederbratt   Monica Kyrkander   Mike Tjirare
Håkan Dafgård   Karin Källén   Annica Wennerblom
Stig-Göran Dennisson   Jeanette Larsson   Tord Wennerblom
Ingvar Dyberg   Gunnar Larsson   Helena Wessman
Ann-Christine Dyberg   S Anders Larsson   Börje Viberud
Monica Ejserholm   Katarina  Larsson   Gudrun Viberud
Hans Ejserholm   Kent Larsson   Mikael Wickbom
Lars Ekedahl   Kettil Lisland   Hans-Christian Wollstad
KarI-Ölof Eklund   Ingemar  Lindström   Birger von Hall
Per Ekman   Lars-Göran Ljunggren   Ingemar Vänerlöv
Alf Engqvist   Ronnie Ljunggren   Marianne Vänerlöv
Håkan Engström   Jonas Ljunggren   Andreas Vänerlöv
Maria Engström Weber   Jenny lodlovsky   Nina Vänerlöv
Lars Ericsson   Jan Lundborg   Gustaf Vänerlöv
Cege Eriksson   Sten Lundqvist   Alice Vänerlöv
Eva Eriksson   Per Löwenlid   Håkan Zandén
Ralf Eriksson   Guy Mahlviker   Karin Zandén
Sven-Ingvar Eriksson   Rune Malm   Margaretha Äberg
Rikard Eugenzon   Olle Markgren   Ewa Öqvist
Markus  Fors   Erik Myhrberg      

Yttrandefrihet eller censur?

veramagafon

En länk som berör Arena Vänersborg har plockats bort från kommunens interna konferenssystem. Vänsterpartiet i Vänersborg ställer frågan – har kommunen, genom borttagningen av länken, gjort sig skyldig till att inskränka yttrandefriheten?

Motiveringen till borttagandet är  

”Kommunens och förvaltningens datapolicy tillåter iinte att material som kan upplevas som kränkande eller nedlåtande sprids. Av detta skäl har också sådant material sorterats bort från FC.”

Följande beslut från Justitiekanslern daterat 2008-12-02

http://www.fgj.se/backoffice/filuppladdning/upload/3524-08-21[1]_159.pdf

kan nog anses som vägledande i detta sammanhang. Där kan det läses bland annat vad Justitiekanslern säger om

Inskränkning i yttrandefriheten för kommunens medarbetare?

Enligt 2 kap. 1 § 1 regeringsformen (RF) är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Denna frihet tillkommer sålunda även offentliganställda. Begränsningar av yttrandefriheten får enligt 2 kap. 12 § RF ske genom lag eller, i vissa särskilda fall efter bemyndigande i lag, genom annan författning. En begränsning av yttrandefriheten får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.

Och vad handlar det hela om?

Bilda gärna din egen uppfattning

http://www.youtube.com/watch?v=VIPV9Qhum2E 

260 mkr och lite till

James

Jag har idag fått veta att kostnaden för Arena Vänersborg lär överskrida 260 mkr. Uppgiften kommer från samma källa som visste om det icke diarieförda handling från våren 2007 som talade redan då om för kommunledningen och projektstyrelsen att det de var på väg att bygga skulle kosta 230 mkr och uppåt.

Den fjärde september skrev jag ”Det sägs finnas ett icke diariefört dokument från en byggfirma som tidigt fick en förfrågan om att räkna på projektet Arena Vänersborg. Den kalkylen sägs ha landat på 230 mkr. Om det finns någon sanning i det ryktet vet jag inte.”

Den nionde september skrev jag, efter att kontrollerat med min källa, att uppgifterna talade faktiskt för att Arenan skulle ha varit kostnadsberäknat till 230 mkr och uppåt.

TTELA skrev i fredags tidningen att PEAB hade räknat på projektet och kommit fram till siffran 230 mkr. Jag har därför kunna konstatera att PEAB inte var de enda som ombads att räkna eftersom det var en annan firma i byggbranschen som uttryckte sig med orden ”230 mkr och uppåt”. Detta innebär förstås att kommunledningen och projektstyrelsen hade kännedom om sådana siffror utan att redovisa detta inför kommunfullmäktige vid juni 2007. Jag hoppas att ni som läser inser allvaret av vad detta innebär för personerna som kände till en siffra på 230 mkr men som fattade beslut i kommunfullmäktige om en ram på 140 mkr.

Och nu säger min källa att 260 mkr kommer inte att räcka när alla fakturor har landat.

Vi får se om källan har rätt igen….

James Bucci

Arenan under luppen

magnifying glass

Projektet Arena Vänersborg är föremål för 2 pågående JO utredningar och har nu även polisanmälts

Pågående JO utredningar

Dnr 4449-2008 upprättat 2008-09-25
Dnr   102-2009 upprättat 2009-02-19

JOs Dnr 4639-2007 berörde också Arena Vänersborg. JOs beslut kom 2008-09-30 och innebar kritik för formella brister.

Polis och åklagare lär vara på gång för misstänkt trolöshet mot huvudman.

Uppgifter om polisanmälan hittar du här

James Bucci

Arena Vänersborg 234 mkr!!!!

Nu har notan tagit ytterligare ett hopp uppåt. Den där ryktade icke diarieförda handling som talade om 230 mkr och uppåt skulle vara mycket intressant om den råkade komma fram nu när Arena Vänersborgs kostnader är redovisade till 234 mkr

 

Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv