Vänsterpartiet Vänersborg

Nej till den stora avgiftshöjningen för måltiderna

Lutz

Vid nämndens sammanträde fanns följande ”Förslag till beslut”:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, att med avsteg från kommunfullmäktiges beslut 2004-11-16 (KF 89/04) höja måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med 10 % från och med 2009-01-01.
Från och med 2010-01-01 skall kostavgifter åter knytas till index enligt tidigare beslut.
Eftersom jag ville verka för bibehållen indexuppräkning yrkade jag på avslag av ovanstående beslutsförslag.
Reservation
Socialnämnden 2008-09-25
Ärende 7 Höjning av måltidsavgifter (Dnr 2008/233)

Vid nämndens sammanträde fanns följande ”Förslag till beslut”:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, att med avsteg från kommunfullmäktiges beslut 2004-11-16 (KF 89/04) höja måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med 10 % från och med 2009-01-01.
Från och med 2010-01-01 skall kostavgifter åter knytas till index enligt tidigare beslut.

Eftersom jag ville verka för bibehållen indexuppräkning yrkade jag på avslag av ovanstående beslutsförslag.

Avgiftshöjningar inom den kommunala verksamheten vållar alltid debatt. Att låta förändringen följa indexuppräkning bidrar till att göra höjningar mindre laddade.

I det här fallet blev beräkningen av avgiften mycket komplicerad.

Samhällsbyggnadsnämnden står för ”produktionen av måltiderna”, socialnämnden tar över produkten och betalar fakturan. Betalningen löser socialnämnden genom att ta ut avgifter. Eftersom inte alla ”kunder” har betalningsförmåga för hela avgiften, måste socialnämnden subventionera en del av kostnaden.

Samhällsbyggnadsnämnden skrev en faktura först när mer än halva året gått. Därmed hamnar socialnämnden i en situation där betalningen skulle ske enligt nya högre portionsbelopp medan inkomsterna hela tiden förblev på den tidigare låga nivån – ett glapp, således. Beloppshöjningen översteg dessutom klart gränsen för den inkomstökningen som en ”enkel” indexuppräkning skulle ge.

För att komplicera bilden ytterligare är det nödvändigt att se vilka som är socialnämndens ”kunder” för måltidsservicen. I huvudsak handlar det om människor vars ”inkomster” halkar efter i samhället. Det handlar inte om människor som har varit eller kommer att bli ”vinnare” i en politik där aktiva insatser i förvärvsarbetet är främsta riktsnöret.

Jag vänder mig mot att avgiften höjs med 10 % för den gruppen som behöver räkna sina slantar mer än någon annan.

Jag vänder mig mot att hantera ett beslut om ”indexuppräkning” på det föreslagna sättet. Är det fel på index så måste ett nytt och annorlunda förslag tas fram. Det går inte att ”hoppa av”, höja och sedan återvända till samma index utifrån en högre nivå. Då är ”index” inte trovärdigt som riktlinje.

Jag förstår att mitt förslag om avslag ökar socialnämndens kostnad med cirka 600.000 kronor. Idag är socialnämndens ”subvention” av måltiderna cirka 4.8 mkr, med den föreslagna höjningen med 10 % blir subventionen 6,7 mkr. Mitt förslag betyder alltså i klartext att socialnämndens subvention skulle bli cirka 7,3 mkr.

I den politiska debatten i Vänersborg har det lämnats tydliga ställningstaganden: Vår kommun har ”råd”, i vår kommun behöver inte ”socialen” eller ”skolan” betala för investeringar som sker på annat område där behovet av upplåning tenderar att ge oss höga kostnader. Jag räknar med att socialnämnden kompenseras av kommunfullmäktige för att kunna betala vad samhällsbyggnadsnämnden kräver för utförda tjänster.

Med ovanstående reserverar jag mig till förmån för mitt förslag om avslag.

Lutz Rininsland 2008-09-28
Vänsterpartiet

Pudelns kärna

poodle1

Den första september behandlade kommunstyrelsen aktieägaravtalet för Vassbotten AB. Då ville inte kommunstyrelsens majoritet ta till sig vänsterpartiets förslag att konkurrenshämmande paragraf 21.1 skulle utgå. Vid kommunfullmäktige 17 september utgick paragraf 21.1

Efter att vänsterpartiet hade hamnat i minoritet 14-1 i kommunstyrelsen (inte för första gången) skrev TTELA om Vassbotten AB att ”Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet om kommunen ska gå med i utvecklingsbolaget, men det blir en formalitet eftersom alla partier i kommunstyrelsen sade ja förutom vänsterpartiet.”

James Bucci (v) ville skicka tillbaka ärendet för att se över den punkt i aktieägaravtalet där parterna förbinder sig att inte främja eller stödja verksamhet som konkurrerar med utvecklingsbolaget. Förbudet skulle gäller tre år efter en part lämnat bolaget.

Efter ett debattinlägg i tidningen och utomstående kritik fick majoriteten kalla fötter. Kommunfullmäktige den 17 september blev pudlarnas fullmäktige när paragraf 21.1 plötsligt utgick från aktieägaravtalet.

Följande länk kan vara bra för alla pudlar att känna till

http://www.pudelklubben.se/

(V)oof!

Fastighets AB och Topp

frågetecken1

Vi har idag begärt ut handlingar för att försöka förstå hur kommunen kunde köpa Topp för 17m och sedan sälja för 8m särskilt när köparen för 8m själv säljer fastigheten vidare 3 veckor senare för 40m.

  

2008-09-11

Önskade handlingar beträffande Fastighets AB och Topps lokaler i Brålanda

Jag önskar att få en kopia på det hyresavtal som Fastighets AB ingick i tillsammans med Hammar Nordic Plugg AB.

Jag önskar att få en kopia på den köpoption som Fastighets AB tilldelade Hammar Nordic Plugg AB.

Jag önskar att få kopior på bilagor 1, 2, 3 och 4 som är omnämnda i köpekontraktet, undertecknad 11 augusti 2008, mellan Fastighets AB och Hammar Nordic Plugg AB.

Jag önskar att få en kopia på det licensavtal mellan Fastighets AB och Chips AB som refereras till på sida 4 i köpekontraktet, undertecknad 11 augusti 2008, mellan Fastighets AB och Hammar Nordic Plugg AB.

Jag önskar att få kopior på handlingar kopplade till förköpsförfrågan i ärendet 2008/431 KS

Jag önskar att få kopior på protokoll förda över Fastighets AB styrelsemöten under de senaste fyra åren.

Handlingar kan skickas till

James Bucci

Storeskog

468 90 Vargön

Arena Vänersborg frågor

bandydosklubba_2

Vi har idag lämnat in till barn- och ungdomsförvaltningen en ny skrivelse där vi försöker bringa klarhet kring några av konsulterna kopplade till Arena Vänersborg.

  

2008-09-11

Frågor beträffande Arena Vänersborg och anlitade konsulter

Jag önskar att få veta den totala aktuella ersättningen som har hittills utgått till MB Bygg och Planrådgivning AB för arbetet med Arena Vänersborg och Vänersvallen?

Jag önskar att få veta den totala aktuella ersättningen som har hittills utgått till Nylin och Myhrberg AB för arbetet med Arena Vänersborg och Vänersvallen?

Jag önskar att få veta den totala aktuella ersättningen som har hittills utgått till Midmarketing AB för arbetet med Arena Vänersborg och Vänersvallen?

Jag önskar att få veta den totala aktuella ersättningen som utgick till Stefan Leijon Sälj och Marknadskoordinering för arbetet med Arena Vänersborg och Vänersvallen?

Vilken form av upphandling har skett vid urvalet av MB Bygg och Planrådgivning AB, Nylin och Myhrberg AB och Stefan Leijon Sälj och Marknadskoordinering?

Har Magnus Bengtsson och Erik Myhrberg erhållit ersättning för deras närvaro vid startmöte Arena Vänersborg, Bohusgården 12-13 december 2006? Om så är fallet önskar jag få veta när de ersattes och med vilka belopp?

Faktura nr. 2088 från Midmarketing skall ha blivit makulerad. Jag önskar få veta om faktura makuleringen hann ske innan en utbetalning för beloppet 81250 till Midmarketing eller om beloppet betalades ut och en återbetalning från Midmarketing fick äga rum?  

 

Svar kan skickas till

James Bucci

Storeskog

468 90 Vargön

Vassbotten AB

kommunallagen_1_110x110

Vänsterpartiet hade 08-09-01 synpunkter på det aktieägaravtal som kommunen tänker skriva under för att skapa Vassbotten AB.
Har vi regelverk som styr upp hur kommunal verksamhet skall bedrivas så skall reglerna följas.

Den första september hade jag att ta ställning till ett aktieägaravtal och ett detaljplans uppdrag. Detaljplans uppdrag var det inget problem att ställa mig bakom då jag har inga invändningar mot att den del av Vassbotten får exploateras förutsett att översvämningsriskerna beaktas i all planering för området. Enda negativa synpunkt på plan uppdraget skulle ha varit att byggnadsförvaltningen får jobba häcken av sig för att få planen klar inom tre veckor.

Aktieägaravtalet var däremot en annan femma. Vänsterpartiet hade frågor på avtalspunkten Konkurrens 21.1 där det står

”Parterna förbinder sig att inte direkt eller indirekt eller på annat sätt främja eller stödja verksamhet som konkurrerar med den verksamhet som enligt parternas gemensamma överenskommelse skall bedrivas av Bolaget, dvs att utveckla Området och Projekten. Ovanstående konkurrensförbud gäller för part så länge Part är aktieägare i Bolaget och för en tid av tre (3) år efter det att part avhänt sig sina aktier i Bolaget.”

Min spontana reaktion när jag läste 21.1 var att en kommun inte kan binda upp sig gentemot en specifik näringslivs aktör på detta viset. Jag ställde därför frågan i kommunstrelsen hur pass viktig 21.1 var till avtalet? Jag fick till svar att det var vikigt och en sådan skrivning var vanlig i affärsvärlden. För mig blev det här en ordentlig krock mellan det privata och det offentliga världar som jag inte var beredd att gå med på. Mina yrkanden och reservationer blev därför följande:

Jag yrkar på återremiss av ärendet för att aktieägaravtalet behöver omarbetas.

§21.1  under ”Konkurrens” i avtalet behöver antingen tas bort eller skrivas om för att det inte skall förekomma ett otillbörligt gynnande av en enskild näringsidkare.

Skulle mitt återremiss yrkande falla yrkar jag därefter på avslag

 

Reservation i ärendet Utveckling av Lilla Vassbotten

Jag reserverar mig till förmån för mitt återremiss yrkande.

Min mening är att det finns ett frågetecken över §21.1 i aktieägaravtalet till den grad att det kan röra sig om otillbörligt gynnande av en enskild näringsidkare. Detta frågetecken hade behövts redas ut innan vi fattade beslut om aktieägaravtalet.

I 2 kap. 8 § kommunallagen stadgas att kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Huvudregeln är att en kommun inte får ge stöd till ett enskilt företag. Synnerliga skäl att frångå denna huvudregel kan föreligga för gles­bygdskommun som lämnar stöd till innehavare av exempelvis livsmedelsbutiker eller bensinstationer om stödet är nödvändigt för att garantera en viss lägstanivå av kommer­siell service åt hushållen.

 

Reservation i ärendet Utveckling av Lilla Vassbotten

Jag reserverar mig till förmån för mitt avslags yrkande. Med nuvarande §21.1 kan jag inte ställa mig bakom detta aktieägaravtal.

Folkomrösta om FRA-lagen?

Ibland glöms det bort vilka möjligheter som finns för väcka frågan om folkomröstning.

 

Jag har inte fördjupat mig i FRA-lagen så mycket som många andra då jag varit sysselsatt med andra saker.
Men nu, med lite tid över, har jat bollat några tankar utifrån en folkomröstnings perspektiv.

Fråga om folkomröstning kan väckas genom namninsamling och det har jag sett att det har dragits igång en sådan namninsamling mot FRA-lagen. Fördelen är att det är folkrörelseaktig, nackdelen är att det måste organiseras och hållas i. Helt enkelt så måste någon eller några orka hela vägen ut. Problemet med namninsamlingen är att det inte per automatik väcker fråga om folkomröstning på riksnivå såsom det görs på kommunal- och regionalnivå.

Men det som lätt glöms bort är att fråga om folkomröstning kan väckas direkt i Riksdagen.

Detta kan ske på två sätt.

Dels har man möjlighet som riksdagsman att motionerar om att hålla en rådgivande folkomröstning. Det tråkiga med det är att det då får lämnas in som motion och behandlingen kan ta lite tid. Annars ger valet till Europa Parliamentet nästa år en fantastisk och billig möjlighet att samtidigt hålla en folkomröstning om FRA-lagen om nu någon/några vaken riksdagsman vill skriver ihop en motion.

Dels har man även möjlighet som riksdagsman enligt 3 kap 15 § av Riksdagsordningen att yrka om folkomröstning i en grundlags fråga.
Och här kommer min fråga till mer FRA kunniga – Är FRA lagen en grundlags fråga?
Om svaret är “nej” då fick det bli en motion.
Om svaret är “ja” eller även en “kanske” då borde det vara på sin plats att det yrkas i Riksdagen om folkomröstning.
Mest roligt skulle det vara i så fall om många ledamöter över partigränser lämnade ett sådant yrkandet den 16 september när Riksdagen återsamlas efter sommaruppehållet.

Smaka på den FRA och Freddy R

Vårt förslag till mål och resursplan 2009-2011

Vårt förslag hade inneburit att några av nämnderna hade fått en större ram jämfört med majoritetens förslag. Samtidigt anslöt vi oss till m,fp och kds mera nykter investeringsplan

 

Vänsterpartiets Mål- och resursplan 2009-2011

 

Framtiden kan målas upp i olika färger

 

Vänsterpartiet, till skillnad från majoriteten (s och c) och till skillnad från det största oppositionsblocket (m, fp och kd) väljer att lägga en mål- och resursplan mer i linje med vad företrädarna för verksamheterna pekar på för behov.

Barn- och ungdomsverksamheten visar tecken på att det är många elever i behov av särskilt stöd. Det finns underlag som visar att alltför många elever mår dåligt, har ångest, har dålig självbild mm. Vänsterpartiet anser att det behövs fler kuratorer, fritidsledare och andra vuxna i skolan som har tid med dessa barn.

  • För detta ändamål vill vänsterpartiet tillföra 4 mkr till barn- och ungdomsnämnden utöver majoritetens förslag.

Antal elever i behov av särskilt pedagogiskt stöd ökar ständigt som i sin tur innebär ett ökat behov av speciallärare och resurspedagoger. Tidigare insatt stöd leder till bättre tillgodogörelse av undervisning.

  • För detta ändamål vill vänsterpartiet tillföra 4 mkr till barn- och ungdomsnämnden utöver majoritetens förslag.

De sociala verksamheterna är utsatta för stora påfrestningar där de ekonomiska ramarna inte täcker de behov som finns. Vi bedömer Individ- och familjomsorgen vara i akut behov av resursförstärkning, mest alarmerande är utvecklingen av försörjningsstöd. Sparbeting kommer förmodligen att drabba all övrig verksamhet om inte det ökade behovet av försörjningsstöd kan täckas.

  • För att undvika att all social verksamhet skall bli alltför hårt drabbat av sparbeting vill vänsterpartiet tillföra 8 mkr till socialnämndens IFO verksamhet utöver majoritetens förslag.

Birger Sjöberggymnasiet har under några år fått uppleva toppen av elevkullen. Lärartätheten har drabbats negativt under denna tid och det är nu dags att låta lärartätheten återhämta sig.

  • Därför vill vänsterpartiet tillföra gymnasieskolan 2 mkr utöver majoritetens förslag.

Vänsterpartiet väljer att ställa sig bakom stora delar av m, fp och kds förslag till Investerings- och exploateringsplan då vi vill vara mera återhållsam än majoriteten med den planerade investeringstakten.

Vänsterpartiet vill stödja glesbygden och landsbygdskolorna, men eftersom vi inte får klarhet vad majoriteten egentligen föreslår, väljer vi att stödja förslaget från m, fp och kd att utreda alternativa lösningar.

För att finansiera våra förslag så vill vi ta av det som annars skulle vara resultatet för 2009.

Reservation i ärendet Huvudnässkolans folkomröstning

Vi citerar från Vänersborgs vision
”… en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande …”

Visst !

  

Reservation i ärende 8 – Folkinitiativ avseende namninsamling för folkomröstning i fråga om renovering av Huvudnässkolan

99-12-01 Barn och ungdomsnämnden (BUN) gör framställan till Samhällsbyggnadsnämnden (SHB) om en underhållsplan samt en tidsplan för åtgärder beträffande Huvudnässkolan. 

02-06-24 Oenig BUN beslutar att renovera Huvudnässkolan

04-06-02 BUN och Gymnasienämndens dåvarande chefer skriver till kommunstyrelsens arbetsutskott angående lokalbehov för utbildning från förskoleklass till gymnasiet 2005 och framåt.

04-11-22 Kommunstyrelsen (KS) remitterar skollokalsärendet till nämnderna.

04-12-08 KS återtar remissen

05-06-21 Kommunfullmäktige (KF) voterade med utslag 48 – 0 att Huvudnässkolan skulle renoveras 2007 för 35 Mkr, en person avstod från att rösta.

05-06-22 Intervjuad i Radio Väst säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) om kommunfullmäktiges beslut:

"Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler."

06-01-18 Skollokalsfrågan återkommer som ärende i KS

06-03-01 KS beslutar att tillsätta en politisk beredningsgrupp som skulle upprätta utredningsdirektiv för kommunchefen.

06-09-?? Politiska gruppen splittras i oenighet

Val september 2006 utan att något nytt besked finns att ta ställning till. KF:s beslut 2005 gäller fortfarande.

07-03-28 Planer på storskolan vid Idrottsgatan presenterades och Huvudnässkolan skall rivas. Oenig KS.

07-04-23 Över 500 personer demonstrerade mot planerna för storskolan

07-04-25 Oenig KF skickar tillbaka ärendet

07-12-12 Hagaparken lanseras som lokaliseringsalternativ för 7-9 skola. KS återremitterar ärendet.

08-01-24 Vänerparken Property Investment KB meddelar "att det inte är förenligt med de framtidsplaner som finns för närvarande att inrymma en skola för årskurs 7-9".

08-02-05 Namnlistor för en folkomröstning lämnas in till kommunen.

08-02-13 Oenig KS beslutar om 7-9 skola eventuellt vid Hagaparken, Vänerparken inte aktuell.

08-03-19 Oenig KF beslutar om 7-9 skola eventuellt vid Hagaparken, Vänerparken inte aktuell.

08-06-18 Folkomröstning avvisas med röst siffror 44-7. Det sägs nu finnas en lösning som innebär en 7-9 skollokalisering vid Vänerparken dock utan att något underlag har presenterats för KS och KF.

Vi inom Vänsterpartiet hade kunnat tänka oss en lokalisering av en 7-9 skola vid Vänerparken om den skulle vara dimensionerad för att ta emot de 400-450 elever som går på Huvudnässkolan. Det blev dock inte möjligt att ta ställning till en eventuell sådan lösning då inget underlag om en skola vid Vänerparken i dagsläge har presenterats för KF.

Med den ovisshet som råder och med det facit som finns över ärendehanteringen kändes det för oss som en självklarhet att yrka som vi gjorde för att hålla en folkomröstning om inte en bred majoritet kan visa sig komma överens i frågan.

Och avslutningsvis ett citat från den kommunala visionen:

"… en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande …"

                                                    Visst !

 

                                 För vänsterpartiet i Vänersborg

                James Bucci                              Stefan Kärvling

                Marianne Ramm                         Lutz Rininsland        

                2008-06-23

Nu jagar vi en Arena

Det verkar som om det inte blir elitseriespel i den nya Arena Vänersborg under säsongen 2008 – 2009. Det är beskedet från projektledningen
för arenan. Möjligheter till träning i arenan kan ändå komma att finnas.
Första match i Arena Vänersborg får skjutas upp med ett år. Tanken har varit att det skulle bli elitbandy och andra arrangemang redan under hösten 2008 men den planering får blåsas av.

Jakten på Arena handlingar och sponsor pengar kan kompletteras med en jakt på självaste Arenan.

Kanske Frida har sett något under sin utflykt.

 

Arena Bandydos Vänersborg

Nu är de tillbaka och vill ha 30 miljoner till….

 

Vad är det som händer i Vänersborg?
Fylla, hot, mörkerläggning, hemliga protokollbluff och båg.
Någon nämnde att det skulle vara Bandydos som är på gång att etablera sig i en ny arena.
Nejdå trodde vi, men nu när det sägs att kommunen även är pressad på att betala 30 miljoner till så vet vi inte längre vad vi skall tro.
 
Är då vänsterpartiet i Vänersborg mot bandyn?

Svaret är nej då vänsterpartiets James Bucci var med på de 90 miljoner som det var frågan om i Kommunstyrelsen 17 januari 2007 §22 sida18.

Vi tycker om bandy men säger som TTELAs sportschef Inte till vilket pris som helst

Den 0,25% räntehöjningen gjorde att årliga driftskostnaderna steg med 300,000 för den 150m prislappen. Det borde då bli ca. 360,000 om nu prislappen blir 180m.

Nu behövs det också 10m till i externa sponsorpengar. Om någon undrar om de ursprungliga 20m är säkrade så är svaret nej.

Handikappsrådet är missnöjd över att delar av handikappsanpassningen försvunnit. De upplever att det inte har funnits någon återkoppling från Arena gruppen.

Tas entren bort kan 23m sparas – då säger man att det inte längre är en Arena utan är en bandyhall. Vad är det då som egentligen byggs?

Det kan vara bra att veta vad som stod i underlaget "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF) FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD
DELAD ENTREPRENAD" om vad vi bygger i kommunen.

"AFA.21 Översiktlig information om objektet
Projekt Arena Vänersborg syftar till nybyggnad av en ishall med ismått för bandyspel på elitnivå samt tillhörande sidoutrymmen. I projektet ingår även att iordningsställa markytor inom en nybildad fastighet."

Och för dem som inte minns vad det hette 2007-05-16 när den 90m ram blev till 150m.

"Arena Vänersborg är de många möjligheternas arena Multiarena"
"Utgångspunkten var att utreda en hall med bandymått och konstfryst is samt konstgräs på Vänersvallen. Kostnaden skulle enligt uppdraget ligga runt 90 miljoner kronor, varav hallen förväntades stå för cirka 80 miljoner.

– Vi kan genomföra projektet runt den kostnaden, men då får vi "bara" en bandyhall och går miste om en rad möjligheter som en mer utvecklad hall kan ge. När vi ändå satsar så här stort vore det dumt att inte se arenan i ett större perspektiv. Vi vill skapa förutsättningar för olika former av evenemang som sätter Vänersborg på kartan och samtidigt medför större intäktsmöjligheter."

 

Kategorier

Arkiv