Vänsterpartiet Vänersborg

Reservation som kommer att behandlas i kommunfullmäktige

Onsdag 18 mars behandlar kommunfullmäktige ett förslag som gäller ”Åtgärder med anledning av minskad skatteintäkter”.
Vänsterpartiet yrkade avslag på en viktig punkt.
Vår reservation visar att vi som enda parti i kommunfullmäktige vågar uttrycka en annan uppfattning än den som kommunledningen för fram. Vår reservation hittar du här.

Anvisningar för ramsättning Mål- och resursplan 2010

Lutz2

Vänsterpartiet går i otakt – med samtliga andra partier, men i synnerhet med kommunledningen.
I november 2008 i kommunstyrelsen och i december 2008 i kommunfullmäktige frågade Vänsterpartiet kommunstyrelsens ordförande om det fanns anledning att justera Mål- och resursplanen 2009. Korta svar är lättast att komma ihåg: Nej, det fanns det inte. Idag föreslog kommunstyrelsen en revidering för innevarande år.
Reservation

Kommunstyrelsen 2009-02-25
Ärende 8
Beslut om anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för 2010-2012 – underlag för ramsättning (Dnr KS 2009:41)

Vänsterpartiet går i otakt – med samtliga andra partier, men i synnerhet med kommunledningen.

I november 2008 i kommunstyrelsen och i december 2008 i kommunfullmäktige frågade Vänsterpartiet kommunstyrelsens ordförande om det fanns anledning att justera Mål- och resursplanen 2009. Korta svar är lättast att komma ihåg: Nej, det fanns det inte. Idag föreslog kommunstyrelsen en revidering för innevarande år.

Nu gäller det ramarna för budgeten 2010 och framåt. Kommunstyrelsens ordförande förvånades över Vänsterpartiets avslagsyrkande. ”Vill Vänsterpartiet inte skicka några anvisningar till nämnderna?”

Det finns två svar på frågan – ett skulle vara ”Nej”, det andra ”inga anvisningar som redan är överspelade”.

Jag vill förklara vårt ”Nej”. Finanskrisen och den extrema lågkonjunkturen har inom en oerhört kort tidsperiod radikalt förändrat förutsättningar för ekonomisk planering. Visserligen finns i Vänersborgs kommun tämligen färsk erfarenhet av att hantera verksamheten i en finansiell dalgång, men nu är situationen exceptionell.

Faran för den kommunala skutan är så stor, att kommando och anvisningar från bryggan inte ensam kan klara av stormen. Hela besättningen måste besjälas av att ”vilja klara av läget”, ro ut ovädret och vara med om att gemensam styra mot fast grund igen. Då behövs annat, inte det traditionella – innovativ ledningsförmåga vore på sin plats. Orden ”tillsammans” och ”vi kan om vi vill” måste komma inifrån organisationen, inte bara som en text som ska mjuka upp barska nedskärningsbeslut.

Ingenting i budgetberedningens arbete tyder på att man delar vår uppfattning om behovet av ett annat arbetssätt i denna unika situation. Krav på nedskärning av budgetposter framförs i vanlig ordning, endast tonläget är skarpare och siffrorna något högre.

Jag vill också förklara ”inga anvisningar som redan är överspelade”.
Vid dagens kommunstyrelse informerades om Cirkuläret 09:10 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som publicerades den 19 februari 2009.
Förenklat uttryckt, intäktsbortfallet genom minskade skatteintäkter är 2009 och 2010 väsentligt tyngre än SKL:s uppgifter från december 2008 som har legat till grund för bidgetberedningens arbete.

Därutöver är i underlaget för ramsättningen överhuvudtaget ingen hänsyn tagen för kostnadsökningar som vi ser framför oss som en annan oundviklig post i vår kommunala ekonomi. Försörjningsstödet kan inte hanteras idag inom befintliga anslag, värre blir det.

Inget är sagt än om hotbilden med den osäkra framtiden för fordonsindustrin med alla kedjereaktioner som ett värsta scenario för med sig.

Inget är sagt om våra ungdomar där många inte kommer att lyckas med att hitta en övergång från utbildning till anställning under en överskådlig framtid.
Inget är sagt om den ohållbara situationen för en av våra stora verksamheter, undervisningen, där den ansvariga nämnden tar med sig ett underskott från det gångna året som det inte finns en chans att täcka av egen kraft. Om inte, ja om inte det ska ske som ramsättningen inte vill beröra: nedskärning av personalstyrkan.

En fråga där Vänsterpartiet vill veta vad som egentligen gäller och hur kommunledningen har för avsikt att agera är budgeten för kommunens investeringar. Som vanligt finns inte frågan med vid tidpunkten för ramsättningen. Men det är väl ingen överdrift att påstå att investeringarna borde beröras i underlaget, denna gång kanske mer än någonsin förr.

Vi vet inget om regeringens budgetproposition, som idag anses som den snart sista förhoppningen att staten kommer att biträda med någon lättnad för den kommunala och landstingskommunala ekonomin.

Men det finns även ett tredje svar varför Vänsterpartiet inte vill skicka ut dessa anvisningar som nu går ut till nämnderna. Det handlar om vår syn på handlingsutrymmet som står till vår kommuns förfogande.

Hösten 2004 förändrades kommunallagen genom att riksdagen antog propositionen om ”God ekonomisk hushållning”. Förändringarna tillämpades första gången räkenskapsåret 2005. Riktlinjerna har hittills varit vägledning för kommunal verksamhet under tre-fyra ”goda år”.

Utformningen av våra ekonomiska mål (resultat i % av …, investeringar/egna medel, minska låneskulden med …., etc.) baserades på ett underlag som gav rimliga förutsättningar för att man skulle lyckas.

Varken 2004 eller senare fanns det större anledning till att se helheten av förslaget om God ekonomisk hushållning. Där finns nämligen klara öppningar för en politisk hantering av ett ekonomiskt läge som absolut inte präglas av goda förutsättningar.

Några axplock visar att förändringarna mycket väl tillåter annan hantering:

• Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Nytt: Undantag får göras i budgeten om det finns synnerliga skäl.
• Nytt: Om kostnaderna överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren.
• Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras
1. Om synnerliga skäl angetts som orsak för en obalanserad budget (nytt)
2. …
3. Om det finns andra synnerliga skäl (delvis nytt)
• Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske.

Vänsterpartiet står helt utanför budgetberedningens arbete. Vänsterpartiet är inte med när presidiemöten ordnar genomgång av underlag, när interna samtal förs över målsättning och anpassning till ändrade förutsättningarna. Det är först när budgetberedningen i detta skede har slutfört sitt arbete som vi kan ta del av resultatet. Och det är i detta skede vi säger Nej. Vi säger också att en annan inriktning av budgetarbetet skulle ha varit värt att pröva. Och slutligen: Denna gång får vi verkligen betala priset för att Vänersborg som en att få kommuner i Sverige beslutar om sin budget redan innan midsommar. Det är ingen djärv gissning att ett budgetbeslut strax innan årets slut borde ha bättre utsikt att bli rätt.

Lutz Rininsland 2009-02-25
Vänsterpartiet

Huvudnässkolans byggnadsminnesutredningen hittar rätt

frågetecken1

Nu är utredningen diarieförd där den skulle ha varit diarieförd redan för åtta månader sedan om saker och ting fungerade som de skall i en vanlig kommun. Men eftersom Vänersborgs kommun har varit lite speciell så får vänsterpartiet ibland hjälpa till.

Igår lämnade vi in följande skrivelse

 08-12-08

Diarieförandet av Kulturhistorisk utredning avseende Byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan

Vänsterpartiet i Vänersborg vill idag diarieföra Västarvets kulturhistorisk utredning hos kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kulturförvaltningen då dessa förvaltningar är berörda av ärendet Huvudnässkolan och byggnadernas framtida användning.

Utredningen blev diarieförd hos byggnadsförvaltningen i slutet av oktober.

Det är bekymmersamt att utredningen inte har figurerat i kommunens postlista sedan dess. Särskilt med tanke på att det pågår arbeten hos flera förvaltningar som kan ha direkt nytta av innehåll i Västarvets utredning.

Vänsterpartiet hoppas att utredningen kan bidra till bättre underbyggda beslut om den framtida användningen av Huvudnässkolans byggnader.

 

Arena Pudeln

I onsdags fick Vänersborgs Kommunstyrelsen information och möjlighet att ställa frågor om Arena Vänersborg. Här kan ni läsa en sammanfattning av det hela.

 Först ut får det blir den stora pudeln   stor pudel

Projektstyrelsensordförande S Anders Larsson(s) fick göra en enorm rättelse av underlaget ”Avstämmning 2008-11-19” då det i handlingen står att den 170m produktionsbudget var redan känd och fastställdes i november 2007. Nu heter det att det var en felskrivning och det skulle ha stått mars 2008 då Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och sedan Kommunstyrelsen (KS) fick veta siffran 170m. Kommunstyrelsens vice-ordförande Gunnar Lidell (m) blev något förvånad över den stora pudeln. Enligt Gunnar Lidell hade han under KSAU förra månaden frågat S Anders om just detta och då var det inte tal om någon felskrivning. Sedan kom TTELAs artikel den 25 november om ”Har blivit förda bakom ljuset” och så nu vandrade S Anders Larssons pudel in i rummet. Hmmmm…..

Sedan fanns det inget att redovisa om tim och dygns hyror – det jobbas med.

Vad gäller sponsorer är det fortfarande bara Länssförsäkringars 1,5m om året som är hemräknade. Vattenfall är på gång med ett mindre belopp – det jobbas med.

Vad gäller bokningar – det jobbas med att sprida Arenans möjligheter utanför närområdet. Det nämndes tankar på någon gemensam Grammisliknande prisutdelnings gala 2010 som skulle i så fall vara tillsammans med Trollhättan och som skulle arrangeras växelvis i Arena Vänersborg samt Älvhögsborg Trollhättan.  

24-25 september 2009 är invigningen av Arenan tänkt med Föreställning Vänersborg.

En fråga ställdes om eventuella ansträngningar för att hålla den 130m kommunala pengar ram som Kommunfullmäktige beslutatade om i juni 2007. Svaret var att egentligen hade det inte funnits några större ansträngningar. Ett vägval hade kunnat spara 30m om entredelen hade tagits bort. Projektstyrelsens Andreas Vänerlöv påstod att KS hade inte sagt nej till 170m i mars och att projektstyrelsen hade därför jobbat utifrån en sådan tolkning.

Hmm…. Det har funnits en ram av 130m kommunala pengar. Det står till och med så på kommunens egen Arena hemsida under myt och sanning

Myt: Arenan kostar 250 miljoner

Sanning:  Ramen som fullmäktige godkänt är 150 Mkr, varav 10 Mkr går till fotbollssatsningen på Vänersvallen. 20 Mkr beräknas komma ifrån sponsorer. Den kommunala investeringen blir max 130 Mkr.

Ett välmenat råd till personer i projektstyrelsen – Undvik trafikkorsningar med trafiksignaler tills ni har lärt er skillnaden mellan rött och grönt.

 

Av den aktuella flaggade 176 miljoners siffra är ca. 10 miljoner kvar att handla upp. 

Den tilltänkta 9 graders inomhus temperatur är viktig att hålla när man har is då det finns bevisade problem med att skapa en bra isyta i ABB arenan i Västerås när temperaturen hålls för hög. 

En fråga var om de aktuella upphandlingar av golv, läktarsittsar och ismaskiner var inräknade i den 176 miljoners siffra. Svaret var att ismaskinerna inte var inräknade. Där finns det en 1,8 – 2 miljoner till att täcka. 

Det fanns också en fråga om vem som skall stå för kostnaden av flytt av gång/cykel väg. Vi kan säga så här att diskussionerna lär fortsätta på den punkten.

Reservation i kommunstyrelsen

Lutz2

Tilläggsanslag för nedskrivning av Huvudnässkolans bokförda värde
Jag yrkade avslag på beslutsförslaget
I min reservation önskar jag anföra mina två huvudsakliga skäl till varför jag yrkar avslag.
Reservation
Kommunstyrelsen 2008-12-03
Ärende 18
Tilläggsanslag för nedskrivning av Huvudnässkolans bokförda värde (Dnr KS 2008/555)
Jag yrkade avslag på beslutsförslaget
att bevilja samhällsbyggnadsnämnden … tilläggsanslag i budget 2008 för att finansiera nedskrivningen av Huvudnässkolans bokförda värde…. (och att) finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 2008.
I min reservation önskar jag anföra mina två huvudsakliga skäl till varför jag yrkar avslag.
Samhällsbyggnadsnämnden anhöll om nedskrivningen vid sitt sammanträde den 6 november 2008 och följde då ett förslag som förvaltningen hade formulerat en hel månad tidigare. I början av oktober var det känt att Barn- och ungdomsförvaltningen arbetade på ett koncept som skulle säkerställa att Huvudnässkolan från årsskiftet inte längre skulle användas för undervisning.

Ekonomiavdelningen yttrade sig om förslaget – inför behandlingen i kommunstyrelsen – i en handling från den 10 november 2008.

En vecka därefter hanterade Barn- och ungdomsnämnden ett extraärende som inte hade funnits med på kallelsen till den 17 november 2008. Det visade sig nämligen inte möjligt att lämna Huvudnässkolan vid årsskiftet. Såväl A- som B- som C-huset används för viss verksamhet under hela vårterminen 2009. Läser man underlaget så kvarstår frågan: Kan det inte också gälla höstterminen 2009?

Min första invändning gäller alltså att det vid kommunstyrelsens sammanträde i början av december var helt klarlagt att nedskrivningsbeslutet 2008 och finansieringen 2008 gäller en skola som kommer att fortsätta att användas under minst hälften av 2009, om inte än längre.
Besvärande måste också vara att ledningen som under flera månader hanterade Barn- och ungdomsnämndes uppdrag att hitta lösningar för en avveckling inte längre är verksamma i vår kommun efter årsskiftet.
Min andra invändning har samband med en anteckning som gjordes i början av november i samhällsbyggnadsnämnden. Där framkom en önskan om att avvakta med nedskrivningen tills resultatet av ansökan om byggnadsminnesförklaringen av Huvudnässkolan var känd.
Ansökan hade under sommaren 2007 inkommit till Länsstyrelsen som bad kommunen om synpunkter. I skrivelsen finns en mening som jag vill citera i min reservation: ”Länsstyrelsen förutsätter att inga åtgärder, som nedsätter byggnadernas kulturhistoriska värde, företas under handläggningstiden.” Samhällsbyggandsnämnden, Kulturnämnden och Byggnadsnämnden hade lämnat yttranden till Kommunstyrelsen under hösten 2007, som i början av november 2007 efter votering fattade ett majoritetsbeslut som delgavs Länsstyrelsen. Ett år senare, i november 2008, framkom det tydligt att kommunledningen inte hade gjort någon som helst ansträngning att efterlysa vad som hade blivit av i frågan, om Länsstyrelsen delade uppfattningen som kommunstyrelsens majoritet hade.
Själva utredningen var klar i mars 2008 och överlämnades då, om jag uppfattar det korrekt, till kommunen.
Under november har kommunen via sin hemsida börjat samla in synpunkter ”hur man vill använda” marken eller tomten av nuvarande skola i en framtid.
Där framkommer många kloka, många vilda, och många bångstyriga inlägg och förslag som vittnar om att frågorna om Huvudnässkolan, om rivningen av skolan och om den framtida användningen har berört och fortsätter att beröra.
Själv är jag lekman i frågor som gäller byggnader, arkitektur, landskaps-arkitektur och samhällsplanering. Inte desto mindre vill jag engagera mig i frågorna. Just av det skälet har Länsstyrelsens utredning för mig varit av stort värde, har gett mig insikt och förutsättning att se frågorna i ett sammanhang. Jag är övertygad om att kommunen skulle ha gjort sig en förtjänst om man hade haft utredningen med som underlag innan man började samla in synpunkter. Med en enkel notis och en länk på hemsidan kunde detta ha varit möjligt – om man hade velat göra så.
Den som läser utredningen och utredningens slutsatser kan inte bara säga ”klart, skriv ner det bokförda värdet” och vi river skolan.
Med dessa två huvudsakliga skäl motiverar jag varför jag idag ville att kommunstyrelsen skulle avslå beslutsförslaget.
Tyvärr uppfattade jag att jag var ensam om tanken.

Lutz Rininsland 2008-12-03
Vänsterpartiet

Mera misstag eller medveten mörkandet?

frågetecken1

Västarvet, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjorde en byggnadsminnesutredning av Huvudnässkolan. Den blev klar i slutet av mars. Länsstyrelsen såg till att en tjänsteperson hos kommunstyrelseförvaltningen fick en kopia av utredningen men utredningen diariefördes aldrig hos kommunstyrelseförvaltningen.

Först i oktober fick vänsterpartiet upp ögonen för att byggnadsminnesutredningen hade varit klar sedan mars. Den 23 oktober frågade vi hos kommunen om utredningen fanns i kommunens diariet vilken den inte gjorde. Vi frågade även hos byggnadsförvaltningen ifall utredningen hade syntes till hos dem, vilken den inte hade gjort.

Byggnadsförvaltningen såg nu till att diarieföra en kopia av utredningen. Utifrån dessa händelser valde James Bucci (v) att ställa följande interpellation till kommunstyrelsensordförande.

2008-10-28

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande beträffande byggnads-minnesutredningen av Huvudnässkola

Idag har byggnadsförvaltningen diariefört en kulturhistorisk utredning av Huvudnässkolan. Utredningen utfördes av Länsmuseum, på uppdrag av Länsstyrelsen, som ett led i ärendet där Länsstyrelsen skall bedöma fall Huvudnässkolan skall byggnadsminnesförklaras eller inte.

I skrivande stund har jag inte sett Länsmuseums utredning och vet därför inte heller vad den har kommit fram till. Jag räknar med att ha hunnit sätta mig in i underlaget vid tidpunkten för svar till denna interpellation.

Mina interpellationsfrågor

Vad är kommunstyrelsens ordförandes tankar om Länsmuseums utredning?

Och har någon politiker eller tjänsteman, kopplade till kommunstyrelse förvaltningen, tagit del av Länsmuseums utredning utan att diarieföra den under tiden från att den blev klar fram till att den nu blivit diarieförd av byggnadsförvaltningen?

James Bucci

 


 

Kommunstyrelsensordförande hann aldrig läsa utredningen inför interpellationens behandling i fullmäktige. Vad han visste hade inte någon politiker hos kommunstyrelsen eller tjänsteman hos kommunstyrelseförvaltningen tagit del av utredningen vid tidpunkten för interpellationens överlämnande.

Vi informerade under interpellationsdebatten att i dagsläge vet vi att Länsstyrelsen lämnade över en kopia av byggnadsminnesutredningen av Huvudnässkolan till en tjänsteperson hos kommunstyrelseförvaltningen kort efter det att utredningen blev klar och att utredningen sedan inte blev diarieförd hos kommunstyrelseförvaltningen.

Vänsterpartiet upplever detta som mycket beklämmande.

Fortsättningen följer….

Misstag eller medveten mörkandet?

bandydosklubba_2 

 

Följande debattinlägg kom till efter TTELAs artikel om JOs kritik av Vänersborg kommun som trycktes den 10 oktober då jag upplevde i artikeln att förvaltningschefen försökte att skylla ifrån sig.

TTELA skrev den 10 oktober om JO:s kritik av Barn- och ungdomsnämnden i Vänersborg. JO krävde bättre rutiner för diariehantering. Förvaltningschefen Karl-Johan Höjer svarade på JO:s krav med att förvaltningssekreterare fick i uppdrag att se över rutinerna.

Det låter betryggande men sanningen är att sekreterarna bär inget skuld i konstigheter kring diarieföringen av Arena Vänersborg-handlingarna och detta vet förvaltningschefen. Skulden för att handlingar inte hittade vägen till diariet ligger hos dem som valde att sitta på handlingarna istället för att skicka dem vidare för inregistrering. JO nämner tre personer i sitt beslut. Dessa är Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson, områdeschef för arena fritid Peter Nilsson och kommunchefen Guy Mahlviker.

JO kritiserade också sättet som offentliga handlingar gjordes till ickeoffentliga. Ansvaret för detta ligger enbart hos förvaltningschefen då det är han som själv först diarieförde handlingarna och som sedan, efter politisk påtryckning, såg till att handlingarna försvann från diariet. Inte heller där har sekreterarna felat. Att sedan som chef försöka ge sken att en översyn av rutinerna skulle kunna förhindra liknande situationer är inte lite fult. Att överhuvudtaget ge sken av att sekreterarna har haft någonting med Arena-konstigheterna att göra är inte lite ryggradslöst. Nej JO:s kritik skall sitta där den hör hemma och då skall det sitta hos de ryggradslösa, mörkande människor som sätter de demokratiska spelreglerna ur spel.

JO-utredningen nummer två kommenterades av förvaltningschefen med att det gäller i grunden samma ärende – Arena Vänersborg. Den kommentaren ger inte hela bilden.

Utredningen handlar bara delvis om Arena-handlingar. Utifrån Arena-frågorna trillade en ”bonushandling” ut och är ett bevis för hur den politiska majoritetens underlag i ett annat ärende togs fram av ett företag som jobbar med marknadsföring och reklam. Samma företag som för övrigt jobbade fram pressunderlaget för Arena Vänersborg.

Det andra ärendet? Huvudnässkolan.

Beviset fick jag i min hand först två månader efter att jag hade den 14 april begärt ut handlingarna. Jag fick upprepa begäran den 2 juni. Svaret blev daterat den 12 juni och skickades först den 18 juni. Kommunfullmäktige röstade ned det av medborgarna väckt förslag om att hålla en folkomröstning angående Huvudnässkolan den 16 juni. Underlaget som avslöjade reklambyråns inblandning i Huvudnässkolans ärende kom fram till mig till slut med B-post den 24 juni.

Misstag eller medveten mörkandet?

Reservation i Topps förköpsärende

James

Reservation

Kommunstyrelsen 2008-11-05
Ärende 14 Fråga om förköp Essingletorp 1:57 Dnr KS 2008/482
Ärende 15 Fråga om förköp Essingletorp 1:49 Dnr KS 2008/481

I båda dessa ärenden reserverar jag mig till förmån för mitt yrkande att kommunen utövar sin förköpsrätt.

  

Jag ser två huvudsakliga skäl till varför kommunen skall utöva förköpsrätten gentemot sitt eget helägt bolag Fastighets AB Vänersborg.

1. Sedan kommunstyrelsens tidigare behandling av ärendet har det tillkommit uppgifter om ett optionsavtal undertecknat av representanter för Fastighets AB Vänersborg och Hammar Nordic Plugg AB. Eftersom det är oklart om framtagandet och undertecknandet av detta optionsavtal lever upp till gällande konkurrenslagstiftning så kan jag inte låta affären mellan Fastighets AB Vänersborg och Hammar Nordic Plugg AB bara passera förbi.

2. Genom att inte utöva förköpsrätten tillåter kommunstyrelsen att Fastighets AB Vänersborg gör en medveten förlust på över 9 miljoner kronor. Att kommunstyrelsen medveten tillåter denna förlust är bevisad av att det redan i dagsläget finns ett avtal mellan Hammar Nordic Plugg AB och en ny köpare där samma fastigheter skall säljas för en köpeskilling på 40m.

Enligt aktiebolagslagen finns det ingen text som förespråkar ett förlustsyfte med ett aktiebolag. Det måste vara därför vara mindre lyckad för en kommunstyrelse att släppa igenom en affär som man är medveten om kommer att kosta kommunens skattebetalare över 9 miljoner särskilt när förlusten behöver inte alls inträffa.

Tidigare i år har min hållning varit att acceptera en nämnd eventuell förlust på 9m för att trygga arbetstillfällen i och omkring Brålanda. Den hållningen hade jag innan ett optionsavtal mellan Fastighets AB Vänersborg och Nordic Hammar Plugg AB samt en 40m säljavtal mellan Nordic Hammar Plugg och en ny köpare blev kända. I dagsläge kommer jag inte fram till annat än att en korrekt juridisk, etisk och moralisk hållning gentemot kommunens skattebetalare är att kommunen skulle ta och utöva sin förköpsrätt i dessa två ärenden.

En konsekvens av kommunstyrelsens beslut är att dessa två fastighetsaffärer kan blir föremål för ytterligare granskning utifrån ett konkurrensperspektiv.

Arena Vänersborg

magnifying glass

Idag har JOs beslut kommit beträffande konstigheter i kommunens handläggning av Arena Vänersborg handlingar.
Beslutet innebär kritik för kommunen och innebär att James Bucci(v) hade rätt. JO har nyligen beslutat att inleda en ny utredning av ytterligare misstänkta brister.

 Till JOs beslut

Kategorier

Arkiv