Vänsterpartiet Vänersborg

En röst för faktiskt konkret förändring

Vänsterpartiet har kongress 10-12 januari 2014 i Stockholm. Innan kongressen förs en livlig debatt om prioriteringar och formuleringar i viktiga dokument som kongressen skall fatta beslut om. På ”debattsidan” kom idag ett inlägg från Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamoten, som i maj besökte vår studiecirkel i Vänersborg. Hennes uppmaning att ”vara konkret” och att ”vilja förändra” är en bra beskrivning av hur vi lokalt i Vänersborg försöker se på vårt arbete. Det är så vi vill att Vänsterpartiet skall vara och det är så vi vill att vi uppfattas av alla som går till vallokalerna om ett år. Vi vill inte bli bedömda efter nya löften, vi ser hellre att röster på vårt parti är ett erkännande av det vi försökt göra sedan valet i september 2010.

En röst för faktiskt konkret förändring

Vänsterpartiet har en ganska stabil grupp kärnväljare, som röstar på oss i varje val och oavsett hur vår politik påverkar deras egen situation. De röstar på oss för att de är ideologiskt övertygade. Men om vi ska få fler att rösta på oss, så måste de också känna att det spelar roll och att vår politik gör skillnad i praktiken. Det är tyvärr alltför många som inte tror på att vi kan förändra, som inte tror att vi gör skillnad.

Det är också många av våra egna medlemmar som inte tror att vi kan förändra i praktiken. Då blir det väldigt svårt att med bra självförtroende argumentera i valstugan och på de lokala debatterna för att fler ska lägga sin röst på Vänsterpartiet.

Det här beror förstås på vad det är vi brukar berätta om partiet och vilken del av historien det är vi brukar lyfta fram. Vi är ett parti som vill ha förändringar och vi har alltid drivit på för förbättringar. När vi nått en framgång så har vi genast gett oss i kast med nästa problem. Det är bra eftersom det hela tiden driver oss framåt, men det blir ett problem när vi glömmer att berätta om det vi har uppnått.

Våra politiska motståndare förstärker också det här genom att alltid beskriva oss som små och obetydliga. Som ett parti som inte kan påverka och som inte kan ingå i någon regering och som det därför bara är slöseri att rösta på.

När Sverige utvecklats mot ett mer jämställt och jämlikt land har Vänsterpartiet varit aktivt. Vi har varit pådrivande och vi har ofta varit de som först kommit med förslag som sedan blivit självklarheter. Vi har deltagit i uppbyggandet av välfärden. Vi har visat att ett samhälle med gemensamma lösningar, med trygga jobb och större rättvisa fungerar. 2006 gick borgarna till val på ”arbetslinjen”. Sänkta skatter och sänkta ersättningar till sjuka och arbetslösa skulle skapa fler jobb. Sedan dess har arbetslösheten stigit till nya rekordhöjder. Det är snarare vårare politiska motståndare som har en politik som inte fungerar.

När Vänsterpartiet är med och styr så gör vi skillnad. I partistyrelsen lyfter vi fram ett lokalt exempel på varje möte. Det är ett sätt att öka vår egen kunskap om det vi faktiskt åstadkommer. För att kunna berätta för andra om det vi gjort och vilken roll vi spelar för ett bättre Sverige så måste vi förstås känna till det själva.

Det finns många politiska utmaningar. Vänsterpartiet har idéerna, visionerna och förmågan att förändra och utveckla hela Sverige. Det blir tydligt när vi ser på allt det som genomförs runt om i landet med hjälp av Vänsterpartiet. I kongressuttalandet skriver vi om en del av alla de verkliga förbättringar som genomförs tack vare att Vänsterpartiet är med och styr. I Gävle och Malung har vi infört rätt till heltid. I Malmö har vi höjt kvinnors löner. Vi har höjt kvaliteten och pressat tillbaks vinstintressena i välfärden i Umeå, Norrköping och Lidköping. I Göteborg har vi ordnat riktiga jobb med avtalsenlig lön istället för fas 3. Vi har infört avgiftsfri kollektivtrafik i Kiruna, Avesta och Hallstahammar. I Botkyrka har vi halverat avgifterna till kulturskolan och gett alla elever en egen dator. Vi genomför mycket, mycket mer i alla de kommuner och landsting där vi är med och styr. I Fagersta där Vänsterpartiet styrt i flera mandatperioder är privatiseringarna lägst i landet och ekonomin välskött. Vänsterpartiets politik fungerar och våra framgångar påverkar människors vardag!

Vi vill minska arbetslösheten, vi vill göra Sverige till ett föregångsland på klimatområdet, vi vill öka rättvisan mellan kvinnor och män, vi vill…Vänsterpartiet är ett parti med vilja, ambition och visioner, det har vi alltid varit. Vi är ett parti som förändrar i praktiken, det har vi också alltid varit men vi har ofta glömt att berätta det. Nu är det dags att vi talar om att en röst på Vänsterpartiet är en röst för faktiskt konkret förändring.

Mia Sydow Mölleby
Partistyrelsen

Bifall till Vänsterpartiets motion – men sedan?

Mycket viktiga ärenden väntar i kommunstyrelsen på onsdag. Men dagens reflektion gäller något som inte står högst uppe på prioriteringslistan. Bland 37 ärenden finns två motioner från Vänsterpartiet där kommunstyrelsen skall ta fram ett förslag till beslut för kommunfullmäktige.  Ärende 13 ”Motion öppna nämndssammanträden”.

”James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige skulle utreda om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer.”

”Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fråga om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.”

Det ser så ut att det kan bli ett enhälligt beslut. Samtliga nämnder har utan några som helst anmärkningar yrkat bifall till beslutsförslaget.

Men det finns två invändningar. Det blir inga öppna nämndssammanträden bara för att kommunfullmäktige gör det möjligt. Det är nämnderna som bestämmer själva, varje nämnd för sig, om möjligheten ska bli verklighet. Och korridorsnacket antyder att det är två skilda saker.

I nämndernas presidier återfinns inte en endaste representant för Vänsterpartiet. Det är nämndernas ordförande som bestämmer vilka ärenden som skall föras upp på nämndernas dagordning.

Efter att kommunfullmäktige har fattat sitt beslut den 25 september så händer därför troligen ust ingenting på ett bra tag framöver. Vänsterpartiet är med i varje nämnd med en eller två ledamöter. Så frågan kommer att ställas igen och igen till ordförandena i nämnderna: ”När ska vi fatta ett beslut?” När frågan väl kommer upp brukar man begära votering för att protokollet skall redovisa vem som har tagit ställning ”för” eller ”emot”.

Allting tar sin tid, men det lönar sig att visa uthållighet och att inte ge upp när det görs krångligt.

Men nu finns ytterligare en öppen fråga. I motionen hänvisade Vänsterpartiet till Kommunallagens 6 kap § 19a och citerade hela texten. Där talas om två möjliga avvikelser från principen att sammanträden i första hand är slutna möten. I motionen anmärkte vi att den andra punkten inte var aktuell för Vänersborg. Rätt, för motionen skrevs i april 2012. Sedan dess har Vänersborg beslutat sig för att införa ”medborgarförslag”.

Då blir det intressant hur diskussionen går på onsdag i kommunstyrelsen och i slutet på månaden i kommunfullmäktige.  Ska beslutet begränsar sig till det motionen såg som en möjlighet i april 2012? Eller ska beslutet fattas i enlighet med lydelsen av hela texten i KL kap 6 § 19a? Det av förvaltningscheferna undertecknade utlåtandet gör att vi tror på ett ”ja” på den andra frågan. Vi får väl se hur flexibla kommunstyrelsens övriga ledamöter är och om Vänsterpartiets argumentation på onsdag får medhåll.

Fler än femtio, mindre än hundra …

Ett välbesökt medlemsmöte passade på att fastställa möteskalendern för hösten.

Medlemsmöten:

tisdag 10 september, tisdag 8 oktober, måndag 4 november och fredag 6 december

Gruppmöten:

tisdag 17 september, torsdag 24 oktober, måndag 18 november och onsdag 4 december 

AFTER WORK: torsdag 12 september 

Studiecirkel och utbildningsdagar beslutas senare

Medlemsmöten och gruppmöten i Folkets Hus, Hörnrummet med start 18:00

Tema för medlemsmöten bestäms från gång till gång, gruppmöten förbereder kommunfullmäktiges sammanträden och ger möjlighet  att föra diskussion kring aktuella och viktiga frågor i Vänersborgs kommunalpolitik.

Vänsterpartiet Vänersborg välkomnar även icke-medlemmar till våra möten. Vi förutsätter ett intresse för vårt arbete. Än gäller: Fler än femtio, dock fortfarande mindre än hundra …

Nu kör vi igång

Först ut av alla nämnder är byggnadsnämnden – här information om första sammanträdet under hösten på tisdag 20 augusti 2013.

I slutet av kommande veckan vet vi sedan vilka ärenden som kommer upp på kommunstyrelsens arbetsutskott måndag 26 augusti, på kommunstyrelsen onsdag 4 september och vad som är föreslagit att gå till kommunfullmäktige onsdag 25 september.

På måndag 26 augusti träffas lokalorganisationens styrelse klockan 17:00 och klockan 18:00 är det höstens första medlemsmöte. Som alltid i Hörnrummet i Folkets Hus.

Tisdag 16 september är dagen för första ”gruppmötet”, vill säga, ”obligatoriskt” för alla som har ett uppdrag i någon nämnd eller styrelse eller i fullmäktige och därutöver självfallet öppet för alla medlemmar och alla som intresserar sig för Vänsterpartiets lokalpolitiska arbete.

Senast i november …

Medborgarförslaget i Vänersborg? Nu blir det verklighet även i Vänersborg!

Den 30 juli efterlyste vi på vår hemsida hur kommunfullmäktiges beslut från november 2012 skulle hanteras. Nu dröjde det inte ens två veckor tills vi fick svar. Ett bra svar!

Om allt går rätt så tillstyrker kommunfullmäktige i slutet på september förslaget som nu finns i kommunens diarium. När fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft i slutet på oktober gäller att ”den person som är mantalsskriven i Vänersborgs kommun och som uppnått rösträttsåldern 18 år, har rätt att väcka talan i Kommunfullmäktige genom ett medborgarförslag”.

Om nu .. ack ja! Om nu en motion från Vänsterpartiet också hade behandlats och tillstyrkts skulle det finnas en möjlighet för allmänheten att själv klicka sig fram till handlingen i diariet och läsa hela förslaget. Men det dröjer lite till!

Medborgardialogen – behöver det vara så svårt?

Lättare sagt än gjort. Tycks vara en lång väg att komma från tanke till handling.

Vi skrev på vår hemsida om ”MEDBORGARDIALOGEN – den som väntar på något gott får vänta lite längre”. Nu till det konkreta fallet där det varken gick eller går enligt förhoppningarna, där kommundirektörens predikan om ”bemötande och service” klingar förgäves och där ”medborgardialogen” inte har nått fram på riktigt.

Vi har upprepade gånger skrivit om Kindblomsvägen.

Här på hemsidan: Ett ärende tur och retur samhällsbyggnadsnämnden” 3 januari 2013 och ”Åter till Kindblomsvägen” 4 mars 2013.

Ledamoten i kommunstyrelsen Lutz Rininsland bloggade om Kindblomsvägen tretton gånger, första gången den 7 oktober 2011 och senast 28 april 2013 ”Kindblomsvägen – tyvärr inte för sista gången”. Ledamoten i kommunfullmäktige Stefan Kärvling hade ”Kindblomsvägen” med vid 25 inlägg, det första den 8 september 2011. I sammanhang med det vi skriver om här är hans inlägg 4 november 2012 ”Medborgardialogen genomförd – och nu då?” extra viktig att känna till.

Men vad är det som föranleder ett nytt inlägg? Titta på följande handlingar:

Ett beslut som fattades av samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott 10 januari 2013

Ett brev med ”information” från förvaltningen 2 april 2013

Ett brev med ”information” tillbaka till förvaltningen 8 april 213

Ett konstaterande i ett protokoll av samma utskott 4 juni 2013

Ett brev som förvaltningen skickade till några ”berörda” vid Kindblomsvägen 10 juni 2013

Ett brev tillbaka till förvaltningen med frågor från några ”berörda” 3 juli 2013

Därefter sänkte sig tystnaden, någon reaktion på frågorna har vi hittills inte kunnat se.

Det verkar vara svårt, men hjälp finns att få. SKL har nyss kommit med ett faktablad ”Faktablad 11 – Medborgardialog i planärenden” som är värdefull. Och snart, säkert innan valet i september 2014 har alla i vår kommun anammat att vi går mot nya tider.  Även på annat håll är man vaken – titta på en notis i ärendelistan från gårdagens regeringssammanträde (2013-08-08).

Hur menar vi?

Vi har under en längre tid haft denna annons i en lokal tidning: 

annonsen

Kanske dags att förnya texten men innan vi gör det vill vi ännu en gång betona hur viktigt vi tycker att budskapet har varit och fortfarande är. I kommunens vision står ”En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande.” I vårt valmaterial 2010 förklarade vi oss vilja arbeta för att delaktighet och inflytande skulle bli ”på riktigt”. 2010 avslutades mandatperioden där S och C som kommunledning motarbetade visionen å det grövsta. Sedan dess har det inte hänt särskilt mycket, tyvärr. Den borgerliga mini-alliansen M, FP och KD brister i handlingskraft. Medborgardialogen har inte kommit längre än några mindre lyckade försök att hitta rätt form. Medborgarförslag är på gång men det mesta går med snigelfart i Vänersborg.

Vänsterpartiet har lagt ett antal motioner för att försöka få till stånd modernare arbetsformer i våra nämnder och styrelser och i kommunfullmäktige. Men motionerna ligger sedan två, tre år nu och det börjar bli tveksamt om det fattas beslut innevarande mandatperiod. En motion kommer dock upp till hösten: ”Öppna nämndssammanträden”. Den 25 september förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut att i princip säga ja till ”möjligheten”. Längre fram kan sedan varje nämnd besluta om man vill ha ”vanliga medborgare” i sammanträdesrum där ärenden behandlas och beslutas. Vågar man hoppas på att någon nämnd redan 2014 vågar fatta ett sådant beslut? Eller blir det endast ett steg på vägen, kanske med beslutsformuleringen ”i princip ja, men det får avgöras av NYA nämnden efter valet i september 2014”?

Så kanske bör vi ändra vår text i annonsen. ”Vad vill Vänsterpartiet i Vänersborg? Bäst att kolla – följ vårt lokala arbete på hemsidan.”

 

Och hur blir hösten?

Frågan gäller inte hur vädret blir till hösten. Hur blir det politiska klimatet? Efter genomklappningen vid kommunfullmäktiges juni-möte förs ”Budget 2014” via återremiss över kommunstyrelsen tillbaka till fullmäktige i september. Då kommer ett avgörande där flera partier måste bestämma sig hur ett majoritetsyrkande skall formuleras. Idag finns en stor skillnad mellan Vänsterpartiets förslag med förstärkningar på utbildning och omsorg och nedskärningstankar som är kvar hos M, FP och KD. Avgörande blir om S lokalt vill följa tankegångarna som S centralt för fram (bl a senast i Almedalen). Men då får man samtala med andra partier på ett acceptabelt sätt och inte hindra ett samarbete med t ex MP.

Det återstår inte så många veckor innan allt börjar rulla på igen. Ta gärna en titt på Vänsterpartiets preliminära almanacka för hösten 2013. Där saknas fortfarande anteckningar om medlemsmöten och verksamhet för våra studiecirklar. Den ”parlamentariska” kalendern däremot har kommit en bra bit på vägen, klicka gärna på länkarna i detta pdf-dokument.

Ingen rast och ingen ro

Snart inträder sommarpausen. Inga sammanträden, nästan inga.

Men först Aqua Blå, några representanter från alla partier svarar på frågor.

För Vänsterpartiets ledamöter och medlemmar i övrigt en dag på skolbänken, en söndag, i grannkommunen Trollhättan, med två inslag från VÄNSTERSKOLAN, det gäller retoriken och författande av debattartiklar.

På onsdag sedan med start redan klockan 13:00 kommunfullmäktige med budgetbeslutet för 2014. Hur det går är det ingen som vet. Att Vänsterpartiets ledamöter själva tycker om det egna förslaget råder ingen tvekan om. Medlemsmötet 20 maj filade på ett utkast, medlemsmötet 27 maj godkände det slutliga förslaget och vid mötet den 4 juni bekräftades att det är detta förslag som Vänsterpartiet fortfarande anser vara det bästa bland de inlämnade fyra förslag.

I övrigt är det kvar enstaka nämndsmöten: Barn- och ungdomsnämnden och Miljönämnden på måndag 10 juni, Byggnadsnämnden 18 juni, Samhällsbyggnadsnämnden 19 juni och som avslutning Socialnämnden 27 juni. Under juli är det endast socialutskottet som har planerade sammanträden.

Men sedan startar allt på nytt igen …. Och 2014 är ett valår. Hur ska det bli efter nästa val?

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv