Vänsterpartiet Vänersborg

Bara två veckor till 8 mars

Kommande möten

Lördag 1 mars städar vi lokalen på Kronogatan 31, välkommen att delta från klockan 10:00.

Kommunstyrelsens arbetsutskottets sammanträde måndag 3 mars

Demokratiberedningens sammanträde måndag 3 mars

Byggnadsnämndens sammanträde tisdag 4 mars

Kunskapsförbundet Västs EXTRA sammanträde tisdag 4 mars

Torsdag 6 mars skruvar vi ihop nyinköpta möbler – välkommen att delta i arbetet från klockan 16:00.

8 MARS

RÖD FEMINISTISK LÖRDAG 

Fira internationella kvinnodagen med Vänsterpartiet i Vänersborg.

Från klockan 10.30 finns vi i ”gågatekrysset” där det från scenen bjuds på sång och musik med Harriett Nauer. Talare är Marianne och Åsa. Vi bjuder också på kaffe med dopp.

Vi delar ut flyers och dessutom nejlikor till kvinnorna.Välkommen!

På kvällen har vi fest i lokalen. Anmälan och information: ring Marianne 0702387005.

Kommunstyrelsens sammanträde onsdag 12 mars

Nästa MEDLEMSMÖTE är på torsdag 13 mars med start klockan 18:00. Klockan 17.00 samma dag träffas styrelsen. Till medlemsmötet har vi inbjudit ledningen för VBAB (Vänersborgsbostäder).

Barn- och ungdomsnämndens sammanträde måndag 17 mars 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde måndag 17 mars 

MILJÖGRUPPEN träffas måndag 17 mars

Kunskapsförbundets sammanträde tisdag 18 mars 

Nästa GRUPPMÖTE är på tisdag 18 mars

Kort rapport från onsdagens kommunstyrelse

Inte ofta att det händer. En sällsynt höjdpunkt inträffade något oväntat: ”Information om tappningsstrategi med naturhänsyn för Vänern”.  Sten Bergström från SMHI fängslade med sin framställning och lyckades under en knapp timme att på ett begripligt sätt skildra denna mångfald av faktorer som påverkar spelet kring Vänern. Den något svårlästa rapporten, en av ett dussintal rapporter som under ett fåtal år har skrivits om översvämningshoten, den blev plötsligt tydlig och förståelig. Ingen tvekan, Vänernvattnets vågor kommer att rulla vidare under många år rakt in i den regionala och kommunala politiken. Och ingen i kommunstyrelsen säger emot Marie Dahlin, som vill att Vänern uppfattas som en nationell angelägenhet även i Stockholm.

I övrigt? Endast tre ärenden går vidare till kommunfullmäktige, men det hade vi redan skrivit om i förväg. Anders Forsström, kommunfullmäktiges ordförande och ledamot i kommunstyrelsen, väntade dock till sista minuten på eftermiddagen med att förkunna sitt beslut: ”kommunfullmäktiges ställs in februari”. Bland dessa tre ärenden fanns frågan om nämndorganisationen den kommande mandatperioden. Här överraskade gruppledaren för Moderaterna, Lena Eckerbom Wendel, när hon ännu en gång yrkade på en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en bygg- och miljönämnd. Att hon inte skulle samla en majoritet bakom sitt förslag visste alla. När det också visade sig att såväl den ensamma folkpartisten och den ensamma representanten för kristdemokraterna yrkade bifall till förslaget att fortsätta med två separata nämnder, då var det överraskande att hon ändå lade fram det egna förslaget. Vi undrar fortfarande varför hon valde att så öppet redovisa att den borgerliga minoriteten så fullständigt tappar styrfarten i början av valåret.

I övrigt var det överlag enhälliga beslut med det lilla undantaget för ett remissyttrande till miljödepartementet. Där hade MP ett eget yrkande och Vänsterpartiets ledamot Lutz Rininsland anmälde en skriftlig reservation.

Under ytan sker ett annat avgörande arbete: Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder var och varannan dag under februari, då under namnet ”budgetberedningen”. 12 mars skall kommunstyrelsen ta ställning till ”budgetramarna” som skall gälla för det fortsatta arbetet inför 2015. I budgetberedningen finns en representant vardera för M, FP, C, S och V.

Ingen tvekan att KD får löpande information från M och FP.

Hur länge C kan hålla kvar sina lokala band med S är en öppen fråga, Centerpartiet centralt gör ett stort nummer av att ”absolut inte med S”.  

S måste bestämma sig om man denna gång tidigt vill vara aktiv och om man denna gång vill samtala med MP och lämna relevant information. Gör man inte det, så är det andra som gör.

För Vänsterpartiets del gäller att vi med James Bucci har en kunnig ledamot i budgetberedningen. Hans insats är till stor fördel för hela partigruppen. Vänsterpartiet räknar också med att kunna få genom flera av våra stora frågor när kommunfullmäktige slutligen skall avgöra hur resurserna fördelas på alla kommunala verksamheter.

Vänsterpartiet Vänersborg hade årsmöte

Lördag 8 februari 2014 samlades ett trettiotal medlemmar till årsmötet i Rådhussalen, Folkets Hus. Ett flertal av de närvarande finns också på listan för fullmäktigevalet i september. Ett bra tillfälle att samla kandidaterna på en bild.

å 2014 orig

Vänsterpartiets motion ”är i tiden”

Vänsterpartiet bryr sig och vill ge liv åt kommunens vision och våra inriktningsmål. Kommunens information till invånarna är en förutsättning för en fungerande dialog. Vid senaste kommunfullmäktige lämnade partiet in en motion med rubriken ”Bättre information till allmänheten om kommunstyrelsens arbete”.

Idag kom kallelsen till nästa kommunstyrelse. Ärendelistan omfattar 28 punkter varav endast tre är frågor som vandrar vidare uppåt till ett beslut i kommunfullmäktige. Allt annat avgörs och stannar i kommunstyrelsen. Vår motion borde få gehör tvärs genom alla partier, eller?

Vad är det som avgörs i kommunstyrelsen? Ta en titt på listan som visar vilka frågor som är aktuella nästa vecka onsdag.

Och vilka tre ärenden går vidare till fullmäktiges februarimöte? Förresten, februari? Det är mycket sannolikt att ordföranden ställer in februarimötet med hänvisning till att det endast föreligger ett fåtal ärenden som kan skjutas till sammanträdet i mars.  

Det första ärendet kommer från ”Personal- och förhandlingsutskottet” som efter en omröstning med tre röster mot två föreslår några förändringar i nämndorganisationen inför nästa mandatperiod, alltså med start i januari 2015. Det handlar om följande:

Fritidsfrågor som hittills har legat under Barn- och ungdomsnämnden förs över till Kulturnämnden som då kommer att heta ”Kultur- och fritidsnämnden”.  {Förvaltningen av fritidsfastigheter har redan 2013 förts över till Samhällsbyggnadsnämnden.) Som en konsekvens av förslaget minskas antalet ledamöter och ersättare i Barn- och ungdomsnämnden från vardera 13 till 11. Kulturnämnden hade 7 ledamöter och 7 ersättare, den nya Kultur- och fritidsnämnden får vardera 9.

Vad gällde omröstningen i PFU? Jo, (M) hade föreslagit att Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle föras ihop till ”Miljö- och byggnadsnämnden”. Förslaget föll redan i utskottet, kommer troligen att förlora även i kommunstyrelsen och kommer absolut inte att samla en majoritet i kommunfullmäktige, varken i februari eller i mars.

Det andra ärendet är en motion från Vänsterpartiets James Bucci. Motionen är från januari 2011 och avsåg att ”kommuninvånarna via sina datorer skall få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium”. Tre år senare föreligger en utmärkt utredning som belyser det mesta som det gäller att tänka på innan också Vänersborg gör som så många andra kommuner redan gör sedan en längre tid tillbaka. Utredningen är positiv och ger klartecken. MEN det finns ett mindre problem, kommunens system för ärendehantering är åldersdigert, skall skrotas inom en snar framtid och en upphandling av ett nytt system är förestående.

Och därför är förslaget nu efter tre års överväganden ”AVSLAG på motionen”. Visst kan det bli tokigt emellanåt?! Omröstningen i kommunstyrelsens arbetsutskott slutade 1:1 (M 1 och V 1). S och C avstod i utskottet, FP-ledamoten och inte heller ersättaren från KD fanns på plats. Eftersom utslagsrösten denna mandatperiod ligger hos ordföranden från M, så är det ”just nu” avslag som gäller. Hur det ser ut efter kommunstyrelsen nästa vecka återstår att se. Och så kommer motionen till fullmäktige, när det nu blir.

Det tredje ärendet gäller ett bemyndigande för Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa ”Taxa för viloplats vid djurkyrkogård för smådjur”. Av handlingen framgår att jordfästningen endast skall ske under tiden april-november vilket ger tillhanda att även detta ärende kan vänta till fullmäktiges sammanträde i mars.

Med andra ord: Inget fullmäktige i februari, full fokus på kommunstyrelsen.

Tid över att engagera sig i valrörelsen inför valet till Europarlamentet. Tid över att förbereda ett bra program för 8 mars.

Utgångsläget … Vi går vidare

 

En blick tillbaka på resultaten från 2006 och 2010

Innevarande mandatperiod är det inte mycket samarbete

Hur blir det när rösterna räknats 2014?

Vänsterpartiets Valsedel 2014

(1)    Marianne Ramm

(2)    Stefan Kärvling

(3)    Åsa Olin

(4)    Lutz Rininsland

(5)    James Bucci

(6)    Kristina Kay

(7)    Adam Frändelid

(8)    Magnus Kesselmark

(9)    Ann-Christine Wollny

(10)  Emir Terzic

(11)  Eva Lindgren

(12)  Pontus Gläntegård

(13)  Eldbjörg Bryntesson

(14)  Joachim Johansson

(15)  Gittan Kollberg

(16)  Kenth Karlsson

(17)  Eva-Lisa Andersson

(18)  Ulf Andersson

(19)  Kenneth Allblom

(20)  Anna Robertsson

(21)  Göran Stenman

(22)  Yvonne Lindström

(23)  Martin Josefsson

(24)  Andrea Björklund

(25)  Peter Wiklund

(26)  Ebon Rhedin 

(27)  Martin Foldemark

Inte vilken vår som helst

Sannerligen inte, ingen rast och ro, våren kommer att sjuda av aktiviteter på politikens alla scener. Inte bara i riksdagens korridorer och i regionhuset, överallt och med all säkerhet även i kommunhuset kommer tempot att skruvas upp. Inte konstigt, dels kommer valet till Europaparlamentet 25 maj. Där finns ett visst hopp om några förändringar bland truppen om tjugo ledamöter som skall skickas till Bryssel. Sedan blommar valrörelsen ut för fullt innan det ska avgöras 14 september vilka som utgör ”regeringen” i riket, i regionen och i kommunen. Då handlar det inte endast om hopp, nej, det gäller stora förväntningar på att ett skifte skall ske.

I riksdagshuset är tonläget redan mycket högt, en blick tillbaka på partiledardebatten i onsdags visar det mesta. I regeringskansliet har stora städningen satts i gång, från alla skrivbord och ur alla gömslen väller propositionerna fram som en avgående regering vill rea ut när möjligheten finns kvar.

Förteckningen över propositioner och skrivelser som ska vandra från departementen till riksdagskansliet är talande denna vår: 155 propositioner och 39 skrivelser räknas upp, varav 53 kommer från justitiedepartementet. Dessa 194 handlingar delas upp i sådant som förväntas leda till beslut i riksdagens kammare innan sommaruppehållet och annat som behandlas under hösten. Dessutom anges i förteckningen ”när senast” underlaget skall avlämnas av något departement. 18 mars är en speciell dag – inte mindre än 92 handlingar skall komma in till riksdagen.

Visserligen finns propositioner som knappast betyder något för kommunpolitiken, men många texter kommer att medföra att våra förvaltningar får nya riktlinjer för sitt arbete. Ett bra antal av propositionerna och skrivelserna är dock ”ren politik”, det blir spännande att se vilka beslut riksdagen fattar, ofta handlar det om värderingar där ”vänster och höger” spelar roll. Förhoppningsvis hittar alla sin egen kompass för att gå den rätta vägen. Om alla vill hålla sig till mitten blir det vanskligt trångt. Och det behövs tydliga alternativ för väljaren, dels i riksdagsvalet men absolut här på hemmaplan i Vänersborg.

Val till kommunfullmäktige – Vänersborg 2014

Så här kommer valsedeln för val till kommunfullmäktige att se ut:

(1)    Marianne Ramm

(2)    Stefan Kärvling

(3)    Åsa Olin

(4)    Lutz Rininsland

(5)    James Bucci

(6)    Kristina Kay

(7)    Adam Frändelid

(8)    Magnus Kesselmark

(9)    Ann-Christine Wollny

(10)  Emir Terzic

(11)  Eva Lindgren

(12)  Pontus Gläntegård

(13)  Eldbjörg Bryntesson

(14)  Joachim Johansson

(15)  Gittan Kollberg

(16)  Kenth Karlsson

(17)  Eva-Lisa Andersson

(18)  Ulf Andersson

(19)  Kenneth Allblom

(20)  Anna Robertsson

(21)  Göran Stenman

(22)  Yvonne Lindström

(23)  Martin Josefsson

(24)  Andrea Björklund

(25)  Peter Wiklund

(26)  Ebon Rhedin 

(27)  Martin Foldemark

Under mandatperioden 2010-2014 gäller följande fördelning. Vänsterpartiet har också fyra ersättare.

Medlemsmöte 14 januari 2014

Vänsterpartiet Vänersborg har medlemsmöte tisdag 14 januari med start klockan 18:00 i Folkets Hus. Viktigaste punkt på dagordningen är att fastställa listan för val till kommunfullmäktige.

Större delen av kvällen ägnar vi åt ett samtal kring den nyss avslutade kongressen. Vänersborg hade med Åsa Olin och Lutz Rininsland, två ombud i gruppen om nio från Älvsborg.

bild (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från kongressen kommer tydliga besked om inriktningen av det politiska arbetet under valåret 2014.

Här några länkar till beslut som fattades:

Kongressuttalande: Solidaritet istället för girighet (här texten i preliminär version)

Vänsterpartiets valstrategi antagen

Kongressen beslutade om en tuffare inriktning i frågor som arbetstidsförkortning och bättre stöd till kulturen

Den nya partistyrelsen fram till kongressen 2016

Det var en kongress med såväl intensiva debatter i enskilda frågor som stor harmoni under dagarna tre. Johan Sjöstedt hade hela partiet bakom sig när han avslutade kongressen på söndageftermiddag med att utropa: Vi är inte till salu!

Vi förväntar oss mycket av det Nya Året

Mandatperiodens fjärde och sista år börjar och även denna mandatperiod har Vänsterpartiet varit ett parti i opposition. Med 14,99 % av rösterna i kommunalvalet och åtta mandat i kommunfullmäktige kunde det ha varit på annat sätt.  Men när Socialdemokraterna i december 2010 röstade på allianspartiernas kandidater till presidieposter i alla kommunala nämnder fick vi åter finna oss i rollen av kommunens oppositionsparti. Och vi tycker att vi har gjort det bra.

Men nu rivstartar vi in i valåret 2014. I förhoppningen att vi lyckas övertyga väljarna att ingen ska behöva ångra att de lägger sin röst på Vänsterpartiet.

Vårt budskap? Vi lånar en debattartikel som Ewy Gahnström, partikamrat i Uddevalla, skriver i dagens BOHUSLÄNNINGEN under rubriken: ”Solidariteten behöver återerövras”. I debattartikeln slår Ewy Gahnström fast: ”Vänsterpartiet är inte berett att sälja ut partiets grundläggande värderingar och ståndpunkter.” Och hon avslutar: ”Samhället är långt ifrån jämlikhet, tvärtom breder orättvisorna ut sig. Solidariteten behöver återerövras. Därför behövs Vänsterpartiet.”

10-12 januari har Vänsterpartiet kongress i Stockholm. I delegationen från Älvsborg finns två ombud från Vänersborg, Åsa Olin och Lutz Rininsland. Vägvisande beslut kommer att fattas, det mesta med avseende på Europaparlamentsval 25 maj 2014 och riksdags-, regional- och kommunalval 14 september 2014.

I Vänersborg börjar Vänsterpartiet med två medlemsmöten i januari. Här en blick på det som är på gång:

Ett extra MEDLEMSMÖTE är på onsdag 8 januari med start klockan 18:00: Samtal om två val 2014 med syfte att få svar på viktiga frågor: ”VEM VILL GÖRA VAD, VILKA TANKAR OCH FÖRSLAG SKALL LEDA OSS TILL FRAMGÅNG?”

Nästa ordinarie MEDLEMSMÖTE är på tisdag 14 januari med start klockan 18:00. Klockan 17.00 samma dag träffas styrelsen.

Miljögruppen har träff onsdag 15 januari med start 18:00 i partilokalen på Kronogatan 31. Här anteckningar från förra träffen.

Nästa GRUPPMÖTE är på torsdag 23 januari med start klockan 18:00.

Lördag 8 februari 2014 har Vänsterpartiet Vänersborg ÅRSMÖTE med start klockan 10:00.

 

Kan det bli sämre?

Ikväll samlas kommunfullmäktige. Viktigaste punkten på ärendelistan torde vara kommunens nya VISION. Det är den sista diskussionsrundan innan decembermötet äntligen sjösätter den. Beslut ska alltså inte fattas ikväll, utan det är tänkt att bli ”finputsning” av texterna. Om det blir så börjar det kännas mera tveksamt, gruppledaren för Moderaterna har gjort klart i måndags att man kunde sträcka sig så långt att spika textraden för VISIONEN, men att ”det andra” får anstå. ”Det andra” är kommunens övergripande inriktningsmål. 

”Visionen” syftar till ”långt fram i tiden”, det vi ser att det vore bra att nå fram till, någon gång i framtiden. ”Inriktningsmålen” anger vägens riktning, det ”vi alla” ska ha fokus på. Vi alla, inte bara kommunens nämnder och förvaltningar. Nej, dessa mål skall visa på vilka frågor invånarna i Vänersborg tillsammans med ”kommunen” borde fokusera på framöver. Ska politikerna bestämma detta? Tvärtom, hela visionsarbetet har efterlyst synpunkter från Vänersborgs invånare. Texterna uttrycker det som har sagts och skrivits. Politikerna skall endast lägga sista hand på formuleringar av våra målsättningar.

Vänsterpartiet och Vänsterpartiets ledamöter har aktivt deltagit i arbetet. Vi tror på modellen. Vi ansåg att det var hög tid att skrota den gamla visionstexten som på ett nästan sorgligt sätt gjorde parodi av verkligheten. Vi tror att vi vinner när vi håller oss till en målstyrning som steg för steg konkretiserar det ”vi vill” med beskrivningar av hur vi tror att vi kan komma dit. På vilka områden, med vilka betoningar. Sedan är det våra förvaltningar som ska beskriva för oss vilka instrument, vilka lösningar som ägnar sig bäst för att omsätta tanken till verklighet. 

Ikväll får vi se om fullmäktige vill komma någonvart eller om det blir stopp igen. Vi har vår uppfattning klar, ett beslut om vision OCH inriktningsmål behövs innan årsskiftet.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv