Vänsterpartiet Vänersborg

Fler än femtio, mindre än hundra …

Ett välbesökt medlemsmöte passade på att fastställa möteskalendern för hösten.

Medlemsmöten:

tisdag 10 september, tisdag 8 oktober, måndag 4 november och fredag 6 december

Gruppmöten:

tisdag 17 september, torsdag 24 oktober, måndag 18 november och onsdag 4 december 

AFTER WORK: torsdag 12 september 

Studiecirkel och utbildningsdagar beslutas senare

Medlemsmöten och gruppmöten i Folkets Hus, Hörnrummet med start 18:00

Tema för medlemsmöten bestäms från gång till gång, gruppmöten förbereder kommunfullmäktiges sammanträden och ger möjlighet  att föra diskussion kring aktuella och viktiga frågor i Vänersborgs kommunalpolitik.

Vänsterpartiet Vänersborg välkomnar även icke-medlemmar till våra möten. Vi förutsätter ett intresse för vårt arbete. Än gäller: Fler än femtio, dock fortfarande mindre än hundra …

Nu kör vi igång

Först ut av alla nämnder är byggnadsnämnden – här information om första sammanträdet under hösten på tisdag 20 augusti 2013.

I slutet av kommande veckan vet vi sedan vilka ärenden som kommer upp på kommunstyrelsens arbetsutskott måndag 26 augusti, på kommunstyrelsen onsdag 4 september och vad som är föreslagit att gå till kommunfullmäktige onsdag 25 september.

På måndag 26 augusti träffas lokalorganisationens styrelse klockan 17:00 och klockan 18:00 är det höstens första medlemsmöte. Som alltid i Hörnrummet i Folkets Hus.

Tisdag 16 september är dagen för första ”gruppmötet”, vill säga, ”obligatoriskt” för alla som har ett uppdrag i någon nämnd eller styrelse eller i fullmäktige och därutöver självfallet öppet för alla medlemmar och alla som intresserar sig för Vänsterpartiets lokalpolitiska arbete.

Senast i november …

Medborgarförslaget i Vänersborg? Nu blir det verklighet även i Vänersborg!

Den 30 juli efterlyste vi på vår hemsida hur kommunfullmäktiges beslut från november 2012 skulle hanteras. Nu dröjde det inte ens två veckor tills vi fick svar. Ett bra svar!

Om allt går rätt så tillstyrker kommunfullmäktige i slutet på september förslaget som nu finns i kommunens diarium. När fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft i slutet på oktober gäller att ”den person som är mantalsskriven i Vänersborgs kommun och som uppnått rösträttsåldern 18 år, har rätt att väcka talan i Kommunfullmäktige genom ett medborgarförslag”.

Om nu .. ack ja! Om nu en motion från Vänsterpartiet också hade behandlats och tillstyrkts skulle det finnas en möjlighet för allmänheten att själv klicka sig fram till handlingen i diariet och läsa hela förslaget. Men det dröjer lite till!

Medborgardialogen – behöver det vara så svårt?

Lättare sagt än gjort. Tycks vara en lång väg att komma från tanke till handling.

Vi skrev på vår hemsida om ”MEDBORGARDIALOGEN – den som väntar på något gott får vänta lite längre”. Nu till det konkreta fallet där det varken gick eller går enligt förhoppningarna, där kommundirektörens predikan om ”bemötande och service” klingar förgäves och där ”medborgardialogen” inte har nått fram på riktigt.

Vi har upprepade gånger skrivit om Kindblomsvägen.

Här på hemsidan: Ett ärende tur och retur samhällsbyggnadsnämnden” 3 januari 2013 och ”Åter till Kindblomsvägen” 4 mars 2013.

Ledamoten i kommunstyrelsen Lutz Rininsland bloggade om Kindblomsvägen tretton gånger, första gången den 7 oktober 2011 och senast 28 april 2013 ”Kindblomsvägen – tyvärr inte för sista gången”. Ledamoten i kommunfullmäktige Stefan Kärvling hade ”Kindblomsvägen” med vid 25 inlägg, det första den 8 september 2011. I sammanhang med det vi skriver om här är hans inlägg 4 november 2012 ”Medborgardialogen genomförd – och nu då?” extra viktig att känna till.

Men vad är det som föranleder ett nytt inlägg? Titta på följande handlingar:

Ett beslut som fattades av samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott 10 januari 2013

Ett brev med ”information” från förvaltningen 2 april 2013

Ett brev med ”information” tillbaka till förvaltningen 8 april 213

Ett konstaterande i ett protokoll av samma utskott 4 juni 2013

Ett brev som förvaltningen skickade till några ”berörda” vid Kindblomsvägen 10 juni 2013

Ett brev tillbaka till förvaltningen med frågor från några ”berörda” 3 juli 2013

Därefter sänkte sig tystnaden, någon reaktion på frågorna har vi hittills inte kunnat se.

Det verkar vara svårt, men hjälp finns att få. SKL har nyss kommit med ett faktablad ”Faktablad 11 – Medborgardialog i planärenden” som är värdefull. Och snart, säkert innan valet i september 2014 har alla i vår kommun anammat att vi går mot nya tider.  Även på annat håll är man vaken – titta på en notis i ärendelistan från gårdagens regeringssammanträde (2013-08-08).

Hur menar vi?

Vi har under en längre tid haft denna annons i en lokal tidning: 

annonsen

Kanske dags att förnya texten men innan vi gör det vill vi ännu en gång betona hur viktigt vi tycker att budskapet har varit och fortfarande är. I kommunens vision står ”En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande.” I vårt valmaterial 2010 förklarade vi oss vilja arbeta för att delaktighet och inflytande skulle bli ”på riktigt”. 2010 avslutades mandatperioden där S och C som kommunledning motarbetade visionen å det grövsta. Sedan dess har det inte hänt särskilt mycket, tyvärr. Den borgerliga mini-alliansen M, FP och KD brister i handlingskraft. Medborgardialogen har inte kommit längre än några mindre lyckade försök att hitta rätt form. Medborgarförslag är på gång men det mesta går med snigelfart i Vänersborg.

Vänsterpartiet har lagt ett antal motioner för att försöka få till stånd modernare arbetsformer i våra nämnder och styrelser och i kommunfullmäktige. Men motionerna ligger sedan två, tre år nu och det börjar bli tveksamt om det fattas beslut innevarande mandatperiod. En motion kommer dock upp till hösten: ”Öppna nämndssammanträden”. Den 25 september förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut att i princip säga ja till ”möjligheten”. Längre fram kan sedan varje nämnd besluta om man vill ha ”vanliga medborgare” i sammanträdesrum där ärenden behandlas och beslutas. Vågar man hoppas på att någon nämnd redan 2014 vågar fatta ett sådant beslut? Eller blir det endast ett steg på vägen, kanske med beslutsformuleringen ”i princip ja, men det får avgöras av NYA nämnden efter valet i september 2014”?

Så kanske bör vi ändra vår text i annonsen. ”Vad vill Vänsterpartiet i Vänersborg? Bäst att kolla – följ vårt lokala arbete på hemsidan.”

 

Och hur blir hösten?

Frågan gäller inte hur vädret blir till hösten. Hur blir det politiska klimatet? Efter genomklappningen vid kommunfullmäktiges juni-möte förs ”Budget 2014” via återremiss över kommunstyrelsen tillbaka till fullmäktige i september. Då kommer ett avgörande där flera partier måste bestämma sig hur ett majoritetsyrkande skall formuleras. Idag finns en stor skillnad mellan Vänsterpartiets förslag med förstärkningar på utbildning och omsorg och nedskärningstankar som är kvar hos M, FP och KD. Avgörande blir om S lokalt vill följa tankegångarna som S centralt för fram (bl a senast i Almedalen). Men då får man samtala med andra partier på ett acceptabelt sätt och inte hindra ett samarbete med t ex MP.

Det återstår inte så många veckor innan allt börjar rulla på igen. Ta gärna en titt på Vänsterpartiets preliminära almanacka för hösten 2013. Där saknas fortfarande anteckningar om medlemsmöten och verksamhet för våra studiecirklar. Den ”parlamentariska” kalendern däremot har kommit en bra bit på vägen, klicka gärna på länkarna i detta pdf-dokument.

Ingen rast och ingen ro

Snart inträder sommarpausen. Inga sammanträden, nästan inga.

Men först Aqua Blå, några representanter från alla partier svarar på frågor.

För Vänsterpartiets ledamöter och medlemmar i övrigt en dag på skolbänken, en söndag, i grannkommunen Trollhättan, med två inslag från VÄNSTERSKOLAN, det gäller retoriken och författande av debattartiklar.

På onsdag sedan med start redan klockan 13:00 kommunfullmäktige med budgetbeslutet för 2014. Hur det går är det ingen som vet. Att Vänsterpartiets ledamöter själva tycker om det egna förslaget råder ingen tvekan om. Medlemsmötet 20 maj filade på ett utkast, medlemsmötet 27 maj godkände det slutliga förslaget och vid mötet den 4 juni bekräftades att det är detta förslag som Vänsterpartiet fortfarande anser vara det bästa bland de inlämnade fyra förslag.

I övrigt är det kvar enstaka nämndsmöten: Barn- och ungdomsnämnden och Miljönämnden på måndag 10 juni, Byggnadsnämnden 18 juni, Samhällsbyggnadsnämnden 19 juni och som avslutning Socialnämnden 27 juni. Under juli är det endast socialutskottet som har planerade sammanträden.

Men sedan startar allt på nytt igen …. Och 2014 är ett valår. Hur ska det bli efter nästa val?

Jämställdhetsdagen 2013 i Vänersborg

en  tre              två

Jämställdhetsdagen 2013 i Vänersborg idag. Festsalen i Folkets Hus var välfylld med publik och utställare. Något över femton bord med lokala och regionala partier och föreningar. Salen fylldes under eftermiddagen, när Marcus Svensson föreläste om ”Våldtäktssamhället”.  En angelägen dag, ett angeläget tema med Mahatma Gandhis uppmaning ”You must be the change you want to see in the world”.

Vänsterpartiets Rossana Dinamarca fanns också vid vårt bord. 

5 6

fyra

Socialnämnden beslutade. Ja, och …

Socialnämnden avslutade klockan 16:00 ett långt sammanträde. Ärende 4 Mål- och resursplanen 2014 var det stora ärendet.

Utgångspunkten var ett besked från kommunstyrelsens ledamöter från M+FP+KD att nämnden skulle lägga fram förslag till besparingar, motsvarande 13 miljoner kronor. Ett besked om nedskärningar alltså. Sex av femton ledamöter i kommunstyrelsen står bakom beslutet. Inte fler. Å andra sidan var det bara två Vänsterpartister som sade emot. Sju ledamöter från S, C och Mp sade inget.

Egentligen behövde nämnden redovisa minskade utgifter och höjda intäkter genom avgifter som totalt slutade på 35 miljoner. Det orkade förvaltningen inte med. Förslagen som nämnden skulle yttra sig om stannade vid omkring halva det beloppet.

Det blev idel voteringar, här en kort sammanställning av alla beslut. Om dessa beslut har någon betydelse får vi se längre fram. För återigen deltog socialdemokratiska ledamöter, tre i antal, och den ensamma centerpartisten i ett sammanträde utan att i sak lämna ett besked eller delta i besluten. Det blev lite olika voteringsresultat men för det mesta var det mindre än hälften av alla ledamöter som röstade för förändringar. En mindre gruppering, oftast Vänsterpartiet och ledamoten från Välfärdspartiet som röstade emot, någon gång även ledamoten från Miljöpartiet. Men eftersom fyra ledamöter hela tiden avstod i slutomröstningen (någon gång även ledamoten från Miljöpartiet) så kan man fråga sig vad besluten är värda.

Höjning av taxan för larmtjänsten: 6 för höjning, 3 mot höjning, 4 deltog inte.

Höjning av taxan för hemsjukvård: 6 – 3 – 4

Höjning av egenavgiften för färdtjänsten: 5 – 3 – 5

Höjning av avgifter för kost: 6 – 3 – 4

Några beslut om nedläggning av vissa verksamheter: 5 för – 3 emot – 5 deltog inte 

Då vet vi i alla fall att vi inte vet hur det blir i slutändan. Nu kommer nästa rond i budgetberedningen, därefter i slutet på maj talar kommunstyrelsen och i juni beslutar kommunfullmäktige. Då måste alla kort upp på bordet. 

Men under tiden har förvaltningar och nämnder slitit med frågorna, lagt ner timmar, dagar och veckor för att leta efter möjliga förändringar. Kanske helt, kanske delvis i onödan. Vad vill Socialdemokraterna?

 

Kategorier
Arkiv