Vänsterpartiet Vänersborg

2018 – nu är vi på väg dit

I en kommun med nio partier, med kommunledningar som byter färg vart fjärde år och med en tradition av skakiga minoriteter istället för handlingskraftiga majoritetskoalitioner, så är budgetprocessen alltid vidöppen för överraskningar.

2016 gällde att S, C och MP ledde kommunen med en budget som sex andra partier röstade fram. 2017, innevarande verksamhetsår, ”regerar” S, C och MP inte heller med egen budget – det vinnande förslaget samlade fem andra partier bakom sig, ledamöterna från SD avstod i slutomröstningen.

Se där, sex andra och fem andra! Gjorde Vänsterpartiet gemensam sak med Moderaterna i Vänersborg? Det gjorde vi – och vi behöver inte ångra. M och V hade snarlika utgångspunkter och överensstämmande slutsatser. Om någon kom först, om någon följde den andra kan vi låta vara osagt. Hur vi resonerade inom Vänsterpartiet, finns att läsa i tidigare inlägg på denna vår hemsida. Vi var öppna då och vi är öppna nu.

Bokslutet 2016 och aktuella rapporter från framförallt de större välfärdsnämnderna, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden, visar mycket tydligt att ”satsningen på verksamhet” var avgjort bättre än kommunledningens snålhet, som man förde fram med argumentet att det gällde att spara slantarna för att lånefinansiera mindre av kommunens investeringar.

Nu har budgetprocessen inför 2018 klarat av första ronden, underlaget för kommunstyrelsens möte 1 mars kan gå till tryck. Kommunledningens förslag kommer inom några dagar bli publikt, då kan vi också länka dit.

Vid dagens möte var kommunledningens och de andra partiernas uppgift att berätta hur man ville sätta ramarna och skriva anvisningarna för den fortsatta vandringen. En blick på ”Tids- och aktivitetsplan MRP” visar att nu är det nämnderna som skall yttra sig. Kan nämnden fortsätta att driva sin verksamhet med god kvalitet? Kan man organisera och eventuellt förändra och anpassa sin verksamhet så att resurserna räcker, även om större krav i form av ändrad lagstiftning och större volymer uppstår? Om nämnden inte anser sig kunna klara av detta inom tilldelad ram, hur vill nämnden då beskriva konsekvenserna?

S, C och MP lade sitt, kommunledningens förslag. M, L och KD kom med eget dokument. Vänsterpartiet redovisade vad måndagens medlemsmöte hade kommit fram till. Två andra partier satt och lyssnade.

Nu när vi känner till alla förslag så behöver vi diskutera hur vi ska agera i kommunstyrelsen 1 mars. Vi vet då om förslagen skiljer sig markant från varandra. Vi vet att vi inte har anledning till att söka annan utgångspunkt än 2015 och 2016. Men som vi skriver i vårt ställningstagande så kommer nog inte kommunstyrelsens viktigaste beslut redan 1 mars, nej, ”korten på bordet” gäller i kommunstyrelsen först 7 juni, då formuleras förslaget som kommunfullmäktige tar ställning till 21 juni.

Fram till dess har Vänsterpartiets förtroendevalda i samtliga nämnder som uppgift att aktivt bevaka vilka svar som skall lämnas till förslaget om ramarna.

Hemskt att behöva se på

I november 2016 riktade Vänsterpartiets representanter i socialnämnden en fråga till förvaltningen: Hur förhåller sig våra handläggare och socialsekreterare när det kommer ett besked från Migrationsverket om åldersuppskrivning av någon ensamkommande ungdom? I december fick nämnden en föredragning från sektionen som föranledde invändningar från oss.  En utredning beställdes och lämnades till nämnden i januari. Vi berättade tidigare om detta sammanträde: ”Det är tufft emellanåt.” Vi avslutade då med ett konstaterande: ”Därmed kommer vi först i februari till ett beslut i nämnden.”

Idag kom utskicket inför socialnämnden 2017-02-23. Nej, frågan fanns inte med i kungörelsen. Vi frågade socialnämndens ordförande och fick omgående besked: ”Förvaltningen är inte klar med utredningen.”

Vi trodde verkligen att ingen kunde tveka det minsta – högsta prioritet är på sin plats.

Vad vill vi? Och ”vi” är vid det här laget även ledamoten från L och två ersättare från ett annat parti. Vi vill att nämnden ställer sig bakom ett uttalande i stil med följande:

Socialnämnden försäkrar förvaltningens socialsekreterare och handläggare på våra boenden för ensamkommande ungdomar att vi har full förståelse om man vill ta tid på sig att ”verkställa” det som  sker efter en åldersuppskrivning, att det får lov att ta den tid det behöver för att undvika panik, desperation och frustration – hos våra ungdomar, hos vår personal som arbetar med våra ungdomar.

Vad vi mycket gärna också vill är att nämnden inte behöver rösta om detta, att det blir ett enhälligt beslut, Nåja, enhälligt, alltså att alla som i grunden delar en humanitär grundsyn, som inträder för asylrätten, något som tills för ett år sedan förenade åtta av våra nio partier i Vänersborg.

Att nämndens ordförande inte förmår att trycka på, att det fortsätter att förhalas, att det möjligen håller på att bli en fråga som belastas av prestigeaspekten, det är mycket oroande.

I all enkelhet här några texter som borde tas in i utredningen, som egentligen borde betyda att ett beslut kan fattas nästa vecka, om bara viljan finns hos (nästan) alla:

Dagens pressmeddelande från Socialstyrelsen:”Självmordsplaner bland ensamkommande

SKL: ”Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn

I övrigt vill vi berömma vår lokaltidning TTELA som har gett utrymme för frågan: Här om ”ensamkommande”, men även ”Barnen som kommer hit är helt rättslösa” och ”Ska utvisas till land han inte minns”.

När ingen tid finns …

… blir det tyst ett tag på hemsidan. När tiden är knapp, blir det korta inlägg. Det har varit tyst, tyvärr, fast det hände mycket under tiden.  Idag endast en kort rapport från kommunstyrelsen.

Många presentationer under en förmiddag, det mesta finns att läsa i efterhand. Det började med Wargön Innovationdagens stora ärende. Kommunens personalpolicy tolkas och presenteras nu digitalt, på kommunens hemsida och på kommunens intranät. SCB medborgarundersökningen vållar huvudbry, det finns mycket som behöver tas på allvar om kommunen skall få högre omdömen från sina invånare. Slutligen ekonomistabens presentation av det preliminära bokslutet för 2016, ett av flera underlag för budgetberedningen som nu är igång med sitt arbete.

Visserligen många frågor och en del diskussion, men alla visste att den stora frågan gällde om kommunstyrelsen skulle acceptera förslaget att det kommunägda Fastighetsbolaget AB skulle få lov att bekosta byggnationen av en fabrikslokal på gamla Holmen-området. Kommunstyrelsen sade ja med röstsiffrorna 10:5, det sista ordet ligger dock hos kommunfullmäktige 22 februari. (Beslutsförslaget finns på fjärde sidan i handlingarna.)

Avslagsyrkandet kom från M, vars två ledamöter fick sällskap av ledamoten för L och SD:s två representanter. Bakom förslaget står nu S, C, MP, KD och V. Våra ledamöter gjorde en viktig markering som inte syns i dagens beslut. Vi avstod från att lämna ett tilläggsförslag, men kan nu räkna med att få gehör vid nästa kommunstyrelse 1 mars. Vi återkommer om detta.

Vänsterpartiet föreslog en ändring av beslutsförslaget i ett annat ärende, en enhällig styrelse godkände ändringsförslaget. Här gällde det en motion från Vänsterpartiet med temat ”kommunstyrelsens uppsiktsansvar”. Nu kommer kommunstyrelsen på ett bra sätt att informeras löpande om viktiga frågor och beslut hos Kunskapsförbundet Väst. Gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen är ju ett samspel mellan två kommuner, Trollhättan och Vänersborg, som är Kunskapsförbundets två medlemmar. Förbundets politiker i direktionen ”bestämmer”, men nu finns bättre möjligheter för kommunens politiker att följa med. (När protokollet är klart ska vi i efterhand lägga hit en länk.)

Lokaltidningen väljer att skriva klartext

Det var verkligen en liten överraskning. I fredags kom en kortare artikel på lokaltidningen TTELA:s hemsida: ”Budgetförstärkning till äldreomsorgen”. I papperstidningen fanns sedan varken i lördags eller idag, måndag, utrymme för nyheten, hur nu detta kunde hända.

När kommunstyrelsen godkände socialnämndens förslag till en fördelning av sina anslag för 2017, var det ingen ledamot som överhuvudtaget yttrade sig. Det behövdes inte heller, kommunledningen ville nog helst inte tala om bakgrunden. Det finns många som ser mycket positivt på det som görs för äldreomsorgen i Vänersborg – och då tycker socialdemokraterna inte att man vill påminna om att det sker mot deras uttryckliga vilja.

I juni förra året fick oppositionens budget för 2017 majoritet i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det innebar bland annat att socialnämnden fick en ramökning på 44 miljoner kronor.

När kommunledningens ledamöter från S, C och MP lade sitt egna besparingsförslag i kommunfullmäktige i juni 2016, förlorade man omröstningen med 22:23, sverigedemokraterna avstod då. Tidningen skriver: ”I våras varnade nämnden för att man skulle bli tvungna att ta bort över 70 tjänster om man inte fick ekonomiska tillskott. I och med att pengarna tillförde behövde man inte göra allvar av hotet.”

Stefan Kärvling belyser det hela från en annan vinkel på sin egen blogg ”Ett nej är ett ja”.

Nu börjar arbetet kring budgeten för 2018. Budgetberedningen träffas i veckan och även nästa vecka för att förbereda ett underlag för kommunstyrelsens möte 1 mars. Då beslutas om ramarna för det som skall gälla för nämndernas egna överläggningar. Vid midsommar vet vi sedan vem som ska få vilka resurser att arbeta med nästa år.

I övrigt finns det en mängd aktuella frågor som behöver få ett svar. Ska sessionssalen rivas och ersättas med en ny lokal intill kommunhuset? Eller vinner tanken om en lokal som kan användas för stora sammanträden och som konserthus och som skall placeras på Huvudnästomten?

Följer kommunfullmäktige förslaget från samhällsbyggnadsnämnden att inte sälja Ursand till Bert Karlsson?

Kommer socialnämndens förslag till Boendeplan att bifallas hela vägen – och finns det kraft, vilja och pengar att förverkliga planen? Barn- och utbildningsnämnden är också angelägen om att få veta om nödvändiga investeringar i nya skollokaler beviljas. Projektet Wargön Innovation kan inte vänta mycket längre, kommunens beslut att finansiera byggnationen av en industrilokal måste komma.

Även om medierna för stunden lägger mycket kraft på att bevaka vad Donald Trump twittrar på morgonkvisten, vem som harklar sig på vilket sätt i Stockholm om Alliansens chanser att överleva – så finns här hemma tillräckligt många spörsmål att bevaka. Intresset för Vänsterpartiets insatser tycks öka, nu ska vi ha årsmöte i mitten av februari. Sedan vet vi vilka som tar på sig ansvaret att förbereda oss för en kommande valrörelse.

Det är tufft emellanåt

Ja det är sant, att två Vänsterpartister grät igår på socialnämndens sammanträde! Detta har hänt:

På Socialnämndens möte i november bad jag och Lutz om en redovisning om hur Vänersborgs kommun gör vid åldersuppskrivningar av barn. Vi hade fått signaler på att man redan samma dag som beskedet kom så fick personen flytta till migrationsverkets vuxenboende där plats finns. Detta lät INTE bra. Det är ett inhumant sätt att behandla barn på.
Socialchefen lovade att redovisa ”handhavandet” på nästa Socialnämndsmöte.
I december fick vi besked om att det var som vi befarat. Då lade jag och Lutz förslaget om att, vid åldersuppskrivningar av barn, låta dom vara kvar inom socialtjänsten åtminstone de tre veckor som gäller för överklagandetiden. Detta för att de ska ges möjlighet att bearbeta beslutet tillsammans med personer de känner, få tid att säga adjö och förbereda flytt.
Konsekvenserna ska utredas till nästa sammanträde.

IGÅR VAR DET DAGS IGEN:

Konsekvensutredningen var gjord. Här pratades det om två konsekvenser, pengar och att det inte var bra med mixade grupper: Jag citerar,

”Sammanfattningsvis innebär ett fortsatt kvarboende av ensamkommande barn, efter åldersuppskrivning av Migrationsverket, utökade kostnader för socialförvaltningen. Kostnadsökningen per ensamkommande barn är drygt 36 000 kr – drygt 86 000 kr, beroende på placeringsform. Kvarboendet innebär också påtagliga konsekvenser för verksamheten och deras arbete med integration i mixade grupper.”

Mixade grupper betyder de som fått sin ålder uppskrivna och de som inte fått bor på samma boende. Jaha, vad menas? De här barnen har bott på samma ställe en längre tid, vad skulle ett par veckor mer ha för betydelse? Dessa barns trygghet är i stor utsträckning personalen.

Det är olyckligt, när de direkt vid beslutet om åldersuppskrivning, får lämna boendet. I vissa fall har de inte ens fått säga hejdå till den personal som varit ledig. Det är en alltför stor omställning att från en dag till en annan bedömas som vuxen och flytta till ett av migrationsverkets asylboende. Där bor du bland andra vuxna på ett helt annat sätt. Vi kan alla tänka oss hur dessa barn mår efter ett sådant här besked.

En del av dessa barn hamnar som vi vet på gatan och/eller gömmer sig av rädsla för att skickas tillbaka till det land där de inte känt sig trygga. En del säljer sina kroppar för att få pengar, en del hamnar i missbruk.

Vi fick höra: ”De har ju bott på boendet ibland i flera år! Det är klart att de vet att detta kan hända. Personalen förbereder dem hela tiden. Vad gör dessa veckor för skillnad? De är förberedda.”

GÅR DET ATT FÖRBEREDA SIG FÖR NÅGOT SÅDANT? NEJ!

Jag gav ett exempel, en väns barn blev sjuk i en dödlig sjukdom. Han levde i många år, men var mot slutet inlagd en lång tid innan han dog. Mamman fick höra att, du hade ju tid på dig att förbereda dig. Det var ju ingen olycka.

Jag minns min väns ögon när hon sa: kan man förbereda sig på sitt barns död?

SVARET ÄR NEJ!

Kan ett barn förbereda sig på en åldersuppskrivning och dess konsekvenser?

SVARET ÄR NEJ!

Det är precis NU som dessa barn behöver stöd!

Vi fick också veta att det fanns något som heter Särskilda omständigheter, då barnet kan få stanna kvar. Det är ETT barn som har bedömts så enligt den föredragning vi fick vid förra Socialnämndssammanträdet. ETT BARN! Jag hävdar att varenda unge har särskilda skäl. Om inte dom har det VEM HAR DET DÅ?

Ekonomi, är enligt mitt sätt att se det, anledningen för att vi ska avslå förslaget om att låta dem bo kvar!

Hur ska vi tänka då? Vad är ett barns mående värt? Hur humana är vi då? Är det i denna stund vi prövar vår medmänsklighet.

Nästa sammanträde får alla vi ledamöter visa var vi står, för vi märkte att vi inte skulle få nämndens majoritet med på vårt yrkande. Så för att ge våra tvekande kollegor än bättre fakta för att ta ställning, bad vi tillsammans med några andra om att ytterligare underlag tas fram. Därmed kommer vi först i februari till ett beslut i nämnden.

Ja vi grät och det hedrar oss!

Ord för ord, det är nog bäst så

Dagen efter …

Det som ändå känns bra är att flera medier väljer det rätta svaret: Washington Post, Der Spiegel och Dagens Nyheter, många fler, återger ord för ord talet som alla hade väntat på. Det behövs inga tolkningar, beskrivningar, omskrivningar, några utvalda citat – nej, helheten, från första till sista raden, exakt som han läste av sitt manuskript från telepromptern.

Jonas Sjöstedt twittrade: ”Det krävs motstånd. Motstånd kräver organisering.”

Tillbaka till den kommunala scenen, det här är ju Vänsterpartiet Vänersborgs lokala hemsida. De kommande veckorna är alla nämnder fullt i gång. Barn- och utbildningsnämnden är först ute, här kan vi alltid innan och efter mötet hänvisa till en av våra tre representanter i nämnden. Stefan Kärvlings blogg tar upp alla viktiga frågor som finns på dagordningen. För det mesta kan vi redan på kvällen efter mötet läsa om alla beslut och om det förekom något överraskande.

På tisdag står byggnadsnämnden i tur. Nämnden ska komma vidare med en rad detaljplaner, antagande av detaljplan, samråd, utökning av planområdet, bygglov m.m. Det tycks lossna ordentligt, dock saknas fortfarande helhetsbilden, senast kommunen Vänersborg beslöt om Riktlinjer för bostadsförsörjning var för tio år sedan, 2007. Regeln är att dessa riktlinjer skall förnyas en gång varje mandatperiod.

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Det borde bli majoritet för förslaget till kommunfullmäktige att Vänersborg ämnar fortsätta vara en Fairtrade City. Däremot tycks det så att majoriteten vill avfärda Vänsterpartiets motion om kommunstyrelsens uppsiktsansvar för Kunskapsförbundet Väst med ett ljummet bifallsyrkande. Våra företrädare kommer nog också i ett annat ärende visa att vi har större ambitioner för vuxenutbildningen.

Dagen efter, torsdag, har turen kommit till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, samma tid, dock på olika platser i stan. Socialchefen, som brukar vara på plats under hela sammanträdet i den egna nämnden måste dock skynda sig fram och tillbaka. Samhällsbyggnadsnämnden skall nämligen få en föredragning om boendeplanen – det är socialnämndens dokument med en rad anmälda behov om nya bostäder för socialtjänstens olika målgrupper. Och det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att hantera önskemål och lämna en sammanställning vidare för beslut i kommunfullmäktige. Hand i hand med detta hanterar samhällsbyggnadsnämnden också ett annat mycket betydelsefullt dokument: Förslag till reviderad investeringsbudget. Viktiga ärenden, men nyfikenheten  är nog större om hur samhällsbyggnadsnämnden beslutar i två andra ärenden. Ska kommunen sälja delar av Ursand till Bert Karlsson? Ska sessionssalen vid kommunhuset rivas och ersättas av en ny sal på samma plats – eller vinner andra tankar mark som ser mera långsiktigt på att förena behovet av en stor sammanträdeslokal med drömmen om ett konserthus i Vänersborg?

Socialnämnden har flera rutinärenden på sin lista, ett ärende avviker dock och är brinnande aktuellt. Redan i november förde Vänsterpartiets företrädare upp frågan som äntligen ska behandlas: ”Konsekvensbeskrivning av fortsatt ansvar för ensamkommande barn i samband med asylavslag/åldersuppskrivning”. Nej, vi är inte överens med beslutsförslaget som utredningen har kommit fram till. Det får vi återkomma till här på hemsidan.

SD frågar – vi svarar

I dagens lokaltidning TTELA ställer SD-företrädare Heikki Klaavuniemi, regionrådet, och Anders Strand, kommunfullmäktige Vänersborg, en fråga: ”Vems ärenden går M, V, KD och L i Vänersborg?

Vi kan inte svara för någon annan än Vänsterpartiet. Vårt svar är: Vi prövar varje enskild fråga och vi röstar i enlighet med det vi kommer fram till. Vi ser oss som förtroendevalda för Vänersborg som skall granska ett ärende och göra en klok bedömning. När vi har fått grepp om alla fördelar och jämfört med nackdelar (eller kostnader) ska vi ta ställning. I ärendet Nunntorp 1:14 såg vi december att många frågor förblev obesvarade och att tiden dessutom hade runnit ut för att hitta en godtagbar lösning.

SD skriver i sin debattartikel att de nämnda fyra partierna agerade ”av rent okynne”. Debattartikeln hänvisar till att SD har ett eget tilläggsyrkande i regionstyrelsen som sammanträder i morgon, tisdag. Där formulerar SD att partierna handlar ”helt utan saklig grund”. Påståendet saknar trovärdighet. Vet inte SD att kommunfullmäktiges sammanträden sänds i närradion och att en inspelning kan avlyssnas i efterhand? Det ställdes mängder av frågor, sakliga frågor, men svaren uteblev. Vad avses med okynne? Vilka frågor var utan saklig grund?

SD borde ställa en fråga när regionstyrelsen sammanträder i Göteborg. Regionens handläggare skriver i sitt underlag till styrelsen: ”Kommunens företrädare bedömer efter återremissen att kommunen inte kommer att genomföra ett köp av fastighet och lösöre.”  Och: ”Koncernkontoret gör efter beskedet från Vänersborgs kommun bedömningen …” Vem är ”kommunens företrädare”? Vem lämnade beskedet? På vilket sätt, skriftligt, muntligt, per telefon, per mail? Hur formulerades beskedet av kommunens företrädare?

Visst var det kylslaget på stan

Men det fanns varmt kaffe, tevatten, pepparkakor, karameller och Fairtrade-bananer. Marianne och Kenneth höll tal, Emanuel Blume underhöll med visor, och vi andra samtalade kring allt möjligt; Nuntorp, renoveringen av kommunhuset, behovet av nya skollokaler, klena lokala bandyresultat, kommunism och vad Vänsterpartiet står för, att Reinfeldt var något annat än hon Kinberg Batra, akuten på NÄL, musikutbildningen i Vänersborg ….

Det känns bra att vara ute, intresset tycks stort för dem med de röda jackorna. Ger ni er aldrig? Aldrig, varför skulle vi.

Röd Lördag nu – nästa vecka gruppmöte

Året har knappt börjat, endast några kommunala utskott har haft sina första möten. Kommunstyrelsen och nämnderna träffas i slutet av januari, kommunfullmäktige första gången i slutet på februari.

På måndag samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, enda större ärende borde vara ”Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2017 – Kunskapsförbundet Väst. Vuxenutbildningen betalas i viss utsträckning med statliga bidrag, men hur mycket utbildning som erbjuds på gymnasial nivå och som yrkesvux hänger på vad kommunen vill finansiera. Att behovet av utbildningsplatser är stort, mycket stort och att vi måste räkna med ännu större efterfrågan under de närmaste åren, framgår med all tydlighet av underlaget. Vi får se vilket förslag utskottet lämnar till kommunstyrelsen som på sitt möte 25 januari avgör vilket uppdrag Kunskapsförbundet får.

Flera andra frågor får vänta. Är det egentligen en självklarhet att rivningshotet för sessionssalen per automatik skall leda fram till ett beslut att bygga en helt ny samlingslokal för fullmäktige och regionfullmäktige?  Behovet gäller ett sammanträde per månad, egentligen inte ens det. För fullmäktige nio, tio kvällar per år, för regionfullmäktige visserligen alltid heldags- och två-dagars-sammanträden någon gång under året. Men eftersatta behov på fler lokaler finns för förskolor, för grundskolan, och enligt socialtjänstens boendeplan. Det finns frågetecken, flera sådana. Och i Vänersborg gäller det dessutom att tolka kostnadskalkyler på rätt sätt. Arena Vänersborg skulle byggas, annars fanns det fara för att det inte skulle kunna spelas bandy i stan. Men kostnaden blev mer än det dubbla, kommunfullmäktige hade endast beslutat knappt hälften av slutsummans 300 miljoner.

Hur kommunledningens tankar är för den närmaste framtiden borde bli tydligt under tiden fram till 1 mars. Då skall kommunstyrelsen fatta sitt beslut om ”Ramar och anvisningar för MRP 2018” på förslag av budgetberedningen. Förslaget förbereds i en serie sammanträden under februari. Skall det bli en tredje gång att kommunledningen får acceptera att förvalta oppositionens förslag? Eller växer insikten att det i längden är ohållbart att förlora den ena efter den andra omröstningen?

Vänsterpartiets förtroendevalda har nästa vecka ett bra tillfälle att tillsammans med övriga partimedlemmar samla egna tankar om hur våra förslag skall utformas. På gruppmötet 2017-01-18 informerar vi varandra hur det ser ut för olika verksamheter och vilka nämnder vi tänker prioritera. För att friska upp minnet, här ett underlag som visar hur läget var när kommunstyrelsen fattade sina beslut om ramsättningen i mars 2015 och 2016.

Mycket att samtala kring – dels på gruppmötet, dels på Röda Lördag. Fritt fram att för våra förtroendevalda påtala vilka synpunkter som finns, det bjuds på en kopp kaffe, det finns material från Vänsterpartiet på vårt bord, vi finns i gågatekrysset mellan 10:30 och 13:00.

Medlemsmöte och Röd Lördag

Medlemsmöte torsdag 12 januari 2017 med start 18:00 i  vår lokal Kronogatan 31.

Kvällens tema är kommunens arbete med frågor kring ”Folkhälsan”. Vår ordförande, Marianne Ramm, berättar från ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”. Här information från kommunens hemsida om rådets uppgift och sammansättning:

Val av ledamöter i Rådet för hälsa och social hållbar­het
Kommunen har tillsammans med Västra Götalandsregionen ett råd för folkhälsofrågor. Rådet hette tidigare ”Hälsopolitiska rådet”, men heter nu ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”. Vid dagens sammanträde [läs: 2016-02-10] bestämde Kommunstyrelsen att följande personer ska representera kommunen i rå­det under år 2016-2018:
Ledamöter:
Kenneth Borgmalm (S), ordförande
Mats Andersson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Marianne Ramm (V)

Två sagar senare är det dags att ta på sig den varma röda jackan för det nya årets första Röda Lördag

Kategorier
Senaste kommentarer
    Arkiv