Vänsterpartiet Vänersborg

1 2 3 40

Samtalen i politiken är viktiga

Vid gårdagens fullmäktige fick samtliga nio partier tio minuter var för att presentera tankar om styrning och ledning av den kommunala verksamheten. Politiken styr, de anställda utför. För båda gäller att det är medborgarna, Vänersborgs invånare, som ger uppdraget.

Mål- och resursplanen tas fram en gång om året. Där sätts det mål för nästkommande år, där tilldelas resurser för alla enheter som skall, stå för att rätt saker görs.

Gårdagens övning gällde frågan: Fortsätter vi som hittills? Vill vi ändra något? Om vi vill ändra, vad är det som ska ändras och hur vill vi ha det under den kommande mandatperioden?

Partiernas bidrag varierade, de flesta ansträngde sig och delgav fullmäktige värdefull insikt om vad som kan bli innehållet i de politiska samtalen som måste ske efter valdagen 9 september. För samtal och dialog måste till. Resultatet av kommunalvalet blir med största sannolikhet för tredje gången i rad ett omöjligt utgångsläge för att enkelt få till stånd en tydlig majoritet. ”Vem med vem” vet vi först när samtalen har förts, när kompromisser har kommit på plats, när överenskommelser står på säker grund.

Kan alla vara med? Bör alla vara med när samtalen förs. Visst borde det vara så! Samtliga nio partier!

Men det finns partier som tycks vilja diskvalificera sig själva. Låt oss titta på Sverigedemokraterna. Det är Kurt Karlsson, som för SD:s talan i Vänersborg sedan 2010 och som står på framskjuten plats på valsedeln även 2018. Kurt Karlsson använde två korta minuter av den tilldelade tiden. I grunden var det egentligen bara detta: Vårt förslag till vision är att ”Vi ska bli bättre”. Och därefter: ”Det politiska samtalet, som tidigare har föreslagits, tycker vi ska bli bättre. Och att efterfråga en politisk dialog i kommunstyrelsen, tycker vi, är en fantastisk bra idé. Vi saknar just den här dialogen mellan olika politiska partier. Och får vi vara med i en politisk dialog där tycker vi det är väldigt positivt.

Men mycket mer tid tog Kurt Karlsson när vi kom till ett ärende som egentligen bara skulle behövt ett enkelt klubbslag: ”Ansökan om medel till avdelning Arbete, sysselsättning och integration för extratjänster”. Vänersborgs kommun hade fått del av ett riktat statsbidrag, 2,5 mkr. Pengarna tilldelades kommunen för ”arbetet med extratjänster”. Det är under socialnämnden detta ordnas, i den nämnda avdelningen. För att allt ska gå rätt till i bokföringen behöver kommunfullmäktige fatta ett formellt beslut att statsbidraget tilldelas socialnämnden.

Kurt Karlsson reagerade på ordet ”integration” i avdelningens namn. Det var som att trycka på en knapp! Karlsson berättade att anslaget kommer från staten, men egentligen från våra skatter. Pengarna kommer från en annan påse: ” …. kommer ur den miljardpåsen som vräks över den misslyckade invandringen i ett försök att dölja den katastrofala invandringspolitiken.” Sedan läste Karlsson ur handlingen, ansåg att det var diffusa beskrivningar hur ”våra pengar” ska användas, och ställde en mängd frågor. Han slutade med att yrka på återremiss.

Det var väl uppemot ett dussin ledamöter som kom upp i talarstolen för att hjälpa Kurt Karlsson att förstå vad ärendet handlade om, vilken verksamhet det gällde, vilka personer som fick värdefullt stöd, vilka insatser som görs. Förgäves, Kurt Karlsson höll fast.

För den som efterlyser bakgrunden och förklaringen svart på vitt, så först ett avsnitt från regeringens budgetproposition som bifölls av riksdagen:

”Stödet riktar sig till de kommuner och landsting som satsar på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla kommuner och landsting ska kunna ta del av stödet beroende på hur många personer som de anställer med hjälp av extratjänster. Anslaget är kopplat till ett mål för antalet personer anställda med extratjänster den sista december 2017 hos respektive kommun och landsting. För 2018 avsätts 425 miljoner kronor till kommunerna och 75 miljoner till landstingen. Om kommunen eller landstinget inte når upp till målet reduceras bidraget, som sedan fördelas mellan de kommuner och landsting som överträffat sina mål. Målet i termer av antalet extratjänster är satt i relation till antalet invånare i respektive kommun eller landsting (se utg. omr. 14 avsnitt 3.5). Regeringen föreslår att 500 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet. För 2019 och 2020 beräknas anslaget uppgå till 500 000 000 kronor.” [Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 25]

Om man sedan inte riktigt känner till vad som avses med extratjänster, så finns en anvisning från den ansvariga myndigheten, arbetsförmedlingen.

Hur gick det i fullmäktige? Det blev omröstning om Kurt Karlssons förslag att inte fatta ett beslut nu, att återremittera frågan för att alla frågor skulle besvaras. Kurt Karlsson var ensam vid omröstningen, inte ens de andra närvarande ledamöterna från SD gav stöd.

I princip finns väl inga invändningar mot att samtala med vem som helst, men det finns en gräns där ett sådant samtal, en dialog, inte leder någon vart. Och har detta visat tillräckligt många gånger då blir det inget samtal.

Det finns nog ingen i de andra partierna som gör sig skyldig att neka blankt till samtal med SD. Men i praktiken har SD i Vänersborg själv satt sig i den situationen att ingen tycks anse det meningsfullt att föra en dialog.

Och hur förmedlar man detta?

Visste väl det – FEL IGEN!

Vänsterpartiet bara lovar och lovar …

På partiets centrala hemsida finns en länk ”POLITIK A-Ö”.

Visserligen finns mycket information om Vänsterpartiets politik. Sex avsnitt som börjar på ”A”. Men inte något avsnitt som börjar på ”Ö”. Äldreomsorgen tycks vara det sista som Vänsterpartiet bryr sig om.

Tror någon detta?

Läs då själv vad Vänsterpartiet har för tankar när det gäller Äldreomsorgen. Och då ska du veta att Vänsterpartiet här i Vänersborg inte tvekar att i socialnämnden, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige arbeta för att äldreomsorgen skall utvecklas och inte begränsas genom nedläggning av enheterna.

Men inget om ”Ö”? Tja, det kommer vi att se efter den 9 september. Det mesta tyder ju på att ordet Överenskommelse blir mycket betydelsefullt. Och Vänsterpartiet drar sig inte undan från att ta ansvar. Men gärna från en position där vi har väljarnas stöd i ryggen.

Kan det här vara något?

Med förväntan och med oro ser vi fram emot kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag. Ordföranden har kallat till klockan 15:00, i regel träffas ledamöterna först klockan 18:00.

Bakgrunden till att komma igång tidigare lär vara  beslutet i kommunstyrelsen 2018-05-08:  ”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa kommunstyrelse initierar förändring av kommande inriktningsmål med syfte att kommunfullmäktige i juni får tillfälle att debattera olika infallsvinklar.”

Nästa” kommunstyrelse var 4 juni 2018, där nämndes inget om detta.

I utskicket inför kommunfullmäktige i juni  finns inte frågan på kallelsen och nämns inte heller på annat sätt.

På kommunens hemsida hälsas välkommen till sammanträdet:

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Folkets hus onsdagen den 20 juni klockan 15.00. Alla är välkomna!

Kallelse och handlingar i de ärenden som ska behandlas finns att läsa här på den digitala anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Trollhättans närradio på frekvensen 90,6 Mhz med början kl. 17.30.

Vad som sker och vad som sägs mellan 15:00 och 17:30 kommer i vart fall inte att sändas i närradion.

Vänsterpartiets gruppmöte enades om att förbereda ett inlägg där vi berättar hur vi vill förändra regelverket. Idag sker allt i enlighet med ett beslut i fullmäktige från december 2013. Där fastslogs kommunens vision och det bestämdes hur centrala inriktningsmål skall tas fram. Kommunens mål- och resursplan formulerar var fokus i verksamheten skall ligga och vilka resurser som skall fördelas till vilka enheter.

Vänsterpartiets kritik mot hela processen har successivt blivit allt tydligare. Partiet centralt arbetar också med frågan, se t ex dokumentet ”New Public Management – bakgrund, effekter och kritik”.

Vi vet mycket väl att vi knappast kommer att få många ledamöter från kommunens andra partierna att ge sig i kast med Vänsterpartiets skrifter.

Men så dök det upp något som borde intressera en och annan ledamot inför reformen av kommunens målstyrningsprocess.

I torsdags tog statsrådet Ardalan Shekarabi emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”.

Här ett citat:

Genom den omfattande dialog som Tillitsdelegationen har haft med forskare, medarbetare, chefer, politiker och medborgare med flera har vi identifierat en rad problem som skapar hinder för att mötet
mellan medarbetaren och medborgaren ska bli så bra som möjligt:
• Bristande medborgarfokus.
• Frånvaro av helhetsperspektiv.
• Detaljstyrning och administrativa tidstjuvar.
• Frånvarande ledarskap och bristande stöd till medarbetarna.
• Bristande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
• Bristande öppenhet.
En grundläggande utgångspunkt är att ett mycket starkare inslag av tillitsbaserad styrning och ledning kan utgöra en viktig dellösning på de olika problem och hinder som i dag begränsar medarbetarens handlingsutrymme och verksamheternas utveckling och därmed också kvaliteten på välfärdstjänsterna. Inom ramen för vårt arbete har vi fokuserat på den outnyttjade potential som finns hos medarbetare i
välfärdssektorn och hur denna potential bäst kan tas tillvara, till nytta för brukare, patienter, elever och andra intressenter.

En utredning som kom vid rätt tidpunkt – kan det här vara något?

Nästan ingenting att rapportera

Kommunstyrelsen i förmiddags. Nästan ingenting att rapportera. Om det inte vore för beskedet som alla väntade på. Nu blev det officiellt och offentligt vem som har fått anställning som kommundirektör. Pascal Tshibanda behöver inte längre göra förtydligandet: bara ”tillförordnad”, nej nu är han kommundirektör på riktigt. Vi vill också säga grattis till utnämningen, vi vill också ge uttryck för våra höga förväntningar. Det är oerhört mycket i Vänersborg som är påbörjat, det är mycket litet som har landat. Börjar politiken samtala mera med varandra, då mognar också politiken. En mognare, viljestarkare och mer handlingskraftig politik behöver en förvaltning med struktur och med sting. Det kan bli riktigt bra, om var och en sköter sin sida för det gemensamma bästa.

I övrigt var det tre voteringar, samtliga gällde avvikande yrkanden från de tre borgerliga partierna M , L och KD. Inga principiella frågor, inte ens en fråga av någon större vikt. Markeringar bara. Samtliga omröstningar slutade 11 mot 4.

Vänsterpartiet brukar väga alla alternativa förslag, oberoende varifrån förslagen kommer. Men denna gång var det inget vi fastnade för. Det kan ju inte heller uteslutas att våra tankar var något splittrade, för samtidigt med kommunstyrelsens möte rullade debatten i Sveriges riksdag igång. Där gäller det idag frågan om ”vinster i välfärden”. Ingenstans är skillnaden mellan Vänsterpartiet och de fyra borgerliga partierna M, C, L och KD tydligare än i denna fråga.

I morgon kommer protokollet från dagens debatt, Vänsterpartiets talare Ulla Andersson, Håkan Svenneling, Ali Esbati, Karin Rågsjö och Daniel Riazat var väl förberedda. I morgon skall vi lägga ut länkar till deras anföranden.

Visst vet vi att göra skillnad mellan ”där och här”, visst har vi kunnat vara överens i sak och i omröstningar med Moderaterna här i Vänersborg. Men nu är valrörelsen är igång och det börjar synas lokala företrädares namn under insändare och debattartiklar vars budskap vi absolut inte kan dela. Även om det märks att texterna är centralt författade, även om vi förstår att lokala politiker verkar känna sig tvungna att underteckna, så gör det såklart att avståndet här hemma blir onödigt stort.

Låt oss se fram emot en mandatperiod där alla kan komma till ett samtal. Där ingen utesluts från början. Bristande vilja att komma vidare, oförmåga att lära sig och förstå, sådant kan vara anledning att några partier droppar av. Finns murar oss emellan, så får vi hantera dessa. Men låt oss inte bygga murar alldeles i onödan. Det finns så mycket annat som behöver göras.

Sommarlovskort till skolungdomar!

Det är precis en månad kvar till skolavslutningen.

Eftersom Vänsterpartiets ledamöter i fullmäktige har talat för gratis sommarlovskort vid inte mindre än tre tillfällen, förvånas vi inte att det ställs många frågor till oss. Onödigt kan tyckas, för visst borde informationen redan ha lämnats från kommunen och från regionen. För två veckor sedan kom en skrivelse från regionen till alla kommuner i Västra Götaland med en vädjan om att snabbt hjälpa till så att korten kom ut till rätt elev i tid. Det behövs ju anvisningar, det kan man förstå. Men det mesta kunde ha ordnats innan beslutet äntligen kom.

Här några punkter [ur Västtrafiks skrivelse] som är viktiga att känna till:

Vilka elever omfattas?
Målgruppen är skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och ska även innefatta elever i specialskolan som lämnar årskurs 10.
(Såväl kommunala skolor liksom friskolor omfattas).

Vad gäller för de elever som saknar personnummer?
Alla elever i berörda årskurser omfattas av den regionala satsningen oaktat om de är folkbokförda i någon kommun i regionen eller bara bosatta där (gäller t.ex. asylsökande osv), dessa elever ska alltså också erbjudas sommarlovskort.

Var gäller korten, geografisk omfattning och i vilken trafik?
Vi använder befintliga produkter för denna sommarlovsbiljett vilket innebär att den ger samma resmöjligheter som den publika laddningen Fritid 100 dagar. Den gäller dygnet runt i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Den gäller inte i närtrafiken eller som betalning vid färdtjänstresor. Förutom Västtrafiks trafik omfattas även ytterligare några linjer, läs mera här.

Och så ytterligare ett svar på en fråga som inte gäller alla:

Ansvarar Vänersborgs kommun för de elever som går i skola i Vänersborg eller för
de som bor i Vänersborg?
Vänersborgs kommun ansvarar för distribution av sommarlovskort till de ungdomar som bor
inom Vänersborg, inte för de som går i skolan i Vänersborg.

Nu är det bara att hålla tummarna att allt fungerar som det är tänkt!

1 2 3 40
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv