Ursand

Ord för ord, det är nog bäst så

Dagen efter …

Det som ändå känns bra är att flera medier väljer det rätta svaret: Washington Post, Der Spiegel och Dagens Nyheter, många fler, återger ord för ord talet som alla hade väntat på. Det behövs inga tolkningar, beskrivningar, omskrivningar, några utvalda citat – nej, helheten, från första till sista raden, exakt som han läste av sitt manuskript från telepromptern.

Jonas Sjöstedt twittrade: ”Det krävs motstånd. Motstånd kräver organisering.”

Tillbaka till den kommunala scenen, det här är ju Vänsterpartiet Vänersborgs lokala hemsida. De kommande veckorna är alla nämnder fullt i gång. Barn- och utbildningsnämnden är först ute, här kan vi alltid innan och efter mötet hänvisa till en av våra tre representanter i nämnden. Stefan Kärvlings blogg tar upp alla viktiga frågor som finns på dagordningen. För det mesta kan vi redan på kvällen efter mötet läsa om alla beslut och om det förekom något överraskande.

På tisdag står byggnadsnämnden i tur. Nämnden ska komma vidare med en rad detaljplaner, antagande av detaljplan, samråd, utökning av planområdet, bygglov m.m. Det tycks lossna ordentligt, dock saknas fortfarande helhetsbilden, senast kommunen Vänersborg beslöt om Riktlinjer för bostadsförsörjning var för tio år sedan, 2007. Regeln är att dessa riktlinjer skall förnyas en gång varje mandatperiod.

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Det borde bli majoritet för förslaget till kommunfullmäktige att Vänersborg ämnar fortsätta vara en Fairtrade City. Däremot tycks det så att majoriteten vill avfärda Vänsterpartiets motion om kommunstyrelsens uppsiktsansvar för Kunskapsförbundet Väst med ett ljummet bifallsyrkande. Våra företrädare kommer nog också i ett annat ärende visa att vi har större ambitioner för vuxenutbildningen.

Dagen efter, torsdag, har turen kommit till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, samma tid, dock på olika platser i stan. Socialchefen, som brukar vara på plats under hela sammanträdet i den egna nämnden måste dock skynda sig fram och tillbaka. Samhällsbyggnadsnämnden skall nämligen få en föredragning om boendeplanen – det är socialnämndens dokument med en rad anmälda behov om nya bostäder för socialtjänstens olika målgrupper. Och det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att hantera önskemål och lämna en sammanställning vidare för beslut i kommunfullmäktige. Hand i hand med detta hanterar samhällsbyggnadsnämnden också ett annat mycket betydelsefullt dokument: Förslag till reviderad investeringsbudget. Viktiga ärenden, men nyfikenheten  är nog större om hur samhällsbyggnadsnämnden beslutar i två andra ärenden. Ska kommunen sälja delar av Ursand till Bert Karlsson? Ska sessionssalen vid kommunhuset rivas och ersättas av en ny sal på samma plats – eller vinner andra tankar mark som ser mera långsiktigt på att förena behovet av en stor sammanträdeslokal med drömmen om ett konserthus i Vänersborg?

Socialnämnden har flera rutinärenden på sin lista, ett ärende avviker dock och är brinnande aktuellt. Redan i november förde Vänsterpartiets företrädare upp frågan som äntligen ska behandlas: ”Konsekvensbeskrivning av fortsatt ansvar för ensamkommande barn i samband med asylavslag/åldersuppskrivning”. Nej, vi är inte överens med beslutsförslaget som utredningen har kommit fram till. Det får vi återkomma till här på hemsidan.

Bert Karlsson i Vänersborg

Bert Karlsson har i en debattartikel i tidningen TTELA haft synpunkter på Vänsterpartiets agerande i frågor som berör hans verksamhet på Ursands camping. Det är korrekt att vi har uppmärksammat frågan från första början.

Bert Karlssons första kontakter med kommunen vållade frågetecken. Vi begärde i en motion ”Ordning och reda på Ursand”. Idag kan vi konstatera att revisorerna, som har kommunfullmäktiges uppdrag att granska förvaltningarna och nämndpolitikernas agerande, har gett oss rätt.

Ett campingområde kan utvecklas på olika sätt. Vi visste om att Ursands camping inte hade bästa kvalitet och högsta standard men frågan prioriterades inte av oss. När Bert Karlsson nu investerar på Ursand så kan han göra detta inom ramen av arrendeavtalet. Vi anser dock inte att allehanda plast och annat påfund stämmer överens med vår bild av en badstrand i ett naturskönt område. Om barnfamiljer med egen matsäck vill ha en dag vid stranden, så finns idag på Ursand ett antal avgiftsbelagda attraktioner som kan vara nog så frestande och kostsamma.

Därutöver saknar vi förståelse varför en enskild entreprenör tror sig kunna tolka lagstiftningen om bygglov och strandskydd på sitt eget sätt.

Argumentet att ”satsa egna pengar” är märkligt, vad annars? Vi irriteras över att den mindre andelen av Bert Karlssons medel kompletteras med en större del kommunala pengar som spenderas vid sidan om prioriteringslistan.

Vår huvudinvändning: I olika dokument har Bert Karlsson gjort klart att hans intresse i campingen på Ursand är ett annat. Bert Karlsson vill bygga bostäder. Han vill förändra natur- och rekreationsområdet runt Ursand på ett sätt som vi inte ställer upp på.

Vänersborgs kommun måste använda skattebetalarnas pengar förnuftigt. Det finns betydligt viktigare saker att prioritera än en utbyggnad av Ursand.

Förberedelse en del av uppdraget

Skillnaden är inte så stor men ändå. Att representera ett parti i någon nämnd eller styrelse är ett uppdrag som den enskilda får av sitt parti. I fullmäktige har varje ledamot däremot ett direkt uppdrag som väljarna gav på valdagen och som i regel gäller hela mandatperioden.

Vänsterpartiet har denna mandatperiod åtta ledamöter och fyra ersättare. Alla tolv är kvar sedan valet 2010. Samtliga brukar finnas på plats, ”platsen är tom” gäller inte för Vänsterpartiet när man bläddrar i ”deltagarlistan” i kommunfullmäktiges protokoll.

Att känna förtroende och att visa ansvar är viktigt för fritidspolitiker. Därför var partigruppens inställning klar: Alla ska få en god möjlighet att förbereda sig inför ett möte, alla ska ha tillfälle att skaffa sig överblick över samtliga ärenden och samtidigt läsa sig in på djupet i ett mindre antal frågor.

Vi följer ärenden så snart dessa dyker upp på arbetsutskottets lista. Sedan är kommunstyrelsen oftast två veckor innan fullmäktige och senast då får hela fullmäktigegruppen besked om vilka frågor som transporteras vidare till fullmäktige i slutet på månaden. Vid gruppens möte en vecka innan fullmäktige går vi genom alla ärenden, fördelar arbetsuppgifter och stämmer av vem eller vilka som ska förbereda ett anförande, om vi ska framföra något avvikande yrkande, om vi vill begära omröstning i någon fråga och om det behövs förbereda reservationstexter.

Idag har kommunfullmäktiges ärendelista för den 23 april (efter påsk) inte kommit ut än, men vi vet redan vilka punkter vi behöver ägna oss åt när vi har gruppmötet nästa vecka.

Här de viktigaste:

Årsbokslut 2013 och revisionsberättelse för år 2013

Revisorerna tar bladet från munnen och talar klartext. Här finns deras syn på kommunens kontakter med Bert Karlsson angående Ursand Camping. Revisorerna kritiserar bristande ärendehantering i byggnadsnämnden och byggförvaltningen. Revisorerna berör åter kvarstående frågetecken kring finansieringen av fibernätet. Och slutligen får barn- och ungdomsnämnden veta på vilka punkter man borde koncentrera sig och vad som egentligen borde finnas med i nämndens årsredovisning.

Ett bra tillfälle att belysa några obesvarade frågor i fullmäktiges offentlighet. Revisorernas enskilda rapporter behandlas ju normalt endast vid slutna nämndssammanträden.

Men det finns mer på dagordningen:

Översvämningsprogrammet för Vänersborg (samt en reservation)

Yttrandet över utredning rörande Arena Vänersborg (reservation)

Nog för en givande afton i kommunhusets sessionssal onsdag 23 april. Och tillräckligt mycket att prata om vid Vänsterpartiets gruppmöte tisdag 15 april. Det är för oss en självklarhet att vara öppen för andra som intresserar sig för vårt lokala arbete. Vill man bidra med synpunkter så ska man sig känna välkommen, vi träffas klockan 18:00 i partiets lokal på Kronogatan 31.  

”Strandskydd och skit” på fullmäktiges dagordning

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 26 mars, årets andra sammanträde eftersom mötet i februari ställdes in.

Våra gäster från Chobe distrikt i Botswana berättar inledningsvis om projektet som drivs gemensamt med kommunen Vänersborg.

Ärendelistan är inte lång. Mest diskussion borde det bli i ärendet ”Planprogram för Ursands camping”. Det är ju inte helt lätt att hålla fast vid vad beslutet gäller, det finns alldeles för mycket i bakgrunden som irriterar. Fullmäktige kommer att fastställa programmet för campingområdet och ger därmed förutsättningar för att påbörja arbetet med detaljplanen. Tyvärr skjuts en rad viktiga frågor till nya utredningar som skall göras löpande i samband med att detaljplanen tas fram. Det hade funnits förhoppningar till mera klarspråk. Programmet och samrådsredogörelsen kommer flera ledamöter att kritisera, man hade väntat sig större tydlighet.

Hela frågan belastas av arrendatorns sätt att bete sig. Och det är inte heller alla politiker med förtroendeuppdrag som vet att hantera arrendatorn på rätt sätt. Hur annars kan man förklara att byggnadsnämndens ordförande, Peter Göthblad (FP), citeras i lokaltidningen TTELA ”Jag ser inte att vi särbehandlar honom på något sätt”. Lite längre fram i artikeln står denne ”han” för slutordet: ”Det är inte klokt att hålla på med strandskydd och skit”, säger Bert Karlsson.

Efter kommunfullmäktige skall partiernas gruppledare samlas till ett extrapass. Fullmäktiges ordförande, Anders Forsström (M) har bjudit in till ett samtal kring förändringar i fullmäktiges arbetsordning. En mycket bra tanke, det känns bra att skapa förutsättningar för att ”det kan lossna” nästa mandatperiod. De sista åren har präglats av en total ovilja att besluta om eller ens diskutera några önskvärda förändringar. 2011 hade Vänsterpartiet lämnat in en motion ”Önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning”. På sex punkter föreslog vi ändringar som i ett flertal kommuner sedan länge praktiseras. En blick i kommunens diarium visar att motionen togs emot 2011 och att absolut ingen därefter har hanterat frågorna, arbetat med motionen eller hänvisat frågorna till någon för handläggning. Bättre sent än aldrig … Anders Forsström själv vill uppenbarligen inte leda kommunens fullmäktige nästa period. Han lät sig nomineras på fjortonde plats på den moderata listan. Eller ska vi tillgripa ytterligare en förändring och välja en ersättare in i presidiet? Knappast, bakom arbetsordningen finns ju kommunallagens föreskrifter och paragrafer.

Nej! Det kan inte vara möjligt!

Det var länge sedan Vänsterpartiet Vänersborg har anklagats för att vara partiet som jämt säger Nej! Och det finns en förklaring för detta: Allt som oftast får vi gehör för våra förslag och många gånger blir det som vi önskar att det ska bli. Då är det inte lätt att klämma fram ett Nej!

Ett ärende som snart är uppe i fullmäktige föranleder dock ett återfall. Nej! Vad är det kommunledningen sysslar med?

Ärendet är: ”Program Ursands camping” Arrendatorn på Ursand är Bert Karlsson. Hans affärsidé är att överta campingen och att utveckla ”boendet året runt” på området. Att sköta en campingplats är ju knappast en guldgruva, att bygga och sälja bostäder i natursköna områden vid Vänerns strand däremot låter vinstgivande.

Nu har kommunstyrelsen i och för sig sagt ”nej, det blir inget av detta”. När kommunstyrelsen avgjorde frågan 2012-06-05 så fick M, FP och KD endast ledamoten från MP med sig och därmed förlorade deras yrkande som innehöll den avgörande meningen: ”I planprogrammet kommer att utredas möjligheter till åretruntboende i och i anslutning till campingområdet.” Deras sju röster förlorade. S, C och V hade också sju röster. Den dagen tjänstgjorde ersättaren från det lokala Välfärdspartiet på den andra miljöpartistens plats och då blev det åtta röster.

Nästan två år senare återkommer frågan, planprogrammet skall nu godkännas. Då lägger Gunnar Lidell, M, som är kommunstyrelsens ordförande, ett tilläggsförslag på sammanträdet. ”Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till åretruntboende i anslutning till planområdet.” Samma M, FP och KD-skara får återigen biträde av miljöpartisten Per Sjödahl. Återigen är Marika Isetorp, den andra ledamoten för MP, inte närvarande. Och då blir det samma ersättare från Välfärdspartiet, Morgan Larsson, som tjänstgör. Den här gången ser han saken på ett annat sätt. Varpå byggnadsnämnden nu får tid på sig fram till februari 2015 för att utreda möjligheterna ”denna sida plangränsen”.

Varför säger Vänsterpartiet nej? Har det med Bert Karlsson att göra? Kanske, men det är inte det avgörande. För om det blir ett ja, ”det är möjligt …”, så borde ju området bjudas ut. Vem vet om inte Bert Karlsson har dragit vidare under tiden, vem vet om han lägger det vinnande budet.

Nej, det handlar om något annat. Vad vill Vänersborgs kommun? Vilka planer finns för boendet i Vänersborg? Vad prioriteras? Vad ska ske egentligen? Visserligen ”bygger” inte kommunen bostäder, den frågan ligger hos byggherrarna och det kommunala bostadsbolaget.

Men privata finansintressen arbetar väl inte gärna i en kommun där planeringen saknas och viljan brister. Om man nu inte heter Bert Karlsson, förstås, då är en svag kommun den bästa tänkbara partner.

Här några rader om vad vi menar med planeringen som saknas.

Det finns en lag som föreskriver kommunens planering:

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ger kommunerna ansvar för att planera och ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Lagen har förtydligats från den 1 januari 2014. Förändringen innebär att kraven på kommunens planering skärpts och preciserats till exempel när det gäller samråd med andra parter och innehållet i de riktlinjer som ska antas av kommunfullmäktige. Uppgifterna i kommunens riktlinjer ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, av bostadsbehovet för särskilda grupper och av marknadsförutsättningar.” [Citat från ”Bostad för alla”, sida 8).

Var finns den planen? Den finns inte. Vänersborgs aktuella dokument är från augusti 2007 och har en ”utblick mot 2010 och 2011”.

Vad är problemet i Vänersborg? Varför saknas boendeplanering? Tre skäl kan nämnas.

Osäkerheten kring flygplansbuller från lilla Malöga flygplats – men den osäkerheten är nu borta och det finns inte längre någon ”död hand” över stora områden av vår kommun.

Översvämningsrisken från Vänern. Ett faktum som vi måste leva med och anpassa oss till. Och om en månad ska kommunen ta beslut om ett program där vi måste ta ställning till konsekvensbeskrivningar och alternativa handlingsvägar. I underlaget finns förresten en sida som visar alla områden som har undersökts och pekats ut som aktuella för nya bostäder.

Under mandatperioden 2006 till 2010 tänkte den socialdemokratiska ledningen nästan bara på ett enda stort byggprojekt. Efter 2010 tillträdde Gunnar Lidell och nu 2014 är det en trött och handlingsförlamad kommunledning som tycks be om att bli entledigad från uppdragen.

Så det återstår egentligen bara Vänern som ett problem som inte går att lösa enkelt.

Kort rapport från dagens kommunstyrelse

Föredragningslistan var ovanligt kort, bara 14 punkter varav endast tre ”går vidare” till kommunfullmäktige. Här den viktigaste frågan ”Godkännande av program för Ursands camping m m”.  Campingområdet arrenderas sedan två år tillbaka av Bert Karlsson med flera i regi av något av alla hans olika bolag.

”Programmet” inleds med en beskrivning av vad Bert Karlsson egentligen avser med hela projektet – att tjäna riktiga pengar genom att uppföra riktiga boenden. Campingavgifter och inkomster från en campinganläggning är knappast avgörande incitament för någon som brukar röra sig på helt andra nivåer. Programmet skjuter tyvärr över ett flertal viktiga spörsmål till avgöranden som skall ske i samband med detaljplanernas framtagande.

Det verkar dock fortfarande finnas enighet hos alla partier att något tillstånd till permanentboende på campingens område blir det inte, inte nu och inte heller framöver. MEN vid sittande bord kom eftergiften. Det moderata kommunalrådet Gunnar Lidell kom med ett tilläggsförslag: ”Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till åretruntboende i anslutning till planområdet. Utredningsuppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast februari 2015.” Inte alla tyckte om detta oförargliga utredningsuppdrag, men med röstsiffrorna 8:6 uttalade kommunstyrelsen sitt bifall. (En av Vänsterpartiets ledamöter anmälde en skriftlig reservation.)

Kommunstyrelsen beslutade ”Anvisningar budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017”. Det handlar om ”ramarna” som nu överlämnas till förvaltningar och nämnder att begrunda. Hur ska verksamheten anpassas till givna förutsättningar, vilka förändringar behöver göras och vilka konsekvenser följer i spåren? Längre fram i juni kommer sedan det riktiga budgetbeslutet. (Fast under ett valår kan ”nya” fullmäktige i slutet på detta år fatta nya och andra beslut som då blir bindande för 2015 och framåt.)

Nu fanns ett ramförslag som förvaltningen hade tagit fram som resultat av budgetberedningens arbete under februari och mars. S, C och V lämnade ett eget avvikande förslag som innehöll några markeringar till förmån för socialnämnden och kulturnämnden och för arbetsmarknadsåtgärder framförallt för ungdomar.  Gunnar Lidell (M) gjorde exakt så som han brukar göra: Vid sittande bord lade han till någon enstaka miljon för att nästan vara ikapp oppositionens förslag. Men av någon anledning blev det inte som alla trodde det skulle bli. Miljöpartisten som förra året biföll kommunledningens budgetförslag röstade denna gång med Socialdemokraterna. Därmed vann oppositionens förslag med åtta röster mot sju röster från de borgerliga partierna M, FP, KD och det lokala borgerliga Välfärdspartiet. Det var en markering men ett avgörande kommer först i juni eller mera troligt i november.

En mycket viktig punkt var ärendet ”Yttrande över rapporten Delegation för Klimatanpassningsinsatser i Göta Älvdalen”. Frågans betydelse kommer att växa år efter år och därför kom ett viktigt tillägg till beslutet som påkallar större engagemang från staten. Kommunerna längs Göta Älv och Vänern kan inte ensam ansvara för lösningar som måste till och som är mycket kostsamma.

En minst lika stor fråga för Vänersborg (och för alla andra kommuner runt Vänern) var slutligen punkten ”Översvämningsprogram för Vänersborgs kommun”. Idag var det endast information. Om en månad får partiernas representanter i kommunstyrelsen avgöra hur man ser på en rad ”ställningstaganden” som avslutar en välskriven rapport som borde läsas av långt fler än bara ett dussin pliktmedvetna fritidspolitiker.

”Stora brister kring Ursands camping”

Rubriksättning är en konst! En rubrik ska väcka intresse,peka på kärnan i artikeln och helst vara tydlig. Missförstånd ska inte behöva uppstå. Det är inte bra om läsarna känner sig lurade.

Smaka på rubriken: ”Stora brister kring Ursands camping”. Inte ”på” eller ”vid” Ursands camping, nej ”kring” är ordet som är helt rätt, ordet som pekar på vad artikeln vill berätta. En bra rubrik!

Vänsterpartiet har länge hävdat att inte allt hanterades på rätt sätt. Det brukar bli så när Bert Karlsson är inblandad. Han har en sällsynt begåvning att få andra att trassla in sig i riktig oreda. Han lyckas särskilt bra i sitt umgänge med kommunala politiker och förvaltningar.

Vänsterpartiet har hävdat … Och sedan då? Det kan illustreras med några rader från bloggen som Vänsterpartiets Lutz Rininsland skrev den 11 mars 2013: ”Vid kommunfullmäktige i slutet på februari behandlades Vänsterpartiets motion om ”Ordning och reda på Ursand”. Jag vågade mig på en djärv gissning att Bert Karlsson snart drar sig från kommunen. Inte ett ord nämndes om motionens behandling i den lokala tidningen TTELA, inte dagen efter, inte dagarna efter, inte någon gång hittills.” Fortfarande inte, nu när vi har bläddrat fram till november i våra almanackor. 

Fast idag kom TTELA med artikeln ”Stora brister kring Ursands camping”. Artikeln hänvisar till en skrivelse på två sidor som kommunens revisorer lämnade till Vänersborgs kommun igår. Rubriken är kort och gott: ”Ursands camping”. En passande underrubrik kunde ha varit: ”Ord och inga visor”.

Men det finns en mycket intressant vinkling i att komma med en skrivelse. Det vanliga är nämligen att revisorerna lämnar rapporter. Och dessa rapporter slutar med formuleringar som: ”Rapporten med bilagor lämnas för kännedom i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för rapportering. Vi önskar svar från  …. senast ….” Det är exakt så det står i slutet av en rapport som också lämnades från revisorerna igår. Rapporten ”Granskning av kvalitets- och resursutveckling inom äldreomsorgens särskilda boenden” är full av lovord för kommunens insatser – ändå förväntas ett svar från socialnämnden senast 31 januari 2014. Med andra ord: Rapporten hanteras av den granskade förvaltningen som utfärdar ett tjänsteyttrande som behandlas av den politiska nämnden.

När det gäller ”Ursands camping” finns inga lovord alls. Den tydligaste meningen i skrivelsen är kanske följande: ”Vi kan inte påvisa att kommunen utifrån ovanstående brister  i tidigare handläggning lidit en ekonomisk skada, men vi anser att denna risk alltjämt föreligger.” Den skrivelsen finns nu diarieförd hos kommunstyrelsen och hos barn- och ungdomsnämnden. Någon reaktion eller något svar efterfrågas inte. Är inte detta anmärkningsvärt? Lovord och beröm – ”ge oss svar senast …” å ena sidan. Kritik i häftigaste laget – men endast ”vill vi revisorer uppmärksamma er .. och uppmana till …”. å andra sidan.

En gång för länge, länge sedan entledigades barn- och ungdomsnämnden, hela nämnden vägrades ansvarsfrihet. Då gällde det Arena Vänersborg. Även Stefan Kärvling drabbades, det hjälpte inte att han kunde visa att han inte medverkat utan hela tiden protesterat mot felaktiga beslut. Är det dags igen?

Den som vill veta kan göra följande: Öppna Stefan Kärvlings blogg, sök inlägg med sökordet [kategori] ”Ursand” – vid ett antal tillfällen under 2012 och 2013 skrev Stefan. De viktigaste inläggen är följande:

Bert och Ursand 1: Fort går det men blir det rätt? 30 maj 2012

Bert och Ursand 2: Några funderingar 28 juni 2012

Senaste nytt från kommunens diarium 17 oktober 2012

Kommunfullmäktige 27 februari 2013

Även Lutz Rininsland bloggade ”kring” Bert Karlsson och Ursand här några av hans blogginlägg:

Strandskyddet? Precis, strandskyddet 12 februari 2013

Alla överens om Ursand? 1 mars 2013

Brist på ärenden? 11 mars 2013

På Vänsterpartiets hemsida kan man också leta ”Ursand” under ”Kategorier” här till höger. Vänsterpartiets motion ”Ordning och reda på Ursand” finns här.

Det är mycket bra att lokaltidningen uppmärksammade ”skrivelsen”. Tänk om rubriksättaren snart eller åtminstone någon gång framöver får en ny uppgift …

 

 

 

Det gäller att komma i tid

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Vill man på plats följa debatten gäller det att komma i tid. Samma sak gäller för radiolyssnaren: Det kan vara över innan man har hunnit ratta in rätt frekvens.

En titt på dagordningen visar följande:

Alla är överens om förslaget till ny Energiplan för Vänersborg. Justeringen av personalkostnadstillägg är en icke-kontroversiell och ren formell fråga. När idrotts- och fritidsanläggningarna nu har överlämnats från barn- och ungdomsnämnden till samhällsbyggnadsnämndens ansvar, så måste också pengarna för investeringsbudgeten följa med. Det fjärde ärendet är inte heller kontroversiellt – sammanträdet i mars föreslås en vecka tidigare än det var planerat. Motionen om Earth Hour får ett positivt svar – det borde inte heller bli någon större debatt.

Sedan kommer ärendet ”Svar på motionen om Ordning och reda på Ursand”. Inte heller här blir det en längre debatt – och det hänger inte på Vänsterpartiet. Våra ledamöter vill gärna veta mer och ställa frågor. Men det blir nog inte mycket till svar på onsdag heller. Vad gäller då frågan?

Vänsterpartiet skrev motionen för ett år sedan, när Bert Karlssons stora satsning på Ursand var i allas mun. Mycket bifall och förväntan å ena sidan, största tvekan och återhållsamhet å andra sidan. Men egentligen var det bara dimridåer över Ursand, ingen visste riktigt vad som var på gång.

Nu i efterhand visar sig följande: Bert Karlsson säger att han har fått förståelse, välsignelse och diverse utfästelser för sina storslagna planer. Men det finns inget nedtecknat på något papper, det finns bara tre beslut på kommunens sida. Det första är att det ingicks ett avtal med Bert Karlsson som gäller hans övertagande av arrendet för Campingen. Det andra är kommunstyrelsens beslut att alla planer ska stanna vid just ”campingen”, något annat ska inte komma ifråga. Det tredje är att kommunen skäms över många år av uteblivet underhåll av anläggnigen. Nu satsas upp emot 3 miljoner kronor i första hand. En mindre del av summan kan leda till att Bert Karlsson får en viss höjning av arrendeavgiften.

Vår motion vill bringa klarhet i frågan vem som hade rätt att förhandla, vem som har sagt vad, vilka löften som gavs till Bert Karlsson och av vem. Läs vår reservation från kommunstyrelsen som följer med till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige kommer att besluta att motionen kan anses besvarad. Vänsterpartiets ledamöter förstår inte varför vår begäran om en utredning inte kan godtas.

Men egentligen är det något annat som är den spännande frågan: När hoppar Bert Karlsson av? Eller är det någon som på fullt allvar tror att Bert Karlsson var ute eller är ute efter den begränsade inkomsten som en campingplats kan ge?

Läs debattartikeln – en kopia skickade Bert Karlsson till kommunen. Själva debattartikeln återgavs dock aldrig i någon tidning. Vad säger Bert Karlsson där? Läs också ett mail som redan i början av maj hade kommit till kommunen.

Ändå lär det inte bli någon längre debatt på onsdag. Tydliga frågor – talande tystnad som svar.

Vi förväntar oss ingen lång afton.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv