Socialnämnden

Utbildning och grå vardag hand i hand

Socialnämnden träffas redan tredje gången denna månad. Det blir inte så frekventa möten framöver, men i början av mandatperioden tar utbildningen mycket plats. För förvaltningen är det av stor betydelse att kunna ”utbilda” och informera nämndens ledamöter och ersättare. Den sociala verksamheten sker i nämndens namn men delegationsordningen visar tydligt att det mesta som nämnden formellt ansvarar för i själva verket beslutas och verkställs av förvaltningen. Kunskap ”om varandra” är därför viktig.

Vid det kommande sammanträdet är det ”Individ- och familjeomsorgen” samt ”Arbetsmarknadsavdelningen” som berättar om sin verksamhet. Sist var det ”Omsorgen om funktionshindrade” och ”Äldreomsorgen” som hade företräde. Tydliga bilder, mängder av fakta, klara målbeskrivningar. Men också raka rör när det gällde att visa på brister som behöver hanteras de kommande åren. Sådant kallas med dagens språkbruk ”våra utmaningar”. Då vaknade gruppledaren för Sverigedemokraterna, nu när man äntligen hade fått plats i nämnden, nu när det egentligen inte fanns något på dagordningen där man kunde haka på. ”Det är ju vi som ser problemen – och det är därför vi som kan erbjuda lösningar!” Föredragande sektionschef var något oförstående. Man hade just redovisat att individuell hänsyn till den enskilde är ett övergripande ansvar för alla anställda inom äldreomsorgen, inom hemvården och på särskilda boenden. Så ”problemen” skulle man tackla när dessa blir synliga. ”Det förstår ju alla, med den mängden invandrare får vi ju snart stora problem i vår äldreomsorg.” Uppmaningen från Vänsterpartiet till SD-gruppledaren blev: ”Beskriv problemen för oss!” Svaret kom direkt: ”Det där kan vi ta en annan gång”.

Finns något för SD-gruppledaren att anknyta till vid mötet i morgon? På delen ”utbildning”? Eller kanske på punkt 4 eller på punkt 5 på dagordningen? Stannar det vid enkla avslagsyrkanden?

Vi får se, hur som helst är det bråda tider för SD-gruppledaren i Vänersborg. I måndags var det en heldag i den nya kultur- och fritidsnämnden, med en gedigen genomgång av bakgrundsmaterial och det ekonomiska underlaget för verksamheten – SD-gruppledaren har en plats som ledamot men anmälde i ett mail till ”alla” att han behövde prioritera uppdrag i regionen. Igår var det första sammanträdet i direktionen med Kunskapsförbundet (gymnasie- och vuxenutbildning i kommunalförbundet Trollhättan-Vänersborg). Ledamoten och gruppledaren för SD lyste med sin frånvaro. Så även på eftermiddagens kvalitetsstämma när alla politiker fick en gedigen genomgång av hela verksamhetsfältet från ett tjugotal rektorer, lärare och annan personal.

I kommunfullmäktige i Vänersborg tyckte SD-gruppledaren den gångna mandatperioden att man inte kunde yttra sig, ta ställning till eller vara delaktig i en mängd beslut eftersom ”man inte fick vara med i nämnderna”. Det fick man gehör för hos väljarna och ökade från två till sex mandat vilket i sin tur gav plats i alla nämnder. Men man måste ju vara där! Vad får väljarna höra nästa gång?

Det där kan vi ta en annan gång!

Först ut är socialnämnden

Ny mandatperiod, många nya ledamöter – men oftast samma rutin som alltid. Alla vill komma igång och för många kommer en serie utbildningstillfällen utöver ordinarie mötestider väl till pass. Det gäller ju att greppa nämndens ansvarsområde, lagstiftarens föreskrifter, fullmäktiges inriktningsmål, ”gamla” nämndens detaljbudget som gäller för första verksamhetsåret – och så får man bekanta sig med nya ”kompisar” i den nya nämnden och lära känna cheferna i förvaltningen.

Det råder ingen tvekan: Att ”extravalet” till riksdagen ställdes in välkomnas av alla som planerar aktiviteter under första kvartalet 2015, nu behöver ingen ta hänsyn till att lokala politiker är upptagna ”med annat”.

Socialnämnden brukar vara först på plan. Anledningen är att ett ”nytt” socialutskott omgående måste väljas, ett utskott som sammanträder så där två gånger per månad med en ärendelista som inte tål uppskov, nödvändiga beslut måste fattas såsom lagarna föreskriver: ”Socialutskottets uppgift är att handlägga personärenden i enlighet med socialnämndens delegationsordning.”

Socialnämnden sammanträder därför redan 12 januari. Man börjar med en ”erinran om tystnadsplikten” samt en presentationsrunda. Därefter börjar utbildningen med bl a ”offentlighet och sekretess”, förvaltningsrätt, kommunalrätt. Förvaltningschefen presenterar organisationen samt modellen med målstyrning, planerings- och uppföljningsprocessen, ekonomistyrning, m.m.

Och så väljer nämnden: representanter till kommunala pensionärsrådet, till kommunala handikapprådet, några uppdrag därtill – och så naturligtvis socialutskottet.

Mandatperioden 2010-2014 utgjordes utskottet av två socialdemokrater, en folkpartist och en kristdemokrat samt en representant för Vänsterpartiet. Det kunde ha varit en socialdemokrat och två vänsterpartister. V hade valteknisk samverkan med två partier och därmed samma styrka som S. Det löste Vänersborgs socialdemokrater med ett beprövat förfarande. Så här står det i protokollet från 2010: ”Det konstaterades då att gruppbeteckningen ”M-S-KD-FP-C” erhållit 9 röster och gruppbeteckningen ”V-MP-VFP” erhållit 4 röster.” Socialdemokraterna förlöstes av en spontan valteknisk valsamverkan.

2014 kommer ingen representant från Vänsterpartiet att väljas till socialutskottet. I och för sig har Vänsterpartiet nu samma ”styrka” som den borgerliga gruppen när det gäller den femte och sista platsen. Men Vänsterpartiets två ledamöter skulle ha behövt biträde av någon annan ledamot i socialnämnden för att begära röstning enligt lagen om proportionellt valsätt.

Nästa sammanträde i socialnämnden sker sedan i slutet av januari, på ”månadens sista torsdag” som är den normala mötesdagen för socialnämnden. Då senast har väl alla 13 ledamöter och deras ersättare läst sig in på förvaltningens verksamhetsplan. Här beskrivs på ett föredömligt sätt vad förvaltningen arbetar med – och vad nämnden till viss del bestämmer över.

För nya ledamöter väntar alltså mycket nytt, mycket inläsning, många frågor, många sammanträden.

För somliga extra mycket, här är almanackan för en ledamot som under mandatperioden 2010-2014 högljutt och upprepade gånger i kommunfullmäktige klagade över att inte vara insatt eftersom han inte fick vara med på nämndernas sammanträden. Nu blir det nya tider, nu ser ledamotens almanacka ut så här:

Måndag 12 januari Socialnämnden

Måndag 19 januari Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Onsdag 21 januari Kommunstyrelsen

Måndag 26 januari Kultur- och fritidsnämnden

Tisdag 27 januari Kunskapsförbundet Väst

Torsdag 29 januari Socialnämnden

Det är väl tur för Kurt Karlsson (SD) att han hinner andas innan han bänkar sig på sin ledamotsplats i Västra Götalands regionfullmäktige tisdag 3 februari.

Är man på gång?

Kommunalvalet avgjordes 14 september. Nu snart sex hela veckor senare borde det mesta vara på plats. Men så är det inte. En pressträff resulterade i några notiser i tidning och lokalradio. En upplysning kom dagen efter: Hur kunde just Miljöpartiet som så ofta och så häftigt visade sin kritiska inställning till ”paret S och C” i Vänersborg, hur kunde man ändra sin uppfattning? Inslaget på Radio Väst berättar. På Socialdemokraternas hemsida publicerades också en färdplan:

”Vi kommer att jobba i tre steg. 1 En överenskommelse om att styra tillsammans 2 Politisk överenskommelse 3 Fördelning av politiska poster.”

Sedan dess har allt gått tillbaka igen till nytt vänteläge. Någon ordförande för fullmäktige finns inte på plats, först måste två avsägelser (beviljades av kommunfullmäktige 22 oktober) landa i länsstyrelsens nya sammanräkning så att rätt socialdemokrat finns på ordinarie ledamotsplats för att kunna utses till ordförande vid nästa kommunfullmäktige 19 november. Valberedningen är tillsatt och kommer att sammanträda en första gång 24 november. Så några ytterligare val kan inte ske innan 10 december. Punkt 3 får anstå.

Punkt 2 då? Vänersborg beslutar om Mål- och resursplanen innan sommarpausen. Kommunallagen ger nyvalda fullmäktige möjlighet att bekräfta eller förändra budgetbeslutet för 2015.  Därför var det med viss spänning som vi väntade på att valrörelsens alla utfästelser skulle resultera i ändringsförslag. Gårdagens möte i kommunstyrelsen hade i uppgift att bereda frågan för ett avgörande i fullmäktige. Det blev en antiklimax. M, FP och KD, som förlorade fem av sina tjugo mandat från mandatperioden 2010-2014 står fast vid förslaget från juni 2014. S och C hade ökat sitt underlag från 12+3 till 14+4 och har således arton mandat som enligt överenskommelsen med MP och VFP har blivit tjugofyra. Men det blev ingen skillnad, nästan ingen skillnad alls. Bara på en punkt: I kommunstyrelsen blev det stopp för senaste svängningen kring skogen Mariedal Östra. Omröstningen avgjordes med ordförandens röst (fortfarande M i kommunstyrelsen) och nu står det i förslaget till kommunfullmäktige att spaden ska sättas i jorden. Blir spännande att se vad som händer i frågan när kommunfullmäktige tar hand om exploateringsbudgeten.

Vänsterpartiets ledamöter blev i kommunstyrelsen tagna på sängen. Vi förberedde oss på att ”förhålla oss till” nya förslag från den ”gamla” kommunledningen och till förslagen från den tillträdande kommunledningen. När det inte kom något från någon sida, begärde vi ajournering till efter lunchen. I hast markerade vi vår uppfattning på två av frågorna som seglar upp i kommunen och där det behövs ett ställningstagande: Vuxenutbildningen och socialnämndens ökande osäkerhet att kunna hantera verksamheten inom tilldelade ramar.

Yrkandet fick inget gehör alls. Vi får återkomma i kommunfullmäktige och ge uttryck för det som enligt vår uppfattning skulle leda fram till ”förebyggande” budgetbeslut. Vi tycker att metoden med låtsas-uppdrag först, upprepade uppmaningar till nämnderna under året ”gör allt att hålla budgeten” och efterföljande regleringar i bokslutsarbete borde skrotas. Våra revisorer har påpekat för länge sedan att den demokratiska processen inte mår bra av medveten underbudgetering.

SD hade två, nu finns det sex ledamöter för SD

I maj 2011 inkom Kurt Karlsson, SD, med en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg där han ville se en ändring av de lokala ordningsföreskrifter till: ”Insamling av pengar medelst tiggeri, eller när insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik, krävs tillstånd av Vänersborgs kommun.”

Under beredningen yttrade sig kommunstyrelseförvaltningen och kom fram till förslaget att avslå motionen. I kommunfullmäktige begärde Kurt Karlsson återremiss med motiveringen: ”… att ärendet skulle vidare utredas angående möjligheten att i den kommunala ordningsstadgan föreskriva att den som idkar tiggeri inom kommunen ska kunna legitimera sig och eller inhämta tillstånd. Legitimationen eller inhämtande av tillstånd skall ske utan att det inskränker på den enskildes frihet eller innebär onödigt tvång.”

Kommunfullmäktige avslog begäran om återremiss och avslog motionen. Kurt Karlsson reserverade sig inte.

I januari 2014 inkom ledamoten Reidar Eriksson, S, med en” Motion angående hjälpbehövande mitt ibland oss”. När socialnämnden i maj 2014 skulle ta ställning till motionen återremitterade en enig nämnd ärendet ”i syfte att få ett utförligare beslutsunderlag innehållande svar på de frågor som uppkom under sammanträdet”. Det gällde följande frågor:

1. Hur ser målgruppens konkreta behov av hjälpinsatser ut? Denna fråga kan belysas bl a genom dialog med målgruppen.

2. Vilka möjligheter har kommunen att i samverkan med andra aktörer att stödja dessa utsatta personer?

3. Omvärldsbevakning: Vad gör andra kommuner?

4. Vilka kontakter avser förvaltningen ta för att aktualisera frågan hos regeringen?

5. Nämnden önskar att förvaltningen återkommer med ett förvaltningsspecifikt svar med socialt fokus, senast vid socialnämndens sammanträde 30 oktober 2014.

Förvaltningen återkom – socialnämnden skall nu ta ställning vid sitt sammanträde på torsdag 25 september. På sju sidor finns utförliga redovisningar för samtliga frågor. Det blir den ”gamla” nämnden som lämnar ett yttrande om motionen via ”gamla” kommunstyrelsen till ”nya” kommunfullmäktige. Där kommer det att finnas sex ledamöter för SD. Det blir en första prövning på hur SD-ledamöter hanterar ett ärende som berör direkt ett budskap som partiet förde fram under valrörelsen. Visserligen fanns inte samma affischer i Vänersborg som sattes upp på väggarna i Stockholms tunnelbanestationer. Våra lokala representanter har dock samma uppfattning, det kunde man läsa i deras material och höra vid olika framträdanden.

”Nya” fullmäktige sammanträder första gången 22 oktober, men motionen kommer upp senare, i november eller december. Vi informerar när denna spännande fråga behandlas i kommunhusets stora plenisal.

P.S. I socialförvaltningens yttrande hänvisas till tre dokument – här finns länkarna:

SKL ”Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Socialstyrelsen ”Rätten till socialt bistånd för EU-medborgare

Göteborgs stad ”Återkoppling: Mobila EU-medborgare i Göteborg

Nu rullar det på igen …

Ingenting nytt att berätta, allt tar tid. Valnattens resultat bekräftades i onsdags vid ”uppdateringen av det preliminära valresultatet”. Mandatfördelningen ändrades inte. Nu inväntar alla den slutliga rösträkningen för att se om avgivna personvalsröster ändrar på partiernas prioritering eller om ledamöterna kallas in enligt rangordningen på valsedeln.

Med på frågan ”vem med vem” har vi från Vänsterpartiets sida inget att rapportera, vi vet inte mer än det som fanns att läsa i lokaltidningen och att höra på lokalradion.

Under tiden rullar det kommunala arbetet vidare. nämnderna har sina sammanträden med ”gamla” ledamöter som får hålla ut fram till årsskiftet. Barn- och ungdomsnämnden brottades med tre stora frågor. Underskottet som håller på att bli större och som självfallet påverkar vad som kan gälla 2015, ”gruset i maskineriet” när det gäller projektet ”ny förskola” och ett nytt försök att lämna in ett förslag till investeringsbudget för 2015. Nämndens beslut dokumenteras i protokollet. Men Vänsterpartiets ledamot i nämnden har skrivit en egen redogörelse på sin blogg.

Samhällsbyggnadsnämnden behövde också samla sig kring ett nytt förslag till investeringsbudget för 2015. Kommunledningen hade i juni skickat tillbaka underlaget till barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden med uppmaningen att återkomma med reviderade planer. ”Gamla” fullmäktige hinner inte med något nytt beslut, det landar på ”nya” fullmäktiges bord. Det bäste vore om beslutet tas 19 november eller 10 december, då kan samtidigt en ”ny majoritet” ge till protokoll om budgetbeslutet från juni 2014 skall ändras eller inte. Det borde bli ändringar, men idag är det helt oklart vilka partier som samlar sig kring ett nytt förslag.

Kunskapsförbundet sammanträder nästa tisdag, föredragningslistan berättar inget som antyder att det inte kan bli ett lugnt och sansat möte med ett flertal mycket nyttiga informationspunkter.

På torsdag är det socialnämndens tur, där finns däremot ett flertal frågor som ”berör”. Information om mottagningen av ensamkommande barn på Gläntan och situationen för de hemlösa i Vänersborg – bara information, inga beslutspunkter.

När det gäller avtalet med migrationsverket om mottagningen av ensamkommande barn och ungdomar så bör Vänersborgs kommun omgående se till att avtalet skrivs om. Vi tar emot fler ungdomar än det som är avtalat. ”Ordning och reda” borde i görligaste mån eftersträvas även om man kan ha förståelse för migrationsverkets pressade arbetssituation. Men verket borde ha klart för sig att det egna arbetet blir bättre om kontakterna med kommunerna sköts på sådant sätt att mottagningen kan planeras, förberedas och ordnas i enlighet med avtalade åtaganden.

Idag väntar ju alla kommuner med spänning på slutrapporten från Lars Stjernkvist, regeringens samordnare för ökat kommunalt flyktingmottagande. Vänersborgs kommun har i sitt remissyttrande visat sig positiv och förstående men med avsikt också talat klartext.

Hemlöshet är den andra informationspunkten. Någonstans kring 20-25 i av våra invånare har ingen bostad att gå till. Vänersborgs kommunfullmäktige har i juni 2014 antagit en reviderad boendeplan där det sägs vad som måste ske. Tyvärr valde fullmäktige en formulering som inte riktigt ger hopp om ett tak över huvud för den gruppen som har hamnat utanför. ”Socialnämnden har att genomföra planen i den takt som de ekonomiska förutsättningarna medger.”  Den som vill fördjupa sig hur hemlösheten under ett antal år har studerats kan läsa slutrapporten från en annan av regeringens samordnare, Michael Anefur, ”Bostad sökes”.

Socialnämnden får också veta att underskottet för 2014 håller på att växa. Årsprognosen beräknas visa underskott med totalt 7,7 Mkr.

Nya fullmäktige, varsågod och kavla upp skjortärmarna.

Tillbaka i vardagen – något går galet

1 maj-firandet i all ära – men kommunalpolitiska spörsmål har en sällsynt förmåga att påminna om den bistra verkligheten.

Här ett exempel på hur galet det kan gå. Om det är oförstånd, om det är sandlåda, om det är okunskap – det får vi veta när frågan avgörs i kommunstyrelsen kommande vecka.

På onsdag finns på ledamöternas bord 32 ärenden och material som omfattar 1050 sidor. Då finns risk att ett och annat slinker med av rena farten. Här ett sådant ärende: ”Socialnämnden med begäran om tilläggsanslag för Yrkesklivet”.

Arbetsutskottets beslutsförslag kommer från ekonomistabens tjänsteskrivelse: ”Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Socialnämnden 1,1 Mkr i tilläggsanslag under 2014 till Yrkesklivet. Socialnämnden medges att omdisponera 0,6 Mkr från Individ- och familjeomsorg till Arbetsmarknadsavdelningen, för finansiering av projektet Yrkesklivet om nämnden ändå vill driva projektet under 2014. Eventuell ramökning i budget 2015 får initieras av Socialnämnden i samband med nämndens förslag till budget 2015.

Vad gäller frågan? I grunden handlar det om två frågor – båda innehåller en mängd olika aspekter.

Det ena är att ”riksdag och regering” för länge sedan har skjutit arbetsmarknadspolitiska frågor över till två planhalvor. I och för sig anses arbetsmarknadsfrågor vara en statlig angelägenhet, men verkligheten är att den statliga myndigheten ”Arbetsförmedlingen” idag endast sköter det statliga uppdraget för den ena halvan av befolkningen. Alldeles för många människor avvisas och får söka hjälp och stöd hos kommunerna. Där arbetar man febrilt med att utveckla metoder för att förhindra ”arbetslöshet” och beroende av försörjningsstöd.

Det andra är det kommunalpolitiska virrvarret av motsägelsefulla beslut, ansvarstagande i ord och vilsenhet i handling. Det spelar i Vänersborg tyvärr också i detta ärende en stor roll.

Om det första finns nog inte så mycket att tillägga. Ordklyverierna om ”arbetskraft” och ”bidragsberoende”, om vem och vad som kan skaffa ”arbete” är tillräckligt kända från den pågående valrörelsen. Det som gäller är att alldeles för många människor har oerhört svårt att vinna tillträde till arbetsmarknaden, att hävda sig där, att komma tillbaka dit när man väl har glidit ur av en eller annan anledning.

Vad går snett i kommunalpolitiken? Varför vill man missförstå socialnämndens ansökan?

Beslutsförslaget talar om ”projektet”. Socialnämnden presenterar i sin ansökan hur ett projekt har bedrivits med stor framgång och att ansökan avser att infoga arbetssättet som utvecklades under projekttiden i den ordinarie verksamheten hos Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Det är en avgörande skillnad!

Vem har ansvar för arbetsmarknadspolitiska frågor i Vänersborg? Här finns också en förklaring till att det blir galet. Att AMA blev AMA hos socialnämnden var kommunalfullmäktiges beslut i december 2012. Arbetsmarknadsenheten (AME) hade funnits under Gymnasienämnden, men den nämnden övergick då vid årsskiftet till Kunskapsförbundet Väst, där Vänersborg och Trollhättan idag har gemensam utbildningsverksamhet för gymnasieskolor och vuxenutbildning. När fullmäktige fattade beslutet ändrades en punkt i sista stund: Kommunstyrelsen skulle även fortsättningsvis vara ”arbetslöshetsnämnd” och kommunstyrelsens presidium skulle ha regelbundna överläggningar med socialnämndens ledning.

Den som vill veta om hur det gick till när beslutet ändrades under pågående möte bör läsa protokollet. Den som vill veta vad minoriteten (åtta ledamöter från Vänsterpartiet och två från Miljöpartiet) anade skulle ske framöver kan läsa reservationen.

Vid senaste möte i socialnämnden berättade ordföranden och socialchefen att ”överläggningar” med kommunstyrelsens presidium inte blir av och att felet inte ligger på ”vår” sida. Så kommunstyrelsen har ansvaret, socialnämnden ska sköta verksamheten. Kommunstyrelsen har pengarna, socialnämnden skall ansöka om medel för sin verksamhet.

Nu finns socialnämndens ansökan, där den tidigare projektverksamheten dokumenteras. Med stöd av statliga pengar och genom projektpengar från EU lyckades ”Yrkesklivet” att återföra en grupp invånare till arbetslivet. För de berörda en mycket stor vinst, mänskligt och ekonomiskt. För kommunen en lönsam affär och grund nog att tro på att Yrkesklivet även i fortsättningen borde finnas som ett av flera arbetsmarknadspolitiska instrument.

Projektpengarna från EU finns inte längre, det var den delen som ansökan avser. Det finns mycket goda förutsättningar för att en insats även i framtiden kan ge flerdubbel utdelning. Men det behövs denna insats, det kallas ofta för ”att växla upp” tillsatta pengar. Från insatsen ”noll” kommer ingen utdelning!

Vad säger beslutsförslaget? Omfördela från IFO till AMA ”i steg ett”. Men underlaget visar att insatta pengar ”idag” hos AMA ger mycket goda förutsättningar för kostnadsminskningar hos IFO ”i morgon”. Borde man inte kunna förvänta sig bättre förståelse hos kommunstyrelsen för denna logik? Att det ena ger det andra, men det andra förutsätter det ena. ”Först” och ”sedan” istället för ”gå och kvitta”.

Vad säger beslutsförslaget mer? O.k. då, låt gå för detta halvår 2014, vi ska väl kunna se vad ”ni i socialnämnden” vill säga om nästa år. Det vad en enhällig socialnämnd konstaterar är att nämnden vet att det även 2015 finns alldeles för många invånare i Vänersborg som längtar efter acceptabla lösningar att komma ifrån arbetslösheten, att övervinna sina personliga och ekonomiska bekymmer. Och en enig socialnämnd vill inte tigga halvårsvis hos kommunstyrelsen att få resurser till sitt förfogande för att sköta sin verksamhet enligt uppdrag.

Så när ärendet 20 av 32 ska ”klubbas” på onsdag så borde det finnas ett annat beslutsförslag och en majoritet av ledamöterna som ställer upp för en bättre lösning. Eller är det så enkelt att valrörelsernas löften inte hör hemma när ordföranden sätter punkt med ett klubbslag?

Vänersborg förlänger avtalet med Carema

Nästan, men bara nästan. Vi förlorade med en rösts underläge i socialnämnden.

Vänersborg förlänger en sista gång avtalet med ett vårdföretag. Ett femårigt avtal slöts med Carema och förlängdes först med två år och förlängs nu en sista gång åter med två år, nu med Caremas efterträdare Vardaga.

Vårt yrkande fick bifall av S och MP, det blev sex röster. FP, M, KD, C och det lokala partiet VFP samlade dock sju röster. 

Endast Vänsterpartiet anmälde en skriftlig reservation

Vi får förbereda oss på att under nästa mandatperioden göra ett nytt försök. Då gäller frågan om Vänersborg öppnar för en ny upphandling. Om inte, så återgår verksamheten till kommunal regi 2017.

Dags att avsluta Carema-entreprenaden?

På torsdag finns på socialnämndens dagordning frågan om att utlösa ytterligare en förlängningsperiod för avtalet med Vardaga. Vänersborg slöt 2007 ett avtal med Carema om en vårdentreprenad som omfattade flera delar. Avtalet löpte över fem är från februari 2008 till januari 2013. Mot slutet av perioden behövde kommunen ”säga till på skarpen”. Bolaget skapade ”rättning i leden” och vägen var öppen för en första förlängning på två år. Det blev en knapp 7:6 majoritet i april 2012 för att utlösa förlängningsoptionen. (Läs vår reservation från 2012.)

Nu är vi framme vid avgörandet om också den andra och sista möjliga förlängningen om två år skall ske eller om kommunen redan 2015 återför verksamheten från entreprenaden till kommunal regi.

Mycket har hänt på mycket kort tid. Fortfarande arbetar den lokala entreprenaden på ett sätt som gör att man ”går fri” från större anmärkningar. Inte så konstigt: Dels var det nära att kommunen hade valt att avsluta överenskommelsen, dels har kommunen väsentligt skärpt och byggt ut sina kontroller. Frågan om ”vinster i välfärden” finns nu i allas medvetande, flera partier tävlar om att ”vara mest kritiska” till olika missförhållanden på den privata sidan. Det mesta av det som en gång anfördes till förmån för privata alternativ nämns knappt längre som ett argument för att behålla entreprenaden.

Hur blir det nu i Vänersborg på torsdag? Vänsterpartiet har ett eget yrkande som går ut på att återföra verksamheten till kommunen redan 2015, här vårt yrkande. Om våra två ledamöter får bifall från de tre ledamöterna från S vet vi inte, vi vet inte heller hur ledamoten från MP röstar denna gång. 2012 var det våra sex röster som inte ville förlänga med den första optionen.

På den andra sidan finns tre ledamöter från M som ordföranden från FP kan lita lika mycket på som på ledamoten från KD. Dessa fem får biträde av ledamoten för ett lokalt parti med beteckningen Välfärdspartiet. Så det skulle räcka med sex mot sex och utslagsrösten från den borgerliga ordföranden.

I Vänersborg är det nämligen lite speciellt med C. Hur mycket än Annie Lööf attackerar Stefan Löfven, så bryr sig C inte om det. Inte i Vänersborg. Här är S och C som ”ler och långhalm”. Den gemensamma erfarenheten med magplasket efter den rikskända Arenafadäsen svetsade lokalt än mer ihop dessa två partier. 2010 förlorade S nio av sina tjugoen fullmäktigemandat och C två av sina fem. Därefter höll man än bättre ihop.

Men i frågan om Carema håller det inte. 2012 röstade C-ledamoten med den borgerliga gruppen ”för” Carema och det borde vara samma sak på torsdag, även om det nu gäller Vardaga.

Så det lutar tyvärr åt en ny förlust i omröstningen och först 2015 kan vi förbereda oss på att verksamheten återförs senast 2017 till kommunen.

Om nu inte bolaget inser att det kanske är bättre att lämna in redan nu?!

VILKEN FULLTRÄFF – men först en liten lektion …

Först en utredning, sedan ett förslag. Det görs utredningar på löpande band. Statliga utredningar presenteras och kallas då ”betänkande” och skickas ut på remiss. Till berörda … För att yttra sig. Därefter …, tja, man vet aldrig i förväg vad som händer därefter, det kan bli en proposition som läggs på riksdagens bord för avgörande, det kan hända att det blir papperskorgen direkt eller också kan nya utredningar startas.

Kommunerna tillhör ofta skaran ”berörda”, kommuner får dessa skrifter för att yttra sig om slutsatserna som framkommer i betänkandet. Vänersborg får ofta en begäran om att avge remissvar. Då lämnas handlingen först till facknämnden, där förvaltningen läser, begrundar och formulerar ett förslag till beslut. Nämnden läser, begrundar och ställer sig bakom och skickar vidare till kommunstyrelsen som läser, begrundar och skickar iväg kommunens svar.

Allt som oftast precis i den formen som förvaltningens utredare fann för gott. Förvaltningens tjänsteyttrande anses nämligen vara en produkt som ”politiken” inte kan ”ändra i”. Visserligen kan förtroendevalda begära att grammatiska fel och lite annat bör rättas till, men att ändra i yttrandens ”kärna” verkar inte gå för sig. I så fall måste man hitta en majoritet som ”förkastar” förslaget, skriva själv eller begära ett nytt yttrande eller fastna för ett beslut som innebär att man avstår från att avge ett svar.

Som representant för Vänsterpartiet är allt detta ett problem. Som av en tillfällighet blir det så att många kommunala utredare får gott gensvar av den politiska majoriteten, det är mera sällan att Vänsterpartiet applåderar livligast.

Nu till nämnda fullträff. På torsdag skall socialnämnden i Vänersborg fatta beslut om en remiss i ärendet ”Yttrande över betänkandet: Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)”. Det handlar om LOV (Lagen om valfrihet) och om betänkandets förslag om obligatoriskt införande av valfrihet inom hemtjänsten.

Hemtjänsten är en del av välfärden, valfrihet antyder ”öppning för privata” – för en Vänsterpartist är det frågan om högsta vaksamhet. Men tänk, vad händer? Den som läser förvaltningens yttrande har bara en fråga kvar: Kommer yttrandet att överleva behandlingen i socialnämnden och senare i kommunstyrelsen? I Vänersborg har vi nämligen en borgerlig kommunledning…

ORD OCH INGA VISOR, fem sidor ren njutning och ett stort tack att någon har tagit sig tid att läsa ”allt”, begrunda ”klart” och skriva med en tydlighet som saknar motstycke.

Det blir nog aldrig en proposition. Inte när det gäller obligatoriskt valfrihet …

Så det kan bli …

I lokaltidningen TTELA återges idag en version av ett inlägg av Morgan Larsson, ordförande för Välfärdspartiet, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden. På partiets hemsida finns en annan version av samma debattartikel.

Det går inte att missa Morgans Larssons poäng: Han känner sig missförstådd.

Debattartiklarna avslutas med: ” Efter budgetbeslutet i september 2013 har vi i Välfärdspartiet tagit initiativ till olika kontakter och kan här meddela att tillräckligt med pengar kommer att avsättas och att vi redan i år kan börja förberedelserna för att bygga ett nytt Gläntan.”

Vad bra!

Tills vi få veta mer håller vi oss till fakta.

I september avgjorde Välfärdspartiet med sina två mandat striden om Gläntan. Morgan Larsson ville stänga Gläntan. I en reservation vid decembermötet i socialnämnden förtydligar han sin inställning:

Punkt 4 på föredragningslistan – Detaljbudget 2014:

Denna reservation avser bara texten i underlaget för beslut.

Det förekommer i texten på sidan 2 att det på en plats står ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare” och på en annan plats i texten på samma sida står det ”Gläntans äldreboende stängs.”

För att vara tydlig är det min mening att korrekt text skall vara ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare”.

Morgan Larsson, Ledamot i Socialnämnden, Välfärdspartiet”

Inom loppet av några år har det skett om- och tillbyggnad vid tre av de fem äldreboendena på Niklasberg. Eken, Linden och Björken är klara, Gläntan och Solbacken återstår.

Kommunens boendeplan, antagen av kommunfullmäktige 2011 såg ett behov för om- och tillbyggnad av Gläntan och Solbacken under åren 2013-2016 och förutspådde även behovet av ett helt nytt äldreboende med cirka 40 platser.

Nu under januari-februari hanterar socialnämnden en reviderad boendeplan. Troligen betonas att det fortfarande är nödvändigt att om- och tillbygga Gläntan (2016) och Solbacken (därefter) men att det möjligen går att avstå från planen att bygga nytt.

Vad talar vi om? Investeringar för två äldreboenden, allt mellan 45 och 90 miljoner kronor vardera. Ökade hyror för socialnämnden för att betala investeringen, någonstans kring 5, 6 miljoner kronor varje år. Ökade driftskostnader för socialnämnden (om det tillkommer nya platser vid renoveringen), någonstans kring eller kanske strax under 10 miljoner kronor, två gånger. Plus att socialförvaltningen måste rekrytera en komplett ny uppsättning personal för Gläntan. Idag avvecklas hela personalen från Gläntan i enlighet med Morgan Larssons beslut att stänga Gläntan ”tills vidare”.

Det vi undrar över är: Har Morgan Larsson råkat ut för en språklig sammanblandning mellan uttrycken ”tills vidare” och ”tillfällig”? I arbetslivet brukar fasta anställningar betecknas som ”tills vidare” anställningar, tidsbegränsade anställningar är tillfälliga anställningar.

Det vi också undrar över är vem som kommer att medverka när Morgan Larsson tar fram ett ”nytt” Gläntan? Vi har velat ha en om- och tillbyggnad av Gläntan, men vi förlorade vid omröstningen.

Kommer vi att ha Morgan Larsson på vår sida när vi gör nya försök att få den borgerliga kommunledningen att inse behovet av fortsatt utveckling av våra äldreboenden, nu – eller så snart som möjligt?

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv