Socialnämnden

Tillbaka i vardagen – något går galet

1 maj-firandet i all ära – men kommunalpolitiska spörsmål har en sällsynt förmåga att påminna om den bistra verkligheten.

Här ett exempel på hur galet det kan gå. Om det är oförstånd, om det är sandlåda, om det är okunskap – det får vi veta när frågan avgörs i kommunstyrelsen kommande vecka.

På onsdag finns på ledamöternas bord 32 ärenden och material som omfattar 1050 sidor. Då finns risk att ett och annat slinker med av rena farten. Här ett sådant ärende: ”Socialnämnden med begäran om tilläggsanslag för Yrkesklivet”.

Arbetsutskottets beslutsförslag kommer från ekonomistabens tjänsteskrivelse: ”Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Socialnämnden 1,1 Mkr i tilläggsanslag under 2014 till Yrkesklivet. Socialnämnden medges att omdisponera 0,6 Mkr från Individ- och familjeomsorg till Arbetsmarknadsavdelningen, för finansiering av projektet Yrkesklivet om nämnden ändå vill driva projektet under 2014. Eventuell ramökning i budget 2015 får initieras av Socialnämnden i samband med nämndens förslag till budget 2015.

Vad gäller frågan? I grunden handlar det om två frågor – båda innehåller en mängd olika aspekter.

Det ena är att ”riksdag och regering” för länge sedan har skjutit arbetsmarknadspolitiska frågor över till två planhalvor. I och för sig anses arbetsmarknadsfrågor vara en statlig angelägenhet, men verkligheten är att den statliga myndigheten ”Arbetsförmedlingen” idag endast sköter det statliga uppdraget för den ena halvan av befolkningen. Alldeles för många människor avvisas och får söka hjälp och stöd hos kommunerna. Där arbetar man febrilt med att utveckla metoder för att förhindra ”arbetslöshet” och beroende av försörjningsstöd.

Det andra är det kommunalpolitiska virrvarret av motsägelsefulla beslut, ansvarstagande i ord och vilsenhet i handling. Det spelar i Vänersborg tyvärr också i detta ärende en stor roll.

Om det första finns nog inte så mycket att tillägga. Ordklyverierna om ”arbetskraft” och ”bidragsberoende”, om vem och vad som kan skaffa ”arbete” är tillräckligt kända från den pågående valrörelsen. Det som gäller är att alldeles för många människor har oerhört svårt att vinna tillträde till arbetsmarknaden, att hävda sig där, att komma tillbaka dit när man väl har glidit ur av en eller annan anledning.

Vad går snett i kommunalpolitiken? Varför vill man missförstå socialnämndens ansökan?

Beslutsförslaget talar om ”projektet”. Socialnämnden presenterar i sin ansökan hur ett projekt har bedrivits med stor framgång och att ansökan avser att infoga arbetssättet som utvecklades under projekttiden i den ordinarie verksamheten hos Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Det är en avgörande skillnad!

Vem har ansvar för arbetsmarknadspolitiska frågor i Vänersborg? Här finns också en förklaring till att det blir galet. Att AMA blev AMA hos socialnämnden var kommunalfullmäktiges beslut i december 2012. Arbetsmarknadsenheten (AME) hade funnits under Gymnasienämnden, men den nämnden övergick då vid årsskiftet till Kunskapsförbundet Väst, där Vänersborg och Trollhättan idag har gemensam utbildningsverksamhet för gymnasieskolor och vuxenutbildning. När fullmäktige fattade beslutet ändrades en punkt i sista stund: Kommunstyrelsen skulle även fortsättningsvis vara ”arbetslöshetsnämnd” och kommunstyrelsens presidium skulle ha regelbundna överläggningar med socialnämndens ledning.

Den som vill veta om hur det gick till när beslutet ändrades under pågående möte bör läsa protokollet. Den som vill veta vad minoriteten (åtta ledamöter från Vänsterpartiet och två från Miljöpartiet) anade skulle ske framöver kan läsa reservationen.

Vid senaste möte i socialnämnden berättade ordföranden och socialchefen att ”överläggningar” med kommunstyrelsens presidium inte blir av och att felet inte ligger på ”vår” sida. Så kommunstyrelsen har ansvaret, socialnämnden ska sköta verksamheten. Kommunstyrelsen har pengarna, socialnämnden skall ansöka om medel för sin verksamhet.

Nu finns socialnämndens ansökan, där den tidigare projektverksamheten dokumenteras. Med stöd av statliga pengar och genom projektpengar från EU lyckades ”Yrkesklivet” att återföra en grupp invånare till arbetslivet. För de berörda en mycket stor vinst, mänskligt och ekonomiskt. För kommunen en lönsam affär och grund nog att tro på att Yrkesklivet även i fortsättningen borde finnas som ett av flera arbetsmarknadspolitiska instrument.

Projektpengarna från EU finns inte längre, det var den delen som ansökan avser. Det finns mycket goda förutsättningar för att en insats även i framtiden kan ge flerdubbel utdelning. Men det behövs denna insats, det kallas ofta för ”att växla upp” tillsatta pengar. Från insatsen ”noll” kommer ingen utdelning!

Vad säger beslutsförslaget? Omfördela från IFO till AMA ”i steg ett”. Men underlaget visar att insatta pengar ”idag” hos AMA ger mycket goda förutsättningar för kostnadsminskningar hos IFO ”i morgon”. Borde man inte kunna förvänta sig bättre förståelse hos kommunstyrelsen för denna logik? Att det ena ger det andra, men det andra förutsätter det ena. ”Först” och ”sedan” istället för ”gå och kvitta”.

Vad säger beslutsförslaget mer? O.k. då, låt gå för detta halvår 2014, vi ska väl kunna se vad ”ni i socialnämnden” vill säga om nästa år. Det vad en enhällig socialnämnd konstaterar är att nämnden vet att det även 2015 finns alldeles för många invånare i Vänersborg som längtar efter acceptabla lösningar att komma ifrån arbetslösheten, att övervinna sina personliga och ekonomiska bekymmer. Och en enig socialnämnd vill inte tigga halvårsvis hos kommunstyrelsen att få resurser till sitt förfogande för att sköta sin verksamhet enligt uppdrag.

Så när ärendet 20 av 32 ska ”klubbas” på onsdag så borde det finnas ett annat beslutsförslag och en majoritet av ledamöterna som ställer upp för en bättre lösning. Eller är det så enkelt att valrörelsernas löften inte hör hemma när ordföranden sätter punkt med ett klubbslag?

Vänersborg förlänger avtalet med Carema

Nästan, men bara nästan. Vi förlorade med en rösts underläge i socialnämnden.

Vänersborg förlänger en sista gång avtalet med ett vårdföretag. Ett femårigt avtal slöts med Carema och förlängdes först med två år och förlängs nu en sista gång åter med två år, nu med Caremas efterträdare Vardaga.

Vårt yrkande fick bifall av S och MP, det blev sex röster. FP, M, KD, C och det lokala partiet VFP samlade dock sju röster. 

Endast Vänsterpartiet anmälde en skriftlig reservation

Vi får förbereda oss på att under nästa mandatperioden göra ett nytt försök. Då gäller frågan om Vänersborg öppnar för en ny upphandling. Om inte, så återgår verksamheten till kommunal regi 2017.

Dags att avsluta Carema-entreprenaden?

På torsdag finns på socialnämndens dagordning frågan om att utlösa ytterligare en förlängningsperiod för avtalet med Vardaga. Vänersborg slöt 2007 ett avtal med Carema om en vårdentreprenad som omfattade flera delar. Avtalet löpte över fem är från februari 2008 till januari 2013. Mot slutet av perioden behövde kommunen ”säga till på skarpen”. Bolaget skapade ”rättning i leden” och vägen var öppen för en första förlängning på två år. Det blev en knapp 7:6 majoritet i april 2012 för att utlösa förlängningsoptionen. (Läs vår reservation från 2012.)

Nu är vi framme vid avgörandet om också den andra och sista möjliga förlängningen om två år skall ske eller om kommunen redan 2015 återför verksamheten från entreprenaden till kommunal regi.

Mycket har hänt på mycket kort tid. Fortfarande arbetar den lokala entreprenaden på ett sätt som gör att man ”går fri” från större anmärkningar. Inte så konstigt: Dels var det nära att kommunen hade valt att avsluta överenskommelsen, dels har kommunen väsentligt skärpt och byggt ut sina kontroller. Frågan om ”vinster i välfärden” finns nu i allas medvetande, flera partier tävlar om att ”vara mest kritiska” till olika missförhållanden på den privata sidan. Det mesta av det som en gång anfördes till förmån för privata alternativ nämns knappt längre som ett argument för att behålla entreprenaden.

Hur blir det nu i Vänersborg på torsdag? Vänsterpartiet har ett eget yrkande som går ut på att återföra verksamheten till kommunen redan 2015, här vårt yrkande. Om våra två ledamöter får bifall från de tre ledamöterna från S vet vi inte, vi vet inte heller hur ledamoten från MP röstar denna gång. 2012 var det våra sex röster som inte ville förlänga med den första optionen.

På den andra sidan finns tre ledamöter från M som ordföranden från FP kan lita lika mycket på som på ledamoten från KD. Dessa fem får biträde av ledamoten för ett lokalt parti med beteckningen Välfärdspartiet. Så det skulle räcka med sex mot sex och utslagsrösten från den borgerliga ordföranden.

I Vänersborg är det nämligen lite speciellt med C. Hur mycket än Annie Lööf attackerar Stefan Löfven, så bryr sig C inte om det. Inte i Vänersborg. Här är S och C som ”ler och långhalm”. Den gemensamma erfarenheten med magplasket efter den rikskända Arenafadäsen svetsade lokalt än mer ihop dessa två partier. 2010 förlorade S nio av sina tjugoen fullmäktigemandat och C två av sina fem. Därefter höll man än bättre ihop.

Men i frågan om Carema håller det inte. 2012 röstade C-ledamoten med den borgerliga gruppen ”för” Carema och det borde vara samma sak på torsdag, även om det nu gäller Vardaga.

Så det lutar tyvärr åt en ny förlust i omröstningen och först 2015 kan vi förbereda oss på att verksamheten återförs senast 2017 till kommunen.

Om nu inte bolaget inser att det kanske är bättre att lämna in redan nu?!

VILKEN FULLTRÄFF – men först en liten lektion …

Först en utredning, sedan ett förslag. Det görs utredningar på löpande band. Statliga utredningar presenteras och kallas då ”betänkande” och skickas ut på remiss. Till berörda … För att yttra sig. Därefter …, tja, man vet aldrig i förväg vad som händer därefter, det kan bli en proposition som läggs på riksdagens bord för avgörande, det kan hända att det blir papperskorgen direkt eller också kan nya utredningar startas.

Kommunerna tillhör ofta skaran ”berörda”, kommuner får dessa skrifter för att yttra sig om slutsatserna som framkommer i betänkandet. Vänersborg får ofta en begäran om att avge remissvar. Då lämnas handlingen först till facknämnden, där förvaltningen läser, begrundar och formulerar ett förslag till beslut. Nämnden läser, begrundar och ställer sig bakom och skickar vidare till kommunstyrelsen som läser, begrundar och skickar iväg kommunens svar.

Allt som oftast precis i den formen som förvaltningens utredare fann för gott. Förvaltningens tjänsteyttrande anses nämligen vara en produkt som ”politiken” inte kan ”ändra i”. Visserligen kan förtroendevalda begära att grammatiska fel och lite annat bör rättas till, men att ändra i yttrandens ”kärna” verkar inte gå för sig. I så fall måste man hitta en majoritet som ”förkastar” förslaget, skriva själv eller begära ett nytt yttrande eller fastna för ett beslut som innebär att man avstår från att avge ett svar.

Som representant för Vänsterpartiet är allt detta ett problem. Som av en tillfällighet blir det så att många kommunala utredare får gott gensvar av den politiska majoriteten, det är mera sällan att Vänsterpartiet applåderar livligast.

Nu till nämnda fullträff. På torsdag skall socialnämnden i Vänersborg fatta beslut om en remiss i ärendet ”Yttrande över betänkandet: Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)”. Det handlar om LOV (Lagen om valfrihet) och om betänkandets förslag om obligatoriskt införande av valfrihet inom hemtjänsten.

Hemtjänsten är en del av välfärden, valfrihet antyder ”öppning för privata” – för en Vänsterpartist är det frågan om högsta vaksamhet. Men tänk, vad händer? Den som läser förvaltningens yttrande har bara en fråga kvar: Kommer yttrandet att överleva behandlingen i socialnämnden och senare i kommunstyrelsen? I Vänersborg har vi nämligen en borgerlig kommunledning…

ORD OCH INGA VISOR, fem sidor ren njutning och ett stort tack att någon har tagit sig tid att läsa ”allt”, begrunda ”klart” och skriva med en tydlighet som saknar motstycke.

Det blir nog aldrig en proposition. Inte när det gäller obligatoriskt valfrihet …

Så det kan bli …

I lokaltidningen TTELA återges idag en version av ett inlägg av Morgan Larsson, ordförande för Välfärdspartiet, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden. På partiets hemsida finns en annan version av samma debattartikel.

Det går inte att missa Morgans Larssons poäng: Han känner sig missförstådd.

Debattartiklarna avslutas med: ” Efter budgetbeslutet i september 2013 har vi i Välfärdspartiet tagit initiativ till olika kontakter och kan här meddela att tillräckligt med pengar kommer att avsättas och att vi redan i år kan börja förberedelserna för att bygga ett nytt Gläntan.”

Vad bra!

Tills vi få veta mer håller vi oss till fakta.

I september avgjorde Välfärdspartiet med sina två mandat striden om Gläntan. Morgan Larsson ville stänga Gläntan. I en reservation vid decembermötet i socialnämnden förtydligar han sin inställning:

Punkt 4 på föredragningslistan – Detaljbudget 2014:

Denna reservation avser bara texten i underlaget för beslut.

Det förekommer i texten på sidan 2 att det på en plats står ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare” och på en annan plats i texten på samma sida står det ”Gläntans äldreboende stängs.”

För att vara tydlig är det min mening att korrekt text skall vara ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare”.

Morgan Larsson, Ledamot i Socialnämnden, Välfärdspartiet”

Inom loppet av några år har det skett om- och tillbyggnad vid tre av de fem äldreboendena på Niklasberg. Eken, Linden och Björken är klara, Gläntan och Solbacken återstår.

Kommunens boendeplan, antagen av kommunfullmäktige 2011 såg ett behov för om- och tillbyggnad av Gläntan och Solbacken under åren 2013-2016 och förutspådde även behovet av ett helt nytt äldreboende med cirka 40 platser.

Nu under januari-februari hanterar socialnämnden en reviderad boendeplan. Troligen betonas att det fortfarande är nödvändigt att om- och tillbygga Gläntan (2016) och Solbacken (därefter) men att det möjligen går att avstå från planen att bygga nytt.

Vad talar vi om? Investeringar för två äldreboenden, allt mellan 45 och 90 miljoner kronor vardera. Ökade hyror för socialnämnden för att betala investeringen, någonstans kring 5, 6 miljoner kronor varje år. Ökade driftskostnader för socialnämnden (om det tillkommer nya platser vid renoveringen), någonstans kring eller kanske strax under 10 miljoner kronor, två gånger. Plus att socialförvaltningen måste rekrytera en komplett ny uppsättning personal för Gläntan. Idag avvecklas hela personalen från Gläntan i enlighet med Morgan Larssons beslut att stänga Gläntan ”tills vidare”.

Det vi undrar över är: Har Morgan Larsson råkat ut för en språklig sammanblandning mellan uttrycken ”tills vidare” och ”tillfällig”? I arbetslivet brukar fasta anställningar betecknas som ”tills vidare” anställningar, tidsbegränsade anställningar är tillfälliga anställningar.

Det vi också undrar över är vem som kommer att medverka när Morgan Larsson tar fram ett ”nytt” Gläntan? Vi har velat ha en om- och tillbyggnad av Gläntan, men vi förlorade vid omröstningen.

Kommer vi att ha Morgan Larsson på vår sida när vi gör nya försök att få den borgerliga kommunledningen att inse behovet av fortsatt utveckling av våra äldreboenden, nu – eller så snart som möjligt?

Socialnämnden beslutade. Ja, och …

Socialnämnden avslutade klockan 16:00 ett långt sammanträde. Ärende 4 Mål- och resursplanen 2014 var det stora ärendet.

Utgångspunkten var ett besked från kommunstyrelsens ledamöter från M+FP+KD att nämnden skulle lägga fram förslag till besparingar, motsvarande 13 miljoner kronor. Ett besked om nedskärningar alltså. Sex av femton ledamöter i kommunstyrelsen står bakom beslutet. Inte fler. Å andra sidan var det bara två Vänsterpartister som sade emot. Sju ledamöter från S, C och Mp sade inget.

Egentligen behövde nämnden redovisa minskade utgifter och höjda intäkter genom avgifter som totalt slutade på 35 miljoner. Det orkade förvaltningen inte med. Förslagen som nämnden skulle yttra sig om stannade vid omkring halva det beloppet.

Det blev idel voteringar, här en kort sammanställning av alla beslut. Om dessa beslut har någon betydelse får vi se längre fram. För återigen deltog socialdemokratiska ledamöter, tre i antal, och den ensamma centerpartisten i ett sammanträde utan att i sak lämna ett besked eller delta i besluten. Det blev lite olika voteringsresultat men för det mesta var det mindre än hälften av alla ledamöter som röstade för förändringar. En mindre gruppering, oftast Vänsterpartiet och ledamoten från Välfärdspartiet som röstade emot, någon gång även ledamoten från Miljöpartiet. Men eftersom fyra ledamöter hela tiden avstod i slutomröstningen (någon gång även ledamoten från Miljöpartiet) så kan man fråga sig vad besluten är värda.

Höjning av taxan för larmtjänsten: 6 för höjning, 3 mot höjning, 4 deltog inte.

Höjning av taxan för hemsjukvård: 6 – 3 – 4

Höjning av egenavgiften för färdtjänsten: 5 – 3 – 5

Höjning av avgifter för kost: 6 – 3 – 4

Några beslut om nedläggning av vissa verksamheter: 5 för – 3 emot – 5 deltog inte 

Då vet vi i alla fall att vi inte vet hur det blir i slutändan. Nu kommer nästa rond i budgetberedningen, därefter i slutet på maj talar kommunstyrelsen och i juni beslutar kommunfullmäktige. Då måste alla kort upp på bordet. 

Men under tiden har förvaltningar och nämnder slitit med frågorna, lagt ner timmar, dagar och veckor för att leta efter möjliga förändringar. Kanske helt, kanske delvis i onödan. Vad vill Socialdemokraterna?

 

Kategorier
Arkiv