Skollokaler

Är det rätt att säga ”utan oss”?

Häftiga utskick, inte mindre än 877 sidor ska läsas över helgen. Vänsterpartiet ordnade ett extra gruppmöte för att ge kommunstyrelsens ledamöter möjlighet att bolla tankarna med andra av partiets förtroendevalda.

Som alltid börjar mötet i kommunstyrelsen med föredragningar, nästan hela förmiddagen är schemalagd. Det börjar med investeringsdelen av Mål- och resursplanen för åren 2018-2022. Kommunfullmäktige mäktade ju inte med att hårdbanta nämndernas önskelista. Därför bestämdes endast en ram som halverade utrymmet. Vad som skulle prioriteras sköts från juni till november.

Nu skall kommunstyrelsen enas kring ett beslutsförslag till fullmäktige som samlas 22 november. Förslaget togs fram i samarbete mellan samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. För de första två åren (2018 och 2019) stannar förslaget för såväl kultur- och fritidsnämnden som för socialnämnden på 20 miljoner vardera. Den ena förklaringen är att den planerade nya idrottshallen inte bokförs på kultur- och fritidsnämnden utan på samhällsbyggnadsnämndens konto, den andra att socialnämnden anlitar Vänersborgsbostäder AB för att bygga nya boenden. (Socialförvaltningen betalar alltså sina fastighetsinvesteringar med högre driftskostnader.)  Samhällsbyggnadsförvaltningen skall för de första två åren få 130 miljoner, stora poster är nämnd idrottshall samt det nya multiköket och ett dussin projekt för skolornas kök.

Barn- och utbildningsnämnden erhåller enligt förslaget 370 miljoner under perioden 2018-2019. Underbart, efterlängtat, helt nödvändigt skulle man vilja säga. Men gör man det så är det ett uttalande mot bättre vetande. En av föredragningarna under förmiddagen gäller den senaste utredningen om utbildningsnämndens lokalbehov för förskolan och skolan. Helt nödvändigt är nämligen det dubbla, inte någon gång, inte senare, utan nu, helst idag. Men denna utredning är föremål för kommunfullmäktiges beslut först en månad senare, vid sammanträdet den 13 december.

Så hur gör vi? Ska vi säga ja till kompromissförslaget för investeringsdelen av Mål- och resursplanen? Fast vi vet att förslaget inte duger? Finns det ett bättre förslag? Finns det någon utväg? Rambeslutet från i juni håller man sig till, men det har sagts förr: ”Fattade beslut gäller – tills nya beslut fattas!”

Vad var det man sade i arbetsutskottet? Fanns där olika uppfattningar? Bra fråga, det finns dock inget svar i protokollet. Det vi kan se är att ärendelistan med nästan 900 sidor underlag avhandlades på trettio korta minuter. På punkten ”investeringar” ställde sig Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C, bakom förslaget. Gunnar Lidell, M, och Peter Göthblad, L, deltog inte i beslutet, medan Marika Isetorp, MP, inte var närvarande när kommunstyrelsens arbetsutskott hade sina överläggningar.

Vi får väl avvakta hur det utvecklas och återkomma med frågan innan kommunfullmäktige. 13 november är det vårt ordinarie gruppmöte, ett bra tillfälle att höra alla kloka tankar som kommer från Vänsterpartiets förtroendevalda och andra medlemmar.

Nu på onsdag gäller det för övrigt ytterligare två viktiga informationer, besluten följer vid senare möten: Översiktsplanen och Cykelplanen. Trevlig läsning!

Kommunstyrelsens ordförande klamrar sig fast i sitt hörn

I ett inlägg igår ställde vi frågan ”Hur ska det sluta?” Den frågan har vi inget svar på än. Däremot kan det vara av intresse att se svaret från kommunstyrelsens ordförande på frågorna vi ställde i fredags:
Ӏr kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott komplett?
VAR ÄR ÄRENDET IDROTTSGATAN 7?
Glömdes ärendet eller har KSO beslutat att inte ta upp ärendet?
Vi ber om svar på våra frågor.”
Några minuter innan arbetsutskottets möte idag kom svaret:
”Ärendet kan inte tas upp då det inte finns några pengar till projektet Idrottsgatan 7.
Pengarna försvann i samband med beslutet i KS om överföring av investeringsmedel.
Hälsningar
Marie
Marie Dahlin (S) Kommunalråd”
Det ligger i vår kommuns intresse att någon ger Marie Dahlin en kompass för att hitta rätt igen, hennes handlingsförlamning vållar mycket oro bland elever, personal och föräldrar.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet skickade en skrivelse till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i samma ärende – här hela texten:

”Hej!

Den senaste tiden har bristen på lokaler för högstadieelever inför nästa läsår – men även på sikt – börjat diskuteras på skolorna, uppmärksammas i medierna och bland vårdnadshavare. Situationen förvärras ytterligare av att de enda lokaler som i nuläget finns tillgängliga – Idrottsgatan 7 – har en mycket dålig arbetsmiljö med misstänkta mögelskador i fastigheten.

I nuläget har hela skolorganisationen för högstadiet inför hösten satts på paus på grund av detta. Skolorna – med Silvertärnan i spetsen – vet inte ens om de kommer att ta emot tre, fem eller inga (!) nya klasser till hösten. Oavsett antalet nya elever vet man inte vilka lokaler man kommer bedriva verksamheten i eftersom befintliga lokaler inte räcker till. Framför allt är det är det ämnes-/specialsalarna (musik, slöjdämnena, hemkunskap) på Tärnan F-6 som sätter begränsningarna. Där är det trångt redan i nuläget.

Det finns långt gångna planer i flera etappsteg för permanent skolverksamhet på Idg 7. Att invänta en utredning för att undersöka behov och lösningar på lång sikt – hur välbehövlig den är – innebär därför risker för oönskade effekter på flera plan. De fyra miljoner som i nuläget är avsatta för Idg 7 räcker eventuellt för att åtgärda den undermåliga ventilationen (OVK:n är inte godkänd och Miljö- och hälsa är inkopplade) men löser inga av de andra problem som nämnts ovan.

Det är därför mycket oroande för både lärare, chefer på olika nivåer, elever och vårdnadshavare ur flera olika perspektiv när ärendet inte ens finns på ärendelistan den 29/3. Det ger dessutom ett märkligt intryck när arbetsmiljö- och lokalproblem i Kommunhuset verkar prioriteras framför en dräglig skolsituation – framför allt när problemen lyftes på nationell nivå för bara ett par veckor sedan:

https://www.av.se/press/nio-av-tio-skolor-slarvar-med-arbetsmiljon/

Bristen på beslut kan även ställa till problem med försörjningen av legitimerade lärare eftersom det finns en klar och tydlig risk att lärare, eftersom det är arbetstagarens marknad, söker sig till andra kommuner som erbjuder tydligare skolpolitik och bättre arbetsmiljö – och får en löneförhöjning till på köpet.

Vänersborgs kommun behöver fatta ett beslut som innebär en genomförbar skolorganisation.

Henrik Månsby, Lärarnas Riksförbund

Karin Einevik, Lärarförbundet

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv