SD

3 december – angår det mig?

Vänsterpartiet i både Trollhättan och Vänersborg har med stort intresse och mycket engagemang på nära håll följt hur det går för Kunskapsförbundet Väst. Båda kommunernas ungdomsgymnasium, särgymnasium och vuxenutbildning är samlade i förbundet.

Från första början vid starten i januari 2013 var det helt klart att ungdomsdelen brottades med underskott. Framåt 2016 finns det möjlighet att komma ikapp och redovisa en budget i balans.

Vuxenutbildningen, som finansieras genom båda kommunernas ”beställningar”, började riktigt bra men är nu i kris. Kommunala tillskott kan knappast kompensera neddragningen av statsbidragen och att diverse projektmedel som kom i samband med SAAB-krisen nu har upphört att gälla.

Så förhoppningarna var stora, det utlovades i regeringens budgetproposition statliga satsningar som skulle ha kunnat göra skillnad och som skulle ha räddat ett större antal kurser.

Så kom den 3 december – det blev en stor besvikelse för Kunskapsförbundet, för oss kommunpolitiker som vill så mycket men behöver statliga resurser för att kunna förverkliga våra avsikter, men framförallt för de studerande och alla som vänder sig till vuxenutbildningen 2015 och framöver. Nu krossas många drömmar att utbilda sig bort från arbetslöshet, att skaffa sig bevis på förvärvad kunskap som gör skillnad mellan att få en anställning eller inte.

Läs i det följande underlag som riksdagen röstade om:

S och MP-regeringens avsikter kring vuxenutbildningen finns i budgetpropositionen (sida 91 ff). Vänsterpartiet har sagt att man står bakom utfästelserna och röstar för förslagen.

Komvux och yrkesvux

Komvux är en viktig del i kommunernas vuxenutbildning. Verksamheten ger många vuxna personer en möjlighet att få behörighet till högre studier samtidigt som andra får möjlighet att komplettera gammal och inte längre gångbar kunskap. Vissa får mitt under en pågående yrkeskarriär, via komvux, en möjlighet att byta yrkesinriktning medan det för andra kan handla om att vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i syfte att stärka sina yrkeskunskaper och därmed sin ställning i arbetslivet.  Den statligt finansierade yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen, yrkesvux, är viktig för den svenska arbetsmarknadens kompetens-försörjning. Yrkesvux når grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller som har behov av att komplettera sin gymnasiala yrkesutbildning. I och med att fler får en yrkes-utbildning motverkas brister på arbetsmarknaden och matchningen stärks.  Regeringen föreslår att medel avsätts för en förstärkning av antalet utbildningsplatser i kom-vux och yrkesvux motsvarande 10 000 utbildningsplatser. För detta ändamål föreslås 475 miljoner kronor avsättas 2015 och samma belopp beräknas årligen fr.o.m. 2016. Till detta tillkommer kostnader för studiemedel under utgiftsområde 15. Hanteringen av denna insats kommer att medföra en ökad arbetsbelastning för Statens skolverk. Regeringen föreslår därför att anslaget till Statens skolverk ska ökas med 2 000 000 kronor 2015 och beräknar samma belopp årligen därefter.”

 SD hade också ägnat vuxenutbildningen två passager i sin budgetmotion.

Komvux: Ett led i Sverigedemokraternas strävan att öka matchningen på arbetsmarknaden är förslaget om en utökning av antalet platser på Komvux. Den kommunala vuxenutbildningen fyller en viktig funktion i vårt samhälle genom att erbjuda en andra chans för individer att skaffa sig en stabil grundutbildning och därmed stärka sitt utgångsläge på arbetsmarknaden. Vi skapar därför 5 000 nya platser på Komvux.”

”Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar arbetsmarknadens behov och avsätter därefter medel till lärosäten som anordnar de av marknaden efterfrågade utbildningarna. Detta matchningsarbete har visat sig vara mycket effektivt och av de elever som genomgått en utvald utbildning har närmre sju av tio haft ett faktiskt arbete under året efter examen. 14 Myndigheten har aviserat att den har organisatorisk kapacitet att bygga ut verksamheten, men givet dagens anslagsnivåer saknas resurser till detta. Sverigedemokraterna höjer därför dessa anslag. I dag efterfrågar många arbetsgivare anställda med någon form av eftergymnasial utbildning, men inte nödvändigtvis en femårig universitetsutbildning. Många ungdomar vill också vidareutbilda sig men ser inte nödvändigtvis universitetsstudier som sitt förstaval. Där är de 1- och 2-åriga utbildningarna som erbjuds via yrkeshögskolan bra alternativ. För såväl arbetsgivare som arbetstagare är därmed utökat stöd till Myndigheten för yrkeshögskolan att betrakta som positivt. Det är en satsning för bättre matchning på arbetsmarknaden och för lägre ungdomsarbetslöshet. Vi kommer därför att skapa 5 000 nya platser på yrkeshögskolan.”

Men när SD övergav sin egen budgetmotion och röstade på alliansens budgetförslag så blev det ingenting kvar alls. Alliansen hade nämligen endast följande att säga om vuxenutbildningen:

”Alliansregeringen byggde ut den eftergymnasiala vuxenutbildningen och inrättade Yrkeshögskolan. Att företag kan rekrytera kvalificerad yrkeskompetens är centralt för konkurrenskraft och tillväxt. Alliansregeringen stärkte också folkbildningen, bland annat genom en tydligare möjlighet att bidra i integrationsarbetet.

Det svenska studiestödssystemet är ett av världens mest generösa och alliansregeringen genomförde under de senaste åren flera höjningar av studiemedlen. För att ytterligare förbättra studenternas möjligheter att fokusera på sina studier och för att öka genomströmningen, föreslår Alliansen en höjning av studielånet. Alliansen främjar också lärande genom hela livet och möjlighet till omställning, bl. a. genom höjd åldersgräns för studiemedel.

Vi föreslår: en höjning av studiemedlet så att studenterna får 1000 kronor extra i månaden.”

Utgångspunkten var budgetpropositionens tydliga riktlinjer för en väsentlig förstärkning och förbättring av vuxenutbildningen. Sedan Sverigedemokraternas förslag som också var en klar markering att det behövs resurstillskott och att pengarna reserverades för detta. Men när Sverigedemokraterna röstade ner budgetpropositionen fanns endast alliansens version kvar: ”vi har redan gjort allt, ingenting nytt behövs, fast vi vill att studenterna får lov att låna lite mera till sina studier.”

SD hade två, nu finns det sex ledamöter för SD

I maj 2011 inkom Kurt Karlsson, SD, med en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg där han ville se en ändring av de lokala ordningsföreskrifter till: ”Insamling av pengar medelst tiggeri, eller när insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik, krävs tillstånd av Vänersborgs kommun.”

Under beredningen yttrade sig kommunstyrelseförvaltningen och kom fram till förslaget att avslå motionen. I kommunfullmäktige begärde Kurt Karlsson återremiss med motiveringen: ”… att ärendet skulle vidare utredas angående möjligheten att i den kommunala ordningsstadgan föreskriva att den som idkar tiggeri inom kommunen ska kunna legitimera sig och eller inhämta tillstånd. Legitimationen eller inhämtande av tillstånd skall ske utan att det inskränker på den enskildes frihet eller innebär onödigt tvång.”

Kommunfullmäktige avslog begäran om återremiss och avslog motionen. Kurt Karlsson reserverade sig inte.

I januari 2014 inkom ledamoten Reidar Eriksson, S, med en” Motion angående hjälpbehövande mitt ibland oss”. När socialnämnden i maj 2014 skulle ta ställning till motionen återremitterade en enig nämnd ärendet ”i syfte att få ett utförligare beslutsunderlag innehållande svar på de frågor som uppkom under sammanträdet”. Det gällde följande frågor:

1. Hur ser målgruppens konkreta behov av hjälpinsatser ut? Denna fråga kan belysas bl a genom dialog med målgruppen.

2. Vilka möjligheter har kommunen att i samverkan med andra aktörer att stödja dessa utsatta personer?

3. Omvärldsbevakning: Vad gör andra kommuner?

4. Vilka kontakter avser förvaltningen ta för att aktualisera frågan hos regeringen?

5. Nämnden önskar att förvaltningen återkommer med ett förvaltningsspecifikt svar med socialt fokus, senast vid socialnämndens sammanträde 30 oktober 2014.

Förvaltningen återkom – socialnämnden skall nu ta ställning vid sitt sammanträde på torsdag 25 september. På sju sidor finns utförliga redovisningar för samtliga frågor. Det blir den ”gamla” nämnden som lämnar ett yttrande om motionen via ”gamla” kommunstyrelsen till ”nya” kommunfullmäktige. Där kommer det att finnas sex ledamöter för SD. Det blir en första prövning på hur SD-ledamöter hanterar ett ärende som berör direkt ett budskap som partiet förde fram under valrörelsen. Visserligen fanns inte samma affischer i Vänersborg som sattes upp på väggarna i Stockholms tunnelbanestationer. Våra lokala representanter har dock samma uppfattning, det kunde man läsa i deras material och höra vid olika framträdanden.

”Nya” fullmäktige sammanträder första gången 22 oktober, men motionen kommer upp senare, i november eller december. Vi informerar när denna spännande fråga behandlas i kommunhusets stora plenisal.

P.S. I socialförvaltningens yttrande hänvisas till tre dokument – här finns länkarna:

SKL ”Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Socialstyrelsen ”Rätten till socialt bistånd för EU-medborgare

Göteborgs stad ”Återkoppling: Mobila EU-medborgare i Göteborg

Vår debattartikel bemöter Kurt Karlsson (SD)

1 april berättade lokaltidningen TTELA att Jimmie Åkesson skulle komma till Vänersborg. Dagen efter fanns en debattartikel av fullmäktigeledamoten Kurt Karlsson, SD, i tidningen. 

Idag fick vi tillfälle att bemöta Kurt Karlsson i lokaltidningen. Eftersom texten inte är densamma som den vi lämnade till redaktionen, återger vi här vår text i sin helhet: 

TTELA har plats för en debattartikel per dag. Tidningen får in fler texter än det finns plats för. Därför placeras debattartiklarna allt som oftast i samband med andra aktuella händelser. En sådan är besöket på ett äldreboende i Vänersborg av ordföranden för Sverigedemokraterna. Det vi undrar över är om tidningen har klart för sig att debattartikeln motverkar tanken med besöket. Jimmie Åkesson strävar ju efter att på alla sätt och vis uppfattas som ”korrekt och saklig”.

Kurt Karlssons artikel präglas av bristande kunskap, vars slutsatser leder in i ideologiernas mörkaste vrår…

Karlsson skriver:

”Vi Sverigedemokrater anser att PRO:s krav är välgrundat och bör sättas i relation till de miljarder skattemedel som vräks ut beroende på flyktingpolitiken.”

PRO ställde tre frågor, organisationen ställde inga krav i insändaren. Redan här hamnar Karlsson fel.  Karlsson hamnar av bristande kunskap ofta fel. Och han tycks aldrig ha något intresse av att ta reda på de faktiska omständigheterna. Karlsson svarar inte ens på PRO:s frågor.

Kurt Karlsson och SD har bara ett intresse – att ställa utsatta grupper mot varandra. SD, precis som sina förebilder på den yttersta högerkanten, slår alltid uppifrån och ner. Det är alltid samhällets mest utsatta grupper som ska ta ansvaret för den politik som förs.

På det här sättet spelar SD på fördomar och fiskar i mycket grumligt vatten. Att skylla Sveriges politik på människor som flyr från krig och som i många fall inte ens har rösträtt är att rikta kritiken bort från de verkliga makthavarna.

Karlsson fortsätter att visa sin okunnighet när han skriver:

”Vänersborgs kommun har slutit avtal med Migrationsverket om mottagande av 579 personer.”

Det är fel. Vänersborg har ett avtal med Migrationsverket på att ta emot 50 personer. De krigsflyktingar som finns på Restad Gård har inte kommunen slutit avtal om. De har hittat en fristad i Vänersborg från inbördeskrigets Syrien därför att Migrationsverket har slutit ett avtal med ägaren av Restad Gård. Kommunen har inget med detta avtal att göra.

Enligt Kurt Karlsson blir det alltså 47,5 milj kr till Vänersborgs kommun av staten i två år för de asylsökande. Det är ett absurt påstående!

Kanske skulle Karlsson ta reda på fakta innan han basunerar ut sina fördomar? Kanske kunde Karlsson och SD kräva t ex högre skatt på de miljardvinster som företagen gör i Sverige?

De pengarna hade räckt både till vettiga villkor för pensionärerna och till en human flyktingpolitik. 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv