SD

SD hade två, nu finns det sex ledamöter för SD

I maj 2011 inkom Kurt Karlsson, SD, med en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg där han ville se en ändring av de lokala ordningsföreskrifter till: ”Insamling av pengar medelst tiggeri, eller när insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik, krävs tillstånd av Vänersborgs kommun.”

Under beredningen yttrade sig kommunstyrelseförvaltningen och kom fram till förslaget att avslå motionen. I kommunfullmäktige begärde Kurt Karlsson återremiss med motiveringen: ”… att ärendet skulle vidare utredas angående möjligheten att i den kommunala ordningsstadgan föreskriva att den som idkar tiggeri inom kommunen ska kunna legitimera sig och eller inhämta tillstånd. Legitimationen eller inhämtande av tillstånd skall ske utan att det inskränker på den enskildes frihet eller innebär onödigt tvång.”

Kommunfullmäktige avslog begäran om återremiss och avslog motionen. Kurt Karlsson reserverade sig inte.

I januari 2014 inkom ledamoten Reidar Eriksson, S, med en” Motion angående hjälpbehövande mitt ibland oss”. När socialnämnden i maj 2014 skulle ta ställning till motionen återremitterade en enig nämnd ärendet ”i syfte att få ett utförligare beslutsunderlag innehållande svar på de frågor som uppkom under sammanträdet”. Det gällde följande frågor:

1. Hur ser målgruppens konkreta behov av hjälpinsatser ut? Denna fråga kan belysas bl a genom dialog med målgruppen.

2. Vilka möjligheter har kommunen att i samverkan med andra aktörer att stödja dessa utsatta personer?

3. Omvärldsbevakning: Vad gör andra kommuner?

4. Vilka kontakter avser förvaltningen ta för att aktualisera frågan hos regeringen?

5. Nämnden önskar att förvaltningen återkommer med ett förvaltningsspecifikt svar med socialt fokus, senast vid socialnämndens sammanträde 30 oktober 2014.

Förvaltningen återkom – socialnämnden skall nu ta ställning vid sitt sammanträde på torsdag 25 september. På sju sidor finns utförliga redovisningar för samtliga frågor. Det blir den ”gamla” nämnden som lämnar ett yttrande om motionen via ”gamla” kommunstyrelsen till ”nya” kommunfullmäktige. Där kommer det att finnas sex ledamöter för SD. Det blir en första prövning på hur SD-ledamöter hanterar ett ärende som berör direkt ett budskap som partiet förde fram under valrörelsen. Visserligen fanns inte samma affischer i Vänersborg som sattes upp på väggarna i Stockholms tunnelbanestationer. Våra lokala representanter har dock samma uppfattning, det kunde man läsa i deras material och höra vid olika framträdanden.

”Nya” fullmäktige sammanträder första gången 22 oktober, men motionen kommer upp senare, i november eller december. Vi informerar när denna spännande fråga behandlas i kommunhusets stora plenisal.

P.S. I socialförvaltningens yttrande hänvisas till tre dokument – här finns länkarna:

SKL ”Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Socialstyrelsen ”Rätten till socialt bistånd för EU-medborgare

Göteborgs stad ”Återkoppling: Mobila EU-medborgare i Göteborg

Vår debattartikel bemöter Kurt Karlsson (SD)

1 april berättade lokaltidningen TTELA att Jimmie Åkesson skulle komma till Vänersborg. Dagen efter fanns en debattartikel av fullmäktigeledamoten Kurt Karlsson, SD, i tidningen. 

Idag fick vi tillfälle att bemöta Kurt Karlsson i lokaltidningen. Eftersom texten inte är densamma som den vi lämnade till redaktionen, återger vi här vår text i sin helhet: 

TTELA har plats för en debattartikel per dag. Tidningen får in fler texter än det finns plats för. Därför placeras debattartiklarna allt som oftast i samband med andra aktuella händelser. En sådan är besöket på ett äldreboende i Vänersborg av ordföranden för Sverigedemokraterna. Det vi undrar över är om tidningen har klart för sig att debattartikeln motverkar tanken med besöket. Jimmie Åkesson strävar ju efter att på alla sätt och vis uppfattas som ”korrekt och saklig”.

Kurt Karlssons artikel präglas av bristande kunskap, vars slutsatser leder in i ideologiernas mörkaste vrår…

Karlsson skriver:

”Vi Sverigedemokrater anser att PRO:s krav är välgrundat och bör sättas i relation till de miljarder skattemedel som vräks ut beroende på flyktingpolitiken.”

PRO ställde tre frågor, organisationen ställde inga krav i insändaren. Redan här hamnar Karlsson fel.  Karlsson hamnar av bristande kunskap ofta fel. Och han tycks aldrig ha något intresse av att ta reda på de faktiska omständigheterna. Karlsson svarar inte ens på PRO:s frågor.

Kurt Karlsson och SD har bara ett intresse – att ställa utsatta grupper mot varandra. SD, precis som sina förebilder på den yttersta högerkanten, slår alltid uppifrån och ner. Det är alltid samhällets mest utsatta grupper som ska ta ansvaret för den politik som förs.

På det här sättet spelar SD på fördomar och fiskar i mycket grumligt vatten. Att skylla Sveriges politik på människor som flyr från krig och som i många fall inte ens har rösträtt är att rikta kritiken bort från de verkliga makthavarna.

Karlsson fortsätter att visa sin okunnighet när han skriver:

”Vänersborgs kommun har slutit avtal med Migrationsverket om mottagande av 579 personer.”

Det är fel. Vänersborg har ett avtal med Migrationsverket på att ta emot 50 personer. De krigsflyktingar som finns på Restad Gård har inte kommunen slutit avtal om. De har hittat en fristad i Vänersborg från inbördeskrigets Syrien därför att Migrationsverket har slutit ett avtal med ägaren av Restad Gård. Kommunen har inget med detta avtal att göra.

Enligt Kurt Karlsson blir det alltså 47,5 milj kr till Vänersborgs kommun av staten i två år för de asylsökande. Det är ett absurt påstående!

Kanske skulle Karlsson ta reda på fakta innan han basunerar ut sina fördomar? Kanske kunde Karlsson och SD kräva t ex högre skatt på de miljardvinster som företagen gör i Sverige?

De pengarna hade räckt både till vettiga villkor för pensionärerna och till en human flyktingpolitik. 

Kategorier
Arkiv