Samhällsbyggnadsnämnden

Fritidspolitiker! Hur bemöta ett rop om hjälp?

Det är skillnad att vara i opposition eller att tillhöra ledningsfalangen!

Det är ännu större skillnad att vara ett parti som är helt utanför alla uppdrag i nämndernas presidier!

Att vara med i något parti som utgör kommunledningen ger snabb och direkt information om ”vad” som ska ske, ”när” och på ”vilket sätt”. Att vara med i nämndens presidium betyder daglig kontakt med förvaltningens ledning, tillgång till förvaltningens expertis.

Hur gör man om man är utanför? Och ser att någon borde göra något! En fråga som har legat länge och där det uppenbarligen nu har kommit fram till en tidpunkt där allt kan gå galet!

En fråga som berör kommunledningen. I fullmäktige kan man ställa ”frågor”, ingen kan hindra att frågan behandlas. Fullmäktige? Ja, sammanträdet 21 februari ställdes in, nästa tillfälle 28 mars, tja, då har sommartiden redan börjat gälla …

Kommunstyrelsen? Man kan ju försöka fråga, men något ”ärende” blir frågan inte, något beslut tas inte, något besked kanske är möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden? Byggnadsnämnden? Man kan ju försöka, men sak samma gäller som för kommunstyrelsen.

Vad handlar det om? Styrelsen för den ideella föreningen Öxnereds Station har skrivit till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden: ”TRAFIKVERKET SVIKER”. Föreningen önskar att Vänersborgs kommun på lämpligt sätt kontaktar Trafikverket för vidare diskussion i frågan. Det finns en bilaga till skrivelsen som visar på den sorglustiga utvecklingen av hela frågan som nu kulminerar när Trafikverket vill riva stationshuset.

Frågan berör kommunstyrelsen, där finns den politiska ”kraften” för att samtalet med Trafikverket ska leda någon vart.

Frågan berör samhällsbyggnadsnämnden, det kan väl knappast vara möjligt att planprocessen kring den tilltänkta utbyggnaden av Skaven och Öxnered börjar med en rivning. Sådant var tillvägagångssättet på 60-talet när man rev för att bygga nytt.

Frågan berör byggnadsnämnden, där ger man bygglov när ansökan har prövats och godkänts, där ger man rivningslovet om … ja, om … det finns en majoritet för det. (Vid rivningen av stationshuset i Vargön röstade Vänsterpartiet nej, men den gången förlorade vi.)

Låt oss hoppas att kommunledningen i Vänersborg visar respekt för ”föreningen Öxnereds Station” och tar på sig uppgiften att seriöst leva upp till föreningens förväntningar att få stöd i sin kamp.

Var det bättre förr?

Inte bra, inte bra alls!

Kommunen pekar stolt på den nya, den digitala anslagstavlan.

Det första som händer är att information försvinner.

Vi frågar varför. En fråga till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden.

Svar får vi på onsdag i slutet av kommunfullmäktiges möte.

Då kan vi meddela bakgrunden till ”varför blir bättre, när vi kan tvärtom …”

Känna ansvar och läsa på

”Glad påsk” och några sköna lediga dagar. Dock inte mycket till ledighet när allt läggs fram på en och samma gång. Det är nämligen nu, dagarna efter påsk, som de första viktiga besluten fattas. Nästa år, valåret 2018, gäller en budget i Vänersborg som förbereds i våra nämnder under tre dagar nästa vecka. 

Senast 20 april skall samtliga nämnders beslut överlämnas till ekonomistaben, som förbereder underlaget för budgetberedningens sammanträden 25 och 27 april, 3 och 12 maj. Därefter är det först kommunstyrelsen 7 juni och sedan kommunfullmäktige 21 juni som avgör vilket förslag som skall gälla 2018.

Två gånger tidigare har minoritetsstyret S, C och MP förlorat, 2016 gällde och 2017 gäller oppositionens budgetförslag. Vänsterpartiet och tre borgerligare partier under M-ledning hade enats, där fanns två tankar som i stort var identiska. 

Medan kommunledningen ville hålla igen och spara för att undvika upplåning för planerade investeringar, förordade V och M-gruppen en förstärkning av verksamheterna. Bibehållen eller bättre kvalitet för förskola och skola och för hela socialtjänsten prioriterades.

Hur det gick 2016, hur det ser ut efter tre-fyra månader av 2017 och vilken utveckling man ser framför sig 2018 och de närmaste åren därefter, det är det underlaget som ledamöterna i våra nämnder studerar under några korta dagar. Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på tisdag, Samhällsbyggnadsnämnden på onsdag och Socialnämnden på torsdag.

Förvaltningsledningen ansvarar för att presentera materialet, politikerna i presidiet, oftast ordförande, har säkerligen inflytande över formuleringar och beslutsförslag. För BUN är det Mats Andersson, C, för KOF Marika Isetorp, MP, för SBN Benny Augustsson, S, och för SOC Peter Trollgärde, S.

Det finns skillnader, rätt stora skillnader. Alla vet sedan mitten av februari vilka ramar som gäller. Nu är frågan: lägga ett förslag inom ramen och lägga sig platt, lägga ett förslag inom ramen och antyda lite lagom att det kanske inte kommer att räcka, lägga ett förslag inom ramen och skriva i klartext vilka oacceptabla konsekvenser det för med sig, eller slutligen lägga ett förslag och rakt ut begära nödvändiga tillskott.

Det är det som ansvariga politiker i partierna behöver hålla ordning på. Samordning mellan partiernas företrädare nu underlättar för alla längre fram. Att inte prioritera i tid leder till en situation som år efter år är pinsamt löjlig. En och samma politiker förordar i sin nämnd ett bud och motsätter sig senare i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige det egna förslaget. 

Vänsterpartiet har på medlemsmöte och gruppmöte pratat om  prioriteringar, nu studerar vi underlaget inför nästa veckas möten.

För den som vill bilda sig en uppfattning, här finns nämndernas handlingar (klicka vidare från denna sida) och här finns länkar till budgetärendet i dessa fyra nämnder:

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Ord för ord, det är nog bäst så

Dagen efter …

Det som ändå känns bra är att flera medier väljer det rätta svaret: Washington Post, Der Spiegel och Dagens Nyheter, många fler, återger ord för ord talet som alla hade väntat på. Det behövs inga tolkningar, beskrivningar, omskrivningar, några utvalda citat – nej, helheten, från första till sista raden, exakt som han läste av sitt manuskript från telepromptern.

Jonas Sjöstedt twittrade: ”Det krävs motstånd. Motstånd kräver organisering.”

Tillbaka till den kommunala scenen, det här är ju Vänsterpartiet Vänersborgs lokala hemsida. De kommande veckorna är alla nämnder fullt i gång. Barn- och utbildningsnämnden är först ute, här kan vi alltid innan och efter mötet hänvisa till en av våra tre representanter i nämnden. Stefan Kärvlings blogg tar upp alla viktiga frågor som finns på dagordningen. För det mesta kan vi redan på kvällen efter mötet läsa om alla beslut och om det förekom något överraskande.

På tisdag står byggnadsnämnden i tur. Nämnden ska komma vidare med en rad detaljplaner, antagande av detaljplan, samråd, utökning av planområdet, bygglov m.m. Det tycks lossna ordentligt, dock saknas fortfarande helhetsbilden, senast kommunen Vänersborg beslöt om Riktlinjer för bostadsförsörjning var för tio år sedan, 2007. Regeln är att dessa riktlinjer skall förnyas en gång varje mandatperiod.

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Det borde bli majoritet för förslaget till kommunfullmäktige att Vänersborg ämnar fortsätta vara en Fairtrade City. Däremot tycks det så att majoriteten vill avfärda Vänsterpartiets motion om kommunstyrelsens uppsiktsansvar för Kunskapsförbundet Väst med ett ljummet bifallsyrkande. Våra företrädare kommer nog också i ett annat ärende visa att vi har större ambitioner för vuxenutbildningen.

Dagen efter, torsdag, har turen kommit till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, samma tid, dock på olika platser i stan. Socialchefen, som brukar vara på plats under hela sammanträdet i den egna nämnden måste dock skynda sig fram och tillbaka. Samhällsbyggnadsnämnden skall nämligen få en föredragning om boendeplanen – det är socialnämndens dokument med en rad anmälda behov om nya bostäder för socialtjänstens olika målgrupper. Och det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att hantera önskemål och lämna en sammanställning vidare för beslut i kommunfullmäktige. Hand i hand med detta hanterar samhällsbyggnadsnämnden också ett annat mycket betydelsefullt dokument: Förslag till reviderad investeringsbudget. Viktiga ärenden, men nyfikenheten  är nog större om hur samhällsbyggnadsnämnden beslutar i två andra ärenden. Ska kommunen sälja delar av Ursand till Bert Karlsson? Ska sessionssalen vid kommunhuset rivas och ersättas av en ny sal på samma plats – eller vinner andra tankar mark som ser mera långsiktigt på att förena behovet av en stor sammanträdeslokal med drömmen om ett konserthus i Vänersborg?

Socialnämnden har flera rutinärenden på sin lista, ett ärende avviker dock och är brinnande aktuellt. Redan i november förde Vänsterpartiets företrädare upp frågan som äntligen ska behandlas: ”Konsekvensbeskrivning av fortsatt ansvar för ensamkommande barn i samband med asylavslag/åldersuppskrivning”. Nej, vi är inte överens med beslutsförslaget som utredningen har kommit fram till. Det får vi återkomma till här på hemsidan.

Nya frågor väntar på svar

Förra veckan informerade vi här på hemsidan om en ”Rapport från utredning om ventilationsproblem i kommunhuset”. Där länkade vi även till rapportens sammanfattning. En vecka senare följer den lokala tidningen TTELA upp nyheten. På första sidan lyder rubriken: ”Mögelskador kräver totalrenovering” och längre in i tidningen läser man ”Problemen i kommunhuset värre än befarat- krävs totalrenovering”.

Igår tisdag fick byggnadsnämndens ledamöter en genomgång, i morgon torsdag finns frågan också på samhällsbyggnadsnämndens ärendelista.

Nästa vecka är det kommunfullmäktige, även där berörs problemen i kommunhusets olika delar. Det sker alldeles i slutet när Vänsterpartiets fråga besvaras av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Frågan ställdes innan byggnadsnämndens ledamöter informerades och innan tidningen har hunnit fram i sin nyhetsbevakning. Frågan gräver mycket djupare, den gräver sig in under fundamentet. Egentligen borde svaret vara: ”Lugn, där ligger inte problemet, det kan vi utesluta, den undersökningen är gjord.” Men tänk om det inte är så?

Här frågan i sin helhet:

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Rapport kv Myrten 10 – Kompletterande undersökningar inomhusmiljö

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-14 informerade förvaltningschefen Sophia Vikström och fastighetschefen Gunnar Björklund om ”Rapport från utredning om ventilationsproblem i kommunhuset” (Dnr 2016/20, § 155).

Rapportens korrekta titel är ”kv Myrten 10 – Kompletterande undersökningar inomhusmiljö”, Golder Associates. Underlaget är tillgängligt via nämndens diarium och på kommunens intranät.

Samtidigt ordnar Västarvet en utställning utomhus på Sundsgatan ”40 år senare – fotografier som visar Vänersborgs förändring”.  På en av skärmarna visas kommunhuset och den byggnaden som fanns på samma plats innan kommunhuset byggdes 1972 (färdigt 1974) och 1980.

På rapportens 133 sidor sökte jag förgäves efter någon hänvisning till det som tydliggörs på Västarvets informativa utställning.

Därför vill jag fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

Skall man tolka rapportens minutiösa genomlysning av Kommunhuset 1972, sessionssalen, vigselrummet och Kommunhuset 1980 på det sättet, att det i sammanhanget är helt utan intresse att det från 1896 och 75 år framåt på samma tomt har funnits ett garveri?

Lutz Rininsland                                                         2016-09-19                                  Vänsterpartiet

 

Att göra bort sig …

Visst förekommer det någon gång att ett mindre politiskt beslut kan te sig löjeväckande. För det mesta finns ingen anledning att tjata om det – men här ett undantag.

Det var en gång för länge sedan att man också i Vänersborg lyssnade på varandra, förstod varandra, tog varandra i handen och gjorde som det var sagt. Att sköta fritidsfastigheter tedde sig ganska enkelt – föreningslivet och kommunen hade inte så svårt att komma överens. Det gick länge ganska bra – men sedan gick det fullständigt överstyr. Önskemålet om en finfin bandyhall blev uppfyllt, men kommunen tog sig vatten över huvudet och byggde för över 300 miljoner, 160 utöver det som togs beslut om.

Därefter rensade man, tiden för fritidens glada amatörer i barn- och ungdomsnämnden tog slut, proffsen i samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget att ta över och arbeta i enlighet med tydliga regler.

Badplatsen i Väne-Ryr, i utkanten av kommunen mot Uddevalla, föll också offer. En privat markägare hade under alla år låtit allmänheten bada i Ryrsjön, till belåtenhet för alla närboende. Kommunen såg till att badplatsen hölls i ordning. Nu var det slut med det – i regelboken fanns ju en paragraf som sade ”inget ansvar för kommunen att hålla ordning på stränder som ligger på privatägd mark”.

Det hjälpte inte att markägaren och samfällighetsföreningen försökte övertyga kommunen om att även ”folk på landet” borde få en liten bonus, det gällde ju inte mer än att då och då under badsäsongen transportera bort uppsamlade sopor och innehållet i bajamajan. Det skrevs en motion så att samverkan mellan kommunen och kommunens invånare (i utkanten, i Väne-Ryr) kunde fortsätta som förut, det hade ju aldrig varit gnissel. Motionen påtalade visionen: ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar, i alla delar hela livet.”

Nej, motionen var på väg att avslås i fullmäktige, men då blev det för pinsamt och löjeväckande. Återremissen motiverades med: ” … för utredning med hänvisning till att beredningsunderlag ej varit fullödigt.”

Nu återkommer Samhällsbyggnadsnämnden och slår ifrån sig:

”Följderna kan bli omfattande om samhällsbyggnadsförvaltningen trots allt får i uppdrag att sköta badplatsen. I fortsättningen kommer det bli svårt att neka kommunal skötsel vid liknande badplatser eller övriga områden på privat mark i vår kommun.”

Och som om det inte vore nog att övertyga bångstyriga ledamöter i fullmäktige så tar man sats: ”Ytterligare en aspekt är att vad händer om markägaren säljer och den nya ägaren inte vill använda marken till allmän badplats? Hur ska kommunen agera i ett sådant läge?”

Tja, inte vet vi – men är det någon som läser detta inlägg och kan tipsa oss, skick ett mail till ”[email protected]” och berätta.

Kan fiber vålla feber?

Det vill vi låta vara en öppen fråga, men visst kan det bringa fram heta känslor. Framförallt när det inte är ställt utom all tvivel att allt har gått rätt till.

Vi har tidigare varit engagerade i frågan om fiberdragningen i tätorten men vi fick ge oss. En slumrande fullmäktigeförsamling slog till dövörat och våra frågor förblev obesvarade. Läs mer om hur det gick till.

Nu seglade det upp ett ärende i samhällsbyggnadsnämnden som på nytt ger tillfälle att ställa frågor och att visa att man visst kan ha olika uppfattningar om vad som är rätt och fel. Det är nog många som hade önskat sig att ärendet hade avgjorts av förvaltningen, men det var inte möjligt. Delegationsordningen täckte inte denna ansökan varför ärendet kom till hela nämnden: ”Beslut om godkänd öppningsanmälan för grävning för fiber i gatumark”.

Beslutet efter votering med siffrorna 8:3 blev enligt förslaget. Vänsterpartiets två ledamöter yrkade förgäves. Här först yrkandet: ”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de generella villkorsföreskrifterna för grävning i kommunal mark skall fortfarande gälla och beviljar Svensk Infrastruktur tillstånd för grävning i kommunal mark.”

Här reservationen som kommer att bifogas protokollet (vilket vi kommer att länka till när det blir offentligt):

”Konkurrensverket, PTS och SKL gav 2010 ut en gemensam skrift som hette ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet”. Däri finns följande citat

Sverige behöver investeringar i bredband från många operatörer, för att en hållbar konkurrens utan nya infrastrukturmonopol ska uppstå. För att vi ska uppnå detta är operatörernas möjlighet att få tillträde till kommunal mark och till stadsnätens fiber mycket viktig.

Göran Marby, generaldirektör kommunikationsmyndigheten PTS

och följande texter finns att beskåda;

Kommuner bör undvika monopolisering av infrastrukturen, till exempel

genom exklusivitetsavtal oavsett om det är en privat eller offentlig aktör.

Parallelletablering av fiber bör främjas där så är möjligt och lämpligt.

Privata och offentliga aktörer ska inte utan sakliga skäl ges olika villkor

i överenskommelser eller vid tecknade av avtal.

När det är lämpligt att upplåta kommunens mark för

bredbandsutbyggnad bör markavtal tecknas på skäliga och icke diskriminerade

villkor.

I kommunens egen fiberstrategi antagen 2015-06-17 hittar man följande avsnitt

6 Underlätta för marknadsaktörer

Vänersborgs kommun ska av tjänsteleverantörer och nätbyggare uppfattas

som en möjliggörare, inte som ett hinder för utbyggnad.

Mot bakgrunden av dessa rader ville jag bevilja tillstånd för Svensk Infrastruktur att få gräva i kommunal mark.

Jag förberedde mig inför nämndens sammanträde genom att begära ut samverkansavtalet mellan kommunen och TeliaSonera. Jag ville helt enkelt se vad som stod i avtalet och på vilket sätt kommunen hade bundit upp sig som det står i tjänsteutlåtandet (2016-02-08) till nämnden ”Ett avtal ger Telia ensamrätten att lägga fiber till en och tvåfamiljshus inom tätorterna fram till 2017-12-31”.

Ingenstans i avtalet kunde jag läsa om ensamrätt utan istället läste jag att parterna hade ingått ett långsiktigt icke exklusivt samarbete. Därför ställde jag en fråga till förvaltningschefen som föredrog ärendet.

Är det samverkansavtalet som tjänsteutlåtandet syftade till? När detta brekräftades ställde jag en följdfråga.

Var i samverkansavtalet står det om ensamrätt? Denna fråga besvarades med att hänvisa mig till Kommunstyrelsen.

Jag finner det direkt osmakligt och skandalöst att inför ett beslut bli serverad ett falsarium, och ett falsarium är det tills någon plockar fram och diarieför ett avtal som givit Telia ensamrätten att lägga fiber.

Jag läste från samverkansavtalet om dess icke exklusivitet för att understryka att nämnden kunde visst bevilja Svensk Infrastruktur tillstånd att gräva.

Tyvärr lyckades jag sämre med mitt uppsåt än vad andra uppenbarligen har gjort med sina. Nämndens majoritet valde att tillåta monopoliseringen av fiberinfrastrukturen i kommunens mark fram till 2018-01-01.

Detta beklagar jag.”

James Bucci, Vänsterpartiet

Hur lite fantasi får man lov att ha?

Kommunstyrelsen skall nästa vecka komma med ett förslag till kommunfullmäktige om hur en motion om skötseln av en mindre badplats ska besvaras. På kommunstyrelsens bord ligger protokollet från arbetsutskottet: AVSLAG PÅ MOTIONEN.

Underlaget är på sex sidor, förslagsvis läser man bakifrån och framåt.

I Vänersborg har det under decennier funnits en kultur som utmärkts av överenskommelser via handslag. Det har gällt framförallt fritidssektorn och frågor som oftast sköts av byalag, samfälligheter och diverse mindre föreningar. Det hade många positiva sidor – istället för att slösa med sammanträdesarvoden för allehanda nämnder, styrelser och utskott lades pengar på ”verkstan”, saker och ting ordnades med sunt förnuft och gott omdöme. Vän av ordning har naturligtvis rätt, går detta till överdrift så kan det sluta illa.

Det gick också fel, helt fel. Men det är en annan historia, fullmäktige var ju inblandad, i alla fall i början, innan man började ”ta i hand” igen och det skenade iväg mot det största monumentet på fritidsområdet man kunde hitta på: Arena Vänersborg.

Ett antal år senare ville man visa handlingskraft och förde över anläggningarna till samhällsbyggnadsförvaltningen och den rätta professionen, bort från välvilliga och vänliga tjänstemän på fritidsförvaltningen. Inför övergången höjdes röster: Strikt hantering i enlighet med föreskrifter och förordningar kommer att kosta, kan alla användare hädanefter betala notan? Svaret på den frågan återstår fortfarande, men visst syns det att det blir bekymmersamt för många föreningar som bygger sin verksamhet mest på sina medlemmars ideella insatser och klena medlemsavgifter.

Men bokstavstrogenhet i samhällsbyggnadsförvaltningen och dess nämnd skördar också andra offer. Se denna motion, underlaget visar ju klart och tydligt vad det handlar om. I utkanten av kommunen, på gränsen till Uddevalla, ligger Väne-Ryr och Ryrsjön. På sommaren finns det ett flertal vackra, breda, härliga stränder här i Vänersborg – stränderna vid Vänern såsom Sikhall i norr, Bert Karlssons Ursand, Nordkroken i Vargön och Gaddesanna vid Vänersnäs, inte att glömma Skräcklan mitt i stan. Men för knappt hundra familjer därute i Väne-Ryr synes avståndet långt till alla dessa pärlor. Ryrsjön duger gott och väl.

Vad ber våra kommuninvånare egentligen om, vad är det motionen yrkar? Svaret är: Om vi från den lokala samfälligheten sköter vårt, kan ni från kommunen ta ifrån oss det tyngsta som endast behövs vid några tillfällen, fast gärna regelbundet vid behov. Alltså: tömma dasset, forsla bort det uppsamlade skräpet, hjälpa till om det är någon gång något som överstiger föreningens förutsättningar att lösa själv.

Förvaltningen och dess nämnd har sagt ifrån: Inte vårt bord. Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslaget om motionen skall avslås. Sedan är det kommunfullmäktige som beslutar. Vem är egentligen ”kommunen”? Är det bara invånarna, som bor i centrum, i centralorterna Brålanda, Frändefors och Vargön? Är det inte alla som är skrivna här och som betalar sin kommunalskatt? Vill man inte förstå att det lilla också spelar roll för några, och att ett avslag känns bryskt och orättvist. Visst kan kommunfullmäktiges ledamöter ge ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden och till förvaltningen: Sätt er ner med representanter för Väne-Ryr och kom överens. För att undvika att det kommer kritik senare: Skaka inte bara hand utan skriv under en överenskommelse. Gör det!

Nu rullar det på igen …

Ingenting nytt att berätta, allt tar tid. Valnattens resultat bekräftades i onsdags vid ”uppdateringen av det preliminära valresultatet”. Mandatfördelningen ändrades inte. Nu inväntar alla den slutliga rösträkningen för att se om avgivna personvalsröster ändrar på partiernas prioritering eller om ledamöterna kallas in enligt rangordningen på valsedeln.

Med på frågan ”vem med vem” har vi från Vänsterpartiets sida inget att rapportera, vi vet inte mer än det som fanns att läsa i lokaltidningen och att höra på lokalradion.

Under tiden rullar det kommunala arbetet vidare. nämnderna har sina sammanträden med ”gamla” ledamöter som får hålla ut fram till årsskiftet. Barn- och ungdomsnämnden brottades med tre stora frågor. Underskottet som håller på att bli större och som självfallet påverkar vad som kan gälla 2015, ”gruset i maskineriet” när det gäller projektet ”ny förskola” och ett nytt försök att lämna in ett förslag till investeringsbudget för 2015. Nämndens beslut dokumenteras i protokollet. Men Vänsterpartiets ledamot i nämnden har skrivit en egen redogörelse på sin blogg.

Samhällsbyggnadsnämnden behövde också samla sig kring ett nytt förslag till investeringsbudget för 2015. Kommunledningen hade i juni skickat tillbaka underlaget till barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden med uppmaningen att återkomma med reviderade planer. ”Gamla” fullmäktige hinner inte med något nytt beslut, det landar på ”nya” fullmäktiges bord. Det bäste vore om beslutet tas 19 november eller 10 december, då kan samtidigt en ”ny majoritet” ge till protokoll om budgetbeslutet från juni 2014 skall ändras eller inte. Det borde bli ändringar, men idag är det helt oklart vilka partier som samlar sig kring ett nytt förslag.

Kunskapsförbundet sammanträder nästa tisdag, föredragningslistan berättar inget som antyder att det inte kan bli ett lugnt och sansat möte med ett flertal mycket nyttiga informationspunkter.

På torsdag är det socialnämndens tur, där finns däremot ett flertal frågor som ”berör”. Information om mottagningen av ensamkommande barn på Gläntan och situationen för de hemlösa i Vänersborg – bara information, inga beslutspunkter.

När det gäller avtalet med migrationsverket om mottagningen av ensamkommande barn och ungdomar så bör Vänersborgs kommun omgående se till att avtalet skrivs om. Vi tar emot fler ungdomar än det som är avtalat. ”Ordning och reda” borde i görligaste mån eftersträvas även om man kan ha förståelse för migrationsverkets pressade arbetssituation. Men verket borde ha klart för sig att det egna arbetet blir bättre om kontakterna med kommunerna sköts på sådant sätt att mottagningen kan planeras, förberedas och ordnas i enlighet med avtalade åtaganden.

Idag väntar ju alla kommuner med spänning på slutrapporten från Lars Stjernkvist, regeringens samordnare för ökat kommunalt flyktingmottagande. Vänersborgs kommun har i sitt remissyttrande visat sig positiv och förstående men med avsikt också talat klartext.

Hemlöshet är den andra informationspunkten. Någonstans kring 20-25 i av våra invånare har ingen bostad att gå till. Vänersborgs kommunfullmäktige har i juni 2014 antagit en reviderad boendeplan där det sägs vad som måste ske. Tyvärr valde fullmäktige en formulering som inte riktigt ger hopp om ett tak över huvud för den gruppen som har hamnat utanför. ”Socialnämnden har att genomföra planen i den takt som de ekonomiska förutsättningarna medger.”  Den som vill fördjupa sig hur hemlösheten under ett antal år har studerats kan läsa slutrapporten från en annan av regeringens samordnare, Michael Anefur, ”Bostad sökes”.

Socialnämnden får också veta att underskottet för 2014 håller på att växa. Årsprognosen beräknas visa underskott med totalt 7,7 Mkr.

Nya fullmäktige, varsågod och kavla upp skjortärmarna.

Ett ärende – tur och retur samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 2011-09-28 ett ärende som Samhällsbyggnadsnämnden hade fört upp: ”Godkännande av markanvisningsavtalet avseende exploatering vid Kindblomsvägen – Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2”. Ärendet tvärstannande, varför har det spekulerats mycket om. Hur som helst, i september 2011 blev beslutet: ”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Motiveringen till återremissen är att de handlingar som kommit in till kommunen under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till med kommunfullmäktiges sammanträde idag 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta samt att en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.

Nu är det 2013 och troligen återförs ärendet inom en snar framtid, förmodligen via kommunstyrelsen 2013-02-06 till kommunfullmäktige 2013-02-27.

Vad kom Samhällsbyggnadsnämnden i december 2012 fram till? Det finns ett beslutsförslag från förvaltningen och ett beslut från nämnden. Dessa överensstämmer på två punkter och skiljer sig på en punkt. Överens är man om att medborgardialogen ägt tum. Det sägs dock inget om vad som kommit fram i dialogen. [Underlaget från medborgardialogen är offentligt, men filen är på 61 Mb varför vi inte kan länka till dokumentet.] Överens är man också om att det inte finns något att säga om det som ”kommit in till kommunen mellan 2011-08-29 och 2011-09-28”.

Förvaltningen föreslår kort och gott: ”att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att som svar överlämna fastighetsenhetens skrivelse daterad 2012-11-19 och att meddela kommunfullmäktige att en medborgardialog har genomförts enligt kommunfullmäktiges beslut och att området kan exploateras enligt gällande detaljplan B30.

Nämndens beslut blev: ”att som svar överlämna fastighetsenhetens skrivelse daterad 2012-11-19 och att meddela kommunfullmäktige att en medborgardialog har genomförts enligt kommunfullmäktiges beslut och att området kan exploateras enligt gällande detaljplan B30, därmed kan ärendet avslutas.

Ärendet var att ”godkänna markanvisningsavtalet”. Eftersom den som ville exploatera hade hoppat av, finns inget avtal att godkänna. Inte idag!

Ska beslutsförslaget tolkas som ett erkännande i stil med ”ledsen, inte denna gången, men vi lovar att komma igen …”?

Vänsterpartiet är fortfarande av den bestämda uppfattningen att det skall tas fram ett beslut som sätter streck över alla planer att ta bort det lilla grönområdet vid Kindblomsvägen. Vi får se vem som delar vår uppfattning när ”ärendet” kommer tillbaka till kommunfullmäktige.

Kategorier
Arkiv