Riksdagen

I strålkastarljuset eller vid sidan om

Visst är det fantastiskt!

Tänk att inte bara bli hänvisad till att någon sammanfattning dyker upp på någon sida i någon tidning dagen efter. Utan att kunna följa med live – eller att se och läsa ”det hela” i efterhand när den egna tiden tillåter det.

Här två exempel: Visst nämndes det ”överallt”, det hänvisades till, det tolkades på flera sätt med olika slutsatser, men det går att se, höra och begrunda helheten; Xi Jinping, President of the Peoples Republic of China, talade igår, tisdag, i Davos. Han nämnde inte ”Trump”, men var är vi idag, är det den upp- och nervända världen?

Samtidigt var det interpellationsdebatter i Stockholm, och allt från kammaren i den Svenska Riksdagen sänds live, kan även ses och läsas i efterhand. Här två exempel – och det kan nog tänkas att det inte får något genomslag i varken någon tidning, radiosändning eller tv-program. Men båda debatterna var viktiga, på olika sätt.

Vänsterpartiets ledamot Amineh Kakabaveh hade lämnat fyra frågor till utrikesminister Margot Wallström. Interpellationen fick rubriken ”Globalt kvinnoförtryck”.  Här länken om någon vill se och höra debatten i efterhand, här länken om man vill läsa debatten i snabbprotokollet.

Med tanke på den lokala debatten om naturbruksutbildningens vara eller icke vara, ytterligare en interpellationsdebatt från igår. Ledamoten Alexandra Anstrell (M) ställde en fråga till statsrådet Anna Ekström (S) med rubriken ”Naturbruksutbildningarna”. Kan ses och höras i efterhand, man också läsa protokollet.

Riksdagsmotioner – bra att känna till

Igår klockan 16:30 gick ridån ner – inga fler motioner kunde lämnas in under årets Allmänna motionstid. Så här beskrivs fenomenet på riksdagens hemsida: ”Den allmänna motionstiden pågår normalt från riksmötets början till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Men riksdagen kan på förslag av talmannen besluta om annan tid. Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Spännande, eller hur? Här finns verkligen en chans för var och en av de 349 ledamöterna att peka med hela handen vilken väg politiken skall gå, en möjlighet att även inför väljarna på hemmaplan visa aktivitet.

På riksdagens hemsida finns mer information:

Fakta om allmänna motionstiden

  • 1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.
  • 0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.
  • 1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.
  • 3 418 motioner lämnades in hösten 2016.

3418 – inget dåligt resultat: I runda tal nästan tio motioner per ledamot. Eller egentligen många fler, eftersom många motioner undertecknas av upp till sju ledamöter. Det finns enskilda motioner, motioner som undertecknas av flera ledamöter, sedan finns kommittémotioner och partimotioner, den sista kategorin undertecknas i regel av partiordföranden. Några väger tungt, andra mycket lätt. Det finns rader av motioner som återkommer år för år med nästan samma text. Det bör också nämnas tvärpolitiska motioner där ledamöter från flera partier skriver under, inte bara från samma block utan även över blockgränsen.

Alla motioner finns samlade på en sida, här är länken.

Har vi på lokalplan nytta av motioner som våra partikamrater i Stockholm undertecknar? Svaret är: Självfallet, här finns aktuella ställningstaganden i små och stora frågor, det finns frågor som är aktuella i riksdagen lika mycket som i regionen eller i vår kommun.

Tack och lov tävlar inte Vänsterpartiet i kategorin ”Vem skriver flest motioner?” ”Less is more” gäller istället – vilket vi vill understryka genom att vi lägger ut hela förteckningen över alla ”våra” motioner som lämnades in hösten 2016 under den Allmänna motionstiden.

Därför röstar vi nej idag …

Kunskapsförbundets direktion, byggnadsnämnden, kommunfullmäktige – idag och i morgon onsdag, sedan är det en paus i kommunalpolitiken fram till augusti. Vi har förberett oss som vanligt, vi vet vad vi vill yrka, tror oss veta hur vi kommer att rösta (om inte samtalen och debatten öppnar för annat). Det är dock inte det som är i våra tankar när vi sitter på våra platser, det är annat.

Plats: riksdagens kammare

Klockslag: 15:30

Ärendet: Socialförsäkringsutskottets betänkande 8: Bet. 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Det är så oerhört tungt att sitta tillsammans med ledamöter från andra partier vars representanter i riksdagen kommer att rösta för någonting som vi för bara ett år sedan inte trodde var möjligt i Sverige. Det är svårt att behålla koncentrationen på det som står på våra ärendelistor.

Christina Höj Larsen förde Vänsterpartiets talan i riksdagen igår, vi skulle vilja att många läser hennes anförande eller tar del av hela debatten i skrift eller som webb-sändning. Idag kallas ledamöterna för att trycka på knapparna, ja, nej eller avstår. Av riksdagens protokoll kommer att framgå vem som tryckte på vilken knapp.

Idag är inte vilken dag som helst.

Vad undrar du över?

juni2Dagens RÖDA LÖRDAG var den sista innan sommarlovet. Vi annonserade i veckan:”Vad undrar du över? Budgetarbetet är i full gång och du undrar kanske var (V)i står?”

Själv undrade vi en stund varför det var så folktomt i centrum. Men visst, det var ju skolavslutning igår och alla tycktes njuta av att kunna sova ut ordentligt. Någon berättade dock från Kumlienskolan att där var det inte många som längtade till lediga dagar och veckor. Varken elever eller deras föräldrar. Kumlienskola ligger på Restad Gård och där tycks alla barn längta till skolan för att kunna lära sig det nya språket, mer och mer och bättre och bättre.

Några frågor gällde som väntat budgetarbetet och varför S och V i Vänersborg inte tycks kunna samarbeta. Vårt svar är att i år fanns i alla fall en början. S hade gett uppdrag åt en representant för sin samarbetspartner C i kommunens minoritetsledning att samtala med oss. Alltid en början, men det ledde inte till något resultat, även i år tycks S lita på stöd från SD för att föra sitt budgetförslag i hamn.

De flesta frågor gällde faktiskt något som tycks beröra många människor i Vänersborg men som inte beslutas här utan i riksdagens kammare  genom ett antal omröstningar tisdagen 21 juni. Dagen innan debatteras frågan. Det handlar om ”Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, regeringens proposition 2015/16:174. Riksdagen fick lagförslaget från regeringen S och MP den 28 april. Samtliga andra partier har skrivit var sin motion. För Vänsterpartiet och för Sverigedemokraterna vållade detta inga större kval, båda partier har sina inställningar klara och håller fast vid sina ståndpunkter. Fyra andra partier har vridit och vänt på sin argumentation för att få det rätt på något sätt. Centerpartiet har också valt att gå en egen väg, medan M, L och KD söker efter förklaringar varför man så snabbt ändrade kursen med 180 grader.

Här propositionen och samtliga motioner:

Den 14 juni justeras socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16 som därefter blir offentligt. Då vet vi vilken linje de olika partierna tänker följa när debatten förs i riksdagens kammare måndag 20 juni. Lagen föreslås träda i kraft 20 juli 2016.

Ta en titt på en film som Röda korset har lagt ut på YouTube inom ramen för sin kampanj ”Riv lagen, inte familjer”:

På onsdag träder den nya lagändringen för asylsökande i kraft

Det råder osäkerhet och även okunskap om vad som gäller, vilket förslag som träder i kraft och vem som står bakom förslaget. Här en kort redovisning:

Riksdagen beslutade 2016-04-27 att bifalla förslag i regeringens proposition 2015/16:146 ”Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar”.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna [S och MP] och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet har ju i övrigt förhandlat med regeringen om budgetförslagen och är också överens om ändringsbudgeten. Men på denna punkt har Vänsterpartiet inte kommit överens med S och MP, varför regeringen fick lägga fram denna proposition vid sidan om alla andra förslag.

Propositionen behandlades i finansutskottet och utskottets betänkande 2015/16:FiU42 innehåller två reservationer.

Sverigedemokraterna yrkade inte att propositionen skall avslås men ansåg att förslaget ”är alltför begränsat”.

Vänsterpartiet yrkade på avslag och anförde: ”Vänsterpartiet är djupt kritiskt till den utveckling inom asylpolitiken som regeringen drivit fram och även till förslagen i denna proposition.”

Vid omröstningen i riksdagen biföll samtliga ledamöter från S, MP, M, C, L och KD förslaget till lagändringen, SD vidhöll att man ville gå längre.

Den stora förändringen i asylpolitiken kommer att beslutas enligt riksdagens kalender 2016-06-21.

Klara och tydliga uttalanden

Det händer inte varje gång när ett antal partiledare kliver upp i riksdagens talarstol. Men denna gång fanns tydliga positioner och markeringar. Vårt intresse för Jonas Sjöstedts inlägg var extra stort – vi kan ju välkomna honom på måndag i Vänersborg på Öppet Möte i Folkets Hus.

Jonas Sjöstedt sökte svar från andra debattörer om ingen ville inse konsekvenserna av förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd. Endast Maria Ferm från Miljöpartiet erkände att hon var medveten om att tillfälliga uppehållstillstånd hindrar etableringsprocessen. Här avsnittet i Jonas Sjöstedts anförande där han visade på sambandet mellan frågan om uppehållstillstånd och möjligheter att komma in på arbetsmarknaden:

”Men lika viktigt som det är att göra rätt är det att inte göra fel. Faktum är att Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra tillsammans är på väg att rikta ett välriktat sabotage mot etableringen på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller de tillfälliga uppehållstillstånden och kopplingen mellan uppehållstillstånd och arbete. Faktum är att alla partier här i riksdagen utom Vänsterpartiet är överens om denna politik. Dessa förslag har sågats sönder och samman. LO har kritiserat att man ska koppla uppehållstillstånd till arbete. De säger att det gör arbetstagarna beroende och ökar risken för att de utnyttjas. I praktiken är systemet omöjligt att administrera och kontrollera. Det säger LO. TCO slår fast att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att leda till en försämrad etablering på arbetsmarknaden. Det är precis det som vi talar om i dag. De säger att oseriösa arbetsgivare kan utnyttja nyanländas utsatta situation på arbetsmarknaden. Saco menar att förslaget kommer att försämra nyanlända akademikers möjligheter att etablera sig inom relevant yrke. Sveriges Kommuner och Landsting pekar på att ungdomar kommer att drabbas särskilt. Risken är stor att de väljer att avstå och helt enkelt inte börja en gymnasieutbildning därför att de måste få ett arbete för att få stanna i landet. Särskilt utsatta är de också när det gäller risken att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ger en helt förödande kritik. De säger att detta riskerar att slå sönder det nuvarande arbetet med tvååriga etableringsplaner, och det är inte konstigt. Man är alltså på väg att genomföra någonting som direkt saboterar möjligheten till etablering på arbetsmarknaden, och det menar jag är fullständigt ohållbart. Det räcker inte med att göra rätt. Man måste också undvika att göra direkt fel. Jag skulle vilja höra från både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra vad de säger om kritiken från LO, Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsförmedlingen. Är det inte så att ni håller på att förstöra de goda möjligheter vi har att låta människor komma in på svensk arbetsmarknad?”

Hela riksdagsdebatten kan ses i efterhand på riksdagens hemsida. Här i tur och ordning alla tre inlägg från Jonas Sjöstedt – anförande 1, 2 och 3.

Skynda på, snubbla inte ….

Idag på eftermiddagen voterade riksdagen i ärendet ”Extra ändringsbudget 2015”. Siffrorna blev 244 mot 37. 244 för förslaget i betänkandet från finansutskottet, 37 för reservationen från SD.

Redan igår beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg hur pengarna ska förvaltas i Vänersborg. Här går det undan. Vänsterpartiet invände mot förslaget. Varför vi inte gjorde samma sak som majoritetspartierna i Vänersborg med S, M, L, C, KD och MP framgår av vår reservation.

För en rapport från fullmäktige” i övrigt” hänvisar vi denna gång till en av våra ledamöters blogg, där beskrivs jultallriken lite mer i detalj.

Lokaltidningen och riksdagsdebatten

Högskolan Väst i grannkommunen Trollhättan ordnade igår en paneldebatt på temat ”Det lokala medielandskapet nu och i framtiden”. Lokaltidningen TTELA berättar om oron som finns att information från lokalpolitiken inte speglar debatten på riktigt. Oftast stannar rapporteringen vid att kopiera kommunens ”officiella” inställning, avvikande röster noteras i bästa fall i bisatser. Det framfördes också tydlig kritik mot att lokaltidningen tar in sida efter sida från rikstidningar.

Ett exempel på detta är dagens nummer av TTELA – på sida 32 införs en dagsfärsk artikel ”Ensamma barn kan tvingas vänta i år”. Exakt samma artikel fanns den 17 november i Svenska Dagbladet. Visst kan man känna sig lurad.

Att känna sig lurad var också temat för riksdagsdebatten onsdag förmiddag. Egentligen handlade den om ”Jämställdhet och nyanlända invandrarnas etablering”, alltså utgiftsområde 13 i regeringens budgetproposition. Debatten fördes utifrån arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU1. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag att anslå 21 miljarder kronor, nästan hela beloppet syftar till kommunersättningar vid flyktingmottagande (12,5), etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (5,0) och ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (2,7). Det kanske behöver påpekas att det ordinarie budgetanslaget för 2016 för dessa utgifter och ersättningar är dubbelt så högt som ”innehållet” i regeringens mycket omtalade ”Extra ändringsbudget”.

Betänkandet redovisar mycket samstämmighet, för att uttrycka det försiktigt. Vänsterpartiet står bakom budgetförslaget från S och MP, sedan finns ett parti som reserverar sig till förmån för en helt annan uppfattning, SD, och slutligen återges fyra ”särskilda yttranden”, ett vardera från M, C, L och KD.

Men nu är tempot högt och partierna grupperar sig kring nya positioner. Efter regeringens presskonferens 24 november gäller inte längre utfästelser som tidigare tycktes omöjliga att överge.

Många debattinlägg från olika riksdagsledamöter balanserades därför mellan det som sägs i propositionen och utskottets betänkande och det som nu gäller för stunden. Den som vill läsa hela debatten eller se och höra anföranden och replikskiften kan göra så i efterhand.

Här vill vi uttrycligen tacka vår egen ledamot Christina Höj Larsen för hennes insats i debatten. Hennes anförande finns i protokollet på punkt 8 och replikskiften med Hanif Bali (M) (9-12), Johanna Jönsson (C) (13-16) och Fredrik Malm (L) (17-20).

Förresten, lokaltidningen hade inte någon notis om gårdagens riksdagsdebatt.

Jovisst, det var partiledardebatt i riksdagen

I onsdags var det den sista partiledardebatten innan sommarpausen. Nästa gång lär det ”onormala” ta mindre plats – till hösten lär regeringen få möjlighet att regera med egen budget.

Var och en får bilda sig en egen uppfattning om ”hur det gick” för partiernas representanter. Vår uppfattning är att Jonas Sjöstedt överträffar våra egna högställda förväntningar.

Som alltid är det intressant att höra det som sägs, vilka frågor som får en framskjuten plats och vilka andra frågor som blir utan svar.

Här först länken till hela snabbprotokollet – Jonas Sjöstedts anförande har nummer # 106 i protokollet, därefter följer replikskiften med Annie Lööf, Jan Björklund och Jakon Forssmed. Därutöver finns flera inlägg som Jonas Sjöstedt gjorde när han begärde replik på andras anföranden.

Självfallet går det att i efterhand se och höra hela debatten på riksdagens hemsida. Här ett avsnitt på en Youtube-länk som börjar med Jonas Sjöstedts anförande och avslutas med replikskiftet med Jakob Forssmed.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv