MRP 2018

Är det rätt att säga ”utan oss”?

Häftiga utskick, inte mindre än 877 sidor ska läsas över helgen. Vänsterpartiet ordnade ett extra gruppmöte för att ge kommunstyrelsens ledamöter möjlighet att bolla tankarna med andra av partiets förtroendevalda.

Som alltid börjar mötet i kommunstyrelsen med föredragningar, nästan hela förmiddagen är schemalagd. Det börjar med investeringsdelen av Mål- och resursplanen för åren 2018-2022. Kommunfullmäktige mäktade ju inte med att hårdbanta nämndernas önskelista. Därför bestämdes endast en ram som halverade utrymmet. Vad som skulle prioriteras sköts från juni till november.

Nu skall kommunstyrelsen enas kring ett beslutsförslag till fullmäktige som samlas 22 november. Förslaget togs fram i samarbete mellan samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. För de första två åren (2018 och 2019) stannar förslaget för såväl kultur- och fritidsnämnden som för socialnämnden på 20 miljoner vardera. Den ena förklaringen är att den planerade nya idrottshallen inte bokförs på kultur- och fritidsnämnden utan på samhällsbyggnadsnämndens konto, den andra att socialnämnden anlitar Vänersborgsbostäder AB för att bygga nya boenden. (Socialförvaltningen betalar alltså sina fastighetsinvesteringar med högre driftskostnader.)  Samhällsbyggnadsförvaltningen skall för de första två åren få 130 miljoner, stora poster är nämnd idrottshall samt det nya multiköket och ett dussin projekt för skolornas kök.

Barn- och utbildningsnämnden erhåller enligt förslaget 370 miljoner under perioden 2018-2019. Underbart, efterlängtat, helt nödvändigt skulle man vilja säga. Men gör man det så är det ett uttalande mot bättre vetande. En av föredragningarna under förmiddagen gäller den senaste utredningen om utbildningsnämndens lokalbehov för förskolan och skolan. Helt nödvändigt är nämligen det dubbla, inte någon gång, inte senare, utan nu, helst idag. Men denna utredning är föremål för kommunfullmäktiges beslut först en månad senare, vid sammanträdet den 13 december.

Så hur gör vi? Ska vi säga ja till kompromissförslaget för investeringsdelen av Mål- och resursplanen? Fast vi vet att förslaget inte duger? Finns det ett bättre förslag? Finns det någon utväg? Rambeslutet från i juni håller man sig till, men det har sagts förr: ”Fattade beslut gäller – tills nya beslut fattas!”

Vad var det man sade i arbetsutskottet? Fanns där olika uppfattningar? Bra fråga, det finns dock inget svar i protokollet. Det vi kan se är att ärendelistan med nästan 900 sidor underlag avhandlades på trettio korta minuter. På punkten ”investeringar” ställde sig Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C, bakom förslaget. Gunnar Lidell, M, och Peter Göthblad, L, deltog inte i beslutet, medan Marika Isetorp, MP, inte var närvarande när kommunstyrelsens arbetsutskott hade sina överläggningar.

Vi får väl avvakta hur det utvecklas och återkomma med frågan innan kommunfullmäktige. 13 november är det vårt ordinarie gruppmöte, ett bra tillfälle att höra alla kloka tankar som kommer från Vänsterpartiets förtroendevalda och andra medlemmar.

Nu på onsdag gäller det för övrigt ytterligare två viktiga informationer, besluten följer vid senare möten: Översiktsplanen och Cykelplanen. Trevlig läsning!

2018 – nu är vi på väg dit

I en kommun med nio partier, med kommunledningar som byter färg vart fjärde år och med en tradition av skakiga minoriteter istället för handlingskraftiga majoritetskoalitioner, så är budgetprocessen alltid vidöppen för överraskningar.

2016 gällde att S, C och MP ledde kommunen med en budget som sex andra partier röstade fram. 2017, innevarande verksamhetsår, ”regerar” S, C och MP inte heller med egen budget – det vinnande förslaget samlade fem andra partier bakom sig, ledamöterna från SD avstod i slutomröstningen.

Se där, sex andra och fem andra! Gjorde Vänsterpartiet gemensam sak med Moderaterna i Vänersborg? Det gjorde vi – och vi behöver inte ångra. M och V hade snarlika utgångspunkter och överensstämmande slutsatser. Om någon kom först, om någon följde den andra kan vi låta vara osagt. Hur vi resonerade inom Vänsterpartiet, finns att läsa i tidigare inlägg på denna vår hemsida. Vi var öppna då och vi är öppna nu.

Bokslutet 2016 och aktuella rapporter från framförallt de större välfärdsnämnderna, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden, visar mycket tydligt att ”satsningen på verksamhet” var avgjort bättre än kommunledningens snålhet, som man förde fram med argumentet att det gällde att spara slantarna för att lånefinansiera mindre av kommunens investeringar.

Nu har budgetprocessen inför 2018 klarat av första ronden, underlaget för kommunstyrelsens möte 1 mars kan gå till tryck. Kommunledningens förslag kommer inom några dagar bli publikt, då kan vi också länka dit.

Vid dagens möte var kommunledningens och de andra partiernas uppgift att berätta hur man ville sätta ramarna och skriva anvisningarna för den fortsatta vandringen. En blick på ”Tids- och aktivitetsplan MRP” visar att nu är det nämnderna som skall yttra sig. Kan nämnden fortsätta att driva sin verksamhet med god kvalitet? Kan man organisera och eventuellt förändra och anpassa sin verksamhet så att resurserna räcker, även om större krav i form av ändrad lagstiftning och större volymer uppstår? Om nämnden inte anser sig kunna klara av detta inom tilldelad ram, hur vill nämnden då beskriva konsekvenserna?

S, C och MP lade sitt, kommunledningens förslag. M, L och KD kom med eget dokument. Vänsterpartiet redovisade vad måndagens medlemsmöte hade kommit fram till. Två andra partier satt och lyssnade.

Nu när vi känner till alla förslag så behöver vi diskutera hur vi ska agera i kommunstyrelsen 1 mars. Vi vet då om förslagen skiljer sig markant från varandra. Vi vet att vi inte har anledning till att söka annan utgångspunkt än 2015 och 2016. Men som vi skriver i vårt ställningstagande så kommer nog inte kommunstyrelsens viktigaste beslut redan 1 mars, nej, ”korten på bordet” gäller i kommunstyrelsen först 7 juni, då formuleras förslaget som kommunfullmäktige tar ställning till 21 juni.

Fram till dess har Vänsterpartiets förtroendevalda i samtliga nämnder som uppgift att aktivt bevaka vilka svar som skall lämnas till förslaget om ramarna.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv