Motioner

Kommunstyrelsen – det mesta som vanligt

Det blev en speciell morgon, denna onsdag den 9 november 2016. Drabbade av nyheten sökte sig kommunstyrelsens ledamöter till andra samtalsämnen runt bordet. Fenomenet Vänersnö erbjöd sig för den som ville ”byta ämne” bort från alla efterkloka förklaringar till utgången av den amerikanska valrörelsen.

I övrigt var det som vanligt. Kommunledningen förlorade en viktig votering varpå ordföranden fann för gott att inte längre ”höra fel” när hon tolkade ledamöternas ”ja” och ”nej” för alternativa beslutsförslag.

I ärendet om den återremitterade motionen om badplatsen i Väne-Ryr förlorade Vänsterpartiets två ledamöter mot tretton från övriga partier. Vi lämnade i en reservation på tillåtna två sidor för att förklara varför vi kom till en annan slutsats. Arbetsordningen tillåter två sidor, inte mer. Vi bifogade fyra sidor med underlag som enligt vår uppfattning saknades i utskicket. Vår förhoppning är att den kompletta reservationen går vidare i utskicket inför kommunfullmäktige men det tycks råda delade meningar kring vår tolkning av regelverket. Kanske behöver vi istället läsa upp dessa fyra sidor vid fullmäktige den 23 november.

I omröstningen om alternativa beslutsförslag kring en motion från Vänsterpartiet som gällde ”satsning på Brålanda” förlorade kommunledningspartierna S, C och MP med siffrorna 7:8. Nu gäller formuleringen som togs fram av Vänsterpartiet som en protest mot det nonchalanta uttalandet ”konstateras att motionens intentioner tillgodoses”. Nu får kommunfullmäktige istället ta ställning till förslaget: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att frågan om tågstopp är en del av det arbete som framöver behöver bedrivas på ett tydligare sätt för att visa att kommunen satsar på Brålanda.

Därefter var turen kommen till SD-motionen om Nuntorpskolans framtid. Vänsterpartiet argumenterade i enlighet med frågorna som vi tidigare i veckan ställde – se vår hemsida.  Vi fick gehör hos flera andra partier och ett alternativt förslag fördes fram:

”Kommunfullmäktige konstaterar att det sedan motionen lämnades in blivit klargjort att i första hand Vänersborgs kommun erbjuds att förvärva fastigheten. Behovet av en skyndsam utredning enligt första att-satsen blir då ännu större. Kommunfullmäktige noterar att utredning enligt andra att-satsen är pågående. Kommunfullmäktige bifaller utifrån detta motionen.”

Som sagt, 7 röster för den förlorande kommunledningen och 8 röster för det nya förslaget, så blev det detta yrkande som togs till protokollet, någon votering behövdes inte längre.

Ekonomichefen föredrog den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober, det borde ha blivit anledning till muntra miner men nu var det som det var – de flesta ledamöter i kommunstyrelsen kände sig nedtrumpade denna förmiddag.

Riksdagsmotioner – bra att känna till

Igår klockan 16:30 gick ridån ner – inga fler motioner kunde lämnas in under årets Allmänna motionstid. Så här beskrivs fenomenet på riksdagens hemsida: ”Den allmänna motionstiden pågår normalt från riksmötets början till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Men riksdagen kan på förslag av talmannen besluta om annan tid. Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Spännande, eller hur? Här finns verkligen en chans för var och en av de 349 ledamöterna att peka med hela handen vilken väg politiken skall gå, en möjlighet att även inför väljarna på hemmaplan visa aktivitet.

På riksdagens hemsida finns mer information:

Fakta om allmänna motionstiden

  • 1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.
  • 0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.
  • 1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.
  • 3 418 motioner lämnades in hösten 2016.

3418 – inget dåligt resultat: I runda tal nästan tio motioner per ledamot. Eller egentligen många fler, eftersom många motioner undertecknas av upp till sju ledamöter. Det finns enskilda motioner, motioner som undertecknas av flera ledamöter, sedan finns kommittémotioner och partimotioner, den sista kategorin undertecknas i regel av partiordföranden. Några väger tungt, andra mycket lätt. Det finns rader av motioner som återkommer år för år med nästan samma text. Det bör också nämnas tvärpolitiska motioner där ledamöter från flera partier skriver under, inte bara från samma block utan även över blockgränsen.

Alla motioner finns samlade på en sida, här är länken.

Har vi på lokalplan nytta av motioner som våra partikamrater i Stockholm undertecknar? Svaret är: Självfallet, här finns aktuella ställningstaganden i små och stora frågor, det finns frågor som är aktuella i riksdagen lika mycket som i regionen eller i vår kommun.

Tack och lov tävlar inte Vänsterpartiet i kategorin ”Vem skriver flest motioner?” ”Less is more” gäller istället – vilket vi vill understryka genom att vi lägger ut hela förteckningen över alla ”våra” motioner som lämnades in hösten 2016 under den Allmänna motionstiden.

Visst finns det anledning att undra …

När kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Göran Ljunggren, S, i onsdags avslutade sammanträdet, önskade han ledamöterna ”en avkopplande skön påsk” med ”flera dagars ledighet”.

Vi får väl se om alla kan leva upp till detta. Själva är vi något tveksamma. Vi undrar för mycket.

  • Under sammanträdet valdes Lars-Göran Ljunggren in som ersättare i kommunstyrelsen på platsen som blev ledig efter en avsägelse. Hur vågar S egentligen? Ljunggren var ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2007-2010. Det var en tid med ett antal präktiga skandaler med påtagliga följder för vår kommuns ekonomi. Arena Vänersborg är blott ett exempel med en slutnota på 300 Mkr som ska jämföras med ett beslut om 140 Mkr. Ljunggren ledde sitt parti till en valförlust 2010 – av 21 mandat försvann hela 9. Inte ens 2014 hämtade sig S, nu är det 14. Hur tänker S när man åter ber Ljunggren att medverka i kommunstyrelsen?
  • Vi undrar också hur det står till i våra förvaltningar. Bokslut och verksamhetsberättelser för 2015 är färdigskrivna, överallt syns det hur ansträngt det är för förvaltningarna och nämnderna att komma ifrån sina underskott utan att konsekvenserna blir alltför tuffa. Samtidigt förväntas förslag på hur man kan planera verksamheten med än mindre tilldelning 2017. Det är ju det förslag som en knapp majoritet i kommunstyrelsen enades kring. S+C+MP med sina sju mandat fick förlita sig på SD vars två ledamöter avstod från att rösta. Ägnar förvaltningsledningarna verkligen sin kraft och sin tid att jaga efter lösningar? Och vilka nämnder är villiga att skriva under på besparingar? Kan man rösta mot bättre vetande?
  • Just SD behöver ju svara på ett antal frågor. Samtidigt som man visar kalla handen mot framställningar från Barn- och utbildningsnämnden lämnas det in motioner som förutsätter en helt annan resurstilldelning. Hur vill man ha det?
  • SD agerar i övrigt i fullmäktige på ett sätt som berättigar till en enkel fråga: Hur ser man egentligen på rollfördelningen mellan det som ska hanteras i en kommun och annat som hör hemma i regionens fullmäktige eller på statlig nivå? Medan den ena motionen snabbehandlas fram till ett avslag så tar fullmäktige överhuvudtaget inte upp nästa motion.
  • SD framför också gång efter annan att staten kommer att lämna kommunerna i sticket när det gäller framtida stödresurser för att bedriva integrationsarbete med framgång. Ser inte SD lokalt att det är SD i riksdagen som vill hindra ”staten” att solidariskt stödja kommunerna?
  • Vi undrar också om man inte under flera dagars ledighet skall passa på att förkovra sig på spridda områden som normalt inte i första hand tillhör det egna ansvarsområdet:

Nej, Lars-Göran Ljunggren, det är för många som redan har vilat alldeles för länge i Vänersborg.

Och vilken roll får Vänsterpartiet?

Kommunfullmäktiges nya mandatperiod börjar (som en följd av fjolårets riksdagsbeslut om ändringar i kommunallagen) den 15 oktober istället för som tidigare 1 november. Motivet till att lägga starten tidigare var att valresultatet skulle ge snabbare avtryck i bildandet av eventuellt nya majoriteter för kommunledningen.

Här i Vänersborg förlorade M tre av sina tretton mandat och S vann två utöver tidigare tolv mandat. Här en gång till tabellen:

C FP M KD S V MP FV VFP SD Antal Ledning
1973  13 8 6  1  19  2  49  C FP M KD
1976 13 7 6 1 20 2 49  C FP M KD
1979 12 7 8 21 3 51  C FP M
1982 11 4 10 23 3 51 S V
1985 9 10 10 18 4 51 C FP M
1988 8 7 8 1 19 4  4 51 S V MP
1991 7 5 9 4 15 3 2 6 51 C FP M KD FV
1994 4 3 7 2 21 3 2 9 51 S V MP
1998 4 2 6 4 16 5 2 12 51 C FP M KD FV
2002 4 5 6 4 20 5 2 5 51 S C V
2006 5 4 9 4 21 4 2 2 51 S C
2010 3 5  13 2 12 8 4 2  2 51 FP M KD
 2014  4  3  10  2  14  6  4  2  6 51

Moderaterna har därmed fortfarande med tio ledamöter ”lika med högsta genom åren” om man bortser från 2010. Socialdemokraterna har fortfarande lägst ”genom tiderna” om man bortser från 2010.

S har förklarat sig som ”vinnare” och talade direkt efter valdagen om att föra samtal med alla partier. Som oftast i Vänersborg är S framme med snabba uttalanden som senare inte betyder något. När kommunfullmäktige sammanträder i morgon har det gått exakt en månad sedan valdagen. Åtminstone Vänsterpartiet har inte hört ett ljud från S.

Däremot har det kommit fram tillräckligt många pusselbitar för att vi ska våga dra en slutsats: När M+FP+KD med sina 20 av 51 mandat 2010 antog utmaningen att överleva fyra år som minoritetsregering, så gjorde man det i tillförsikt att S+C med sina 15 mandat skulle hålla sig till en ”tyst överenskommelse”: Om vi är överens om att vi inte är överens på ett fåtal punkter, så kan vi väl tillsammans klara av allt annat. Vi tål er, ni tål oss! Och så säger vi att vi är i opposition med varandra.

Nu ser det ut som att det blir ”business as usual” à la Vänersborg. Fast nu är det bara 18 mandat (S 14 och C 4) för en ”minoritetsregering”, det mesta tyder på att det känns alldeles för klent. Så man lägger till Miljöpartiets fyra mandat (till vilket pris återstår att se så småningom). S+C+MP med 22 öppnar för ”business as usual” fast tvärtom, M+FP+KD med sina 15 mandat denna mandatperiod är med på noterna, ”same procedure” fast med ombytta roller.

För att säga det rakt ut: Det är våra slutsatser, inget annat, vi vet inte vem som har fört vilka samtal med vem. Kanske blir det klart redan en vecka senare när nya kommunfullmäktige samlas till ett späckat första sammanträde den 22 oktober. Som förresten inleds av en ledamot från Vänsterpartiet, som sedan 1982 och genom åren har klättrat fram till positionen ”ålderspresident”.

20 + 15 av 51 under 2010-2014, 22 + 15 av 51 (med omvänd ordning) från 2014 och fyra år framåt. Är det då konstigt att Vänsterpartiet är Vänersborgs oppositionsparti ”nummer ett”? För visst kan vi vara helt säkra på en sak: Såsom socialdemokraterna röstade 2010 med de borgerliga partierna genomgående för att hålla Vänsterpartiet borta från alla poster i nämndernas presidier, så kommer de borgerliga partierna rösta med socialdemokraterna i Vänersborg för att åter hålla presidierna rena från Vänsterpartiets ledamöter. Allt är väl förberett för att ännu en gång stämpla oppositionen som ”Nej-sägare”, för så blir det ju när ordföranden lägger fram två yrkanden: majoritetens förslag som ska besvaras med ”Ja” och oppositionens yrkande där bifall uttrycks med att ropa ”Nej” vid omröstningar.

Vänsterpartiet, detta ”Nej-sägar-parti” dristar sig dock att vid ”gamla” fullmäktiges sista sammanträde lämna in två motioner som vill något. Av den gångna mandatperiodens lite mer än trettio V-motioner blev det ju  också bifall till mer än två-tredje delar. Och så fortsätter Vänsterpartiet med motioner som det inte blir lätt att yrka avslag på. Vilken röra! I Vänersborg!

Här våra motioner:

Preliminär utvärdering ”Två år med Kunskapsförbundet Väst”

Bostadsförsörjningsplan och Översiktsplan – inte samma sak och båda behövs

SD hade två, nu finns det sex ledamöter för SD

I maj 2011 inkom Kurt Karlsson, SD, med en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg där han ville se en ändring av de lokala ordningsföreskrifter till: ”Insamling av pengar medelst tiggeri, eller när insamling av pengar skall ske i samband med framförande av gatumusik, krävs tillstånd av Vänersborgs kommun.”

Under beredningen yttrade sig kommunstyrelseförvaltningen och kom fram till förslaget att avslå motionen. I kommunfullmäktige begärde Kurt Karlsson återremiss med motiveringen: ”… att ärendet skulle vidare utredas angående möjligheten att i den kommunala ordningsstadgan föreskriva att den som idkar tiggeri inom kommunen ska kunna legitimera sig och eller inhämta tillstånd. Legitimationen eller inhämtande av tillstånd skall ske utan att det inskränker på den enskildes frihet eller innebär onödigt tvång.”

Kommunfullmäktige avslog begäran om återremiss och avslog motionen. Kurt Karlsson reserverade sig inte.

I januari 2014 inkom ledamoten Reidar Eriksson, S, med en” Motion angående hjälpbehövande mitt ibland oss”. När socialnämnden i maj 2014 skulle ta ställning till motionen återremitterade en enig nämnd ärendet ”i syfte att få ett utförligare beslutsunderlag innehållande svar på de frågor som uppkom under sammanträdet”. Det gällde följande frågor:

1. Hur ser målgruppens konkreta behov av hjälpinsatser ut? Denna fråga kan belysas bl a genom dialog med målgruppen.

2. Vilka möjligheter har kommunen att i samverkan med andra aktörer att stödja dessa utsatta personer?

3. Omvärldsbevakning: Vad gör andra kommuner?

4. Vilka kontakter avser förvaltningen ta för att aktualisera frågan hos regeringen?

5. Nämnden önskar att förvaltningen återkommer med ett förvaltningsspecifikt svar med socialt fokus, senast vid socialnämndens sammanträde 30 oktober 2014.

Förvaltningen återkom – socialnämnden skall nu ta ställning vid sitt sammanträde på torsdag 25 september. På sju sidor finns utförliga redovisningar för samtliga frågor. Det blir den ”gamla” nämnden som lämnar ett yttrande om motionen via ”gamla” kommunstyrelsen till ”nya” kommunfullmäktige. Där kommer det att finnas sex ledamöter för SD. Det blir en första prövning på hur SD-ledamöter hanterar ett ärende som berör direkt ett budskap som partiet förde fram under valrörelsen. Visserligen fanns inte samma affischer i Vänersborg som sattes upp på väggarna i Stockholms tunnelbanestationer. Våra lokala representanter har dock samma uppfattning, det kunde man läsa i deras material och höra vid olika framträdanden.

”Nya” fullmäktige sammanträder första gången 22 oktober, men motionen kommer upp senare, i november eller december. Vi informerar när denna spännande fråga behandlas i kommunhusets stora plenisal.

P.S. I socialförvaltningens yttrande hänvisas till tre dokument – här finns länkarna:

SKL ”Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Socialstyrelsen ”Rätten till socialt bistånd för EU-medborgare

Göteborgs stad ”Återkoppling: Mobila EU-medborgare i Göteborg

Tredje och sista delen

Vänsterpartiet i Vänersborg är under innevarande mandatperiod ett parti i opposition. Vi har tolkat vår roll på det här sättet: Ge stöd och uppmuntran till det som är bra i kommunen för att det ska bli än bättre. Granska och framföra kritik där det finns brister. Aldrig låta kritik blir ett självändamål utan formulera nya tankar och komma med konkreta förslag.

Det är så vi diskuterat och tänkt i partigruppen. Vi har skrivit trettio motioner varav mer än hälften har bifallits av kommunfullmäktige.

Tidigare redovisade vi våra motioner som avsåg ”motioner för våra ungdomar” och andra motioner som vi sammanfattade under rubriken ”Delaktighet – öppenhet – insyn”. Här nu den tredje och sista delen. Dessa motioner gäller olika frågor, allt från ”Allmän flaggdag”, ”Earth hour”, en ”friidrottsarena” och ”promenadvägar”. Men här finns också motionen om ”Avgiftsfri kollektivtrafik” och ”Trygghetsbostäder”.

Här kommer länkar till dessa motioner:

2011-02-02 ”Gör 8 mars till allmän flaggdag i Vänersborg

2011-03-07 ”Utredning och planering av en friidrottsarena i Vänersborg

2012-03-21 ”Motion om ändring av detaljplan av Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2

2012-05-21 ”Ordning och reda på Ursand

2012-05-22 ”Skolskjutsar i Väne-Ryr

2012-11-09 ”Motion om anmälan till Earth Hour

2012-11-13 ”Hur länge kan Vänersborgarna vänta på ny bygglovstaxa?

2012-11-14 ”Korrigering av kommungränsen mot Trollhättan

2013-04-22 ”Utredning om justerade taxor för nyföretagande

2014-01-27 ”Fortsätta resan mot avgiftsfri kollektivtrafik

2014-03-25 ”Motion om naturnära promenadvägar

2014-04-08 ”Utredning om byggande av trygghetsbostäder i Vänersborg

På valdagen finns mycket att tänka på. Vallöften för den kommande mandatperioden skall vara tydliga. Men visst kan det inte vara helt fel att se tillbaka och ställa frågan: Vad har ni gjort under de senaste fyra åren? Vi törs svara på frågan.

Delaktighet – insyn – öppenhet

Tre ledord som stod högst uppe i valfoldern 2010: ”Vänsterpartiet i (V)änersborg vill!” När valresultatet var sammanställt, kunde vi konstatera att Vänsterpartiet hade fått 14.99% av alla kommunala röster och att vi hade ökat från fyra mandat i kommunfullmäktige till åtta.

Någon vecka senare kom beskedet: Socialdemokraterna gjorde gemensam sak med de fyra borgerliga partierna och valde att rösta på representanter från KD, FP och C till nämndernas presidier. Allt för att hindra Vänsterpartiet att kunna finnas på plats i kommunhuset när viktiga beslut förbereds och när samtalen förs mellan kommunledning och förvaltning.

Våra ledord ”delaktighet – insyn – öppenhet” glömde vi inte, även om vi fanns kvar som oppositionsparti under ytterligare fyra år.

Vi skrev ett antal motioner som alla syftade till att förbättra villkoren för invånarna och förtroendevalda att bli mer delaktiga, att få bättre insyn och att skapa större öppenhet.

Inte någon motion avslogs av kommunfullmäktige. Visserligen dröjde behandlingen av flera av våra motioner mer än tre år, men våra tankar hade vunnit gehör ”under tiden” och vi kunde dra tillbaka några av motionerna. Här en kort redovisning av Vänsterpartiets motioner:

2010-11-15 ”Användning av befintlig utrustning vid voteringar

2010-12-30 ”Offentlighetens tillgång till miljönämndens handlingar

2011-01-24 ”Kommuninvånarna skall få tillgång till kommunens diarium via sina datorer

2011-01-27 ”Hälsopolitiska rådets sammansättning

2011-11-21 ”Önskemål om förändringar som borde skrivas in i kommunfullmäktiges arbetsordning

2012-04-24 ”Möjlighet för nämnder att införa Öppna nämndssammanträden

2014-01-27 ”Introduktion/utbildning för förtroendevalda

2014-01-28 ”Bättre information till allmänheten om kommunstyrelsens arbete

2014-06-05 ”Inrättande av tjänst som INVÅNAROMBUD

Vi återkommer med en fortsatt redovisning av Vänsterpartiets motioner under innevarande mandatperiod.

Och så vill vi passa på att informera om:

jonas_sjostedt2_thumb

Vad Vänsterpartiet gjorde under fyra år i opposition

En avgörande fråga för varje väljare är: Vad skall förändras och förbättras under den kommande mandatperioden? Men utgångspunkten är dock alltid: Hur är det idag och vad är det som är bra idag?

På den andra frågan finns det en skillnad mellan kommunledningen som haft ansvar under fyra år och oppositionen, vars uppgift varit att granska och komma med alternativa förslag.

Vänsterpartiet i Vänersborg var i opposition. Det var vi 2006-2010 när Socialdemokraterna och Centerpartiet ansvarade för att utgifterna för Bandyarenan okontrollerat skenade iväg långt över det som fullmäktige beviljade. Det var vi även 2010-2014 när samma partier tillsammans med den moderata ledningen höll Vänsterpartiets åtta ledamöter utanför alla presidier.

Vi fick acceptera detta men fortsatte som vi alltid försökt göra: Ställa kritiska frågor och komma med egna förslag där vi bedömde att vi hade bättre lösningar för kommunens invånare. Det blev (hittills) nio interpellationer och trettioen frågor som vi ställde i kommunfullmäktige.

Det blev också (hittills) trettio motioner – mer än hälften fick också bifall av kommunfullmäktige. Här några, som vi kan ställa under den samlande rubriken ”motioner för våra ungdomar”:

2010-11-01 ”Studie- och yrkesvägledningen vid skolorna i Vänersborg” 

2011-02-15 ”Större kommunalt engagemang för ungdomarnas feriejobb

2011-03-01 ”Tillgång av fasta praktikarbetsplatser i kommunen

2011-11-21 ”Insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden

2011-11-23 ”Aktivt sommarlov för alla barn och ungdomar

2011-11-23 ”God barnomsorg på obekväm arbetstid

2013-10-28 ”Kommunalt driven fritidsgård på området Torpa

2014-06-12 ”Avgifter för musik- /kulturskolan

Det var åtta av våra trettio motioner, vi återkommer och redovisar fler.

Gruppmöte inför budgetbeslutet

Innan sommarpausen ett sista gruppmöte torsdag 12 juni med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31, I första hand gäller det ärendelistan för kommunfullmäktige onsdag 18 juni, observera starttiden 13:00. Visserligen finns ett flertal frågor kring olika punkter, men budget 2015 och frågan om flyttningen av hamnen till Vargön är av största vikt.

Vid något tillfälle bör vi räkna hur många motioner vi har skrivit under den snart gångna mandatperioden, även vad som har sagts av fullmäktige om våra motioner. Vi bör också redovisa våra reservationer för tyvärr har majoriteten inte alltid visat förståelse fullt ut.

Här i alla fall två motioner till som nästa vecka tas upp för behandling:

Motion angående musikskolans / kulturskolans avgifter

Motion angående inrättande av tjänst som INVÅNAROMBUD

Förresten, våra gruppmöten är inte bara öppna för medlemmar i Vänsterpartiet, vi uppskattar verkligen nya tankar på enskilda frågor – så inbjudan gäller alla som med intresse följer vårt lokala arbete.

Vänsterpartiets motion ”är i tiden”

Vänsterpartiet bryr sig och vill ge liv åt kommunens vision och våra inriktningsmål. Kommunens information till invånarna är en förutsättning för en fungerande dialog. Vid senaste kommunfullmäktige lämnade partiet in en motion med rubriken ”Bättre information till allmänheten om kommunstyrelsens arbete”.

Idag kom kallelsen till nästa kommunstyrelse. Ärendelistan omfattar 28 punkter varav endast tre är frågor som vandrar vidare uppåt till ett beslut i kommunfullmäktige. Allt annat avgörs och stannar i kommunstyrelsen. Vår motion borde få gehör tvärs genom alla partier, eller?

Vad är det som avgörs i kommunstyrelsen? Ta en titt på listan som visar vilka frågor som är aktuella nästa vecka onsdag.

Och vilka tre ärenden går vidare till fullmäktiges februarimöte? Förresten, februari? Det är mycket sannolikt att ordföranden ställer in februarimötet med hänvisning till att det endast föreligger ett fåtal ärenden som kan skjutas till sammanträdet i mars.  

Det första ärendet kommer från ”Personal- och förhandlingsutskottet” som efter en omröstning med tre röster mot två föreslår några förändringar i nämndorganisationen inför nästa mandatperiod, alltså med start i januari 2015. Det handlar om följande:

Fritidsfrågor som hittills har legat under Barn- och ungdomsnämnden förs över till Kulturnämnden som då kommer att heta ”Kultur- och fritidsnämnden”.  {Förvaltningen av fritidsfastigheter har redan 2013 förts över till Samhällsbyggnadsnämnden.) Som en konsekvens av förslaget minskas antalet ledamöter och ersättare i Barn- och ungdomsnämnden från vardera 13 till 11. Kulturnämnden hade 7 ledamöter och 7 ersättare, den nya Kultur- och fritidsnämnden får vardera 9.

Vad gällde omröstningen i PFU? Jo, (M) hade föreslagit att Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle föras ihop till ”Miljö- och byggnadsnämnden”. Förslaget föll redan i utskottet, kommer troligen att förlora även i kommunstyrelsen och kommer absolut inte att samla en majoritet i kommunfullmäktige, varken i februari eller i mars.

Det andra ärendet är en motion från Vänsterpartiets James Bucci. Motionen är från januari 2011 och avsåg att ”kommuninvånarna via sina datorer skall få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium”. Tre år senare föreligger en utmärkt utredning som belyser det mesta som det gäller att tänka på innan också Vänersborg gör som så många andra kommuner redan gör sedan en längre tid tillbaka. Utredningen är positiv och ger klartecken. MEN det finns ett mindre problem, kommunens system för ärendehantering är åldersdigert, skall skrotas inom en snar framtid och en upphandling av ett nytt system är förestående.

Och därför är förslaget nu efter tre års överväganden ”AVSLAG på motionen”. Visst kan det bli tokigt emellanåt?! Omröstningen i kommunstyrelsens arbetsutskott slutade 1:1 (M 1 och V 1). S och C avstod i utskottet, FP-ledamoten och inte heller ersättaren från KD fanns på plats. Eftersom utslagsrösten denna mandatperiod ligger hos ordföranden från M, så är det ”just nu” avslag som gäller. Hur det ser ut efter kommunstyrelsen nästa vecka återstår att se. Och så kommer motionen till fullmäktige, när det nu blir.

Det tredje ärendet gäller ett bemyndigande för Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa ”Taxa för viloplats vid djurkyrkogård för smådjur”. Av handlingen framgår att jordfästningen endast skall ske under tiden april-november vilket ger tillhanda att även detta ärende kan vänta till fullmäktiges sammanträde i mars.

Med andra ord: Inget fullmäktige i februari, full fokus på kommunstyrelsen.

Tid över att engagera sig i valrörelsen inför valet till Europarlamentet. Tid över att förbereda ett bra program för 8 mars.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv