Medlemsmöte

Kommunfullmäktige ställs in – men inte vårt gruppmöte

Nu kom beskedet – februarimöte för kommunfullmäktige är inställt, nästa sammanträde enligt plan först 28 mars. Vänsterpartiets gruppmöte dock enligt vår planering – måndag 12 februari med start 18:30. Två punkter behöver diskuteras:

 • Vilka synpunkter har Vänsterpartiet för ramsättningen för det fortsatta arbetet med MRP (mål- och resursplan) 2019? Nämndernas överläggningar under mars och april sker med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut 28 februari. Då bestäms vilka ramar, vilket utrymme, som nämnderna får för sin planering. Vårt parti som alla åtta andra partier har tid fram till onsdag i den kommande vecka att lämna besked.
 • För närvarande sker ett arbete i PFU (personal- och förhandlingsutskott) som gäller den politiska organisationen under nästa mandatperiod. Skall det ske förändringar för våra nämnder, styrelser och utskott? Nu finns flera tankar som alla partier bör ta ställning till.

Välkommen till gruppmötet! 

Längre fram i veckan har Vänsterpartiet ett medlemsmöte, torsdag 15 februari, med start 18:30. På medlemsmötet fastställer vi vår lista för kommunalvalet 9 september 2018.

Medlemsmöte ikväll, kommunstyrelsen onsdag

​Med tanke på Vänsterpartiets kongress 9-11 februari i Karlstad, vårt eget årsmöte 24 februari, distriktets årskonferens 3 mars och distriktets valkonferens 4 mars, på Folkhögskolan i Ljungskile, och med uppgiften att ta fram den egna kommunala valsedeln, ja, då finns gott om samtalsämnen och uppgifter för våra medlemmar. Medlemsmöte ikväll, tisdag 16 januari med start 18:30 i vår lokal på Kronogatan 31. (Styrelsen träffas dessförinnan klockan 17:00.)

Kommunstyrelsens sammanträde på onsdag kan man se på olika sätt. Det är kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, som bestämmer över dagordningen, det är hon som avgör vilka föredragningar som planeras och hur mycket tid var och en av handläggarna skall få. Ordföranden går nog inte i takt med övriga ledamöter i kommunstyrelsen. Det är väl inte tanken att bara komma, sätta sig och säga ja?

Eller vad sägs om följande tidsplan?

​8.30-8.50   Förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra Götaland och Västtågsutredningen – Målbild Tåg 2035

8.50-8.55   Samverkansavtal med Forum Vänersborg m.fl.

8.55-9.05   Uppdragsavtal 2018 (vuxenutbildning) – Kunskapsförbundet Väst

Förslaget om ny zonstruktur för Västtrafik innehåller mycket plus men även åtminstone en rejäl tankeställare. Långa resor med Västtrafiktåg i Västra Götaland behöver inte vara dyra, men detta gäller inte om resan går via Göteborg. Enkelbiljett för en resa från Onsjö in till Vänersborg ser ut att kosta samma belopp som att åka tåg från Vänersborg till Borås via Herrljunga. Så visst kan det bli en del frågor.

Västtågsutredningen berör för vår del framförallt frågan om tågstopp i Brålanda och Frändefors. Och förslaget till beslut innebär att kommunstyrelsen absolut vill se att det äntligen händer något. Samtidigt innebär ett ja att kommunen binder upp sig till investeringar som framöver kan ligga på två gånger 25 miljoner kronor. Borde ge upphov till att några ledamöter vill utbyta tankar kring detta.

Fem raska minuter för att höra mer om avtalsförslaget med Forum Vänersborg. Förslaget innebär bl a att Vänersborgs kommun bidrar till Forums verksamhet med 650 000 kronor årligen. Är det så självklart att kommunstyrelsen kommer att säga ja till ett avtal som väcker fler frågor än det ger svar på?

Ett önskemål som Vänsterpartiet länge har haft: Kommunstyrelsen (helst kommunfullmäktige egentligen) behöver ta del av vilka vuxenutbildningar med vilken omfattning vi kan förvänta oss från Kunskapsförbundet Väst. Avtalet gäller 2018 och vårt nästa önskemål lyder: Beslut om 2019 borde komma än tidigare under hösten 2018, så att det också finns utrymme för att lämna alternativa förslag. Idag är det bara att tillstyrka förslaget. Ännu en gång dock, det är en framgång att underlaget i sin helhet kommer till kännedom för alla ledamöter i kommunstyrelsen.

Sedan var det en motion från Vänsterpartiet, en motion som barn- och utbildningsnämnden ställde sig bakom. Våra ledamöter ska försöka vinna gehör för ett annat, ett bättre beslut i kommunstyrelsen.

Här först kommunledningens förslag:

 1. Kommunfullmäktige bifaller motion om utredning av skolpersonalens
  arbetsbelastning och arbetsmiljö.
  2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och
  redovisa som anteckning på meddelandelistan till kommunfullmäktige senast
  hösten 2018.
  3. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.

Och här Vänsterpartiets förslag:

 1. Kommunfullmäktige bifaller motion om utredning av skolpersonalens
  arbetsbelastning och arbetsmiljö.
  2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag atti samverkan med barn- och utbildningsnämndenutreda frågan och redovisa som anteckning på meddelandelistan till kommunfullmäktige senast hösten 2018.
 2. Utredningen bör mynna ut i konkreta förslag som visar vilka sätt att minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön som är lämpligast och vilka mål som ska nås. Förslagen bör också kostnadsberäknas.
 3. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.

Vi får se hur detta vårt förslag tas emot.

Och vi får se hur tidsplanen för förmiddagen håller. Det finns ingen mening i att sitta i sammanträden onödigt länge. Målet bör dock vara att alla ledamöter känner sig säkra på att veta vad som beslutas. Och då är nog bäst att ställa frågor, annars får man inga svar.​

Medlemsmöte onsdag 11 oktober

Styrelsen träffas redan 17:30, medlemsmötet börjar 18:30 i vår lokal på Kronogatan 31.

Vänsterpartiets kongress är 9 – 11 februari 2018 i Karlstad. Från Vänsterpartiet Fyrbodal deltar fem ombud. På onsdagens medlemsmöte bestämmer vi vilka som ska nomineras till ombud eller till ersättare.

Temat för medlemsmötet är BOSTÄDERMagnus och Kenneth, som är Vänsterpartiets representanter i styrelsen för Vänersborgsbostäder AB, har varit på studiebesök i Linköping, i ”Vallastaden 2017”, årets stora bo- och samhällsexpo. Med utgångspunkt från deras berättelse och deras bilder kan vi föra samtal över bostadsprojekt aktuella för Vänersborg. 

I Vänersborg är vi i slutskedet av arbetet kring en ny Översiktsplan. I juni antog fullmäktige nya RIKTLINJER för ett BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM. Samtidigt är nya detaljplaner på gång. Här två exempel: Niklasberg 14 och Penséen, ett centrumprojekt från kommunens bostadsbolag Vänersborgsbostäder.

I riksdagen avslutades nyss den allmänna motionstiden. För den som vill läsa på innan medlemsmötet finns två pinfärska motioner från Vänsterpartiets riksdagsgrupp:  En demokratisk, jämlik och hållbar stad och en uppdatering av partimotionen Bra bostäder åt alla

Välkomna till vårt medlemsmöte.

Nya tag – höstens första medlemsmöte

Hängmattan i all ära, men nu är det åter dags att kolla almanackan och förbereda för möten och sammanträden. När kommunstyrelsens arbetsutskott samlas på måndag, är Vänsterpartiet inte med. Ingen av våra företrädare har en plats i utskottet, men tidigare var vi alltid med på annat sätt: Kallelsen och samtliga handlingar fanns på kommunens hemsida. Den som ville ”läsa på” hade möjlighet att göra detta. Sedan försvann först handlingarna, därefter även kallelsen. Hittills har ingen kommit med en förklaring varför kommunledningen valde att ändra på rutinerna. En märklig kontrast till öppenheten som kommunerna säger sig vilja eftersträva. Se t ex rapporten ”Öppenhetsindex 2017 – toppen och botten”.

När sommarpausen började var vi många som noterade på en egen ”2do-lista” vad som skulle behöva läsas. Vid vårt första medlemsmöte får vi väl förhöra varandra vad som har blivit gjort av alla goda tankar. Medlemsmötet på torsdag med start klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Vi ägnar kvällen åt planeringsarbete för hösten och för inledningen av valrörelsen inför valet 2018. Planeringen har sin utgångspunkt i tre utbildningslördagar för partiernas styrelser i Fyrbodal som ordnades i april och maj. Utbildningen var samordnad över hela landet. Vänsterpartiet har fått god ordning på samarbetet mellan den centrala, regionala och lokala nivån.

Läsningen då? Bland alla skrifter och rapporter finns flera underlag som kommer väl till pass vid kommande större beslut. Vänersborg förväntas besluta om en ny Översiktsplan innan årets slut. Dessutom beslutar kommunfullmäktige i november om investeringsdelen i mål- och resursplanen för 2018, det hade man tagit undan i juni när budgetbeslutet i övrigt klubbades. Här en skrift från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): ”Klimatet – så klart!”  Tankar kring ”Klimatanpassning” och ”Fortsatta steg mot minskad klimatpåverkan” bör finnas med när vi prioriterar vilka investeringar som ska komma först och vilka som måste anstå till senare. Detta gäller självfallet också för den slutliga utformningen av översiktsplanen.

Medlemsmöte och Röd Lördag

Medlemsmöte torsdag 12 januari 2017 med start 18:00 i  vår lokal Kronogatan 31.

Kvällens tema är kommunens arbete med frågor kring ”Folkhälsan”. Vår ordförande, Marianne Ramm, berättar från ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”. Här information från kommunens hemsida om rådets uppgift och sammansättning:

Val av ledamöter i Rådet för hälsa och social hållbar­het
Kommunen har tillsammans med Västra Götalandsregionen ett råd för folkhälsofrågor. Rådet hette tidigare ”Hälsopolitiska rådet”, men heter nu ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”. Vid dagens sammanträde [läs: 2016-02-10] bestämde Kommunstyrelsen att följande personer ska representera kommunen i rå­det under år 2016-2018:
Ledamöter:
Kenneth Borgmalm (S), ordförande
Mats Andersson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Marianne Ramm (V)

Två sagar senare är det dags att ta på sig den varma röda jackan för det nya årets första Röda Lördag

Motsägelsefulla signaler

Veckans extra kommunstyrelsemöte tog på krafterna. Förberedelserna var ansträngande och även debatten och beslutet var på många sätt jobbiga. Ingen av partiernas femton ledamöter gick till mötet med någon annan avsikt än att verka för fortsatt naturbruksutbildning och särskoleverksamhet vid Nuntorp.  Det som skilde var hur vi uppfattade frågeställningen.

På den ena sidan fanns S och C, det tredje partiet ur kommunledningsminoriteten, MP, hade anmält förhinder för sin ordinarie ledamot Marika Isetorp och även för ersättaren Per Sjödahl. Det är bara att beklaga att Miljöpartiet återigen inte hade möjlighet att bekänna färg, nu när det gällde.

På den andra sidan fanns tre borgerliga partier, M, L och KD samt SD och V. Alla dessa partier hade också på olika sätt tidigare uttalat att det absolut var ett lokalt och regionalt intresse att naturbruksutbildningen kan bedrivas i Dalsland.

Vad var skillnaden? S och C begränsade i beslutsförslaget och i alla inlägg under sammanträdet ärendet till att endast gälla ett ja eller ett nej till frågan om kommunstyrelsen (och senare kommunfullmäktige) godkänner att det helägda Fastighetsbolaget förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 för 38 Mkr från regionen.

Majoriteten i kommunstyrelsen begärde en återremiss med motiveringen att beslutsförslaget borde förtydliga avsikten med förvärvet och bättre klarlägga förutsättningar för att hela affären inte skulle landa fel eller sluta med en brakförlust. Landa fel, eftersom ett antal frågetecken kring EU-statsstödsregler inte kunde redas ut. Brakförlust, eftersom ett flertal hittills okända aktörer behövde tillkomma för att ekvationen kunde gå ihop. Och så fanns det redan i underlaget tydliga skrivningar om en mycket hög risknivå. 38 Mkr för Vänersborgs kommun är ju inga småpengar att spela med!

Det blev återremiss. Och nu passar kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, på att berätta vid varje tillfälle som ges att det var de andra som sabbade planen och sade nej. Det är inte bra för vår kommun att ordföranden uppenbarligen inte förmår att inse att det hade funnits möjligheter att komma till ett enhälligt och positivt beslut. Varför började man inte i god tid efter regionfullmäktiges nedläggningsbeslut i september 2015? Det tar sin tid att lägga pusselbitar på rätt plats! Och det krävs viss skicklighet och inlevelse för att se bilden växa fram och bli klar.

Överraskande nog finns också tecken på att kommunstyrelsens ordförande kanske börjar förstå bättre. Två gånger i rad har kommunledningen förlorat budgetomröstningar och tvingas regera med en budget som i debatten förkastades som skadlig för kommunens sunda utveckling. Nu avslöjar ett förslag som skall tas upp för beslut i kommunstyrelsen 9 november en icke oväsentlig förändring. Förslaget diariefördes dagen efter kommunstyrelsens extra sammanträde och inleds med följande text av ekonomichefen:

”På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret arbetat fram en delvis ändrad process och tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2018-2020. Till skillnad från tidigare år utökas budgetberedningen med ett antal insynsplatser. Den nya budgetberedningen består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppledarna från partierna Sverigedemokraterna, Välfärdspartiet och Vänsterpartiet får var sin insynsplats i budgetberedningen. Varken budgetberedningen eller insynsplatserna har någon ersättare.”

Snyggt och välbetänkt, det borde ge bättre förutsättningar för hela processen som är tänkt att avslutas med en omröstning i kommunfullmäktige 21 juni 2017.

Kommande vecka har vi ett medlemsmöte och Röd Lördag, dessutom är det tre sammanträden i kommunen som hanterar viktiga frågor.

Vårt medlemsmöte är på måndag 24 oktober med start klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31 – ”Bostäder” är temat.

På tisdag är det direktionen i Kunskapsförbundet som bl a tittar på delårsrapporten per augusti. Därutöver är det väl framförallt diskussionen kring en informationspunkt: Vilka program skall starta hösten 2017 och hur många platser skall erbjudas på förbundets tre olika gymnasieskolor?

På onsdag är det kommunfullmäktige. Här gäller det kommunens delårsrapport per augusti som skall fastställas. En interpellation från Vänsterpartiet lockar förhoppningsvis representanter också från andra partier upp i talarstolen. Hur kommunstyrelsens ordförande ser på frågan kring finansiering av yrkesvuxplatser framgår av hennes interpellationssvar som redan har diarieförts.

På torsdag är det socialnämnden. Som så ofta när det gäller socialnämnden tycks det inte finnas anledning att förutspå skiljaktiga uppfattningar kring några av den långa raden intressanta punkter på föredragningslistan.

För Vänsterpartiet återstår sedan RÖD LÖRDAG på oktobermarknadsdagen, det blir spännande att finnas ute en lördag när ”alla andra” också är det, normalt kryllar det verkligen inte av lördagsflanörer när vi träffas i gågatekrysset.

Medlemsmöte tisdag 5 april

Det saknas inte diskussionsämnen för våra medlemmar. Visserligen var tanken att höra mer om Vänsterpartiets framgång i samtalen med regeringen på partiföreningens extrainsatta möte 14 april, men så ”bubblade det över” precis dagen före vårt ordinarie medlemsmöte för april.

Läs, hör och se mera här:

”10 vänstermiljarder till bättre välfärd”

”Välfärdsmiljarder till kommunerna”

”Välfärdsmiljarderna”

”Vi satsar 10 miljarder per år på välfärden”

Allt går ju parallellt, fast det som sker på kommunal nivå i Vänersborg pekar åt rakt motsatta håll. Här planeras för Mål- och resursplanen 2017, där våra lokala socialdemokrater tvärtom har anbefallit sparprogram och lagt ut ”effektivitetsbeting” för skola, vård och omsorg. Bokslutet och verksamhetsberättelsen är uppe i kommunstyrelsen i veckan, med ett oväntat överskott å ena sidan och nämndernas bistra verklighet å den andra.

Och vi kommer säkert också att behöva samtala om ”Wargön”, om den tilltänkta nya hamnen och minoritetsstyrets fartblindhet och vår egen ambition, att vilja förankra stora politiska spörsmål med krav på korrekta underlag och en långsiktig hållbar planering.

Men vi ska också hinna med att planera vidare för våra aktiviteter under våren, bl a för tre RÖDA LÖRDAGAR (23 april, 28 maj och 11 juni).

5-8 maj har Vänsterpartiet sin kongress i Örebro – Åsa Olin är med i delegationen från distriktet Älvsborg. Hon berättar kort om hur delegationen förbereder sig.

Välkomna till medlemsmötet tisdag 5 april med start 18:00 i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31.

Medlemsmöte på torsdag – samtal med Hyresgästföreningen

Torsdag 11 februari har lokalorganisationen i Vänersborg månadens medlemsmöte i partiets lokal på Kronogatan 31, start 18:00.

Som alltid är vårt medlemsmöte öppet för den som intresserar sig för partiets arbete och vill veta mer om oss.

Till detta möte har vi inbjudit Hyresgästföreningen till ett samtal. Vi försöker att förbereda oss så att diskussionen kan leda oss framåt. Hyresgästföreningen är synnerligen aktiv och har många synpunkter på vilka beslut som borde fattas i vår kommun och i vår region.

Hyresgästföreningen har skrivit ”lokala” bostadspolitiska program – här tankarna som gäller just Vänersborg.

Som bakgrund kan man ta och se efter hur Länsstyrelsen i Västra Götaland sammanfattar beskrivningen av bostadsläget i Vänersborg – informationen är från december 2015.

Hyresgästföreningens verksamhet beskrivs på ett tydligt sätt på föreningens centrala hemsida: Våra viktigaste mål”. Där finns länken till föreningens broschyr: ”Förslag till en ny Bostadspolitik

Där kan man läsa om ”Inflytande”, om ”Boendekostnad”, ”Ett hållbart boende”, ”Ett tryggt boende” och om ”Bostadsbrist och byggande”.

Slutligen finns också mycket läsvärda rapporter och utredningar från Hyresgästföreningen, underlag som det är bra att känna till för den som vill grunda sitt kommunpolitiska arbete kring bostadsfrågor på mer än intuition och känslor.

Det började talas ganska mycket om bostadsbristen sedan några år tillbaka, men antalet nyanlända har ju dramatiskt ökat behovet att något måste ske ganska omgående. Det finns dock mycket olika uppfattningar om vilka lösningar som är rätt. För Vänsterpartiets del gäller också i frågan om bostadsbristen att vi inte kommer att ställa svaga grupper mot varandra. ”Bostad först” gäller för alla som kämpar för att skaffa sig rimliga förutsättningar för sig själva och den egna familjen: bostad, utbildning, arbete och förvärvsinkomst är grundpelare för alla.

När regeringen nyss startade samtal kring bostadspolitiska målsättningar med de fyra allianspartierna och Vänsterpartiet, formulerades vårt partis utgångspunkt så här.

Idag kom också en rapport som vi behöver ta till oss: ”Boende med konsekvens : En ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad”

Välkommen till vårt medlemsmöte på torsdag.

Lördag 27 februari har Vänsterpartiet Vänersborg sitt årsmöte. Information och underlag skickas till alla medlemmar.

Kategorier
Arkiv