Medborgarförslag

Efterlängtat besked om gratis kollektivtrafik – och lite annat

I våras avslog kommunstyrelsen ett medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Vänsterpartiet lämnade in en reservation där vi klargjorde att vi hade för avsikt att återkomma senare.

Det ska vi också göra – och denna gång ser det avsevärt bättre ut att få gehör för ett sådant förslag.

Det finns två inlägg som dök upp igår och idag. Vänsterpartiet centralt meddelade ytterligare en framgång i de pågående budgetförhandlingarna: Vi inför ett bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet. Regeringen följde upp med ett pressmeddelande: ”Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven”.

Förresten – regeringens hemsida: Det är ganska lätt att hålla sig ajour, t ex om det som komma skall i samband med att riksdagen samlas snart igen till höstens arbete. Vi väntar på budgetförslaget – och då finns alltid aktuell information på fliken ”Statens budget”.

Vid lunchtid idag fanns ytterligare en information som Vänersborg verkligen väntade på. Här den avgörande meningen:

”Arbetet med att ersätta slussarna i Trollhätte kanal, med koppling till Vänersjöfarten, föreslås också påbörjas under planperioden.

Den meningen finns i kortversionen av Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029”. Förslaget presenterades på en pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Klockan 13:30 publicerades hela rapporten, och då var det dags att nyktra till omgående: ”Det finns flera namngivna investeringar i planförslaget som inte inryms i sin helhet under planperioden. Det innebär att de ligger med slutligt genomförande och finansiering efter 2029. …. samt Vänersjöfarten Trollhätte kanal/Göta älv. De kostnader som på så sätt behöver finansiering efter planperioden uppgår till cirka 58 miljarder kronor.

”…. till förmån för eget yrkande”

Det händer att vi undantagsvis använder oss av den vanligast förekommande texten vid reservationer i våra kommunala nämnder och styrelser. Det händer dock sällan.

Majoritetens beslutsförlag förankras i utförliga tjänsteutlåtanden från någon i den kommunala förvaltningen. Beslutsförslaget och underlaget har ett samband. Beslutsförslagets hela syfte tydliggörs i texten från förvaltningen.

När vi har invändningar som är så starka att vi behöver formulera ett avvikande yrkande, så kan det bero på att vi kommer till rakt motsatt slutsats eller att vi skiljer oss på en eller flera punkter som finns i beslutsförslaget. Det kan hänga ihop med att vi tycker att underlaget vinklar fel, att underlaget utelämnar väsentliga fakta eller värderar frågorna på helt annorlunda sätt än vi gör.

Många kommunala beslut ingår i en process, ett ärende tar sällan slut utan dyker upp på nytt, en gång om året, eller ingår senare i ett annat ärende. Lämnar vi bara ett yrkande, kort och koncist, så återges det givetvis i protokollet. För stunden minns många vad vi ville, men det varar sällan länge. Nya ärenden tränger på och kräver uppmärksamhet.

Tolkning av ett yrkande blir svårare ju längre tiden går och då hjälper det föga att det även noterades att vi reserverade oss till förmån för vårt eget yrkande. Det bidrar inte mycket.

Vi kan i två ärenden visa varför en längre reservation kan vara en fördel, hur reservationer kan utgöra den röda tråden när frågorna upprepar sig, när t ex en beslutsprocess stoppas och senare tar fart på nytt.

Idag ett ärende som gäller Vänersborgs kommuns avsikt att förtäta ett område fast åtskilliga familjer kring området har framfört sin bestämda uppfattning att kommunen går emot kommuninvånarnas intressen och uppfattning. Nej, det handlar absolut inte om ett praktexempel för det som påstås att allehanda gnällspikar brukar säga: Bygg gärna, det behövs, bara ni inte bygger i min bakgård.

Först länken till ärendet på kommunstyrelsens lista. Beslutet blev enligt förslaget. Vänsterpartiet yrkade först på återremiss och i andra hand på avslag men förlorade i båda omröstningarna.

Här vår reservation som nu finns med när ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

I reservationen nämns en inlaga från de berörda grannarna till området – den finns här.

Av reservationen framgår att ärendet har behandlats tidigare – se här hur Vänsterpartiet tidigare har tagit ställning, dels på hemsidan, dels på olika bloggar, t ex här eller här.

I reservationen nämns också en motion som förenade fyra partier ”då”, några har nu ändrat sig.

Det har också funnits ett medborgarförslag som inte fick majoritet i kommunfullmäktige, även där reserverade vi oss.

Förresten, det gäller grönområdet i övre vänstra kanten. Fast det är klart, man tar bara bort en tredjedel, resten är ju nästan lika stort som hela Hyde Park.

Dump

Senast i november …

Medborgarförslaget i Vänersborg? Nu blir det verklighet även i Vänersborg!

Den 30 juli efterlyste vi på vår hemsida hur kommunfullmäktiges beslut från november 2012 skulle hanteras. Nu dröjde det inte ens två veckor tills vi fick svar. Ett bra svar!

Om allt går rätt så tillstyrker kommunfullmäktige i slutet på september förslaget som nu finns i kommunens diarium. När fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft i slutet på oktober gäller att ”den person som är mantalsskriven i Vänersborgs kommun och som uppnått rösträttsåldern 18 år, har rätt att väcka talan i Kommunfullmäktige genom ett medborgarförslag”.

Om nu .. ack ja! Om nu en motion från Vänsterpartiet också hade behandlats och tillstyrkts skulle det finnas en möjlighet för allmänheten att själv klicka sig fram till handlingen i diariet och läsa hela förslaget. Men det dröjer lite till!

Hur menar vi?

Vi har under en längre tid haft denna annons i en lokal tidning: 

annonsen

Kanske dags att förnya texten men innan vi gör det vill vi ännu en gång betona hur viktigt vi tycker att budskapet har varit och fortfarande är. I kommunens vision står ”En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande.” I vårt valmaterial 2010 förklarade vi oss vilja arbeta för att delaktighet och inflytande skulle bli ”på riktigt”. 2010 avslutades mandatperioden där S och C som kommunledning motarbetade visionen å det grövsta. Sedan dess har det inte hänt särskilt mycket, tyvärr. Den borgerliga mini-alliansen M, FP och KD brister i handlingskraft. Medborgardialogen har inte kommit längre än några mindre lyckade försök att hitta rätt form. Medborgarförslag är på gång men det mesta går med snigelfart i Vänersborg.

Vänsterpartiet har lagt ett antal motioner för att försöka få till stånd modernare arbetsformer i våra nämnder och styrelser och i kommunfullmäktige. Men motionerna ligger sedan två, tre år nu och det börjar bli tveksamt om det fattas beslut innevarande mandatperiod. En motion kommer dock upp till hösten: ”Öppna nämndssammanträden”. Den 25 september förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut att i princip säga ja till ”möjligheten”. Längre fram kan sedan varje nämnd besluta om man vill ha ”vanliga medborgare” i sammanträdesrum där ärenden behandlas och beslutas. Vågar man hoppas på att någon nämnd redan 2014 vågar fatta ett sådant beslut? Eller blir det endast ett steg på vägen, kanske med beslutsformuleringen ”i princip ja, men det får avgöras av NYA nämnden efter valet i september 2014”?

Så kanske bör vi ändra vår text i annonsen. ”Vad vill Vänsterpartiet i Vänersborg? Bäst att kolla – följ vårt lokala arbete på hemsidan.”

 

Medborgarförslag – hur går det?

Vid kommunfullmäktige 14 november 2012 förvånades nog en och annan: Från kommunstyrelsen kom förslaget att förkasta tanken att införa ”medborgarförslag” i Vänersborg, endast fyra av femton ledamöter i kommunstyrelsen ville säga ja. Men det hände något den kvällen och innan ordföranden klubbade beslutet hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet fått följe av samtliga ledamöter i kommunfullmäktige: Femtioen ledamöter fattade ett enhälligt principbeslut att införa ”medborgarförslag”.

Nu ankommer det på kommunledningen att se till att beslutet följs och att förutsättningar klargörs hur exakt reglerna för medborgarförslaget skall utformas i Vänersborg. Kommunledningen – vem är det? Å ena sidan är det kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) som borde känna det angeläget att beslut som ”hans” fullmäktige fattar skyndsamt förverkligas, å andra sidan är det kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) som är den som har ett avgörande hur frågorna prioriteras.

Än tycks det inte hända något alls, i alla fall tycks inget mogna fram till nästa beslut under februari. Kanske kommer något i mars? Eller april? Eller innan sommarpausen? Tempo och beslutskraft är inte någonting som utmärker den svaga kommunledningen. Det förvånar inte heller, det tär att behöva ändra sig så ofta under beslutsprocessen. Det är aldrig roligt för någon att ”leda” och ändå förlora gång på gång vid omröstningar.

Hur som helst, här lite aktuell statistik hur det går för ”medborgarförslagen” i andra kommuner, det är över tvåhundra kommuner där ”medborgarförslaget” har funnits rätt så länge. Siffrorna kommer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), insamlingen av uppgifterna gjordes av Statistiska Centralbyrån (SCB). 

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv