Kunskapsförbundet

Titta där – några visar musklerna

Kunskapsförbundet Väst, Vänersborgs kommun och Trollhättans kommun – alla tre är mottagare av en mycket kritisk rapport från revisorerna.  Vi berättade om rapporten redan 6 mars på Vänsterpartiets hemsida. Fyra dagar senare publicerade lokaltidningen TTELA två artiklar kring rapporten.  Samma dag satte företrädare för M, L och KD i Vänersborg sin namnteckning under en gemensam motion som nu kommer att tas upp i kommunfullmäktige i Vänersborg.

Det finns åtskilligt vi undrar över när vi granskar texten och yrkandet.

”Tanken med förbundet var (1) att samordna resurserna kring gymnasie- och vuxenutbildningarna i Tvåstad och därigenom uppnå en högre kvalitet för eleverna (2) i en tid av vikande elevunderlag (3) samtidigt som man åstadkom en god resurshushållning(4). Nu har tre år gått och vi kan tyvärr konstatera att inget av det ovan nämnda har inträffat.”

  1. Vår uppfattning: ”Tanken med förbundet är ….” – har ni övergett tanken?
  2. En högre kvalitet för eleverna – förbundet är på väg mot högre kvalitet.
  3. I en tid av vikande elevunderlag – också det har tyvärr inträffat.
  4. God resurshushållning – den utmärker förbundet, men från början och egentligen fortfarande gäller att förväntningarna är högre än viljan att betala vad det kostar.

Förbundet ansvarar för verksamheten, två kommuner ger förbundet pengarna. Om kommunerna inte betalar, måste förbundet minska sina utgifter – hur kan man då förvånas över att antalet lärare minskar? Revisorernas rapport beskriver utförligt att kommunledningarnas beteende har hindrat förbundet från att fatta långsiktiga beslut, ingen önskar ad-hoc-lösningar. Motionen gör en snäv tolkning av revisorernas rapport.

Förbundet har precis påbörjat sitt fjärde år. Under två av de första tre åren var en av motionärerna, Gunnar Lidell, M, ordförande i kommunstyrelsen i Vänersborg. Vi har läst varje protokoll och minnesanteckning från ägarsamrådet, inte någonstans framkommer att Gunnar Lidell under 2013-2014 eller senare (nu som kommunalråd utsedd av oppositionen) har påtalat det hemska spelet som kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan beskylls för i motionen.

Varför valde M, L och KD att byta ut sina ledamöter och ge uppdraget till nya representanter utan erfarenhet från förbundets arbete under den nya mandatperioden? Motionen gör gällande att man haft ögonen på problemen länge, då borde man beaktat behovet av kontinuitet.

Nästan lika tyst som Gunnar Lidell tycks vara i ägarsamrådet är partiernas företrädare i förbundets direktion. Där finns två borgerliga representanter som verkligen tar för sig, båda tillhör Centerpartiet Trollhättan. Att Centerpartiet i Vänersborg snart inte längre finns märks på två sätt: ”Alliansens” motion borde ju komma från fyra partier, men i Vänersborg är C idag identiskt med S, så till den milda grad att S tog alla platser i direktionen, C från Vänersborg finns ingenstans.

Motionen kom i anslutning till revisorernas rapport, en kompakt och lång rapport, fylld med beskrivningar av ett invecklat och komplicerat rävspel. Med all respekt har vi anledning att tvivla om Tove af Geijerstam , L, Marie-Louise Bäckman, KD, och Lena Eckerbom Wendel, M, verkligen har satt sig in i rapportens frågeställningar och slutsatser innan de satte sina namnteckningar på Gunnar Lidells motion.

Själva yrkandet föranleder också funderingar.

Att få ordning och klarhet kring regelverket var också syftet med Vänsterpartiets motioner, tre i antal, men dessa tycks ha kommit från fel håll. Att det är så svårt att hålla sig till sakfrågorna.

Till frågan om alternerande ordförandeskap. Vi håller med om att en ordförande som inte varit särskilt framgångsrik i sitt ledningsuppdrag kan och bör ersättas av någon som kanske lyckas bättre, men för oss spelar det överhuvudtaget inte någon roll om ordföranden kommer från Vänersborg eller Trollhättan. Vad föranleder denna punkt i yrkandet?

Slutligen öppningen för ett utträde ur förbundet. Vi vill ordna upp det som med all rätt kritiseras av revisorerna, öppet och ärligt, i direktionen och i vår egen kommun. Med tanke på hur lite förståelse Vänersborgs kommunledning under Marie Dahlin, S, Bo Carlsson, centerpartiet, och Marika Isetorp, MP, visar för vår kommuns grundskola och förskola, skräms vi av tanken att gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen skall föras ”hem till Vänersborg”.

Ska KFV växla in på rätt spår?

I veckan diarieförde Gert-Inge Andersson och Torsten Gunnarsson, förtroendevalda revisorer hos Kunskapsförbundet Väst, rapporten ”Granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst”. Hos kommunkansliet i Vänersborg diariefördes samma rapport från PwC av två av kommunens sju revisorer, Thomas Boström undertecknade som ordförande tillsammans med Torsten Gunnarsson. Deras missivskrivelse är i stort sett identiskt med den förstnämnda skrivelsen. En tredje skrivelse med nästan samma innehåll är undertecknad av Rolf Elamsson och Gert-Inge Andersson, ordförande och vice-ordförande för revisorerna i Trollhättan.

Kommunstyrelserna i Vänersborg och Trollhättan samt Kunskapsförbundets direktion förväntas lämna ett svar senast 2016-06-18. Rapporten överlämnades ”för kännedom och åtgärd i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för rapportering” (Vänersborg), medan önskemålet i Trollhättan lyder: ”Vi förutsätter att alla berörda parter nogsamt tar del av synpunkterna i rapporten, som överlämnas för kännedom och beaktande”. Den anvisningen avslutar också missivskrivelsen som vänder sig till direktionen i Kunskapsförbundet.

Kännedom är en sak, åtgärd en annan. När det gäller kännedom är det kanske av betydelse att citera en rad från utskicket till förbundets ledamöter: ”Revisorerna vill att ni får rapporten redan nu, men föredragning från våra revisorer och PwC sker på direktionssammanträdet den 26 april 13:00- 14:30.” Nu gäller det att läsa, att läsa och förstå, att läsa, förstå och samtala. För den här gången duger det absolut inte med vad som oftast brukar ske:. Att de politiskt valda ledamöterna rutinmässigt ställer sig bakom tjänsteyttrandet från förvaltningen.

Sådant kan ju vara helt i sin ordning i de flesta fall. För det är så att granskningar görs regelbundet och återkommande på en mängd olika verksamhetsområden. Anmärkningar är oftast få, förslag till förändringar och förbättringar kan räknas på ena handens fingrar. Funkar det bra, så syns det i rapporten – och då gäller raka spåret från inkommen rapport över förvaltningens ställningstagande till politikernas godkännande av svaret.

Nu gäller annat: Redan frågan om ”kännedom” kräver en ordentlig arbetsinsats, att ta sig från sida 3 ”Sammanfattningen” till den sista kritiska synpunkten på sidan 25 kommer att upplevas som en krävande utmaning. Kanske inte så mycket för alla ledamöter i direktionen, några har ju brottats med frågorna sedan förbundets tillkomst 2013. Men för de flesta politiker i kommunstyrelsen i Vänersborg kommer uppgiften att bli tuff, för en sak som nämns i rapporten upprepade gånger är ju alldeles korrekt: Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har fått kännedom om förbundets frågor i den utsträckning som det egentligen skulle ha behövts.

För Vänsterpartiet i Vänersborg kan vi konstatera att rapporten tycks svara på våra frågor som vi har uttryckt i flera motioner. Vi har ju inte bara skrivit motioner och reservationer i Vänersborg, i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen, utan det har vi också gjort i förbundet. Här några exempel:

I rapporten nämns på sida 21 en reservation … mot direktionens förslag till beslut att ”direktionen noterar informationen”. Rapporten anger dock felaktigt datum, Vänsterpartiet Vänersborg reserverade sig 2015-05-27.

I Vänersborg lämnade Vänsterpartiet i september 2014 en motion Preliminär utvärdering – Två år med Kunskapsförbundet Väst” som bifölls: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och förutsätter att utredning samt förslag sker ur Vänersborgs kommuns perspektiv.” Det var i oktober 2015, mer finns inte att rapportera än.

En annan motion Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst” lämnades in 2015-07-13 och ligger sedan dess i avvaktan för behandling.

Kännedom är en sak, åtgärd en annan. Somliga förtroendevalda kommer nu att brottas med att sätta sig in ”på riktigt” i frågeställningarna, det är inte möjligt att bara hoppa över revisorernas rapport eller hantera den lika nonchalant som det görs med Vänsterpartiets motioner med samma tema. Medan de gör det, kan vi redan nu gå över till den verkliga uppgiften: Hur gör vi? Vad behöver rättas till, av vem, hos vem, på vilket sätt?

Vänsterpartiet tror fortfarande att Kunskapsförbundet Väst kan komma tillrätta med det som uppenbarligen behöver åtgärdas. Att förbundets anställda, lärarna och andra, står för en bra verksamhet till gagn för ungdomar och vuxenstuderande i våra två kommuner, det tvivlar vi inte på. Det ankommer på oss, de förtroendevalda politikerna i Vänersborg, i Trollhättan, i Kunskapsförbundet att ordna upp terrängen under några månader framöver. Det är ett arbete som bör ha hög prioritet.

En intensiv vecka väntar

Januari brukar vara en relativ lugn månad på den kommunala scenen, men därefter sätter det fart. Budgetberedningen har suttit i en mängd möten. Inget har blivit känt utåt, beredningens politiker och presidierna i de stora nämnderna har varit tystlåtna. Den 2 mars skall dock kommunstyrelsen bestämma hur ramsättningen inför den fortsatta manglingen skall formuleras. I april svarar sedan nämnderna med konsekvensbeskrivningar och eventuellt med förnyade önskemål om resursförstärkning. I juni kulminerar allt i fullmäktiges beslut om Mål- och resursplanen för 2017. Vänsterpartiet inväntar nu utskicket av budgetberedningens underlag, därefter kallas partiets förtroendevalda till ett extra gruppmöte.

På måndag har Barn- och utbildningsnämnden en proppfull ärendelista. Viktigaste punkten kan sägas vara diskussionen kring ”skolutredningen”. I korthet: Vänersborgs skolor är överfyllda, nya skolbyggnader skulle behövas i morgon. Alla har vetat om det och nu finns ett underlag för ett beslut. Men även om det är bråttom, behövs det tid för att genomföra en bra dialog och söka en bred förankring. Nämnden borde besinna sig och inte pressa fram ett beslut. Vår ledamot i nämnden beskriver situationen på sin egen blogg.

På tisdag träffas ledamöterna i direktionen för Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan. Vi har ju överlämnat den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen till ett kommunalförbund, där Trollhättan och Vänersborg försöker hantera utmaningarna gemensamt. Det gnisslar fortfarande i förbundet, eftersom ”ägarna”, de två kommunerna, eller rättare sagt, de två kommunalråden tillika ordföranden i kommunstyrelsen, titt som tätt ingriper och fattar egna beslut som egentligen borde ligga hos direktionen. 14 mars blir revisorernas rapport offentlig: Äntligen skall det komma en bättre handledning hur föreskrifterna i ”förbundsordningen” skall tolkas, kanske blir det sedan äntligen arbetsro för förbundet. Under tiden brottas skolorna och vuxenutbildningen med ett tungt arbete kring kvalitetsförbättringar. Den som vill informera sig om förbundets verksamhet hittar mycket på förbundets hemsida.

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Ledamöterna skall få en introduktion till den nya tekniska utrustningen i kommunhusets sessionssal. Om man kunde önska sig något, så vore det att fullmäktiges ordförande anpassar sig något och inser att också ledningsstilen borde förnyas. Tittar man sig omkring i andra kommuner så hittar man många idéer till möjliga förbättringar. Det andra önskemålet är att fler ledamöter kommer upp till talarstolen och deltar i debatten om sakfrågor. Det är pinsamt att observera hur mycket som är avgjort i förväg. Det är ju inte givande att så många gånger höra samma sak på en kväll: ”Mycket har sagts, jag vill inte förlänga debatten utan bara säga att jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag.” Vänsterpartiet är nyfiket på vilket öde som väntar partiets två motioner, om ”avgiftsfri kollektivtrafik för 65+” och om önskemålet att få kommunens fortsatta insatser för den lilla lokala badplatsen i Väne-Ryr. I kommunstyrelsen var det nästan ingen diskussion i sak men klara voteringsresultat – för avslag, först 11:4 och sedan 13:2.

På torsdag är det socialnämndens tur. Det bör råda stor enighet i alla beslutsärenden på detta sammanträde. Det är först i april som nämndens ledamöter behöver bekänna färg. Den 21 april avgörs hur socialnämnden skall förhålla sig till kommunstyrelsens förslag om ramsättningen för MRP 2017. Det finns ett bra underlag för den som vill veta mer om socialnämndens situation idag och framöver – ta en titt på verksamhetsberättelsen för 2015 (handlingen är uppe för godkännande nu i veckan), där beskrivs utförligt varför det blev ett underskott på 17,2 Mkr.

Veckan avslutas sedan på lördag med ÅRSMÖTET, 27 februari, 10:30, IOGT-NTO på Vallgatan.

Motgångar på löpande band – gör vi något fel?

Förra veckan var det fråga om den lilla skogen på Blåsut – enligt gällande detaljplan från 1933 var en tredjedel av ytan ”kvartersmark”. Hela den lilla skogen är mindre än ytan av vår riksbekanta bandyhall Arena Vänersborg. Kvartersmarken, obebyggd under alla sina mer än 80 år, var skog och skulle så förbli, tyckte vi, och sådär fyrtio, femtio familjer som bor runtomkring.

Vi röstades ner, 36 ledamöter av fullmäktiges 51, röstade för exploatering. Endast två var i talarstolen. Det ska byggas, var deras budskap! Punkt slut! Ingen som ville svara på frågor, ingen som ville bemöta synpunkter och invändningar. Varför? Det räcker väl att veta att det finns en majoritet – S, C, M, FP, KD och så ett stillatigande miljöparti med budskapet ”Vi deltar inte i ärendet.” Varför anstränga sig, vi håller ihop, eller hur? Majoriteten vinner, så är reglerna.

Det fortsatte i tisdags. I Kunskapsförbundet Väst (Trollhättans och Vänersborgs gymnasieskolor och vuxenutbildning) lyckades Vänsterpartiet i oktober att övertyga direktionens ledamöter att fatta mod och tala klarspråk med kommunalråden i våra ägarkommuner (jämför med den röda rutan i bifogade dokument). Utskicket till novembersammanträdet innehöll samma förslag fast med annan formulering (jämför med den blåa rutan). Den socialdemokratiska majoriteten använda en lång ajourneringspaus för att komma med nya formuleringar, för att klargöra frågan och förhindra eventuella feltolkningar. Beslutsförslaget lästes upp men fanns aldrig i utskriven form eller på ledamöternas surfplattor. Och då blev det ett ja till det tredje förslaget – som inte alls säger samma sak (jämför med texten i slutet på dokumentet). Nu finns inte längre någon begäran om en permanent ramhöjning, nu talas endast om 2016. Sensmoral: Gör aldrig avkall på kravet att nya beslutsförslag i komplexa ärenden skall föreligga skriftligt hos alla ledamöter innan omröstningen sker. Känns snopet hur det blev! Känns också olustigt att inte veta om majoriteten ville luras eller om det bara blev så galet utan att man egentligen hade onda avsikter.

Misstag kan vara bra, om man lär sig av dem.

Därför lade Vänsterpartiet vid dagens socialnämndsmöte fram ett eget förslag om hur ett yttrande till en motion kunde hanteras på ett bättre sätt än det som framgick av förvaltningens yttrande. Saken gällde en begäran att Vänersborg 2015 bestämmer sig för att tillsätta en asylsamordnare, en sådan hade funnits när Migrationsverket tecknade avtal med Restad Gård 2013 och Vänersborgs kommun ville göra en egen insats för att mottagningen skulle fungera på bästa sätt. Här behöver vi inte referera alla detaljer – ingen kan ha missat att läget 2015 är något mer ansträngt än det var 2013. Ta en titt på ärendet såsom det beskrivs i nämndens underlag – här föreslås avslag. Jämför med Vänsterpartiets papper, som mest är ett försök att förhindra ett beslut ”mot bättre vetande”. Ledamöterna fick också se en sammanställning på fem sidor över alla insatser som våra ideella organisationer gör, det är ju dessa grupper som Vänsterpartiet tänkte på när vi lämnade ett eget förslag. Båda ledamöterna för Vänsterpartiet argumenterade, belyste, betonade – och vädjade att få frågor av någon som eventuellt inte ville biträda vårt förslag. Det kom ingen fråga, det kom inga synpunkter, varken på det liggande förslaget eller på vår framställning. Ingenting. Sedan blev det ajournering för gruppvisa överläggningar, dessa drog ut långt över tiden. Nämnden återsamlades, det befanns föreligga två förslag varav förvaltningens utskickade beslutsförlag ansågs ha vunnit. Det kunde också bekräftas i den begärda voteringen. V-förslaget fick två V-röster, förvaltningens avslag samlade elva ledamöter från S, C, MP, M, KD, L och SD.

Tänk att vi inte låter oss tystas. Motionen kommer i januari till kommunstyrelsen och i februari till kommunfullmäktige. Men redan 9 december skall Vänersborg genom ett fullmäktigebeslut preliminärt ta ställning till hur vi tänker använda 73,8 miljoner som kommer till vår kommun genom den ”extra ändringsbudgeten” som snart klubbas av riksdagen. De ideella organisationerna (Röda Kors, Rädda barnen, m fl) får 105 miljoner för sitt arbete I HELA SVERIGE.

När det händer …

Vänersborg är inte Trollhättan, men vi samarbetar. Inte på sådant intimt sätt att vi här i Vänersborg och de där i Trollhättan pratar om ”vi” är eller ”vi” gör. Men så händer det i Trollhättan det som kunde ha hänt här, som kunde ha hänt var som helst i Sverige. Det hände i Trollhättan och på ett slag kändes det som det har hänt ”oss”. Vi delar sorgen – och vi har samma beslutsamhet att visa vägen framåt. Omtanke om varandra, hänsyn till varandra, respekt för varandra – tillsammans ska vi uppmärksamma det som bör göras för att motverka hat och ondska i vårt samhälle.

Att lyssna på varandra, att låta de bästa idéerna komma fram och rösta för de bästa förslagen som finns i våra ärenden är också något som borde stå högst på listan för kommunens förtroendevalda politiker. Vi är inte där än, men visst känns det som att det ibland lönar sig att aldrig ge upp, att ha kvar hoppet. Prestige borde kunna underordnas när bättre förslag läggs fram, oberoende av vem som presenterar nya tankar först. Visst kan man kompromissa när andra har bättre lösningar. Men visst är det också en sporre att vi som parti för våra samtal och vår dialog så att det är vi som kommer med de bästa lösningarna. Som övertygar andra.

Även om det var tuffa dagar efter illdådet på Kronan i Trollhättan, så ställdes inte våra sammanträden in. På Kunskapsförbundets möte handlade diskussionen på nästan samtliga punkter om hur vi ska agera vid nästa sammanträde i november – ska vi trotsa skollagen och rösta för en budget 2016 som tvingar oss att bedriva undervisningen på en nivå som ligger under gränsen för en godtagbar verksamhet? Eller ska vi trotsa våra medlemskommuner Trollhättan och Vänersborg och bestämma oss för en underfinansierad budget som inom ett år leder fram till att samtliga ledamöter vägras ansvarfrihet? Vänsterpartiets ledamot fick med en anteckning till protokollet som ingen annan invände mot: ”Direktionen ställer sig enigt bakom presidiets förslag att informera ägarsamrådet om att ett kommande MRP- och budgetbeslut innefattar att våra ägarkommuner höjer ramen med 11,2 Mkr och beviljar en tillfällig höjning med 5 Mkr för 2016.”

I rena farten lyckades Vänsterpartiet också att få gehör för ett ändringsförslag i det planerade programutbudet för nästa läsår. Även 2016 ska eleverna kunna söka det Humanistiska programmet, ett alternativ som försvinner från många gymnasieskolor men som fortfarande känns rätt för ett litet antal av våra ungdomar i årskurs 9.

På kommunstyrelsens möte dagen efter lyckades Vänsterpartiets Marianne Ramm att välta omkull ett vansinnigt beslut från arbetsutskottet. Projektet ”Cityvärdar” avslutas, punkt. Hela ärendebeskrivningen i övrigt talade endast om en sak – alla, verkligen alla, intygade att det var ett projekt som var mycket lyckat, som hade lyckats över förväntan. Men beslutsförslaget var – ingen fortsättning, inga pengar finns. Marianne pläderade i sådär tio minuter. Det gav resultat, även om det i slutändan behövdes en reservation. Ledamöter från S, från M, från MP och från KD erkände en och en att bifall till förslaget att avsluta ett vinnande koncept kändes för tufft. Det trollades fram en kompromiss – förvaltningen skall till december ta fram ett förslag hur en ”omstart” för det avslutade projekt kan ske. Prestige stavades för ett litet ögonblick med litet ”p”.

Men PRESTIGE samlade sex (fem?) av nio partier i ett annat ärende. Vänersborg har i likhet med många andra kommuner ett skriande behov av bostäder. Här gällde det fyra parhus i en skogsdunge på bakgården av ett tjugofemtal villor byggda på 30-talet under förra seklet. Frågan har varit aktuell sedan 2008 och Vänsterpartiet har varit och är mycket engagerat i ärendet. Vi har ägnat ett flertal inlägg på vår hemsida åt frågan om Kindblomsvägen, flera partiaktiva har också bloggat. Centerpartiet har nu ändrat sig helt, MP kraftsamlade till anteckningen i protokollet ”deltar ej”. Nu har Vänsterpartiet endast sällskap av SD:s ledamöter. Det förvånar inte ett dugg, varje gång det finns en möjlighet att markera mot betongpartierna i kommunen så kommer man att passa på. Fortsättningen följer ….

Från dagens sammanträde i socialnämnden kan rapporteras att samtliga ledamöter tycks tillhöra ”socialnämndspartiet”. Så är ofta fallet. Man behöver inte blir oense om man i grunden har samma uppfattning. Inte ens ledamöter från SD stör – när alla deras frågor besvaras kommer SD i regel av sig. Vi andra lyssnar, vi svarar – och sedan kommer inget mer.

Men under sammanträdet rapporterades också från det arbete som sker i samband med återtagandet av en verksamhet från Vardaga som från och med 2017 skall tillhöra den kommunala äldreomsorgen.  Omröstningen för något halvår sedan var en seger för Vänsterpartiet, det blev en 7:6 votering till fördel för det bästa förslaget (tycker vi). I övrigt samtalade socialnämnden mycket om det som just nu överskuggar allt annat. Vänersborg har skaffat sig ett gott rykte i arbetet med att skapa ett föredömligt mottagande. Migrationsverket är inte sent att tacka för det. Låt oss hoppas att det inte brister, så många som vill så mycket, nämnden fick en tydlig beskrivning.

Vänsterpartiets rapport från kommunstyrelsen

Det var inte precis det vi hade tänkt oss. För lite mer än ett år sedan föreslog vi att kommunen på sin hemsida i anslutning till kommunstyrelsens möten kortfattat skulle rapportera om ärenden och eventuella beslut. Så sker också, men det kan bli lite galet. Ta rapporten från gårdagens möte. Ärendelistan fram till ärende 13 innehåller beslutsförslag till kommunfullmäktige 21 oktober, från ärende 14 är det frågor som ”stannar” i kommunstyrelsen. Vårt förslag var att det skulle rapporteras om ”viktiga” ärenden, vi ville inte göra skillnad mellan kf och ks-ärenden. Men nu redovisar kommunen endast sex punkter från ks-delen av listan, sex ärenden som ingen yttrade sig om, ordföranden kunde raskt klubba liggande beslutsförslag.

Men visst fanns det mycket annat som är viktigt att berätta om.

Enligt delårsrapporten per augusti går kommunen plus. Vi går alltid plus, resultatet är alltid bättre än prognosen. Men återigen är det tydliga och stora underskott på flera verksamhetsområden, pengarna räcker inte till. Det är på finanssidan vi hittar räddaren, återbetalningen av AFA-pengarna betyder mycket. [Den kortaste förklaringen för återbetalningen av AFA.pengar är den här: kommunen har genom åren inbetalt försäkringsskydd för eventuella sjukersättningar för sina anställda, men eftersom den borgerliga politiken gav som resultat att sjuka människor inte betraktades som sjuka, så blev det mycket pengar över som nu betalas tillbaka, det är väl tredje eller fjärde gången, men efter 2015 är det slut, nu kommer inte mer.]

Riktlinjer för fastighetsköp fastställdes, det blir nu större beloppsgränser som gäller för samhällsbyggnadsnämndens framtida försäljningar eller köp. Dock bara hälften av vad nämnden hade önskat sig. Under överläggningar framförde Vänsterpartiet att det fanns ett samband i tiden med en försäljning av det omstridda markområdet vid Kindblomsvägen. Det blev nästan pinsamt att höra dessa högljudda samstämmiga förnekanden från kommunledningens politiker. Då var det fel av oss att yttra blotta misstanken ….

Kunskapsförbundet Väst ville få tillägg för språkintroduktionen för nyanlända gymnasieungdomar – återigen blev det ett beslut som i bästa fall kan tolkas som att pengarna tilldelas i efterhand i bokslutsarbetet. Vi undrar vad revisorerna tycker om detta, tidigare påpekades det olämpliga att göra så.

Vänsterpartiets motion att genomlysa vår kommuns engagemang i Kunskapsförbundets avdelning för vuxenutbildning bifölls. Men det fanns två förslag, dels minoritetsledningens (S, C och MP) förslag att göra detta tillsammans med Trollhättan, dels förslaget från oppositionsrådet Gunnar Lidell, (M) att ”utredning samt förslag sker ur Vänersborgs kommuns perspektiv”. Han hade läst vår motion rätt, varför vi yrkade bifall till ”egna kommunen”-varianten. I kommunstyrelsen avgör då rösterna från SD. Deras ledamöter motiverar aldrig hur de vill rösta, det tycks vara tärningen som avgör. Så kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, fann sig ”höra” att hennes förslag förlorade. Utan votering.

Sedan reserverade sig SD till förmån för egen motion i en arvodesfråga. Trots ihärdiga försök från framförallt S- och M-ledamöter att förklara att allt redan framgick av bestämmelserna, att man inte kan få bifall för ett yrkande som vill något som redan gäller, förgäves – ”vi reserverar oss i alla fall”. Repris i fullmäktige om två veckor, inför öppen ridå?

Tärningen rullade på nytt lite senare. Fyrbodal (14 kommuners samarbete med bl a Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg) vill få mer pengar från sina medlemskommuner inför budget 2016. En höjning från 26 till 28 kronor per invånare var förslaget. Lite elakt sagt var motiveringen svag, enkelt uttryckt: ”har inte höjts på länge”. Visst, nej, men vilken av våra egna kommunala nämnder skulle ens komma på idén att lägga fram en begäran på denna grund. Vad händer? S, C och MP biträds i voteringen av ledamöterna från SD. Så det blev 28, en höjning. Än slank de hit, än slank de dit ….

En ledamot för Vänsterpartiet lämnade en skriftlig reservation i ett ärende som tillhör gruppen ärenden som kan betecknas som ”det ser väl bra ut, hinner inte läsa allt, men det kan väl inte vara fel att ställa sig bakom förslaget, eller hur?”. Plötsligt är det en ledamot som har annan uppfattning, ställer frågor, vill inte ”vara med”. Då känns det bra när ordföranden snabbt tar klubban i handen och säger ”då finns det två förslag”, och så är det undanstökat.

Kommunstyrelsens ledamöter får vid de flesta sammanträden en mängd information, oftast används vid föredragningar PowerPoint-bilder. På kommunens hemsida görs den informationen tillgänglig och vi tipsar gärna om att det finns mycket att hämta. Länkarna finns nedanför ärendelistan under rubriken presentationer.

I veckan fanns också ett sammanträde i Kunskapsförbundet Väst som vi återkommer till. Oron är stor att förbundet står inför beslut vid nästa sammanträde 27 oktober som kan sätta streck för alla förhoppningar att utbildningssatsningen för grannkommunerna Trollhättan och Vänersborg blir en framgång.

Kunskapsförbundet och socialnämnden – lika och olika

Kunskapsförbundet hade ett extrainsatt direktionsmöte i fredags, socialnämnden har sammanträde helt enligt plan i veckan. Direktionens ledamöter och nämndens ledamöter brottas just nu med samma stora problem – 2015 slutar med ett stort underskott.

I övrigt är det fler olikheter än likheter: Direktionens ledamöter kommer till hälften från Trollhättan och underskottet berör såväl Trollhättan som Vänersborg. Socialnämnden ansvarar i huvudsak endast för frågor som berör Vänersborg, samtliga politiker är från den egna kommunen. Kunskapsförbundet befinner sig för närvarande ”vid sidan om” den egentliga beslutsprocessen, socialnämnden har full koll över sina frågor. Medan socialnämndens ledamöter drunknar i diverse underlag inför varje sammanträde, har direktionens politiker det enklare. Till extrasammanträdet meddelas inte mycket mer än dag, tid och plats för träffen.

Vad händer i Kunskapsförbundet egentligen? Tre punkter belyser vad som sker och kommer att ske, på den öppna scenen och bakom kulisserna.

Revisorerna är på gång – såväl förbundets egna förtroendevalda revisorer samt den anlitade revisionsbyrån Pricewaterhouse Cooper, Vänersborgs förtroendevalda revisorer och sannolikt även revisorerna från grannkommunen har insett att det måste bli ordning på torpet. Idag ”bestämmer” och ”beslutar” två kommunalråd över huvudet på direktionen. Det sker i strid med gällande reglementet. Två alternativa lösningar erbjuder sig: antingen anpassas regelverket till det verkliga skeendet eller så måste även våra ledande politiker inse att paragraferna gäller alla.

Det andra är att det fanns en klar medvetenhet hos direktionen att 2015 och 2016 skulle tuffa beslut behövas för att komma fram till balans i ekonomin. Det fanns en antydan om att dessa tuffa beslut skulle fattas rakt över eftersom ljuset nu började synas i slutet på tunneln. Kommunalråden i ägarsamrådet satte dock stopp, nu ser det så ut att besluten skulle ha långtidsverkan utan hopp om förbättring ”inom kort”.

Det tredje är att direktionens presidium och kommunalråden fortsätter att träffas ”ofta”, så även igår, på en söndag (!!). Från dessa ägar”samråd” förmedlas sedan till alla andra diverse beslut genom kortfattade protokoll. Själva direktionen kommer att träffas 6 och 27 oktober. Vid första mötet lär det komma en bunt handlingar med alternativa beslutsförslag och i slutet på oktober blir det omröstning. Sista ordet är inte sagt men situationen kan bäst beskrivas så här: Ett ja till ytterligare besparingar kan mycket väl betyda att man väljer att ignorera gällande lagstiftning (skollagens bindande föreskrifter), ett nej att gå med på besparingsförslaget kan däremot leda till vägrad ansvarsfrihet i slutet på budgetåret.

Socialnämnden då? Nämnden får en ny ordförande som i alla fall i lokalpolitiska sammanhang måste betecknas som ett oprövat kort. Av presentationen i lokaltidningen TTELA framgår att Peter Trollgärde ser som den största utmaningen ”att få ordning på ekonomin”. Vid det här laget har han säkert upptäckt att det inte på något sätt är svårt att läsa sig fram till varför socialnämnden förväntas hamna på ett underskott i slutet på året. Prognos på minus 21,1 Mkr motsvarar cirka 2,6 % av nämndens nettobudget. Jakten kan börja! Gäller det att få in fler intäkter, genom taxor och avgifter, eller nya tillskott från kommunen centralt? Gäller det att begränsa kostnader, genom nedskärningar i personalstyrkan, kvalitetsförsämringar, eller genom att ta bort någon verksamhet helt? Eller är det effektiviseringar? Det kan ju inte vara lätt för en ny ordförande som kommer till sitt första sammanträde som ny ledamot mitt under en mandatperiod att hitta rätt. Från Vänsterpartiets sida vill vi hälsa honom välkommen och önska allt väl, nämnden och hela socialförvaltningen är värda att tillsättningen blir lyckad.

Hur som helst – redan vid detta sammanträde kommer nämnden att begära ett tilläggsanslag för det löpande året. Längre fram under hösten får socialnämnden ta sig an uppgiften att hantera 2016, det finns ingenting som antyder att det blir bättre i sin helhet, även om vissa verksamheter nästa år kan andas lite friare.

En ordningsfråga, fru ordförande …

Vi har ägnat ett större antal inlägg åt Kunskapsförbundet Väst. Inget att förvåna sig över, utbildningsfrågor för gymnasieungdomar och för vuxna är viktiga, för den enskilde och lika mycket för samhället. Funkar det bra, ordar man inte mycket. Blir det många inlägg, så tyder det på ett antal olösta och komplexa frågor.

Vid direktionens möte i veckan informerade förbundsdirektören i ärende 6: ”PwC genomför granskning av Kunskapsförbundet Väst avseende styrning och ledning”. Utöver ärendets rubrik fick ledamöterna i förväg också denna förklaring: ”Bakgrunden till granskningen är att revisorerna bl a uppmärksammat brister i upprättade styrdokument, som i vissa delar är otydliga och i vissa fall motstridiga, problematik med underfinansiering av förbundet och svårigheter att ställa om resurser till ett lägre elevantal. Avrapportering beräknas ske under senare delen av hösten 2015.”

Det finns ett förslag från PwC hur arbetet med granskningen skall ske. Där nämns bl a vilka tretton politiker och tjänstemän som revisorerna vill intervjua. Där nämns såklart inte Vänsterpartiets företrädare. Vänsterpartiet har redan riktat strålkastarna på centrala frågor, inte för att vara kritiska för kritikens skull, utan för att identifiera vad som går snett och vad som står i vägen för att Kunskapsförbundet skall lyckas med sitt uppdrag. Vänsterpartiet håller fast vid tanken att Trollhättans och Vänersborgs gemensamma arbete kommer att leda fram till att vi kan garantera värdefull utbildning av hög kvalitet för ungdomar och vuxna. Vi önskar verkligen att revisorerna lyckas bryta sig genom alla dimridåer, vi hoppas avrapporteringen är utgångspunkten för en avgörande vändning.

Hur illa det egentligen är framgår av en interpellation som en ledamot från Vänsterpartiet ställer till Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.

Var befinner sig Kunskapsförbundet?

2013 startades verksamheten i Kunskapsförbundet Väst. Där samlas ungdomsgymnasierna och all vuxenutbildning för Trollhättan och Vänersborg. Det blev ingen dans på rosor, det har vi rapporterat flera gånger. Politikerna i direktionen med ansvar för Kunskapsförbundet ville innan sommarpausen skapa förutsättningar för en vändning till det bättre längre fram. Direktionens ledamöter var i stort sett överens om mycket drastiska nedskärningar som ansågs nödvändiga för en kort period för att därefter kunna återgå till att arbeta för förbundets högställda mål.

Dagen efter sista sammanträdet träffades direktionens presidium och kommunalråden från båda kommuner vid ”ägarsamrådet”.  Det sägs att det först var Trollhättan som sade nej till direktionens plan, och när Paul Åkerlund, S,  hade talat klart, hakade Marie Dahlin, S,  på för Vänersborg. Hon fick stöd av parhästen Bo Carlsson, C, från Vänersborg: ”Bo Carlsson framhöll att parterna nu ska prova ett nytt sätt att arbeta och förhoppningsvis på så sätt skapa en framgångsrik process.”

Det blev inget svar innan sommarpausen på den riktigt stora frågan: Vem är det egentligen som bär ansvar för Kunskapsförbundet?

Nästa vecka träffas direktionen i Vänersborg för höstens första sammanträde. Ordföranden Maud Bengtsson, S, Trollhättan, kommer säkerligen att göra ett försök att ge sin syn på allt som har skett, i alla överläggningar, vid protokollförda möten och vid samtal mellan ett fåtal personer. Direktionens ledamöter accepterar dock inte längre allehanda förklaringar, det behövs en storstädning. Och det tycks vara på gång.

Förbundets revisorer har fått upp ögonen för att något behöver göras, och revisorerna i Vänersborg vet också att det få bli ett slut med att tolka regelverket lite som det passar. 

Vänsterpartiet i Vänersborg har inte ägnat sig åt allmänt gnäll, vi har verkligen velat medverka till att Kunskapsförbundet ska komma fram till resultat att vara stolt över. Våra ungdomar, våra studieintresserade vuxna är värda ett fungerande förbund som kan bjuda på excellenta utbildningar.

Får Vänsterpartiet respekt för sitt arbete? I Vänersborg får en motion från september 2014 nu till oktober 2015 äntligen ett svar, läs yttrandet och förslag till beslut. I Kunskapsförbundet går det lite snabbare, en motion som lämnades in under sommaren får redan vid första mötet efter sommaren ett svar. Läs yttrandet och beslutsförslaget, åter en bekräftelse att Vänsterpartiets arbete gör avtryck.

Det finns säkerligen anledning att återkomma med en avrapportering hur förbundet går vidare.

Sommarpausen avslutas – vad väntar?

Bortsett från socialnämndens socialutskott kallas det inte till några sammanträden i nämnder eller styrelser under sommaren. Sedan är det alltid kommunstyrelsens arbetsutskott som är först ute. Sent i fredags eftermiddag kom handlingarna, idag på eftermiddagen samlas utskottet kring 25 ärenden som finns på kallelsen. Några frågor avgörs direkt, andra går vidare för beslut i kommunstyrelsen 26 augusti och ett mindre antal för ett beslut i kommunfullmäktige 16 september.

Efter den långa pausen finns som alltid två stora frågor: vilka handlingar är med, vilka är fortfarande inte med?

Två stora frågor är med, inte oväntat. Till kommunstyrelsen går ”Planprogram för utveckling av Onsjö” och ”Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2015, Kunskapsförbundet Väst”. Båda transporteras endast till kommunstyrelsen och förs inte vidare till kommunfullmäktige. Dit kommer dock så småningom ärendet ”Utveckling av Onsjö”.

Vad finns att säga om ”Onsjö”? Frågan kom till under slutskedet av budgetförhandlingar inför 2015, när den nya styrande minoriteten sökte efter kompromisser för att något så när komma överens. Socialdemokraterna övergav utbyggnaden av Mariedal, enda sättet att få med Miljöpartiet. ”Onsjö” slängdes fram som ett hastigt alternativ. Nu ser det lite bättre ut. Planprogrammet ger en god möjlighet att komma med yttranden under tiden för samrådet. Men det gäller också att vara observant: Kommunstyrelsen ger uppdraget till fortsatt behandling och i förslaget finns tanken med att samrådstiden skall vara endast mellan 1 och 29 september. I planprogrammet finns avsnitt om förtätning som påverkar boende på Onsjö. Redan vid ”medborgardialogträffen” 3 mars 2015 var intresset mycket stort och synpunkterna många. Men planprogrammet avser såklart i första hand utbyggnaden av södra delen av Onsjö. Och då finns en fråga som inte får något svar under september: Flygplatsen Malöga på andra sidan Göta Älv står inför en uppgradering som med största sannolikhet medför tuffare begränsningar för bostadsbyggande i närheten av landningsbanan. Det känns lite märkligt att detta inte berörs i avsnittet ”Flygbuller” som andas stor optimism att allt kommer att ordna sig.

Och vad finns att säga om ”Vuxenutbildningen”? I korthet följande: Kunskapsförbundet Väst har ansvar för vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg, men förbundet har i princip endast möjlighet att ordna utbildning i den omfattning som ägarkommunerna ger uppdraget till – och betalar för. Inga pengar – ingen utbildning. Lite pengar – lite utbildning. Det gäller att lusläsa texten i ärendet, sedan får man klart för sig hur åtminstone kommunledningen i Vänersborg tänker. Redan för ett år sedan har Vänsterpartiet lämnat en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg som gäller förhållandet mellan kommunen och förbundet, men motionen har hittills inte tagits fram för behandling.

Det är nog de två stora punkterna bland tjugofem ärenden. Vilka andra frågor kunde man ha väntat sig på dagordningen efter två månaders sommarvila? I första hand självfallet den stora frågan för barn- och utbildningsnämnden: Hur i all sina dar ska det gå att få ihop den bistra verkligheten med allt skönmåleri som kommunledningen ägnade sig åt när budgetbeslutet inför 2016 klubbades i juni? För barnomsorgen och skolan gäller ju läsårstider, så skriande brist på resurser 2016 påverkar redan i högsta grad höstterminen 2015. Sedan väntar också gymnasieutbildningen på en förklaring. Kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg stoppade den politiska ledningen, direktionen i Kunskapsförbundet Väst, från att genomföra förändringar i syfte att få bättre balans i budgeten utan långvariga nedskärningar i lärarkåren. Nu är det ett faktum att ett större antal lärare och även övrig personal ”försvinner” utan hopp om att det endast handlar om en i tid begränsad nödlösning. Vänsterpartiet i Vänersborg hävdar att kommunalråden i båda kommunerna idag överträder sina befogenheter. Det finns motioner som har fört upp frågan på dagordningen och det är till synes även annat och andra på gång som delar den uppfattningen. I Vänersborg är det ju Marie Dahlin, S, som anger inriktningen i politiken: ”Går det så går det!”

Och så finns det ett mycket stort frågekomplex som inte heller gör något som helst avtryck på höstens första ärendelista: Såväl i det mycket stora asylboendet Restad Gård som i delar av Vänersborgs bostadsområden väntar man. På Restad Gård på ett besked om permanent uppehållstillstånd, väntetiden tycks bara bli längre och längre, för det mesta ett helt år. Därefter ska mycket ske, allt på en gång, men så är det inte heller. Hittar man ingen bostad startar inte ”etableringsfasen”. Frustration är ordet. Och det gäller också för Torpaområdet där trångboddheten blir större och större, där anhöriginvandringen fördubblar antalet boende i somliga lägenheter samtidigt som antalet som kommer ifrån arbetslösheten till sysselsättning och riktiga jobb inte ändras till det bättre.

Vänersborg är inte unik med denna situation, inte på något sätt. Men visst sker det mycket landet runt för att hitta lösningar. Även i Vänersborg finns det många som gör behjärtansvärda insatser, men det känns som att frågorna borde ha en plats som ”stående punkt” på kommunledningens dagordning.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv