Kunskapsförbundet

Glöm pausen – nu är vi tillbaka

Visst var det skönt att inte ständigt jagas av nya tjocka buntar med nämndshandlingar. Det blev mycket läsning ändå, men mest litteratur av eget val. Nu står dock höstens första nämndsmöten i våra almanackor. Här är en kort utblick på det som står närmast på tur.

Byggnadsnämnden startar på tisdag. På dagordningen finns bland annat ett nytt försök att komma igång med om- och tillbyggnad av Röseboskolan. I juni blev det avslag på ansökan om bygglov – vi ägnade då några rader åt fadäsen:

”Så fanns också en ”omröstning” som gällde en annan skola ”på landet”, Rösebo, där ansökan påminde mycket om bygglovsansökan för Mulltorp. Majoriteten med fyra ledamöter från S och en från C hade ett eget avvikande yrkande om återremiss. Men eftersom ingen begärde votering när tjänstgörande ordförande från M fann att ärendet skulle avgöras ”idag”, så fanns bara ett yrkande kvar och förvaltningens förslag om avslag vann. Varpå nämndens majoritet, fem sovande ledamöter från S och C, reserverade sig. Vem kan förklara detta?”

Samma tisdag skulle Kunskapsförbundet Väst haft sitt första sammanträde, men det kom i god tid ett meddelande med texten: Hoppas att ni haft en angenäm och avkopplande sommar! Meddelar härmed att direktionssammanträdet den 23 augusti är inställt. I stället fyller vi tiden bättre på kommande sammanträde den 27 september.” 

Det skulle ha funnits rätt så mycket att ta upp till diskussion redan nu i augusti, men presidiet fann uppenbarligen att det inte finns något behov att mötas nu. Är man utanför presidiet, så är det många gånger så att man är utan kunskap. 28 juni möttes presidiet med kommunalråden från medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg. Det är ju där principiellt viktiga frågor tas upp och det är i detta ägarsamråd som ekonomin för förbundet ”beslutas”. Två månader senare finns fortfarande inga minnesanteckningar offentliga. Förklaringen ger Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg. ”Jag är inte överens om anteckningarna, och skriver därför inte på förrän vi är överens. När det kommer att ske vet jag inte.” [2016-08-08]

Frågan som direktionen verkligen borde arbeta med är vuxenutbildningen. Beställningar från båda medlemskommuner ligger klart under nivån som efterfrågas från sökande, som med stora förväntningar vänder sig till förbundet. Utbildning behövs, utbildning är nödvändig. Det gäller yngre sökande som söker efter en andra chans, det gäller äldre som vill byta jobb, som vill komma vidare till annat. Och det gäller inte minst alla nyanlända som har skaffat sig kunskaper i svenska, men behöver mer, för att accepteras på den svenska arbetsmarknaden.

På onsdag sedan är det dags för kommunstyrelsens första sammanträde. Vi hade räknat med att byggplanerna i  kvarteret Misteln och Haren och på Norra Nabbensberg skulle finnas på dagordningen, så blev dock inte fallet. Det stora ärendet är istället ”Godkännande av program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Troligen den viktigaste handlingen i styrelsens bunt om 447 sidor. Lagom för att komma igång efter sommaruppehållet.

Torsdagens sammanträde med socialnämnden kommer inte att präglas av strider mellan olika uppfattningar, det förekommer inte så ofta överhuvudtaget i socialnämnden. Man blir säkerligen överens om avslag på två ansökningar om serveringstillstånd. Även nämndens yttrandena kring ovan nämnda tre detaljplaner borde ske i enighet.

Det som är det mest spännande för socialnämndens ledamöter är att få ta del av förvaltningens reaktion på budgetbeslutet strax innan sommarpausen. Kommunens minoritetsledning med S, C och MP fick ge sig, deras förslag på besparingar för nämnden röstades ner av fullmäktiges majoritet. Vänsterpartiet förväntar sig att förvaltningen visar ansvar och vet att hushålla väl, nu när önskemålet om resurstillskott fick gehör. Det finns gott om utmaningar kvar att bemästra och då känns det bra att nämnden och förvaltningen verkar arbeta i gott samförstånd.

NÄRF och Kunskapsförbundet kom upp ”på bordet”

Kommunstyrelsen hade vid sitt sammanträde i veckan fler ärenden än bara frågan om ”Budget 2017”. På listan fanns punkten ”Fråga om ansvarsfrihet för 2015 avseende NÄRF”. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har varit ett samtalsämne under en ganska lång tid och frågan om ansvarsfrihet skall behandlas i kommunfullmäktige vid sammanträdet 22 juni 2016. Det blev i kommunstyrelsen mycket tydligt att det finns två från varandra avvikande förhållningssätt: Några ledamöter och partier vill inte yttra sig alls, andra tycker att frågorna behöver ställas för att förbundet skall komma på rätt köl igen efter all den turbulens som varit.

Vänsterpartiet markerade sin inställning med en reservation som nu följer med i utskicket inför kommunfullmäktige. (I övrigt har en av Vänsterpartiets ledamöter bloggat kring NÄRF upprepade gånger.) Minialliansen med M, L och KD gick ett steg längre och yrkade: ”Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen, men beviljar icke ansvarsfrihet för  presidiet, medan övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet.” Detta yrkande fick dock inte gehör i kommunstyrelsen.

Det fanns också en annan viktig fråga som gällde Kunskapsförbundet Väst. Förbundets revisorer tillsammans med revisorerna från medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg hade lämnat en ytterst kritisk granskningsrapport som gällde styrning och ledning av förbundet. I kommunstyrelsen i Vänersborg fanns ett förslag till yttrande som präglades av tanken: Vi gör som vi brukar göra, vi säger att vi har tagit till oss kritiken, att vi framöver ska förhålla oss till det som har anmärkts, eventuella ”riktiga” fel rättas självfallet till – i övrigt, ”business as usual”. Yttrandet som kommunstyrelsen i Trollhättan samma dag skulle ta ställning till var lite mer detaljerat, men präglades av samma grundinställning. Kunskapsförbundets direktion hade tidigare yttrat sig och kort och gott uttryckt sin förhoppning att revisorernas granskning skall vara utgångspunkten för en grundlig översyn av det som måste rättas till.

Hur gick det då i kommunstyrelsen i Vänersborg? Vänsterpartiets ledamöter invände starkt mot förslaget till yttrandet men sedan röstade vi för ett yrkande som kom från ledamoten Lena Eckerbom Wendel, M: Det blev majoritet för förslaget med röstsiffrorna 8:7, ledamöterna från kommunledningspartierna S, C och MP fick se sig som förlorarna.

Vi undrar om det hinns med till september, som uppdraget nu lyder, att någon tar en titt på Vänsterpartiets motion som pekar med hela handen på en möjlig förändring. Motionen har då legat till sig i över ett år utan att den hanterats av någon.

Det var en märklig kväll

Nästa månad blir det en lång eftermiddag och en kväll framåt midnatt – kommunfullmäktige skall besluta om Mål- och resursplan 2017-2019.

Nu var det en föredragningslista med åtta, nio punkter. Det kunde ha blivit ett rekordkort möte. Men det ville sig inte.

Dels sökte den borgerliga gruppen att göra en ”övertydlig politisk markering” som det moderata kommunalrådet Gunnar Lidell erkände från talarstolen, dels brast ordförandens ledningsförmåga på ett illavarslande sätt.

Vänersborg och Trollhättan startade 2013 ett kommunalförbund för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi har här på hemsidan påtalat svårigheterna för Kunskapsförbundet Väst att hitta rätt väg till kloka lösningar. Vi har också understrukit att Vänsterpartiet vill bidra till att förbundet lyckas, och vi tror att så kommer att ske. Nu ifrågasattes allt när tre borgerliga partier i Vänersborg yrkade att förbundets presidium inte skulle beviljas ansvarsfrihet för 2015. Från början var det klart att yrkandet inte skulle få gehör. Det var ju bara tänkt som en markering. Men så blev det en pinsam dålig föreställning. Den avgörande frågan besvarades inte: Vill ni stjälpa eller vill ni förändra till det bättre? Moderaternas gruppledare dribblade bort sig i en mängd påhittade detaljfrågor som inte övertygade någon. Synd om flera seriösa politiker som kände på sig att inte kunna hoppa av när spelet väl hade satts igång. Voteringen slutade med 25 mot 21 och hela direktionen beviljades ansvarsfrihet.

Detta ärende framförallt men även andra frågor på dagordningen uppenbarade allvarliga brister i kommunfullmäktiges ordförandes förmåga att göra rätt. Partierna i minoritetsstyret måste på allvar överväga att hitta en lösning om situationen skulle upprepas. Det går inte att blunda, fullmäktiges roll som beslutande organ förutsätter att debattordningen och beslutsprocessen löper utan anmärkningar.

Dagen efter kommunfullmäktige har vi nu fått budgetberedningens underlag. Vänsterpartiet har gruppmöte onsdag 1 juni där vi formulerar vårt eget budgetyrkande. Då tar vi också som grupp ställning till vilka samtal vi avser föra innan kommunstyrelsens sammanträde en vecka senare. För första gången sedan valet i september 2014 har nu minoritetsstyret S, C och MP ställt frågan till oss om vi vill samtala om budgeten. Det får vår grupp avgöra på onsdag. Samtidigt är vi beredda att samtala med den borgerliga restgruppen M, L och KD – deras utspel i år har varit mycket nära våra egna tankar och då finns ingen anledning att inte fortsätta samtalen.

Några viktiga dagar framför oss, men viktigast av allt är nog nu närmast vår egen RÖD LÖRDAG:

rl maj 2016

Estetiska programmet med musik inte längre i Vänersborg?

Det började med att det Estetiska programmet blev ifrågasatt – tillhör utbildningen verkligen gruppen studieförberedande program på gymnasieskolan? Sedan gick utvecklingen snabbt, rätta uttrycket tycks vara att programmet avvecklas.  I alla fall när man betraktar skolorna inom Kunskapsförbundet. Dock erbjuds utbildningen med flera inriktningar i Uddevalla och även vid en friskola i Trollhättan.

Många elever i grundskolan bollar med ett antal tänkbara utbildningsalternativ. I slutändan måste var och en bestämma sig vilket program som skall stå som förstahandsval högst uppe på ansökningsblanketten. I det skedet förlorar det Estetiska programmet, några elever tvekar om utbildningen verkligen ger den rätta och kompletta behörigheten framöver, andra vacklar om det egna intresset är tillräckligt stort för rätt så många kurser med den estetiska inriktningen under tre år framöver.

Från Vänersborg och Birger Sjöberggymnasiet försvann inriktningen bild, nu är den inte heller kvar i Trollhättan på Magnus Åbergsgymnasiet. Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan och Ljud & Bildskolan på samma ort erbjuder inriktningar som bild och formgivning, estetik och media, även teater. Från Vänersborg försvann också inriktningen dans, nu måste eleverna söka sig till Uddevalla.

Längst höll sig inriktningen musik kvar, i Vänersborg och Trollhättan. Inte nu längre, i förra veckan beslutade Kunskapsförbundets direktion att Es-Mu endast startar vid Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016 och inte längre vid Birger Sjöberggymnasiet. Kvar finns dock i Vänersborg utbildningen Es-Musik, särskild variant (spetsutbildning). ”Orkestermusikerutbildningen” attraherar fler och fler sökande som måste genomgå ett tufft antagningsprov och det tycks inte skrämma en växande skara. Denna utbildning berörs inte av direktionens beslut.

De sista dagarna har det kommit många protester när beskedet blev känt. För att undvika att det sprids felaktiga rykten lägger vi ut flera underlag som fanns inför beslutet och även protokollet och omröstningslistan samt en reservation från Vänsterpartiets ledamot.

Förvaltningens beslutsförslag – i utskicket inför sammanträdet 2016-04-26

Presentationen vid sammanträdet

Protokollet från sammanträdet

Reservationen och omröstningslistan

Titta där – några visar musklerna

Kunskapsförbundet Väst, Vänersborgs kommun och Trollhättans kommun – alla tre är mottagare av en mycket kritisk rapport från revisorerna.  Vi berättade om rapporten redan 6 mars på Vänsterpartiets hemsida. Fyra dagar senare publicerade lokaltidningen TTELA två artiklar kring rapporten.  Samma dag satte företrädare för M, L och KD i Vänersborg sin namnteckning under en gemensam motion som nu kommer att tas upp i kommunfullmäktige i Vänersborg.

Det finns åtskilligt vi undrar över när vi granskar texten och yrkandet.

”Tanken med förbundet var (1) att samordna resurserna kring gymnasie- och vuxenutbildningarna i Tvåstad och därigenom uppnå en högre kvalitet för eleverna (2) i en tid av vikande elevunderlag (3) samtidigt som man åstadkom en god resurshushållning(4). Nu har tre år gått och vi kan tyvärr konstatera att inget av det ovan nämnda har inträffat.”

  1. Vår uppfattning: ”Tanken med förbundet är ….” – har ni övergett tanken?
  2. En högre kvalitet för eleverna – förbundet är på väg mot högre kvalitet.
  3. I en tid av vikande elevunderlag – också det har tyvärr inträffat.
  4. God resurshushållning – den utmärker förbundet, men från början och egentligen fortfarande gäller att förväntningarna är högre än viljan att betala vad det kostar.

Förbundet ansvarar för verksamheten, två kommuner ger förbundet pengarna. Om kommunerna inte betalar, måste förbundet minska sina utgifter – hur kan man då förvånas över att antalet lärare minskar? Revisorernas rapport beskriver utförligt att kommunledningarnas beteende har hindrat förbundet från att fatta långsiktiga beslut, ingen önskar ad-hoc-lösningar. Motionen gör en snäv tolkning av revisorernas rapport.

Förbundet har precis påbörjat sitt fjärde år. Under två av de första tre åren var en av motionärerna, Gunnar Lidell, M, ordförande i kommunstyrelsen i Vänersborg. Vi har läst varje protokoll och minnesanteckning från ägarsamrådet, inte någonstans framkommer att Gunnar Lidell under 2013-2014 eller senare (nu som kommunalråd utsedd av oppositionen) har påtalat det hemska spelet som kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan beskylls för i motionen.

Varför valde M, L och KD att byta ut sina ledamöter och ge uppdraget till nya representanter utan erfarenhet från förbundets arbete under den nya mandatperioden? Motionen gör gällande att man haft ögonen på problemen länge, då borde man beaktat behovet av kontinuitet.

Nästan lika tyst som Gunnar Lidell tycks vara i ägarsamrådet är partiernas företrädare i förbundets direktion. Där finns två borgerliga representanter som verkligen tar för sig, båda tillhör Centerpartiet Trollhättan. Att Centerpartiet i Vänersborg snart inte längre finns märks på två sätt: ”Alliansens” motion borde ju komma från fyra partier, men i Vänersborg är C idag identiskt med S, så till den milda grad att S tog alla platser i direktionen, C från Vänersborg finns ingenstans.

Motionen kom i anslutning till revisorernas rapport, en kompakt och lång rapport, fylld med beskrivningar av ett invecklat och komplicerat rävspel. Med all respekt har vi anledning att tvivla om Tove af Geijerstam , L, Marie-Louise Bäckman, KD, och Lena Eckerbom Wendel, M, verkligen har satt sig in i rapportens frågeställningar och slutsatser innan de satte sina namnteckningar på Gunnar Lidells motion.

Själva yrkandet föranleder också funderingar.

Att få ordning och klarhet kring regelverket var också syftet med Vänsterpartiets motioner, tre i antal, men dessa tycks ha kommit från fel håll. Att det är så svårt att hålla sig till sakfrågorna.

Till frågan om alternerande ordförandeskap. Vi håller med om att en ordförande som inte varit särskilt framgångsrik i sitt ledningsuppdrag kan och bör ersättas av någon som kanske lyckas bättre, men för oss spelar det överhuvudtaget inte någon roll om ordföranden kommer från Vänersborg eller Trollhättan. Vad föranleder denna punkt i yrkandet?

Slutligen öppningen för ett utträde ur förbundet. Vi vill ordna upp det som med all rätt kritiseras av revisorerna, öppet och ärligt, i direktionen och i vår egen kommun. Med tanke på hur lite förståelse Vänersborgs kommunledning under Marie Dahlin, S, Bo Carlsson, centerpartiet, och Marika Isetorp, MP, visar för vår kommuns grundskola och förskola, skräms vi av tanken att gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen skall föras ”hem till Vänersborg”.

Ska KFV växla in på rätt spår?

I veckan diarieförde Gert-Inge Andersson och Torsten Gunnarsson, förtroendevalda revisorer hos Kunskapsförbundet Väst, rapporten ”Granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst”. Hos kommunkansliet i Vänersborg diariefördes samma rapport från PwC av två av kommunens sju revisorer, Thomas Boström undertecknade som ordförande tillsammans med Torsten Gunnarsson. Deras missivskrivelse är i stort sett identiskt med den förstnämnda skrivelsen. En tredje skrivelse med nästan samma innehåll är undertecknad av Rolf Elamsson och Gert-Inge Andersson, ordförande och vice-ordförande för revisorerna i Trollhättan.

Kommunstyrelserna i Vänersborg och Trollhättan samt Kunskapsförbundets direktion förväntas lämna ett svar senast 2016-06-18. Rapporten överlämnades ”för kännedom och åtgärd i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för rapportering” (Vänersborg), medan önskemålet i Trollhättan lyder: ”Vi förutsätter att alla berörda parter nogsamt tar del av synpunkterna i rapporten, som överlämnas för kännedom och beaktande”. Den anvisningen avslutar också missivskrivelsen som vänder sig till direktionen i Kunskapsförbundet.

Kännedom är en sak, åtgärd en annan. När det gäller kännedom är det kanske av betydelse att citera en rad från utskicket till förbundets ledamöter: ”Revisorerna vill att ni får rapporten redan nu, men föredragning från våra revisorer och PwC sker på direktionssammanträdet den 26 april 13:00- 14:30.” Nu gäller det att läsa, att läsa och förstå, att läsa, förstå och samtala. För den här gången duger det absolut inte med vad som oftast brukar ske:. Att de politiskt valda ledamöterna rutinmässigt ställer sig bakom tjänsteyttrandet från förvaltningen.

Sådant kan ju vara helt i sin ordning i de flesta fall. För det är så att granskningar görs regelbundet och återkommande på en mängd olika verksamhetsområden. Anmärkningar är oftast få, förslag till förändringar och förbättringar kan räknas på ena handens fingrar. Funkar det bra, så syns det i rapporten – och då gäller raka spåret från inkommen rapport över förvaltningens ställningstagande till politikernas godkännande av svaret.

Nu gäller annat: Redan frågan om ”kännedom” kräver en ordentlig arbetsinsats, att ta sig från sida 3 ”Sammanfattningen” till den sista kritiska synpunkten på sidan 25 kommer att upplevas som en krävande utmaning. Kanske inte så mycket för alla ledamöter i direktionen, några har ju brottats med frågorna sedan förbundets tillkomst 2013. Men för de flesta politiker i kommunstyrelsen i Vänersborg kommer uppgiften att bli tuff, för en sak som nämns i rapporten upprepade gånger är ju alldeles korrekt: Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har fått kännedom om förbundets frågor i den utsträckning som det egentligen skulle ha behövts.

För Vänsterpartiet i Vänersborg kan vi konstatera att rapporten tycks svara på våra frågor som vi har uttryckt i flera motioner. Vi har ju inte bara skrivit motioner och reservationer i Vänersborg, i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen, utan det har vi också gjort i förbundet. Här några exempel:

I rapporten nämns på sida 21 en reservation … mot direktionens förslag till beslut att ”direktionen noterar informationen”. Rapporten anger dock felaktigt datum, Vänsterpartiet Vänersborg reserverade sig 2015-05-27.

I Vänersborg lämnade Vänsterpartiet i september 2014 en motion Preliminär utvärdering – Två år med Kunskapsförbundet Väst” som bifölls: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och förutsätter att utredning samt förslag sker ur Vänersborgs kommuns perspektiv.” Det var i oktober 2015, mer finns inte att rapportera än.

En annan motion Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst” lämnades in 2015-07-13 och ligger sedan dess i avvaktan för behandling.

Kännedom är en sak, åtgärd en annan. Somliga förtroendevalda kommer nu att brottas med att sätta sig in ”på riktigt” i frågeställningarna, det är inte möjligt att bara hoppa över revisorernas rapport eller hantera den lika nonchalant som det görs med Vänsterpartiets motioner med samma tema. Medan de gör det, kan vi redan nu gå över till den verkliga uppgiften: Hur gör vi? Vad behöver rättas till, av vem, hos vem, på vilket sätt?

Vänsterpartiet tror fortfarande att Kunskapsförbundet Väst kan komma tillrätta med det som uppenbarligen behöver åtgärdas. Att förbundets anställda, lärarna och andra, står för en bra verksamhet till gagn för ungdomar och vuxenstuderande i våra två kommuner, det tvivlar vi inte på. Det ankommer på oss, de förtroendevalda politikerna i Vänersborg, i Trollhättan, i Kunskapsförbundet att ordna upp terrängen under några månader framöver. Det är ett arbete som bör ha hög prioritet.

En intensiv vecka väntar

Januari brukar vara en relativ lugn månad på den kommunala scenen, men därefter sätter det fart. Budgetberedningen har suttit i en mängd möten. Inget har blivit känt utåt, beredningens politiker och presidierna i de stora nämnderna har varit tystlåtna. Den 2 mars skall dock kommunstyrelsen bestämma hur ramsättningen inför den fortsatta manglingen skall formuleras. I april svarar sedan nämnderna med konsekvensbeskrivningar och eventuellt med förnyade önskemål om resursförstärkning. I juni kulminerar allt i fullmäktiges beslut om Mål- och resursplanen för 2017. Vänsterpartiet inväntar nu utskicket av budgetberedningens underlag, därefter kallas partiets förtroendevalda till ett extra gruppmöte.

På måndag har Barn- och utbildningsnämnden en proppfull ärendelista. Viktigaste punkten kan sägas vara diskussionen kring ”skolutredningen”. I korthet: Vänersborgs skolor är överfyllda, nya skolbyggnader skulle behövas i morgon. Alla har vetat om det och nu finns ett underlag för ett beslut. Men även om det är bråttom, behövs det tid för att genomföra en bra dialog och söka en bred förankring. Nämnden borde besinna sig och inte pressa fram ett beslut. Vår ledamot i nämnden beskriver situationen på sin egen blogg.

På tisdag träffas ledamöterna i direktionen för Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan. Vi har ju överlämnat den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen till ett kommunalförbund, där Trollhättan och Vänersborg försöker hantera utmaningarna gemensamt. Det gnisslar fortfarande i förbundet, eftersom ”ägarna”, de två kommunerna, eller rättare sagt, de två kommunalråden tillika ordföranden i kommunstyrelsen, titt som tätt ingriper och fattar egna beslut som egentligen borde ligga hos direktionen. 14 mars blir revisorernas rapport offentlig: Äntligen skall det komma en bättre handledning hur föreskrifterna i ”förbundsordningen” skall tolkas, kanske blir det sedan äntligen arbetsro för förbundet. Under tiden brottas skolorna och vuxenutbildningen med ett tungt arbete kring kvalitetsförbättringar. Den som vill informera sig om förbundets verksamhet hittar mycket på förbundets hemsida.

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Ledamöterna skall få en introduktion till den nya tekniska utrustningen i kommunhusets sessionssal. Om man kunde önska sig något, så vore det att fullmäktiges ordförande anpassar sig något och inser att också ledningsstilen borde förnyas. Tittar man sig omkring i andra kommuner så hittar man många idéer till möjliga förbättringar. Det andra önskemålet är att fler ledamöter kommer upp till talarstolen och deltar i debatten om sakfrågor. Det är pinsamt att observera hur mycket som är avgjort i förväg. Det är ju inte givande att så många gånger höra samma sak på en kväll: ”Mycket har sagts, jag vill inte förlänga debatten utan bara säga att jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag.” Vänsterpartiet är nyfiket på vilket öde som väntar partiets två motioner, om ”avgiftsfri kollektivtrafik för 65+” och om önskemålet att få kommunens fortsatta insatser för den lilla lokala badplatsen i Väne-Ryr. I kommunstyrelsen var det nästan ingen diskussion i sak men klara voteringsresultat – för avslag, först 11:4 och sedan 13:2.

På torsdag är det socialnämndens tur. Det bör råda stor enighet i alla beslutsärenden på detta sammanträde. Det är först i april som nämndens ledamöter behöver bekänna färg. Den 21 april avgörs hur socialnämnden skall förhålla sig till kommunstyrelsens förslag om ramsättningen för MRP 2017. Det finns ett bra underlag för den som vill veta mer om socialnämndens situation idag och framöver – ta en titt på verksamhetsberättelsen för 2015 (handlingen är uppe för godkännande nu i veckan), där beskrivs utförligt varför det blev ett underskott på 17,2 Mkr.

Veckan avslutas sedan på lördag med ÅRSMÖTET, 27 februari, 10:30, IOGT-NTO på Vallgatan.

Motgångar på löpande band – gör vi något fel?

Förra veckan var det fråga om den lilla skogen på Blåsut – enligt gällande detaljplan från 1933 var en tredjedel av ytan ”kvartersmark”. Hela den lilla skogen är mindre än ytan av vår riksbekanta bandyhall Arena Vänersborg. Kvartersmarken, obebyggd under alla sina mer än 80 år, var skog och skulle så förbli, tyckte vi, och sådär fyrtio, femtio familjer som bor runtomkring.

Vi röstades ner, 36 ledamöter av fullmäktiges 51, röstade för exploatering. Endast två var i talarstolen. Det ska byggas, var deras budskap! Punkt slut! Ingen som ville svara på frågor, ingen som ville bemöta synpunkter och invändningar. Varför? Det räcker väl att veta att det finns en majoritet – S, C, M, FP, KD och så ett stillatigande miljöparti med budskapet ”Vi deltar inte i ärendet.” Varför anstränga sig, vi håller ihop, eller hur? Majoriteten vinner, så är reglerna.

Det fortsatte i tisdags. I Kunskapsförbundet Väst (Trollhättans och Vänersborgs gymnasieskolor och vuxenutbildning) lyckades Vänsterpartiet i oktober att övertyga direktionens ledamöter att fatta mod och tala klarspråk med kommunalråden i våra ägarkommuner (jämför med den röda rutan i bifogade dokument). Utskicket till novembersammanträdet innehöll samma förslag fast med annan formulering (jämför med den blåa rutan). Den socialdemokratiska majoriteten använda en lång ajourneringspaus för att komma med nya formuleringar, för att klargöra frågan och förhindra eventuella feltolkningar. Beslutsförslaget lästes upp men fanns aldrig i utskriven form eller på ledamöternas surfplattor. Och då blev det ett ja till det tredje förslaget – som inte alls säger samma sak (jämför med texten i slutet på dokumentet). Nu finns inte längre någon begäran om en permanent ramhöjning, nu talas endast om 2016. Sensmoral: Gör aldrig avkall på kravet att nya beslutsförslag i komplexa ärenden skall föreligga skriftligt hos alla ledamöter innan omröstningen sker. Känns snopet hur det blev! Känns också olustigt att inte veta om majoriteten ville luras eller om det bara blev så galet utan att man egentligen hade onda avsikter.

Misstag kan vara bra, om man lär sig av dem.

Därför lade Vänsterpartiet vid dagens socialnämndsmöte fram ett eget förslag om hur ett yttrande till en motion kunde hanteras på ett bättre sätt än det som framgick av förvaltningens yttrande. Saken gällde en begäran att Vänersborg 2015 bestämmer sig för att tillsätta en asylsamordnare, en sådan hade funnits när Migrationsverket tecknade avtal med Restad Gård 2013 och Vänersborgs kommun ville göra en egen insats för att mottagningen skulle fungera på bästa sätt. Här behöver vi inte referera alla detaljer – ingen kan ha missat att läget 2015 är något mer ansträngt än det var 2013. Ta en titt på ärendet såsom det beskrivs i nämndens underlag – här föreslås avslag. Jämför med Vänsterpartiets papper, som mest är ett försök att förhindra ett beslut ”mot bättre vetande”. Ledamöterna fick också se en sammanställning på fem sidor över alla insatser som våra ideella organisationer gör, det är ju dessa grupper som Vänsterpartiet tänkte på när vi lämnade ett eget förslag. Båda ledamöterna för Vänsterpartiet argumenterade, belyste, betonade – och vädjade att få frågor av någon som eventuellt inte ville biträda vårt förslag. Det kom ingen fråga, det kom inga synpunkter, varken på det liggande förslaget eller på vår framställning. Ingenting. Sedan blev det ajournering för gruppvisa överläggningar, dessa drog ut långt över tiden. Nämnden återsamlades, det befanns föreligga två förslag varav förvaltningens utskickade beslutsförlag ansågs ha vunnit. Det kunde också bekräftas i den begärda voteringen. V-förslaget fick två V-röster, förvaltningens avslag samlade elva ledamöter från S, C, MP, M, KD, L och SD.

Tänk att vi inte låter oss tystas. Motionen kommer i januari till kommunstyrelsen och i februari till kommunfullmäktige. Men redan 9 december skall Vänersborg genom ett fullmäktigebeslut preliminärt ta ställning till hur vi tänker använda 73,8 miljoner som kommer till vår kommun genom den ”extra ändringsbudgeten” som snart klubbas av riksdagen. De ideella organisationerna (Röda Kors, Rädda barnen, m fl) får 105 miljoner för sitt arbete I HELA SVERIGE.

När det händer …

Vänersborg är inte Trollhättan, men vi samarbetar. Inte på sådant intimt sätt att vi här i Vänersborg och de där i Trollhättan pratar om ”vi” är eller ”vi” gör. Men så händer det i Trollhättan det som kunde ha hänt här, som kunde ha hänt var som helst i Sverige. Det hände i Trollhättan och på ett slag kändes det som det har hänt ”oss”. Vi delar sorgen – och vi har samma beslutsamhet att visa vägen framåt. Omtanke om varandra, hänsyn till varandra, respekt för varandra – tillsammans ska vi uppmärksamma det som bör göras för att motverka hat och ondska i vårt samhälle.

Att lyssna på varandra, att låta de bästa idéerna komma fram och rösta för de bästa förslagen som finns i våra ärenden är också något som borde stå högst på listan för kommunens förtroendevalda politiker. Vi är inte där än, men visst känns det som att det ibland lönar sig att aldrig ge upp, att ha kvar hoppet. Prestige borde kunna underordnas när bättre förslag läggs fram, oberoende av vem som presenterar nya tankar först. Visst kan man kompromissa när andra har bättre lösningar. Men visst är det också en sporre att vi som parti för våra samtal och vår dialog så att det är vi som kommer med de bästa lösningarna. Som övertygar andra.

Även om det var tuffa dagar efter illdådet på Kronan i Trollhättan, så ställdes inte våra sammanträden in. På Kunskapsförbundets möte handlade diskussionen på nästan samtliga punkter om hur vi ska agera vid nästa sammanträde i november – ska vi trotsa skollagen och rösta för en budget 2016 som tvingar oss att bedriva undervisningen på en nivå som ligger under gränsen för en godtagbar verksamhet? Eller ska vi trotsa våra medlemskommuner Trollhättan och Vänersborg och bestämma oss för en underfinansierad budget som inom ett år leder fram till att samtliga ledamöter vägras ansvarfrihet? Vänsterpartiets ledamot fick med en anteckning till protokollet som ingen annan invände mot: ”Direktionen ställer sig enigt bakom presidiets förslag att informera ägarsamrådet om att ett kommande MRP- och budgetbeslut innefattar att våra ägarkommuner höjer ramen med 11,2 Mkr och beviljar en tillfällig höjning med 5 Mkr för 2016.”

I rena farten lyckades Vänsterpartiet också att få gehör för ett ändringsförslag i det planerade programutbudet för nästa läsår. Även 2016 ska eleverna kunna söka det Humanistiska programmet, ett alternativ som försvinner från många gymnasieskolor men som fortfarande känns rätt för ett litet antal av våra ungdomar i årskurs 9.

På kommunstyrelsens möte dagen efter lyckades Vänsterpartiets Marianne Ramm att välta omkull ett vansinnigt beslut från arbetsutskottet. Projektet ”Cityvärdar” avslutas, punkt. Hela ärendebeskrivningen i övrigt talade endast om en sak – alla, verkligen alla, intygade att det var ett projekt som var mycket lyckat, som hade lyckats över förväntan. Men beslutsförslaget var – ingen fortsättning, inga pengar finns. Marianne pläderade i sådär tio minuter. Det gav resultat, även om det i slutändan behövdes en reservation. Ledamöter från S, från M, från MP och från KD erkände en och en att bifall till förslaget att avsluta ett vinnande koncept kändes för tufft. Det trollades fram en kompromiss – förvaltningen skall till december ta fram ett förslag hur en ”omstart” för det avslutade projekt kan ske. Prestige stavades för ett litet ögonblick med litet ”p”.

Men PRESTIGE samlade sex (fem?) av nio partier i ett annat ärende. Vänersborg har i likhet med många andra kommuner ett skriande behov av bostäder. Här gällde det fyra parhus i en skogsdunge på bakgården av ett tjugofemtal villor byggda på 30-talet under förra seklet. Frågan har varit aktuell sedan 2008 och Vänsterpartiet har varit och är mycket engagerat i ärendet. Vi har ägnat ett flertal inlägg på vår hemsida åt frågan om Kindblomsvägen, flera partiaktiva har också bloggat. Centerpartiet har nu ändrat sig helt, MP kraftsamlade till anteckningen i protokollet ”deltar ej”. Nu har Vänsterpartiet endast sällskap av SD:s ledamöter. Det förvånar inte ett dugg, varje gång det finns en möjlighet att markera mot betongpartierna i kommunen så kommer man att passa på. Fortsättningen följer ….

Från dagens sammanträde i socialnämnden kan rapporteras att samtliga ledamöter tycks tillhöra ”socialnämndspartiet”. Så är ofta fallet. Man behöver inte blir oense om man i grunden har samma uppfattning. Inte ens ledamöter från SD stör – när alla deras frågor besvaras kommer SD i regel av sig. Vi andra lyssnar, vi svarar – och sedan kommer inget mer.

Men under sammanträdet rapporterades också från det arbete som sker i samband med återtagandet av en verksamhet från Vardaga som från och med 2017 skall tillhöra den kommunala äldreomsorgen.  Omröstningen för något halvår sedan var en seger för Vänsterpartiet, det blev en 7:6 votering till fördel för det bästa förslaget (tycker vi). I övrigt samtalade socialnämnden mycket om det som just nu överskuggar allt annat. Vänersborg har skaffat sig ett gott rykte i arbetet med att skapa ett föredömligt mottagande. Migrationsverket är inte sent att tacka för det. Låt oss hoppas att det inte brister, så många som vill så mycket, nämnden fick en tydlig beskrivning.

Vänsterpartiets rapport från kommunstyrelsen

Det var inte precis det vi hade tänkt oss. För lite mer än ett år sedan föreslog vi att kommunen på sin hemsida i anslutning till kommunstyrelsens möten kortfattat skulle rapportera om ärenden och eventuella beslut. Så sker också, men det kan bli lite galet. Ta rapporten från gårdagens möte. Ärendelistan fram till ärende 13 innehåller beslutsförslag till kommunfullmäktige 21 oktober, från ärende 14 är det frågor som ”stannar” i kommunstyrelsen. Vårt förslag var att det skulle rapporteras om ”viktiga” ärenden, vi ville inte göra skillnad mellan kf och ks-ärenden. Men nu redovisar kommunen endast sex punkter från ks-delen av listan, sex ärenden som ingen yttrade sig om, ordföranden kunde raskt klubba liggande beslutsförslag.

Men visst fanns det mycket annat som är viktigt att berätta om.

Enligt delårsrapporten per augusti går kommunen plus. Vi går alltid plus, resultatet är alltid bättre än prognosen. Men återigen är det tydliga och stora underskott på flera verksamhetsområden, pengarna räcker inte till. Det är på finanssidan vi hittar räddaren, återbetalningen av AFA-pengarna betyder mycket. [Den kortaste förklaringen för återbetalningen av AFA.pengar är den här: kommunen har genom åren inbetalt försäkringsskydd för eventuella sjukersättningar för sina anställda, men eftersom den borgerliga politiken gav som resultat att sjuka människor inte betraktades som sjuka, så blev det mycket pengar över som nu betalas tillbaka, det är väl tredje eller fjärde gången, men efter 2015 är det slut, nu kommer inte mer.]

Riktlinjer för fastighetsköp fastställdes, det blir nu större beloppsgränser som gäller för samhällsbyggnadsnämndens framtida försäljningar eller köp. Dock bara hälften av vad nämnden hade önskat sig. Under överläggningar framförde Vänsterpartiet att det fanns ett samband i tiden med en försäljning av det omstridda markområdet vid Kindblomsvägen. Det blev nästan pinsamt att höra dessa högljudda samstämmiga förnekanden från kommunledningens politiker. Då var det fel av oss att yttra blotta misstanken ….

Kunskapsförbundet Väst ville få tillägg för språkintroduktionen för nyanlända gymnasieungdomar – återigen blev det ett beslut som i bästa fall kan tolkas som att pengarna tilldelas i efterhand i bokslutsarbetet. Vi undrar vad revisorerna tycker om detta, tidigare påpekades det olämpliga att göra så.

Vänsterpartiets motion att genomlysa vår kommuns engagemang i Kunskapsförbundets avdelning för vuxenutbildning bifölls. Men det fanns två förslag, dels minoritetsledningens (S, C och MP) förslag att göra detta tillsammans med Trollhättan, dels förslaget från oppositionsrådet Gunnar Lidell, (M) att ”utredning samt förslag sker ur Vänersborgs kommuns perspektiv”. Han hade läst vår motion rätt, varför vi yrkade bifall till ”egna kommunen”-varianten. I kommunstyrelsen avgör då rösterna från SD. Deras ledamöter motiverar aldrig hur de vill rösta, det tycks vara tärningen som avgör. Så kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, fann sig ”höra” att hennes förslag förlorade. Utan votering.

Sedan reserverade sig SD till förmån för egen motion i en arvodesfråga. Trots ihärdiga försök från framförallt S- och M-ledamöter att förklara att allt redan framgick av bestämmelserna, att man inte kan få bifall för ett yrkande som vill något som redan gäller, förgäves – ”vi reserverar oss i alla fall”. Repris i fullmäktige om två veckor, inför öppen ridå?

Tärningen rullade på nytt lite senare. Fyrbodal (14 kommuners samarbete med bl a Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg) vill få mer pengar från sina medlemskommuner inför budget 2016. En höjning från 26 till 28 kronor per invånare var förslaget. Lite elakt sagt var motiveringen svag, enkelt uttryckt: ”har inte höjts på länge”. Visst, nej, men vilken av våra egna kommunala nämnder skulle ens komma på idén att lägga fram en begäran på denna grund. Vad händer? S, C och MP biträds i voteringen av ledamöterna från SD. Så det blev 28, en höjning. Än slank de hit, än slank de dit ….

En ledamot för Vänsterpartiet lämnade en skriftlig reservation i ett ärende som tillhör gruppen ärenden som kan betecknas som ”det ser väl bra ut, hinner inte läsa allt, men det kan väl inte vara fel att ställa sig bakom förslaget, eller hur?”. Plötsligt är det en ledamot som har annan uppfattning, ställer frågor, vill inte ”vara med”. Då känns det bra när ordföranden snabbt tar klubban i handen och säger ”då finns det två förslag”, och så är det undanstökat.

Kommunstyrelsens ledamöter får vid de flesta sammanträden en mängd information, oftast används vid föredragningar PowerPoint-bilder. På kommunens hemsida görs den informationen tillgänglig och vi tipsar gärna om att det finns mycket att hämta. Länkarna finns nedanför ärendelistan under rubriken presentationer.

I veckan fanns också ett sammanträde i Kunskapsförbundet Väst som vi återkommer till. Oron är stor att förbundet står inför beslut vid nästa sammanträde 27 oktober som kan sätta streck för alla förhoppningar att utbildningssatsningen för grannkommunerna Trollhättan och Vänersborg blir en framgång.

Kategorier
Arkiv