Kongress

Vad står egentligen i motion A 68?

Rubriker kan sättas för att informera om artikelns text, rubriker kan sättas för att antyda något, för att lockas ut på fel spår. ”V vill ha statistik över etnicitet.” Det var TT:s artikel som runt om i landet fick denna rubrik.

Som alltid, det är nog bäst att gå till källan. Det handlar om motion A 68, en motion på Vänsterpartiets kongress i Karlstad. Motionen fanns i blocket ”Allmänpolitiska motioner” som avhandlades på kongressens sista dag. ”Motion om Jämlikhetsdata” undertecknades av tre enskilda medlemmar, Momodou Malcolm Jallow, Malmö, Daniel Riazat, Falun, Rossana Dinamarca, Trollhättan. Samtliga är också riksdagsledamöter för Vänsterpartiet.

Partistyrelsen föreslog avslag på motionen och motiverade detta.

Kongressen beslutade dock att bifalla motionen.

Nyfikna? Kongressen beslutade …

Vänsterpartiets kongress i Karlstad avslutades nyss. Det har varit möjligt att följa alla debatter. Men visst är det svårt, om inte omöjligt, att som utomstående begripa sig på alla yrkanden och hänga med vid alla omröstningar.

Det fanns tillgång till handlingar, utkast till valplattformen, alla motioner, partistyrelsens yttrande, en ny version av valplattformen. Men när det kom till omröstningen gick det inte att följa.

Därför här en sammanfattning på två sidor. Här finns alla yrkanden som fick bifall av kongressen. Med andra ord, dessa formuleringar skrivs nu in i valplattformen fastän partistyrelsen haft annan uppfattning och lagt andra förslag.

———————————–

Se Jonas Sjöstedts öppningstal

Se hans tacktal

Jonas Sjöstedts avslutningstal

Följ med till avslutningen

Kongress 2018

Söndag 11 februari

09.00-9.30 Val av valberedning och revisorssuppleanter

09.30-11.00 Beslutspass block två valplattformen

11.00-11.30 12.00 Behandling av allmänpolitiska motioner

11.30-11.40 Hälsningsanförande Lise Bergh, ordföranden i Rädda barnen

11.40-12.00 Behandling av allmänpolitiska motioner

12.00-12.45 Lunch

12.45-14.00 Behandling av Organisations- och Stadgemotioner

14.00-15.00 Avslutningsprogram

14.15-14.50 Jonas Sjöstedts avslutningstal

15.00 Kongressen avslutad

Kongress om två veckor

Hög tid att kasta en blick på kongressens viktigaste fråga: Valplattformen.

Den som vill följa hur förslaget togs fram kan på kongressidan läsa det ursprungliga utkastet, motionerna och hur partistyrelsen har inarbetat motionärernas synpunkter. Delegaternas uppgift på kongressen är att komma fram till slutliga utformningen. Här versionen som läggs på bordet.

Jonas Sjöstedt svarade nyss på en presskonferens på många frågor kring inriktningen av partiets arbete under 2018. Här stolparna i Jonas inledning under konferensen.

9 – 11 februari 2018 – Karlstad

Kongressen ligger bakom oss – mycket arbete väntar

Det är inte längre som förr. Vi är inte beroende av tidningar och andra medier för att få veta vad som hände på kongressen och vilka beslut som togs. Det mesta ligger vidöppet, samtliga handlingar fanns tillgängliga på hemsidan, alla anföranden och debatter sändes live, flera inslag finns att se i efterhand, de viktigaste dokumenten (dock i preliminära versioner) finns att ladda hem: Ekologiskt-ekonomiskt punktprogram och Partiprogrammet. Kongressombuden har kommit hem, från Vänersborg deltog Åsa Olin.

Men vi behöver gå vidare. På centralt håll finns förväntningar på fortsatt framgång i samtalet med den socialdemokratiska regeringen. Så sammanfattar t ex DN kongressens debatt på avslutningsdagen: ”V skärper kraven på budgeten” och Arbetarbladet konstaterar: ”Löfvens nej blev Jonas Sjöstedts vinstlott”.

Och komma vidare vill vi också i Vänersborg. Men förutsättningarna ser annorlunda ut. Socialdemokraterna här hemma samtalar inte med oss, några förhandlingar är det inte tal om. Även här diskuteras budgeten, men S tillsammans med C och MP har högst på sin agenda ställt en annan målsättning: Årets investeringar ska finansieras inom ramen för avskrivningar och årets resultat.

Denna ”nyhet” tillsammans med kommunens traditionella finansiella mål predikas nu högt från talarstolen i kommunfullmäktige och vid samtliga nämndsmöten. Tänk om S och C hade haft målsättningen för knappa tio år sedan när man ignorerade fullmäktiges beslut om 140 miljoner för Arena Vänersborg och istället på löpande räkning betalade fakturor på 300 miljoner kronor. Innan detta hände var Vänersborgs långfristiga lån ”noll”, därefter har det gått nästan över styr.

Och det är här Vänsterpartiet och Socialdemokraterna idag inte är överens. Vi ser stora behov att ge resurser till ”dagens” skola och förskola och till ”dagens” socialtjänst medan den styrande minoriteten har sitt mantra: ”Årets investeringar ska finansieras inom ramen för avskrivningar och årets resultat. Detta för att inte binda upp framtida generationer med en ökande låneskuld.

I mars och i april fanns två tillfällen att se vilken huvudlinje som vinner i Vänersborg. I mars avstod SD från att delta i beslutet, vilket gav S en övervikt med 7:6 i kommunstyrelsen, i april var SD villiga att utöva sin rösträtt och S förlorade i kommunfullmäktige med 22:28. Nu är vi på upploppsrakan inför det stora budgetbeslutet i juni. Det mesta tyder på att S lokalt behöver ändra inställning. Vi vet inom kort.

Medlemsmöte 14 januari 2014

Vänsterpartiet Vänersborg har medlemsmöte tisdag 14 januari med start klockan 18:00 i Folkets Hus. Viktigaste punkt på dagordningen är att fastställa listan för val till kommunfullmäktige.

Större delen av kvällen ägnar vi åt ett samtal kring den nyss avslutade kongressen. Vänersborg hade med Åsa Olin och Lutz Rininsland, två ombud i gruppen om nio från Älvsborg.

bild (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från kongressen kommer tydliga besked om inriktningen av det politiska arbetet under valåret 2014.

Här några länkar till beslut som fattades:

Kongressuttalande: Solidaritet istället för girighet (här texten i preliminär version)

Vänsterpartiets valstrategi antagen

Kongressen beslutade om en tuffare inriktning i frågor som arbetstidsförkortning och bättre stöd till kulturen

Den nya partistyrelsen fram till kongressen 2016

Det var en kongress med såväl intensiva debatter i enskilda frågor som stor harmoni under dagarna tre. Johan Sjöstedt hade hela partiet bakom sig när han avslutade kongressen på söndageftermiddag med att utropa: Vi är inte till salu!

25 maj 2014 – val till Europaparlamentet

Innan sommaren och fyra månader innan riksdagsvalet utses ledamöterna till Europaparlamentet. Mandatperioden sträcker sig över de kommande fem åren fram till 2019.

Valdeltagandet vid senaste valdagen 7 juni 2009 var i Sverige endast 45,53 procent vilket i sin tur var en ökning jämfört med 2004 års val som var 37,85 procent. Ser man till valresultaten över tiden och i alla länder så är bilden tydlig – en obruten nedåtgående trend.

Det kommer att finnas många inlägg i debatten kring det låga valdeltagandet. Nu senast kritiseras de svenska riksdagspartierna för felaktiga infallsvinklar när nästan alla framhäver sin ”kritiska” inställning mot EU-politiken.

Det förekommer även debattinlägg som faller på sin egen orimlighet. Carl Bildt skriver: ”Låt oss vara tydliga: främlings- och Europafientligheten är varandras politiska bröder.” (Läs t ex bloggen Flute-Tankar.)

Vänsterpartiet diskuterar och beslutar om ett uttalande inför EU-valet vid sin kongress nästa vecka. Underlaget är ett förslag från partistyrelsen samt ett antal motioner som yrkar på ändringar av texten. Allt är offentligt och ligger på partiets hemsida för kongressen.

I avvaktan på den slutliga utformingen vill vi här ge utrymme för en text som finns på Vänsterpartiets hemsida ”Vänsterpartiet – fördjupning: Här kan du läsa om vår politik i en mer fördjupad form.”

EU – fördjupning

Vänsterpartiet är motståndare till EU och arbetade på nej-sidan inför folkomröstningen 1994. Vi respekterar resultatet i folkomröstningen, men har inte skäl att ändra vår principiella ståndpunkt.

Vänsterpartiet menar att EU begränsar demokratin. I EU:s beslutsstruktur har folken mycket små möjligheter att utkräva ansvar av makthavarna. EU saknar en offentlighetslagstiftning som vi har i Sverige. För medborgare i EU, och inte minst för journalister, är det därför mycket svårt att granska makten och maktutövningen inom EU. Den dömande makten som EU-domstolen har innebär, till skillnad från svenska domstolar, också rätt att avkunna domar som blir direkt lagstiftande, inte minst i frågor som rör den inre marknaden. EU fyller därför inte minimikraven på en demokrati.

Vi kritiserar EU för att prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena. EU-domstolen i Luxemburg har i flera domslut fastställt denna prioritering.

Vänsterpartiet menar att prioriteringen måste vara den omvända: Arbetsrätten, miljön, konsumentskyddet och folkhälsan måste vara överordnade företagens och marknadens intressen.

För att säkra att strejkrätten skyddas och undantas från de inre marknadsreglerna har Europafacket krävt att ett så kallat socialt protokoll ska antas av EU. Det sociala protokollet skulle vara juridiskt bindande. Vänsterpartiet stöder helhjärtat detta krav som hittills har avvisats av EU.

EU syftar till att bygga en superstat, ett Europas förenta stater, med gemensam utrikespolitik och försvar. Detta är än mer tydligt efter att det så kallade Lissabonfördraget antogs av EU. Allt mer makt har överförts från de folkvalda nationella parlamenten till EU:s institutioner. EU-rätten överordnas den nationella rätten. EU får möjlighet att stifta lag och styra politiken på allt fler områden. Vänsterpartiet motsätter sig Lissabonfördraget med dess gemensamma utrikespolitik, gemensamma försvar och krav på upprustning. Vi menar att Sverige, och arbetet för fred och nedrustning, gynnas av att vårt lands militära alliansfrihet garanteras.

Vänsterpartiet arbetade med den segrande nej-sidan i folkomröstningen 2003 om medlemskap i den ekonomisk-monetära unionen (EMU). Idag kan vi se hur rätt nej-sidan hade. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i flera euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem. Lösningen på det problemet är mer nationellt självbestämmande över den ekonomiska politiken, inte mindre.

Krisen måste lösas. EU:s princip att privatisera vinsterna och socialisera förlusterna fungerar inte. Bankerna måste bära skulderna de skapat. Statliga bankgarantier bör endast omfatta spararnas pengar, inte spekulationen. De skuldtyngda länderna måste få skriva ner sina skulder, så att den ekonomiska utvecklingen kan vändas. De länder som så önskar måste få lämna valutaunionen och därigenom kunna anpassa växelkurs och ränta till det verkliga läget. Det krävs också kontroll och beskattning av de globala finansmarknaderna.

Denna politik måste snarast ändras. Det krävs massiva offentliga och miljövänliga investeringar i Europa för att vända utvecklingen. Bara så kan massarbetslösheten och den djupnande krisen bekämpas.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv