Kommunstyrelsen

Är man på gång?

Kommunalvalet avgjordes 14 september. Nu snart sex hela veckor senare borde det mesta vara på plats. Men så är det inte. En pressträff resulterade i några notiser i tidning och lokalradio. En upplysning kom dagen efter: Hur kunde just Miljöpartiet som så ofta och så häftigt visade sin kritiska inställning till ”paret S och C” i Vänersborg, hur kunde man ändra sin uppfattning? Inslaget på Radio Väst berättar. På Socialdemokraternas hemsida publicerades också en färdplan:

”Vi kommer att jobba i tre steg. 1 En överenskommelse om att styra tillsammans 2 Politisk överenskommelse 3 Fördelning av politiska poster.”

Sedan dess har allt gått tillbaka igen till nytt vänteläge. Någon ordförande för fullmäktige finns inte på plats, först måste två avsägelser (beviljades av kommunfullmäktige 22 oktober) landa i länsstyrelsens nya sammanräkning så att rätt socialdemokrat finns på ordinarie ledamotsplats för att kunna utses till ordförande vid nästa kommunfullmäktige 19 november. Valberedningen är tillsatt och kommer att sammanträda en första gång 24 november. Så några ytterligare val kan inte ske innan 10 december. Punkt 3 får anstå.

Punkt 2 då? Vänersborg beslutar om Mål- och resursplanen innan sommarpausen. Kommunallagen ger nyvalda fullmäktige möjlighet att bekräfta eller förändra budgetbeslutet för 2015.  Därför var det med viss spänning som vi väntade på att valrörelsens alla utfästelser skulle resultera i ändringsförslag. Gårdagens möte i kommunstyrelsen hade i uppgift att bereda frågan för ett avgörande i fullmäktige. Det blev en antiklimax. M, FP och KD, som förlorade fem av sina tjugo mandat från mandatperioden 2010-2014 står fast vid förslaget från juni 2014. S och C hade ökat sitt underlag från 12+3 till 14+4 och har således arton mandat som enligt överenskommelsen med MP och VFP har blivit tjugofyra. Men det blev ingen skillnad, nästan ingen skillnad alls. Bara på en punkt: I kommunstyrelsen blev det stopp för senaste svängningen kring skogen Mariedal Östra. Omröstningen avgjordes med ordförandens röst (fortfarande M i kommunstyrelsen) och nu står det i förslaget till kommunfullmäktige att spaden ska sättas i jorden. Blir spännande att se vad som händer i frågan när kommunfullmäktige tar hand om exploateringsbudgeten.

Vänsterpartiets ledamöter blev i kommunstyrelsen tagna på sängen. Vi förberedde oss på att ”förhålla oss till” nya förslag från den ”gamla” kommunledningen och till förslagen från den tillträdande kommunledningen. När det inte kom något från någon sida, begärde vi ajournering till efter lunchen. I hast markerade vi vår uppfattning på två av frågorna som seglar upp i kommunen och där det behövs ett ställningstagande: Vuxenutbildningen och socialnämndens ökande osäkerhet att kunna hantera verksamheten inom tilldelade ramar.

Yrkandet fick inget gehör alls. Vi får återkomma i kommunfullmäktige och ge uttryck för det som enligt vår uppfattning skulle leda fram till ”förebyggande” budgetbeslut. Vi tycker att metoden med låtsas-uppdrag först, upprepade uppmaningar till nämnderna under året ”gör allt att hålla budgeten” och efterföljande regleringar i bokslutsarbete borde skrotas. Våra revisorer har påpekat för länge sedan att den demokratiska processen inte mår bra av medveten underbudgetering.

Kort rapport från förmiddagens kommunstyrelse

Från januari kommer ”kommunen” att omgående avrapportera kommunstyrelsens beslut i olika ärenden, men innan denna förändring kommer till, försöker vi fylla luckan.

Ärendelistan var lång: Fram till ärende 9 låg besluten hos kommunstyrelsen, alla punkter därefter var beredningsärenden, det vill säga ”kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att …”. Transport således för punkt 10, 11 och 12 till sista möte med ”gamla” fullmäktige 2014-10-14, från punkt 13 till första möte med ”nya” fullmäktige 2014-10-22.

Inte på någon punkt kom kommunstyrelsen fram till ett annat beslut än det som redan fanns med i handlingarna som låg på bordet, eller rättare sagt, i ledamöternas iPad. Även när några frågor antyder viss tveksamhet eller eftertänksamhet, så rullade det på. Kommunledningen har ju inte bytt plats än. Men visst kändes det redan som ”ombytta roller”. Gunnar Lidell, M, tittade hela tiden om han hade 1:a vice ordförande Marie Dahlin, S, med sig i viktiga frågor, nu märker man att det kommer att bli omvänd ordning. Det syns, även om det sker diskret.

Inte lika mycket till pokerface visar Miljöpartiet. Hur annars kan man tolka MP:s intresse för arvoderingen för kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande. När svaret blev ”har inte varit något fast arvode på de senaste femton, tjugo åren” kunde man se reaktionen. Eller hur ska man tolka att MP övergav sitt intresse i en fråga som man för bara fyra år sedan med framgång kämpade för? Vänsterpartiet hade velat att fullmäktiges ärendelista skall finnas med i annonsen inför fullmäktige i den lokala gratistidningen. Men Vänsterpartiet var ensam, tretton ledamöter, där MP gjorde sällskap med S och C, och där M, FP och KD hängde på, bestämde att nu ska det endast annonseras ”dagen” (alltid på en onsdag), ”tiden” (nästan undantagslös 18:00) och ”platsen” (alltid kommunhusets sessionssal). Ett viktigt beslut! Men är det så klokt?

Underhand blev det klart att Överförmyndarnämnden kommer att få täckning för sina snabbt växande kostnader för extra personal och för att kunna rekrytera nya ”Goda män”, men beslutet om tillskottet med 900 Tkr fattas först i november. Då ska även beslut fattas om investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden samt beslut om investerings- och exploateringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt skall vid detta tillfälle partierna visa om man behagar stå fast vid beslutet om Mål- och resursplanen 2015 som fattades i juni eller om budgeten skall förändras. MP frågade även här och fick veta att ekonomistaben inte har för avsikt att ta fram nya förslag utan att det ankommer på ”politiken” att hantera den politiska frågan samt att eventuella slutsatser från regeringens budgetproposition måste vara de lokala politiska partiernas ensak, inte förvaltningens i första hand. Här blev det nästan undervisning på grundläggande nivå men svaret är korrekt: Det är politikernas sak att tolka förslagen i en proposition, det är förvaltningens sak att föra in förändringar som är ett resultat av beslut som följer efter riksdagens behandling av propositionen.

Och nu finns också ett förslag för kommunfullmäktige att bestämma sig för en förändring av pensionsreglerna för ”heltidspolitiker”. ”Omställningsbidraget m.m.” skall utgå för ”f.d.”-gruppen bara fram till 65-års-gränsen, inte längre än så, inte som det har varit hittills när förmånerna fortsatte även efter det som anses vara den normala pensionsåldern.

Nästa kommunstyrelse är om tre veckor, onsdag 29 oktober 2014. Nedräkningen har börjat, ett möte i november och ett sista i december. Sedan tillträder det nya gardet – och utan att vi vet det med säkerhet – så känns det idag som att det sker under mottot: ”Business as usual”, fast lite tvärtom.

Och så det lilla tillägget (om någon fortfarande undrar): Korrekt, inget parti har inbjudit Vänsterpartiet till några samtal.

Vad lugnt det är i Vänersborg…

Kunskapsförbundet ställde in augusti-sammanträdet – brist på beslutsärenden. Socialnämnden ställde in augusti-sammanträdet – brist på beslutsärenden.

Kommunstyrelsen igår ställdes inte in. Lite över trettio ärenden kan inte anses vara ”brist”. Innan sammanträdet vågade vi oss på en spekulation: ”Samförståndsandan mellan M och S, som har funnits mer eller mindre genom de senaste snart fyra åren sedan valet i september 2010, ja det ser så ut den gäller också fram till valdagen. Blir dock spännande att se om S vill hitta någon fråga för att markera ”opposition”.”

Det blev ett mycket litet antal voteringar – S och M röstade alltid på samma sätt. Det gjorde inte Vänsterpartiet. Inte heller Miljöpartiet. Det fanns ett ärende där skillnaden i grundsynen hos de förtroendevalda återigen visade sig. För att beskriva det lite förenklat, för ”kommunens bästa” eller för ”kommuninvånarnas bästa”.

Vänsterpartiets representanter hade ett eget yrkande, som MP yrkade bifall till. 2+2=4 är dock i minoritet mot 11 ledamöter från de samverkande partierna. Eftersom reservationen redan dagen efter fick vara klar, är det bara en av Vänsterpartiets ledamöter som undertecknade. Läs reservationen.

Marie Dahlin återkommer och ställer några frågor.

Marie Dahlin återkommer med sin andra debattartikel i den lokala tidningen TTELA och ställer några frågor.

Svar på den första frågan kommer sist.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att nya slussar ska förverkligas?” Svaret är: Frågan har inte högsta prioritet i vår lokalorganisation i Vänersborg. Vi tror på en klok fördelning av arbetsuppgifter. Vi har kontakt med Vänsterpartiet i regionen och i riksdagsgruppen och vi anstränger oss för att få information om det som sker kring denna fråga. Hittills kan vi konstatera att:

  • 19 februari 2013 skrev Trafikverket: ”Nuvarande slussar i Göta älv-Vänerstråket som togs i drift 1916, beräknas vara uttjänta till 2030 trots löpande underhåll. Ett historiskt beslut behöver fattas. Ska Vänersjöfarten utvecklas eller läggas ned?”

  • Vi har läst utredningen och begriper vad som står där.

  • 8 april 2014 kom regeringen med den Nationella transportplanen 2014-2025. Det finns inga som helst anslag för slussarna. Det är ”skrämmande” att man bara kan läsa om slussarna i två halva bisatser, där det talas om behovet av fördjupade utredningar.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att genomföra inre vattenvägar?”

Svaret är: Nej, det gör vi inte. Vi tror oss veta att det finns annat som våra medlemmar vill att vi ska ägna våra krafter åt. Vi följer däremot vad som sker i frågan och kan med tillfredsställelse notera att den frågan långsamt men säkert tycks få en bra lösning som definitivt gynnar Vänersjöfarten och därmed Vänersborg – om Vänersjöfarten kommer att finnas kvar.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att sjöfarten ska fungera oavsett brohöjden i Göteborg?”

Svaret är: Vi förstår inte frågan. Självfallet fungerar sjöfarten oavsett brohöjden. En hög bro som hittills underlättar för fartyg att passera utan onödiga väntetider. En låg bro som inte ska öppnas ”vid behov” utan endast vid ett sparsamt antal tillfällen vid fastlagda tider utgör ett hinder för den kommersiella sjöfarten. Vi inbillar oss inte att vår röst avgör frågan om Göteborgs stad eller Sjöfartsverket vinner den striden. Men vi följer såklart med intresse utvecklingen.

  • Miljöprövningen av den nya Hisingsbron ligger nu för avgörande i mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Huvudförhandlingen ska preliminärt äga rum i juni.

  • Rätt beslut av rätt instans – Marie Dahlin överskattar våra förutsättningar.

Den första frågan sist:

”Vill Vänsterpartiet ha någon hamn alls?”

För Vänsterpartiet Vänersborg blir svaret ett rakt ja. Sedan förstår vi att inte alla följer Vänsterpartiets arbete i riksdagen, så här kommer svaret: Ja.

Den sista frågan är ändå belysande. Vänsterpartiet har i samhällsbyggnadsnämnden och i två debattartiklar försökt göra klart varför vi först kan och vill säga ja till detta oerhört kostsamma investeringsbeslut när vi känner oss säkra på faktaunderlaget. Vad är det för fel att vilja ta ett uppdrag som förtroendevald på allvar?

Nu finns ärendet (21 på listan) i kommunstyrelsen på måndag där vi kommer att upprepa våra frågor. Vi har tre kommunalråd med ett övergripande ansvar för kommunens väl, är verkligen alla överens att det är rätt att ignorera Vänsterpartiets frågor?

Gläntan flera gånger om – ett fall framåt?

Det blir Kommunfullmäktige först om tre veckor, 18 juni, med start redan klockan tre på eftermiddagen – budgetmöten förväntas ta lite mera tid.

Kommunstyrelsen ”bereder” beslutsförslagen för fullmäktige – det sker redan nu på måndag 2 juni. Därför samlades Vänsterpartiets hela partigrupp för att titta genom listan med 42 ärenden.

Det nedlagda äldreboendet Gläntan förekommer flera gånger om på dagordningen:

Punkt 3. Delårsrapport april 2014: Här nämns ett underskott på 2.5 Mkr från demensboendet Gläntan. Det beror på att verksamheten har bedrivits utan budget, eftersom avvecklingen, enkelt uttryckt, drog ut på tiden.

Punkt 4. Beslut om Mål- och resursplan 2015-2017: ”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till ombyggnad av äldreboendet Gläntan, men konstaterar samtidigt att några löften om tillskott i budget 2016 inte kan lämnas.

Punkt 15. Antagande av reviderad plan för särskilda boenden 2011-2016 med utblick mot 2020 (boendeplan): I underlaget är det dels 2.3.1 ”Förslag till åtgärder för att tillgodose framtida boendebehov” och 2.3.2 ”Konsekvenser av uteblivna åtgärder” samt 3.4 ”Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg (VoO)” där Gläntans ”vara eller icke-vara” är den centrala punkten.

Dessa tre ärenden ”transporteras vidare” till kommunfullmäktige för det slutliga avgörandet. Men så finns ytterligare ett Gläntan-ärende som ”stannar” för beslut i kommunstyrelsen:

Punkt 21. Uppdrag att förvärva Gläntan och Solbacken från AB Vänersborgsbostäder.

I kommunfullmäktige finns nio partier, i kommunstyrelsen finns ledamöter från sju av dessa partier. Det är aldrig lätt att gissa sig fram till hur besluten kommer att se ut, det är ett problem när majoriteten är skiftande. Sanningen är också att det bästa förslaget inte ”vinner” per automatik – det förslag som backas upp av flest antal ledamöter vinner. Med facit i handen visar det sig alltför ofta att detta förslag inte var så bra.

Hur det slutar vet vi kanske efter fullmäktige 18 juni – det finns ju också möjligheten att några beslut skjuts på framtiden.

Igår kväll kom Vänsterpartiets partigrupp fram till följande:

Äldreboendet Gläntan är för närvarande nedlagt. En om- och tillbyggnad av Gläntan behövs snarast möjligt. I tid betyder det med anbuds- och upphandlingsförfarandet och själva byggtiden tidigast framåt hösten 2016. ”Nya” Gläntan förväntas erbjuda 29 plus 14 boendeplatser, 29 ”som tidigare” och 14 tillkommande. Intill ligger äldreboendet Solbacken med 29 platser. När Gläntan är klart för inflyttning ordnas ”omflyttning” för Solbackens personal och alla som bor där. Därutöver tillkommer möjlighet att erbjuda 14 nya platser.

Det betyder i klartext följande:

För det första måste beslutet under ärende 4 ändras så att kommunfullmäktige ”anbefaller” om– och tillbyggnad av Gläntan med målsättningen ”snarast möjligt” vilket i praktiken är samma sak som tidigast hösten 2016.

För det andra måste socialnämnden försäkras om att det i budgeten för 2016 (andra halvåret) och därefter finns tillskott som gör det möjligt att betala högre hyreskostnader.

För det tredje måste socialnämnden få besked om att det reserveras pengar för personal och för ”driften” motsvarande 14 tillkommande platser.

Så långt våra tankar, men Vänsterpartiet är alltid öppet för att lyssna på andra. Är vårt förslag inte det bästa, då får vi ge oss. Men vi är inte villiga att dra tillbaka vårt förslag om andra partier vill kompromissa bort kärnfrågan: Lever Vänersborgs kommun upp till behovet av platser för särskilda boenden för våra äldre invånare och andra som inte kan bo kvar ”hemma”? Ja eller nej?

P.S. I ärende 3 återfinns på sida 9 följande konstaterande: ”Enligt prognosen kommer 2014 års resultat att uppgå till 33 Mkr, vilket är 33 Mkr bättre än budget. Resultatet är 4 Mkr bättre än 2013 års bokslutsresultat.

Kort rapport från ett långt möte med kommunstyrelsen

Vänersborg anlitade för första gången SKL:s ”kommunkompass”. Rapporten kommer inom kort, en presentation inledde dagens möte i kommunstyrelse. ”Godkänd” är väl ingen fel sammanfattning. ”Under snittet” på viktiga punkter och med ”stor förbättringspotential” på de flesta områden. Vi får återkomma längre fram för att diskutera enskilda frågor. En formulering fastnade dock: Utredaren uttalade att en politisk ledning borde ”peka med hela handen”, åtminstone någon gång. Bra sagt, i Vänersborg använder kommunalrådet handen på annat sätt, han vill gärna skaka hand med var och en. Allting har sin tid och sin plats!

En ny arbetsordning för kommunfullmäktige har nu passerat kommunstyrelsen. Det fanns på en rad frågor två alternativa förslag, det ena mycket i anslutning till gällande arbetsordning, det andra med en rad förslag till förändringar. Det första förslaget kom från de borgerliga partierna, det andra var Vänsterpartiets yrkande. Vi fick stöd från Miljöpartiet för våra tankar, men det hela avgjordes av socialdemokraterna vars ledamöter utan undantag på varje punkt ställde sig bakom förslaget som nuvarande ordförande i kommunfullmäktige, moderaten Anders Forsström, föredrog. Då var det avklarat!

Sannolikt kommer Vänsterpartiets förslag om ”öppna nämndssammanträden” att resultera i en försöksperiod under hela 2015, men vid sittande bord upptäckte vi att vissa formuleringar i beslutsförslaget borde vara tydligare, varpå ärendet sköts till nästkommande möte.

En stor fråga gällde socialnämndens ansökan om medel för ”Yrkesklivet”. Dessa medel behövs för att ersätta tillskott från EU-medel som Vänersborg fick under ”projekttiden”. När ”projektet” avslutades fanns starka önskemål att fortsätta och permanenta denna insats. Det behövs flera olika ”verktyg” för våra socialarbetare som vill öppna vägen bort från den trista arbetslösheten för den som idag måste klara en hopplös vardag med snåla medel från försörjningsstödet. Vänsterpartiet hade talat klartext några dagar innan kommunstyrelsen och i förrgår blev det resultat. ”I sista stund” ändrade kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Lidell, M, sitt förslag till MRP 2015 och lade till 1,1 Mkr för ”Yrkesklivet”. Det var insiktsfullt och tas emot med tacksamhet.

En annan mycket känslig fråga löstes inte lika elegant. Vänsterpartiets ledamot Lutz Rininsland beskrev behovet av finansieringen av programmet ”Språkintroduktion” på sin egen blogg. Det gav också utdelning, även om det inte syns lika tydligt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom följande yrkande: ”Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att föra samtal med Kunskapsförbundet Västs ledning och kommunstyrelsens presidium i Trollhättans stad i syfte att säkerställa en finansiering av de mycket drastiska kostnadsökningarna för den snabbt expanderande utbildningen ”språkintroduktion” på gymnasial nivå.”

De andra partierna (se ovan) stod fast vid att avslå Kunskapsförbundets ansökan. Men så kom ett tillägg där det sägs något om att ”utreda ändamålsenliga finansieringsmodeller för Kunskapsförbundet Väst”. Det kan ju också leda till något, kanske. Ordföranden motiverade också varför han såg sig föranledd att stanna vid ”avslag”: Trollhättan har meddelat att man stannar vid avslag. För Vänsterpartiets del gäller: Inget fel att utveckla samarbetet med Trollhättan, absolut inte, nästan tvärtom, men tänka vill vi själva.

Slutligen måste det också sägas ett ord om en fråga som tog nästan en hel timme: Kommundirektören och fastighetschefen diskuterade med kommunstyrelsen principer för användning och finansiering av kommunens egna fastigheter kontra användning och finansiering av kostsamma hyreskostkontrakt av externa fastigheter. Nej, det samtalet slutfördes inte idag. Men luften rensades, positionerna klargjordes, frågeställningar blev tydliga, behovet av struktur i djungeln av önskemål från förvaltningar och nämnder blev klarlagt. Också här gick tankarna till olika sätt att använda handen, men än mer hit: ”Tänk om man skulle prata med varandra lite oftare och på rätt sätt, bara tänk tanken …”

Det råder inget som helst tvivel om en sak: Det måste till förändringar i Vänersborg, i sakfrågor, i mängder av sakfrågor, men minst lika mycket förändring måste komma i det politiska arbetet i vår kommun. Det måste hända något! Kan det bli så när rösterna är räknade i september? Det hjälper nämligen inte bara med kloka tankar. Tyvärr är ”antalet mandat” det som avgör vilket förslag som vinner. Därmed sagt: Det är inte alltid bästa förslaget som vinner. Men det kan ju bli en ändring!

P.S. Det får inte glömmas bort: Idag rapporterade den lokala tidningen TTELA om en dom i förvaltningsrätten: ”Domstol häver kommunstyrelsens beslut”. Det blev ett överraskande svar från kommunstyrelsens ordförande när vi frågade: ”Hur hanterar ni detta nu …” Man överväger att överklaga!

Tillbaka i vardagen – något går galet

1 maj-firandet i all ära – men kommunalpolitiska spörsmål har en sällsynt förmåga att påminna om den bistra verkligheten.

Här ett exempel på hur galet det kan gå. Om det är oförstånd, om det är sandlåda, om det är okunskap – det får vi veta när frågan avgörs i kommunstyrelsen kommande vecka.

På onsdag finns på ledamöternas bord 32 ärenden och material som omfattar 1050 sidor. Då finns risk att ett och annat slinker med av rena farten. Här ett sådant ärende: ”Socialnämnden med begäran om tilläggsanslag för Yrkesklivet”.

Arbetsutskottets beslutsförslag kommer från ekonomistabens tjänsteskrivelse: ”Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Socialnämnden 1,1 Mkr i tilläggsanslag under 2014 till Yrkesklivet. Socialnämnden medges att omdisponera 0,6 Mkr från Individ- och familjeomsorg till Arbetsmarknadsavdelningen, för finansiering av projektet Yrkesklivet om nämnden ändå vill driva projektet under 2014. Eventuell ramökning i budget 2015 får initieras av Socialnämnden i samband med nämndens förslag till budget 2015.

Vad gäller frågan? I grunden handlar det om två frågor – båda innehåller en mängd olika aspekter.

Det ena är att ”riksdag och regering” för länge sedan har skjutit arbetsmarknadspolitiska frågor över till två planhalvor. I och för sig anses arbetsmarknadsfrågor vara en statlig angelägenhet, men verkligheten är att den statliga myndigheten ”Arbetsförmedlingen” idag endast sköter det statliga uppdraget för den ena halvan av befolkningen. Alldeles för många människor avvisas och får söka hjälp och stöd hos kommunerna. Där arbetar man febrilt med att utveckla metoder för att förhindra ”arbetslöshet” och beroende av försörjningsstöd.

Det andra är det kommunalpolitiska virrvarret av motsägelsefulla beslut, ansvarstagande i ord och vilsenhet i handling. Det spelar i Vänersborg tyvärr också i detta ärende en stor roll.

Om det första finns nog inte så mycket att tillägga. Ordklyverierna om ”arbetskraft” och ”bidragsberoende”, om vem och vad som kan skaffa ”arbete” är tillräckligt kända från den pågående valrörelsen. Det som gäller är att alldeles för många människor har oerhört svårt att vinna tillträde till arbetsmarknaden, att hävda sig där, att komma tillbaka dit när man väl har glidit ur av en eller annan anledning.

Vad går snett i kommunalpolitiken? Varför vill man missförstå socialnämndens ansökan?

Beslutsförslaget talar om ”projektet”. Socialnämnden presenterar i sin ansökan hur ett projekt har bedrivits med stor framgång och att ansökan avser att infoga arbetssättet som utvecklades under projekttiden i den ordinarie verksamheten hos Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Det är en avgörande skillnad!

Vem har ansvar för arbetsmarknadspolitiska frågor i Vänersborg? Här finns också en förklaring till att det blir galet. Att AMA blev AMA hos socialnämnden var kommunalfullmäktiges beslut i december 2012. Arbetsmarknadsenheten (AME) hade funnits under Gymnasienämnden, men den nämnden övergick då vid årsskiftet till Kunskapsförbundet Väst, där Vänersborg och Trollhättan idag har gemensam utbildningsverksamhet för gymnasieskolor och vuxenutbildning. När fullmäktige fattade beslutet ändrades en punkt i sista stund: Kommunstyrelsen skulle även fortsättningsvis vara ”arbetslöshetsnämnd” och kommunstyrelsens presidium skulle ha regelbundna överläggningar med socialnämndens ledning.

Den som vill veta om hur det gick till när beslutet ändrades under pågående möte bör läsa protokollet. Den som vill veta vad minoriteten (åtta ledamöter från Vänsterpartiet och två från Miljöpartiet) anade skulle ske framöver kan läsa reservationen.

Vid senaste möte i socialnämnden berättade ordföranden och socialchefen att ”överläggningar” med kommunstyrelsens presidium inte blir av och att felet inte ligger på ”vår” sida. Så kommunstyrelsen har ansvaret, socialnämnden ska sköta verksamheten. Kommunstyrelsen har pengarna, socialnämnden skall ansöka om medel för sin verksamhet.

Nu finns socialnämndens ansökan, där den tidigare projektverksamheten dokumenteras. Med stöd av statliga pengar och genom projektpengar från EU lyckades ”Yrkesklivet” att återföra en grupp invånare till arbetslivet. För de berörda en mycket stor vinst, mänskligt och ekonomiskt. För kommunen en lönsam affär och grund nog att tro på att Yrkesklivet även i fortsättningen borde finnas som ett av flera arbetsmarknadspolitiska instrument.

Projektpengarna från EU finns inte längre, det var den delen som ansökan avser. Det finns mycket goda förutsättningar för att en insats även i framtiden kan ge flerdubbel utdelning. Men det behövs denna insats, det kallas ofta för ”att växla upp” tillsatta pengar. Från insatsen ”noll” kommer ingen utdelning!

Vad säger beslutsförslaget? Omfördela från IFO till AMA ”i steg ett”. Men underlaget visar att insatta pengar ”idag” hos AMA ger mycket goda förutsättningar för kostnadsminskningar hos IFO ”i morgon”. Borde man inte kunna förvänta sig bättre förståelse hos kommunstyrelsen för denna logik? Att det ena ger det andra, men det andra förutsätter det ena. ”Först” och ”sedan” istället för ”gå och kvitta”.

Vad säger beslutsförslaget mer? O.k. då, låt gå för detta halvår 2014, vi ska väl kunna se vad ”ni i socialnämnden” vill säga om nästa år. Det vad en enhällig socialnämnd konstaterar är att nämnden vet att det även 2015 finns alldeles för många invånare i Vänersborg som längtar efter acceptabla lösningar att komma ifrån arbetslösheten, att övervinna sina personliga och ekonomiska bekymmer. Och en enig socialnämnd vill inte tigga halvårsvis hos kommunstyrelsen att få resurser till sitt förfogande för att sköta sin verksamhet enligt uppdrag.

Så när ärendet 20 av 32 ska ”klubbas” på onsdag så borde det finnas ett annat beslutsförslag och en majoritet av ledamöterna som ställer upp för en bättre lösning. Eller är det så enkelt att valrörelsernas löften inte hör hemma när ordföranden sätter punkt med ett klubbslag?

… noterar information och förklarar utredningen avslutad

Se där, sista ordet sagt om magplasket med Arena-fadäsen?

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen ett uppdrag: ”genomför utredningen i enlighet med motionerna”.  Uppdraget gick vidare till revisorerna Ernst & Young. När Vänersborgs kommun förlikade sig med WSP, fick E & Y beskedet ”varsågod, nu kan ni överlämna den färdiga utredningen”.

Utredningen togs emot, lästes och sattes på dagordningen för kommunstyrelsen för vidare transport till kommunfullmäktige 23 april. Utöver utredningen finns kommundirektörens tjänsteyttrande som avslutas med orden som ni redan har läst i rubriken till detta inlägg.

Det är två punkter som hindrar oss från att brista ut i applåder.                             

För det första (jämför med den ”röda” rutan i texten):

Motionen efterlyste om ”någon har orsakat Vänersborgs kommun skada”. Då gällde det i huvudsak frågan om skillnaden mellan det beviljade anslaget på 140 miljoner kronor och den faktiska kostnaden på närmare 300 miljoner. 160 miljoner spenderades utan att det någonsin fattades något protokollfört beslut om detta. Motionen syftade inte på tvistefrågorna som bollades mellan Vänersborgs kommun och WSP, där handlade det inte ens om en tiondel av 160 miljoner. Det är anmärkningsvärt att erbjuda denna tolkning, det är ett billigt försök att komma runt själva frågan som skulle utredas.

För det andra (jämför med den ”blåa” rutan i texten):

Ernst & Young tipsar om en mängd förbättringsförslag som ska göra det möjligt för Vänersborgs kommun, för politiker och tjänstemän, att hantera regelverket som det är tänkt att användas. Kommundirektören redovisar också på ett antal punkter att Vänersborgs kommun redan har ändrat eller kommer att ändra sitt sätt att arbeta.

Med respekt, detta är ett försök som inte duger …

Innan 2007, innan allt startade, var Vänersborgs kommun inget kommunalt U-land. Vänersborgs politiker och tjänstemännen i kommunhuset kände väl till regelverket, använde sig av regelverket och fattade beslut i enlighet med regelverket.

Sedan började det stegvis tummas på reglerna. I mängder av tidigare sekretessbelagda och nu offentliga dokument bekräftas att beslut fattades mot reglerna, fattades av icke-behöriga, redovisades inte för dem som var behöriga och skulle haft information. Det var det som hände! Och det var det vi trodde skulle komma fram i en utredning. Men nej, så blev det inte.

Och slutligen: S Anders Larsson och Lars-Göran Ljunggren hördes inte ens av Ernst & Young.  Man kan visst också uttrycka detta på fint sätt:

Inom ramen för utredningen har följande personer tillfrågats att delta i intervjuer men avböjt:

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden 2006 till oktober 2009.

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden oktober 2009 till juni 2010.

• Ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2006 till 2010.

Vi vill se framåt, vi vill medverka till en lösning för det som belastar Vänersborg ekonomiskt idag och mer än tjugo år till om vi inte gör någonting. Varje år går mellan 25 och 30 miljoner till arenan, mer än dubbelt så mycket som fullmäktige räknade med vid beslutet, det borde kunna kallas för ”skada”.

Vänersborgs nyvalda kommunfullmäktige måste 2015 komma fram till svar på några frågor:

  • Finns det tänkbara alternativa användningsmöjligheter för Arenan i syfte att minimera den ekonomiska belastningen?
  • Finns det en möjlighet att hitta privata entreprenörer som är villiga att bedriva verksamhet i Arenan?
  • Finns det någon som vill dela ansvaret att driva Arenan med kommunen?

Vänsterpartiet beklagar att utredningen avslutas med ett icke-beslut av kommunfullmäktige som smakar trist. Vänsterpartiet vill inte stanna med det, vi vill gå framåt och göra något åt kommunens gökunge.

Kort rapport från dagens kommunstyrelse

Föredragningslistan var ovanligt kort, bara 14 punkter varav endast tre ”går vidare” till kommunfullmäktige. Här den viktigaste frågan ”Godkännande av program för Ursands camping m m”.  Campingområdet arrenderas sedan två år tillbaka av Bert Karlsson med flera i regi av något av alla hans olika bolag.

”Programmet” inleds med en beskrivning av vad Bert Karlsson egentligen avser med hela projektet – att tjäna riktiga pengar genom att uppföra riktiga boenden. Campingavgifter och inkomster från en campinganläggning är knappast avgörande incitament för någon som brukar röra sig på helt andra nivåer. Programmet skjuter tyvärr över ett flertal viktiga spörsmål till avgöranden som skall ske i samband med detaljplanernas framtagande.

Det verkar dock fortfarande finnas enighet hos alla partier att något tillstånd till permanentboende på campingens område blir det inte, inte nu och inte heller framöver. MEN vid sittande bord kom eftergiften. Det moderata kommunalrådet Gunnar Lidell kom med ett tilläggsförslag: ”Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till åretruntboende i anslutning till planområdet. Utredningsuppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast februari 2015.” Inte alla tyckte om detta oförargliga utredningsuppdrag, men med röstsiffrorna 8:6 uttalade kommunstyrelsen sitt bifall. (En av Vänsterpartiets ledamöter anmälde en skriftlig reservation.)

Kommunstyrelsen beslutade ”Anvisningar budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017”. Det handlar om ”ramarna” som nu överlämnas till förvaltningar och nämnder att begrunda. Hur ska verksamheten anpassas till givna förutsättningar, vilka förändringar behöver göras och vilka konsekvenser följer i spåren? Längre fram i juni kommer sedan det riktiga budgetbeslutet. (Fast under ett valår kan ”nya” fullmäktige i slutet på detta år fatta nya och andra beslut som då blir bindande för 2015 och framåt.)

Nu fanns ett ramförslag som förvaltningen hade tagit fram som resultat av budgetberedningens arbete under februari och mars. S, C och V lämnade ett eget avvikande förslag som innehöll några markeringar till förmån för socialnämnden och kulturnämnden och för arbetsmarknadsåtgärder framförallt för ungdomar.  Gunnar Lidell (M) gjorde exakt så som han brukar göra: Vid sittande bord lade han till någon enstaka miljon för att nästan vara ikapp oppositionens förslag. Men av någon anledning blev det inte som alla trodde det skulle bli. Miljöpartisten som förra året biföll kommunledningens budgetförslag röstade denna gång med Socialdemokraterna. Därmed vann oppositionens förslag med åtta röster mot sju röster från de borgerliga partierna M, FP, KD och det lokala borgerliga Välfärdspartiet. Det var en markering men ett avgörande kommer först i juni eller mera troligt i november.

En mycket viktig punkt var ärendet ”Yttrande över rapporten Delegation för Klimatanpassningsinsatser i Göta Älvdalen”. Frågans betydelse kommer att växa år efter år och därför kom ett viktigt tillägg till beslutet som påkallar större engagemang från staten. Kommunerna längs Göta Älv och Vänern kan inte ensam ansvara för lösningar som måste till och som är mycket kostsamma.

En minst lika stor fråga för Vänersborg (och för alla andra kommuner runt Vänern) var slutligen punkten ”Översvämningsprogram för Vänersborgs kommun”. Idag var det endast information. Om en månad får partiernas representanter i kommunstyrelsen avgöra hur man ser på en rad ”ställningstaganden” som avslutar en välskriven rapport som borde läsas av långt fler än bara ett dussin pliktmedvetna fritidspolitiker.

Kort rapport från onsdagens kommunstyrelse

Inte ofta att det händer. En sällsynt höjdpunkt inträffade något oväntat: ”Information om tappningsstrategi med naturhänsyn för Vänern”.  Sten Bergström från SMHI fängslade med sin framställning och lyckades under en knapp timme att på ett begripligt sätt skildra denna mångfald av faktorer som påverkar spelet kring Vänern. Den något svårlästa rapporten, en av ett dussintal rapporter som under ett fåtal år har skrivits om översvämningshoten, den blev plötsligt tydlig och förståelig. Ingen tvekan, Vänernvattnets vågor kommer att rulla vidare under många år rakt in i den regionala och kommunala politiken. Och ingen i kommunstyrelsen säger emot Marie Dahlin, som vill att Vänern uppfattas som en nationell angelägenhet även i Stockholm.

I övrigt? Endast tre ärenden går vidare till kommunfullmäktige, men det hade vi redan skrivit om i förväg. Anders Forsström, kommunfullmäktiges ordförande och ledamot i kommunstyrelsen, väntade dock till sista minuten på eftermiddagen med att förkunna sitt beslut: ”kommunfullmäktiges ställs in februari”. Bland dessa tre ärenden fanns frågan om nämndorganisationen den kommande mandatperioden. Här överraskade gruppledaren för Moderaterna, Lena Eckerbom Wendel, när hon ännu en gång yrkade på en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en bygg- och miljönämnd. Att hon inte skulle samla en majoritet bakom sitt förslag visste alla. När det också visade sig att såväl den ensamma folkpartisten och den ensamma representanten för kristdemokraterna yrkade bifall till förslaget att fortsätta med två separata nämnder, då var det överraskande att hon ändå lade fram det egna förslaget. Vi undrar fortfarande varför hon valde att så öppet redovisa att den borgerliga minoriteten så fullständigt tappar styrfarten i början av valåret.

I övrigt var det överlag enhälliga beslut med det lilla undantaget för ett remissyttrande till miljödepartementet. Där hade MP ett eget yrkande och Vänsterpartiets ledamot Lutz Rininsland anmälde en skriftlig reservation.

Under ytan sker ett annat avgörande arbete: Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder var och varannan dag under februari, då under namnet ”budgetberedningen”. 12 mars skall kommunstyrelsen ta ställning till ”budgetramarna” som skall gälla för det fortsatta arbetet inför 2015. I budgetberedningen finns en representant vardera för M, FP, C, S och V.

Ingen tvekan att KD får löpande information från M och FP.

Hur länge C kan hålla kvar sina lokala band med S är en öppen fråga, Centerpartiet centralt gör ett stort nummer av att ”absolut inte med S”.  

S måste bestämma sig om man denna gång tidigt vill vara aktiv och om man denna gång vill samtala med MP och lämna relevant information. Gör man inte det, så är det andra som gör.

För Vänsterpartiets del gäller att vi med James Bucci har en kunnig ledamot i budgetberedningen. Hans insats är till stor fördel för hela partigruppen. Vänsterpartiet räknar också med att kunna få genom flera av våra stora frågor när kommunfullmäktige slutligen skall avgöra hur resurserna fördelas på alla kommunala verksamheter.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv