Kommunstyrelsen

Den tredje reservationen

Visst kan man ställa frågan: Varför skriva reservationer? För Vänsterpartiet i Vänersborg har det genom åren varit viktigt att skriva tydliga och utförliga reservationer. Det finns enstaka beslutsärenden där det efter en förlorad votering inte ens behövs  anmäla en reservation, det framgår av protokollet vilket yrkande vi tillstyrkte. Men i samband med Arena-skandalen i Vänersborg har vi lärt oss att det har stor betydelse att reservera sig. Våra partikamrater som hade sagt nej, nej, och åter nej till ett bygge som sprängde alla ramar (beslutet om 140 mkr blev osannolika 300 mkr) fick erfara att kommunfullmäktige inte såg skäl att göra undantag, alla i den ansvariga nämnden vägrades ansvarsfrihet. Nämndens ordförande, som idag är kommunstyrelsens ordförande, gjorde det begåvade uttalande i regional-TV: ”Det är ju bara ett spel.” Dåvarande kommunstyrelsens ordförande, som egentligen hade ansvar och som också uttalade att det var han som hade det fulla ansvaret, är idag kommunfullmäktiges ordförande.

Vår slutsats är därför: Är vi inte överens med majoriteten, förlorar våra egna förslag, förlorar andra yrkanden som vi biträder, då anmäler vi skriftliga reservationer. Bättre förebygga än att vara efterklok. Sedan är det också ett bra sätt att undvika frasen ”Vad var det vi sade”. Istället kan vi hänvisa till en reservation där vi utförligt redovisar vad vi ville och varför vi ville på annat sätt än det som blev majoritetens beslut.

I onsdags var det kommunstyrelsen som hade sammanträde, här kan du se hur vi använde oss av rätten att reservera oss.

Ärende 5 – Investerings- och exploateringsbudget

Ärende 15 – Anvisningar Mål- och resursplan 2016-2020

Ärende 17 – Öppna sammanträden i kommunstyrelsen

Tre reservationer – här om s.k. ”öppna” sammanträden

Man ska aldrig ta ut något i förskott. Det finns alltid risk att det spricker. I Arenan finns sprickor efter sättningar. I den här aktuella frågan har ingenting satt sig, inte ens efter tjugo år …

Det blir öppna sammanträden i kommunstyrelsen från 1 april. När några informationer har avverkats och politikerna börjar tänka högt kring en mängd beslutsärenden, då har allmänheten dock redan fått lov att lämna lokalen.

Läs Vänsterpartiets reservation i ärendet för att få hela bilden. På den här hemsidan har vi tidigare varit alldeles för optimistiska,  jämför med några inlägg:

Är öppenhet önskvärd?

Fjärde steget framåt, tredje bakåt

Kommunstyrelsen nästa

När sammanträden är jobbiga …

Kommunstyrelsen möts sådär en gång i månaden. Långa ärendelistor, mängder av underlag som skall läsas in, en rad kontakter som behöver anlitas för att ta reda på saker som inte tydligt framgår av handlingarna, åtminstone ett möte med partigruppen, telefonsamtal och mailväxlingar. Belöningen blir ju att man med gott samvete kan ta sig till kommunhuset tidigt på morgonen, förvissad om att vi som representerar Vänsterpartiet har gjort allt vi kunnat göra för att förstå fullt ut och nu på rätt sätt kan vara med om att fatta kloka beslut.

Men det blir inte alltid som det var tänkt. Idag fick vi uppleva ett svidande nederlag. Frågan gällde ett beslut om hur vi ska ordna ”öppna sammanträden” för kommunstyrelsen i Vänersborg. Vår egen motion från 2012 fick bifall 2014, då beslutade kommunfullmäktige också om ett regelverk. Men flera ledamöter började bli bekymrade och såg dagen rycka allt närmare då allmänheten skulle få tillträde till politikernas samlingslokaler för att bevittna hur ett ärende debatteras och avgörs. Därför skulle regelverket kompletteras med anvisningar. Och därifrån blev det bara ett steg till och så kom sanningen fram – vi vill inte.

Ta en titt på en föredragningslista för kommunstyrelsen, vilken som helst. Oftast är det kring tjugo ärenden, uppdelat i tre kategorier. Några ”fristående” informationer först, sedan några inplanerade föredragningar i några beslutsärenden, tre eller fyra. Och sedan är det alla de andra ärenden, där ordföranden inte ansåg att det behöver lämnas information utöver det som vi redan hade läst i våra surfplattor.

Ärenden kan delas in en hälft där kommunstyrelsen fattar beslutet själv och ärendet är därmed avklarat, och en annan hälft där kommunstyrelsens endast ”bereder” frågan, dvs lämnar ett förslag till beslut vidare till kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet föreslog att hela kommunstyrelsesammanträdet skulle vara ”öppet” för allmänheten. I omröstningen förlorade vi 13:2. Vänsterpartiets andra förslag, att öppna för allmänheten med undantag för ärenden som endast var tänkta att beredas, förlorade också med 13:2. Därmed gäller i Vänersborg att kommunstyrelsens sammanträden i Vänersborg är öppna för allmänheten när t ex IT-chefen berättar om tankarna kring en kommande fiberstrategi, när ekonomichefen och ekonomistabens arbetsgrupp presenterar omvärldsanalysen som ligger till grund för anvisningar för det fortsatta budgetarbete, när kommunjuristen kommenterar texten till ett överklagande angående länsstyrelsens restriktiva beslut om utvidgningen av strandskyddet. Vad gör politiker vid dessa informationer? Några ställer bra frågor i anslutning till föredragningen, det framgår också att frågeställaren uppenbarligen har läst på innan sammanträden. En hel del frågor avslöjar dock omgående att frågeställaren inte har läst handlingen. Kommunens förvaltningar har dock skolat alla som kommer och informerar. Aldrig kommer det svaret som egentligen vore rätt: Nej, jag hoppade över det du frågar nu, för det stod ju redan i utskicket. Nu när allmänheten får tillträde minskar nog antalet okynnesfrågor.

Men alla debatter som föregår våra beslut, alla meningsutbyten, alla motiveringar till varför si och inte så, det som är det politiska samtalet i kommunstyrelsen? Det sker, när allmänheten har lämnat det öppna sammanträdet. Någon sade till oss: Visste ni inte? Ni trodde annat? Nej, ge er, ni är i Vänersborg.

13:2 – javisst, M, FP, KD och S tillsammans som alltid. Ingen från C fanns närvarande, S hoppade in på den lediga platsen. Även MP – det smärtade. Och såklart även båda ledamöter från SD. Skulle SD ha intresse att låta folket veta hur man tänker? Deras representanter är helt tysta genom timslånga överläggningar. När det kommer till omröstningar vaknar man. Den här motionen från Vänsterpartiet om öppna sammanträden, den var enkel, bara att säga nej. Sedan blev det mera jobbigt att hänga med. Tre omröstningar till, två gällde frågor kring investerings- och exploateringsbudgeten, den tredje avsåg alternativ för ramsättningen i den fortsatta budgetprocessen inför 2016. Inga inlägg från SD, inga frågor, inga yrkanden, skvatt ingenting, båda ledamöter sade dock tre gånger ”avstår” när alla andra bekände färg med ett ja eller nej. Sådant ska väl allmänheten inte behöva bevittna? Och förresten, när kommunledningen hade inbjudit de mindre partierna till information i dessa tämligen komplexa frågor några dagar dessförinnan, hade SD anmält förhinder.

För oss återstår att skriva fyra reservationer. Och att jobba vidare och fortsätta tro på oss själva.

En förmiddag med kommunstyrelsen

Nytt för i år är att kommunen på sin egen hemsida publicerar en kort sammanfattning om det som behandlas och beslutas av kommunstyrelsen. En objektiv information som dock knappast återspeglar diskussionerna och avvikande uppfattningar i enskilda ärenden. Därför finns ingen anledning för oss i Vänsterpartiet att överge den egna avrapporteringen, för vi är inte överens med alla om allt, utan vi fortsätter att driva våra frågor på det sättet som vi på medlemsmöten och gruppmöten har enats kring.

Det blev någon timme för ”grupparbete” och diskussion kring det pågående arbetet med översiktsplanen. Och här märkte vi att Sverigedemokraterna har tagit plats i kommunstyrelsen. Temat är ju utvecklingen av kommunen, i vilken riktning och med vilka steg först, alltid under beaktande av några tumregler som gäller den långfristiga hållbarheten. SD då? ”Vänersborg är på dekis, ingen tvekan, och det finns inte mycket att göra kring detta, så är det bara. För att överleva gäller en sammanslagning med Trollhättan och med Överby som Centrum.” Hög tid för ”öppna” sammanträden i kommunstyrelsen, man måste se och höra våra lokala Sverigedemokrater agera annars tror man inte att det kan vara sant.

Ytterligare en anekdot i förbifarten: Ekonomichefen avrapporterade arbetet kring bokslut 2014 och visar på en Powerpoint att investeringsnivån under de sista tio åren alltid har legat kring 130 mkr med undantaget för året 2009 när det var nästan dubbelt så högt. På fullt allvar frågar en SD-representant i Arenastaden Vänersborg efter anledningen till avvikelsen. Jösses …

Det som överhuvudtaget inte nämns i kommunens rapport från sammanträdet var ärendet där Vänsterpartiets ledamöter förlorade en omröstning med 2 mot 13 röster. En handfull fastighetsägare med bostad vid Överby och ”tillhörighet” till Vänersborg har vänt sig till Kammarkollegiet med begäran om att ändra kommungränsen så att dessa trollhättebor bli trollhättebor på riktigt. I september var samma fråga uppe, då röstade Miljöpartiet på Vänsterpartiets avvikande yttrande. Nu finns MP i säkert förvar hos kommunledningen S och C och då ändrade man uppfattningen. Inte heller SD ville se denna ansökan som en fråga ”i tiden”, plötsligt gällde igen ”nix, är du vänersborgare så är du, inga avvikelser här inte”. Fast egentligen vet vi anledningen: SD kan ju aldrig rösta på ett förslag från Vänsterpartiet, där går gränsen!

Vänsterpartiet lämnade idag också in en motion som förhoppningsvis får majoritet i kommunfullmäktige och kan bli verklighet redan 2016. Det gäller ”fria bussresor” för invånare över 65 (och då gäller det resor i vår kommun och i grannkommunen Trollhättan).

Vänsterpartiet gjorde också kommunstyrelsen uppmärksam på att våra asylsökande på Restad gård (5-6 km från centrum) inte längre får egna busskort. Möjligheten att kunna ta bussen är en förutsättning för att delta i frivilligorganisationernas verksamheter såsom ”språkkafe” hos Röda Korset eller simundervisningen i Vänerparken och mycket annat, en förutsättning för att överhuvudtaget komma ”ut” från en anläggning där cirka 650 asylsökande finns samlade. Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, kände inte till förändringen kring busskorten, men lovade att ta upp frågan och vi får besked vid nästa sammanträde ”vad som kan göras”.

Demokratiberedningens rapport ”noterades” – nu får vi se om det blir diskussion i kommunfullmäktige kring rapporten, egentligen borde det finnas anledning kan man tycka – om man har läst dokumentet.

Avslutningsvis, ja, Vänsterpartiets avrapportering gäller sammanträdet med kommunstyrelsen idag på förmiddagen, i fall någon läser och jämför den här sidan med kommunens hemsida där rubriken är ”Kommunstyrelsen i korthet 4/2”.

Det gäller att hålla ordning i almanackan

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen, kommunstyrelsen beslutar i en del ärenden och skriver beslutsförslag till kommunfullmäktige i en mängd andra ärenden. I veckan sammanträder arbetsutskottet måndag 2 februari och kommunstyrelsen onsdag 4 februari. Men arbetsutskottet förbereder ärenden inte till denna onsdag utan till kommunstyrelsen 4 mars. 23 februari tar arbetsutskottet sats på nytt och hinner med ytterligare en samling ärenden inför 4 mars.

Kommunstyrelsens förslag från onsdag 4 februari går till fullmäktige 25 februari. Där finns redan några punkter som kommunstyrelsen hade för beredning den 21 januari. Från sammanträdet 4 mars går tåget till kommunfullmäktige 25 mars. Enkelt, men det gäller att hålla ordning.

Finns det ”viktiga” ärenden som står inför avgörande? På måndag i arbetsutskottet gäller det för Vänsterpartiets del en motion som ska upp i kommunfullmäktige i slutet på mars. Vi hade bett om en utredning om avgiftsfri kollektivtrafik med tre alternativa att-satser: ungdomar, ”65 plus” och ”alla”. En preliminär utredning finns från kommunkansliet som utgör underlag för ett beslut i fullmäktige. Förslaget blir väl att med tjänsteutlåtande som grund skall motionen anses besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del. Bättre än så vill vi och vi får väl hitta ett sätt att använda underlaget för att komma vidare med något steg i rätt riktning.

På onsdag i kommunstyrelsen finns en fråga som håller på att avslöja på ett närmast pinsamt sätt kommunens stela och rigida attityd i bemötandet av enskilda medborgare som ”ber om annat”. En handfull fastighetsägare som har sin bostad på mark som tillhör Vänersborg men som på nästan alla sätt och vis är ”trollhättebor” har vänt sig till Kammarkollegiet och ansökt om en rättelse av kommungränsen. Nu är det tredje gången Vänersborg skall yttra sig till Kammarkollegiet om denna ansökan – och det är tredje gången samma svar. Vid andra tillfället erbjöd Vänsterpartiet en annan formulering som yttrande. Vår tanke var att kommunens svar skulle visa bättre förståelse för enskilda medborgares synpunkter. Vänsterpartiet ville också tydliggöra att det inte handlade om något där kommunen skulle avgöra på samma sätt som vi gör när motioner är framme för beslut. Bifall eller avslag är Kammarkollegiets sak, kommunen skall biträda med upplysningar ”i sakfrågan”. Nu vid tredje tillfället blir Vänsterpartiets yrkande skarpare i tonen. Vi får se om vi är ensamma eller om något annat parti hänger på. Sist var det Miljöpartiet som ställde sig på vår sida men efter valet har MP slutit en överenskommelse med betongpartierna S och C, så vi får se.

Ytterligare ett ärende bör uppmärksammas: Demokratiberedningens rapport. När rapportens utformning diskuterades av beredningen i december var representanterna från Sverigedemokraterna frånvarande. Vi får se om deras ledamöter i kommunstyrelsen har läst rapporten och hur man vill reagera.

I övrigt går vi i väntans tider. Arbetsutskottet byter strax kostym och blir ”budgetberedningen”. Först serveras bokslutet med stora underskott 2014 hos tunga nämnder. Sedan kommer en beskrivning av läget 2015, förmodligen i avsaknad av ljusa toner. Och så utsikterna inför 2016 – tredje kapitlet i en dyster läsning. Vänsterpartiet har denna mandatperiod hållits utanför arbetsutskottet, vi får invänta när behandlingen lämnas över till kommunstyrelsen. Spännande tider, med en kommunledning som endast har 24 av 51 röster i kommunfullmäktige. Enda gången man har egen majoritet är i arbetsutskottet. Vi får se hur långt det kan bära.

Kort från kommunstyrelsen

Visserligen kommer från och med dagens sammanträde, det första i den nya mandatperioden, en officiell rapport att finnas på kommunens hemsida, men det ska inte hindra oss från att fortsätta med en kort sammanfattning av hur vi uppfattade mötet och hur vi ser på beslut som fattades.

Vänsterpartiet har två ledamöter och en ersättare i kommunstyrelsen. Samtliga med erfarenhet från tidigare mandatperioder. Det kan inte sägas om alla som samlades rund bordet vilket framkom tydligt vid presentationen. Tänka sig, samtliga femton ledamöter och samtliga femton ersättare fanns på plats. Även båda ledamöter från SD och deras ersättare, men utöver några ord vid presentationen anförde SD inget mer under hela sammanträdet, inte på någon punkt. Det fanns ju inte heller något som gick direkt att koppla till partiets stora fråga. Vi får väl avvakta och se om SD lyckas bättre nästa gång.

Det blev några föredragningar som inger förväntningar. Den första gällde ärendet ”Antagning av Policy för Socialt företagande”. I slutet på februari blir det kommunfullmäktige som fattar beslutet, men visst känns det som ytterligare ett steg helt i rätt riktning, att klarlägga vilka möjligheter som öppnar sig att med rätt samarbete stödja tillkomsten av sociala företag. Näringslivschefen Christel Thuresson, som tyvärr om någon vecka lämnar uppdraget för att arbeta med ett eget företag, har med detta policydokument ytterligare en gång visat sin skicklighet.

Elisabeth Carlstein är handläggare på ekonomistaben. Hon föredrog i fyra ärenden som alla handlade om den ”interna kontrollen”. Vilka resultat som framkom från kontrollen 2014 och vilka frågor som skall bevakas ”extra” 2015. Därutöver också ett dokument som ger förtydligande anvisningar kring kommunens reglemente för den interna kontrollen. Det blev en del diskussion och förhoppningsvis har alla i kommunstyrelsen uppfattat hur mycket arbete den enskilde ledamoten får lov att bidra med, att ”bara” lita på att förvaltningen gör rätt är att undandra sig ansvaret.

Mycket diskussion blev det i ett ”icke-ärende”. Kommunstyrelsen skulle bara notera att rapporten kring arbetet med framtagning av en Fiber- och bredbandsstrategi var försenat och skulle läggas fram i april. Det var många frågor och funderingar och till slut blev klarlagt att kommundirektören och IT-chefen skall informera kommunstyrelsen redan 4 mars så att beslut kan fattas 1 april.

I övrigt var det val, en helt odramatisk punkt på dagordningen. Det blev som vi hade skrivit om i förhand – den nu styrande minoriteten S+C+MP och den tidigare styrande borgerliga minoriteten M+FP+KD tilldelade sig samtliga uppdrag, i stort som förut 2010-2014 fast nu tvärtom. Således fick t ex Lennart Niklasson, S, ytterligare sju uppdrag, det ska förhoppningsvis inte hindra honom från att ägna sig åt att leda socialnämnden. Miljöpartiet fick väl inte fullt ut den förväntade tilldelningen av uppdrag. Vi kommer framförallt att vilja veta vad som blir kvar av Miljöpartiets valmanifest, när nu Marika Isetorp ställs inför den bistra verkligheten att sitta med fyra representanter från Vänersborgs betongpartier i kommunstyrelsens arbetsutskott.

I övrigt och utanför kommunstyrelsen kom en annan mycket negativ överraskning. Kunskapsförbundet Väst (kommunalförbundet Trollhättan-Vänersborg) gick miste om en utbildning som fanns med som ansökan hos Myndigheten för Yrkeshögskolan: ”Integrationspedagog”. Den utbildningen skulle ha gett oss kompetent personal i några av socialförvaltningens avdelningar, i utbildningsväsendet, på arbetsförmedlingarna, på migrationsverket, försäkringskassan, länsstyrelsen, sjukvårdens enheter, även polisen. Det gäller kompetens i frågor som rör asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och ungdomar, validering av utländsk utbildning. Den kompetensen behövs i vår och även i många andra kommuner i Västra Götaland. Det gäller olika befattningar från olika myndigheter som arbetar med i grunden samma målsättning. Men nej, det blev ett nej idag.

Kommunstyrelsen nästa …

Nu går det undan. Nya nämnderna är i gång och vid sidan om den vanliga ärendelistan är det utbildningar och informationer som dominerar sammanträdena under den första månaden. Vår ledamot i barn- och utbildningsnämnden beskriver därför på sin blogg det som gällde nämndens aktuella ärenden och i ett annat inlägg kommer en utförlig skildring av allehanda upplysningar kring kommunallagen och förvaltningslagen.

Från byggnadsnämndens första sammanträde berättas om voteringar kring bygglovsfrågor. Kommunledningens samarbetspartier S, C och MP har inte i någon nämnd egen majoritet. Därutöver är ju SD nu för första gången med i samtliga nämnder, vilket ytterligare förstärker osäkerheten angående vilka beslut som kommer att fattas i diverse ärenden. SD måste ju först komma på plats – efter fullmäktiges val i december kom först två avsägelser och (delvis otillåtna) nomineringar som senare följdes av att alla ändringar återtogs.

Nu vet vi också hur turerna går med Vänsterpartiets motion från 2012 som avsåg möjligheten att det kan förekomma öppna nämndssammanträden. Allt tycktes ju klart när kommunstyrelsens nya ordförande, Marie Dahlin, S, bromsade med ett ge uppdrag om ytterligare en utredning. Vi kunde inte låta bli att skämta om detta. Förmodligen reagerade någon på kommunkansliet också och undrade. Så nu har Marie Dahlin skrivit ett utredningsdirektiv som avslutas med att den politiska behandlingen av utredningens resultat skall ske 1 april.

Ett annat initiativ från Vänsterpartiet var förslaget om att det skall ske en rapportering från kommunstyrelsen i direkt anslutning till sammanträdet. Och så blir det nu också, även om det kom ett litet hinder på vägen vid premiären. Kommunstyrelsen möts i morgon onsdag, just då ligger kommunens hemsida nere, varpå rapportering försenas till dagen därpå.

dagordningen för kommunstyrelsen står olika val – till kommunstyrelsens arbetsutskott och till en rad andra organ. Här syns det tydligt att de ”stora” partierna (som inte finns i Vänersborg) ersätts av två stora minoriteter: S+C+MP med 22 av 51 ledamöter i fullmäktige och M+FP+KD med 15 ledamöter. Dessa två grupperingar tar i morgon rubbet av allt som kommunstyrelsen har att erbjuda, för de andra tre partierna finns inget kvar. Det är så det fungerar.

I övrigt handlar det om fyra ärenden med anknytning till ”internkontrollen”, något som brukar klubbas utan diskussion. Så kommer det dock inte att vara i morgon.

Fjärde steget framåt, tredje bakåt …

Lokaltidningen har en liten ruta på ledarsidan ”Citerat”. Där fanns idag plats för ett uttalande av Beatrice Ask (M): ”Man är inte i den politiska branschen om man inte samtidigt är optimist när det gäller att hitta vägar framåt.”

Uttalandet kan ha avsett partikollegan Gunnar Lidell, vårt moderata kommunalråd. Han måste ha sett fram emot att vid årsskiftet bli avlöst av Marie Dahlin (S) som ordförande i kommunstyrelsen. För visst skedde bytet i grevens tid, strax innan det verkligen kunde ha blivit allvar.

Tre dagar innan årsskiftet skrev vi på vår hemsida ”Är öppenhet önskvärd?” Det såg nämligen så ut att Vänsterpartiets motion om möjligheten till öppna nämndssammanträden efter hela tre år skulle ge resultat. Motionen hade ju skickats på remiss till alla nämnder, varpå kommunfullmäktige följde upp och i princip biföll motionen. Det hade inte funnits absoluta invändningar på något håll, även om mottagandet kan betecknas som ljumt i några nämnder. Det blev alltså ”ja” och utredningen gjordes som därefter åter skickades ut på remiss till samtliga nämnder. När alla svaren hade kommit andra gången, beslutade kommunfullmäktige att nu skulle alla nämnder beredas möjlighet att ha öppna nämndssammanträden. Det beslutades samtidigt om ett regelverk och om när en utvärdering skulle göras.

Nu behövdes alltså bara det fjärde steget framåt – det trodde vi den 28 december. Nu tre veckor senare fanns inte punkten på någon av nämndernas kallelse till första sammanträdet. Vi började undra och letade efter förklaringar.

Vi hittade en – nya ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Marika Isetorp (MP) skrev till Vänsterpartiets ledamot Åsa Olin: ”Tack för ditt mejl. Jag ser också fram emot den nya nämnden. Du för fram bra tankar och vi har tagit upp frågan på presidiemötet och även på nämndernas ordförandemöte. Det lutar dock åt att vi avvaktar den utredning som kommunstyrelseförvaltningen ska göra. Det kan finnas fördelar med att de olika nämnderna har samma bestämmelser när det gäller öppna sammanträden.

Vilken utredning? Tja, det är inte alltid så lätt att hitta rätt i kommunens diarium. Det fanns en skrivelse, ett uppdrag om en utredning, den hade registrerats, men nu i en ny akt med en ny beteckning. Vi som bevakade ärendets gamla akt …

Marie Dahlin (S) gav alltså kommundirektören ett uppdrag ”att utreda den praktiska handläggningen av frågan för kommunstyrelsens del”.

Nu blir det spännande. Regelverket finns, men hur ska det gå till? Det finns två dörrar till sammanträdesrum 225, ska det vara möjligt att låta allmänheten tillträda genom båda eller bara genom en och i så fall vilken? När tidigast ska köbildningen utanför möteslokalen tillåtas, först när kommunhuset öppnas för dagen eller redan på kvällen innan? Ska stolarna stå längs väggen eller …? Ledamöterna bjuds INTE på fika i pausen, ska det gälla för allmänheten också? Vår kommundirektör har ett digert jobb framför sig.

Och han ska bli färdigt ”senast 31 mars 2015”. Eftersom kommunstyrelsen först dagen efter, på självaste 1:a april, har möte, måste detta betyda att redovisningen skall ske redan vid sammanträdet innan, alltså 4 mars. I början av april är protokollet justerat och har vunnit laga kraft. Därefter kan andra nämnder fundera över egna bestämmelser om den praktiska handläggningen som enligt Isetorps skrivelse helst ska vara ”samma”. Men hur då? Andra nämnder, andra lokaler, andra dörrar, andra tider, några med fulla lokaler och andra med mycket plats, några nämnder med myndighetsutövning och andra utan, några med sekretessbelagda ärenden och andra inte. Det får väl utredas …

Vår motion skrevs i april 2012, nu tycks det vara möjligt att komma igång strax innan midsommar 2015. Kanske. Suck!

Är man på gång?

Kommunalvalet avgjordes 14 september. Nu snart sex hela veckor senare borde det mesta vara på plats. Men så är det inte. En pressträff resulterade i några notiser i tidning och lokalradio. En upplysning kom dagen efter: Hur kunde just Miljöpartiet som så ofta och så häftigt visade sin kritiska inställning till ”paret S och C” i Vänersborg, hur kunde man ändra sin uppfattning? Inslaget på Radio Väst berättar. På Socialdemokraternas hemsida publicerades också en färdplan:

”Vi kommer att jobba i tre steg. 1 En överenskommelse om att styra tillsammans 2 Politisk överenskommelse 3 Fördelning av politiska poster.”

Sedan dess har allt gått tillbaka igen till nytt vänteläge. Någon ordförande för fullmäktige finns inte på plats, först måste två avsägelser (beviljades av kommunfullmäktige 22 oktober) landa i länsstyrelsens nya sammanräkning så att rätt socialdemokrat finns på ordinarie ledamotsplats för att kunna utses till ordförande vid nästa kommunfullmäktige 19 november. Valberedningen är tillsatt och kommer att sammanträda en första gång 24 november. Så några ytterligare val kan inte ske innan 10 december. Punkt 3 får anstå.

Punkt 2 då? Vänersborg beslutar om Mål- och resursplanen innan sommarpausen. Kommunallagen ger nyvalda fullmäktige möjlighet att bekräfta eller förändra budgetbeslutet för 2015.  Därför var det med viss spänning som vi väntade på att valrörelsens alla utfästelser skulle resultera i ändringsförslag. Gårdagens möte i kommunstyrelsen hade i uppgift att bereda frågan för ett avgörande i fullmäktige. Det blev en antiklimax. M, FP och KD, som förlorade fem av sina tjugo mandat från mandatperioden 2010-2014 står fast vid förslaget från juni 2014. S och C hade ökat sitt underlag från 12+3 till 14+4 och har således arton mandat som enligt överenskommelsen med MP och VFP har blivit tjugofyra. Men det blev ingen skillnad, nästan ingen skillnad alls. Bara på en punkt: I kommunstyrelsen blev det stopp för senaste svängningen kring skogen Mariedal Östra. Omröstningen avgjordes med ordförandens röst (fortfarande M i kommunstyrelsen) och nu står det i förslaget till kommunfullmäktige att spaden ska sättas i jorden. Blir spännande att se vad som händer i frågan när kommunfullmäktige tar hand om exploateringsbudgeten.

Vänsterpartiets ledamöter blev i kommunstyrelsen tagna på sängen. Vi förberedde oss på att ”förhålla oss till” nya förslag från den ”gamla” kommunledningen och till förslagen från den tillträdande kommunledningen. När det inte kom något från någon sida, begärde vi ajournering till efter lunchen. I hast markerade vi vår uppfattning på två av frågorna som seglar upp i kommunen och där det behövs ett ställningstagande: Vuxenutbildningen och socialnämndens ökande osäkerhet att kunna hantera verksamheten inom tilldelade ramar.

Yrkandet fick inget gehör alls. Vi får återkomma i kommunfullmäktige och ge uttryck för det som enligt vår uppfattning skulle leda fram till ”förebyggande” budgetbeslut. Vi tycker att metoden med låtsas-uppdrag först, upprepade uppmaningar till nämnderna under året ”gör allt att hålla budgeten” och efterföljande regleringar i bokslutsarbete borde skrotas. Våra revisorer har påpekat för länge sedan att den demokratiska processen inte mår bra av medveten underbudgetering.

Kort rapport från förmiddagens kommunstyrelse

Från januari kommer ”kommunen” att omgående avrapportera kommunstyrelsens beslut i olika ärenden, men innan denna förändring kommer till, försöker vi fylla luckan.

Ärendelistan var lång: Fram till ärende 9 låg besluten hos kommunstyrelsen, alla punkter därefter var beredningsärenden, det vill säga ”kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att …”. Transport således för punkt 10, 11 och 12 till sista möte med ”gamla” fullmäktige 2014-10-14, från punkt 13 till första möte med ”nya” fullmäktige 2014-10-22.

Inte på någon punkt kom kommunstyrelsen fram till ett annat beslut än det som redan fanns med i handlingarna som låg på bordet, eller rättare sagt, i ledamöternas iPad. Även när några frågor antyder viss tveksamhet eller eftertänksamhet, så rullade det på. Kommunledningen har ju inte bytt plats än. Men visst kändes det redan som ”ombytta roller”. Gunnar Lidell, M, tittade hela tiden om han hade 1:a vice ordförande Marie Dahlin, S, med sig i viktiga frågor, nu märker man att det kommer att bli omvänd ordning. Det syns, även om det sker diskret.

Inte lika mycket till pokerface visar Miljöpartiet. Hur annars kan man tolka MP:s intresse för arvoderingen för kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande. När svaret blev ”har inte varit något fast arvode på de senaste femton, tjugo åren” kunde man se reaktionen. Eller hur ska man tolka att MP övergav sitt intresse i en fråga som man för bara fyra år sedan med framgång kämpade för? Vänsterpartiet hade velat att fullmäktiges ärendelista skall finnas med i annonsen inför fullmäktige i den lokala gratistidningen. Men Vänsterpartiet var ensam, tretton ledamöter, där MP gjorde sällskap med S och C, och där M, FP och KD hängde på, bestämde att nu ska det endast annonseras ”dagen” (alltid på en onsdag), ”tiden” (nästan undantagslös 18:00) och ”platsen” (alltid kommunhusets sessionssal). Ett viktigt beslut! Men är det så klokt?

Underhand blev det klart att Överförmyndarnämnden kommer att få täckning för sina snabbt växande kostnader för extra personal och för att kunna rekrytera nya ”Goda män”, men beslutet om tillskottet med 900 Tkr fattas först i november. Då ska även beslut fattas om investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden samt beslut om investerings- och exploateringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt skall vid detta tillfälle partierna visa om man behagar stå fast vid beslutet om Mål- och resursplanen 2015 som fattades i juni eller om budgeten skall förändras. MP frågade även här och fick veta att ekonomistaben inte har för avsikt att ta fram nya förslag utan att det ankommer på ”politiken” att hantera den politiska frågan samt att eventuella slutsatser från regeringens budgetproposition måste vara de lokala politiska partiernas ensak, inte förvaltningens i första hand. Här blev det nästan undervisning på grundläggande nivå men svaret är korrekt: Det är politikernas sak att tolka förslagen i en proposition, det är förvaltningens sak att föra in förändringar som är ett resultat av beslut som följer efter riksdagens behandling av propositionen.

Och nu finns också ett förslag för kommunfullmäktige att bestämma sig för en förändring av pensionsreglerna för ”heltidspolitiker”. ”Omställningsbidraget m.m.” skall utgå för ”f.d.”-gruppen bara fram till 65-års-gränsen, inte längre än så, inte som det har varit hittills när förmånerna fortsatte även efter det som anses vara den normala pensionsåldern.

Nästa kommunstyrelse är om tre veckor, onsdag 29 oktober 2014. Nedräkningen har börjat, ett möte i november och ett sista i december. Sedan tillträder det nya gardet – och utan att vi vet det med säkerhet – så känns det idag som att det sker under mottot: ”Business as usual”, fast lite tvärtom.

Och så det lilla tillägget (om någon fortfarande undrar): Korrekt, inget parti har inbjudit Vänsterpartiet till några samtal.

Kategorier
Arkiv