Kommunstyrelsen

Kort rapport från onsdagens kommunstyrelse

Inte ofta att det händer. En sällsynt höjdpunkt inträffade något oväntat: ”Information om tappningsstrategi med naturhänsyn för Vänern”.  Sten Bergström från SMHI fängslade med sin framställning och lyckades under en knapp timme att på ett begripligt sätt skildra denna mångfald av faktorer som påverkar spelet kring Vänern. Den något svårlästa rapporten, en av ett dussintal rapporter som under ett fåtal år har skrivits om översvämningshoten, den blev plötsligt tydlig och förståelig. Ingen tvekan, Vänernvattnets vågor kommer att rulla vidare under många år rakt in i den regionala och kommunala politiken. Och ingen i kommunstyrelsen säger emot Marie Dahlin, som vill att Vänern uppfattas som en nationell angelägenhet även i Stockholm.

I övrigt? Endast tre ärenden går vidare till kommunfullmäktige, men det hade vi redan skrivit om i förväg. Anders Forsström, kommunfullmäktiges ordförande och ledamot i kommunstyrelsen, väntade dock till sista minuten på eftermiddagen med att förkunna sitt beslut: ”kommunfullmäktiges ställs in februari”. Bland dessa tre ärenden fanns frågan om nämndorganisationen den kommande mandatperioden. Här överraskade gruppledaren för Moderaterna, Lena Eckerbom Wendel, när hon ännu en gång yrkade på en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en bygg- och miljönämnd. Att hon inte skulle samla en majoritet bakom sitt förslag visste alla. När det också visade sig att såväl den ensamma folkpartisten och den ensamma representanten för kristdemokraterna yrkade bifall till förslaget att fortsätta med två separata nämnder, då var det överraskande att hon ändå lade fram det egna förslaget. Vi undrar fortfarande varför hon valde att så öppet redovisa att den borgerliga minoriteten så fullständigt tappar styrfarten i början av valåret.

I övrigt var det överlag enhälliga beslut med det lilla undantaget för ett remissyttrande till miljödepartementet. Där hade MP ett eget yrkande och Vänsterpartiets ledamot Lutz Rininsland anmälde en skriftlig reservation.

Under ytan sker ett annat avgörande arbete: Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder var och varannan dag under februari, då under namnet ”budgetberedningen”. 12 mars skall kommunstyrelsen ta ställning till ”budgetramarna” som skall gälla för det fortsatta arbetet inför 2015. I budgetberedningen finns en representant vardera för M, FP, C, S och V.

Ingen tvekan att KD får löpande information från M och FP.

Hur länge C kan hålla kvar sina lokala band med S är en öppen fråga, Centerpartiet centralt gör ett stort nummer av att ”absolut inte med S”.  

S måste bestämma sig om man denna gång tidigt vill vara aktiv och om man denna gång vill samtala med MP och lämna relevant information. Gör man inte det, så är det andra som gör.

För Vänsterpartiets del gäller att vi med James Bucci har en kunnig ledamot i budgetberedningen. Hans insats är till stor fördel för hela partigruppen. Vänsterpartiet räknar också med att kunna få genom flera av våra stora frågor när kommunfullmäktige slutligen skall avgöra hur resurserna fördelas på alla kommunala verksamheter.

Vänsterpartiets motion ”är i tiden”

Vänsterpartiet bryr sig och vill ge liv åt kommunens vision och våra inriktningsmål. Kommunens information till invånarna är en förutsättning för en fungerande dialog. Vid senaste kommunfullmäktige lämnade partiet in en motion med rubriken ”Bättre information till allmänheten om kommunstyrelsens arbete”.

Idag kom kallelsen till nästa kommunstyrelse. Ärendelistan omfattar 28 punkter varav endast tre är frågor som vandrar vidare uppåt till ett beslut i kommunfullmäktige. Allt annat avgörs och stannar i kommunstyrelsen. Vår motion borde få gehör tvärs genom alla partier, eller?

Vad är det som avgörs i kommunstyrelsen? Ta en titt på listan som visar vilka frågor som är aktuella nästa vecka onsdag.

Och vilka tre ärenden går vidare till fullmäktiges februarimöte? Förresten, februari? Det är mycket sannolikt att ordföranden ställer in februarimötet med hänvisning till att det endast föreligger ett fåtal ärenden som kan skjutas till sammanträdet i mars.  

Det första ärendet kommer från ”Personal- och förhandlingsutskottet” som efter en omröstning med tre röster mot två föreslår några förändringar i nämndorganisationen inför nästa mandatperiod, alltså med start i januari 2015. Det handlar om följande:

Fritidsfrågor som hittills har legat under Barn- och ungdomsnämnden förs över till Kulturnämnden som då kommer att heta ”Kultur- och fritidsnämnden”.  {Förvaltningen av fritidsfastigheter har redan 2013 förts över till Samhällsbyggnadsnämnden.) Som en konsekvens av förslaget minskas antalet ledamöter och ersättare i Barn- och ungdomsnämnden från vardera 13 till 11. Kulturnämnden hade 7 ledamöter och 7 ersättare, den nya Kultur- och fritidsnämnden får vardera 9.

Vad gällde omröstningen i PFU? Jo, (M) hade föreslagit att Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle föras ihop till ”Miljö- och byggnadsnämnden”. Förslaget föll redan i utskottet, kommer troligen att förlora även i kommunstyrelsen och kommer absolut inte att samla en majoritet i kommunfullmäktige, varken i februari eller i mars.

Det andra ärendet är en motion från Vänsterpartiets James Bucci. Motionen är från januari 2011 och avsåg att ”kommuninvånarna via sina datorer skall få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium”. Tre år senare föreligger en utmärkt utredning som belyser det mesta som det gäller att tänka på innan också Vänersborg gör som så många andra kommuner redan gör sedan en längre tid tillbaka. Utredningen är positiv och ger klartecken. MEN det finns ett mindre problem, kommunens system för ärendehantering är åldersdigert, skall skrotas inom en snar framtid och en upphandling av ett nytt system är förestående.

Och därför är förslaget nu efter tre års överväganden ”AVSLAG på motionen”. Visst kan det bli tokigt emellanåt?! Omröstningen i kommunstyrelsens arbetsutskott slutade 1:1 (M 1 och V 1). S och C avstod i utskottet, FP-ledamoten och inte heller ersättaren från KD fanns på plats. Eftersom utslagsrösten denna mandatperiod ligger hos ordföranden från M, så är det ”just nu” avslag som gäller. Hur det ser ut efter kommunstyrelsen nästa vecka återstår att se. Och så kommer motionen till fullmäktige, när det nu blir.

Det tredje ärendet gäller ett bemyndigande för Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa ”Taxa för viloplats vid djurkyrkogård för smådjur”. Av handlingen framgår att jordfästningen endast skall ske under tiden april-november vilket ger tillhanda att även detta ärende kan vänta till fullmäktiges sammanträde i mars.

Med andra ord: Inget fullmäktige i februari, full fokus på kommunstyrelsen.

Tid över att engagera sig i valrörelsen inför valet till Europarlamentet. Tid över att förbereda ett bra program för 8 mars.

Långt och lugnt kommunstyrelsemöte idag

Årets näst sista sammanträde i kommunstyrelsen idag präglades av en lång ärendelista med en mängd föredragningar som höll på från tidig morgon till en bra bit över lunch. Visserligen kan man tycka att utskickade handlingar borde läsas in av ledamöterna ordentligt och att föredragningarna därför inte behövs. Men då finns det tre punkter till försvar för föredragningar: Först och främst har kvaliteten på alla föredragningar förbättrats under de sista två, tre åren, nu är det korta, tydliga och ”proffsiga” presentationer av mycket kompetent personal från olika förvaltningar. För det andra läser ledamöterna handlingarna på olika sätt. Då erbjuder föredragningen tillfälle att få svar på frågor som finns kvar. Och för det tredje preciserar föredragningen beslutsformuleringen och bidrar till att tydliggöra skillnader i ärenden där beslutet inte fattas enhälligt utan där de politiska partierna landar olika.

Det blev föredragningar i femton ärenden. Sedan en längre överläggning och en utdragen beslutsrunda. Efter nästan åtta timmar var allt klart. Enighet i det mesta. Den brännbara punkten ”Ny vision för Vänersborg” skjuts till nästa möte. Endast två voteringar, den första gällde frågan om ett extra anslag till Överförmyndarnämnden med 500 Tkr plus en investering på 100 Tkr. Skiljelinjen gick mellan det förlorande förslaget som ville finansiera hela beloppet ur årets förfogandeanslag och det vinnande förslaget där investeringen finansieras med ökad upplåning. Det blev åtta röster mot sju. Avgörande var att Miljöpartiet nu på fullt allvar finns i den borgerliga alliansen. Fast MP vitt och brett polemiserar mot alla andra som bara vågar nämna tanken ”ökad upplåning” så glömmer man själv sin egen hållning när det gäller att visa sin nya trofasthet till den moderata gruppen. Den andra voteringen var MP ensam mot ”alla andra”, då gällde det ärende 7.

Det viktigaste från dagens möte är intrycket att det finns duktiga medarbetare som är pådrivande och framgångsrika i ett utvecklingsarbete som bådar gott för kommunen Vänersborg. Den trötta politiska kommunledningen kan inte göras ansvarig för framgången. Låt oss hoppas att beslutsångesten och snigelfarten inte återkommer under nästa år, det sista året i en förlorad mandatperiod.

Vilseledande underlag men det blev rätt i slutänden

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 30 oktober, handlingar har redan kommit och ligger som vanligt ute på kommunens hemsida. Föredragningslistan är inte särskilt lång och ärenden inte av den tyngden som gör att kvällen behöver bli utdragen. Då känns det på sin plats att göra något som inte alltid hinns med: att nagelfara handlingarna och kolla underlagens korrekthet. Här en av punkterna där inte allt framställs på ett korrekt sätt.

4. Svar på motion om feriearbete för ungdomar.

”Theresia Nordlund (S) m fl har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad som anges i denna föreslås att kommunen bereder plats för samtliga ungdomar i årskurs 9, som så önskar, feriearbete.”

Motionen lämnades in hösten 2012 och skickades 2012-10-24 till samtliga nämnder för yttrande. Då ska man veta att det är kutym i Vänersborg att följande händer: Ett förvaltningsunderlag gemensamt för samtliga förvaltningar tas fram. Antingen är det gruppen förvaltningschefer som undertecknar en gemensam skrivelse eller också är det en av cheferna som står för yttrandet. I det här fallet var det personalchefen som 2013-02-18 föreslog ”att motionen skulle avslås med hänvisning till att det långsiktiga arbetet med att samordna resurserna inom området ungdomsarbetslöshet först måste utredas så att det ligger som grund för framtida beslut.” 

Sedan gäller regeln: ”Förvaltningarna föreslås ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande samt föreslå sina respektive nämnder att göra detsamma.” 

Så brukar gången vara. Men det blev inte så. Av handlingarna framgår dock inte varför det inte blev enligt ritningarna. Så här var det: I tabellen på första sidan visas att nämnderna behandlade motionen under mars och april 2013. Tabellen är huller om buller, varken i bokstavsordning för nämnderna eller kronologisk. Byggnadsnämnden hamnade överst och sedan tycks det vara så att alla andra ”följde” byggnadsnämndens synpunkter.

Verkligheten var en annan: Nämndhandlingar ligger oftast en vecka innan sammanträdet på kommunens hemsida. (Detta gäller inte Miljö- och hälsoskyddsnämnden som endast publicerar föredragningslista men inga handlingar.) Det förväntas att alla som sitter i nämnderna läser ”sina” handlingar. Men det förekommer också att något parti utmärker sig genom att någon eller några läser ”alla” handlingar. Detta gäller i alla fall Vänsterpartiet.

Vi upptäckte tidigt att socialchefen tog ”ett steg framåt och ett halvt tillbaka igen”. Vi uppmärksammade också att socialnämndens ordförande Tove af Geijerstam (FP) tog steget fullt ut och föreslog sin nämnd att besluta: ”Socialnämnden föreslås tillstyrka motionen och förutsätter att kommunstyrelsen gör en helhetsutredning och jämför med andra kommuner. Finansieringen är en viktig del av denna utredning”. Detta blev också nämndens beslut 2013-03-21.

Vänsterpartiets ledamot i socialnämnden informerade partiets alla företrädare om beslutsförslaget. Därav kom det sig att i tur och ordning flera nämnder följde efter.

2013-03-18 Barn- och ungdomsnämnden: ”Ordförande ställer Stefan Kärvlings (V) yrkande under proposition och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Stefan Kärvlings yrkande.”

2013-03-25 Kulturnämnden: Efter votering vinner med röstsiffrorna 4:3 Åsa Olins (V) förslag.

2013-04-11 Samhällsbyggnadsnämnden: ”Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med Emir Terzics (V) förslag.” [Det var fyra socialdemokrater som missade tåget.]

2013-04-16 Byggnadsnämnden: Ett beslutsprotokoll som är bristfälligt. Det redovisar förvaltningens förslag om avslag på motionen, det redovisar att nämnden fattade ett annat beslut. Det normala är att det av protokollet skall framgå vem som framförde eller vem som yrkade på det vinnande förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade först av alla 2013-03-18 fattat ett avvikande eget beslut, lagom positivt och finurligt försiktigt. Tyvärr framgår inte heller här av protokollet vem som formulerade yrkandet som blev nämndens beslut.

Nu kommer nästa steg. Kommunstyrelsen skall bereda ett förslag till kommunfullmäktige inför det slutliga beskedet hur motionen skall besvaras. Då är det åter kommunstyrelseförvaltningen som axlar uppdraget att lägga fram ett utlåtande som skall sammanfatta nämndernas synpunkter och utmynna i ett beslutsförslag. Det är åter personalchefen som skriver yttrandet. Men vad händer nu? Jo, personalchefen skriver 2013-09-10: ”Efter att remissvar inkommit från samtliga nämnder har alla utom socialnämnden ställt sig bakom personalchefens tjänsteutlåtande.” 

Det hade ju kunnat bli hur galet som helst om alla skulle sova lika gott. Tack och lov finns flera i förvaltningens korridor som håller sig vaken. Beslutsförslaget blev i slutändan positivt, det blir inget avslag, det blir en utredning som redan i februari 2014 skall komma med ett resultat.

Slutet gott, allt gott – men det ska inte behöva finnas undermåliga handlingar inför våra beslut.

En gång till: Gläntan

Kommunstyrelsens sammanträde idag var annorlunda. Det normala är att det finns många ärenden på föredragningslistan och att så där fem-sex frågor är viktigare än resten. Mycket tidigt på morgonen märktes att dagen skulle förlöpa på annat sätt – Migrationsverkets Ole Guldahl lämnade en redogörelse ”Information om tillfälliga boenden i Vänersborg för asylsökande”. Nu vet vi att frågan om ”asylsökande ute på Restad” kommer att visa att Vänersborg vill och kan hjälpa människor i nöd och som behöver vårt stöd.

Denna STORA fråga överskuggade allt annat på dagens ärendelista, men en aktuell mindre fråga måste också avrapporteras.

Vänsterpartiet begärde i ett tilläggsyrkande i ärendet 16Återbetalda försäkringspremier från AFA-försäkring för 2013”  följande: ”Punkt 3: 0,9 Mkr ställs till socialnämndens förfogande för att påbörja projekteringen av om- och tillbyggnaden av äldreboendet Gläntan.”

Det blev omröstning. Vänsterpartiet (2), Socialdemokraterna (4) och Centerpartiet (1) röstade för förslaget. Moderaterna (4) och Folkpartiet (1) röstade mot förslaget. Kristdemokraternas Marie-Louise Bäckström förklarade att hon avstod från att rösta. Så Miljöpartiets Per Sjödahl och Välfärdspartiets Morgan Larsson ryckte ut till undsättning – med deras röster blev det ”sju mot sju” och i en sådan situation ger ordförandens röst (Gunnar Lidell, M) utslaget.

Nu har Miljöpartiet och Välfärdspartiet än mer att förklara.

Och Kristdemokraternas allt-i-allo har fortfarande inte svarat på frågan som hon fick redan i kommunfullmäktige för två veckor sedan när Gläntan lades ner: ”Talar du för eller talar du emot nedläggningen av äldreboendet Gläntan eller talar du för både och?”

Kort rapport från ett längre sammanträde

Kommunstyrelsen samlades 4 september till första mötet efter sommarpausen. Det är nog inte så bra att det var paus mellan maj och september. Några beslut i några ärenden kändes överflödiga, ”man” hade redan gått vidare ändå. Det var många ärenden, för många för att alla frågor fick den belysning de egentligen förtjänade. Och dagen blev lång, luften var slut – kommunstyrelsen ”satt” från 08:30 till 18:00.

Det började med en genomgång av läget för Kunskapsförbundet Väst. Nu borde alla veta vilka viktiga avgöranden som måste komma inom kort och vilka möjligheter som står till buds. Alla partier borde nu göra sin ”läxa” och förbereda sig, informationen var fullödig. Alla partier? SD är ju inte med i kommunstyrelsen och Folkpartiets ledamot och dess två ersättare hade anmält förhinder.

På dagordningen fanns det stora ärendet ”Mål- och resursplan 2014-2016.” Tre förslag går vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 25 september. Huvudförslaget samlar fem partier bakom sig, Miljöpartiet och Välfärdspartiet har förhandlat sig fram till ett gemensamt förslag med M, FP  och KD. För stunden är den intressanta frågan hur MP och VFP har resonerat innan man tog steget. Men långfristigt är det viktigare att visa hur det borgerliga förslaget försämrar förutsättningarna för kommunen att erbjuda bättre välfärdsservice. Det ser så ut att några verksamheter kan behålla god servicenivå medan andra får lov att anpassa sig till nedskärningarna i resurstilldelningen. Budgetbeslutet gäller alltså 2014, året där utvärderingen av den gångna valperioden går hand i hand med nya löften att efter valet i september 2014 skall allt bli så mycket bättre.

Kommunens näringslivsprogram ska sjösättas, det känns befriande att det äntligen kommer fram ett genomarbetat och riktningsvisande dokument. Efter antagandet i kommunfullmäktige gäller det sedan att vara med och att gå från ord till handling.

Det ska utredas hur det måsta ordnas för att det ska kunna bli öppna nämndssammanträden även i Vänersborg. Det blir så – fast det kommer att ta en tid till.

Det finns redan ett beslut att medborarförslag kan skrivas. Nu finns snart även riktlinjer hur det ska gå till. Den här frågan visar att idogt arbete leder till framgång, det gäller även för politiken.

Det finns en motion om bättre ridvägar. Den motionen får svaret ”allt under kontroll”. Men så är det inte alls och diskussionen i kommunfullmäktige lär visa att det finns skilda uppfattningar.

Det verkar finnas skilda uppfattningar om Vänersborgs sätt att förbereda Earth Hour 2014. Vänersborg ska delta, inget annat är sagt. Men vad som ska vara nedsläckt eller inte under den symboliska timmen råder uppenbarligen olika uppfattningar om.

Hela kommunstyrelsen står bakom förslaget om mottagande av ensamkommande barn. Men som sagt, i kommunstyrelsen finns inte alla partier. Därför känns det bra att frågan går till kommunfullmäktige där alla kan visa sina kort.

Kommunstyrelsen fick också information om hur arbetet med projekt Wargön fortskrider.

Det officiella protokollet från sammanträdet blir väl klart tidigast på fredag.

Bifall till Vänsterpartiets motion – men sedan?

Mycket viktiga ärenden väntar i kommunstyrelsen på onsdag. Men dagens reflektion gäller något som inte står högst uppe på prioriteringslistan. Bland 37 ärenden finns två motioner från Vänsterpartiet där kommunstyrelsen skall ta fram ett förslag till beslut för kommunfullmäktige.  Ärende 13 ”Motion öppna nämndssammanträden”.

”James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige skulle utreda om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer.”

”Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fråga om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.”

Det ser så ut att det kan bli ett enhälligt beslut. Samtliga nämnder har utan några som helst anmärkningar yrkat bifall till beslutsförslaget.

Men det finns två invändningar. Det blir inga öppna nämndssammanträden bara för att kommunfullmäktige gör det möjligt. Det är nämnderna som bestämmer själva, varje nämnd för sig, om möjligheten ska bli verklighet. Och korridorsnacket antyder att det är två skilda saker.

I nämndernas presidier återfinns inte en endaste representant för Vänsterpartiet. Det är nämndernas ordförande som bestämmer vilka ärenden som skall föras upp på nämndernas dagordning.

Efter att kommunfullmäktige har fattat sitt beslut den 25 september så händer därför troligen ust ingenting på ett bra tag framöver. Vänsterpartiet är med i varje nämnd med en eller två ledamöter. Så frågan kommer att ställas igen och igen till ordförandena i nämnderna: ”När ska vi fatta ett beslut?” När frågan väl kommer upp brukar man begära votering för att protokollet skall redovisa vem som har tagit ställning ”för” eller ”emot”.

Allting tar sin tid, men det lönar sig att visa uthållighet och att inte ge upp när det görs krångligt.

Men nu finns ytterligare en öppen fråga. I motionen hänvisade Vänsterpartiet till Kommunallagens 6 kap § 19a och citerade hela texten. Där talas om två möjliga avvikelser från principen att sammanträden i första hand är slutna möten. I motionen anmärkte vi att den andra punkten inte var aktuell för Vänersborg. Rätt, för motionen skrevs i april 2012. Sedan dess har Vänersborg beslutat sig för att införa ”medborgarförslag”.

Då blir det intressant hur diskussionen går på onsdag i kommunstyrelsen och i slutet på månaden i kommunfullmäktige.  Ska beslutet begränsar sig till det motionen såg som en möjlighet i april 2012? Eller ska beslutet fattas i enlighet med lydelsen av hela texten i KL kap 6 § 19a? Det av förvaltningscheferna undertecknade utlåtandet gör att vi tror på ett ”ja” på den andra frågan. Vi får väl se hur flexibla kommunstyrelsens övriga ledamöter är och om Vänsterpartiets argumentation på onsdag får medhåll.

Fortsatt vänteläge

Dagens kommunstyrelse skulle kunna ha varit vägvisande men så blev det inte. Idag skulle det ha blivit klart vilka budgetförslag kommunfullmäktige har att rösta om den 12 juni.

Vänsterpartiet lade igår ut sitt budgetförslag på hemsidan. På morgonen idag fanns i lokaltidningen TTELA en beskrivning av förslaget som S och C står bakom. Företrädare för partierna intervjuades också.

Vid sammanträdets början lämnades Miljöpartiets förslag ut. Senare under förmiddagen kom förslaget från S och C. Sist på förmiddagen kom ett nytt förslag från de tre borgerliga partierna M, FP och KD. Det syntes tydligt att morgontidningen hade satt sina spår. Kommunledningen ändrade sig och anpassade sitt budgetförslag på flera punkter.

På eftermiddagen blev det en odramatisk omröstning. När kommunledningens ursprungsförslag röstades bort, så var det bara fyra kvar. MP-yrkandet och V-yrkandet stod kvar men förlorade så klart. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och den rätta raden lyder: 6 – 5 – 4. Sex röster från M, FP och KD bakom förslaget som vann, fem bakom förslaget som förlorade (S och C) och fyra som avstod i slutomröstningen (V 2 och MP 2). Alltså, endast 6 av 15 står bakom förslaget som går till kommunfullmäktige. Vad händer nu? Den som visste …

Marie Dahlin, kommunalrådet från S citeras i tidningen: ”Det viktiga är inte att vinna.”

Från Vänsterpartiet kommenterar vi med eftertryck: Vi vill att våra förslag vinner! Vi lägger våra förslag när vi anser att vi har bra förslag. Våra förslag ska vara goda förslag för Vänersborg och kanske extra viktiga för några grupper som vi särskilt vill värna om. Vi tycker att det bästa förslaget skall vinna, vi vill att andra förstår att vi har bra förslag.

Marie Dahlin säger också ”Men vi har ännu inte talat med de andra partierna …” Det stämmer. Synd att det är så. Nu återstår två veckor att göra det. Fast så borde det inte vara, kommunens budgetbeslut borde växa fram, långsamt och med omtanke, goda idéer prövas och de bästa förslagen samlas. Det är synd att det nu sker i sista stund. Och då är det ju inte så värst bra att det inleds med orden: ”Vi är inte beredda att ändra vårt förslag.”

På torsdag hoppas vi kunna komplettera informationen med länkar till de olika förslagen. 

Vänsterpartiets yrkande Mål- och resursplan 2014

Kommunfullmäktige beslutar om Budget 2014 på sitt sammanträde 12 juni. Kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige vid sitt möte tisdag 28 maj. Här Vänsterpartiets yrkande:

Yrkande

Kommunstyrelsen                2013-05-28                             

Ärende 8                                     Beslut om Mål- och resursplan 2014-2016  (Dnr KS 2013/11)

 Bakgrund

Beslutsprocessen som reglerar den kommunala verksamheten kan se ut på många olika sätt. Någon gång kan ett beslut tas av en liten grupp politiker efter mycket kort behandling, i ett annat ärende kan det bli så att alla är med i en lång process som berör samtliga förvaltningar och samtliga nämnder.

Under fem månader, från februari till juni, bollas frågor och preliminära ställningstaganden mellan budgetberedningen, kommunstyrelsen, förvaltningarna och nämnderna för att slutligen avgöras av ledamöterna i kommunfullmäktige.

Politiker från alla grupperingar, från partierna som utgör basen för kommunledningen och från partierna som är i opposition, för fram önskemål och yrkanden som uttrycker politiska prioriteringar. Inte alla partier yttrar sig på alla punkter i alla frågor. Men att ett helt parti med ett avgörande antal mandat i den beslutande fullmäktigeförsamlingen bestämmer sig för att vara helt tyst under hela budgetprocessen har nog aldrig hänt och händer förhoppningsvis aldrig igen.

Detta måste sägas för att förstå att årets budgetöverläggningar vid de avgörande mötena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan te sig annorlunda och inte följer parlamentariska regler som brukar vara mera normala.

Vänsterpartiet har i de flesta nämnder framfört antingen egna yrkanden eller yrkat på avslag av andra förslag, men i det stora hela står Vänsterpartiet som alltid bakom de flesta beslut som kommer att utgöra Mål- och resursplanen för nästkommande år i Vänersborg.

Vänsterpartiets yrkanden

Från Barn- och ungdomsnämnden kommer ett yrkande med följande lydelse:

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten.

Det har hävdats att beslutsförslaget innebär ett yrkande om endast 12 miljoner eftersom kommunledningens förslag till ramsättning hade inneburit ett besparingskrav på 8 miljoner. Denna tolkning tillbakavisar Vänsterpartiet med följande delyrkande:

Enligt beslut 15 april: +20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013)

  • Förskola: 7 Mkr – ett barn mindre per grupp
  • Väne Ryr (enligt fullmäktigebeslut): 4,8 Mkr
  • Ändrade skolskjutsregler (enligt nämndbeslut): 1,2 Mkr
  • Ungdomsverksamhet: 2 Mkr (ex öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och Sommarscen på Sanden)
  • Grundskolan: 3 Mkr (personal+undervisningsmaterial)
  • En summa går automatiskt till fristående förskolor och skolor: 2Mkr?

 

Från kulturnämnden kommer ett enhälligt yrkande:

Kommunfullmäktige befriar kulturnämnden från sparkravet om 471 Tkr.

Vänsterpartiet yrkar nu i enlighet med nämndens yrkande.

 

I samhällsbyggnadsnämnden konstaterar Vänsterpartiet att nämndens presidium och hela nämnden avstår från att fullfölja tankarna som den egna förvaltningen har framfört i budgetarbetet.

Vänsterpartiet stannar vid två yrkanden som gäller investeringar: Vårt första yrkande är att 4 miljoner kronor som föreslås för Ursand skall fördelas lika för investeringar på de fyra stora badstränderna i vår kommun, nämligen Gaddesanna, Nordkroken, Sikhall och Ursand. Vårt andra yrkande är att investeringsanslaget för Huvudnäs-Aulan flyttas från 2015 till 2014.

 

Socialförvaltningen och dess presidium informerade budgetberedningen i februari att nämnden borde får ett ökat anslag med 22 miljoner, varav 10 miljoner utgjorde kända underskott och underbudgetering på enskilda anslag och 12 miljoner tillkommande finansieringsbehov inför 2014 som motiveras av demografiska förändringar och förändrad lagstiftning. Istället innebar kommunstyrelsens ramsättningsbeslut att nämnden skulle behöva spara in ytterligare 13 miljoner.

Socialnämnden tog ställning till förvaltningens förslag som dels avsåg förändringar för taxor och avgifter i syfte att öka intäkter och dels förslag av verksamhetsförändringar i syfte att nedbringa utgifterna. I nämndens handlingar finns utförliga konsekvensbeskrivningar som redovisar följderna för enskilda beslutsförslag. Av nämndens protokoll framgår vilka beslut som fattades och vilka politiker som står bakom enskilda punkter.

Vänsterpartiet yrkar idag följande:

Vi yrkar avslag på fyra föreslagna avgiftshöjningar:

Trygghetslarm                                                            0,35

Hemsjukvård                                                               0,2

Färdtjänst                                                                      0,5

Kostavgift                                                                       0,4                = 1,45 miljoner

Vi avvisar förslag till verksamhetsförändringar enligt följande:

Kastanjevägens psykiatriboende                             1,3

Korttids LSS                                                                    2,5

Vi vill yrka att följande verksamhetsbehov tillgodoses:

Torpavägen Träffpunkt  (tillkommande)            1,0

Jobbfrämjande åtgärder för ungdomar                3

Ombyggt akutboende                                                 0,15

LSS Tagelgatan                                                             0,3

HVB / familjehem                                                       3,5

Vi kan erkänna att vi fortfarande är tveksamma att tillstyrka att äldreboende Gläntan läggs i malpåse men har just nu inget eget yrkande:                                            8,1

 

När det gäller finansiering av förslag som eventuellt vinner gehör hos en majoritet i kommunfullmäktige så vill vi på nytt hänvisa till den speciella situationen vi befinner oss i med den fortsatta tystnaden hos den socialdemokratiska gruppen.

Vi välkomnar möjligheten som den nya lagstiftningen kring Resultatutjämningsreserven RUR erbjuder. Vi är väl medvetna om innebörden och syftet med föreskrifterna.

Därför är det med viss tveksamhet vi föreslår att våra förslag finansieras genom att vi använder oss av medel som ligger i resultatutjämningsreserven. Vi har dock kommit fram till följande slutsatser:

Kommunens verksamhet finansieras huvudsakligen genom skatteintäkter och statliga bidrag.

Skatteintäkter ökar om skattesatsen höjs. Men skatteintäkter ökar också om fler invånare förvärvsarbetar och lämnar sitt bidrag till kommunalskatten. Lågkonjunkturer med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet är ett gissel. RUR-lagstiftningen avser att möjliggöra att överbrygga svackor i konjunkturutvecklingen. Att försvara kommunens verksamhet i ”svåra tider” bidrar till att öka förutsättningar för kommunen att lida mindre skada och att återhämta sig snabbare.

Med andra ord, förslag som vinner gehör finansieras ur resultatutjämningsreserven.

James Bucci                                           Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                       Vänsterpartiet                                       2013-05-28

Vänersborg trampar på stället

Vänersborg tillhör den lilla gruppen svenska kommuner som redan i juni vill klubba budgeten för nästkommande år. De flesta kommuner befäster sin planering med ett klubbslag i fullmäktige i oktober/november. Därför är det bråttom i Vänersborg redan nu – men i själva verket verkar vi stå stilla i en återvändsgränd. Det är Socialdemokraterna i Vänersborg som tar på sig ett ansvar som de har svårt att leva upp till.

Den 6 mars beslutade kommunstyrelsen om ”ramsättningen”. Här bestämdes vad nämnderna får räkna med 2014. Det var utgångspunkten när nämnderna skrev ner vad som behövs för att genomföra verksamheten enligt plan. När tilldelade resurser inte räcker till måste planeringen göras om och anpassas.

Den 6 mars bestämde sex av femton ledamöter vad som skulle gälla – märkbara nedskärningar rakt över. Två ledamöter argumenterade mot. Hela sju ledamöter sade ingenting. Fyra socialdemokrater, centerpartisten och de två ledamöterna från Miljöpartiet.

Nu är vi framme vid nästa vända. I samhällsbyggnadsnämnden verkar alla partier med undantag för Vänsterpartiet acceptera att förutsättningar för ett godtagbart arbete kommer att saknas 2014. I kulturnämnden sade samtliga ledamöter att man inte accepterar föreslagna försämringar i verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden sammanträder på måndag. Kan det tänkas att socialdemokraterna återigen förblir tysta, avstår från att lämna besked och därmed bidrar till att nämnden själv anmäler till kommunledningen att man är villig att avbryta den satsningen på skolan som gjordes för ett år sedan? Även socialnämnden hanterar sin planering på ett sammanträde på måndag. Det är bl a mycket kännbara avgiftshöjningar för vårdtagare som föreslås, det är tydliga förändringar och försämringar som blir konsekvensen av minskande anslag. Det blir så – om socialdemokratiska ledamöter fortsätter att sitta tysta.

Om det skulle finnas en tydlig majoritet i politiken i Vänersborg, om det skulle finnas en kommunledning som har makt och mandat att peka med hela handen i vetskap om att det blir som man säger, ja då kunde man förstå en opposition som väljer att låta det hela rulla på. Men M+FP+KD har ingen makt, varken i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. 6 av 15, 20 av 51 – det är inget mandat. Vänersborg är i behov av politiker som säger vad de vill. Det är nu våra förvaltningar behöver veta vad som gäller. Det är inte rimligt att först göra en stor administrativ insats för att rikta in sig på stora nedskärningar – för att kanske, kanske om två månader höra att det inte behövdes alls eftersom juni-beslutet får ett helt annat innehåll.

I samhällsbyggnadsnämnden fick Vänsterpartiet inte gehör. I kulturnämnden blev det en enig nämnd som gjorde som vi önskade – vi behövde inte ens yrka. I barn- och ungdomsnämnden och i socialnämnden ser det dagen innan sammanträdena så ut att Vänsterpartiet ensamt vill gå emot nedskärningar i verksamheten. Om inte, tja om inte …

Kategorier
Arkiv