Kommunstyrelsen

… noterar information och förklarar utredningen avslutad

Se där, sista ordet sagt om magplasket med Arena-fadäsen?

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen ett uppdrag: ”genomför utredningen i enlighet med motionerna”.  Uppdraget gick vidare till revisorerna Ernst & Young. När Vänersborgs kommun förlikade sig med WSP, fick E & Y beskedet ”varsågod, nu kan ni överlämna den färdiga utredningen”.

Utredningen togs emot, lästes och sattes på dagordningen för kommunstyrelsen för vidare transport till kommunfullmäktige 23 april. Utöver utredningen finns kommundirektörens tjänsteyttrande som avslutas med orden som ni redan har läst i rubriken till detta inlägg.

Det är två punkter som hindrar oss från att brista ut i applåder.                             

För det första (jämför med den ”röda” rutan i texten):

Motionen efterlyste om ”någon har orsakat Vänersborgs kommun skada”. Då gällde det i huvudsak frågan om skillnaden mellan det beviljade anslaget på 140 miljoner kronor och den faktiska kostnaden på närmare 300 miljoner. 160 miljoner spenderades utan att det någonsin fattades något protokollfört beslut om detta. Motionen syftade inte på tvistefrågorna som bollades mellan Vänersborgs kommun och WSP, där handlade det inte ens om en tiondel av 160 miljoner. Det är anmärkningsvärt att erbjuda denna tolkning, det är ett billigt försök att komma runt själva frågan som skulle utredas.

För det andra (jämför med den ”blåa” rutan i texten):

Ernst & Young tipsar om en mängd förbättringsförslag som ska göra det möjligt för Vänersborgs kommun, för politiker och tjänstemän, att hantera regelverket som det är tänkt att användas. Kommundirektören redovisar också på ett antal punkter att Vänersborgs kommun redan har ändrat eller kommer att ändra sitt sätt att arbeta.

Med respekt, detta är ett försök som inte duger …

Innan 2007, innan allt startade, var Vänersborgs kommun inget kommunalt U-land. Vänersborgs politiker och tjänstemännen i kommunhuset kände väl till regelverket, använde sig av regelverket och fattade beslut i enlighet med regelverket.

Sedan började det stegvis tummas på reglerna. I mängder av tidigare sekretessbelagda och nu offentliga dokument bekräftas att beslut fattades mot reglerna, fattades av icke-behöriga, redovisades inte för dem som var behöriga och skulle haft information. Det var det som hände! Och det var det vi trodde skulle komma fram i en utredning. Men nej, så blev det inte.

Och slutligen: S Anders Larsson och Lars-Göran Ljunggren hördes inte ens av Ernst & Young.  Man kan visst också uttrycka detta på fint sätt:

Inom ramen för utredningen har följande personer tillfrågats att delta i intervjuer men avböjt:

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden 2006 till oktober 2009.

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden oktober 2009 till juni 2010.

• Ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2006 till 2010.

Vi vill se framåt, vi vill medverka till en lösning för det som belastar Vänersborg ekonomiskt idag och mer än tjugo år till om vi inte gör någonting. Varje år går mellan 25 och 30 miljoner till arenan, mer än dubbelt så mycket som fullmäktige räknade med vid beslutet, det borde kunna kallas för ”skada”.

Vänersborgs nyvalda kommunfullmäktige måste 2015 komma fram till svar på några frågor:

  • Finns det tänkbara alternativa användningsmöjligheter för Arenan i syfte att minimera den ekonomiska belastningen?
  • Finns det en möjlighet att hitta privata entreprenörer som är villiga att bedriva verksamhet i Arenan?
  • Finns det någon som vill dela ansvaret att driva Arenan med kommunen?

Vänsterpartiet beklagar att utredningen avslutas med ett icke-beslut av kommunfullmäktige som smakar trist. Vänsterpartiet vill inte stanna med det, vi vill gå framåt och göra något åt kommunens gökunge.

Kort rapport från dagens kommunstyrelse

Föredragningslistan var ovanligt kort, bara 14 punkter varav endast tre ”går vidare” till kommunfullmäktige. Här den viktigaste frågan ”Godkännande av program för Ursands camping m m”.  Campingområdet arrenderas sedan två år tillbaka av Bert Karlsson med flera i regi av något av alla hans olika bolag.

”Programmet” inleds med en beskrivning av vad Bert Karlsson egentligen avser med hela projektet – att tjäna riktiga pengar genom att uppföra riktiga boenden. Campingavgifter och inkomster från en campinganläggning är knappast avgörande incitament för någon som brukar röra sig på helt andra nivåer. Programmet skjuter tyvärr över ett flertal viktiga spörsmål till avgöranden som skall ske i samband med detaljplanernas framtagande.

Det verkar dock fortfarande finnas enighet hos alla partier att något tillstånd till permanentboende på campingens område blir det inte, inte nu och inte heller framöver. MEN vid sittande bord kom eftergiften. Det moderata kommunalrådet Gunnar Lidell kom med ett tilläggsförslag: ”Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till åretruntboende i anslutning till planområdet. Utredningsuppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast februari 2015.” Inte alla tyckte om detta oförargliga utredningsuppdrag, men med röstsiffrorna 8:6 uttalade kommunstyrelsen sitt bifall. (En av Vänsterpartiets ledamöter anmälde en skriftlig reservation.)

Kommunstyrelsen beslutade ”Anvisningar budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017”. Det handlar om ”ramarna” som nu överlämnas till förvaltningar och nämnder att begrunda. Hur ska verksamheten anpassas till givna förutsättningar, vilka förändringar behöver göras och vilka konsekvenser följer i spåren? Längre fram i juni kommer sedan det riktiga budgetbeslutet. (Fast under ett valår kan ”nya” fullmäktige i slutet på detta år fatta nya och andra beslut som då blir bindande för 2015 och framåt.)

Nu fanns ett ramförslag som förvaltningen hade tagit fram som resultat av budgetberedningens arbete under februari och mars. S, C och V lämnade ett eget avvikande förslag som innehöll några markeringar till förmån för socialnämnden och kulturnämnden och för arbetsmarknadsåtgärder framförallt för ungdomar.  Gunnar Lidell (M) gjorde exakt så som han brukar göra: Vid sittande bord lade han till någon enstaka miljon för att nästan vara ikapp oppositionens förslag. Men av någon anledning blev det inte som alla trodde det skulle bli. Miljöpartisten som förra året biföll kommunledningens budgetförslag röstade denna gång med Socialdemokraterna. Därmed vann oppositionens förslag med åtta röster mot sju röster från de borgerliga partierna M, FP, KD och det lokala borgerliga Välfärdspartiet. Det var en markering men ett avgörande kommer först i juni eller mera troligt i november.

En mycket viktig punkt var ärendet ”Yttrande över rapporten Delegation för Klimatanpassningsinsatser i Göta Älvdalen”. Frågans betydelse kommer att växa år efter år och därför kom ett viktigt tillägg till beslutet som påkallar större engagemang från staten. Kommunerna längs Göta Älv och Vänern kan inte ensam ansvara för lösningar som måste till och som är mycket kostsamma.

En minst lika stor fråga för Vänersborg (och för alla andra kommuner runt Vänern) var slutligen punkten ”Översvämningsprogram för Vänersborgs kommun”. Idag var det endast information. Om en månad får partiernas representanter i kommunstyrelsen avgöra hur man ser på en rad ”ställningstaganden” som avslutar en välskriven rapport som borde läsas av långt fler än bara ett dussin pliktmedvetna fritidspolitiker.

Kort rapport från onsdagens kommunstyrelse

Inte ofta att det händer. En sällsynt höjdpunkt inträffade något oväntat: ”Information om tappningsstrategi med naturhänsyn för Vänern”.  Sten Bergström från SMHI fängslade med sin framställning och lyckades under en knapp timme att på ett begripligt sätt skildra denna mångfald av faktorer som påverkar spelet kring Vänern. Den något svårlästa rapporten, en av ett dussintal rapporter som under ett fåtal år har skrivits om översvämningshoten, den blev plötsligt tydlig och förståelig. Ingen tvekan, Vänernvattnets vågor kommer att rulla vidare under många år rakt in i den regionala och kommunala politiken. Och ingen i kommunstyrelsen säger emot Marie Dahlin, som vill att Vänern uppfattas som en nationell angelägenhet även i Stockholm.

I övrigt? Endast tre ärenden går vidare till kommunfullmäktige, men det hade vi redan skrivit om i förväg. Anders Forsström, kommunfullmäktiges ordförande och ledamot i kommunstyrelsen, väntade dock till sista minuten på eftermiddagen med att förkunna sitt beslut: ”kommunfullmäktiges ställs in februari”. Bland dessa tre ärenden fanns frågan om nämndorganisationen den kommande mandatperioden. Här överraskade gruppledaren för Moderaterna, Lena Eckerbom Wendel, när hon ännu en gång yrkade på en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en bygg- och miljönämnd. Att hon inte skulle samla en majoritet bakom sitt förslag visste alla. När det också visade sig att såväl den ensamma folkpartisten och den ensamma representanten för kristdemokraterna yrkade bifall till förslaget att fortsätta med två separata nämnder, då var det överraskande att hon ändå lade fram det egna förslaget. Vi undrar fortfarande varför hon valde att så öppet redovisa att den borgerliga minoriteten så fullständigt tappar styrfarten i början av valåret.

I övrigt var det överlag enhälliga beslut med det lilla undantaget för ett remissyttrande till miljödepartementet. Där hade MP ett eget yrkande och Vänsterpartiets ledamot Lutz Rininsland anmälde en skriftlig reservation.

Under ytan sker ett annat avgörande arbete: Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder var och varannan dag under februari, då under namnet ”budgetberedningen”. 12 mars skall kommunstyrelsen ta ställning till ”budgetramarna” som skall gälla för det fortsatta arbetet inför 2015. I budgetberedningen finns en representant vardera för M, FP, C, S och V.

Ingen tvekan att KD får löpande information från M och FP.

Hur länge C kan hålla kvar sina lokala band med S är en öppen fråga, Centerpartiet centralt gör ett stort nummer av att ”absolut inte med S”.  

S måste bestämma sig om man denna gång tidigt vill vara aktiv och om man denna gång vill samtala med MP och lämna relevant information. Gör man inte det, så är det andra som gör.

För Vänsterpartiets del gäller att vi med James Bucci har en kunnig ledamot i budgetberedningen. Hans insats är till stor fördel för hela partigruppen. Vänsterpartiet räknar också med att kunna få genom flera av våra stora frågor när kommunfullmäktige slutligen skall avgöra hur resurserna fördelas på alla kommunala verksamheter.

Vänsterpartiets motion ”är i tiden”

Vänsterpartiet bryr sig och vill ge liv åt kommunens vision och våra inriktningsmål. Kommunens information till invånarna är en förutsättning för en fungerande dialog. Vid senaste kommunfullmäktige lämnade partiet in en motion med rubriken ”Bättre information till allmänheten om kommunstyrelsens arbete”.

Idag kom kallelsen till nästa kommunstyrelse. Ärendelistan omfattar 28 punkter varav endast tre är frågor som vandrar vidare uppåt till ett beslut i kommunfullmäktige. Allt annat avgörs och stannar i kommunstyrelsen. Vår motion borde få gehör tvärs genom alla partier, eller?

Vad är det som avgörs i kommunstyrelsen? Ta en titt på listan som visar vilka frågor som är aktuella nästa vecka onsdag.

Och vilka tre ärenden går vidare till fullmäktiges februarimöte? Förresten, februari? Det är mycket sannolikt att ordföranden ställer in februarimötet med hänvisning till att det endast föreligger ett fåtal ärenden som kan skjutas till sammanträdet i mars.  

Det första ärendet kommer från ”Personal- och förhandlingsutskottet” som efter en omröstning med tre röster mot två föreslår några förändringar i nämndorganisationen inför nästa mandatperiod, alltså med start i januari 2015. Det handlar om följande:

Fritidsfrågor som hittills har legat under Barn- och ungdomsnämnden förs över till Kulturnämnden som då kommer att heta ”Kultur- och fritidsnämnden”.  {Förvaltningen av fritidsfastigheter har redan 2013 förts över till Samhällsbyggnadsnämnden.) Som en konsekvens av förslaget minskas antalet ledamöter och ersättare i Barn- och ungdomsnämnden från vardera 13 till 11. Kulturnämnden hade 7 ledamöter och 7 ersättare, den nya Kultur- och fritidsnämnden får vardera 9.

Vad gällde omröstningen i PFU? Jo, (M) hade föreslagit att Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle föras ihop till ”Miljö- och byggnadsnämnden”. Förslaget föll redan i utskottet, kommer troligen att förlora även i kommunstyrelsen och kommer absolut inte att samla en majoritet i kommunfullmäktige, varken i februari eller i mars.

Det andra ärendet är en motion från Vänsterpartiets James Bucci. Motionen är från januari 2011 och avsåg att ”kommuninvånarna via sina datorer skall få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium”. Tre år senare föreligger en utmärkt utredning som belyser det mesta som det gäller att tänka på innan också Vänersborg gör som så många andra kommuner redan gör sedan en längre tid tillbaka. Utredningen är positiv och ger klartecken. MEN det finns ett mindre problem, kommunens system för ärendehantering är åldersdigert, skall skrotas inom en snar framtid och en upphandling av ett nytt system är förestående.

Och därför är förslaget nu efter tre års överväganden ”AVSLAG på motionen”. Visst kan det bli tokigt emellanåt?! Omröstningen i kommunstyrelsens arbetsutskott slutade 1:1 (M 1 och V 1). S och C avstod i utskottet, FP-ledamoten och inte heller ersättaren från KD fanns på plats. Eftersom utslagsrösten denna mandatperiod ligger hos ordföranden från M, så är det ”just nu” avslag som gäller. Hur det ser ut efter kommunstyrelsen nästa vecka återstår att se. Och så kommer motionen till fullmäktige, när det nu blir.

Det tredje ärendet gäller ett bemyndigande för Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa ”Taxa för viloplats vid djurkyrkogård för smådjur”. Av handlingen framgår att jordfästningen endast skall ske under tiden april-november vilket ger tillhanda att även detta ärende kan vänta till fullmäktiges sammanträde i mars.

Med andra ord: Inget fullmäktige i februari, full fokus på kommunstyrelsen.

Tid över att engagera sig i valrörelsen inför valet till Europarlamentet. Tid över att förbereda ett bra program för 8 mars.

Långt och lugnt kommunstyrelsemöte idag

Årets näst sista sammanträde i kommunstyrelsen idag präglades av en lång ärendelista med en mängd föredragningar som höll på från tidig morgon till en bra bit över lunch. Visserligen kan man tycka att utskickade handlingar borde läsas in av ledamöterna ordentligt och att föredragningarna därför inte behövs. Men då finns det tre punkter till försvar för föredragningar: Först och främst har kvaliteten på alla föredragningar förbättrats under de sista två, tre åren, nu är det korta, tydliga och ”proffsiga” presentationer av mycket kompetent personal från olika förvaltningar. För det andra läser ledamöterna handlingarna på olika sätt. Då erbjuder föredragningen tillfälle att få svar på frågor som finns kvar. Och för det tredje preciserar föredragningen beslutsformuleringen och bidrar till att tydliggöra skillnader i ärenden där beslutet inte fattas enhälligt utan där de politiska partierna landar olika.

Det blev föredragningar i femton ärenden. Sedan en längre överläggning och en utdragen beslutsrunda. Efter nästan åtta timmar var allt klart. Enighet i det mesta. Den brännbara punkten ”Ny vision för Vänersborg” skjuts till nästa möte. Endast två voteringar, den första gällde frågan om ett extra anslag till Överförmyndarnämnden med 500 Tkr plus en investering på 100 Tkr. Skiljelinjen gick mellan det förlorande förslaget som ville finansiera hela beloppet ur årets förfogandeanslag och det vinnande förslaget där investeringen finansieras med ökad upplåning. Det blev åtta röster mot sju. Avgörande var att Miljöpartiet nu på fullt allvar finns i den borgerliga alliansen. Fast MP vitt och brett polemiserar mot alla andra som bara vågar nämna tanken ”ökad upplåning” så glömmer man själv sin egen hållning när det gäller att visa sin nya trofasthet till den moderata gruppen. Den andra voteringen var MP ensam mot ”alla andra”, då gällde det ärende 7.

Det viktigaste från dagens möte är intrycket att det finns duktiga medarbetare som är pådrivande och framgångsrika i ett utvecklingsarbete som bådar gott för kommunen Vänersborg. Den trötta politiska kommunledningen kan inte göras ansvarig för framgången. Låt oss hoppas att beslutsångesten och snigelfarten inte återkommer under nästa år, det sista året i en förlorad mandatperiod.

Vilseledande underlag men det blev rätt i slutänden

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 30 oktober, handlingar har redan kommit och ligger som vanligt ute på kommunens hemsida. Föredragningslistan är inte särskilt lång och ärenden inte av den tyngden som gör att kvällen behöver bli utdragen. Då känns det på sin plats att göra något som inte alltid hinns med: att nagelfara handlingarna och kolla underlagens korrekthet. Här en av punkterna där inte allt framställs på ett korrekt sätt.

4. Svar på motion om feriearbete för ungdomar.

”Theresia Nordlund (S) m fl har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad som anges i denna föreslås att kommunen bereder plats för samtliga ungdomar i årskurs 9, som så önskar, feriearbete.”

Motionen lämnades in hösten 2012 och skickades 2012-10-24 till samtliga nämnder för yttrande. Då ska man veta att det är kutym i Vänersborg att följande händer: Ett förvaltningsunderlag gemensamt för samtliga förvaltningar tas fram. Antingen är det gruppen förvaltningschefer som undertecknar en gemensam skrivelse eller också är det en av cheferna som står för yttrandet. I det här fallet var det personalchefen som 2013-02-18 föreslog ”att motionen skulle avslås med hänvisning till att det långsiktiga arbetet med att samordna resurserna inom området ungdomsarbetslöshet först måste utredas så att det ligger som grund för framtida beslut.” 

Sedan gäller regeln: ”Förvaltningarna föreslås ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande samt föreslå sina respektive nämnder att göra detsamma.” 

Så brukar gången vara. Men det blev inte så. Av handlingarna framgår dock inte varför det inte blev enligt ritningarna. Så här var det: I tabellen på första sidan visas att nämnderna behandlade motionen under mars och april 2013. Tabellen är huller om buller, varken i bokstavsordning för nämnderna eller kronologisk. Byggnadsnämnden hamnade överst och sedan tycks det vara så att alla andra ”följde” byggnadsnämndens synpunkter.

Verkligheten var en annan: Nämndhandlingar ligger oftast en vecka innan sammanträdet på kommunens hemsida. (Detta gäller inte Miljö- och hälsoskyddsnämnden som endast publicerar föredragningslista men inga handlingar.) Det förväntas att alla som sitter i nämnderna läser ”sina” handlingar. Men det förekommer också att något parti utmärker sig genom att någon eller några läser ”alla” handlingar. Detta gäller i alla fall Vänsterpartiet.

Vi upptäckte tidigt att socialchefen tog ”ett steg framåt och ett halvt tillbaka igen”. Vi uppmärksammade också att socialnämndens ordförande Tove af Geijerstam (FP) tog steget fullt ut och föreslog sin nämnd att besluta: ”Socialnämnden föreslås tillstyrka motionen och förutsätter att kommunstyrelsen gör en helhetsutredning och jämför med andra kommuner. Finansieringen är en viktig del av denna utredning”. Detta blev också nämndens beslut 2013-03-21.

Vänsterpartiets ledamot i socialnämnden informerade partiets alla företrädare om beslutsförslaget. Därav kom det sig att i tur och ordning flera nämnder följde efter.

2013-03-18 Barn- och ungdomsnämnden: ”Ordförande ställer Stefan Kärvlings (V) yrkande under proposition och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Stefan Kärvlings yrkande.”

2013-03-25 Kulturnämnden: Efter votering vinner med röstsiffrorna 4:3 Åsa Olins (V) förslag.

2013-04-11 Samhällsbyggnadsnämnden: ”Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med Emir Terzics (V) förslag.” [Det var fyra socialdemokrater som missade tåget.]

2013-04-16 Byggnadsnämnden: Ett beslutsprotokoll som är bristfälligt. Det redovisar förvaltningens förslag om avslag på motionen, det redovisar att nämnden fattade ett annat beslut. Det normala är att det av protokollet skall framgå vem som framförde eller vem som yrkade på det vinnande förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade först av alla 2013-03-18 fattat ett avvikande eget beslut, lagom positivt och finurligt försiktigt. Tyvärr framgår inte heller här av protokollet vem som formulerade yrkandet som blev nämndens beslut.

Nu kommer nästa steg. Kommunstyrelsen skall bereda ett förslag till kommunfullmäktige inför det slutliga beskedet hur motionen skall besvaras. Då är det åter kommunstyrelseförvaltningen som axlar uppdraget att lägga fram ett utlåtande som skall sammanfatta nämndernas synpunkter och utmynna i ett beslutsförslag. Det är åter personalchefen som skriver yttrandet. Men vad händer nu? Jo, personalchefen skriver 2013-09-10: ”Efter att remissvar inkommit från samtliga nämnder har alla utom socialnämnden ställt sig bakom personalchefens tjänsteutlåtande.” 

Det hade ju kunnat bli hur galet som helst om alla skulle sova lika gott. Tack och lov finns flera i förvaltningens korridor som håller sig vaken. Beslutsförslaget blev i slutändan positivt, det blir inget avslag, det blir en utredning som redan i februari 2014 skall komma med ett resultat.

Slutet gott, allt gott – men det ska inte behöva finnas undermåliga handlingar inför våra beslut.

En gång till: Gläntan

Kommunstyrelsens sammanträde idag var annorlunda. Det normala är att det finns många ärenden på föredragningslistan och att så där fem-sex frågor är viktigare än resten. Mycket tidigt på morgonen märktes att dagen skulle förlöpa på annat sätt – Migrationsverkets Ole Guldahl lämnade en redogörelse ”Information om tillfälliga boenden i Vänersborg för asylsökande”. Nu vet vi att frågan om ”asylsökande ute på Restad” kommer att visa att Vänersborg vill och kan hjälpa människor i nöd och som behöver vårt stöd.

Denna STORA fråga överskuggade allt annat på dagens ärendelista, men en aktuell mindre fråga måste också avrapporteras.

Vänsterpartiet begärde i ett tilläggsyrkande i ärendet 16Återbetalda försäkringspremier från AFA-försäkring för 2013”  följande: ”Punkt 3: 0,9 Mkr ställs till socialnämndens förfogande för att påbörja projekteringen av om- och tillbyggnaden av äldreboendet Gläntan.”

Det blev omröstning. Vänsterpartiet (2), Socialdemokraterna (4) och Centerpartiet (1) röstade för förslaget. Moderaterna (4) och Folkpartiet (1) röstade mot förslaget. Kristdemokraternas Marie-Louise Bäckström förklarade att hon avstod från att rösta. Så Miljöpartiets Per Sjödahl och Välfärdspartiets Morgan Larsson ryckte ut till undsättning – med deras röster blev det ”sju mot sju” och i en sådan situation ger ordförandens röst (Gunnar Lidell, M) utslaget.

Nu har Miljöpartiet och Välfärdspartiet än mer att förklara.

Och Kristdemokraternas allt-i-allo har fortfarande inte svarat på frågan som hon fick redan i kommunfullmäktige för två veckor sedan när Gläntan lades ner: ”Talar du för eller talar du emot nedläggningen av äldreboendet Gläntan eller talar du för både och?”

Kort rapport från ett längre sammanträde

Kommunstyrelsen samlades 4 september till första mötet efter sommarpausen. Det är nog inte så bra att det var paus mellan maj och september. Några beslut i några ärenden kändes överflödiga, ”man” hade redan gått vidare ändå. Det var många ärenden, för många för att alla frågor fick den belysning de egentligen förtjänade. Och dagen blev lång, luften var slut – kommunstyrelsen ”satt” från 08:30 till 18:00.

Det började med en genomgång av läget för Kunskapsförbundet Väst. Nu borde alla veta vilka viktiga avgöranden som måste komma inom kort och vilka möjligheter som står till buds. Alla partier borde nu göra sin ”läxa” och förbereda sig, informationen var fullödig. Alla partier? SD är ju inte med i kommunstyrelsen och Folkpartiets ledamot och dess två ersättare hade anmält förhinder.

På dagordningen fanns det stora ärendet ”Mål- och resursplan 2014-2016.” Tre förslag går vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 25 september. Huvudförslaget samlar fem partier bakom sig, Miljöpartiet och Välfärdspartiet har förhandlat sig fram till ett gemensamt förslag med M, FP  och KD. För stunden är den intressanta frågan hur MP och VFP har resonerat innan man tog steget. Men långfristigt är det viktigare att visa hur det borgerliga förslaget försämrar förutsättningarna för kommunen att erbjuda bättre välfärdsservice. Det ser så ut att några verksamheter kan behålla god servicenivå medan andra får lov att anpassa sig till nedskärningarna i resurstilldelningen. Budgetbeslutet gäller alltså 2014, året där utvärderingen av den gångna valperioden går hand i hand med nya löften att efter valet i september 2014 skall allt bli så mycket bättre.

Kommunens näringslivsprogram ska sjösättas, det känns befriande att det äntligen kommer fram ett genomarbetat och riktningsvisande dokument. Efter antagandet i kommunfullmäktige gäller det sedan att vara med och att gå från ord till handling.

Det ska utredas hur det måsta ordnas för att det ska kunna bli öppna nämndssammanträden även i Vänersborg. Det blir så – fast det kommer att ta en tid till.

Det finns redan ett beslut att medborarförslag kan skrivas. Nu finns snart även riktlinjer hur det ska gå till. Den här frågan visar att idogt arbete leder till framgång, det gäller även för politiken.

Det finns en motion om bättre ridvägar. Den motionen får svaret ”allt under kontroll”. Men så är det inte alls och diskussionen i kommunfullmäktige lär visa att det finns skilda uppfattningar.

Det verkar finnas skilda uppfattningar om Vänersborgs sätt att förbereda Earth Hour 2014. Vänersborg ska delta, inget annat är sagt. Men vad som ska vara nedsläckt eller inte under den symboliska timmen råder uppenbarligen olika uppfattningar om.

Hela kommunstyrelsen står bakom förslaget om mottagande av ensamkommande barn. Men som sagt, i kommunstyrelsen finns inte alla partier. Därför känns det bra att frågan går till kommunfullmäktige där alla kan visa sina kort.

Kommunstyrelsen fick också information om hur arbetet med projekt Wargön fortskrider.

Det officiella protokollet från sammanträdet blir väl klart tidigast på fredag.

Bifall till Vänsterpartiets motion – men sedan?

Mycket viktiga ärenden väntar i kommunstyrelsen på onsdag. Men dagens reflektion gäller något som inte står högst uppe på prioriteringslistan. Bland 37 ärenden finns två motioner från Vänsterpartiet där kommunstyrelsen skall ta fram ett förslag till beslut för kommunfullmäktige.  Ärende 13 ”Motion öppna nämndssammanträden”.

”James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige skulle utreda om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer.”

”Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fråga om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.”

Det ser så ut att det kan bli ett enhälligt beslut. Samtliga nämnder har utan några som helst anmärkningar yrkat bifall till beslutsförslaget.

Men det finns två invändningar. Det blir inga öppna nämndssammanträden bara för att kommunfullmäktige gör det möjligt. Det är nämnderna som bestämmer själva, varje nämnd för sig, om möjligheten ska bli verklighet. Och korridorsnacket antyder att det är två skilda saker.

I nämndernas presidier återfinns inte en endaste representant för Vänsterpartiet. Det är nämndernas ordförande som bestämmer vilka ärenden som skall föras upp på nämndernas dagordning.

Efter att kommunfullmäktige har fattat sitt beslut den 25 september så händer därför troligen ust ingenting på ett bra tag framöver. Vänsterpartiet är med i varje nämnd med en eller två ledamöter. Så frågan kommer att ställas igen och igen till ordförandena i nämnderna: ”När ska vi fatta ett beslut?” När frågan väl kommer upp brukar man begära votering för att protokollet skall redovisa vem som har tagit ställning ”för” eller ”emot”.

Allting tar sin tid, men det lönar sig att visa uthållighet och att inte ge upp när det görs krångligt.

Men nu finns ytterligare en öppen fråga. I motionen hänvisade Vänsterpartiet till Kommunallagens 6 kap § 19a och citerade hela texten. Där talas om två möjliga avvikelser från principen att sammanträden i första hand är slutna möten. I motionen anmärkte vi att den andra punkten inte var aktuell för Vänersborg. Rätt, för motionen skrevs i april 2012. Sedan dess har Vänersborg beslutat sig för att införa ”medborgarförslag”.

Då blir det intressant hur diskussionen går på onsdag i kommunstyrelsen och i slutet på månaden i kommunfullmäktige.  Ska beslutet begränsar sig till det motionen såg som en möjlighet i april 2012? Eller ska beslutet fattas i enlighet med lydelsen av hela texten i KL kap 6 § 19a? Det av förvaltningscheferna undertecknade utlåtandet gör att vi tror på ett ”ja” på den andra frågan. Vi får väl se hur flexibla kommunstyrelsens övriga ledamöter är och om Vänsterpartiets argumentation på onsdag får medhåll.

Fortsatt vänteläge

Dagens kommunstyrelse skulle kunna ha varit vägvisande men så blev det inte. Idag skulle det ha blivit klart vilka budgetförslag kommunfullmäktige har att rösta om den 12 juni.

Vänsterpartiet lade igår ut sitt budgetförslag på hemsidan. På morgonen idag fanns i lokaltidningen TTELA en beskrivning av förslaget som S och C står bakom. Företrädare för partierna intervjuades också.

Vid sammanträdets början lämnades Miljöpartiets förslag ut. Senare under förmiddagen kom förslaget från S och C. Sist på förmiddagen kom ett nytt förslag från de tre borgerliga partierna M, FP och KD. Det syntes tydligt att morgontidningen hade satt sina spår. Kommunledningen ändrade sig och anpassade sitt budgetförslag på flera punkter.

På eftermiddagen blev det en odramatisk omröstning. När kommunledningens ursprungsförslag röstades bort, så var det bara fyra kvar. MP-yrkandet och V-yrkandet stod kvar men förlorade så klart. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och den rätta raden lyder: 6 – 5 – 4. Sex röster från M, FP och KD bakom förslaget som vann, fem bakom förslaget som förlorade (S och C) och fyra som avstod i slutomröstningen (V 2 och MP 2). Alltså, endast 6 av 15 står bakom förslaget som går till kommunfullmäktige. Vad händer nu? Den som visste …

Marie Dahlin, kommunalrådet från S citeras i tidningen: ”Det viktiga är inte att vinna.”

Från Vänsterpartiet kommenterar vi med eftertryck: Vi vill att våra förslag vinner! Vi lägger våra förslag när vi anser att vi har bra förslag. Våra förslag ska vara goda förslag för Vänersborg och kanske extra viktiga för några grupper som vi särskilt vill värna om. Vi tycker att det bästa förslaget skall vinna, vi vill att andra förstår att vi har bra förslag.

Marie Dahlin säger också ”Men vi har ännu inte talat med de andra partierna …” Det stämmer. Synd att det är så. Nu återstår två veckor att göra det. Fast så borde det inte vara, kommunens budgetbeslut borde växa fram, långsamt och med omtanke, goda idéer prövas och de bästa förslagen samlas. Det är synd att det nu sker i sista stund. Och då är det ju inte så värst bra att det inleds med orden: ”Vi är inte beredda att ändra vårt förslag.”

På torsdag hoppas vi kunna komplettera informationen med länkar till de olika förslagen. 

Senaste inläggen
Kategorier
Arkiv