Kommunstyrelsen

En motion om Nuntorp – hur landar den?

SD lämnade i oktober 2015 ”Motion om Nuntorpsskolans framtid”. Motionen skickades av fullmäktige till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden instämde i september 2016 i förvaltningens yttrande som mycket tydligt uttalar att motionen inte hör hemma i nämnden. I veckan ligger ärendet på kommunstyrelsens bord, i utskicket finns följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller motionen och antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 2016-09-14 som sitt eget. Motionen som därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.

Vår uppfattning är att kommunstyrelsen inte kan föreslå kommunfullmäktige att ”antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget”. Antingen väljer man att förbigå med tystnad detta korrekta påpekande, nämligen att nämndens förvaltning och nämnden gör rätt att inte yttra sig i själva sakfrågan, eller också uttalar fullmäktige i klartext att man delar uppfattningen att motionen remitterades till fel adress.

Sedan gäller det en annan del i beslutsförslaget ”att bifalla motionen”.

Motionen har en brödtext och två att-satser där motionären yrkar. Brödtexten förtydligar motionens rubrik: ”Motion om Nuntorpsskolans framtid”. Om vi har lyssnat rätt så är samtliga nio partier eniga om att det är ett angeläget spörsmål.  Ingen har sagt att det är bra att naturbruksutbildningen på Nuntorp avslutas, tvärtom, alla ser det av flera anledningar som önskvärt att verksamheten kan fortsätta.

Men grundregeln i behandlingen av en motion är att beslutet skall avse det som framställs som yrkande. Och här finns det två att-satser där den andra att-satsen förutsätter att yrkandet från den första att-satsen kan besvaras med ”ja, det är möjligt”, det är möjligt att förvärva fastigheten från Västra Götalandsregionen.

När motionen skrevs, i oktober förra året, var det inte klarlagt hur regionen såg på en försäljning och vem man skulle vända sig till med ett erbjudande om att köpa, inte heller visste man något om omfattningen av affären eller om prisläget.

Idag vet vi mycket mer. Och det finns redan ett politiskt beslut som klarlägger på vilket sätt partierna i Vänersborg ser på motionens två att-satser. Av särskilt intresse är att motionärens parti idag, ett år efter att motionen lämnades in, också har ändrat sin ståndpunkt.

Nu finns det bara en minoritet bland ledamöterna som vill följa tågordningen från SD-motionen: ”Köp och se senare hur vi ska gå vidare …”

Sex av nio partier har fastnat för ett annat sätt att tänka. Det är mycket önskvärt att verksamheten vid Nuntorp utvecklas och möter förväntningen på en fortsatt naturbruksutbildning med hög kvalitet och på nära håll. Men det förutsätter att många fler pusselbitar kan komma på plats, risken med att ett köp slutar med en stor ekonomisk förlust måste hanteras och undanröjas.

Med andra ord, den andra att-satsen borde komma först, ett kommunalt beslut om att förvärva fastigheten från regionen förutsätter en omvänd turordning av ”beslutsgången”.

Därför är det inte möjligt för oss att ställa oss bakom formuleringen att kommunstyrelsen beslutar om ett förslag till kommunfullmäktige att bifalla motionen.

”Bifall till motionen” är kommunledningens politik som uttrycktes i ärendet som man förlorade i kommunstyrelsen tidigare. Då gällde det endast att ta ställning till att ge Fastighetsbolaget grönt ljus att köpa. Alla andra frågor ”tillhörde inte ärendet”, så var tanken.

Nu hänger det på motionärens parti att ta ställning. Står man fast vid motionen som den skrevs för ett år sedan eller står man fast vid sitt nej till kommunledningens begäran att särskilja frågan om förvärv från frågan om det kan gå vidare därefter. Svaret får vi på onsdag.

Motsägelsefulla signaler

Veckans extra kommunstyrelsemöte tog på krafterna. Förberedelserna var ansträngande och även debatten och beslutet var på många sätt jobbiga. Ingen av partiernas femton ledamöter gick till mötet med någon annan avsikt än att verka för fortsatt naturbruksutbildning och särskoleverksamhet vid Nuntorp.  Det som skilde var hur vi uppfattade frågeställningen.

På den ena sidan fanns S och C, det tredje partiet ur kommunledningsminoriteten, MP, hade anmält förhinder för sin ordinarie ledamot Marika Isetorp och även för ersättaren Per Sjödahl. Det är bara att beklaga att Miljöpartiet återigen inte hade möjlighet att bekänna färg, nu när det gällde.

På den andra sidan fanns tre borgerliga partier, M, L och KD samt SD och V. Alla dessa partier hade också på olika sätt tidigare uttalat att det absolut var ett lokalt och regionalt intresse att naturbruksutbildningen kan bedrivas i Dalsland.

Vad var skillnaden? S och C begränsade i beslutsförslaget och i alla inlägg under sammanträdet ärendet till att endast gälla ett ja eller ett nej till frågan om kommunstyrelsen (och senare kommunfullmäktige) godkänner att det helägda Fastighetsbolaget förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 för 38 Mkr från regionen.

Majoriteten i kommunstyrelsen begärde en återremiss med motiveringen att beslutsförslaget borde förtydliga avsikten med förvärvet och bättre klarlägga förutsättningar för att hela affären inte skulle landa fel eller sluta med en brakförlust. Landa fel, eftersom ett antal frågetecken kring EU-statsstödsregler inte kunde redas ut. Brakförlust, eftersom ett flertal hittills okända aktörer behövde tillkomma för att ekvationen kunde gå ihop. Och så fanns det redan i underlaget tydliga skrivningar om en mycket hög risknivå. 38 Mkr för Vänersborgs kommun är ju inga småpengar att spela med!

Det blev återremiss. Och nu passar kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, på att berätta vid varje tillfälle som ges att det var de andra som sabbade planen och sade nej. Det är inte bra för vår kommun att ordföranden uppenbarligen inte förmår att inse att det hade funnits möjligheter att komma till ett enhälligt och positivt beslut. Varför började man inte i god tid efter regionfullmäktiges nedläggningsbeslut i september 2015? Det tar sin tid att lägga pusselbitar på rätt plats! Och det krävs viss skicklighet och inlevelse för att se bilden växa fram och bli klar.

Överraskande nog finns också tecken på att kommunstyrelsens ordförande kanske börjar förstå bättre. Två gånger i rad har kommunledningen förlorat budgetomröstningar och tvingas regera med en budget som i debatten förkastades som skadlig för kommunens sunda utveckling. Nu avslöjar ett förslag som skall tas upp för beslut i kommunstyrelsen 9 november en icke oväsentlig förändring. Förslaget diariefördes dagen efter kommunstyrelsens extra sammanträde och inleds med följande text av ekonomichefen:

”På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret arbetat fram en delvis ändrad process och tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2018-2020. Till skillnad från tidigare år utökas budgetberedningen med ett antal insynsplatser. Den nya budgetberedningen består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppledarna från partierna Sverigedemokraterna, Välfärdspartiet och Vänsterpartiet får var sin insynsplats i budgetberedningen. Varken budgetberedningen eller insynsplatserna har någon ersättare.”

Snyggt och välbetänkt, det borde ge bättre förutsättningar för hela processen som är tänkt att avslutas med en omröstning i kommunfullmäktige 21 juni 2017.

Kommande vecka har vi ett medlemsmöte och Röd Lördag, dessutom är det tre sammanträden i kommunen som hanterar viktiga frågor.

Vårt medlemsmöte är på måndag 24 oktober med start klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31 – ”Bostäder” är temat.

På tisdag är det direktionen i Kunskapsförbundet som bl a tittar på delårsrapporten per augusti. Därutöver är det väl framförallt diskussionen kring en informationspunkt: Vilka program skall starta hösten 2017 och hur många platser skall erbjudas på förbundets tre olika gymnasieskolor?

På onsdag är det kommunfullmäktige. Här gäller det kommunens delårsrapport per augusti som skall fastställas. En interpellation från Vänsterpartiet lockar förhoppningsvis representanter också från andra partier upp i talarstolen. Hur kommunstyrelsens ordförande ser på frågan kring finansiering av yrkesvuxplatser framgår av hennes interpellationssvar som redan har diarieförts.

På torsdag är det socialnämnden. Som så ofta när det gäller socialnämnden tycks det inte finnas anledning att förutspå skiljaktiga uppfattningar kring några av den långa raden intressanta punkter på föredragningslistan.

För Vänsterpartiet återstår sedan RÖD LÖRDAG på oktobermarknadsdagen, det blir spännande att finnas ute en lördag när ”alla andra” också är det, normalt kryllar det verkligen inte av lördagsflanörer när vi träffas i gågatekrysset.

Behöver man veta? innan man fattar beslut?

Ja, säger några – nej, säger andra. Hur många av kommunstyrelsens femton ledamöter som landar på den ena och hur många som landar på den andra sidan var den stora frågan idag. En extra inkallad kommunstyrelse hade att ta ställning till följande beslutsförslag:

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.

Fastighetsbolaget är helägt av kommunen, bolaget driver sin verksamhet mot bakgrund av ”kommunens pengar”.

Inför sammanträdet fanns ett underlag som alla hade studerat ingående. Men underlaget innehöll delar som inte skulle debatteras. Avsnittet 3.3 Ekonomiska risker var oroväckande övertydligt. Men, nej, inget bekymmer, det var inte dagens ärende. Vad var dagens ärende?

Skulle Hushållningssällskapet överklaga Skolinspektionens beslut om avslag på ansökan att få starta Naturbruksutbildning på Nuntorp, så behövdes det ett beslut att Vänersborgs kommun genom sitt Fastighetsbolag hade förvärvat Nunntorp 1:14 från regionen som i september 2015 beslutade att lägga ner utbildningen.

Inget annat skulle diskuteras, det gällde enbart beslutet att ”godkänna”, ja eller nej.

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, var övertydligt. ”I min värld” var det inte bråttom alls, men när nu Hushållningssällskap vädjade till oss!” Och hon tillade också att inte mycket mer hade kunnat ordnas upp, eftersom regionen inte ville teckna något avtal innan all deras skolverksamhet var avvecklad.

Hela affären var ju från början en urenkel sak: Alla, verkligen alla, ville att denna viktiga utbildning även i fortsättningen skulle finnas kvar, gymnasieprogrammet Naturbruk och gymnasiesärskolans verksamhet. Att verksamheten skulle utvecklas, att det skulle ske något som tog lantbrukets förhoppningar på allvar, konsumenternas krav på lokalproducerat mat, elevernas önskemål att ha utbildningen på nära håll och inte på 20 mils avstånd. Det är en sak att önska sig något, det är en annan sak att få en mängd pusselbitar att falla på plats. ”I min värld”, sade Marie Dahlin, S, var det ingen brådska.

Bo Carlsson, C, den andra ledamoten i Fastighetsbolagets styrelse, som begärde klartecken från kommunen till köpet av Nunntorp 1:14, var tyst under alla två timmar av kommunstyrelsens möte. Han besvärades synbart av en fråga som ställdes i början av sammanträdet, om han som ledamot i styrelsen för Dalbo Hushållningsgille inte var jävig.

Hur som helst, när svaret från kommunledningen var: Ni behöver inte veta mer, det räcker att ni uppfattar att ni behöver endast svara på den enkla frågan om ni godkänner eller inte godkänner, då framställdes det ett yrkande på återremiss från M, L och KD. I yrkandet instämde även SD. Och vid omröstningen bifölls yrkandet om återremiss även av V.

Hushållningssällskapet kommer inte att överklaga Skolinspektionens avslag.

Om ärendet om förvärv av Nunntorp 1.14 någon gång i framtiden kommer tillbaka är osäkert.

Det var ju ingen brådska!

P.S. Lokaltidningen TTELA bekräftar i sin bevakning att det inte var frågan om att rädda Nuntorp, ärendet avgränsades av kommunledningen till att gälla endast om kommunfullmäktige skulle godkänna att Fastighetsbolaget förvärvar Nunntorp 1:14, ja eller nej.

Det blir ett extra sammanträde

Vi berättade igår om att frågan om Naturbruksutbildningen vid Nuntorp hade hamnat under mycket stor tidspress. Vi skrev att vägen till en möjlig lösning förutsätter ett extra sammanträde med kommunstyrelsen och ett extra ärende vid nästa kommunfullmäktige 26 oktober. Idag kom kallelsen till ett extra ks-möte onsdag 19 oktober. Handlingarna kom på måndag, här finns hela beslutsunderlaget. Som dock långt ifrån ger tillfredsställande svar på alla frågor.

Väckarklockan ringde

Har man något så när följt hur Kunskapsförbundet Väst har utvecklats sedan starten 2013, så kan man inte ha undgått ”ägarsamrådets” betydelse för allt som sker och inte sker. I våras kom en rapport från revisorerna som gav signaler till alla berörda, kommunalråden i två kommuner och politiker i förbundets direktion, att en tid av eftertanke och en sorts omstart vore att rekommendera.

Men det går trögt. Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg är riktigt med på tåget. Det sker vid sidan om och det går inte på räls.

28 juni var sista sammanträdet med ägarsamrådet. Befinner man sig utanför presidiet i kommunstyrelsen och presidiet i direktionen är det inte mycket man får veta vad som avhandlades. Men det förs anteckningar. Vi efterlyste anteckningarna i juli, vi efterlyste dokumentet i augusti. Tredje försöket gav resultat. Någon timme efter dess att vi frågade i morse dök dessa anteckningar upp.  Nu är handlingen diarieförd, på kommunkansliet och på Kunskapsförbundet.

Av anteckningarna framgår också vad som skall tas upp för samråd vid kommande möte 21 september. Bra att känna till.

Kommunstyrelserna i båda kommunerna gav också i anslutning till nämnd revisionsrapport ett uppdrag att komma med förslag på vilket sätt oklarheter i samspel mellan medlemmarna Trollhättan och Vänersborg samt direktionen för förbundet kunde hanteras. I Vänersborg kommer kommunstyrelsen nästa vecka ge begärt anstånd till kommundirektören, nu är det tänkt att ett förslag skall presenteras i november.

Glöm pausen – nu är vi tillbaka

Visst var det skönt att inte ständigt jagas av nya tjocka buntar med nämndshandlingar. Det blev mycket läsning ändå, men mest litteratur av eget val. Nu står dock höstens första nämndsmöten i våra almanackor. Här är en kort utblick på det som står närmast på tur.

Byggnadsnämnden startar på tisdag. På dagordningen finns bland annat ett nytt försök att komma igång med om- och tillbyggnad av Röseboskolan. I juni blev det avslag på ansökan om bygglov – vi ägnade då några rader åt fadäsen:

”Så fanns också en ”omröstning” som gällde en annan skola ”på landet”, Rösebo, där ansökan påminde mycket om bygglovsansökan för Mulltorp. Majoriteten med fyra ledamöter från S och en från C hade ett eget avvikande yrkande om återremiss. Men eftersom ingen begärde votering när tjänstgörande ordförande från M fann att ärendet skulle avgöras ”idag”, så fanns bara ett yrkande kvar och förvaltningens förslag om avslag vann. Varpå nämndens majoritet, fem sovande ledamöter från S och C, reserverade sig. Vem kan förklara detta?”

Samma tisdag skulle Kunskapsförbundet Väst haft sitt första sammanträde, men det kom i god tid ett meddelande med texten: Hoppas att ni haft en angenäm och avkopplande sommar! Meddelar härmed att direktionssammanträdet den 23 augusti är inställt. I stället fyller vi tiden bättre på kommande sammanträde den 27 september.” 

Det skulle ha funnits rätt så mycket att ta upp till diskussion redan nu i augusti, men presidiet fann uppenbarligen att det inte finns något behov att mötas nu. Är man utanför presidiet, så är det många gånger så att man är utan kunskap. 28 juni möttes presidiet med kommunalråden från medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg. Det är ju där principiellt viktiga frågor tas upp och det är i detta ägarsamråd som ekonomin för förbundet ”beslutas”. Två månader senare finns fortfarande inga minnesanteckningar offentliga. Förklaringen ger Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg. ”Jag är inte överens om anteckningarna, och skriver därför inte på förrän vi är överens. När det kommer att ske vet jag inte.” [2016-08-08]

Frågan som direktionen verkligen borde arbeta med är vuxenutbildningen. Beställningar från båda medlemskommuner ligger klart under nivån som efterfrågas från sökande, som med stora förväntningar vänder sig till förbundet. Utbildning behövs, utbildning är nödvändig. Det gäller yngre sökande som söker efter en andra chans, det gäller äldre som vill byta jobb, som vill komma vidare till annat. Och det gäller inte minst alla nyanlända som har skaffat sig kunskaper i svenska, men behöver mer, för att accepteras på den svenska arbetsmarknaden.

På onsdag sedan är det dags för kommunstyrelsens första sammanträde. Vi hade räknat med att byggplanerna i  kvarteret Misteln och Haren och på Norra Nabbensberg skulle finnas på dagordningen, så blev dock inte fallet. Det stora ärendet är istället ”Godkännande av program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Troligen den viktigaste handlingen i styrelsens bunt om 447 sidor. Lagom för att komma igång efter sommaruppehållet.

Torsdagens sammanträde med socialnämnden kommer inte att präglas av strider mellan olika uppfattningar, det förekommer inte så ofta överhuvudtaget i socialnämnden. Man blir säkerligen överens om avslag på två ansökningar om serveringstillstånd. Även nämndens yttrandena kring ovan nämnda tre detaljplaner borde ske i enighet.

Det som är det mest spännande för socialnämndens ledamöter är att få ta del av förvaltningens reaktion på budgetbeslutet strax innan sommarpausen. Kommunens minoritetsledning med S, C och MP fick ge sig, deras förslag på besparingar för nämnden röstades ner av fullmäktiges majoritet. Vänsterpartiet förväntar sig att förvaltningen visar ansvar och vet att hushålla väl, nu när önskemålet om resurstillskott fick gehör. Det finns gott om utmaningar kvar att bemästra och då känns det bra att nämnden och förvaltningen verkar arbeta i gott samförstånd.

Fyra budgetförslag, ett femte kanske på gång …

Kommunstyrelsen ”bereder”, kommunfullmäktige beslutar. På styrelsens lista idag fanns budgetberedningens förslag till Mål- och resursplan 2017-2019. Onsdag 22 juni är det sedan ledamöterna i fullmäktige som röstar fram det vinnande förslaget.

Vilka förslag finns? Kommunledningens minoritetspartier S, C och MP lyckades idag dra det längsta strået. Det blev som budgetberedningen ville: återhållsamhet på utgiftssidan, att hålla tillbaka verksamheterna och begränsa deras anspråk på utökade resurser. Argumentet är: håller vi nere kostnaderna, så får vi ett högre resultat i slutet på 2017. Ju mer vi har kvar desto mindre behöver vi låna för investeringar som måste ske nu. Devisen är: Belasta inte kommande generationer med en räntebörda för att vi inte lyckas hushålla bättre idag.

Vänsterpartiets förslag är inte blint för investeringsbehovet – det behövs en ny skola, någon ny förskola, flera olika boenden för socialtjänsten, ett nytt centralkök, m.m. Men vi stannade vid ett resultat om 1 % istället för 2 %, det ger oss kring 40 Mkr mer att dela ut till barn- och utbildningsnämnden, till socialnämnden och till kultur- och fritidsnämnden. Vi är medvetna om att vår kommun nästa år då måste låna upp mer än 100 Mkr, det belopp som kommunledningspartierna har med i sin kalkyl.

Det fanns ett tredje förslag som i stora drag är samma som Vänsterpartiets. Detta alternativ står tre andra partier bakom, M, L och KD. Man skulle kunna tro att någon kopierade någon annan. Från Vänsterpartiets sida kan vi försäkra att det inte var vår målsättning. Men vi hade sett redan tidigare i år att vi kom fram till samma slutsatser som minialliansen.

I fullmäktige samlar kommunledningen 22 röster från tre partier, minialliansen med sina 15 röster och Vänsterpartiet med 6 har endast 21. Men så borde Välfärdspartiet två ledamöter tillkomma, partiet har hittills inte lämnat något eget förslag, och då är kommunledningen plötsligt i underläge.

Så allt hänger på Sverigedemokraterna. Vi har lärt oss att SD:s 6 lokala representanter tycks ha ett arbetsredskap av ovanlig art: en tärning. Det går inte att beskriva på annat sätt. Hittills har de andra åtta partierna i Vänersborg alltid svävat i ovisshet till ordförandens sista klubbslag, ingen kan vara säker på utslaget, ibland röstar SD si, andra gånger så, eller också avstår de från att rösta.

Nu är det en ny situation: SD lade idag i kommunstyrelsen ett förslag som på alla sätt och vis är så markant avvikande från alla andra förslag, att SD inte med hedern i behåll kan svänga igen. Visserligen kommer SD att förstå att deras förslag faller vid omröstningen i kommunfullmäktige, men det finns ingen möjlighet att SD kan svänga helt och ansluta sig till någon annan. Vill man göra anspråk på att bli trodd på sina ord, så kan den starka utfästelsen från dagens yrkande inte överges två veckor senare.

Slutsats: Just nu ser det så ut som om kommunledningen återigen förlorar knappt i en omröstning. Och då gäller det årets viktigaste beslut, budgeten för 2017.

Ska KFV växla in på rätt spår?

I veckan diarieförde Gert-Inge Andersson och Torsten Gunnarsson, förtroendevalda revisorer hos Kunskapsförbundet Väst, rapporten ”Granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst”. Hos kommunkansliet i Vänersborg diariefördes samma rapport från PwC av två av kommunens sju revisorer, Thomas Boström undertecknade som ordförande tillsammans med Torsten Gunnarsson. Deras missivskrivelse är i stort sett identiskt med den förstnämnda skrivelsen. En tredje skrivelse med nästan samma innehåll är undertecknad av Rolf Elamsson och Gert-Inge Andersson, ordförande och vice-ordförande för revisorerna i Trollhättan.

Kommunstyrelserna i Vänersborg och Trollhättan samt Kunskapsförbundets direktion förväntas lämna ett svar senast 2016-06-18. Rapporten överlämnades ”för kännedom och åtgärd i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för rapportering” (Vänersborg), medan önskemålet i Trollhättan lyder: ”Vi förutsätter att alla berörda parter nogsamt tar del av synpunkterna i rapporten, som överlämnas för kännedom och beaktande”. Den anvisningen avslutar också missivskrivelsen som vänder sig till direktionen i Kunskapsförbundet.

Kännedom är en sak, åtgärd en annan. När det gäller kännedom är det kanske av betydelse att citera en rad från utskicket till förbundets ledamöter: ”Revisorerna vill att ni får rapporten redan nu, men föredragning från våra revisorer och PwC sker på direktionssammanträdet den 26 april 13:00- 14:30.” Nu gäller det att läsa, att läsa och förstå, att läsa, förstå och samtala. För den här gången duger det absolut inte med vad som oftast brukar ske:. Att de politiskt valda ledamöterna rutinmässigt ställer sig bakom tjänsteyttrandet från förvaltningen.

Sådant kan ju vara helt i sin ordning i de flesta fall. För det är så att granskningar görs regelbundet och återkommande på en mängd olika verksamhetsområden. Anmärkningar är oftast få, förslag till förändringar och förbättringar kan räknas på ena handens fingrar. Funkar det bra, så syns det i rapporten – och då gäller raka spåret från inkommen rapport över förvaltningens ställningstagande till politikernas godkännande av svaret.

Nu gäller annat: Redan frågan om ”kännedom” kräver en ordentlig arbetsinsats, att ta sig från sida 3 ”Sammanfattningen” till den sista kritiska synpunkten på sidan 25 kommer att upplevas som en krävande utmaning. Kanske inte så mycket för alla ledamöter i direktionen, några har ju brottats med frågorna sedan förbundets tillkomst 2013. Men för de flesta politiker i kommunstyrelsen i Vänersborg kommer uppgiften att bli tuff, för en sak som nämns i rapporten upprepade gånger är ju alldeles korrekt: Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har fått kännedom om förbundets frågor i den utsträckning som det egentligen skulle ha behövts.

För Vänsterpartiet i Vänersborg kan vi konstatera att rapporten tycks svara på våra frågor som vi har uttryckt i flera motioner. Vi har ju inte bara skrivit motioner och reservationer i Vänersborg, i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen, utan det har vi också gjort i förbundet. Här några exempel:

I rapporten nämns på sida 21 en reservation … mot direktionens förslag till beslut att ”direktionen noterar informationen”. Rapporten anger dock felaktigt datum, Vänsterpartiet Vänersborg reserverade sig 2015-05-27.

I Vänersborg lämnade Vänsterpartiet i september 2014 en motion Preliminär utvärdering – Två år med Kunskapsförbundet Väst” som bifölls: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och förutsätter att utredning samt förslag sker ur Vänersborgs kommuns perspektiv.” Det var i oktober 2015, mer finns inte att rapportera än.

En annan motion Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst” lämnades in 2015-07-13 och ligger sedan dess i avvaktan för behandling.

Kännedom är en sak, åtgärd en annan. Somliga förtroendevalda kommer nu att brottas med att sätta sig in ”på riktigt” i frågeställningarna, det är inte möjligt att bara hoppa över revisorernas rapport eller hantera den lika nonchalant som det görs med Vänsterpartiets motioner med samma tema. Medan de gör det, kan vi redan nu gå över till den verkliga uppgiften: Hur gör vi? Vad behöver rättas till, av vem, hos vem, på vilket sätt?

Vänsterpartiet tror fortfarande att Kunskapsförbundet Väst kan komma tillrätta med det som uppenbarligen behöver åtgärdas. Att förbundets anställda, lärarna och andra, står för en bra verksamhet till gagn för ungdomar och vuxenstuderande i våra två kommuner, det tvivlar vi inte på. Det ankommer på oss, de förtroendevalda politikerna i Vänersborg, i Trollhättan, i Kunskapsförbundet att ordna upp terrängen under några månader framöver. Det är ett arbete som bör ha hög prioritet.

Hur blir fortsättningen?

Vänersborg har en tidig budgetprocess, innan sommarpausen skall beslutet tas om Mål- och resursplanen för nästa år, för 2017. Därför fanns redan igår, 2 mars, frågan om ramsättningen inför det fortsatta arbetet på kommunstyrelsens bord. Det är avslutningen av den första omgången av budgetberedningens arbete. Med utgångspunkt från det som varit (bokslutet för 2015) och med bakgrund av presidieöverläggningar om det som är (hur går det nu, 2016?) och med utblick på tiden framöver (omvärldsanalysen) beslutas om anvisningar för nämnderna. ”Vi” (kommunstyrelsen) tänkte fråga ”er” (samtliga nämnder) hur ni kan hantera era uppdrag och er verksamhet 2017, när vi nu föreslår att ni ska få följande (mindre, samma eller utökade) resurser till ert förfogande. Sedan återkommer alla nämnder med ”svar på frågan” senast 21 april. I början av juni röstar sedan kommunstyrelsen fram ett förslag som kommunfullmäktige slutligen avgör 22 juni.

Alltså, det är av vikt vilket besked som lämnades igår av kommunstyrelsen. För att göra en längre berättelse mycket kort: Det fanns två förslag och frågan avgjordes av partiet som inte hade något eget förslag, som inte kommenterade något av förslagen och inte heller sade ett endaste ord för att motivera att man avstod från att delta i beslutet – och därmed avgjorde sverigedemokraterna frågan.

Kommunens minoritetsledning S, C och MP föreslog ”samma fast lite mindre”. Verksamheten ska spara så att kommunen i större utsträckning ska kunna finansiera nya investeringar ur egen kassa istället för att behöva låna stort. Vänersborgs mini-allians M, L och KD ville satsa mycket på utbildning och social omsorg ”nu” vilket lämnade kvar en mindre summa på raden för det förväntade resultatet för 2017. Vänsterpartiet tvekade inte, det var det andra förslaget som ”i princip” var bättre och väckte i alla fall hoppet om att några av våra pressade nämnder skulle kunna lösa sina uppgifter något så när.

Omröstningen utföll 7:6, socialdemokraterna i Vänersborg ”vann” med ett förslag som man inte trodde hörde hemma i det parti som säger sig värna om den ”svenska modellen” och om den ”svenska välfärden”. Sverigedemokraterna med sina två mandat i kommunstyrelsen avgjorde genom att avstå från att delta i beslutet. Utan att säga ett endaste ord… Här Vänsterpartiets reservation.

I juni 2015 beslutades om budget för 2016, då vann också S-förslaget som präglades av spariver, då avgjorde också SD och hjälpte till. Någon i S, C eller MP borde ha fått sig en tankeställare, men så tycks inte vara fallet. ​

P.S.: På förslag från Vänsterpartiet informeras på kommunens hemsida om beslut som fattades av kommunstyrelsen – fast det var inte riktigt så vi tänkte oss det hela:

”Beslut om anvisningar budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2021
I mars varje år bestämmer Kommunstyrelsen hur kommunen ska jobba med budgeten och ekonomin för nästa år och åren därefter. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrel­sen hur kommunen ska jobba med budgeten för år 2017 och ekonomin för år 2018-2021.”

Avgiftsfri kollektivtrafik till alla invånare som fyllt 65 år – eller inte?

Nu har Vänsterpartiets motion kommit med på kommunstyrelsens föredragningslista. Det dröjde länge – lite mer än två år. Och förslaget till kommunstyrelsens ledamöter är att besluta om avslag på motionen.

Nu är det inte kommunstyrelsens femton ledamöter som har sista ordet, men visst väger ett sådant förslag mycket tungt när det landar på kommunfullmäktiges bord 24 februari.

I underlaget finns ett tjänsteutlåtande som vi har anledning att betrakta med kritiska ögon. I skrivelsen hänvisar man till en utvärdering från 2013: ”Utvärdering av gratis busstrafik till alla över 75 år”.

De viktigaste slutsatserna tycks vara:

  • Det är inte särskilt många som utnyttjar kortet.
  • Därmed finns stora kostnader för kommunen utan att resandet med buss ökar väsentligt.
  • Kostnader för färdtjänsten ökar också – gratis bussresor för äldre vänder inte på trenden.

Vi saknar svar på frågan varför utnyttjandet är lågt. Är det för att bussarna går för sällan? Är det begränsningen till fria resor endast vid vissa tider på dygnet? Är det skillnad för resande som bor i centralorten Vänersborg och andra som bor i Vargön, Frändefors, Brålanda och utanför centralorten? Är det så att korta avstånd på centralorten gör att man under många månader av året hellre går till fots eller tar cykeln?

Vi förstår inte varför det ska vara omöjligt att hitta en lösning på problemet att kommunen fortsätter att betala för kort som inte utnyttjas. Det borde finnas en väg att undvika detta.

Kan det vara så att ”inskolningen” till kollektivtrafik kommer för sent vid 75-års-åldern för att påverka efterfrågan på färdtjänsten? Om man lär sig tidigare att moderna bussar idag har fungerade information via skrift och högtalare och angör överallt på anpassade hållplatser – kan det vara något man lär sig lita på? Tänk om frekvensen kan ändras från 30-minuters-intervall till ”en buss varje kvart” – jämför detta med långa väntetider för den färdtjänstresande.

Det finns alltså en utvärdering i Vänersborg från 2013. Men tiden står inte still. I andra kommuner, borgerligt styrda eller i kommuner med socialdemokratisk ledning, har man prövat, somliga prövar fortfarande, några har övergett försöket, andra har permanentat fria resor för äldre. Det finns även kommuner i Sverige som har gratis kollektivtrafik för alla invånare – vilken PR-succé, vilken uppmärksamhet man kan få. I andra länder sker samma utveckling, fria resor för äldre, för vissa grupper, för alla …

Det finns andra utvärderingar än den som Vänersborg gjorde 2013, med andra resultat, med helt andra resultat. Det går utmärkt att ”googla” för att hitta svar på frågan: Är det inte värt ett försök?

Eller också frågar man grankommunen Trollhättan – sedan årsskiftet är kollektivresor för personer över 65 gratis. Lillebror Paul, 67, åker gratis till Vänersborg för att hälsa på hos storasyster Marie – men Marie, 74, betalar sin resa tur och sedan retur när hon vill åka till Paul i Trollhättan.

Slutsats: Vänsterpartiet har inte gett upp, vi lägger ett förslag om bifall i kommunstyrelsen och låter sedan kommunfullmäktige avgöra frågan. Vi får säkert bifall från Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Kanske från Centern som borde veta vad dessa fria resor kan betyda för partiets väljare i Dalslandsdelen av kommunen. Sverigedemokraterna är helt säkert på vår sida. Då är vi redan tjugotvå, saknas bara fyra röster till och vi får en majoritet för förslaget. Någon mer som åker med oss?

P.S. Eller har vi inte råd? Ta en titt på kommunens hemsida.

Kategorier
Arkiv