Kommunstyrelsen

Ska KFV växla in på rätt spår?

I veckan diarieförde Gert-Inge Andersson och Torsten Gunnarsson, förtroendevalda revisorer hos Kunskapsförbundet Väst, rapporten ”Granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst”. Hos kommunkansliet i Vänersborg diariefördes samma rapport från PwC av två av kommunens sju revisorer, Thomas Boström undertecknade som ordförande tillsammans med Torsten Gunnarsson. Deras missivskrivelse är i stort sett identiskt med den förstnämnda skrivelsen. En tredje skrivelse med nästan samma innehåll är undertecknad av Rolf Elamsson och Gert-Inge Andersson, ordförande och vice-ordförande för revisorerna i Trollhättan.

Kommunstyrelserna i Vänersborg och Trollhättan samt Kunskapsförbundets direktion förväntas lämna ett svar senast 2016-06-18. Rapporten överlämnades ”för kännedom och åtgärd i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för rapportering” (Vänersborg), medan önskemålet i Trollhättan lyder: ”Vi förutsätter att alla berörda parter nogsamt tar del av synpunkterna i rapporten, som överlämnas för kännedom och beaktande”. Den anvisningen avslutar också missivskrivelsen som vänder sig till direktionen i Kunskapsförbundet.

Kännedom är en sak, åtgärd en annan. När det gäller kännedom är det kanske av betydelse att citera en rad från utskicket till förbundets ledamöter: ”Revisorerna vill att ni får rapporten redan nu, men föredragning från våra revisorer och PwC sker på direktionssammanträdet den 26 april 13:00- 14:30.” Nu gäller det att läsa, att läsa och förstå, att läsa, förstå och samtala. För den här gången duger det absolut inte med vad som oftast brukar ske:. Att de politiskt valda ledamöterna rutinmässigt ställer sig bakom tjänsteyttrandet från förvaltningen.

Sådant kan ju vara helt i sin ordning i de flesta fall. För det är så att granskningar görs regelbundet och återkommande på en mängd olika verksamhetsområden. Anmärkningar är oftast få, förslag till förändringar och förbättringar kan räknas på ena handens fingrar. Funkar det bra, så syns det i rapporten – och då gäller raka spåret från inkommen rapport över förvaltningens ställningstagande till politikernas godkännande av svaret.

Nu gäller annat: Redan frågan om ”kännedom” kräver en ordentlig arbetsinsats, att ta sig från sida 3 ”Sammanfattningen” till den sista kritiska synpunkten på sidan 25 kommer att upplevas som en krävande utmaning. Kanske inte så mycket för alla ledamöter i direktionen, några har ju brottats med frågorna sedan förbundets tillkomst 2013. Men för de flesta politiker i kommunstyrelsen i Vänersborg kommer uppgiften att bli tuff, för en sak som nämns i rapporten upprepade gånger är ju alldeles korrekt: Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har fått kännedom om förbundets frågor i den utsträckning som det egentligen skulle ha behövts.

För Vänsterpartiet i Vänersborg kan vi konstatera att rapporten tycks svara på våra frågor som vi har uttryckt i flera motioner. Vi har ju inte bara skrivit motioner och reservationer i Vänersborg, i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen, utan det har vi också gjort i förbundet. Här några exempel:

I rapporten nämns på sida 21 en reservation … mot direktionens förslag till beslut att ”direktionen noterar informationen”. Rapporten anger dock felaktigt datum, Vänsterpartiet Vänersborg reserverade sig 2015-05-27.

I Vänersborg lämnade Vänsterpartiet i september 2014 en motion Preliminär utvärdering – Två år med Kunskapsförbundet Väst” som bifölls: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och förutsätter att utredning samt förslag sker ur Vänersborgs kommuns perspektiv.” Det var i oktober 2015, mer finns inte att rapportera än.

En annan motion Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst” lämnades in 2015-07-13 och ligger sedan dess i avvaktan för behandling.

Kännedom är en sak, åtgärd en annan. Somliga förtroendevalda kommer nu att brottas med att sätta sig in ”på riktigt” i frågeställningarna, det är inte möjligt att bara hoppa över revisorernas rapport eller hantera den lika nonchalant som det görs med Vänsterpartiets motioner med samma tema. Medan de gör det, kan vi redan nu gå över till den verkliga uppgiften: Hur gör vi? Vad behöver rättas till, av vem, hos vem, på vilket sätt?

Vänsterpartiet tror fortfarande att Kunskapsförbundet Väst kan komma tillrätta med det som uppenbarligen behöver åtgärdas. Att förbundets anställda, lärarna och andra, står för en bra verksamhet till gagn för ungdomar och vuxenstuderande i våra två kommuner, det tvivlar vi inte på. Det ankommer på oss, de förtroendevalda politikerna i Vänersborg, i Trollhättan, i Kunskapsförbundet att ordna upp terrängen under några månader framöver. Det är ett arbete som bör ha hög prioritet.

Hur blir fortsättningen?

Vänersborg har en tidig budgetprocess, innan sommarpausen skall beslutet tas om Mål- och resursplanen för nästa år, för 2017. Därför fanns redan igår, 2 mars, frågan om ramsättningen inför det fortsatta arbetet på kommunstyrelsens bord. Det är avslutningen av den första omgången av budgetberedningens arbete. Med utgångspunkt från det som varit (bokslutet för 2015) och med bakgrund av presidieöverläggningar om det som är (hur går det nu, 2016?) och med utblick på tiden framöver (omvärldsanalysen) beslutas om anvisningar för nämnderna. ”Vi” (kommunstyrelsen) tänkte fråga ”er” (samtliga nämnder) hur ni kan hantera era uppdrag och er verksamhet 2017, när vi nu föreslår att ni ska få följande (mindre, samma eller utökade) resurser till ert förfogande. Sedan återkommer alla nämnder med ”svar på frågan” senast 21 april. I början av juni röstar sedan kommunstyrelsen fram ett förslag som kommunfullmäktige slutligen avgör 22 juni.

Alltså, det är av vikt vilket besked som lämnades igår av kommunstyrelsen. För att göra en längre berättelse mycket kort: Det fanns två förslag och frågan avgjordes av partiet som inte hade något eget förslag, som inte kommenterade något av förslagen och inte heller sade ett endaste ord för att motivera att man avstod från att delta i beslutet – och därmed avgjorde sverigedemokraterna frågan.

Kommunens minoritetsledning S, C och MP föreslog ”samma fast lite mindre”. Verksamheten ska spara så att kommunen i större utsträckning ska kunna finansiera nya investeringar ur egen kassa istället för att behöva låna stort. Vänersborgs mini-allians M, L och KD ville satsa mycket på utbildning och social omsorg ”nu” vilket lämnade kvar en mindre summa på raden för det förväntade resultatet för 2017. Vänsterpartiet tvekade inte, det var det andra förslaget som ”i princip” var bättre och väckte i alla fall hoppet om att några av våra pressade nämnder skulle kunna lösa sina uppgifter något så när.

Omröstningen utföll 7:6, socialdemokraterna i Vänersborg ”vann” med ett förslag som man inte trodde hörde hemma i det parti som säger sig värna om den ”svenska modellen” och om den ”svenska välfärden”. Sverigedemokraterna med sina två mandat i kommunstyrelsen avgjorde genom att avstå från att delta i beslutet. Utan att säga ett endaste ord… Här Vänsterpartiets reservation.

I juni 2015 beslutades om budget för 2016, då vann också S-förslaget som präglades av spariver, då avgjorde också SD och hjälpte till. Någon i S, C eller MP borde ha fått sig en tankeställare, men så tycks inte vara fallet. ​

P.S.: På förslag från Vänsterpartiet informeras på kommunens hemsida om beslut som fattades av kommunstyrelsen – fast det var inte riktigt så vi tänkte oss det hela:

”Beslut om anvisningar budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2021
I mars varje år bestämmer Kommunstyrelsen hur kommunen ska jobba med budgeten och ekonomin för nästa år och åren därefter. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrel­sen hur kommunen ska jobba med budgeten för år 2017 och ekonomin för år 2018-2021.”

Avgiftsfri kollektivtrafik till alla invånare som fyllt 65 år – eller inte?

Nu har Vänsterpartiets motion kommit med på kommunstyrelsens föredragningslista. Det dröjde länge – lite mer än två år. Och förslaget till kommunstyrelsens ledamöter är att besluta om avslag på motionen.

Nu är det inte kommunstyrelsens femton ledamöter som har sista ordet, men visst väger ett sådant förslag mycket tungt när det landar på kommunfullmäktiges bord 24 februari.

I underlaget finns ett tjänsteutlåtande som vi har anledning att betrakta med kritiska ögon. I skrivelsen hänvisar man till en utvärdering från 2013: ”Utvärdering av gratis busstrafik till alla över 75 år”.

De viktigaste slutsatserna tycks vara:

  • Det är inte särskilt många som utnyttjar kortet.
  • Därmed finns stora kostnader för kommunen utan att resandet med buss ökar väsentligt.
  • Kostnader för färdtjänsten ökar också – gratis bussresor för äldre vänder inte på trenden.

Vi saknar svar på frågan varför utnyttjandet är lågt. Är det för att bussarna går för sällan? Är det begränsningen till fria resor endast vid vissa tider på dygnet? Är det skillnad för resande som bor i centralorten Vänersborg och andra som bor i Vargön, Frändefors, Brålanda och utanför centralorten? Är det så att korta avstånd på centralorten gör att man under många månader av året hellre går till fots eller tar cykeln?

Vi förstår inte varför det ska vara omöjligt att hitta en lösning på problemet att kommunen fortsätter att betala för kort som inte utnyttjas. Det borde finnas en väg att undvika detta.

Kan det vara så att ”inskolningen” till kollektivtrafik kommer för sent vid 75-års-åldern för att påverka efterfrågan på färdtjänsten? Om man lär sig tidigare att moderna bussar idag har fungerade information via skrift och högtalare och angör överallt på anpassade hållplatser – kan det vara något man lär sig lita på? Tänk om frekvensen kan ändras från 30-minuters-intervall till ”en buss varje kvart” – jämför detta med långa väntetider för den färdtjänstresande.

Det finns alltså en utvärdering i Vänersborg från 2013. Men tiden står inte still. I andra kommuner, borgerligt styrda eller i kommuner med socialdemokratisk ledning, har man prövat, somliga prövar fortfarande, några har övergett försöket, andra har permanentat fria resor för äldre. Det finns även kommuner i Sverige som har gratis kollektivtrafik för alla invånare – vilken PR-succé, vilken uppmärksamhet man kan få. I andra länder sker samma utveckling, fria resor för äldre, för vissa grupper, för alla …

Det finns andra utvärderingar än den som Vänersborg gjorde 2013, med andra resultat, med helt andra resultat. Det går utmärkt att ”googla” för att hitta svar på frågan: Är det inte värt ett försök?

Eller också frågar man grankommunen Trollhättan – sedan årsskiftet är kollektivresor för personer över 65 gratis. Lillebror Paul, 67, åker gratis till Vänersborg för att hälsa på hos storasyster Marie – men Marie, 74, betalar sin resa tur och sedan retur när hon vill åka till Paul i Trollhättan.

Slutsats: Vänsterpartiet har inte gett upp, vi lägger ett förslag om bifall i kommunstyrelsen och låter sedan kommunfullmäktige avgöra frågan. Vi får säkert bifall från Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Kanske från Centern som borde veta vad dessa fria resor kan betyda för partiets väljare i Dalslandsdelen av kommunen. Sverigedemokraterna är helt säkert på vår sida. Då är vi redan tjugotvå, saknas bara fyra röster till och vi får en majoritet för förslaget. Någon mer som åker med oss?

P.S. Eller har vi inte råd? Ta en titt på kommunens hemsida.

Mycket korta notiser

Från dagens kommunstyrelse [onsdag, 20 januari]:

Majoriteten i kommunstyrelsen vann över kommunledningens [S, C och MP] förslag att sluta avtal med NÄRF om sotning och brandskyddskontroll. Med röstsiffrorna 8 mot 7 gick uppdraget till Byggnadsnämnden att sluta ett tillfälligt avtal med NÄRF för endast 2016 och att genomföra upphandling med målsättningen att 2017-01-01 påbörja en femårig avtalsperiod med den som vinner upphandlingen.

Hela kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunens andel i finansieringen av projektet ”Wargön Innovation – etableringsskedet” men majoriteten vann över kommunledningens beslutförslag med rösterna 8 mot 7. Förslaget som vann ökar trycket att gå från ord till handling.

Planprogram för Onsjö och arbetet med Översiktsplanen går vidare efter enhälliga beslut.

Efter alla uppmärksammade turer kring turbulensen i NÄRF röstade kommunstyrelsen bort förslaget från kommunledningen ”att notera informationen” avseende förbundets delårsrapport med siffrorna 8 mot 7. S, C och MP tyckte det vara obehagligt att vinnande beslutsförslag ger uttryck för grundat missnöje: ” …. noterar informationen och har tagit del av revisorernas slutsats och PWC:s mycket kritiska anmärkningar.”

Äntligen blir arbetet med vuxenutbildningen tydliggjort, kommunstyrelsen beslutade idag vilket uppdrag som skulle lämnas till Kunskapsförbundet Väst, med vilket innehåll och med vilken finansiering. Alla förstod att Vänersborgs insats för 2016 långt ifrån kan täcka de behov som framkom på ett övertydligt sätt i beslutsunderlaget som nu är en offentlig handling. Inför 2017 behöver processen att ta fram ett nytt uppdragsavtal bli del i kommunens Mål- och resursplan.

Från Kultur- och fritidsnämnden [i måndags] och Byggnadsnämnden [i tisdags] rapporteras att det senaste förslaget till utvecklingen av Kulturaxeln redan tycks överspelat – till detta ska vi återkomma, som till så mycket annat.

Gott om tid att läsa på

Vid kommunfullmäktige i slutet på februari finns det med ett ärende som ”kostar” kommunen 6½ miljon kronor.  Det torde vara anledning nog att sätta sig ner och studera underlaget och begrunda beslutsförslaget.

Det finns således tillräckligt med tid att läsa på, att göra anteckningar och formulera frågor kring det som behöver förklaras än bättre. När partigruppen, alltså Vänsterpartiets valda representanter från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige, träffas 25 januari 0ch 16 februari kan alla medlemmar med intresse för frågan ansluta sig och bidra till hur vårt ställningstagande blir. Det är viktigt för oss att vi känner oss säkra på att ha påverkat beslutet efter bästa förmåga.

Detta är bakgrunden till att vi ofta publicerar underlaget till viktiga ärenden så snart dessa blir offentliga. Handlingarna till fullmäktige finns på kommunens hemsida först omkring tio dagar innan sammanträdet. Beredningen inför fullmäktige sker någon vecka dessförinnan, handlingar till kommunstyrelsen brukar komma ut fem-sex dagar innan styrelsens sammanträde. Den kortaste varseltiden gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott, hela bunten med 393 sidor för 18 ärenden kom  i fredags sent på eftermiddagen och sammanträdet är på måndag efter lunchen. Här blir problemet ganska tydligt: Å ena sidan väger arbetsutskottets behandling mycket tungt, här sker ju den avgörande första formella behandlingen – och det är verkligen inte lätt att senare vrida besluten i annan riktning. Kommunalrådens tyngd spelar roll, det vore en prestigeförlust att behöva göra en pudel. Å andra sidan kan man ställa frågan hur väl pålästa arbetsutskottets fem ledamöter är och hur mycket förankring det har hunnits med ”över en helg” i deras partigrupper

Här ärendet där totalt 6½ miljoner kronor under perioden 2016-2019 ska vara kommunens del i ett projekt som kan, om allt går bra, ge mångdubbel utdelning. Det handlar om ärendet ”Medfinansiering av projektet Wargön Innovation” och det avser ny verksamhet på den stora ödelagda industritomten där Holmen Papers lade ner sin pappersproduktion för ett antal år sedan.

Och här är hemläxan för den som vill veta vad beslutet egentligen gäller:

PM från Wargön Innovation

Projektansökan – Tillväxtverket

Beslut från Tillväxtverket 2015-12-15

Medfinansieringsintyg [observera: från början av oktober 2015]

En reservation som talar för sig själv

19,5 meter segelfri höjd skall bli endast 12 meter. Visst kan man och bör man ha synpunkter. Och är man berörd av ett beslut som inkräktar på kommunens allmänintresse, är det helt i sin ordning att överklaga ett sådant beslut. Nu har ärendet kommit upp till högsta instans och det var dags för kommunstyrelsen att skicka ett yttrande till miljö- och energidepartementet. Då var det återigen Vänsterpartiet som avvek från den allmänna konsensus. Läs mera:

Reservation vid Kommunstyrelsens möte 2015-11-11, ärende 8

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över överklagat beslut om tillstånd att anlägga en ny bro över Göta Älv i Göteborgs stad (Dnr KS 2014/363)

Jag läste uppmärksamt yttrandet som beslutsförslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott hänvisade till. Innehåll och formuleringar kändes bekanta.

Jag jämförde yttrandet med andra underlag som varit aktuella i kommunstyrelsen i samband med att frågan om den aktuella nya bron behandlades i olika omgånger.

Utan undantag ser jag att samtliga uppgifter i det nu aktuella yttrandet redan finns i några av handlingarna som har lämnats till domstolen tidigare:

  • Vänersborgs kommuns yrkanden till Mark- och miljööverdomstolen 2014-10-06
  • Trafikverkets Trafikslagsövergripande stråkstudie Göta Älv- Vänerstråket 2013-03-28
  • Sjöfartsverkets överklagan till Mark- och miljööverdomstolen 2014-11-05

Kommunala nämnder och kommunala förvaltningar brukar sucka över diverse överklaganden som inkommer från berörda invånare i allehanda ärenden. Två av anledningarna till missnöjet över inkomna besvärshandlingar är: Den klagande är egentligen inte alls berörd i den utsträckning som man vill göra gällande och texten i överklagandet är inte mer än en något modifierad kopia av handlingar som redan inkommit från flera andra håll.

Med detta som bakgrund och med tanke på att det aktuella yttrandet inte innehöll något som kunde betraktas som ett nytt bidrag att beakta vid domstolsprövningen, kom jag till slutsatsen att kommunstyrelsen borde besluta enligt mitt förslag:

  • Vänersborgs kommun vidhåller sin tidigare inställning och åberopar det som har anförts i tidigare skrivelser.

Det är så jag argumenterade vid beslutsomgången i detta ärende. Ingen ledamot bemötte mig på någon punkt. Det enda som sades var att det således förelåg två yrkanden. Vid omröstningen samlade arbetsutskottets förslag 13 röster, mitt förslag bifölls endast av Vänsterpartiets två ledamöter.

Jag reserverar mig till förmån för mitt eget yrkande.

Lutz Rininsland                                                                                2015-11-11

Vänsterpartiet

Ärendet finns här

”…. till förmån för eget yrkande”

Det händer att vi undantagsvis använder oss av den vanligast förekommande texten vid reservationer i våra kommunala nämnder och styrelser. Det händer dock sällan.

Majoritetens beslutsförlag förankras i utförliga tjänsteutlåtanden från någon i den kommunala förvaltningen. Beslutsförslaget och underlaget har ett samband. Beslutsförslagets hela syfte tydliggörs i texten från förvaltningen.

När vi har invändningar som är så starka att vi behöver formulera ett avvikande yrkande, så kan det bero på att vi kommer till rakt motsatt slutsats eller att vi skiljer oss på en eller flera punkter som finns i beslutsförslaget. Det kan hänga ihop med att vi tycker att underlaget vinklar fel, att underlaget utelämnar väsentliga fakta eller värderar frågorna på helt annorlunda sätt än vi gör.

Många kommunala beslut ingår i en process, ett ärende tar sällan slut utan dyker upp på nytt, en gång om året, eller ingår senare i ett annat ärende. Lämnar vi bara ett yrkande, kort och koncist, så återges det givetvis i protokollet. För stunden minns många vad vi ville, men det varar sällan länge. Nya ärenden tränger på och kräver uppmärksamhet.

Tolkning av ett yrkande blir svårare ju längre tiden går och då hjälper det föga att det även noterades att vi reserverade oss till förmån för vårt eget yrkande. Det bidrar inte mycket.

Vi kan i två ärenden visa varför en längre reservation kan vara en fördel, hur reservationer kan utgöra den röda tråden när frågorna upprepar sig, när t ex en beslutsprocess stoppas och senare tar fart på nytt.

Idag ett ärende som gäller Vänersborgs kommuns avsikt att förtäta ett område fast åtskilliga familjer kring området har framfört sin bestämda uppfattning att kommunen går emot kommuninvånarnas intressen och uppfattning. Nej, det handlar absolut inte om ett praktexempel för det som påstås att allehanda gnällspikar brukar säga: Bygg gärna, det behövs, bara ni inte bygger i min bakgård.

Först länken till ärendet på kommunstyrelsens lista. Beslutet blev enligt förslaget. Vänsterpartiet yrkade först på återremiss och i andra hand på avslag men förlorade i båda omröstningarna.

Här vår reservation som nu finns med när ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

I reservationen nämns en inlaga från de berörda grannarna till området – den finns här.

Av reservationen framgår att ärendet har behandlats tidigare – se här hur Vänsterpartiet tidigare har tagit ställning, dels på hemsidan, dels på olika bloggar, t ex här eller här.

I reservationen nämns också en motion som förenade fyra partier ”då”, några har nu ändrat sig.

Det har också funnits ett medborgarförslag som inte fick majoritet i kommunfullmäktige, även där reserverade vi oss.

Förresten, det gäller grönområdet i övre vänstra kanten. Fast det är klart, man tar bara bort en tredjedel, resten är ju nästan lika stort som hela Hyde Park.

Dump

När det händer …

Vänersborg är inte Trollhättan, men vi samarbetar. Inte på sådant intimt sätt att vi här i Vänersborg och de där i Trollhättan pratar om ”vi” är eller ”vi” gör. Men så händer det i Trollhättan det som kunde ha hänt här, som kunde ha hänt var som helst i Sverige. Det hände i Trollhättan och på ett slag kändes det som det har hänt ”oss”. Vi delar sorgen – och vi har samma beslutsamhet att visa vägen framåt. Omtanke om varandra, hänsyn till varandra, respekt för varandra – tillsammans ska vi uppmärksamma det som bör göras för att motverka hat och ondska i vårt samhälle.

Att lyssna på varandra, att låta de bästa idéerna komma fram och rösta för de bästa förslagen som finns i våra ärenden är också något som borde stå högst på listan för kommunens förtroendevalda politiker. Vi är inte där än, men visst känns det som att det ibland lönar sig att aldrig ge upp, att ha kvar hoppet. Prestige borde kunna underordnas när bättre förslag läggs fram, oberoende av vem som presenterar nya tankar först. Visst kan man kompromissa när andra har bättre lösningar. Men visst är det också en sporre att vi som parti för våra samtal och vår dialog så att det är vi som kommer med de bästa lösningarna. Som övertygar andra.

Även om det var tuffa dagar efter illdådet på Kronan i Trollhättan, så ställdes inte våra sammanträden in. På Kunskapsförbundets möte handlade diskussionen på nästan samtliga punkter om hur vi ska agera vid nästa sammanträde i november – ska vi trotsa skollagen och rösta för en budget 2016 som tvingar oss att bedriva undervisningen på en nivå som ligger under gränsen för en godtagbar verksamhet? Eller ska vi trotsa våra medlemskommuner Trollhättan och Vänersborg och bestämma oss för en underfinansierad budget som inom ett år leder fram till att samtliga ledamöter vägras ansvarfrihet? Vänsterpartiets ledamot fick med en anteckning till protokollet som ingen annan invände mot: ”Direktionen ställer sig enigt bakom presidiets förslag att informera ägarsamrådet om att ett kommande MRP- och budgetbeslut innefattar att våra ägarkommuner höjer ramen med 11,2 Mkr och beviljar en tillfällig höjning med 5 Mkr för 2016.”

I rena farten lyckades Vänsterpartiet också att få gehör för ett ändringsförslag i det planerade programutbudet för nästa läsår. Även 2016 ska eleverna kunna söka det Humanistiska programmet, ett alternativ som försvinner från många gymnasieskolor men som fortfarande känns rätt för ett litet antal av våra ungdomar i årskurs 9.

På kommunstyrelsens möte dagen efter lyckades Vänsterpartiets Marianne Ramm att välta omkull ett vansinnigt beslut från arbetsutskottet. Projektet ”Cityvärdar” avslutas, punkt. Hela ärendebeskrivningen i övrigt talade endast om en sak – alla, verkligen alla, intygade att det var ett projekt som var mycket lyckat, som hade lyckats över förväntan. Men beslutsförslaget var – ingen fortsättning, inga pengar finns. Marianne pläderade i sådär tio minuter. Det gav resultat, även om det i slutändan behövdes en reservation. Ledamöter från S, från M, från MP och från KD erkände en och en att bifall till förslaget att avsluta ett vinnande koncept kändes för tufft. Det trollades fram en kompromiss – förvaltningen skall till december ta fram ett förslag hur en ”omstart” för det avslutade projekt kan ske. Prestige stavades för ett litet ögonblick med litet ”p”.

Men PRESTIGE samlade sex (fem?) av nio partier i ett annat ärende. Vänersborg har i likhet med många andra kommuner ett skriande behov av bostäder. Här gällde det fyra parhus i en skogsdunge på bakgården av ett tjugofemtal villor byggda på 30-talet under förra seklet. Frågan har varit aktuell sedan 2008 och Vänsterpartiet har varit och är mycket engagerat i ärendet. Vi har ägnat ett flertal inlägg på vår hemsida åt frågan om Kindblomsvägen, flera partiaktiva har också bloggat. Centerpartiet har nu ändrat sig helt, MP kraftsamlade till anteckningen i protokollet ”deltar ej”. Nu har Vänsterpartiet endast sällskap av SD:s ledamöter. Det förvånar inte ett dugg, varje gång det finns en möjlighet att markera mot betongpartierna i kommunen så kommer man att passa på. Fortsättningen följer ….

Från dagens sammanträde i socialnämnden kan rapporteras att samtliga ledamöter tycks tillhöra ”socialnämndspartiet”. Så är ofta fallet. Man behöver inte blir oense om man i grunden har samma uppfattning. Inte ens ledamöter från SD stör – när alla deras frågor besvaras kommer SD i regel av sig. Vi andra lyssnar, vi svarar – och sedan kommer inget mer.

Men under sammanträdet rapporterades också från det arbete som sker i samband med återtagandet av en verksamhet från Vardaga som från och med 2017 skall tillhöra den kommunala äldreomsorgen.  Omröstningen för något halvår sedan var en seger för Vänsterpartiet, det blev en 7:6 votering till fördel för det bästa förslaget (tycker vi). I övrigt samtalade socialnämnden mycket om det som just nu överskuggar allt annat. Vänersborg har skaffat sig ett gott rykte i arbetet med att skapa ett föredömligt mottagande. Migrationsverket är inte sent att tacka för det. Låt oss hoppas att det inte brister, så många som vill så mycket, nämnden fick en tydlig beskrivning.

Vänsterpartiets rapport från kommunstyrelsen

Det var inte precis det vi hade tänkt oss. För lite mer än ett år sedan föreslog vi att kommunen på sin hemsida i anslutning till kommunstyrelsens möten kortfattat skulle rapportera om ärenden och eventuella beslut. Så sker också, men det kan bli lite galet. Ta rapporten från gårdagens möte. Ärendelistan fram till ärende 13 innehåller beslutsförslag till kommunfullmäktige 21 oktober, från ärende 14 är det frågor som ”stannar” i kommunstyrelsen. Vårt förslag var att det skulle rapporteras om ”viktiga” ärenden, vi ville inte göra skillnad mellan kf och ks-ärenden. Men nu redovisar kommunen endast sex punkter från ks-delen av listan, sex ärenden som ingen yttrade sig om, ordföranden kunde raskt klubba liggande beslutsförslag.

Men visst fanns det mycket annat som är viktigt att berätta om.

Enligt delårsrapporten per augusti går kommunen plus. Vi går alltid plus, resultatet är alltid bättre än prognosen. Men återigen är det tydliga och stora underskott på flera verksamhetsområden, pengarna räcker inte till. Det är på finanssidan vi hittar räddaren, återbetalningen av AFA-pengarna betyder mycket. [Den kortaste förklaringen för återbetalningen av AFA.pengar är den här: kommunen har genom åren inbetalt försäkringsskydd för eventuella sjukersättningar för sina anställda, men eftersom den borgerliga politiken gav som resultat att sjuka människor inte betraktades som sjuka, så blev det mycket pengar över som nu betalas tillbaka, det är väl tredje eller fjärde gången, men efter 2015 är det slut, nu kommer inte mer.]

Riktlinjer för fastighetsköp fastställdes, det blir nu större beloppsgränser som gäller för samhällsbyggnadsnämndens framtida försäljningar eller köp. Dock bara hälften av vad nämnden hade önskat sig. Under överläggningar framförde Vänsterpartiet att det fanns ett samband i tiden med en försäljning av det omstridda markområdet vid Kindblomsvägen. Det blev nästan pinsamt att höra dessa högljudda samstämmiga förnekanden från kommunledningens politiker. Då var det fel av oss att yttra blotta misstanken ….

Kunskapsförbundet Väst ville få tillägg för språkintroduktionen för nyanlända gymnasieungdomar – återigen blev det ett beslut som i bästa fall kan tolkas som att pengarna tilldelas i efterhand i bokslutsarbetet. Vi undrar vad revisorerna tycker om detta, tidigare påpekades det olämpliga att göra så.

Vänsterpartiets motion att genomlysa vår kommuns engagemang i Kunskapsförbundets avdelning för vuxenutbildning bifölls. Men det fanns två förslag, dels minoritetsledningens (S, C och MP) förslag att göra detta tillsammans med Trollhättan, dels förslaget från oppositionsrådet Gunnar Lidell, (M) att ”utredning samt förslag sker ur Vänersborgs kommuns perspektiv”. Han hade läst vår motion rätt, varför vi yrkade bifall till ”egna kommunen”-varianten. I kommunstyrelsen avgör då rösterna från SD. Deras ledamöter motiverar aldrig hur de vill rösta, det tycks vara tärningen som avgör. Så kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, fann sig ”höra” att hennes förslag förlorade. Utan votering.

Sedan reserverade sig SD till förmån för egen motion i en arvodesfråga. Trots ihärdiga försök från framförallt S- och M-ledamöter att förklara att allt redan framgick av bestämmelserna, att man inte kan få bifall för ett yrkande som vill något som redan gäller, förgäves – ”vi reserverar oss i alla fall”. Repris i fullmäktige om två veckor, inför öppen ridå?

Tärningen rullade på nytt lite senare. Fyrbodal (14 kommuners samarbete med bl a Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg) vill få mer pengar från sina medlemskommuner inför budget 2016. En höjning från 26 till 28 kronor per invånare var förslaget. Lite elakt sagt var motiveringen svag, enkelt uttryckt: ”har inte höjts på länge”. Visst, nej, men vilken av våra egna kommunala nämnder skulle ens komma på idén att lägga fram en begäran på denna grund. Vad händer? S, C och MP biträds i voteringen av ledamöterna från SD. Så det blev 28, en höjning. Än slank de hit, än slank de dit ….

En ledamot för Vänsterpartiet lämnade en skriftlig reservation i ett ärende som tillhör gruppen ärenden som kan betecknas som ”det ser väl bra ut, hinner inte läsa allt, men det kan väl inte vara fel att ställa sig bakom förslaget, eller hur?”. Plötsligt är det en ledamot som har annan uppfattning, ställer frågor, vill inte ”vara med”. Då känns det bra när ordföranden snabbt tar klubban i handen och säger ”då finns det två förslag”, och så är det undanstökat.

Kommunstyrelsens ledamöter får vid de flesta sammanträden en mängd information, oftast används vid föredragningar PowerPoint-bilder. På kommunens hemsida görs den informationen tillgänglig och vi tipsar gärna om att det finns mycket att hämta. Länkarna finns nedanför ärendelistan under rubriken presentationer.

I veckan fanns också ett sammanträde i Kunskapsförbundet Väst som vi återkommer till. Oron är stor att förbundet står inför beslut vid nästa sammanträde 27 oktober som kan sätta streck för alla förhoppningar att utbildningssatsningen för grannkommunerna Trollhättan och Vänersborg blir en framgång.

Göra självmål? Enkelt ….

Höstens första kommunstyrelse igår med några fina inslag och ett mindre bottennapp.
Det fina först – presentationen av planprogram för utbyggnaden av Onsjö. Nya, unga arkitekter visar upp genomtänkta utkast. Vi får se vad som överlever samrådet, vi får hoppas att något snarast omsätts till detaljplaner och till byggande. Det kommunala bostadsbolaget lär enligt uppgifter från insatta personer tala om en kö på tvåhundra sökande för varje ledig lägenhet. Kommunen länkar till planprogrammet och till presentationen som gjordes för kommunstyrelsens ledamöter.
En redovisning av det pågående arbete kring Översiktsplanen och den Fördjupade översiktsplanen för centralorten Vänersborg och Vargön tillhör också till den positiva delen av dagen.
Sedan kom ärendet 25 – ett yttrande till förvaltningsrätten om ett överklagande av enskilda kring beslutet om ett verksamhetsområde för Vatten och avlopp. Vi behöver inte kommentera mera här, men har man intresse för innovativt miljötänkande kring ”Naturhus” så är tipset att läsa handlingar i ärendet. Vänsterpartiets ledamöter balanserade på en skör tråd: Vi tillstyrkta beslutsformulering tillsammans med alla andra – vi blev dock ensamma om att reservera oss samtidigt. Läs gärna reservationen för att förstå. Det är inte lätt alla gånger.
Kategorier
Senaste kommentarer
    Arkiv