Kommunfullmäktige

Den som väntar på något gott får vänta lite längre.

Återigen – MEDBORGARDIALOGEN. Vad händer egentligen i Vänersborg kring ”medborgardialogen”?

Det finns två spår: Välfärdspartiet hade skrivit en motion som var på väg att få ett blankt ”Nej, tack” när James Bucci, gruppledaren för Vänsterpartiet ingrep med ett eget förslag som ledde till en kompromiss. Medborgardialog skulle det vara ”på prov” vid ett tillfälle och sedan utvärderas. Provet ordnades i samband med Aqua Blå, utvärderingen återstår att göras. Det faller väl på demokratiberedningen att lämna en rapport.

Det andra spåret går tillbaka till 2008, mitt i den gångna mandatperioden, när föregångaren till dagens demokratiberedning föreslog att kommunen skulle besluta om riktlinjer för hur ”medborgardialogen” skulle ordnas i Vänersborg. Intresset hos kommunledningen var inte stort, ett första försök tillbakavisades för att det var för ”allmänt hållet”, ett andra för att det ansågs för detaljerat.

I januari 2013 beslutade kommunfullmäktige att nu skulle det hända något. Fast först skulle alla nämnder få möjlighet att yttra sig – se beslutet enligt protokollet. Sedan dess har ett svar noterats i kommunens diarium. Det kom från Överförmyndarnämnden som med all rätt konstaterade att denna nämnds verksamhet knappast kan bli föremål för en medborgardialog. Andra nämnder då? Deras remissyttranden kan inte dröja länge till. Den 14 oktober finns punkten ”medborgardialog” på ”presidiets” agenda, ”presidiet”, det är de tre kommunalråden Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S) och Johan Ekström (FP).

Dessa tre och många därtill fanns också på plats när det ordnades en informationsdag kring medborgardialogen här i Vänersborg, en förmiddag för förvaltningarnas chefer på högre och högsta nivå och en eftermiddag för kommunalpolitiker. SKL berättade vad som redan görs land och rike runt, från Kungsbacka informerades hur man hade ordnat samspelet mellan kommunen och kommunens invånare.  Underlag som presenterades och kommenterades 20 maj i kommunhuset finns på hemsidan för Demokratiberedningen, klicka på länkarna som finns under rubriken ”Dokument”. Mycket litteratur finns också i SKLs ”bokskåp” för medborgardialogen.

Så visst kan det bli bra också i Vänersborg – någon gång längre fram. Under tiden går det inte så bra som man vågade hoppas, ett aktuellt exempel är ärendet Kindblomsvägen och dialogen som förs ”från” samhällsbyggnadsförvaltningen ”till” de boende på Blåsut. En beskrivning kommer vid senare tillfälle.

Nu kan det väl inte dröja mycket längre, eller?

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ. När kommunfullmäktige har fattat ett beslut så återstår endast att beslutet verkställs. Men det är inte alltid så enkelt i Vänersborg.

Nu vill vi gärna veta när det händer något i en speciell fråga.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att bifalla en motion från Välfärdspartiet. Motionen gällde att införa ”medborgarförslag” i Vänersborg. 

Motionen vandrade en lång och besvärlig väg innan den bifölls av ett enigt fullmäktige. I kommunstyrelsen i oktober 2012 var det endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet som yrkade bifall, inte mindre än fem partier röstade för avslag: M, FP, KD, S och C.

Stefan Kärvling beskrev i sin blogg ”KF 14 nov: Att sitta på två stolar. Eller tre …” vad som hände den kvällen i fullmäktige när allt vände och hur det kom sig att protokollet kan redovisa: ”Morgan Larsson (VFP) yrkade bifall till motionen med instämmande av Marika Isetorp (MP), Lutz Rininsland (V), Åsa-Katarina Liewendahl (VFP), Adam Frändelid (V), Kurt Karlsson (SD), Stefan Kärvling (V), Per Sjödahl (MP), Cecilia Skenhall (SD), Annalena Levin (C), Lars-Göran Ljunggren (S), Joakim Sjöling (S), Lena Eckerbom Wendel (M), Johan Ekström (FP), Gunnar Lidell (M) och Marie-Louise Bäckman (KD).” 

På Vänsterpartiets hemsida informerade vi om ”medborgarförslag” och vad vi såg var kvar att göra efter fullmäktiges beslut: ”Nästa steg – rätta till våra arbetsordningar” – ”När medborgarförslag skrevs in i kommunallagen” och ”Medborgarförslag – del 3”. 

Allt det där hände för mer än ett halvt år sedan.

När tas nästa steg? Och vem ska man ställa frågan till? Anders Forsström, M, ordförande i kommunfullmäktige eller Gunnar Lidell, M, ordförande i kommunstyrelsen? Någon som känner ett ansvar att kommunfullmäktiges beslut verkställs? 

Beslutet var ju att medborgarna i Vänersborg ska kunna lämna in medborgarförslag! Vakna! Gör något!

Fortsatt vänteläge

Dagens kommunstyrelse skulle kunna ha varit vägvisande men så blev det inte. Idag skulle det ha blivit klart vilka budgetförslag kommunfullmäktige har att rösta om den 12 juni.

Vänsterpartiet lade igår ut sitt budgetförslag på hemsidan. På morgonen idag fanns i lokaltidningen TTELA en beskrivning av förslaget som S och C står bakom. Företrädare för partierna intervjuades också.

Vid sammanträdets början lämnades Miljöpartiets förslag ut. Senare under förmiddagen kom förslaget från S och C. Sist på förmiddagen kom ett nytt förslag från de tre borgerliga partierna M, FP och KD. Det syntes tydligt att morgontidningen hade satt sina spår. Kommunledningen ändrade sig och anpassade sitt budgetförslag på flera punkter.

På eftermiddagen blev det en odramatisk omröstning. När kommunledningens ursprungsförslag röstades bort, så var det bara fyra kvar. MP-yrkandet och V-yrkandet stod kvar men förlorade så klart. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och den rätta raden lyder: 6 – 5 – 4. Sex röster från M, FP och KD bakom förslaget som vann, fem bakom förslaget som förlorade (S och C) och fyra som avstod i slutomröstningen (V 2 och MP 2). Alltså, endast 6 av 15 står bakom förslaget som går till kommunfullmäktige. Vad händer nu? Den som visste …

Marie Dahlin, kommunalrådet från S citeras i tidningen: ”Det viktiga är inte att vinna.”

Från Vänsterpartiet kommenterar vi med eftertryck: Vi vill att våra förslag vinner! Vi lägger våra förslag när vi anser att vi har bra förslag. Våra förslag ska vara goda förslag för Vänersborg och kanske extra viktiga för några grupper som vi särskilt vill värna om. Vi tycker att det bästa förslaget skall vinna, vi vill att andra förstår att vi har bra förslag.

Marie Dahlin säger också ”Men vi har ännu inte talat med de andra partierna …” Det stämmer. Synd att det är så. Nu återstår två veckor att göra det. Fast så borde det inte vara, kommunens budgetbeslut borde växa fram, långsamt och med omtanke, goda idéer prövas och de bästa förslagen samlas. Det är synd att det nu sker i sista stund. Och då är det ju inte så värst bra att det inleds med orden: ”Vi är inte beredda att ändra vårt förslag.”

På torsdag hoppas vi kunna komplettera informationen med länkar till de olika förslagen. 

Vänsterpartiets yrkande Mål- och resursplan 2014

Kommunfullmäktige beslutar om Budget 2014 på sitt sammanträde 12 juni. Kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige vid sitt möte tisdag 28 maj. Här Vänsterpartiets yrkande:

Yrkande

Kommunstyrelsen                2013-05-28                             

Ärende 8                                     Beslut om Mål- och resursplan 2014-2016  (Dnr KS 2013/11)

 Bakgrund

Beslutsprocessen som reglerar den kommunala verksamheten kan se ut på många olika sätt. Någon gång kan ett beslut tas av en liten grupp politiker efter mycket kort behandling, i ett annat ärende kan det bli så att alla är med i en lång process som berör samtliga förvaltningar och samtliga nämnder.

Under fem månader, från februari till juni, bollas frågor och preliminära ställningstaganden mellan budgetberedningen, kommunstyrelsen, förvaltningarna och nämnderna för att slutligen avgöras av ledamöterna i kommunfullmäktige.

Politiker från alla grupperingar, från partierna som utgör basen för kommunledningen och från partierna som är i opposition, för fram önskemål och yrkanden som uttrycker politiska prioriteringar. Inte alla partier yttrar sig på alla punkter i alla frågor. Men att ett helt parti med ett avgörande antal mandat i den beslutande fullmäktigeförsamlingen bestämmer sig för att vara helt tyst under hela budgetprocessen har nog aldrig hänt och händer förhoppningsvis aldrig igen.

Detta måste sägas för att förstå att årets budgetöverläggningar vid de avgörande mötena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan te sig annorlunda och inte följer parlamentariska regler som brukar vara mera normala.

Vänsterpartiet har i de flesta nämnder framfört antingen egna yrkanden eller yrkat på avslag av andra förslag, men i det stora hela står Vänsterpartiet som alltid bakom de flesta beslut som kommer att utgöra Mål- och resursplanen för nästkommande år i Vänersborg.

Vänsterpartiets yrkanden

Från Barn- och ungdomsnämnden kommer ett yrkande med följande lydelse:

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten.

Det har hävdats att beslutsförslaget innebär ett yrkande om endast 12 miljoner eftersom kommunledningens förslag till ramsättning hade inneburit ett besparingskrav på 8 miljoner. Denna tolkning tillbakavisar Vänsterpartiet med följande delyrkande:

Enligt beslut 15 april: +20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013)

  • Förskola: 7 Mkr – ett barn mindre per grupp
  • Väne Ryr (enligt fullmäktigebeslut): 4,8 Mkr
  • Ändrade skolskjutsregler (enligt nämndbeslut): 1,2 Mkr
  • Ungdomsverksamhet: 2 Mkr (ex öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och Sommarscen på Sanden)
  • Grundskolan: 3 Mkr (personal+undervisningsmaterial)
  • En summa går automatiskt till fristående förskolor och skolor: 2Mkr?

 

Från kulturnämnden kommer ett enhälligt yrkande:

Kommunfullmäktige befriar kulturnämnden från sparkravet om 471 Tkr.

Vänsterpartiet yrkar nu i enlighet med nämndens yrkande.

 

I samhällsbyggnadsnämnden konstaterar Vänsterpartiet att nämndens presidium och hela nämnden avstår från att fullfölja tankarna som den egna förvaltningen har framfört i budgetarbetet.

Vänsterpartiet stannar vid två yrkanden som gäller investeringar: Vårt första yrkande är att 4 miljoner kronor som föreslås för Ursand skall fördelas lika för investeringar på de fyra stora badstränderna i vår kommun, nämligen Gaddesanna, Nordkroken, Sikhall och Ursand. Vårt andra yrkande är att investeringsanslaget för Huvudnäs-Aulan flyttas från 2015 till 2014.

 

Socialförvaltningen och dess presidium informerade budgetberedningen i februari att nämnden borde får ett ökat anslag med 22 miljoner, varav 10 miljoner utgjorde kända underskott och underbudgetering på enskilda anslag och 12 miljoner tillkommande finansieringsbehov inför 2014 som motiveras av demografiska förändringar och förändrad lagstiftning. Istället innebar kommunstyrelsens ramsättningsbeslut att nämnden skulle behöva spara in ytterligare 13 miljoner.

Socialnämnden tog ställning till förvaltningens förslag som dels avsåg förändringar för taxor och avgifter i syfte att öka intäkter och dels förslag av verksamhetsförändringar i syfte att nedbringa utgifterna. I nämndens handlingar finns utförliga konsekvensbeskrivningar som redovisar följderna för enskilda beslutsförslag. Av nämndens protokoll framgår vilka beslut som fattades och vilka politiker som står bakom enskilda punkter.

Vänsterpartiet yrkar idag följande:

Vi yrkar avslag på fyra föreslagna avgiftshöjningar:

Trygghetslarm                                                            0,35

Hemsjukvård                                                               0,2

Färdtjänst                                                                      0,5

Kostavgift                                                                       0,4                = 1,45 miljoner

Vi avvisar förslag till verksamhetsförändringar enligt följande:

Kastanjevägens psykiatriboende                             1,3

Korttids LSS                                                                    2,5

Vi vill yrka att följande verksamhetsbehov tillgodoses:

Torpavägen Träffpunkt  (tillkommande)            1,0

Jobbfrämjande åtgärder för ungdomar                3

Ombyggt akutboende                                                 0,15

LSS Tagelgatan                                                             0,3

HVB / familjehem                                                       3,5

Vi kan erkänna att vi fortfarande är tveksamma att tillstyrka att äldreboende Gläntan läggs i malpåse men har just nu inget eget yrkande:                                            8,1

 

När det gäller finansiering av förslag som eventuellt vinner gehör hos en majoritet i kommunfullmäktige så vill vi på nytt hänvisa till den speciella situationen vi befinner oss i med den fortsatta tystnaden hos den socialdemokratiska gruppen.

Vi välkomnar möjligheten som den nya lagstiftningen kring Resultatutjämningsreserven RUR erbjuder. Vi är väl medvetna om innebörden och syftet med föreskrifterna.

Därför är det med viss tveksamhet vi föreslår att våra förslag finansieras genom att vi använder oss av medel som ligger i resultatutjämningsreserven. Vi har dock kommit fram till följande slutsatser:

Kommunens verksamhet finansieras huvudsakligen genom skatteintäkter och statliga bidrag.

Skatteintäkter ökar om skattesatsen höjs. Men skatteintäkter ökar också om fler invånare förvärvsarbetar och lämnar sitt bidrag till kommunalskatten. Lågkonjunkturer med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet är ett gissel. RUR-lagstiftningen avser att möjliggöra att överbrygga svackor i konjunkturutvecklingen. Att försvara kommunens verksamhet i ”svåra tider” bidrar till att öka förutsättningar för kommunen att lida mindre skada och att återhämta sig snabbare.

Med andra ord, förslag som vinner gehör finansieras ur resultatutjämningsreserven.

James Bucci                                           Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                       Vänsterpartiet                                       2013-05-28

Vänersborg trampar på stället

Vänersborg tillhör den lilla gruppen svenska kommuner som redan i juni vill klubba budgeten för nästkommande år. De flesta kommuner befäster sin planering med ett klubbslag i fullmäktige i oktober/november. Därför är det bråttom i Vänersborg redan nu – men i själva verket verkar vi stå stilla i en återvändsgränd. Det är Socialdemokraterna i Vänersborg som tar på sig ett ansvar som de har svårt att leva upp till.

Den 6 mars beslutade kommunstyrelsen om ”ramsättningen”. Här bestämdes vad nämnderna får räkna med 2014. Det var utgångspunkten när nämnderna skrev ner vad som behövs för att genomföra verksamheten enligt plan. När tilldelade resurser inte räcker till måste planeringen göras om och anpassas.

Den 6 mars bestämde sex av femton ledamöter vad som skulle gälla – märkbara nedskärningar rakt över. Två ledamöter argumenterade mot. Hela sju ledamöter sade ingenting. Fyra socialdemokrater, centerpartisten och de två ledamöterna från Miljöpartiet.

Nu är vi framme vid nästa vända. I samhällsbyggnadsnämnden verkar alla partier med undantag för Vänsterpartiet acceptera att förutsättningar för ett godtagbart arbete kommer att saknas 2014. I kulturnämnden sade samtliga ledamöter att man inte accepterar föreslagna försämringar i verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden sammanträder på måndag. Kan det tänkas att socialdemokraterna återigen förblir tysta, avstår från att lämna besked och därmed bidrar till att nämnden själv anmäler till kommunledningen att man är villig att avbryta den satsningen på skolan som gjordes för ett år sedan? Även socialnämnden hanterar sin planering på ett sammanträde på måndag. Det är bl a mycket kännbara avgiftshöjningar för vårdtagare som föreslås, det är tydliga förändringar och försämringar som blir konsekvensen av minskande anslag. Det blir så – om socialdemokratiska ledamöter fortsätter att sitta tysta.

Om det skulle finnas en tydlig majoritet i politiken i Vänersborg, om det skulle finnas en kommunledning som har makt och mandat att peka med hela handen i vetskap om att det blir som man säger, ja då kunde man förstå en opposition som väljer att låta det hela rulla på. Men M+FP+KD har ingen makt, varken i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. 6 av 15, 20 av 51 – det är inget mandat. Vänersborg är i behov av politiker som säger vad de vill. Det är nu våra förvaltningar behöver veta vad som gäller. Det är inte rimligt att först göra en stor administrativ insats för att rikta in sig på stora nedskärningar – för att kanske, kanske om två månader höra att det inte behövdes alls eftersom juni-beslutet får ett helt annat innehåll.

I samhällsbyggnadsnämnden fick Vänsterpartiet inte gehör. I kulturnämnden blev det en enig nämnd som gjorde som vi önskade – vi behövde inte ens yrka. I barn- och ungdomsnämnden och i socialnämnden ser det dagen innan sammanträdena så ut att Vänsterpartiet ensamt vill gå emot nedskärningar i verksamheten. Om inte, tja om inte …

Vilka diskussioner förs egentligen?

Kommunfullmäktiges möte i mars ställdes in – brist på ärenden. Står politiken still i Vänersborg?  Ingalunda! Här kort information om det som sker just nu:

Kommunfullmäktige skall den 12 juni 2013 ta beslut om hur pengarna skall användas under budgetåret 2014. Kommunens intäkter genom kommunalskatt och statliga bidrag tycks aldrig räcka till för att betala verksamhetens kostnader.

Kommunfullmäktige tar övergripande beslut, våra nämnder och styrelser bestämmer över ”vad” som ska göras på vilket område, våra förvaltningar arbetar med ”hur” det ska göras.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om ”anvisningar”. Här pekar kommunledningen på ”ramarna” som nämnderna har till sitt förfogande. Under sex hektiska veckor framöver skall alla förvaltningar begrunda vad som behöver göras. Räcker pengarna? Om inte, vilka besparingsförslag skall läggas, hur kan verksamheten begränsas eller omorganiseras? När förvaltningarnas förslag går till ett beslut i nämnderna i mitten av april, skall det finnas en konsekvensbeskrivning: ”Gör vi så, då för det med sig att …”

Vilket beslut fattade kommunstyrelsen? Det framgår av flera dokument:

En översiktlig bild finns i PowerPoint-presentationen.

Kommunstyrelsens protokoll: sida 22-24.

Bilagor till protokollet: ”efter” sista sidan (sida 50) kommer först förslaget som fanns på bordet, sedan ändringsförslaget från Gunnar Lidell (M) och därefter hela förslaget som ”vann”. Bakom förslaget som klubbades står sex ledamöter från M, FP och KD. Vänsterpartiet ledamöter reserverade sig skriftligt, finns också i slutet av hela protokollet. Sex ledamöter från S, C och MP sade ingenting.

En vecka efter kommunstyrelsens möte har S och C en debattartikel i den lokala tidningen TTELA med rubriken ”Vilken strategi har de styrande i Vänersborg?”.

Vad kan hända nu? Det mest sannolika är att förvaltningarna kämpar med anvisningarna för att på något sätt tvinga sig in i en kostym som är alldeles för trång. När nämnderna sedan lämnar sina konsekvensbeskrivningar, samlas ”oppositionen” på liknande sätt som i juni 2012. Då faller Gunnar Lidells förslag. När S, C och MP bestämda sig att för ”hålla tyst ” den 6 mars i kommunstyrelsen, så bäddade man för att förvaltningar och nämnder under de kommande sex veckorna sysselsätts med felaktiga underlag. Klartext vid rätt tidpunkt skulle fört med sig bättre användning av arbetstiden och kunde ha besparat personalen inom skolan och omsorgen onödig oro och ängslan.

Åter till Kindblomsvägen

Kommunstyrelsen har två uppgifter: i en del ärenden är kommunstyrelsens uppgift att bereda beslutsförsalagen till kommunfullmäktige men för de flesta ärenden ankommer det på kommunstyrelsen att fatta beslut direkt.

Första ärendet på listan nu på onsdag är ett ärende där kommunstyrelsen skall lägga fram ett beslutsförslag till kommunfullmäktige som har möte 20 mars. Ärendet är ”Återremitterad ärende Kindblomsvägen”.

Det var i september 2011 som kommunfullmäktige beslutade [sid 6-10]:

”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Motivering till återremissen är att de handlingar i ärendet som kommit in till kommunen under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till och med kommunfullmäktiges möte idag 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta samt att en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”

Mer än ett år senare, den 1 november 2012 var kommunhusets sessionssal väl besökt när de boende kring Kindblomsvägen fick tillfälle att träffa personal från byggnadsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. Politiker från de flesta partierna hade också kommit, även alla tre kommunalråd fanns på plats. Dialogen uteblev dock, det handlade mer om en diskussion, om frågor och svar, präglat av en påtaglig nervositet hos flera av byggförvaltningens representanter. Kvällen blev lång. Under punkten ”övrigt” fick Kindblomsgruppen ordet. Det var en diger presentation, strukturerad, detaljerad, och försedd med noggrann dokumentation. Under kvällen fördes anteckningar av personal från förvaltningarna.

När nu ärendet kommer tillbaka till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige har följande hänt:

Den tilltänkte exploatören är inte längre aktuell. Modulbyggen Normstahl AB i Ljungby meddelade den 15 oktober 2012: ”Vi har diskuterat hel del om exploaterings området Blåsut och vi har tyvärr bestämt oss för att avstå. Stor grund till detta är tiden, problematiken i området och att marknaden har ändrat sig stort sedan vi gått in i detta projekt. Skickar med det utkast som vi hade arbetat fram som Ni kan använda om Ni vill.

När kommunstyrelsens arbetsutskott formulerade sitt beslutsförslag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fanns fortfarande dokumentationen från den 1 november med, såväl minnesanteckningarna som gruppens presentation [Obs: en stor fil som kräver tid att ladda ner]. Nu noteras istället:

”Ärendets ursprungsfråga är inte längre aktuell varför Fastighetsenhetens skrivelse 2012-11-19 bifogas medan utredning angående förekomst av salamander samt medborgardialog finns i akten men bifogas inte.”

Man kan ju undra hur många av fullmäktiges ledamöter som stod bakom beslutet att återremittera ärendet i september med tillägget” … samt att en medborgardialog genomförs med de boende i området, innan beslut fattas”, hur många som nöjer sig med konstaterandet att medborgardialogen har ägt rum, hur många som låter bli att vilja veta hur medborgardialogen avlöpte och vad som framkommit.

Från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-28 framgår av protokollet vilka 42 som röstade för återremiss. Där finns även en reservation som ger uttryck för de nio ledamöternas åsikt varför ärendet kunde avgöras ”här och nu”.

För övrigt kan man notera att ”medborgardialog i planärenden” är ett aktuellt ämne i många kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting SKL har tagit fram ett faktablad i ämnet och genomför utbildningar.

I ärendet som nu återkommer till ett avgörande finns en markant förändring från fastighetsutskottets yttrande via samhällsbyggnadsnämndens formuleringar till det beslutsförslag som nu föreligger. Först ”allt klart, området kan exploateras” och nu:

”Kommunfullmäktige noterar, med hänvisning till sitt beslut 2011-09-28, § 116, den av fastighetsenheten upprättade skrivelsen daterad 2012-11-19. Kommunfullmäktige noterar också att av de handlingar som skulle ges möjlighet till beredning, har resulterat i utredning om vattensalamanders förekomst i aktuellt område. Kommunfullmäktige noterar vidare att en medborgardialog genomförts.

Kommunfullmäktige beslutar att ett godkännande av markanvisningsavtal gällande exploatering på Fiolen 3 samt på del av Blåsut 2:2 inte är aktuell på grund av att den i ansökan aktuelle exploatören för området tagit tillbaka sin ansökan. Ärendet avskrivs därmed från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige noterar slutligen att när området åter kommer att vara föremål för exploatering, ska fråga om godkännande av markanvisningsavtal åter bli föremål för Kommunfullmäktiges bedömning.”

Nu får vi avvakta kommunstyrelsen. Det är lätt att förstå de boende kring grönområdet, som upplever en blandning av lättnad ”det byggs inte nu” och frustration ”vi hålls åter i ovisshet att det kan ske senare”.

Vänsterpartiet beklagar att inte kommunfullmäktige biföll motionen om att ändra detaljplanen.  Den lilla gröna kullen kunde vid det här laget varit på pappret vad den är i verkligheten: ett litet grönt området med buskar och träd som ligger mellan Rostvägen och Katrinedalsvägen, som är den förlängda bakgården till ett tjugofemtal villor och en härlig grön plätt – området är som en modell av det som euforiskt beskrivs i Grönplanen, i Vänersborgs kommuns Grönplan

Finns planering?

Vänsterpartiet hålls utanför! Efter valet i september 2010 bestämde sig socialdemokraterna i Vänersborg att bli eniga med de borgerliga partierna på en väsentlig punkt: Vänsterpartiet skulle hållas utanför alla presidier och vägras tillträde till sammanträdesrum där den politiska färdriktningen planeras.

Vi befinner oss utanför finrummet, det påminns vi om gång efter annan. Vi saknar insyn och vet inte hur kommunledningen tar sitt ansvar för en bra planering som omfattas av en helhetssyn.

Här några pusselbitar som borde läggas ihop för att det ska bli en vettig helhet:

I höstas frågade Vänsterpartiet kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M): ”Förbereds ett beslut om riktlinjer för bostadsförsörjning?Svaret återgavs på kommunens hemsida: ”Svar: Nej, inte just nu.”

Sedan dess seglade ett antal frågor upp som inger oro för kommunens möjlighet att utvecklas:

Hotet om framtida överssvämningar går inte att ignorera, ett flertal områden som är tänkta för framtida bebyggelse kan mycket väl bli stoppade av kommande restriktioner. Sedan åtskilliga månader väntar vi i kommunstyrelsen på en redovisning av analysen av riskerna.

Är det inte vattnet så är det luften! Vänersborgs kommun strider med Flygplatsbolaget om utbredningen av ”bullermattor” som hindrar byggnadsplaner på Onsjö, Korseberg, Skaven och Öxnered. Förresten, kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) är ledamot i Flygplatsbolagets styrelse, kommunstyrelsens förste vice-ordförande Marie Dahlin (S) är Lidells ersättare i styrelsen för flygplatsen. En intressant intressekonflikt!

SCB har redovisat att befolkningen i Vänersborgs kommun har vuxit med 6 personer under 2012. Utvecklingen har i princip stått still i många år. Samtidigt visar kommunen i ett förberedande beslut inför budget 2014 en prognos med innebörden att tillväxten i befolkningsantalet är kring plus 150 år efter år under den kommande tio-års-perioden.

Boverket har kommit med en rapport som sannolikt snart blir en proposition som regeringen lägger fram till riksdagen för ett beslut om en ny lag. Här betonas vikten av kommunens planering och att kommunens arbete med ett boendeprogram minst en gång i varje mandatperiod måste underställas kommunfullmäktige för prövning och beslut.

Finns det någon som håller ihop alla trådar? Det finns en grupp, som dock inte äger beslutanderätt, en grupp där strategiska tankar utbyts och där färdriktningen anges. Det är kommunens ”Styrgrupp för planfrågor”. Där sitter ”presidierna” från kommunstyrelsen och nämnderna där man ”planerar”. Flera politiker från M och FP, någon enstaka från C, och så ”oppositionen” från S. Självfallet även kommundirektören och förvaltningscheferna. Kommunstyrelsens ordförande brukar i kommunstyrelsen berätta vilken dag han varit med om ett möte med ”styrgruppen”. Och om någon ställer en fråga vad som har diskuterats så brukar han även besvara en sådan fråga.

Som vänsterpartist kan man lite gripas av onda tankar när det tycks som om trådarna inte vill bilda ett mönster, när allt verkar hänga i luften. Vet man inte så får man gissa!

Vi gissar just nu att paniken börjar sprida sig högre upp. Hur annars kan man tolka att man rakt upp och ner ur byrålådan tar fram ”planprogrammet Dalbobergen och Katrinedal norra”?

Motiveringen till varför ”just nu” anges med: ”Under senare år har kommit in förfrågningar från flera exploatörer om områdena fortfarande är aktuella för exploatering.

Vänsterpartiet vill gärna diskutera förslaget att damma av det nämnda planprogrammet. Men vi anser att kommunledningen är skyldig att inte behandla frågan avskild från en helhetsbild.

Gunnar Lidell och Marie Dahlin, när ska vi få veta något om era tankar för ett boendeprogram för Vänersborgs kommun?

Något att bita i

I mitten av veckan sammanträder kommunstyrelsen. Nuförtiden är det högst ett sammanträde per månad, men i gengäld är föredragningslistan diger och underlag för inläsning i tuffaste laget.

Störst uppmärksamhet riktar Vänsterpartiets ledamöter mot fyra ärenden:

3. Det återremitterade ärendet med exploateringen av grönområdet vid Kindblomsvägen återkommer nu till kommunfullmäktige – den frågan återkommer vi till.

7. Beslut om anvisningar budget 2014 – den frågan ägnade vi en hel afton i förra veckan, men även här återkommer vi senare.

18. Flygplatsbolagets ansökan – en fråga av mycket stor betydelse för Vänersborg och absolut värd en egen betraktelse senare

Idag några tankar kring ärende 5. Socialnämndens ansökan om att kunna tillgodoräkna sig ett statligt bidrag.

Socialnämnden behandlade i december frågan om ”Ansökan om utökad budgetram med riktat statsbidrag för stärkt stöd och skydd för barn och unga”. Väl medveten om att liknande framställningar ”om pengar” till punkt och prick måste vara fulländade för att ”gå hem” hos kommunledningen, skickades ärendet tillbaka till förvaltningen för finputsning. I januari ställde sig samtliga 13 ledamöter från samtliga partier bakom denna ansökan.

När kommunstyrelsen på onsdag skall formulera ett beslutsförslag för kommunfullmäktige 20 mars, är utgångspunkten ett ”nej” från kommunstyrelsens arbetsutskott som i sin tur stödjer sig på ett ”nej” från kommunens ekonomistab.

Bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare finns nio politiker som också är med i socialnämnden. ”Att sitta på två stolar” är en gängse företeelse i kommunalpolitiken. Att komma fram till två olika slutsatser beroende på vilken stol man sitter på brukar ha en och samma förklaring, igen och igen. I facknämnden representerar man denna speciella nämnds intressen, i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige gäller det att ta ställning utifrån ett helhetsperspektiv.

Vänsterpartiets lokalförening har talat om denna problematik – och vi har kommit fram till att denna förklaring endast i något undantagsfall kan komma till användning, till exempel om det har framkommit viktig och ny information i ärendet mellan den första behandlingen i nämnden och den senare behandlingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Men tumregeln är att våra ledamöter skall ha ”läst på” innan det första ställningstagandet.

Vi har läst på i det aktuella ärendet. Utgångspunkten är en proposition från regeringen 2012/13:10 ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”. Den propositionen landade i riksdagens socialutskott som tog ställning i sitt betänkande 2012/13:SoU4 med samma titel som propositionen. Riksdagens kammare följde utskottets beslutsförslag. Parallellt hanterade regeringen och riksdagen frågan om statens budget för 2013. Det gällde dels utgiftsområdet 9 ”Hälsovård, sjukvård och social omsorg” i budgetpropositionen 2012/13:1, dels riksdagens socialutskottets betänkande 2012/13:1.

Och för att ytterligare underlätta ”att hitta rätt” kommer här de avgörande citaten: Regeringen anser att förslaget som innebär att en särskilt utsedd socialsekreterare ska besöka barn eller unga som placerats i ett annat enskilt hem än det egna är en ambitionshöjning i förhållande till i dag. Regeringens förslag skiljer sig dock från utredningens förslag eftersom det inte anger ett minsta antal besök per år. Detta eftersom det av gällande regler redan följer att nämnden ska följa vården genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas samt ha enskilda samtal med barnet eller den unge. Däremot finns inga krav på att utse en särskilt namngiven socialsekreterare för varje barn och ungdom som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge. Kostnaderna för detta är förhållandevis låga i förhållande till de som utredningen beräknat. Uppgiften om en särskild utsedd socialsekreterare kräver i sig inte fler socialsekreterare än vad som behövs i dag för att följa vården. Däremot kräver uppgiften uppföljning, struktur och systematik, dvs. uppgifter av administrativ karaktär. Med utgångspunkt från övriga kostnadsberäkningar av liknande art anser regeringen att förslaget ska finansieras. [Prop. 2012/13:10, sid 124]

Sammanfattning: Regeringen anser att kommunerna ska kompenseras med 65 000 000 kronor för nya åtaganden och ambitionshöjningar från och med den 1 januari 2013 och tills vidare. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att från den 1 januari 2013 föra över 65 000 000 kronor från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.” [Prop. 2012/13:10, sid 125]

Regeringens satsning för att bl.a. stärka skyddet för barn och ungdomar inom den sociala barn- och ungdoms-vården fortsätter. För 2013 innebär det att detta anslag ytterligare ökas med 60 miljoner kronor. Den 14 juni 2012 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss om stärkt stöd och skydd för barn och unga. Förslagen i lagrådsremissen innebär ett förtydligat ansvar för kommunerna och därmed bör det generella stödet till kommunsektorn i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen höjas.” [Prop. 2012/13:1, sid 267]

Vi kan återkomma efter kommunstyrelsens möte på onsdag och berätta hur det gick. Varje politiker borde väl känna det som en utmaning att vara med om beslut som möts av förståelse från våra medborgare. 

Det gäller att komma i tid

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Vill man på plats följa debatten gäller det att komma i tid. Samma sak gäller för radiolyssnaren: Det kan vara över innan man har hunnit ratta in rätt frekvens.

En titt på dagordningen visar följande:

Alla är överens om förslaget till ny Energiplan för Vänersborg. Justeringen av personalkostnadstillägg är en icke-kontroversiell och ren formell fråga. När idrotts- och fritidsanläggningarna nu har överlämnats från barn- och ungdomsnämnden till samhällsbyggnadsnämndens ansvar, så måste också pengarna för investeringsbudgeten följa med. Det fjärde ärendet är inte heller kontroversiellt – sammanträdet i mars föreslås en vecka tidigare än det var planerat. Motionen om Earth Hour får ett positivt svar – det borde inte heller bli någon större debatt.

Sedan kommer ärendet ”Svar på motionen om Ordning och reda på Ursand”. Inte heller här blir det en längre debatt – och det hänger inte på Vänsterpartiet. Våra ledamöter vill gärna veta mer och ställa frågor. Men det blir nog inte mycket till svar på onsdag heller. Vad gäller då frågan?

Vänsterpartiet skrev motionen för ett år sedan, när Bert Karlssons stora satsning på Ursand var i allas mun. Mycket bifall och förväntan å ena sidan, största tvekan och återhållsamhet å andra sidan. Men egentligen var det bara dimridåer över Ursand, ingen visste riktigt vad som var på gång.

Nu i efterhand visar sig följande: Bert Karlsson säger att han har fått förståelse, välsignelse och diverse utfästelser för sina storslagna planer. Men det finns inget nedtecknat på något papper, det finns bara tre beslut på kommunens sida. Det första är att det ingicks ett avtal med Bert Karlsson som gäller hans övertagande av arrendet för Campingen. Det andra är kommunstyrelsens beslut att alla planer ska stanna vid just ”campingen”, något annat ska inte komma ifråga. Det tredje är att kommunen skäms över många år av uteblivet underhåll av anläggnigen. Nu satsas upp emot 3 miljoner kronor i första hand. En mindre del av summan kan leda till att Bert Karlsson får en viss höjning av arrendeavgiften.

Vår motion vill bringa klarhet i frågan vem som hade rätt att förhandla, vem som har sagt vad, vilka löften som gavs till Bert Karlsson och av vem. Läs vår reservation från kommunstyrelsen som följer med till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige kommer att besluta att motionen kan anses besvarad. Vänsterpartiets ledamöter förstår inte varför vår begäran om en utredning inte kan godtas.

Men egentligen är det något annat som är den spännande frågan: När hoppar Bert Karlsson av? Eller är det någon som på fullt allvar tror att Bert Karlsson var ute eller är ute efter den begränsade inkomsten som en campingplats kan ge?

Läs debattartikeln – en kopia skickade Bert Karlsson till kommunen. Själva debattartikeln återgavs dock aldrig i någon tidning. Vad säger Bert Karlsson där? Läs också ett mail som redan i början av maj hade kommit till kommunen.

Ändå lär det inte bli någon längre debatt på onsdag. Tydliga frågor – talande tystnad som svar.

Vi förväntar oss ingen lång afton.

Kategorier
Arkiv