Kommunfullmäktige

Budgetdebatten i fullmäktige berör

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 25 september. Första (fel: andra) och största ärendet är den förnyade debatten om ”Mål- och resursplanen 2014”. Sammanträdet börjar denna gång redan 16:30.

En del förändringar har skett jämfört med budgetbehandlingen i juni. Miljöpartiet och Välfärdspartiet gjorde helomvändningar på ett antal punkter. Båda partierna har denna gång inget eget förslag, båda partierna står helt bakom det gemensamma förslaget som kommer från M, FP och KD. Detta förslag är dock inte det förslag som Gunnar Lidell (M) förde fram i juni, varken hans första eller andra förslag. Under några hektiska timmar senast i kommunstyrelsen producerades tre eller fyra nya förslag, det nu gällande förslaget för dessa fem partier fick arbetsnamnet ”17:15”. 

Socialdemokraterna och Centern gör fortfarande gemensam sak i Vänersborg. Men Marie Dahlin (S) var mycket tydlig på en punkt: Förslaget idag är till punkt och pricka samma förslag som i juni.

Vänsterpartiet lägger fram sitt egna förslag. Självfallet tar vi upp vårt budgetförslag från i juni. Lika självklart var för oss att pröva om våra enskilda yrkanden ”håller”. Därför har vi kommit med tillägg i det nya förslaget och förtydligat motiveringen för några av förslagen. Ett exempel är texten som vi enades kring när vi motiverade varför vi INTE vill lägga äldreboendet Gläntan i malpåse. 

Med den informationen vi har erhållit efter sommarpausen kommer vi fram till att vi inte kan biträda förslaget att lägga Gläntan i malpåse. Vi avvisar därmed förvaltningens besparingsförslag som beräknades motsvara 8100 Tkr.” I debatten i fullmäktige redovisar vi bakgrunden till vårt ställningstagande. I övrigt ser vi med intresse att lokaltidningen TTELA också belyser just denna fråga.

Kort rapport från ett längre sammanträde

Kommunstyrelsen samlades 4 september till första mötet efter sommarpausen. Det är nog inte så bra att det var paus mellan maj och september. Några beslut i några ärenden kändes överflödiga, ”man” hade redan gått vidare ändå. Det var många ärenden, för många för att alla frågor fick den belysning de egentligen förtjänade. Och dagen blev lång, luften var slut – kommunstyrelsen ”satt” från 08:30 till 18:00.

Det började med en genomgång av läget för Kunskapsförbundet Väst. Nu borde alla veta vilka viktiga avgöranden som måste komma inom kort och vilka möjligheter som står till buds. Alla partier borde nu göra sin ”läxa” och förbereda sig, informationen var fullödig. Alla partier? SD är ju inte med i kommunstyrelsen och Folkpartiets ledamot och dess två ersättare hade anmält förhinder.

På dagordningen fanns det stora ärendet ”Mål- och resursplan 2014-2016.” Tre förslag går vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 25 september. Huvudförslaget samlar fem partier bakom sig, Miljöpartiet och Välfärdspartiet har förhandlat sig fram till ett gemensamt förslag med M, FP  och KD. För stunden är den intressanta frågan hur MP och VFP har resonerat innan man tog steget. Men långfristigt är det viktigare att visa hur det borgerliga förslaget försämrar förutsättningarna för kommunen att erbjuda bättre välfärdsservice. Det ser så ut att några verksamheter kan behålla god servicenivå medan andra får lov att anpassa sig till nedskärningarna i resurstilldelningen. Budgetbeslutet gäller alltså 2014, året där utvärderingen av den gångna valperioden går hand i hand med nya löften att efter valet i september 2014 skall allt bli så mycket bättre.

Kommunens näringslivsprogram ska sjösättas, det känns befriande att det äntligen kommer fram ett genomarbetat och riktningsvisande dokument. Efter antagandet i kommunfullmäktige gäller det sedan att vara med och att gå från ord till handling.

Det ska utredas hur det måsta ordnas för att det ska kunna bli öppna nämndssammanträden även i Vänersborg. Det blir så – fast det kommer att ta en tid till.

Det finns redan ett beslut att medborarförslag kan skrivas. Nu finns snart även riktlinjer hur det ska gå till. Den här frågan visar att idogt arbete leder till framgång, det gäller även för politiken.

Det finns en motion om bättre ridvägar. Den motionen får svaret ”allt under kontroll”. Men så är det inte alls och diskussionen i kommunfullmäktige lär visa att det finns skilda uppfattningar.

Det verkar finnas skilda uppfattningar om Vänersborgs sätt att förbereda Earth Hour 2014. Vänersborg ska delta, inget annat är sagt. Men vad som ska vara nedsläckt eller inte under den symboliska timmen råder uppenbarligen olika uppfattningar om.

Hela kommunstyrelsen står bakom förslaget om mottagande av ensamkommande barn. Men som sagt, i kommunstyrelsen finns inte alla partier. Därför känns det bra att frågan går till kommunfullmäktige där alla kan visa sina kort.

Kommunstyrelsen fick också information om hur arbetet med projekt Wargön fortskrider.

Det officiella protokollet från sammanträdet blir väl klart tidigast på fredag.

Bifall till Vänsterpartiets motion – men sedan?

Mycket viktiga ärenden väntar i kommunstyrelsen på onsdag. Men dagens reflektion gäller något som inte står högst uppe på prioriteringslistan. Bland 37 ärenden finns två motioner från Vänsterpartiet där kommunstyrelsen skall ta fram ett förslag till beslut för kommunfullmäktige.  Ärende 13 ”Motion öppna nämndssammanträden”.

”James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige skulle utreda om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer.”

”Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fråga om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.”

Det ser så ut att det kan bli ett enhälligt beslut. Samtliga nämnder har utan några som helst anmärkningar yrkat bifall till beslutsförslaget.

Men det finns två invändningar. Det blir inga öppna nämndssammanträden bara för att kommunfullmäktige gör det möjligt. Det är nämnderna som bestämmer själva, varje nämnd för sig, om möjligheten ska bli verklighet. Och korridorsnacket antyder att det är två skilda saker.

I nämndernas presidier återfinns inte en endaste representant för Vänsterpartiet. Det är nämndernas ordförande som bestämmer vilka ärenden som skall föras upp på nämndernas dagordning.

Efter att kommunfullmäktige har fattat sitt beslut den 25 september så händer därför troligen ust ingenting på ett bra tag framöver. Vänsterpartiet är med i varje nämnd med en eller två ledamöter. Så frågan kommer att ställas igen och igen till ordförandena i nämnderna: ”När ska vi fatta ett beslut?” När frågan väl kommer upp brukar man begära votering för att protokollet skall redovisa vem som har tagit ställning ”för” eller ”emot”.

Allting tar sin tid, men det lönar sig att visa uthållighet och att inte ge upp när det görs krångligt.

Men nu finns ytterligare en öppen fråga. I motionen hänvisade Vänsterpartiet till Kommunallagens 6 kap § 19a och citerade hela texten. Där talas om två möjliga avvikelser från principen att sammanträden i första hand är slutna möten. I motionen anmärkte vi att den andra punkten inte var aktuell för Vänersborg. Rätt, för motionen skrevs i april 2012. Sedan dess har Vänersborg beslutat sig för att införa ”medborgarförslag”.

Då blir det intressant hur diskussionen går på onsdag i kommunstyrelsen och i slutet på månaden i kommunfullmäktige.  Ska beslutet begränsar sig till det motionen såg som en möjlighet i april 2012? Eller ska beslutet fattas i enlighet med lydelsen av hela texten i KL kap 6 § 19a? Det av förvaltningscheferna undertecknade utlåtandet gör att vi tror på ett ”ja” på den andra frågan. Vi får väl se hur flexibla kommunstyrelsens övriga ledamöter är och om Vänsterpartiets argumentation på onsdag får medhåll.

Hur kunde det bli så här? Och hur kommer vi vidare?

I april beslutade en majoritet i barn- och ungdomsnämnden följande:

”Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten.”

Bakom beslutet stod Centerpartiet, Miljöpartiet, Välfärdspartiet och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna avslog ovanstående och ville istället bifalla ett förslag om ytterligare nedskärningar för nämndens verksamhet.

Socialdemokraterna i nämnden anmälde ingen uppfattning och deltog inte i omröstningen.

Detta beslut i BUN var det utmärkande för skiljelinjen i hela budgetprocessen som i maj gick vidare till kommunstyrelsen och i juni till kommunfullmäktige.

Nu var Socialdemokraterna med på banan med ett eget förslag. Ett förslag som inte innehöll samma erkännande för storleken av behovet hos BUN, men ändå syntes även här en helt annan insikt än den som Gunnar Lidells grupp stod för.

För Vänsterpartiets del gäller att när vi inte får gehör för det bästa förslaget så kan vi acceptera att behöva rösta för det nästbästa förslaget. Vi hade velat samtala om våra olika förslag men Socialdemokraterna ville inte.

Här hände det avgörande: Miljöpartiet vände sig till Socialdemokraterna och ville ha ett samtal. Det avvisades av kommunalrådet Marie Dahlin.

Förvåningen blev mycket stor. Och det blev en reaktion. Det är så man måste förstå att det blev enklare för Gunnar Lidell att föra ett samtal med Miljöpartiet.

Här är resultatet:

Nu när budgetprocessen kommer igång igen i slutet på augusti så återkommer Gunnar Lidell med förslaget som i juni ledde till en återremiss. Handslaget med Miljöpartiet innehåller två eftergifter: Först ett erkännande om behovet av resurstillskott för BUN med 6,65 mkr, sedan återigen en skrivning kring ”Mariedal Östra”.

När det gäller resurstilldelningen till BUN ankommer det på Miljöpartiet att förklara hur de tänker när de nu kan gå med på ett förslag som är mindre än alla andra budgetförslag från oppositionen och som framförallt är 13½ mkr mindre än det egna förslaget.   

När det gäller ”Mariedal Östra” finns det ännu mer att förklara.

2010 beslutade kommunfullmäktige att i exploateringsbudgeten för projektet ”Mariedal Östra” avsätta 1 miljon för 2012 och 7 miljoner för 2013. Per Sjödahl från Miljöpartiet kom med ”ett ändringsyrkande innebärande att området Mariedal Östra skulle strykas ur exploateringsbudgeten”. Det fick han inte gehör för.

2011 röstade Miljöpartiet för Gunnar Lidells budgetförslag och det kom ett tillägg: Kommunfullmäktige beslutar, vad gäller exploateringsbudgeten att Mariedal Östra bostadsområde utgår under planperioden.

2012 kände sig Gunnar Lidell oförhindrad att åter föra in ”Mariedal Östra”. Men i kommunfullmäktige blev det ändring. ”Mariedal Östra utgår – frigjorda medel används till förstärkning (återställning) av anslaget till utbyggnad av GC-vägar med 2013: 2,0 Mkr, 2014: 4,0 Mkr.Trots detta erkännande för Miljöpartiets käpphäst förlorade Gunnar Lidell budgetomröstningen, Miljöpartiet med sina fyra mandat avstod nämligen i omröstningen om budgeten.

2013 är nu eftergiften så här: ”I exploateringsbudgeten flyttas Mariedal Östra 7,0 Mkr från år 2015 till år 2016.

Är det lika lätt att flytta våra bekymmer kring skolans bristande resurser från ”nu” till 2016?

Men vi vill inte skylla på Miljöpartiet, vi känner inte till vad som har fört deras ledamöter fram till deras ställningstagande.

Vi vill vända oss till Socialdemokraterna och ställa två frågor:

Inser ni nu att det inte var klokt att ”tiga i budgetprocessen” så länge och att lägga fram ett beslutsförslag i sista stund med beskedet att det var det som gällde och att några samtal inte behövdes?

Den andra frågan: När Socialdemokraterna i valet 2010 förlorade 9 av sina 21 mandat trodde vi i Vänsterpartiet och säkerligen andra med oss att ni skulle börja arbeta för återuppbyggnaden av förtroendet och att detta hade första prioritet. Var det fel tänkt av oss?

Så som läget är i Vänersborg med nio partier i fullmäktige och allt annat än klara majoritetsförhållanden måste man föra samtal. Det är en grundregel.

Senast i november …

Medborgarförslaget i Vänersborg? Nu blir det verklighet även i Vänersborg!

Den 30 juli efterlyste vi på vår hemsida hur kommunfullmäktiges beslut från november 2012 skulle hanteras. Nu dröjde det inte ens två veckor tills vi fick svar. Ett bra svar!

Om allt går rätt så tillstyrker kommunfullmäktige i slutet på september förslaget som nu finns i kommunens diarium. När fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft i slutet på oktober gäller att ”den person som är mantalsskriven i Vänersborgs kommun och som uppnått rösträttsåldern 18 år, har rätt att väcka talan i Kommunfullmäktige genom ett medborgarförslag”.

Om nu .. ack ja! Om nu en motion från Vänsterpartiet också hade behandlats och tillstyrkts skulle det finnas en möjlighet för allmänheten att själv klicka sig fram till handlingen i diariet och läsa hela förslaget. Men det dröjer lite till!

Den som väntar på något gott får vänta lite längre.

Återigen – MEDBORGARDIALOGEN. Vad händer egentligen i Vänersborg kring ”medborgardialogen”?

Det finns två spår: Välfärdspartiet hade skrivit en motion som var på väg att få ett blankt ”Nej, tack” när James Bucci, gruppledaren för Vänsterpartiet ingrep med ett eget förslag som ledde till en kompromiss. Medborgardialog skulle det vara ”på prov” vid ett tillfälle och sedan utvärderas. Provet ordnades i samband med Aqua Blå, utvärderingen återstår att göras. Det faller väl på demokratiberedningen att lämna en rapport.

Det andra spåret går tillbaka till 2008, mitt i den gångna mandatperioden, när föregångaren till dagens demokratiberedning föreslog att kommunen skulle besluta om riktlinjer för hur ”medborgardialogen” skulle ordnas i Vänersborg. Intresset hos kommunledningen var inte stort, ett första försök tillbakavisades för att det var för ”allmänt hållet”, ett andra för att det ansågs för detaljerat.

I januari 2013 beslutade kommunfullmäktige att nu skulle det hända något. Fast först skulle alla nämnder få möjlighet att yttra sig – se beslutet enligt protokollet. Sedan dess har ett svar noterats i kommunens diarium. Det kom från Överförmyndarnämnden som med all rätt konstaterade att denna nämnds verksamhet knappast kan bli föremål för en medborgardialog. Andra nämnder då? Deras remissyttranden kan inte dröja länge till. Den 14 oktober finns punkten ”medborgardialog” på ”presidiets” agenda, ”presidiet”, det är de tre kommunalråden Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S) och Johan Ekström (FP).

Dessa tre och många därtill fanns också på plats när det ordnades en informationsdag kring medborgardialogen här i Vänersborg, en förmiddag för förvaltningarnas chefer på högre och högsta nivå och en eftermiddag för kommunalpolitiker. SKL berättade vad som redan görs land och rike runt, från Kungsbacka informerades hur man hade ordnat samspelet mellan kommunen och kommunens invånare.  Underlag som presenterades och kommenterades 20 maj i kommunhuset finns på hemsidan för Demokratiberedningen, klicka på länkarna som finns under rubriken ”Dokument”. Mycket litteratur finns också i SKLs ”bokskåp” för medborgardialogen.

Så visst kan det bli bra också i Vänersborg – någon gång längre fram. Under tiden går det inte så bra som man vågade hoppas, ett aktuellt exempel är ärendet Kindblomsvägen och dialogen som förs ”från” samhällsbyggnadsförvaltningen ”till” de boende på Blåsut. En beskrivning kommer vid senare tillfälle.

Nu kan det väl inte dröja mycket längre, eller?

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ. När kommunfullmäktige har fattat ett beslut så återstår endast att beslutet verkställs. Men det är inte alltid så enkelt i Vänersborg.

Nu vill vi gärna veta när det händer något i en speciell fråga.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att bifalla en motion från Välfärdspartiet. Motionen gällde att införa ”medborgarförslag” i Vänersborg. 

Motionen vandrade en lång och besvärlig väg innan den bifölls av ett enigt fullmäktige. I kommunstyrelsen i oktober 2012 var det endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet som yrkade bifall, inte mindre än fem partier röstade för avslag: M, FP, KD, S och C.

Stefan Kärvling beskrev i sin blogg ”KF 14 nov: Att sitta på två stolar. Eller tre …” vad som hände den kvällen i fullmäktige när allt vände och hur det kom sig att protokollet kan redovisa: ”Morgan Larsson (VFP) yrkade bifall till motionen med instämmande av Marika Isetorp (MP), Lutz Rininsland (V), Åsa-Katarina Liewendahl (VFP), Adam Frändelid (V), Kurt Karlsson (SD), Stefan Kärvling (V), Per Sjödahl (MP), Cecilia Skenhall (SD), Annalena Levin (C), Lars-Göran Ljunggren (S), Joakim Sjöling (S), Lena Eckerbom Wendel (M), Johan Ekström (FP), Gunnar Lidell (M) och Marie-Louise Bäckman (KD).” 

På Vänsterpartiets hemsida informerade vi om ”medborgarförslag” och vad vi såg var kvar att göra efter fullmäktiges beslut: ”Nästa steg – rätta till våra arbetsordningar” – ”När medborgarförslag skrevs in i kommunallagen” och ”Medborgarförslag – del 3”. 

Allt det där hände för mer än ett halvt år sedan.

När tas nästa steg? Och vem ska man ställa frågan till? Anders Forsström, M, ordförande i kommunfullmäktige eller Gunnar Lidell, M, ordförande i kommunstyrelsen? Någon som känner ett ansvar att kommunfullmäktiges beslut verkställs? 

Beslutet var ju att medborgarna i Vänersborg ska kunna lämna in medborgarförslag! Vakna! Gör något!

Fortsatt vänteläge

Dagens kommunstyrelse skulle kunna ha varit vägvisande men så blev det inte. Idag skulle det ha blivit klart vilka budgetförslag kommunfullmäktige har att rösta om den 12 juni.

Vänsterpartiet lade igår ut sitt budgetförslag på hemsidan. På morgonen idag fanns i lokaltidningen TTELA en beskrivning av förslaget som S och C står bakom. Företrädare för partierna intervjuades också.

Vid sammanträdets början lämnades Miljöpartiets förslag ut. Senare under förmiddagen kom förslaget från S och C. Sist på förmiddagen kom ett nytt förslag från de tre borgerliga partierna M, FP och KD. Det syntes tydligt att morgontidningen hade satt sina spår. Kommunledningen ändrade sig och anpassade sitt budgetförslag på flera punkter.

På eftermiddagen blev det en odramatisk omröstning. När kommunledningens ursprungsförslag röstades bort, så var det bara fyra kvar. MP-yrkandet och V-yrkandet stod kvar men förlorade så klart. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och den rätta raden lyder: 6 – 5 – 4. Sex röster från M, FP och KD bakom förslaget som vann, fem bakom förslaget som förlorade (S och C) och fyra som avstod i slutomröstningen (V 2 och MP 2). Alltså, endast 6 av 15 står bakom förslaget som går till kommunfullmäktige. Vad händer nu? Den som visste …

Marie Dahlin, kommunalrådet från S citeras i tidningen: ”Det viktiga är inte att vinna.”

Från Vänsterpartiet kommenterar vi med eftertryck: Vi vill att våra förslag vinner! Vi lägger våra förslag när vi anser att vi har bra förslag. Våra förslag ska vara goda förslag för Vänersborg och kanske extra viktiga för några grupper som vi särskilt vill värna om. Vi tycker att det bästa förslaget skall vinna, vi vill att andra förstår att vi har bra förslag.

Marie Dahlin säger också ”Men vi har ännu inte talat med de andra partierna …” Det stämmer. Synd att det är så. Nu återstår två veckor att göra det. Fast så borde det inte vara, kommunens budgetbeslut borde växa fram, långsamt och med omtanke, goda idéer prövas och de bästa förslagen samlas. Det är synd att det nu sker i sista stund. Och då är det ju inte så värst bra att det inleds med orden: ”Vi är inte beredda att ändra vårt förslag.”

På torsdag hoppas vi kunna komplettera informationen med länkar till de olika förslagen. 

Vänsterpartiets yrkande Mål- och resursplan 2014

Kommunfullmäktige beslutar om Budget 2014 på sitt sammanträde 12 juni. Kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige vid sitt möte tisdag 28 maj. Här Vänsterpartiets yrkande:

Yrkande

Kommunstyrelsen                2013-05-28                             

Ärende 8                                     Beslut om Mål- och resursplan 2014-2016  (Dnr KS 2013/11)

 Bakgrund

Beslutsprocessen som reglerar den kommunala verksamheten kan se ut på många olika sätt. Någon gång kan ett beslut tas av en liten grupp politiker efter mycket kort behandling, i ett annat ärende kan det bli så att alla är med i en lång process som berör samtliga förvaltningar och samtliga nämnder.

Under fem månader, från februari till juni, bollas frågor och preliminära ställningstaganden mellan budgetberedningen, kommunstyrelsen, förvaltningarna och nämnderna för att slutligen avgöras av ledamöterna i kommunfullmäktige.

Politiker från alla grupperingar, från partierna som utgör basen för kommunledningen och från partierna som är i opposition, för fram önskemål och yrkanden som uttrycker politiska prioriteringar. Inte alla partier yttrar sig på alla punkter i alla frågor. Men att ett helt parti med ett avgörande antal mandat i den beslutande fullmäktigeförsamlingen bestämmer sig för att vara helt tyst under hela budgetprocessen har nog aldrig hänt och händer förhoppningsvis aldrig igen.

Detta måste sägas för att förstå att årets budgetöverläggningar vid de avgörande mötena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan te sig annorlunda och inte följer parlamentariska regler som brukar vara mera normala.

Vänsterpartiet har i de flesta nämnder framfört antingen egna yrkanden eller yrkat på avslag av andra förslag, men i det stora hela står Vänsterpartiet som alltid bakom de flesta beslut som kommer att utgöra Mål- och resursplanen för nästkommande år i Vänersborg.

Vänsterpartiets yrkanden

Från Barn- och ungdomsnämnden kommer ett yrkande med följande lydelse:

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten.

Det har hävdats att beslutsförslaget innebär ett yrkande om endast 12 miljoner eftersom kommunledningens förslag till ramsättning hade inneburit ett besparingskrav på 8 miljoner. Denna tolkning tillbakavisar Vänsterpartiet med följande delyrkande:

Enligt beslut 15 april: +20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013)

  • Förskola: 7 Mkr – ett barn mindre per grupp
  • Väne Ryr (enligt fullmäktigebeslut): 4,8 Mkr
  • Ändrade skolskjutsregler (enligt nämndbeslut): 1,2 Mkr
  • Ungdomsverksamhet: 2 Mkr (ex öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och Sommarscen på Sanden)
  • Grundskolan: 3 Mkr (personal+undervisningsmaterial)
  • En summa går automatiskt till fristående förskolor och skolor: 2Mkr?

 

Från kulturnämnden kommer ett enhälligt yrkande:

Kommunfullmäktige befriar kulturnämnden från sparkravet om 471 Tkr.

Vänsterpartiet yrkar nu i enlighet med nämndens yrkande.

 

I samhällsbyggnadsnämnden konstaterar Vänsterpartiet att nämndens presidium och hela nämnden avstår från att fullfölja tankarna som den egna förvaltningen har framfört i budgetarbetet.

Vänsterpartiet stannar vid två yrkanden som gäller investeringar: Vårt första yrkande är att 4 miljoner kronor som föreslås för Ursand skall fördelas lika för investeringar på de fyra stora badstränderna i vår kommun, nämligen Gaddesanna, Nordkroken, Sikhall och Ursand. Vårt andra yrkande är att investeringsanslaget för Huvudnäs-Aulan flyttas från 2015 till 2014.

 

Socialförvaltningen och dess presidium informerade budgetberedningen i februari att nämnden borde får ett ökat anslag med 22 miljoner, varav 10 miljoner utgjorde kända underskott och underbudgetering på enskilda anslag och 12 miljoner tillkommande finansieringsbehov inför 2014 som motiveras av demografiska förändringar och förändrad lagstiftning. Istället innebar kommunstyrelsens ramsättningsbeslut att nämnden skulle behöva spara in ytterligare 13 miljoner.

Socialnämnden tog ställning till förvaltningens förslag som dels avsåg förändringar för taxor och avgifter i syfte att öka intäkter och dels förslag av verksamhetsförändringar i syfte att nedbringa utgifterna. I nämndens handlingar finns utförliga konsekvensbeskrivningar som redovisar följderna för enskilda beslutsförslag. Av nämndens protokoll framgår vilka beslut som fattades och vilka politiker som står bakom enskilda punkter.

Vänsterpartiet yrkar idag följande:

Vi yrkar avslag på fyra föreslagna avgiftshöjningar:

Trygghetslarm                                                            0,35

Hemsjukvård                                                               0,2

Färdtjänst                                                                      0,5

Kostavgift                                                                       0,4                = 1,45 miljoner

Vi avvisar förslag till verksamhetsförändringar enligt följande:

Kastanjevägens psykiatriboende                             1,3

Korttids LSS                                                                    2,5

Vi vill yrka att följande verksamhetsbehov tillgodoses:

Torpavägen Träffpunkt  (tillkommande)            1,0

Jobbfrämjande åtgärder för ungdomar                3

Ombyggt akutboende                                                 0,15

LSS Tagelgatan                                                             0,3

HVB / familjehem                                                       3,5

Vi kan erkänna att vi fortfarande är tveksamma att tillstyrka att äldreboende Gläntan läggs i malpåse men har just nu inget eget yrkande:                                            8,1

 

När det gäller finansiering av förslag som eventuellt vinner gehör hos en majoritet i kommunfullmäktige så vill vi på nytt hänvisa till den speciella situationen vi befinner oss i med den fortsatta tystnaden hos den socialdemokratiska gruppen.

Vi välkomnar möjligheten som den nya lagstiftningen kring Resultatutjämningsreserven RUR erbjuder. Vi är väl medvetna om innebörden och syftet med föreskrifterna.

Därför är det med viss tveksamhet vi föreslår att våra förslag finansieras genom att vi använder oss av medel som ligger i resultatutjämningsreserven. Vi har dock kommit fram till följande slutsatser:

Kommunens verksamhet finansieras huvudsakligen genom skatteintäkter och statliga bidrag.

Skatteintäkter ökar om skattesatsen höjs. Men skatteintäkter ökar också om fler invånare förvärvsarbetar och lämnar sitt bidrag till kommunalskatten. Lågkonjunkturer med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet är ett gissel. RUR-lagstiftningen avser att möjliggöra att överbrygga svackor i konjunkturutvecklingen. Att försvara kommunens verksamhet i ”svåra tider” bidrar till att öka förutsättningar för kommunen att lida mindre skada och att återhämta sig snabbare.

Med andra ord, förslag som vinner gehör finansieras ur resultatutjämningsreserven.

James Bucci                                           Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                       Vänsterpartiet                                       2013-05-28

Vänersborg trampar på stället

Vänersborg tillhör den lilla gruppen svenska kommuner som redan i juni vill klubba budgeten för nästkommande år. De flesta kommuner befäster sin planering med ett klubbslag i fullmäktige i oktober/november. Därför är det bråttom i Vänersborg redan nu – men i själva verket verkar vi stå stilla i en återvändsgränd. Det är Socialdemokraterna i Vänersborg som tar på sig ett ansvar som de har svårt att leva upp till.

Den 6 mars beslutade kommunstyrelsen om ”ramsättningen”. Här bestämdes vad nämnderna får räkna med 2014. Det var utgångspunkten när nämnderna skrev ner vad som behövs för att genomföra verksamheten enligt plan. När tilldelade resurser inte räcker till måste planeringen göras om och anpassas.

Den 6 mars bestämde sex av femton ledamöter vad som skulle gälla – märkbara nedskärningar rakt över. Två ledamöter argumenterade mot. Hela sju ledamöter sade ingenting. Fyra socialdemokrater, centerpartisten och de två ledamöterna från Miljöpartiet.

Nu är vi framme vid nästa vända. I samhällsbyggnadsnämnden verkar alla partier med undantag för Vänsterpartiet acceptera att förutsättningar för ett godtagbart arbete kommer att saknas 2014. I kulturnämnden sade samtliga ledamöter att man inte accepterar föreslagna försämringar i verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden sammanträder på måndag. Kan det tänkas att socialdemokraterna återigen förblir tysta, avstår från att lämna besked och därmed bidrar till att nämnden själv anmäler till kommunledningen att man är villig att avbryta den satsningen på skolan som gjordes för ett år sedan? Även socialnämnden hanterar sin planering på ett sammanträde på måndag. Det är bl a mycket kännbara avgiftshöjningar för vårdtagare som föreslås, det är tydliga förändringar och försämringar som blir konsekvensen av minskande anslag. Det blir så – om socialdemokratiska ledamöter fortsätter att sitta tysta.

Om det skulle finnas en tydlig majoritet i politiken i Vänersborg, om det skulle finnas en kommunledning som har makt och mandat att peka med hela handen i vetskap om att det blir som man säger, ja då kunde man förstå en opposition som väljer att låta det hela rulla på. Men M+FP+KD har ingen makt, varken i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. 6 av 15, 20 av 51 – det är inget mandat. Vänersborg är i behov av politiker som säger vad de vill. Det är nu våra förvaltningar behöver veta vad som gäller. Det är inte rimligt att först göra en stor administrativ insats för att rikta in sig på stora nedskärningar – för att kanske, kanske om två månader höra att det inte behövdes alls eftersom juni-beslutet får ett helt annat innehåll.

I samhällsbyggnadsnämnden fick Vänsterpartiet inte gehör. I kulturnämnden blev det en enig nämnd som gjorde som vi önskade – vi behövde inte ens yrka. I barn- och ungdomsnämnden och i socialnämnden ser det dagen innan sammanträdena så ut att Vänsterpartiet ensamt vill gå emot nedskärningar i verksamheten. Om inte, tja om inte …

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv