Kommunfullmäktige

1 2 3 15

Samtalen i politiken är viktiga

Vid gårdagens fullmäktige fick samtliga nio partier tio minuter var för att presentera tankar om styrning och ledning av den kommunala verksamheten. Politiken styr, de anställda utför. För båda gäller att det är medborgarna, Vänersborgs invånare, som ger uppdraget.

Mål- och resursplanen tas fram en gång om året. Där sätts det mål för nästkommande år, där tilldelas resurser för alla enheter som skall, stå för att rätt saker görs.

Gårdagens övning gällde frågan: Fortsätter vi som hittills? Vill vi ändra något? Om vi vill ändra, vad är det som ska ändras och hur vill vi ha det under den kommande mandatperioden?

Partiernas bidrag varierade, de flesta ansträngde sig och delgav fullmäktige värdefull insikt om vad som kan bli innehållet i de politiska samtalen som måste ske efter valdagen 9 september. För samtal och dialog måste till. Resultatet av kommunalvalet blir med största sannolikhet för tredje gången i rad ett omöjligt utgångsläge för att enkelt få till stånd en tydlig majoritet. ”Vem med vem” vet vi först när samtalen har förts, när kompromisser har kommit på plats, när överenskommelser står på säker grund.

Kan alla vara med? Bör alla vara med när samtalen förs. Visst borde det vara så! Samtliga nio partier!

Men det finns partier som tycks vilja diskvalificera sig själva. Låt oss titta på Sverigedemokraterna. Det är Kurt Karlsson, som för SD:s talan i Vänersborg sedan 2010 och som står på framskjuten plats på valsedeln även 2018. Kurt Karlsson använde två korta minuter av den tilldelade tiden. I grunden var det egentligen bara detta: Vårt förslag till vision är att ”Vi ska bli bättre”. Och därefter: ”Det politiska samtalet, som tidigare har föreslagits, tycker vi ska bli bättre. Och att efterfråga en politisk dialog i kommunstyrelsen, tycker vi, är en fantastisk bra idé. Vi saknar just den här dialogen mellan olika politiska partier. Och får vi vara med i en politisk dialog där tycker vi det är väldigt positivt.

Men mycket mer tid tog Kurt Karlsson när vi kom till ett ärende som egentligen bara skulle behövt ett enkelt klubbslag: ”Ansökan om medel till avdelning Arbete, sysselsättning och integration för extratjänster”. Vänersborgs kommun hade fått del av ett riktat statsbidrag, 2,5 mkr. Pengarna tilldelades kommunen för ”arbetet med extratjänster”. Det är under socialnämnden detta ordnas, i den nämnda avdelningen. För att allt ska gå rätt till i bokföringen behöver kommunfullmäktige fatta ett formellt beslut att statsbidraget tilldelas socialnämnden.

Kurt Karlsson reagerade på ordet ”integration” i avdelningens namn. Det var som att trycka på en knapp! Karlsson berättade att anslaget kommer från staten, men egentligen från våra skatter. Pengarna kommer från en annan påse: ” …. kommer ur den miljardpåsen som vräks över den misslyckade invandringen i ett försök att dölja den katastrofala invandringspolitiken.” Sedan läste Karlsson ur handlingen, ansåg att det var diffusa beskrivningar hur ”våra pengar” ska användas, och ställde en mängd frågor. Han slutade med att yrka på återremiss.

Det var väl uppemot ett dussin ledamöter som kom upp i talarstolen för att hjälpa Kurt Karlsson att förstå vad ärendet handlade om, vilken verksamhet det gällde, vilka personer som fick värdefullt stöd, vilka insatser som görs. Förgäves, Kurt Karlsson höll fast.

För den som efterlyser bakgrunden och förklaringen svart på vitt, så först ett avsnitt från regeringens budgetproposition som bifölls av riksdagen:

”Stödet riktar sig till de kommuner och landsting som satsar på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla kommuner och landsting ska kunna ta del av stödet beroende på hur många personer som de anställer med hjälp av extratjänster. Anslaget är kopplat till ett mål för antalet personer anställda med extratjänster den sista december 2017 hos respektive kommun och landsting. För 2018 avsätts 425 miljoner kronor till kommunerna och 75 miljoner till landstingen. Om kommunen eller landstinget inte når upp till målet reduceras bidraget, som sedan fördelas mellan de kommuner och landsting som överträffat sina mål. Målet i termer av antalet extratjänster är satt i relation till antalet invånare i respektive kommun eller landsting (se utg. omr. 14 avsnitt 3.5). Regeringen föreslår att 500 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet. För 2019 och 2020 beräknas anslaget uppgå till 500 000 000 kronor.” [Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 25]

Om man sedan inte riktigt känner till vad som avses med extratjänster, så finns en anvisning från den ansvariga myndigheten, arbetsförmedlingen.

Hur gick det i fullmäktige? Det blev omröstning om Kurt Karlssons förslag att inte fatta ett beslut nu, att återremittera frågan för att alla frågor skulle besvaras. Kurt Karlsson var ensam vid omröstningen, inte ens de andra närvarande ledamöterna från SD gav stöd.

I princip finns väl inga invändningar mot att samtala med vem som helst, men det finns en gräns där ett sådant samtal, en dialog, inte leder någon vart. Och har detta visat tillräckligt många gånger då blir det inget samtal.

Det finns nog ingen i de andra partierna som gör sig skyldig att neka blankt till samtal med SD. Men i praktiken har SD i Vänersborg själv satt sig i den situationen att ingen tycks anse det meningsfullt att föra en dialog.

Och hur förmedlar man detta?

Kan det här vara något?

Med förväntan och med oro ser vi fram emot kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag. Ordföranden har kallat till klockan 15:00, i regel träffas ledamöterna först klockan 18:00.

Bakgrunden till att komma igång tidigare lär vara  beslutet i kommunstyrelsen 2018-05-08:  ”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa kommunstyrelse initierar förändring av kommande inriktningsmål med syfte att kommunfullmäktige i juni får tillfälle att debattera olika infallsvinklar.”

Nästa” kommunstyrelse var 4 juni 2018, där nämndes inget om detta.

I utskicket inför kommunfullmäktige i juni  finns inte frågan på kallelsen och nämns inte heller på annat sätt.

På kommunens hemsida hälsas välkommen till sammanträdet:

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Folkets hus onsdagen den 20 juni klockan 15.00. Alla är välkomna!

Kallelse och handlingar i de ärenden som ska behandlas finns att läsa här på den digitala anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Trollhättans närradio på frekvensen 90,6 Mhz med början kl. 17.30.

Vad som sker och vad som sägs mellan 15:00 och 17:30 kommer i vart fall inte att sändas i närradion.

Vänsterpartiets gruppmöte enades om att förbereda ett inlägg där vi berättar hur vi vill förändra regelverket. Idag sker allt i enlighet med ett beslut i fullmäktige från december 2013. Där fastslogs kommunens vision och det bestämdes hur centrala inriktningsmål skall tas fram. Kommunens mål- och resursplan formulerar var fokus i verksamheten skall ligga och vilka resurser som skall fördelas till vilka enheter.

Vänsterpartiets kritik mot hela processen har successivt blivit allt tydligare. Partiet centralt arbetar också med frågan, se t ex dokumentet ”New Public Management – bakgrund, effekter och kritik”.

Vi vet mycket väl att vi knappast kommer att få många ledamöter från kommunens andra partierna att ge sig i kast med Vänsterpartiets skrifter.

Men så dök det upp något som borde intressera en och annan ledamot inför reformen av kommunens målstyrningsprocess.

I torsdags tog statsrådet Ardalan Shekarabi emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”.

Här ett citat:

Genom den omfattande dialog som Tillitsdelegationen har haft med forskare, medarbetare, chefer, politiker och medborgare med flera har vi identifierat en rad problem som skapar hinder för att mötet
mellan medarbetaren och medborgaren ska bli så bra som möjligt:
• Bristande medborgarfokus.
• Frånvaro av helhetsperspektiv.
• Detaljstyrning och administrativa tidstjuvar.
• Frånvarande ledarskap och bristande stöd till medarbetarna.
• Bristande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
• Bristande öppenhet.
En grundläggande utgångspunkt är att ett mycket starkare inslag av tillitsbaserad styrning och ledning kan utgöra en viktig dellösning på de olika problem och hinder som i dag begränsar medarbetarens handlingsutrymme och verksamheternas utveckling och därmed också kvaliteten på välfärdstjänsterna. Inom ramen för vårt arbete har vi fokuserat på den outnyttjade potential som finns hos medarbetare i
välfärdssektorn och hur denna potential bäst kan tas tillvara, till nytta för brukare, patienter, elever och andra intressenter.

En utredning som kom vid rätt tidpunkt – kan det här vara något?

Detta med Visioner …

När kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Göran Ljunggren inledde kommunfullmäktiges sammanträde i maj, så sade han ordagrant också följande: ”Som en liten extra information: Nästa fullmäktigesammanträde börjar vi redan klockan 15:00. Vi har ju en del ärenden att diskutera, bland annat detta med visioner och partiernas program. Då har vi från presidiet tänkt så här att vi ger varje parti tio minuter att ta sin presentation och sedan så kan man ha något kortare utbyte, men ganska begränsat. Och alltsammans räknar vi med att det ska vara färdigt inom två, två och en halv timme. Därefter avbryter vi den här diskussionen.”

Vad är nu detta? Ett ärende på fullmäktige som inte är ett beslutsärende? Partiernas presentationer och fri debatt, eller ”kortare utbyte”, om vad? ”Om detta med visioner”?

Nu finns utskicket till fullmäktiges möte 20 juni – varken på kallelsen eller i något underlag nämns överhuvudtaget att fullmäktige skall ha dessa överläggningar. Märkligt!

Här ett förtydligande: När kommunstyrelsen den 8 maj beslutade att flytta Mål- och resursplanen 2019 från 20 juni till 21 november 2018, så biföll en majoritet också följande yrkande av Lutz Rininsland (V):

”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa kommunstyrelse initierar förändring av kommande inriktningsmål med syfte att kommunfullmäktige i juni får tillfälle att debattera olika infallsvinklar.”

Det blev bifall för detta förslag från Socialdemokraterna, Centerpartist och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna avstod på vanligt sätt från att rösta. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hade velat att ”mål och inriktning” skulle förts fram som ett beslutsärende redan vid detta sammanträde i juni.

Det finns nio partier denna mandatperiod i vårt fullmäktige, det blir nittio minuter presentation och ”ett kortare utbyte”. Sannerligen ett gyllene tillfälle att så här i valrörelsen och strax innan sommarpausen kunna formulera sina tankar. Dock bör alla beakta vårt regelverk och därmed två beslut som fullmäktige tog i december 2013. Dessa är ”Beslut om Vision och inriktningsmål” och ””Beslut om regler för mål- och resultatstyrning”. Grundläggande är nämligen följande: Fullmäktiges beslut gäller! (tills fullmäktige fattar ett nytt beslut!)

Nu gäller det för alla partier och deras förtroendevalda och medlemmar att komma fram till hur reglerna bör förändras och hur kommunens övergripande inriktningsmål bör formuleras. Det är det som ska presenteras i fullmäktige den 20 juni. Och inte, som ordförande Ljunggren uttryckte det, ”detta med visioner och partiernas program”.

Det måste gå att förändra

För någon dag sedan berättade vi om en central punkt på fullmäktiges program i juni. Vi inledde med påannonseringen från ordföranden Lars-Göran Ljunggren. Någon tyckte att det inte hade varit nödvändigt att återge hans något slarviga sätt att uttrycka sig. Men det fanns en avsikt: Vi bekymrar oss för att både han och ett större antal ledamöter inte förstår att denna debatt ska leda fram till en grundläggande förändring. Den ska inte handla om kosmetiska uppfräschningar av texterna kring vision, målstyrning och inriktningsmål.

Vi får se vilka andra partier som vill vara med på tanken att tiden är inne för att kasta överbord det som har blivit mer av en belastning än ett stöd för politikerna.  Förtroendevalda har fått ett uppdrag: Vi väljare vill att ni spelar en roll i utvecklingen av samhället, ni ska se till att rätt saker blir bra utförda, ni ska göra det möjligt att samhället fungerar som vi vill ha det.

Den som är insatt i hur arbetet sker i våra nämnder och styrelser vet att det är oändligt mycket tid som går åt för annat. Det är redovisningar, avrapporteringar, statistik, måluppfyllelse, power-point-bilder i ändlösa serier, kvantitativa utvärderingar, procentförbättringar eller i delar av procent, trender, prognoser gröna, gula och röda prickar. Politikernas frågor och debattinlägg handlar allt som oftast om detaljfrågor, utbrutna ur helheten, lekmännens funderingar och välmenande tips till professionen. Så är det för det mesta! Och det här måste gå att ändra!

Vi ska återkomma med att referera samhällsdebattörer som är inte på samma linje.

Men här något annat, något som har samband.

Kunskapsförbundets direktion fick i fredags en presentation från förbundets enhet för Stöd och service, den som tidigare kallades Administrativa enheten. Här för den intresserade pdf-versionen av Kvalitetsrapporten 2017.

Rapporten berättar om mål och måluppfyllelse, om problem och förslag till lösningar, om kompetens, om utbildning, om förändringar som har gjorts och som kommer att behöva göras. Egentligen inget annat än vi känner igen från alla våra kommunala förvaltningar.

Men det finns en stor skillnad. Politikerna i Kunskapsförbundet har aldrig satt några mål, aldrig pekat specifikt på det ena eller det andra, inte lagt sig i professionens arbete. I bakhuvudet fanns kanske tanken: Snälla, gör ett gott arbete! Och över allt svävade förbundets stora vision: ”En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust.”

Den som läser rapporten förstår att personalen bidrar med sin del. Det var egna tankar och eget arbete: Hur gör vi bäst för att vårt dagliga arbete ska underlätta och möjliggöra för elever och för all pedagogisk personal att nå sina mål.

”Den administrativa enheten ansvarar för lokaler, IT, vaktmästeri, skoladministration, lokalvård, skolmåltid och café samt det interkommunala området på gymnasiet. Syftet är att driva alla enheter på ett professionellt sätt så att högsta kvalité på utförda tjänster uppnås kostnadseffektivt samtidigt som lagar och förordningar följs.”

”I Kunskapsförbundet arbetar vi utifrån begreppen kvalité, attraktivitet och effektivitet. I begreppen avses en professionell verksamhet där personalen har en adekvat utbildning för sitt uppdrag och ett systematiskt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar finns.”

Tänk, allt det där och mycket därtill framöver utan att politiken hade satt mål eller behövde sätta nya mål. Direktionen ”noterade informationen”.

Två avslutande anmärkningar: Vid nästa sammanträde finns det under punkten ”Backspegeln” en möjlighet att återkomma med eventuella frågor kring presentationen. Det brukar inte bli så många frågor…

Det andra: Självfallet, om en ledamot i direktionen får kännedom om att någon verksamhet spårat ut på annat sätt, så finns inga hinder att efterlysa besked vid ett kommande möte.

Kommunens och nämndernas årsredovisning 2017

Kommunstyrelsen sammanträder på onsdag. Det finns ett flertal förslag som ska ”beredas” för att gå vidare till kommunfullmäktige 25 april. I fullmäktige förekommer den offentliga debatten, där kan partiernas företrädare från talarstolen ”bekänna färg” hur man ställer sig i omstridda frågor. I kommunstyrelsen råder oftast tystnad, allt går för det mesta snabbt och smidigt. Här gäller det att försäkra sig om att man har uppfattat sakfrågorna rätt, att beslutsformuleringar inte kan tolkas på olika sätt.

Ärende 4 på kommunstyrelsens dagordning lyder: ”Kommunens och nämndernas årsredovisning 2017” och det är tänkt att styrelsen enhälligt skall föreslå kommunfullmäktige följande:
”Kommunfullmäktige beslutar godkänna bokslut och årsredovisning för år 2017.”

Själva dokumentet dock kan läsas på många olika sätt och det är skillnad på vilka slutsatser de olika partierna eller partigrupperingar avser att dra från texten, tabellerna och diagrammen. Ett bokslut för året som nyss avslutades är en viktig utgångspunkt för det som ska gälla kommande år.

I bokslutet för 2017 finns flera kapitel som behöver läsas och begrundas noggrant. Under ett valår och i valrörelsen är detta inte en uppgift för bara en handfull förtroendevalda, det är något som alla partimedlemmar behöver ta på sig.

Det här var en blandning av gammalt och nytt

Onsdag är det kommunfullmäktige. När ordförande Niklas Claesson, M, kommer till slutet på ärendelistan så finns där några interpellationer. Så brukar det vara.

En interpellation är ett sätt för enskilda politiker, framförallt politiker som inte tillhör kommunledningens partigrupp, att ställa en fråga. Interpellationen med rubriken ”Varför – mot alla odds?” avslutas med en tydlig fråga: ”Varför väljer kommunstyrelsens ordförande att lägga ett ofullständigt förslag i slutet av en mandatperiod?

Så här långt är allt som det brukar vara.

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, svarar enligt regelverket skriftligt. Interpellanten får svaret först, senast dagen innan sammanträdet. Så också denna gång.

Av Marie Dahlins texter framgår mycket tydligt att hon själv har författat svaren. Och att hon uppenbarligen gör så utan att samråda med någon annan. Så också denna gång.

Men sedan blir det på annat sätt. Interpellationssvaret är inget svar på frågan som formuleras i interpellationen. Istället ställer kommunstyrelsens ordförande ett flertal egna frågor till interpellanten och till interpellantens parti och partigrupp.

Och det var definitivt ett nytt grepp. Vi får se om det är ett koncept som ordförande Niklas Claesson tycker är inom regelverket för en interpellation.

Kommunstyrelsens ordförande håller sig i i vart fall till samma ton och ordval som ledamöterna är vana med.

Här ännu en gång själva interpellation – och här texten från Marie Dahlin som läggs på ledamöternas bord i morgon kväll.

Var det bättre förr?

Inte bra, inte bra alls!

Kommunen pekar stolt på den nya, den digitala anslagstavlan.

Det första som händer är att information försvinner.

Vi frågar varför. En fråga till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden.

Svar får vi på onsdag i slutet av kommunfullmäktiges möte.

Då kan vi meddela bakgrunden till ”varför blir bättre, när vi kan tvärtom …”

Får man ångra sig?

Jovisst får man. Eller också: stanna upp ett ögonblick och tänka efter en gång till.

I november beslutade socialnämnden i ett enhälligt beslut att ställa sig bakom en revidering av den gällande boendeplanen.  Ordet ”revidering” står för: ”granska noggrant för att hitta något att förbättra” eller också kort och gott ”omarbeta, förnya, ändra” [Wiktionary – den fria ordboken]

Kommunstyrelsen köpte socialnämndens förslag och nu är ärendet sista dagen i januari på fullmäktiges bord.

Flera ledamöter från fullmäktige är också med i socialnämnden, några även i kommunstyrelsen. Efter socialnämndens beslut har vi i Vänsterpartiet haft flera möten och även tagit del av reaktioner som kommit från många håll. Runt årsskiftet har kommit nyheter från socialdepartementet, från socialstyrelsen, från SKL, i olika medier som alla berörde den centrala frågan: Handlar det verkligen om att socialförvaltningen och socialnämnden har ”granskat noggrant för att hitta något att förbättra”? Eller gällde det bara att ”ändra”, kort men kanske inte gott?

Här nedan det beskrivande avsnittet i kommunfullmäktiges handlingar. Hela underlaget finns på denna länk. Vänsterpartiets förtroendevalda träffas tisdag 23 januari för gruppmöte. Oftast ansluter fler medlemmar och sympatisörer, av intresse att följa våra överläggningar och med avsikt att bidra till bra beslut. Undrar om inte anslutningen blir extra stor på tisdag.

”Nuvarande boendeplan reviderades under 2016 och socialnämnden samt
kommunfullmäktige ställde sig bakom planen. I planen beskrivs behov av att avveckla
servicehus inom vård och omsorg samt en plan gällande när i tid det ska ske.
Servicehusinsatsen inom äldreomsorgen behöver avvecklas till förmån för andra
boendeformer, dels för att anpassa behovet inom förvaltningen, samt då boendeformen
inte längre matchar målgruppens behov. Utifrån den beslutade planen har servicehusen
Kastanjen och Runnarebo avvecklats under 2017 och återförs till AB
Vänersborgsbostäder som startar trygghetsboende i fastigheterna, förutom tio lägenheter
på Runnarebo som blir boende med särskild service för omsorg om funktionshindrade.
Förvaltningen bedömer utifrån detta att tidsplanen gällande avveckling av de tre
kvarvarande servicehusen bör tidigareläggas.
Förvaltningen har höga kostnader gällande köpta platser inom omsorg om
funktionshindrade och det finns personer som har fått beviljat insats som inte kan
möjliggöras med boende enligt närhetsprincipen. Det är många personer som väntat
lång tid på att få sitt beslut om bostad verkställt.
Förslaget till revidering har fokus på avvecklingstakt av servicehus, vilka
boendelösningar som behöver formas inom Omsorg om funktionshindrade (OoF) samt
hur dessa skulle kunna matchas med de tomma platser som uppkommer när
förändringar i planen genomförs. Utifrån förändringarna som föreslås ser förvaltningen en möjlighet att minska kostnad för köpta platser inom OoF samt hur finansiering av Niklasbergsvägen 1 samt ökad finansiering av hemtjänsten kan möjliggöras.”

Kommunstyrelsen 8 + 3 =11

Kommunstyrelsens första sammanträde valåret 2018 är på onsdag 17 januari. Sedan följer ytterligare sju sammanträden innan valdagen söndag 9 september. Därefter är tre sammanträden med det ”gamla manskapet” planerade innan årsskiftet. Ledamöter i nämnder och styrelser tillträder ju först efter 1 januari 2019, deras mandatperiod sträcker sig fram 31 december 2022.

För kommunfullmäktige gäller annat: Fram till valdagen skall det bli åtta sammanträden, det första 31 januari, det sista 10 oktober. Det nyvalda fullmäktige har sedan tre sammanträden under 2018: 24 oktober, 21 november och 19 december.

Allt naturligtvis under förutsättning att det inte kallas till något extra sammanträde. Här kan man bara spekulera. Det finns ju ingen röd tråd, kommunledningens minoritetspartier hankar sig fram från månad till månad. Det finns nog ingen som önskar att det ska fortsätta så här ytterligare en mandatperiod.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vänersborg låtsas som ingenting. Visserligen finns det lokala frågor som kan lösas utan att rikspartiernas strider behöver inverka menligt, men hur det går hem bland partimedlemmarna och väljarna återstå att se. Eller ska man tro att motsättningarna mellan Stefan Löfven och Annie Lööf också är bara på skoj? Vad Miljöpartiets väljare har fått ut av sina förtroendevalda är en intern hemlighet. Partiets representanter tycks inte komma ihåg mycket av den kämpaglöd som präglade deras valmanifest 2014.

Vad som är på gång, vilka partier som söker ett hållbart samförstånd inför nästa mandatperiod ser man nog först efter valdagen i september. Men ganska snart kommer det att synas om det finns förutsättningar för ett majoritetsstyre.

Budgetberedningen möts i slutet på januari och i början av februari. Den 28 februari skall kommunstyrelsen bestämma vilka ramar som skall gälla för samtliga nämnder för 2019. Kommunfullmäktige fattar sedan budgetbeslutet vid sitt sammanträde 20 juni.

Men även här spelar det roll att 2018 är ett valår. Juni-beslutet av det ”gamla fullmäktige” kan nämligen ändras genom ett nytt, ett annat beslut av det ”nya fullmäktige”, i så fall i november.

Det är nog ett bra tips att ha koll hur det utvecklas under den närmaste tiden. Även att höra efter vem som stod bakom vilka viktiga beslut 2015, 2016 och 2017. Att bara lita på alla nya löften som poppar upp under valrörelsen kan inte vara det klokaste.

Vänsterpartiet lovade 2014 att vara öppet och lyhört, att berätta inför beslut hur partiet ”tänker” och att låta bli att ingå hemliga överenskommelser. Därför anser vi det angeläget att uppdatera vår hemsida regelbundet.

 

Någon som i efterhand vill förklara sig?

Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande i fullmäktige igår: Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut.

Vem skulle kunna komma på tanken att inte ställa sig bakom en sådan fullständigt självklar mening? I alla fall var det inte en enda ledamot som från talarstolen ville underkänna uttalandet.

Sedan kom omröstningen. 35 av 51 ledamöter röstade för avslag på tilläggsförslaget.

Här vår reservation:

Reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-13 i ärende 3:

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga (KS 2017/452)

Vi reserverar oss till förmån för Vänsterpartiets yrkande om ett tillägg i beslutsförslaget med lydelsen: ”Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut.

Yrkandet är enkelt och i grunden banalt – vem i fullmäktige kan vilja uttala sig för att statliga bidrag inte används på sätt som föreslagits av regeringen och beslutats av riksdagen? 35 av 51 ledamöter underkände vid omröstningen tillägget. Inte någon förklarade från talarstolen varför, inte någon besvarade frågan varför inte denna självklarhet skulle gälla i vår kommun.

Tilläggsförslaget har en bakgrund. I motionen till socialnämnden 2017-09-28 med rubriken ”Vill väcka ett nytt ärende” (Dnr: SOC 2017/249) sägs bl a: ”Det är också tydligt att den enskilda kommunen skall kunna bestämma exakt hur pengarna skall komma till användning. Det gäller dock uteslutande ärenden där ensamkommande ungdomar, som under den orimligt långa väntetiden på beslut i deras asylansökningar, fyller 18 år.”

När socialnämnden behandlade motionen 2017-10-26 var presidiets beslutsförslag:

  1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag om att det tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma socialnämnden och användas enligt bifogad utredning.
  2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidrag som Vänersborg tilldelas för ensamkommande unga under 2017 samt 2018 tillkommer socialnämnden.

I förvaltningens utredning talas om ”stigande kostnader för försörjningsstöd då statsbidrag för de över 21 år inte längre kommer kommunen till del och ersättning för ekonomiskt bistånd inte går att återsöka” och det sägs också ”att det tillfälliga kommunbidraget bör användas för att täcka hyreskostnader …” Det framgår att det handlar om ungdomar som har fått sin ansökan prövad och blivit beviljade uppehållstillstånd och därefter valt att stanna kvar i Vänersborg.

I socialnämnden ville vi med ett eget yrkande komma rätt igen. Vi markerade att det tillfälliga kommunbidraget var avsett att användas för ungdomar som var kvar i den utdragna asylprocessen och nu fyllde 18 år eller blev åldersuppskrivna.

Vi hänvisade också till syftet med Gymnasielagen, fast vi fick också inse att vi gick bet på att tolka lagtexten tillfredsställande.

Innan kommunfullmäktige nu skulle avgöra ärendet, hade riksdagen 2017-11-18 ställt sig bakom Finansutskottets betänkande 2017/18;FiU11 (höständringsbudget) och därefter 2017-12-12 bakom Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18 SfU4 (utgiftsområde 8 Migration). Därmed var det klart att Vänersborg kunde räkna med att ta del av det tillfälliga kommunbidraget med 2 mkr i december 2017 och 1 mkr under våren 2018.

2017-11-27 kom Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om ”En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande”. Där finns flera förslag till förändringar inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

Sambandet mellan det tillfälliga kommunbidraget och dessa nu föreslagna bestämmelser som ska ge en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande är mycket tydligt.

I våra inlägg i kommunfullmäktige försökte vi visa vad som rimligen bör anses vara meningen med det tillfälliga kommunbidraget. Vi underströk flera gånger att vi upplevde det som vilseledande att kansliets underlag valde rubriceringen ”Ensamkommande unga” istället för det som i underlaget längre fram korrekt noterades, nämligen ”ensamkommande unga i asylprocessen.”

Inte någon av kommunfullmäktiges ledamöter bemötte våra argument, inte någon talade mot vårt tilläggsförslag.

Omröstningen visar dock att Vänsterpartiets tilläggsyrkande: ”Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut” inte delas av kommunfullmäktiges majoritet.

Vi överlämnar kopior av vår reservation med underlag vi hänvisar till i reservationen till Arbetsmarknadsdepartementet, Socialförsäkringsutskottets kansli och till kommunens revisorer.

Vänsterpartiet                2017-12-14

1 2 3 15
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv