Interpellation

En delseger, ja, men nu återstår mycket lokalt

I måndags gällde riksdagens debatter inte endast frågan om ”vinstuttag i välfärden”, det fanns flera andra betänkanden från olika utskott som togs upp.

Från finansutskottet fanns betänkande 2017/18:FiU49 med titeln ”Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Utskottet tog här ställning till dels propositionen 2017/18:252 med samma rubrik, dels ett antal motioner som hade väckts med anledning av propositionen.

Debatten klargjorde att riksdagens majoritet vid omröstningen på torsdag kommer att ställa sig bakom regeringens och utskottets förslag. Det är inte bara Vänsterpartiet utan även Centerpartiet som vill rösta för förslaget.

Debatten blev mycket längre än det förutsågs när den planerades. Flera talare använde fler minuter än de som anmäldes i förväg. Dessutom förekom ett antal läsvärda replikskiften. För Vänsterpartiet var det Nooshi Dadgostar, för Centerpartiet Johanna Jönsson som berättade om partiernas dilemma: Å ena sidan ville man hellre ha ett förslag som rensade bort alla oklarheter och osäkerheter, å andra sidan gällde det tiden. Hellre ett beslut överhuvudtaget, även om det inte var riktigt bra, än inget beslut alls.

Den som vill kan läsa debatten i sin helhet, texten är tagen från riksdagens snabbprotokoll.

Vänsterpartiet centralt har på sin hemsida lagt ut information med rubriken ”En delseger – men vi är inte nöjda”.

I Vänersborg betyder regeringens och riksdagens agerande oerhört mycket. Vi ser ju att samtidigt som Migrationsverket stänger boenden för asylsökande på många orter, så fylls anläggningen på Restad med enskilda och familjer som flyttas hit.

Självfallet räknar vi med att Vänersborg vet hur arbetet ska organiseras för att alla nyanlända ska känna sig välkomna. Men för att vara på den säkra sidan, ber vi kommunstyrelsens ordförande att på nästa fullmäktige informera om kommunledningens vidtagna åtgärder. Här Vänsterpartiets interpellation.

Det här var en blandning av gammalt och nytt

Onsdag är det kommunfullmäktige. När ordförande Niklas Claesson, M, kommer till slutet på ärendelistan så finns där några interpellationer. Så brukar det vara.

En interpellation är ett sätt för enskilda politiker, framförallt politiker som inte tillhör kommunledningens partigrupp, att ställa en fråga. Interpellationen med rubriken ”Varför – mot alla odds?” avslutas med en tydlig fråga: ”Varför väljer kommunstyrelsens ordförande att lägga ett ofullständigt förslag i slutet av en mandatperiod?

Så här långt är allt som det brukar vara.

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, svarar enligt regelverket skriftligt. Interpellanten får svaret först, senast dagen innan sammanträdet. Så också denna gång.

Av Marie Dahlins texter framgår mycket tydligt att hon själv har författat svaren. Och att hon uppenbarligen gör så utan att samråda med någon annan. Så också denna gång.

Men sedan blir det på annat sätt. Interpellationssvaret är inget svar på frågan som formuleras i interpellationen. Istället ställer kommunstyrelsens ordförande ett flertal egna frågor till interpellanten och till interpellantens parti och partigrupp.

Och det var definitivt ett nytt grepp. Vi får se om det är ett koncept som ordförande Niklas Claesson tycker är inom regelverket för en interpellation.

Kommunstyrelsens ordförande håller sig i i vart fall till samma ton och ordval som ledamöterna är vana med.

Här ännu en gång själva interpellation – och här texten från Marie Dahlin som läggs på ledamöternas bord i morgon kväll.

För att få ett svar är det bäst att ställa en fråga ….

Någon gång kan det behövas många frågor. Eller också måste samma fråga upprepas. I kommunstyrelsen har vi ställt frågan, det är ett sammanträde där offentligheten inte har tillträde. Protokoll från kommunstyrelsen berättar om beslutsförslag och vilka beslut som fattats. Diskussionen, det politiska samtalet, återges inte i protokollet.

Det handlar om ett förslag från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, det handlar om projektet ”Social inkluderingspott”. I kommunstyrelsen samlade hennes förslag sju röster, åtta ledamöter röstade inte för hennes förslag. Vi har tidigare utförligt berättat hur det hela gick till och vi har skrivit om att förslaget kommer att finnas med i förvaltningarnas och nämndernas arbete under två-tre hektiska månader.

Här våra tidigare inlägg:

Social inkludering, att arbeta mot fortsatt segregation, att lyckas med integration – överallt tycks man vara överens om att den stora utmaningen ligger här, att uppgiften måste tas på största allvar och att skyndsamma lösningar krävs. Men det finns också en insikt om att en god planering är en förutsättning. Det civila samhället med alla dessa frivilliga och ideella krafter vet att det gäller att göra rätt från början, krafterna är inte outtömliga. Staten har helt andra muskler och gott om resurser. Här tycks besluten tar tid, alldeles för ofta för mycket tid. Men ursäkten är godtagbar: Staten vill försäkra sig om långsiktighet för sina program. Här ett exempel – och lägg märke till att som alltid i liknande sammanhang – konstateras det att bakgrunden finns i ”en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet”;

Mer information om regeringens program finns här.

Här i Vänersborg samlas nämnderna till sina mars-möten. På kallelserna står inget om den stora frågan som sysselsätter samtliga förvaltningschefer och deras staber: Hur klarar vi kommunstyrelsens anvisningar för det fortsatta arbetet med mål- och resursplanen för 2019? Hur bemöter vi nedskärningar? Hur skall vi se på löften om att kunna dra nytta av den sociala inkluderingspotten?

Även om det inte står på dagordningen nu, så kommer våra ledamöter att ställa frågan: Hur går tankarna? Hur hanterar ni anvisningen?

Och även här är det mer eller mindre slutna sammanträden, även här redovisar protokollen varken frågorna eller svaren.

Därför går vi ett steg längre och ställa interpellationsfrågor i kommunfullmäktige. Fördelen är frågorna är offentliga i förväg, skriftliga svar måste läggas på ledamöternas bord. Och allmänheten har tillträde till fullmäktige i Festsalen i Folkets Hus eller tillgång till den i närradio direktsända debatten.

Här våra interpellationer:

Vad gjorde ni ikväll?

Man kan undra hur fullmäktiges ledamöter svarade på frågan vid hemkomsten efter en lång kväll. Sammanträdet i Festsalen i Folkets Hus avslutades framåt 22:30. En knapphändig sammanfattning av ”det mesta” som beslutades finns som alltid att läsa på kommunens hemsida.

Redovisningen av sammanträdet börjar på punkt 5 på dagordningen, på kommunens hemsida sägs inget om punkt 1-4. Förklaringen är att interpellationerna hade ”på prov” lagts först på kvällen  Frågor och interpellationer leder inte till några beslut.

Sammanfattningen på kommunens hemsida innehåller inga fel i den skrivna texten. En och annan kommer dock att anmärka att det saknas den fylliga och korrekta beskrivningen av det som sades från talarstolen. Från Vänsterpartiets sida ansluter vi oss till dessa kritiska invändningar.

Punkt 1 till 4 då?

Den första frågan gällde ”avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet”. Vänsterpartiet ville på nytt ta upp frågan, ett medborgarförslag med samma syfte blev avslaget i maj. Nu gick det bättre, kommunstyrelsens ordförande lovade att frågan skulle tas upp. Avgörande var texten i budgetpropositionen som blev offentlig igår:  ”Regeringen föreslår att ett statligt bidrag på 350 miljoner kronor per år införs 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 i gymnasieskolan.” [Prop.. 2017/18:1, Utgiftsområde 22, punkt 3.6.1]  Det skadade nog inte att Vänsterpartiets ledamot läste upp ett antal punkter som borde behandlas ganska omgående. Vill man ta hem statsbidraget och förvalta tillkommande medel på ett klokt sätt gäller det att göra ett bra utredningsarbete omgående.

Nästa punkt kom från gruppledaren för (M), Lena Eckerbom Wendel. Hon lyckades nog inget vidare med att från talarstolen göra sin fråga mera begriplig. Kommunens möjligheter att bevaka våra elevers framgångar och misslyckanden i gymnasiala friskolor är mycket begränsade. Att en moderat ledamot sent om sider upptäcker detta, efter åtta år av borgerlig utbildningspolitik, kan tyckas anmärkningsvärd.

Vänsterpartiet ville på punkt 3 ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier” rikta uppmärksamheten på att en rad förändringar hade smugits in som gjort insyn och deltagande svårt för ledamöter i några av kommunens partier. Det skriftliga svaret från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, (S), var tämligen passivt och intetsägande, det blev avsevärt bättre när hon från talarstolen visade viss insikt i att villkoren för fritidspolitikerna från olika partier hade förändrats stegvis. Var frågan landar återstår dock att se, någon snabb förbättring utlovades inte.

Den fjärde punkten på dagordningen blev helt misslyckad. Här gällde det en fråga från Vänsterpartiet till socialnämndens ordförande, Peter Trollgärde, (S). Regeringen hade föreslagit ett tillfälligt kommunbidrag som skulle göra det möjligt för åldersuppskrivna asylsökande att bo kvar i kommunernas boende istället för att flyttas till Migrationsverkets anläggningar. Vänsterpartiet avslutade sin interpellation: ”Vi anser att Vänersborgs kommun ska använda det tillfälliga kommunbidraget på sätt som varit regeringens mening. Frågan till socialnämndens ordförande är:  Har vi samma uppfattning?” Det skriftliga svaret var kort: ”Nej, vi har inte samma uppfattning.”

Vänsterpartiets ledamot läste upp texten från Regeringens proposition 2017/18:2, Höständringsbudget för 2017: Utgiftsområde 8: Migration, 1:9 ”Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.”

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statens budget för innevarande år.
Regeringens förslag: Ett nytt ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl. förs upp på statens budget med 390 000 000 kronor. Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.
Skälen för regeringens förslag: Handläggningstiderna för asylärenden som gäller ensamkommande barn är för närvarande långa. För att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas bör ett tillfälligt kommunbidrag införas. Regeringen anser därför att ett nytt ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl. bör föras upp på statens budget med 390 000 000 kronor. Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.”
Därutöver finns i budgetpropositionen för 2018 motsvarande anvisning för ett halvt år framåt, 195 mkr.
Det belopp som Vänersborg skulle kunna tillgodoräkna sig för att låta ungdomarna vara kvar i våra boenden istället för att flyttas ut till Restad Gård är i runda tal 3 miljoner kronor för perioden fram till slutet på juni 2018.
Visst kändes det som att luften gick ur när socialnämndens socialdemokratiska ordförande deklarerade att det inte finns intresse att medverka till lösningar som den socialdemokratiska regeringen erbjuder.

Vi vill alltid vara väl förberedda

Första kommunfullmäktige efter sommarpausen är den 20 september. Från kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti kommer ett större ärende, beslutsförslaget om planprogrammet för Sanden. Här har Vänsterpartiet yrkat avslag och lämnat en reservation i kommunstyrelsen.

Vi vet att ärendet ”Integrationssamverkan inom Vänersborgs kommun” finns med i kommunstyrelsen 6 september, här borde sedan förslaget om en integrationsstrategi gå till kommunfullmäktige. Vilka andra ärenden som finns med i kommunstyrelsen i september och efter ytterligare två veckor i kommunfullmäktige får vi veta senare. Kommunledningen har ju beslutat att inte offentliggöra kallelsen till arbetsutskottet, vilket betyder att tre av kommunens nio partier sätts på undantag.

För en tid sedan lyckades vi med att få en ändring inskriven i kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer som lämnas in i tid innan utskicket av handlingar sker, skall i regel besvaras vid kommande sammanträde. Innan ändringen kom till, så lämnades interpellationssvaret alltid en månad senare.

Det gäller alltså att hålla sig framme. Från Vänsterpartiets sida tillkommer nu ytterligare en interpellation, denna gång riktas frågan till socialnämndens ordförande. Vi vill se en mjukare inställning mot ensamkommande ungdomar. Idag är uppnådd ”vuxenålder” 18 år i regel anledning till att kommunen omedelbart medverkar till en överflyttning till Migrationsverkets anläggningsboende. Här interpellationen i sin helhet. Här också länken till regeringens information om det tillfälliga kommunbidrag samt länken om dokumentet ”Frågor och svar – ensamkommande som fyller 18 år”.

P.S. Om någon undrar – vi beslutade att avstå från vår Röda Lördag 2 september – när Missionskyrkan fick sin planering äntligen klar, ville vi visa vår goda vilja, varsågod, fritt fram för Equmeniakyrkanvi lämnar scenen åt er (dock bara denna gång).

Integrationen med all rätt en prioriterad fråga

För en vecka sedan fanns en interpellation från Vänsterpartiet på fullmäktiges dagordning. Vi informerade redan tidigare om socialförvaltningens och utvecklingskontorets försök att åstadkomma en förbättring av kommunens integrationsarbete. I interpellationen ställde vi frågan om Vänersborg med egna medel kunde rekrytera en bostadssamordnare. Länsstyrelsen hade avslagit kommunens ansökan. Samtidigt uttalade man: ”Länsstyrelsen bedömer att verksamheten bör kunna ingå i kommunens ordinarie verksamhet  …”

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin var avvisande. Inget om detta hade funnits med när budgeten diskuterades under våren, inget stod i fullmäktiges beslut i juni. Och då kan man inte komma med en begäran om en tjänst senare. Ordföranden angav att hon har en budget att förhålla sig till.

Visst känns det märkligt att behöva uppleva hur illa kommunledningen förmår att förstå sig på sådant som kan vara nödvändigt, även om det inte till punkt och pricka löper enligt plan och almanacka.

Vänersborgs budget för 2016 och 2017 är inte Marie Dahlins budget – oppositionen röstade ner det socialdemokratiska förslaget och gav socialtjänsten och skolan åtskilliga miljoner utöver ramen. Det var insikten i behovet, insikten att hösten 2015 hade medfört stora påfrestningar på båda förvaltningar nu och något år framöver.

Sedan var det beklämmande att höra kommunstyrelsens ordförande bekräfta vad som fanns att läsa redan i hennes skriftliga svar”Jag har aldrig hört talas om att vi har sökt pengar för denna typ av tjänster.”

Vänersborg är en av fjorton kommuner i Fyrbodal. Här sker samordning av insatser som stöd till varandra, i olika projekt och alltid med avsikt att lära från varandra.

När Fyrbodal beskriver sin verksamhet så intar ”Integration” en framskjuten plats. Här finns även länkar till hittills åtta nyhetsbrev, Fyrbodals Integrationsstrateg är ansvarig.

I senaste nyhetsbrevet skriver ordföranden för styrgruppen Integration, Monica Hansson, S, Trollhättan: ”I år består utmaning i att få våra nyanlända delaktiga i samhället.” Vi tror inte att någon nekar till att ”delaktighet i samhället” förutsätter att man har en bostad. Och bristen på bostäder är ett skriande problem för många, inte bara för nyanlända.

Styrgruppen för Integration i Fyrbodal? Ja, där samordnas från politiskt håll vad våra fjorton kommuner gör på var sitt håll och tillsammans. En av styrgruppens fem ledamöter med tillgång till förstahandsinformation är Marie Dahlin, S, Vänersborg. Som i interpellationsdebatten vidhöll vad hon hade skrivit i förväg, ”aldrig hört talas om.”

En blick på andra länkar på Fyrbodals hemsida för integration leder till ”Goda exempel”. Där finns en länk till Uddevalla, där man någon dag efter att vi hade lämnat in vår interpellationsfråga kunde utropa ”Bingo”: ”Uddevalla vill samverka kring bostadslösningar.

Vi hoppas att Vänersborgs utvecklingskontor gör ett nytt försök. Det finns anledning. I cirkuläret 2016:50 från SKL står följande:

Ökade § 37-medel 

Inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att verka för ökad beredskap och mottagingskapacit i kommunerna tillförs de medel som kommuner kan ansöka om enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. De s.k. § 37-medlen uppgår till totalt 80 miljoner under 2017 inkluderat en förstärkning med på 20 miljoner som tillförs för att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. 

Där hänvisar man till Regeringens budgetproposition 2016/17:1, utgiftsområde 13 ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”, sida 40:

Ökade medel för beredskap, mottagningskapacitet och samverkan.

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för ökad beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna samt förbättrad samverkan. I propositionen Vårändringsbudget för 2016 tillförde regeringen 10 miljoner kronor för att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. Regeringen anser att satsningen bör fortsätta och förstärkas till 20 miljoner kronor per år under 2017 och 2018. 

Hur var det nu? Lära av varandra? Det är väl ingen skillnad mellan de nyanländas behov i Uddevalla och de i Vänersborg. Det går inte att förneka att Vänersborg upplevs som en stad och en kommun där man vill stanna. Det har många asylsökande på Restad sagt. Och det är många som är kvar på asylboendet fast ett positivt besked till ansökan om uppehållstillstånd har kommit och som frågar samma sak: Kan inte Vänersborg göra mer för att hjälpa till? Nu? Eller måste vi verkligen vänta på nästa budgetbeslut i juni 2017 inför 2018?

Fullmäktige idag

I torsdags informerades samhällsbyggnadsnämnden om rapporten om ”inomhusklimatet i kommunhuset”. Av protokollet framgår att man öppet talar om alternativet ”eventuell rivning av sessionssalen”.

Där är vi inte än, när fullmäktige samlas ikväll. Men det finns även andra problem – ledningen av våra sammanträden motsvarar inte längre många ledamöters förväntningar. Kommunledningen hankar sig fram från sammanträde till sammanträde.

Som oppositionsparti har vi flera möjligheter att driva på och att rikta strålkastarljuset på viktiga frågor. Vi skriver våra motioner, vi ställer frågor och lämnar in interpellationer som utgångspunkt för debatter i aktuella frågor.

Här ett exempel: Idag tar lokaltidningen TTELA upp en fråga kring vuxenutbildningen: ”Kommunerna måste satsa på yrkesvux”. Igår på eftermiddagen informerades ledamöterna i direktionen för Kunskapsförbundet Väst av verksamhetschefen för Komvux. Innan dess, tidigt i går morse lämnade Vänsterpartiet in en interpellation i Vänersborg: ”Beställning av platser i Kunskapsförbundets vuxenutbildning.”

Den som läser och jämför tidningsnotisen och vår interpellation kan se att det föreligger två olika tolkningar om det som måste ske. Är det så att regeringens förslag säger att för statligt finansierade utbildningsplatser inom yrkesvux måste kommunen komma med egenfinansiering av samma antalet platser inom yrkesvux (tidningens slutsats) eller är det så att kommunen skall finansiera motsvarande antalet utbildningsplatser (utan öronmärkning yrkesvux – vår interpellation).

Hur kan det bli så? Det är en mening i regeringens budgetproposition som vållar tolkningsbesvär: ”Regeringen avser att som villkor för att ta del av det utbyggda yrkesvux ställa krav på att ansökande kommuner själva finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser.” (Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 16, sida 203).

Nu är det som det är. En proposition vandrar från riksdagens kammare till diverse utskott, den här frågan till utbildningsutskottet. Där samlas också olika partiers motioner in. När utskottet sedan skriver sitt betänkande, framgår det vilket förslag som skall gå tillbaka till riksdagens kammare och en omröstning där. Mycket kan hända på vägen.

Men det avgörande står kvar: I vår kommun väntar hundratals på att få en chans till utbildning inom komvux. För de flesta skulle det bli en enorm besvikelse om politiken på lokalplanet inte begriper att något måste göras, omgående och med beslutsamhet. För samhället vore det ett enormt slöseri att inte ordna utbildning när den som mest behövs.

Vi behöver inte beskriva situationen, den texten har redan fått stort utrymme i regeringens proposition. Läs avsnittet om vuxenutbildningen och avsnittet om kunskapslyftet

Regeringens två partier S och MP behöver mycket stöd, på nationell nivå men även på lokalplanet. Här i Vänersborg leds kommunledningens minoritetsstyre av S tillsammans med MP och C.

Från Vänsterpartiets sida i riksdagen lär det inte komma invändningar mot regeringens syn att satsningar på vuxenutbildning är rätt väg att gå. Här på lokalplanet är det annorlunda: S tvekar, avvaktar, förhalar, visar bristande förståelse för det som borde göras här och nu. Därför vår interpellation. Håll tummarna …

Lite läsning till helgen

Inte uppmärksammades Internationella Romadagen, romernas nationaldag, särskilt mycket i vår kommun Vänersborg. Men allt kan bli bättre, nästa år 8 april finns en ny möjlighet. En liten hemläxa för kommunpolitiker kan ju vara en ny skrift från SKL: ”Medskapande dialog för romsk inkludering”.

Våra ledamöter i fullmäktige ägnar just nu mer tid åt nya handlingar som droppar in till ekonomikontoret. Alla nämnder (och förvaltningar) skall senast 21 april ha reagerat på kommunstyrelsens anbefallning att inför 2017 presentera ett budgetförslag ”inom ramen” och att beskriva konsekvenserna som ett sådant förslag för med sig för verksamheten. Beslutet gynnade ju minoritetsstyrets idéer att inte höja budgetramarna jämfört med innevarande år utan tvärtom att hitta på ytterligare besparingar. S+C+MP har bara 7 av kommunstyrelsens 15 röster men vann ändå eftersom SD:s två ledamöter avstod vid omröstningen, man ville inte ”avslöja sina egna tankar kring budgeten”.

Vänsterpartiet observerar att S-politiker i Vänersborg och i regeringen befinner sig på parallella spår – fast åt helt motsatta håll. Därför ställer vi en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande på nästa fullmäktigesammanträde.

Handlingar som ”droppar in” sammanställs ju av våra ekonomer, men vill man våra påläst kan man ”hämta hem” underlaget från de flesta nämnderna – via fliken ”På gång” klickar man sig fram till ärendelistor och texter, allt redovisas där under rubriken ”MRP 2017”.

Det kommer att bli några hektiska veckor framöver, förhoppningsvis mest för kommunledningen som borde komma till insikt och ändra sin inställning i grunden.

SD fick en möjlighet men missade tillfället

Gruppledaren för SD i Vänersborg, Kurt Karlsson, ställde en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S.

Här är frågan och här det skriftliga svaret.

När Kurt Karlsson hade läst upp hela texten från början till slutet, läste Marie Dahlin upp delar av sin text och sammanfattade svaret.

Ordföranden fördelade därefter ordet till ledamöter som hade begärt ordet. Kurt Karlsson protesterade och ansåg att han skulle få lov att som frågeställare fortsätta med att debattera med kommunstyrelsens ordförande.

Tre ledamöter från Vänsterpartiet och tre ledamöter från Socialdemokraterna tog upp tråden. De flesta inlägg sökte en diskussion kring sakfrågan – vad kan göras för att integrationen ska komma igång, vem kan bidra med vad för att väntetiden på asylboendet inte ska leda till frustration och desperation. Det gavs åtskilliga exempel på vad som redan görs, av socialtjänsten, i våra skolor, av våra frivilligorganisationer, av föreningar. Från Vänsterpartiet efterlyste vi också att kommunen skulle inse behovet av samordning av alla insatser.

Sedan var det Kurt Karlssons tur igen. ”Jag kommer inte att svara på de inläggen som har varit.” Och så vände han sig till kommunstyrelsens ordförande och fortsatte: ”Sverigedemokraterna är enda partiet som kan definiera och förklara problemet med invandring och asylsökande. Vi har därför en exklusiv förutsättning att formulera och komma med förslag och åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Ser man inga problem kan man inte heller komma med några förslag på förändring. Det är ganska enkel logik. Min interpellation har som huvudsaklig andemening att komma med åtgärd för att förekomma kommande större problem i vår tids ödesfråga. Det måste man inse. Man måste vara döv och blind när man inte ser de problem som finns och som är på väg.”

Sedan gjorde en fjärde ledamot från Vänsterpartiet ett inlägg (finns på ledamotens egen blogg). Kurt Karlsson anmälde replik och sade följande: ”Jag är glad över den här engagerade och bra debatten som finns här nu. Det bådar gott inför framtiden. Jag tycker det har varit allt för mycket tystnad om den här frågan. Ju mer man diskuterar desto bättre insikt får man om vad som egentligen försiggår och hur det ser ut i vårt samhälle. Jag tycker det finns en naivitet som är förskräcklig alltså. Jag skriver ju i min interpellation att de här grupperna blir en riskgrupp beroende på den fruktansvärda situationen de lever i i dagens samhälle. Min interpellation går ut på att jag vill förbättra situationen för de som finns här nu. Det är min andemening med den här interpellationen. Jag hoppas att det blir en fortsatt bra debatt.”

Kurt Karlsson fick omgående frågan från Vänsterpartiet: ”Om du verkligen menar som du säger, nämligen att din andemening är att göra något åt situationen så att mäniskor inte förfaller åt kriminalitet – vi har pekat på de risker, är det det du verkligen menar? Är det det du verkligen har för avsikt att medverka till? Kan du komma till talarstolen och säga, att du, Kurt Karlsson, och ditt parti, Sverigedemokraterna vill hjälpa till att nyanlända i Vänersborg, får din hjälp att integreras på ett positivt sätt i samhället. Är det det du vill ha sagt?”

När turen var kommen till Kurt Karlsson igen, sade han ”Nu kommer jag inte ihåg frågan.”

Kurt Karlsson fick frågan från Vänsterpartiets ledamot på nytt: ”Jag har uppfattat debatten på följande sätt: Du har ställt en fråga till kommunledningen, Marie Dahlin – vad är det som kommunen avser att göra? Från talarstolen har det kommit ett antal inlägg som måste ha visat dig och andra att vi faktiskt är bekymrade, vi vill vara med om att hitta lösningar. Vi har förstått att kommunen har en roll för samordning men i övrigt har det sagts att det är ”vi”. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och då har min fråga varit till dig, Kurt Karlsson, när du varit uppe och sagt att ni är intresserade att det inte ska bli som du beskriver i din interpellation, då är min fråga till dig: Kan du komma till talarstolen och säga att du som vi andra vill göra din insats, att ditt parti vill göra en insats för att integration ska ske, att inkludering ska komma igång?”

Kurt Karlsson svarade direkt: ”Då vill jag säga så här att först man ju inse att det är ett problem. Sedan får man formulera problemet. Först då kan man göra någonting. Om man inte tycker det är ett problem då är det omöjligt att lösa det. Jag pekar på ett problem och ingen [??, vår anmärkning] säger: Det här är inte något farligt. Det kommer inte hända någonting.  Är det bra? Här är det rena paradiset på alla sätt! Så kan man inte resonera alltså. Man måste inse vi har ett problem i framtiden, garanterat. Tyvärr är det så. Tack.”

Längre kom vi inte. Ingen annan ledamot från SD försökte hjälpa partiets gruppledare.

Ovanstående är självfallet endast delar av debatten, ord för ord nedskrivna från radioinspelningen. Det var en lång interpellationsdebatt, där även en ledamot vardera från MP, L och M deltog. Ledamoten från Välfärdspartiet passade på att prata om den lokala polisstationens begränsade öppningstider.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv