Gruppmöte

Kommunstyrelsen utan större dramatik

Idag hade kommunstyrelsen sitt sista sammanträde innan sommarpausen – med en lång lista med 37 ärenden, de flesta tas upp en gång till i kommunfullmäktige. Den 17 juni fattas först beslut, idag gällde det att enas kring vilka beslutsförslag som skulle föras vidare.

Femton ledamöter från åtta olika partier var helt eniga i det stora flertalet frågor. Oftast lyder ju beslutsförslaget att ställa sig bakom förvaltningarnas yttrande. Även om det kommer kritiska frågor och synpunkter är det långt till att någon kommer på tanken att förmulera ett eget förslag. Ordförandens klubba faller i snabb takt när kommunstyrelsen är framme vid beslutsomgången.

Här några undantag, här ärenden där vi kan förvänta oss debatt i fullmäktige och utdragna omröstningar.

  1. Beslut om Mål- och resursplan 2016 ….. Nu finns fyra yrkanden, det första från kommunledningens tre partier S, C och MP, det andra från M, FP och KD, det tredje från Vänsterpartiet och det fjärde från Sverigedemokraterna. Redan i kommunstyrelsen räknades rösterna, det slutade med 7 för alternativ 1, 4 för alternativ 2 och vardera 2 för de tredje och fjärde förslaget. Alla stod fast vid sina egna förslag och alla som inte ”vann” i omröstningen reserverade sig till förmån för de egna yrkandena. Vi får se hur det blir fallet på eftermiddagen och kvällen 17 juni, fullmäktige börjar ju redan klockan 13:00.
  2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag. Tre olika yrkanden, det första från kommunledningen somför över pengar från ett anslag till ett annat och därmed låtsas ”ge” något till nämnden, det andra från den Moderatledda minialliansen, som villbevilja ett ansenligt belopp och det tredje från Vänsterpartiet som vill bevilja hela beloppet i enlighet med nämndens enhälliga begäran. När Vänsterpartiets förslag hade fallit, valde vi att stödja Moderaternas yrkande. Sverigedemokraterna biföll Socialdemokraternas yrkande som nonchalerar barn- och utbildningsnämndens vädjan om mer resurser. Omröstningen utföll således 9:6.
  3. Kultur- och fritidsnämnden hade också äskat mer resurser för det löpande budgetår 2015. Minialliansen ville ge ett begränsat belopp, Socialdemokraterna hela beloppet. Denna gång ”vann” kommunledningens partier omröstningen med 11:4.
  4. Fiberstrategi för Vänersborgs kommun 2015 – 2022. Vänsterpartiet yrkade på avslag men fick inte gehör hos något annat parti och anmälde en skriftlig reservation.

Oenighet alltså bara i fyra av trettiosju ärenden, som det brukar vara för det mesta.

En fråga hålls i stort sett utanför den kommunalpolitiska debatten – och det går inte att säga ”på gott och ont”. Vänsterpartiets representanter upplever nog ingen glädje över att frågor kring gymnasieutbildningen och vuxnas lärande har förts bort från dagordningen. Läs gärna en reservation som Vänsterpartiet lämnade i förra veckan i Kunskapsförbundet Väst.

Förra veckans omröstning i socialnämnden kring äldreomsorgen i Brålanda har nu även beskrivits i lokaltidningen TTELA. Det framgår med all önskvärd tydlighet att Vänsterpartiet spelar roll, om inte på annat sätt så åtminstone som en väckarklocka i elfte timmen för de lokala socialdemokraterna.

Men det fanns även ett annat ärende i socialnämnden som är av betydelse. När kommunledningen, förra mandatperiodens borgerliga gruppering och även denna mandatperiodens S,C, och MP-blandning, vill agera men inte vågar tala klartext, då smygs det fram betydelsefulla och dyra beslut som  nog hade förtjänat en öppen och ärlig behandling. Vänsterpartiets representant beskriver vad som hände i sin reservation.

I morgon kväll, tisdag 2 juni med start klockan 18:00, samlas vi i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31 till ett gruppmöte. Då finns alla medlemmar med uppdrag i fullmäktige och nämnder och styrelser på plats. Vi går genom vad som varit på kommunstyrelsen, vad som väntar i kommunfullmäktige 17 juni. Samtliga nämnder har i juni ett sista sammanträde innan sommarpausen och vi ägnar tid åt viktiga frågor som väntas finnas på nämndernas föredragningslistor. ”Gruppen” brukar få många tips och synpunkter från icke-parlamentariker bland våra medlemmar. Vi är väl sådär femton med uppdrag och fyra gånger fler ”utan” uppdrag. Välkommen till (troligen) sista mötet i den lokala partiföreningen innan sommaren.

Gruppmöte – principiella beslut skall fattas

Några hektiska dagar framöver. På tisdag skall budgetberedningens förslag bli offentligt och kan laddas ner från kommunens hemsida. Vi har dock svårt att tro att den styrande minoriteten på måndag nästa vecka vid kommunstyrelsens sammanträde helt står bakom sitt eget förslag, det förekom alldeles för många uttalanden i den lokala tidningen som antyder att en viss insikt breder ut sig.

Vänsterpartiets ledamöter presenterar vid gruppmötet tisdag 26 maj förslaget vi tänker lägga fram i kommunstyrelsen. Det gäller anslagen för enskilda nämnder och hur vi tänker oss finansieringen, det gäller även frågan hur Vänsterpartiet skall förhålla sig vid omröstningar om olika budgetförslag. Utgången av kommunstyrelsen kan mycket väl bli att budgetberedningens arbete (eller det nya förslaget från kommunledningens minoritetspartier) underkänns och att kommunfullmäktige den 17 juni behöver ta ställning till ett annat huvudförslag.

På gruppmötet behöver vi också diskutera hur Vänsterpartiet på onsdag skall ställa sig till budgetförslaget i Kunskapsförbundet Väst och till ärendet om äldreomsorgen i Brålanda som avgörs på torsdag av socialnämnden.

Det brukar vara trångt i vår lokal vid våra möten, vi räknar med att det kan bli ont om platser tisdagkväll. Välkommen 26 maj, vi startar 18:00 i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31.

Nu har vi sett budgetförslaget

Vänsterpartiet kallar till gruppmöte ikväll, onsdag, med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Vi ägnar nästan hela kvällen åt att studera budgetberedningens förslag till Mål- och resursplan 2016. 

Vi anade vad som skulle bli resultatet av beredningens arbete under några intensiva veckor, men förslaget är ändå en chock. Det är skrämmande läsning och har knappast någon förankring i det som kommunledningens tre minoritetspartier gick till val på för ett halvt år sedan. 

Socialdemokraterna Vänersborg

Centerpartiet i Vänersborg

Miljöpartiet Vänersborg

Till vårt möte välkomnar vi alla som tillsammans med oss vill ta fram ett alternativt budgetförslag där våra värderingar översätts till konkreta budgetförslag.

Medlemsmöte och gruppmöte

Måndag 13 april är det medlemsmöte för Vänsterpartiet Vänersborg med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Styrelsen har tagit fram ett förslag till ändringar i vår verksamhetsplan och vill få ett besked på några punkter från medlemmarna i lokalorganisationen.  Välkommen att delta.

Onsdag 15 april kallar vi till gruppmöte också med start 18:00 i vår lokal. Alla medlemmar ska känna sig välkomna – för alla med något uppdrag i någon nämnd, styrelse eller i fullmäktige gäller att närvaron är obligatorisk (eventuellt förhinder skall anmälas i förväg). 

På gruppmötet får vi en rapport från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 13 april. Nämnden har på sin dagordning frågan om det stora underskottet för 2015. Här finns tuffa krav från kommunledningen att redovisa åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. Nämnden hänvisar till att flera hundra barn i förskolan och elever i grundskolan har kommit till under 2013 och 2014 utöver elevantalet i prognosen, vilket helt enkelt för med sig kostnader som utgör underskottet. Dessutom skall nämnden ta ställning till budgetberedningens förslag att 2016 komma tillrätta med samma anslag som gäller 2015 och som resulterar i underskottet. 

När vi träffas på onsdag får vi också höra hur miljö- och hälsoskyddsnämnden och hur byggnadsnämnden har hanterat budgetberedningens anvisningar för 2016. Förmodligen två nämnder som mycket lättare kommer tillrätta med den rigida inställningen som kommunledningen gör till sitt rättesnöre.

Dagen efter gruppmötet träffas samhällsbyggnadsnämnden och på måndag, 20 april, är det socialnämndens tur samtidigt som den nya kultur- och fritidsnämnden brottas med sina svar på budgetanvisningar för 2016. Ingen av dessa tre nämnder kommer att kunna planera för en verksamhet med samma innehåll och kvalitet, anvisningarna leder onekligen fram till besparingar och nedskärningar. Det ankommer på förvaltningarna och på nämnderna att formulera sina konsekvensbeskrivningar så att budskapet går hem hos budgetberedningen och längre fram i juni hos kommunfullmäktige när budgeten skall klubbas.

Vårt gruppmöte ägnar sig i övrigt åt att gå genom punkterna på nästkommande fullmäktige onsdag 22 april. Vi försöker som alltid vara ute i mycket god tid för att föra en dialog i alla frågor där vårt ställningstagande behöver finslipas. Bokslutet för 2014 och nämndernas verksamhetsberättelse för 2014 är sådana ärenden. I övrigt ser vi med spänning fram emot att få höra hur kommunledningen vill att beslutet kring investerings- och exploateringsbudgeten för innevarande år 2015 skall formuleras, nu när frågan efter förra månadens oförklarliga bordläggning kommer tillbaka.

Onsdag, torsdag och lördag

Först ”gruppmötet”, sedan miljögruppen och så årsmötet som Vänersborg i år ordnar i en trevlig lokal i Trollhättan.

Gruppmötet: Alla våra förtroendevalda med uppdrag i nämnder, styrelser och i fullmäktige förväntas finnas på plats, i övrigt ansluter oftast lika många medlemmar och även enstaka utanför som har intresse för vårt arbete men inte tagit steget än att bli medlem. På onsdagkväll med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31 har vi ett späckat program. På kommunfullmäktiges ärendelista finns 19 punkter och det lutar åt att någon av oss är uppe i talarstolen i åtminstone 12 av dessa. Vi brukar träffas en vecka innan fullmäktige för att ha god tid för en grundlig diskussion och för att förbereda våra anföranden. Det ska skrivas alternativa yrkanden, det behöver skissas på eventuella skriftliga reservationer. Med en kommunledning som endast kan räkna in 24 av 51 mandat är det inte mycket stabilitet. Det blir inte heller lättare av att februarimötet i fullmäktige samlar upp ärenden som behandlades i kommunstyrelsen i december, januari och början av februari.

Därutöver behöver vi informera varandra om det pågående arbetet kring ramsättningen inför juni månads beslut om mål- och resursplanen 2016. Och så behöver vi tala om vår motion från april 2012 om öppna nämndssammanträden som enligt den lokala tidningen TTELA äntligen ska ge resultat under våren 2015.  Det är huvudpunkter för kvällen, men det finns mer på listan. Välkomna!

Miljögruppen träffas dagen efter, torsdag denna vecka, samma tid, samma lokal. Tyvärr har kommunens miljöstrateg behövt lämna återbud, hon kommer dock att vara gäst vid senare tillfälle. Miljögruppens möte tar upp annat, välkomna – förresten, kapitel 11.

Nästan en vanlig vecka, fast årsmötet på lördag är speciellt, såklart.

Gruppmöte onsdag kväll

Vänsterpartiet har sina gruppmöten i mycket god tid innan fullmäktige sammanträder. Denna månad gäller det fullmäktige onsdag 19 november och partiets gruppmöte är onsdag 12 november, 18:00, i vår lokal på Kronogatan 31.

Till gruppmöten förväntas alla våra ledamöter och ersättare från fullmäktige och alla nämnder och styrelser närvaea. I övrigt är mötet självfallet öppet för alla medlemmar.

I ett antal frågor överlämnar vi till våra ledamöter att avgöra vilket personligt ställningstagande som skall gälla i beslutsögonblicket. Men tanken med gruppmötet är att alla redovisar sina tankar och förklarar varför ett förslag tycks vara bättre eller sämre än ett annat.

Det kommer att börja med att Socialdemokraterna föreslår Lars-Göran Ljunggren till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2014-2018. Några av Vänsterpartiets ledamöter har varit mycket engagerade i viktiga frågor under mandatperioden 2006-2010. Då var Lars-Göran Ljunggren ordförande i kommunstyrelsen och högsta ansvarige politiker i en rad ärenden och beslut som har varit till skada för Vänersborg. Det är inte sannolikt att alla ledamöter från vårt parti kan bifalla den socialdemokratiska nomineringen. Fullmäktiges ordförande är främste representanten för  vår kommun i många officiella sammanhang.

Även i budgetärendet finns olika synpunkter. Eniga är vi dock i vår förundran över att såväl avgående kommunalråd Gunnar Lidell (M) och framförallt tillträdande kommunalråd Marie Dahlin (S) tycks vara tillfreds med utfallet av gamla fullmäktiges omröstning i budgetfrågan. Vänsterpartiet var i juni helt övertygat om att budgetbeslutet innan valet skulle ändras efter valet i september. Vi gör en annan bedömning än Socialdemokraterna. Vår tanke är att utvecklingen under hösten 2014 gör det nödvändigt att förstärka socialnämndens förutsättningar att leva upp till en rad stora och växande påfrestningar. I annat fall saknar socialnämnden under 2015 möjligheten att företräda en förvaltning som från första början är dömd att arbeta med växande underskott. Även den dramatiska nedskärningen av Kunskapsförbundets vuxenutbildning behöver ett nytt och större finansiellt engagemang från både Trollhättan och Vänersborg. Visserligen finns nu hopp om att förhindra det värsta scenariet med avbrutna studiegångar, men även nästa år finns ”nya” sökande som behöver sin utbildning och ett bra utbud av kurser.

Oeniga är vi möjligen i den enda frågan där S kommer med ett nytt förslag jämfört med underlaget från juni. S föreslår att låta Mariedal Östra utgå ur exploateringsbudgeten och vill istället sätta in Onsjö Södra.

Vi har inte klart för oss vilka svar som gäller för ett flertal frågor:

Varför byter Socialdemokraterna åsikt? Under flera år voterade man för en exploatering av Mariedal Östra, från byggnadsnämndens beslut om detaljplanen 2012 till så sent som i budgetberedningen i september/oktober 2014. Först i kommunstyrelsen för någon vecka sedan kom en kullerbytta. Inte Mariedal Östra utan Onsjö Södra. Hur går det ihop med att den ansvariga förvaltningen konstaterar att Mariedal Östra är kommunens enda detaljplanelagda område för blandad villabebyggelse? Samma förvaltning skriver i all hast ett utkast till planprogram (ska behandlas under december) som är ett första steg på en lång planprocess som knappast kan ge resultat innan tidigast 2017 eller 2018. Och är egentligen behovet av villatomter så överhängande? Det finns bl a på Onsjö Norra ett område för lite över tjugo villor, 2013 byggdes en villa där och 2014 kom till ytterligare två. Är inte behovet av hyresbostäder det man borde koncentrera sig kring?

Socialdemokraterna förklarade inte med ett ord svängningen i kommunstyrelsen. Nu får vi se om det kommer någon trovärdig motivering i kommunfullmäktige. Vart är vi på väg i Vänersborg?

RÖD LÖRDAG och studiebesök

På lördag är det RÖD LÖRDAG – efter våra besök i Brålanda och i Vargön och efter fem RÖDA LÖRDAGAR ”mitt i stan” denna gång på Torpaområdet (närmare se nedan).

På tisdag 19 augusti ordnar Vänsterpartiets lokala ”gröna grupp” ett studiebesök på Vingaland i Trollhättan. Vingaland är ett ekologiskt växthus i Strömslund, som drivs som en ekonomisk förening. Mikael Rokvist tar emot klockan 16:00. Han berättar om Vingaland och även vad som menas med permakultur. Kenneth ([email protected]) eller Anki ([email protected]) kontaktas av den som vill följa med.

RL Torpa

Gruppmöte inför budgetbeslutet

Innan sommarpausen ett sista gruppmöte torsdag 12 juni med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31, I första hand gäller det ärendelistan för kommunfullmäktige onsdag 18 juni, observera starttiden 13:00. Visserligen finns ett flertal frågor kring olika punkter, men budget 2015 och frågan om flyttningen av hamnen till Vargön är av största vikt.

Vid något tillfälle bör vi räkna hur många motioner vi har skrivit under den snart gångna mandatperioden, även vad som har sagts av fullmäktige om våra motioner. Vi bör också redovisa våra reservationer för tyvärr har majoriteten inte alltid visat förståelse fullt ut.

Här i alla fall två motioner till som nästa vecka tas upp för behandling:

Motion angående musikskolans / kulturskolans avgifter

Motion angående inrättande av tjänst som INVÅNAROMBUD

Förresten, våra gruppmöten är inte bara öppna för medlemmar i Vänsterpartiet, vi uppskattar verkligen nya tankar på enskilda frågor – så inbjudan gäller alla som med intresse följer vårt lokala arbete.

Kategorier
Arkiv