Gruppmöte

Vid sidan om?

Till tisdag kallar Vänsterpartiet i Vänersborg till ett gruppmöte. Vid våra gruppmöten förväntas alla medlemmar med uppdrag i fullmäktige, nämnder och styrelser närvara. Alla medlemmar och även andra, som har intresse för vårt arbete i den kommunala politiken, är välkomna att bidra med tankar kring enskilda frågor.

I torsdags hade vi medlemsmöte – se ett tidigare inlägg på hemsidan. Jan Lundqvist var vår gäst och han inspirerade till en livlig debatt. Till listan med läsvärda dokument kan vi nu tillfoga: ”Bostaden är lösningen” (Riksbyggen) och ”Nyttan med Allmännyttan” (SABO) – börja med sammanfattningen.

På det kommande gruppmöte går vi genom ärendelistan för kommunfullmäktige. Listan är kort, men vi har med två ärenden där vi behöver ta övriga ledamöters tid och uppmärksamhet i anspråk. Det gäller två av våra motioner där kommunstyrelsen med stor majoritet fastställde arbetsutskottets förslag om ”avslag”.  Först blev det 11:4 och därefter 13:2.

Det som utmärker kommunstyrelsens majoritet är att man lyssnar in motionärens synpunkter, sedan bemödar man sig nästan inte alls om att säga något om varför man har bestämt sig för avslag – och så röstar man.

Det bedrövliga är att detta brukar upprepas senare i kommunfullmäktige. Argument för motionärens tankar och avsikt tas emot, bemöts inte, besvaras inte. Det blir ingen debatt i sakfrågorna, behandlingen i kommunstyrelsen har redan gett ett klart och tydligt besked om utfallet vid en omröstning. Det gör att endast någon enstaka ledamot för majoriteten äntrar talarstolen. Och då lyder det oftast så här: ”vill inte förlänga debatten” och ”vill bara för mitt parti yrka bifall till kommunstyrelsens förslag”. Punkt slut.

Att det finns en stor kontrast mellan kommunfullmäktige i Vänersborg och t ex Trollhättan beskrev en våra ledamöter nyss på sin egen blogg.

Nu gäller det först frågan om ”gratis kollektivtrafik för 65+”. Vi informerade om motionen tidigare – igår fanns också en debattartikel i den lokala tidningen TTELA.

Den andra frågan gäller en principfråga där våra politiker måste bestämma sig: Hur långt ska avståndet vara mellan kommunens invånare och kommunens förvaltning? Vem kom först? Är det kommunens organisation som behärskar scenen och man får lov att foga sig eller är det invånarnas önskemål och förväntningar som skall styra samspelet?

I grunden en fråga som återkommer gång efter annan. Här gäller det några hundra kommuninvånare som vill ha hjälp och stöd med sin ”egen badplats” några mil utanför centralorten. Tänk om frågan hade seglat upp under ett valår?

Troligt är att Vänsterpartiets två motioner tar största delen av fullmäktigekvällen i anspråk men utgången tycks given. Vänsterpartiet är ”vid sidan om” – majoriteten förlitar sig på det goda samarbete mellan S och M med C som kittet i betongen.

”Vid sidan om” är Vänsterpartiet också i arbetet kring ramsättningen inför budgeten 2017. Det kommer inte ut någon information från budgetberedningens arbete. Allt vi hittills har fått veta är det preliminära utfallet för 2015. När beslutet togs i juni 2014 så var majoriteten tämligen ense: 2015 blir ett av de sämsta åren någonsin, därför stannade man för ett förslag med ett förväntat resultat på endast 6 Mkr. Nu vet vi bättre, det preliminära utfallet tycks bli 41 Mkr, 35 Mkr bättre …

Men visst, budgetberedningen arbetar säkerligen just nu i vetskap om att 2017 blir ett av de ”sämsta åren någonsin” …

Gruppmöte

Vi har behövt ändra dagen för vårt nästa gruppmöte – vi träffas

TISDAG 10 NOVEMBER, 18;00 I VÅR LOKAL KRONOGATAN 31.

Vi får rapport från barn- och utbildningsnämnden och vi går genom handlingar för:

Kommunstyrelsen onsdag 11 november och Kommunfullmäktige onsdag 18 november.

(Handlingar och föredragningslistor finns på kommunens hemsida.)

Välkommen att delta i våra samtal kring kommunala frågor.

 

Ska det kunna bli verklighet?

Vid Vänsterpartiets gruppmöte tisdag 8 september förbereder sig Vänsterpartiets sex ledamöter och tre ersättare på nästa veckans fullmäktige. Det är en god tradition att samlas en vecka eller mer innan besluten skall fattas. Vi hinner med en genomgång, där vi samlar upp våra tankar och synpunkter. Målet är ju inte i första hand att vi måste vara överens, att ha lyssnat på varandra är det viktigaste. Därför brukar det vara god anslutning även av andra medlemmar, några med uppdrag i någon nämnd, några utan något som helst uppdrag just nu. På två timmar hinner vi med det mesta.

Vid detta gruppmöte bjuds på en extra information. Om ett år skall Vänersborg komma fram till ett beslut, just nu är det ett helt nytt förslag: På kulturaxeln, i kvarteret Läroverket, mellan aulan och museet skall ett kulturcentrum växa fram. Aulan kvar (sannolikt kvar), efter ombyggnad i form av en Black box (arbetsgruppens beteckning för en Arena som lämpar sig för ”allt möjligt” inom konstens alla uttrycksformer), en anslutande byggnad som i huvudsak skall ge plats för ett nytt bibliotek, och en tredje byggnad som skall bli hemvist för musikskolan och Vänersborgs många fristående musikgrupper. Fina tankar, stora investeringar som väntar. Förslagen blir snart offentliga och skall under ett år framöver manglas i mängder av remisser och på en mängd träffar. På Vänsterpartiets gruppmöte sker en första information.

Inte varit på något möte under det gångna året? Kanske inte ens medlem än? Vi välkomnar alla som vill ta del av våra samtal kring kommunala politiska frågor. Start klockan 18:00, i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31. Välkomna.

En blick på almanackan

Alla är inte tillbaka från semestern, ett antal uppgifter saknas. Vår ordförande kommer att lägga in förslag på medlemsmöten och styrelsen beslutar om vilka lördagar under hösten som skall vara Röda Lördagar. Styrelsen har också gett i uppdrag att förbereda för studier och vi kommer snart att lägga ut information om studiecirklarna. Därför är almanackan än så länge ofullständig. Gruppmöten är obligatoriska för alla våra förtroendevalda, men självfallet är alla medlemmar och även andra med intresse för vårt lokala parlamentariska arbete välkomna. Vi startar alltid klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Första gruppmöte är nu i veckan på torsdag 20 augusti.

Andra anteckningar i almanackan gäller nämnder och styrelser i Vänersborg. Så snart föredragslistan är framme och handlingarna tillgängliga, kompletterar vi med länken ”läs mera”. Då kommer man också fram till vem av partiet som sitter i vilken nämnd och hur man kan få kontakt.

Ta gärna en titt på almanackan – som alltid på fliken ”På gång”.

P.S.: Idag häller Jonas Sjöstedt sitt SOMMARTAL i Umeå, klockan 14:00 finns möjlighet att se talet på Vänsterpartiets hemsida.

Kommunstyrelsen utan större dramatik

Idag hade kommunstyrelsen sitt sista sammanträde innan sommarpausen – med en lång lista med 37 ärenden, de flesta tas upp en gång till i kommunfullmäktige. Den 17 juni fattas först beslut, idag gällde det att enas kring vilka beslutsförslag som skulle föras vidare.

Femton ledamöter från åtta olika partier var helt eniga i det stora flertalet frågor. Oftast lyder ju beslutsförslaget att ställa sig bakom förvaltningarnas yttrande. Även om det kommer kritiska frågor och synpunkter är det långt till att någon kommer på tanken att förmulera ett eget förslag. Ordförandens klubba faller i snabb takt när kommunstyrelsen är framme vid beslutsomgången.

Här några undantag, här ärenden där vi kan förvänta oss debatt i fullmäktige och utdragna omröstningar.

  1. Beslut om Mål- och resursplan 2016 ….. Nu finns fyra yrkanden, det första från kommunledningens tre partier S, C och MP, det andra från M, FP och KD, det tredje från Vänsterpartiet och det fjärde från Sverigedemokraterna. Redan i kommunstyrelsen räknades rösterna, det slutade med 7 för alternativ 1, 4 för alternativ 2 och vardera 2 för de tredje och fjärde förslaget. Alla stod fast vid sina egna förslag och alla som inte ”vann” i omröstningen reserverade sig till förmån för de egna yrkandena. Vi får se hur det blir fallet på eftermiddagen och kvällen 17 juni, fullmäktige börjar ju redan klockan 13:00.
  2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag. Tre olika yrkanden, det första från kommunledningen somför över pengar från ett anslag till ett annat och därmed låtsas ”ge” något till nämnden, det andra från den Moderatledda minialliansen, som villbevilja ett ansenligt belopp och det tredje från Vänsterpartiet som vill bevilja hela beloppet i enlighet med nämndens enhälliga begäran. När Vänsterpartiets förslag hade fallit, valde vi att stödja Moderaternas yrkande. Sverigedemokraterna biföll Socialdemokraternas yrkande som nonchalerar barn- och utbildningsnämndens vädjan om mer resurser. Omröstningen utföll således 9:6.
  3. Kultur- och fritidsnämnden hade också äskat mer resurser för det löpande budgetår 2015. Minialliansen ville ge ett begränsat belopp, Socialdemokraterna hela beloppet. Denna gång ”vann” kommunledningens partier omröstningen med 11:4.
  4. Fiberstrategi för Vänersborgs kommun 2015 – 2022. Vänsterpartiet yrkade på avslag men fick inte gehör hos något annat parti och anmälde en skriftlig reservation.

Oenighet alltså bara i fyra av trettiosju ärenden, som det brukar vara för det mesta.

En fråga hålls i stort sett utanför den kommunalpolitiska debatten – och det går inte att säga ”på gott och ont”. Vänsterpartiets representanter upplever nog ingen glädje över att frågor kring gymnasieutbildningen och vuxnas lärande har förts bort från dagordningen. Läs gärna en reservation som Vänsterpartiet lämnade i förra veckan i Kunskapsförbundet Väst.

Förra veckans omröstning i socialnämnden kring äldreomsorgen i Brålanda har nu även beskrivits i lokaltidningen TTELA. Det framgår med all önskvärd tydlighet att Vänsterpartiet spelar roll, om inte på annat sätt så åtminstone som en väckarklocka i elfte timmen för de lokala socialdemokraterna.

Men det fanns även ett annat ärende i socialnämnden som är av betydelse. När kommunledningen, förra mandatperiodens borgerliga gruppering och även denna mandatperiodens S,C, och MP-blandning, vill agera men inte vågar tala klartext, då smygs det fram betydelsefulla och dyra beslut som  nog hade förtjänat en öppen och ärlig behandling. Vänsterpartiets representant beskriver vad som hände i sin reservation.

I morgon kväll, tisdag 2 juni med start klockan 18:00, samlas vi i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31 till ett gruppmöte. Då finns alla medlemmar med uppdrag i fullmäktige och nämnder och styrelser på plats. Vi går genom vad som varit på kommunstyrelsen, vad som väntar i kommunfullmäktige 17 juni. Samtliga nämnder har i juni ett sista sammanträde innan sommarpausen och vi ägnar tid åt viktiga frågor som väntas finnas på nämndernas föredragningslistor. ”Gruppen” brukar få många tips och synpunkter från icke-parlamentariker bland våra medlemmar. Vi är väl sådär femton med uppdrag och fyra gånger fler ”utan” uppdrag. Välkommen till (troligen) sista mötet i den lokala partiföreningen innan sommaren.

Gruppmöte – principiella beslut skall fattas

Några hektiska dagar framöver. På tisdag skall budgetberedningens förslag bli offentligt och kan laddas ner från kommunens hemsida. Vi har dock svårt att tro att den styrande minoriteten på måndag nästa vecka vid kommunstyrelsens sammanträde helt står bakom sitt eget förslag, det förekom alldeles för många uttalanden i den lokala tidningen som antyder att en viss insikt breder ut sig.

Vänsterpartiets ledamöter presenterar vid gruppmötet tisdag 26 maj förslaget vi tänker lägga fram i kommunstyrelsen. Det gäller anslagen för enskilda nämnder och hur vi tänker oss finansieringen, det gäller även frågan hur Vänsterpartiet skall förhålla sig vid omröstningar om olika budgetförslag. Utgången av kommunstyrelsen kan mycket väl bli att budgetberedningens arbete (eller det nya förslaget från kommunledningens minoritetspartier) underkänns och att kommunfullmäktige den 17 juni behöver ta ställning till ett annat huvudförslag.

På gruppmötet behöver vi också diskutera hur Vänsterpartiet på onsdag skall ställa sig till budgetförslaget i Kunskapsförbundet Väst och till ärendet om äldreomsorgen i Brålanda som avgörs på torsdag av socialnämnden.

Det brukar vara trångt i vår lokal vid våra möten, vi räknar med att det kan bli ont om platser tisdagkväll. Välkommen 26 maj, vi startar 18:00 i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31.

Nu har vi sett budgetförslaget

Vänsterpartiet kallar till gruppmöte ikväll, onsdag, med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Vi ägnar nästan hela kvällen åt att studera budgetberedningens förslag till Mål- och resursplan 2016. 

Vi anade vad som skulle bli resultatet av beredningens arbete under några intensiva veckor, men förslaget är ändå en chock. Det är skrämmande läsning och har knappast någon förankring i det som kommunledningens tre minoritetspartier gick till val på för ett halvt år sedan. 

Socialdemokraterna Vänersborg

Centerpartiet i Vänersborg

Miljöpartiet Vänersborg

Till vårt möte välkomnar vi alla som tillsammans med oss vill ta fram ett alternativt budgetförslag där våra värderingar översätts till konkreta budgetförslag.

Medlemsmöte och gruppmöte

Måndag 13 april är det medlemsmöte för Vänsterpartiet Vänersborg med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Styrelsen har tagit fram ett förslag till ändringar i vår verksamhetsplan och vill få ett besked på några punkter från medlemmarna i lokalorganisationen.  Välkommen att delta.

Onsdag 15 april kallar vi till gruppmöte också med start 18:00 i vår lokal. Alla medlemmar ska känna sig välkomna – för alla med något uppdrag i någon nämnd, styrelse eller i fullmäktige gäller att närvaron är obligatorisk (eventuellt förhinder skall anmälas i förväg). 

På gruppmötet får vi en rapport från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 13 april. Nämnden har på sin dagordning frågan om det stora underskottet för 2015. Här finns tuffa krav från kommunledningen att redovisa åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. Nämnden hänvisar till att flera hundra barn i förskolan och elever i grundskolan har kommit till under 2013 och 2014 utöver elevantalet i prognosen, vilket helt enkelt för med sig kostnader som utgör underskottet. Dessutom skall nämnden ta ställning till budgetberedningens förslag att 2016 komma tillrätta med samma anslag som gäller 2015 och som resulterar i underskottet. 

När vi träffas på onsdag får vi också höra hur miljö- och hälsoskyddsnämnden och hur byggnadsnämnden har hanterat budgetberedningens anvisningar för 2016. Förmodligen två nämnder som mycket lättare kommer tillrätta med den rigida inställningen som kommunledningen gör till sitt rättesnöre.

Dagen efter gruppmötet träffas samhällsbyggnadsnämnden och på måndag, 20 april, är det socialnämndens tur samtidigt som den nya kultur- och fritidsnämnden brottas med sina svar på budgetanvisningar för 2016. Ingen av dessa tre nämnder kommer att kunna planera för en verksamhet med samma innehåll och kvalitet, anvisningarna leder onekligen fram till besparingar och nedskärningar. Det ankommer på förvaltningarna och på nämnderna att formulera sina konsekvensbeskrivningar så att budskapet går hem hos budgetberedningen och längre fram i juni hos kommunfullmäktige när budgeten skall klubbas.

Vårt gruppmöte ägnar sig i övrigt åt att gå genom punkterna på nästkommande fullmäktige onsdag 22 april. Vi försöker som alltid vara ute i mycket god tid för att föra en dialog i alla frågor där vårt ställningstagande behöver finslipas. Bokslutet för 2014 och nämndernas verksamhetsberättelse för 2014 är sådana ärenden. I övrigt ser vi med spänning fram emot att få höra hur kommunledningen vill att beslutet kring investerings- och exploateringsbudgeten för innevarande år 2015 skall formuleras, nu när frågan efter förra månadens oförklarliga bordläggning kommer tillbaka.

Onsdag, torsdag och lördag

Först ”gruppmötet”, sedan miljögruppen och så årsmötet som Vänersborg i år ordnar i en trevlig lokal i Trollhättan.

Gruppmötet: Alla våra förtroendevalda med uppdrag i nämnder, styrelser och i fullmäktige förväntas finnas på plats, i övrigt ansluter oftast lika många medlemmar och även enstaka utanför som har intresse för vårt arbete men inte tagit steget än att bli medlem. På onsdagkväll med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31 har vi ett späckat program. På kommunfullmäktiges ärendelista finns 19 punkter och det lutar åt att någon av oss är uppe i talarstolen i åtminstone 12 av dessa. Vi brukar träffas en vecka innan fullmäktige för att ha god tid för en grundlig diskussion och för att förbereda våra anföranden. Det ska skrivas alternativa yrkanden, det behöver skissas på eventuella skriftliga reservationer. Med en kommunledning som endast kan räkna in 24 av 51 mandat är det inte mycket stabilitet. Det blir inte heller lättare av att februarimötet i fullmäktige samlar upp ärenden som behandlades i kommunstyrelsen i december, januari och början av februari.

Därutöver behöver vi informera varandra om det pågående arbetet kring ramsättningen inför juni månads beslut om mål- och resursplanen 2016. Och så behöver vi tala om vår motion från april 2012 om öppna nämndssammanträden som enligt den lokala tidningen TTELA äntligen ska ge resultat under våren 2015.  Det är huvudpunkter för kvällen, men det finns mer på listan. Välkomna!

Miljögruppen träffas dagen efter, torsdag denna vecka, samma tid, samma lokal. Tyvärr har kommunens miljöstrateg behövt lämna återbud, hon kommer dock att vara gäst vid senare tillfälle. Miljögruppens möte tar upp annat, välkomna – förresten, kapitel 11.

Nästan en vanlig vecka, fast årsmötet på lördag är speciellt, såklart.

Gruppmöte onsdag kväll

Vänsterpartiet har sina gruppmöten i mycket god tid innan fullmäktige sammanträder. Denna månad gäller det fullmäktige onsdag 19 november och partiets gruppmöte är onsdag 12 november, 18:00, i vår lokal på Kronogatan 31.

Till gruppmöten förväntas alla våra ledamöter och ersättare från fullmäktige och alla nämnder och styrelser närvaea. I övrigt är mötet självfallet öppet för alla medlemmar.

I ett antal frågor överlämnar vi till våra ledamöter att avgöra vilket personligt ställningstagande som skall gälla i beslutsögonblicket. Men tanken med gruppmötet är att alla redovisar sina tankar och förklarar varför ett förslag tycks vara bättre eller sämre än ett annat.

Det kommer att börja med att Socialdemokraterna föreslår Lars-Göran Ljunggren till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2014-2018. Några av Vänsterpartiets ledamöter har varit mycket engagerade i viktiga frågor under mandatperioden 2006-2010. Då var Lars-Göran Ljunggren ordförande i kommunstyrelsen och högsta ansvarige politiker i en rad ärenden och beslut som har varit till skada för Vänersborg. Det är inte sannolikt att alla ledamöter från vårt parti kan bifalla den socialdemokratiska nomineringen. Fullmäktiges ordförande är främste representanten för  vår kommun i många officiella sammanhang.

Även i budgetärendet finns olika synpunkter. Eniga är vi dock i vår förundran över att såväl avgående kommunalråd Gunnar Lidell (M) och framförallt tillträdande kommunalråd Marie Dahlin (S) tycks vara tillfreds med utfallet av gamla fullmäktiges omröstning i budgetfrågan. Vänsterpartiet var i juni helt övertygat om att budgetbeslutet innan valet skulle ändras efter valet i september. Vi gör en annan bedömning än Socialdemokraterna. Vår tanke är att utvecklingen under hösten 2014 gör det nödvändigt att förstärka socialnämndens förutsättningar att leva upp till en rad stora och växande påfrestningar. I annat fall saknar socialnämnden under 2015 möjligheten att företräda en förvaltning som från första början är dömd att arbeta med växande underskott. Även den dramatiska nedskärningen av Kunskapsförbundets vuxenutbildning behöver ett nytt och större finansiellt engagemang från både Trollhättan och Vänersborg. Visserligen finns nu hopp om att förhindra det värsta scenariet med avbrutna studiegångar, men även nästa år finns ”nya” sökande som behöver sin utbildning och ett bra utbud av kurser.

Oeniga är vi möjligen i den enda frågan där S kommer med ett nytt förslag jämfört med underlaget från juni. S föreslår att låta Mariedal Östra utgå ur exploateringsbudgeten och vill istället sätta in Onsjö Södra.

Vi har inte klart för oss vilka svar som gäller för ett flertal frågor:

Varför byter Socialdemokraterna åsikt? Under flera år voterade man för en exploatering av Mariedal Östra, från byggnadsnämndens beslut om detaljplanen 2012 till så sent som i budgetberedningen i september/oktober 2014. Först i kommunstyrelsen för någon vecka sedan kom en kullerbytta. Inte Mariedal Östra utan Onsjö Södra. Hur går det ihop med att den ansvariga förvaltningen konstaterar att Mariedal Östra är kommunens enda detaljplanelagda område för blandad villabebyggelse? Samma förvaltning skriver i all hast ett utkast till planprogram (ska behandlas under december) som är ett första steg på en lång planprocess som knappast kan ge resultat innan tidigast 2017 eller 2018. Och är egentligen behovet av villatomter så överhängande? Det finns bl a på Onsjö Norra ett område för lite över tjugo villor, 2013 byggdes en villa där och 2014 kom till ytterligare två. Är inte behovet av hyresbostäder det man borde koncentrera sig kring?

Socialdemokraterna förklarade inte med ett ord svängningen i kommunstyrelsen. Nu får vi se om det kommer någon trovärdig motivering i kommunfullmäktige. Vart är vi på väg i Vänersborg?

Kategorier
Arkiv