Gruppmöte

December – ingen rast och ingen ro

Kommunstyrelsen 20 december avslutar två, tre hektiska veckor. Förtroendevalda i alla nämnder och i kommunfullmäktige är kallade till sammanträden med mängder av viktiga frågor. Då gäller det att behålla överblicken och att informera varandra. Vänsterpartiets gruppmöten samlar alla representanter från kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Men också medlemmar utan uppdrag brukar komma till gruppmöte. Där kan kommande beslut påverkas, där ska alla alternativa förslag prövas.

Nästa gruppmöte är på tisdag 5 december med start 18:00 i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31.

Kommunfullmäktiges ärendelista 13 december kommer att nagelfaras:

Revidering av förskoleutredningen och skolutredningen 2017

Inser kommunfullmäktige utredningarnas budskap? Lokaler behövs, inte någon gång i framtiden utan nu, snarast möjligt. Finns det beredskap att förbereda ytterligare ett tungt investeringsbeslut i nästkommande Mål- och resursplan? Vilka uppdrag ska ges till vem, hur ska samordningen ordnas mellan nämnderna?

Kunskapsförbundet Väst Delårsrapport januari – augusti 2017

Mål- och resursplanen berättar hur man vill hantera verksamheten för att uppnå målen. Årsbokslut och två delårsrapporter ger löpande information hur man faktiskt lyckas med sin målsättning. Allt går hand i hand.  Delårsrapporten är inget tillfälle att stanna upp och glädjas. Nästa utmaning väntar redan runt hörnet. Ett tema borde vara hur medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg vill ställa sig till finansieringen av vuxenutbildningen. Förbundet kan konstatera att behovet att ta fram nya utbildningsplatser är enormt, många vuxna känner sig svikna.

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga

Ett ärende som väcktes av Vänsterpartiet i socialnämnden och som kommer att återgå dit. I kommunstyrelsen bedömde vi det som slöseri med energi att föra en diskussion i sak, det är stängda dörrar där, det ger ingenting. Läs gärna vår reservation, då förstår ni att diskussionen i kommunfullmäktige är det som nu kommer att ske.

Begäran om utökad borgensram för Vänersborgsbostäder 

I kommunstyrelsen ville SD veta om det inte var på tiden att ”sätta en gräns”. Morgan Larsson, som har gett sitt Välfärdsparti det nya namnet Medborgarpartiet, ställer nog samma fråga.

Antagande av biblioteksplan 2017-2020 för Vänersborgs kommun 

I december 2016 skickade kultur- och fritidsnämnden biblioteksplanen för antagande till kommunfullmäktige. Visst kan man tala om ”grus i maskineriet” när det tar ett helt år att komma till ett beslut i fullmäktige.

Antagande av Översiktsplan 2017 i Vänersborgs kommun

Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan fyra-fem år tillbaka. Nu är vi framme! Moderaterna har fortfarande tankar om att föreslå en del förändringar ”i sista stund”. Det är samma invändningar som M har haft under i stort sett hela processen. Nu är inte längre L och KD med på tåget, dessutom vill nog ingen riskera att sänka hela förslaget och att på nytt behöva ställa ut underlaget. ”Chicken race” på gång med andra ord.

Fastställande av taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Ett typiskt överkurs-ärende där många ledamöter hoppas på att någon annan har satt sig in i frågorna och anvisar rätt väg till rätt beslut. Lite hjälp finns dock att hämta i presentationen som kommunstyrelsen såg förra veckan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om stundande budgetsamtal – nya utmaningar

Interpellationer och frågor är något som alerta oppositionspolitiker använder sig av för att rikta strålkastarljuset på viktiga frågor som ligger utanför den vanliga beslutsprocessen. Här kan kommunledningen uppmanas att ta ställning. Fast interpellationer leder inte fram till något beslut. Men det förekommer inte så sällan att frågan följs upp genom en motion som avslutas med ett konkret yrkande.

Gruppmötet på tisdag tar också en titt på ärendelistorna som ligger på nämndernas bord. Det som känns extra bra är att fler medlemmar utan uppdrag kommer till våra möten. Ett tecken på att vår valberedning har väckt åtskilliga som kan tänka sig en aktivare framtid framöver, under valåret 2018 och sedan under mandatperioden fram till 2022.

En intern vadslagning pågår: Är det gruppmötet på tisdag eller är det Vänsterpartiets JULMYS två veckor senare som samlar flest deltagare?

Gruppmöte – som alltid ett öppet möte

Att det är val nästa år börjar märkas på olika sätt. Ett av Vänersborgs nio partier annonserar sedan en tid tillbaka regelbundet i gratistidningen som utkommer en gång i veckan: ”Vi söker kandidater”. Partiet har idag problem med närvaron i kommunfullmäktige, gång efter annan förblir en plats ledig under en hel möteskväll. En politiker i samma parti har kommit med en motion om att nämnderna bör kolla med varandra hur mötesalmanackan kan ordnas bättre. Han har så många uppdrag att det krockar igen och igen, han kan inte sitta på två stolar samtidigt.
För Vänsterpartiet är bilden inte så dramatiskt. Fast det är bara att erkänna, att också vi som alla andra lokala partier tacksamt välkomnar nya medlemmar som vill engagera sig. Vi är så många aktiva att ingen av oss behöver belastas med fler uppdrag än man själv vill ta på sig. I de flesta nämnder har vi en eller två ledamöter med en eller två ersättare. Det underlättar mycket. Alltid någon att bolla tankarna med i kritiska ögonblick.
Vi samordnar såklart alla våra åtaganden och utbyter erfarenheter när vi träffas på gruppmöte. Ett sådant möte läggs alltid lite mer än en vecka innan ett kommande sammanträde med kommunfullmäktige. Vi ser gärna att alla våra sex ledamöter och tre ersättare finns på plats, så även andra förtroendevalda med uppdrag i  någon nämnd eller styrelse. Vi går genom ärendelistan, stämmer av var vi är helt överens, hör om vi har olika åsikter eller skilda infallsvinklar. Det är ytterst sällan vi behöver lägga fast en gemensam linje, dithän når vi oftast när samtalet fått den tid som ärendet kräver.
Vi går också genom nämndernas dagordningar, med rapporter från möten som varit och frågor kring möten som kommer närmast. Det känns alltid bra att alla våra förtroendevalda kan få aktuell information.
Inte sällan kommer medlemmar och sympatisörer utan något uppdrag till våra gruppmöten. Vi ser att intresset växer och att beredskapen ökar att vilja vara med. Om tre-fyra månader måste vi lägga fast vilka som skall finnas med på fullmäktigelistan för mandatperioden 2018-2021. Vem som ska få ett uppdrag i nämnder och styrelser 2019-2022 kan vi vänta med till efter valdagen 9 september 2018.
På måndag har vi vårt nästa gruppmöte. Vi börjar klockan 18:30 och siktar på att inget möte skall vara längre än två timmar. Vi träffas i vår lokal i källaren på Kronogatan 31. Välkomna!

En trevlig överraskande nyhet

Kommunhusets sessionssal kommer att rivas under hösten. När en ny sal finns på plats är det ingen som vet. Det kan dröja ett år, det kan dröja fyra år. Samtal förs och något beslut måste komma innan årets slut.

Regionen väljer olika lokaler under tiden: Lindholmen i Göteborg i september, Skövde kulturhus i Vänersborg (???) i oktober och Alingsås i november. Dröjer det fyra år tills en ny sal finns i Vänersborg, då lär det vara för sent, då har regionfullmäktige hittat en egen fast lokal någon annanstans.

Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträder i Festsalen i Folkets Hus, det har fungerat bra flera gånger och tycks bli en godtagbar lösning under en kortare och längre väntetid.

Nästa sammanträdet är onsdag 20 september, förmodligen är salen fylld till sista platsen. Det hänger ihop med ärende 5 på dagordningen.

Men innan dess får ledamöterna vara med om en nyhet: Interpellationer behandlas först under kvällen. Vänsterpartiet har föreslagit detta flera gånger för länge, länge sedan. Det blev aldrig någon ändring, interpellationer och frågor med aktuella spörsmål låg sist på kvällen, när alla började titta på klockan och ville gå hem. En lärdom? Säger vi det ofta så händer inget. Slutar vi fråga så får vi som vi ville.

Fyra interpellationer alltså i början:

  1. Vänsterpartiets fråga till kommunledning: Hur ser ni på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under loven?
  2. Lena Eckerbom Wendel, gruppledare M, ställer en fråga om ansvaret för kommunens gymnasieungdomar som väljer utbildning i andra kommuner eller i friskolor. Om det blir något tillfredsställande svar är ovisst. Om någon inte riktigt lyckas att förstå frågan, så ska man inte misströsta, i alla fall är man inte ensam om upplevelsen.
  3. Vänsterpartiet vidtalar med skärpa att kommunledningen under hand har förändrat arbetsvillkoren för förtroendevalda. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Välfärdspartiet har anledning att protestera, förändringen har medfört att dessa tre partier mycket senare än de andra sex får tillgång till vilka ärenden som skall komma upp för beslut.
  4. Vänsterpartiet frågar socialnämndens ordförande hur man tänker använda en miljon kronor från ett tillfälligt kommunbidrag. Pengarna skulle ge kommunen möjlighet att fatta beslut som ger ensamkommande ungdomar bättre förutsättningar att komma tillrätta i sin utbildning och i den nya omgivningen i vår kommun.

Därefter kommer ärendet ”Integrationssamverkan inom Vänersborgs kommun”. Kurt Ragnvald Karlsson och Anders Strand från SD yrkade avslag i kommunstyrelsen, 11 av de andra 13 ledamöter i kommunstyrelsen yrkade bifall. Det finns en skriftlig reservation från SD-ledamöterna, dessutom annonserade Kurt Ragnvald Karlsson att han skulle förtydliga invändningarna från talarstolen i fullmäktige.

Ärende 6 gäller ”Program för Detaljplaner för Sanden, söder om Dalbobron”. Här finns en skriftlig reservation från Vänsterpartiet. Diskussionen lär dock inte ta lika mycket tid som i föregående ärende.

Därefter, från ärende 7 fram till 17 och eventuellt tillkommande mindre punkter, borde det gå undan.

Så välkommen till fullmäktige i Festsalen i Folkets Hus, mitt i stan, en onsdag kväll. Snart kommer den tid där alla lovar mycket för tiden efter nästa val, varför inte passa på att ta pulsen på partierna nu. Vi börjar ju precis det fjärde och sista år av den innevarande mandatperioden. Denna period fördelar sig mandaten på sätt som framgår på länken som finns på kommunens hemsida.

P.S. Vänsterpartiets förtroendevalda, medlemmar och andra med intresse för Vänsterpartiets lokala arbete samtalar om alla ärenden på sitt gruppmöte – välkommen dit.

Röd Lördag nu – nästa vecka gruppmöte

Året har knappt börjat, endast några kommunala utskott har haft sina första möten. Kommunstyrelsen och nämnderna träffas i slutet av januari, kommunfullmäktige första gången i slutet på februari.

På måndag samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, enda större ärende borde vara ”Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2017 – Kunskapsförbundet Väst. Vuxenutbildningen betalas i viss utsträckning med statliga bidrag, men hur mycket utbildning som erbjuds på gymnasial nivå och som yrkesvux hänger på vad kommunen vill finansiera. Att behovet av utbildningsplatser är stort, mycket stort och att vi måste räkna med ännu större efterfrågan under de närmaste åren, framgår med all tydlighet av underlaget. Vi får se vilket förslag utskottet lämnar till kommunstyrelsen som på sitt möte 25 januari avgör vilket uppdrag Kunskapsförbundet får.

Flera andra frågor får vänta. Är det egentligen en självklarhet att rivningshotet för sessionssalen per automatik skall leda fram till ett beslut att bygga en helt ny samlingslokal för fullmäktige och regionfullmäktige?  Behovet gäller ett sammanträde per månad, egentligen inte ens det. För fullmäktige nio, tio kvällar per år, för regionfullmäktige visserligen alltid heldags- och två-dagars-sammanträden någon gång under året. Men eftersatta behov på fler lokaler finns för förskolor, för grundskolan, och enligt socialtjänstens boendeplan. Det finns frågetecken, flera sådana. Och i Vänersborg gäller det dessutom att tolka kostnadskalkyler på rätt sätt. Arena Vänersborg skulle byggas, annars fanns det fara för att det inte skulle kunna spelas bandy i stan. Men kostnaden blev mer än det dubbla, kommunfullmäktige hade endast beslutat knappt hälften av slutsummans 300 miljoner.

Hur kommunledningens tankar är för den närmaste framtiden borde bli tydligt under tiden fram till 1 mars. Då skall kommunstyrelsen fatta sitt beslut om ”Ramar och anvisningar för MRP 2018” på förslag av budgetberedningen. Förslaget förbereds i en serie sammanträden under februari. Skall det bli en tredje gång att kommunledningen får acceptera att förvalta oppositionens förslag? Eller växer insikten att det i längden är ohållbart att förlora den ena efter den andra omröstningen?

Vänsterpartiets förtroendevalda har nästa vecka ett bra tillfälle att tillsammans med övriga partimedlemmar samla egna tankar om hur våra förslag skall utformas. På gruppmötet 2017-01-18 informerar vi varandra hur det ser ut för olika verksamheter och vilka nämnder vi tänker prioritera. För att friska upp minnet, här ett underlag som visar hur läget var när kommunstyrelsen fattade sina beslut om ramsättningen i mars 2015 och 2016.

Mycket att samtala kring – dels på gruppmötet, dels på Röda Lördag. Fritt fram att för våra förtroendevalda påtala vilka synpunkter som finns, det bjuds på en kopp kaffe, det finns material från Vänsterpartiet på vårt bord, vi finns i gågatekrysset mellan 10:30 och 13:00.

Ett, två, tre gruppmöten inom loppet av tre veckor

Det är inte bara att ”sitta av” sammanträden för våra förtroendevalda, det gäller att söka förankring i den lokala partiföreningen vid många frågor.

Nu gäller det Mål- och resursplanen 2017 för Vänersborg.

Onsdag, 1 juni, träffas vi femton förtroendevalda, men självfallet är mötet tänkt för alla medlemmar som vill ge sin syn på vilken som ska vara vår linje fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Sedan några dagar tillbaka har vi kunnat sätta oss in i budgetberedningens förslag.

Först bestämmer vi vilken utveckling vi vill se för vår kommun. Men eftersom våra sex mandat inte ensamt avgör, får vi formulera ett uppdrag till våra ledamöter som ska föra samtal med andra.

För ett år sedan vann förslaget från kommunens minoritetsstyre (S, C och MP), avgörande var att SD biträdde budgetberedningen i slutomröstningen. Vi stod kvar vid eget yrkande eftersom skillnaden till det andra förslaget i slutvoteringen från M, C och KD endast fanns på marginalen.

I år har minoritetsstyret fortsatt att köra den återhållsamma linjen när det gäller att finanisera verksamheternas rop om resurser. Något överraskande har den borgerliga gruppen tydligt visat att man vill att skolan och socialtjänsten ska få bättre förutsättningar för verksamheten.

Vänsterpartiet ska troligen samtala med båda grupper. Därefter har vi nästa gruppmöte, på tisdag 7 juni, kvällen innan kommunstyrelsen.

Efter kommunstyrelsens mangling vet vi vilka förslag som är aktuella för kommunfullmäktige 22 juni. Därför behöver vi ett tredje gruppmöte tisdag 14 juni för att komma fram till ett slutligt ställningstagande för våra ledamöter.

Varje år är det en spännande tid, veckorna innan midsommar och innan kommunalpolitikens sommarpaus. Och varje år tycks det som om partiets medlemmar blir varse att det gäller att träda fram och säga sitt till partiets förtroendevalda.

Det brukar vara ett livligt givande och tagande på dessa gruppmöten. Fika med kaffe, thé och smörgås står framme, bara att komma.

Tre kvällar, alltid med start 18:00 och alltid på Kronogatan 31. Välkomna även i år, det gäller budgeten för 2017 och framåt

Det blir inte alltid som det var tänkt

Vänsterpartiets förtroendevalda från samtliga styrelser och nämnder brukar träffas en vecka innan fullmäktiges sammanträde. Vi vet att budgetarbetet inför 2017 betyder att kvällarna kan bli långa i maj och juni, men vi trodde oss kunna ha en lugn kväll i morgon med bara lite smått och gott.

Men vi bedrog oss – det har samlats mycket som vi måste prata igenom.

Till att börja med gäller det Barn- och ungdomsnämnden som inte bara brottas med kommunledningens sparbeting inför nästa år, nu växer underskottet snabbt för 2016 och nämndens ledning vågar inte gå emot strikta anvisningar som kommer ovanifrån. Mer om detta senare ikväll, ledamoten Stefan Kärvling brukar ”skriva av sig” och hans rapport om nämndens heldagsmöte idag kommer lite senare ikväll.

Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har möte på torsdag. Socialförvaltningen tycks ha fått gehör hos presidiet för en detaljerad beskrivning och ett tufft beslutsförslag att inte mindre än 36 Mkr behöver tillskjutas för att nämnden och förvaltningen kan prestera den förväntade nivån på verksamheten. Frågan som vi behöver ställa oss är om vi på något sätt kan åstadkomma en förändring av den förödande Vänersborgs-modellen som framförallt företrädare för kommunledningspartierna S, C och MP ägnar sig åt: I nämnden talar och röstar man på ett sätt, när frågan sedan slutbehandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så kan samma ledamot svänga 180 grader och rösta på rakt motsatta beslutsförslag. Alltid med samma förklaring: Visst kan jag inse behoven, men i fullmäktige måste jag tänka på ”helheten”.

Kultur- och fritidsnämnden och även byggnadsnämnden går i kommunledningens ledband, man kunde ha förväntat sig klargörande påpekanden om behovet av resursförstärkning, men det blev inte mycket av detta.

Ekonomen på samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram räknedosan och förslaget till nämnden blir att tala om för kommunledningen att verkligheten inte stämmer helt överens med budget-kartan, smakar det så kostar det. Men nämnden kommer inte att gå över gränsen, det är inga belopp som kan skrämma.

Vi skall även ta en titt på Kunskapsförbundet där Vänersborg och Trollhättan tillsammans organiserar den gymnasiala utbildningen och Komvux. Det är tre tunga ärenden som sticker ut: Årsredovisningen för 2015 som landar på ett rejält men inte oväntat underskott som de två kommunerna får lov att stå för. Det gäller ett förslag till en Arbetsmiljöpolicy som skall beslutas samtidigt som det mullrar hörbart bland de anställda. Och slutligen revisorernas granskning av det icke-fungerande samspelet mellan den politiska ledningen i förbundet, direktionen, och kommunalråden från de båda kommunerna som ”beslutar” fast regelverket inte ger ”ägarrådet” eller ”ägarsamrådet” rätten att fatta beslut.  Företrädarna för M, L och KD från Vänersborg utmärker sig och tar till brösttoner i sin kritik. Det galna är att partiernas representanter i direktionen tillhör den tysta falangen, det är gruppledarna ”hemma” i Vänersborg som slår på trumman. Vid senaste direktionssammanträde var inte en endaste ledamot eller ersättare från M, L och KD från Vänersborg närvarande. Inte övertygande.

Och så ska vi titta på kommunfullmäktiges ärenden på vårt gruppmöte i morgon. Fullmäktigesammanträdet kommer att inledas med en föreläsning om ”Samtalstonen i politiken” – vi får se vilka ledamöter som kastar sig över erbjudandet från SKL att genomgå utbildningen.

I övrigt såg föredragningslistan ganska ”lugn” ut, varken årsredovisningen eller nämndernas verksamhetsberättelser brukar föranleda många inlägg. Vi räknade med att behandlingen av Sverigedemokraternas motion skulle vara det ärende som tog mest tid. SD anser att jämställdheten hotas i Vänersborgs kommun. Det blir avslag och inget annat.

Men så kom det till ett EXTRAÄRENDE – inte vilket som helst. Förvaltningsrätten i Göteborg gav ledamoten för vårt nionde parti, Välfärdspartiet, rätt och fann att kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Göran Ljunggren, S, hade tolkat sina befogenheter fel. Kommunfullmäktiges beslut från juni 2015 om MRP 2016 upphävdes av förvaltningsrätten och hela beslutet måste tas om – samtliga handlingar under punkt 15 . Nu i slutet på årets första tertial vet vi så mycket bättre hur ekonomin i Vänersborg utvecklas, i juni 2015 ”gissade” alla. Tänk om någon frestas att nu föra diskussionen kring budgetbeslutet för innevarande år utifrån verkligheten… Spännande att fantisera lite kring hur en ”tidsmaskin” kan spöka till det i en fullmäktigeförsamling. Vi får se hur samtalstonen ter sig i praktiken nästa vecka på onsdag, när fullmäktige kommer igång.

Och visst behöver vi också prata om dagens stora lokala nyhet … Wargön Innovation och Re:newcell.

Vid sidan om?

Till tisdag kallar Vänsterpartiet i Vänersborg till ett gruppmöte. Vid våra gruppmöten förväntas alla medlemmar med uppdrag i fullmäktige, nämnder och styrelser närvara. Alla medlemmar och även andra, som har intresse för vårt arbete i den kommunala politiken, är välkomna att bidra med tankar kring enskilda frågor.

I torsdags hade vi medlemsmöte – se ett tidigare inlägg på hemsidan. Jan Lundqvist var vår gäst och han inspirerade till en livlig debatt. Till listan med läsvärda dokument kan vi nu tillfoga: ”Bostaden är lösningen” (Riksbyggen) och ”Nyttan med Allmännyttan” (SABO) – börja med sammanfattningen.

På det kommande gruppmöte går vi genom ärendelistan för kommunfullmäktige. Listan är kort, men vi har med två ärenden där vi behöver ta övriga ledamöters tid och uppmärksamhet i anspråk. Det gäller två av våra motioner där kommunstyrelsen med stor majoritet fastställde arbetsutskottets förslag om ”avslag”.  Först blev det 11:4 och därefter 13:2.

Det som utmärker kommunstyrelsens majoritet är att man lyssnar in motionärens synpunkter, sedan bemödar man sig nästan inte alls om att säga något om varför man har bestämt sig för avslag – och så röstar man.

Det bedrövliga är att detta brukar upprepas senare i kommunfullmäktige. Argument för motionärens tankar och avsikt tas emot, bemöts inte, besvaras inte. Det blir ingen debatt i sakfrågorna, behandlingen i kommunstyrelsen har redan gett ett klart och tydligt besked om utfallet vid en omröstning. Det gör att endast någon enstaka ledamot för majoriteten äntrar talarstolen. Och då lyder det oftast så här: ”vill inte förlänga debatten” och ”vill bara för mitt parti yrka bifall till kommunstyrelsens förslag”. Punkt slut.

Att det finns en stor kontrast mellan kommunfullmäktige i Vänersborg och t ex Trollhättan beskrev en våra ledamöter nyss på sin egen blogg.

Nu gäller det först frågan om ”gratis kollektivtrafik för 65+”. Vi informerade om motionen tidigare – igår fanns också en debattartikel i den lokala tidningen TTELA.

Den andra frågan gäller en principfråga där våra politiker måste bestämma sig: Hur långt ska avståndet vara mellan kommunens invånare och kommunens förvaltning? Vem kom först? Är det kommunens organisation som behärskar scenen och man får lov att foga sig eller är det invånarnas önskemål och förväntningar som skall styra samspelet?

I grunden en fråga som återkommer gång efter annan. Här gäller det några hundra kommuninvånare som vill ha hjälp och stöd med sin ”egen badplats” några mil utanför centralorten. Tänk om frågan hade seglat upp under ett valår?

Troligt är att Vänsterpartiets två motioner tar största delen av fullmäktigekvällen i anspråk men utgången tycks given. Vänsterpartiet är ”vid sidan om” – majoriteten förlitar sig på det goda samarbete mellan S och M med C som kittet i betongen.

”Vid sidan om” är Vänsterpartiet också i arbetet kring ramsättningen inför budgeten 2017. Det kommer inte ut någon information från budgetberedningens arbete. Allt vi hittills har fått veta är det preliminära utfallet för 2015. När beslutet togs i juni 2014 så var majoriteten tämligen ense: 2015 blir ett av de sämsta åren någonsin, därför stannade man för ett förslag med ett förväntat resultat på endast 6 Mkr. Nu vet vi bättre, det preliminära utfallet tycks bli 41 Mkr, 35 Mkr bättre …

Men visst, budgetberedningen arbetar säkerligen just nu i vetskap om att 2017 blir ett av de ”sämsta åren någonsin” …

Gruppmöte

Vi har behövt ändra dagen för vårt nästa gruppmöte – vi träffas

TISDAG 10 NOVEMBER, 18;00 I VÅR LOKAL KRONOGATAN 31.

Vi får rapport från barn- och utbildningsnämnden och vi går genom handlingar för:

Kommunstyrelsen onsdag 11 november och Kommunfullmäktige onsdag 18 november.

(Handlingar och föredragningslistor finns på kommunens hemsida.)

Välkommen att delta i våra samtal kring kommunala frågor.

 

Ska det kunna bli verklighet?

Vid Vänsterpartiets gruppmöte tisdag 8 september förbereder sig Vänsterpartiets sex ledamöter och tre ersättare på nästa veckans fullmäktige. Det är en god tradition att samlas en vecka eller mer innan besluten skall fattas. Vi hinner med en genomgång, där vi samlar upp våra tankar och synpunkter. Målet är ju inte i första hand att vi måste vara överens, att ha lyssnat på varandra är det viktigaste. Därför brukar det vara god anslutning även av andra medlemmar, några med uppdrag i någon nämnd, några utan något som helst uppdrag just nu. På två timmar hinner vi med det mesta.

Vid detta gruppmöte bjuds på en extra information. Om ett år skall Vänersborg komma fram till ett beslut, just nu är det ett helt nytt förslag: På kulturaxeln, i kvarteret Läroverket, mellan aulan och museet skall ett kulturcentrum växa fram. Aulan kvar (sannolikt kvar), efter ombyggnad i form av en Black box (arbetsgruppens beteckning för en Arena som lämpar sig för ”allt möjligt” inom konstens alla uttrycksformer), en anslutande byggnad som i huvudsak skall ge plats för ett nytt bibliotek, och en tredje byggnad som skall bli hemvist för musikskolan och Vänersborgs många fristående musikgrupper. Fina tankar, stora investeringar som väntar. Förslagen blir snart offentliga och skall under ett år framöver manglas i mängder av remisser och på en mängd träffar. På Vänsterpartiets gruppmöte sker en första information.

Inte varit på något möte under det gångna året? Kanske inte ens medlem än? Vi välkomnar alla som vill ta del av våra samtal kring kommunala politiska frågor. Start klockan 18:00, i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31. Välkomna.

En blick på almanackan

Alla är inte tillbaka från semestern, ett antal uppgifter saknas. Vår ordförande kommer att lägga in förslag på medlemsmöten och styrelsen beslutar om vilka lördagar under hösten som skall vara Röda Lördagar. Styrelsen har också gett i uppdrag att förbereda för studier och vi kommer snart att lägga ut information om studiecirklarna. Därför är almanackan än så länge ofullständig. Gruppmöten är obligatoriska för alla våra förtroendevalda, men självfallet är alla medlemmar och även andra med intresse för vårt lokala parlamentariska arbete välkomna. Vi startar alltid klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Första gruppmöte är nu i veckan på torsdag 20 augusti.

Andra anteckningar i almanackan gäller nämnder och styrelser i Vänersborg. Så snart föredragslistan är framme och handlingarna tillgängliga, kompletterar vi med länken ”läs mera”. Då kommer man också fram till vem av partiet som sitter i vilken nämnd och hur man kan få kontakt.

Ta gärna en titt på almanackan – som alltid på fliken ”På gång”.

P.S.: Idag häller Jonas Sjöstedt sitt SOMMARTAL i Umeå, klockan 14:00 finns möjlighet att se talet på Vänsterpartiets hemsida.

Kategorier
Arkiv