Gruppmöte

Ser bra ut framöver …

Ett bra gruppmöte igår kväll, bra anslutning. Några som hittills inte har ”förtroendeuppdrag”, men som nu finns på den kommunala vallistan, var närvarande. Inskolning pågår!

Nu vet vi hur vi vill ta ställning i alla ärenden på nästa veckans fullmäktige! Om inte något överraskande sker innan dess eller under mötet. Vi skriver inte under när någon påstår att allt är avgjort i förväg.

Sedan hann vi också med att titta på nämndernas kallelser denna och nästa vecka – i huvudsak är det MRP-frågan. Alla förvaltningar har sammanställt underlag till sina nämnder, nu krävs det ett ”politiskt svar” från nämnden till budgetberedningen. Hur skall beskedet hanteras att det inte kommer några tillskott 2019 jämfört med årets anslag, hur ska man bemöta Marie Dahlins krav att sänka de egna kostnaderna?

Fullmäktige kommer att ha sista ordet i november i år. Vilka ledamöter som får plats i nya fullmäktige avgörs 9 september. Det enda vi vet idag är hur vallistorna för alla nio partier ser ut. Den informationen finns sedan en vecka tillbaka på valmyndigheternas hemsida.

Här Vänsterpartiets kandidater, alla 27 fanns inte på plats när bilden togs.

Två kvällar i rad i början av veckan

Måndag kallas till gruppmöte och tisdag är det Partiföreningsmöte. Vänsterpartiet i Vänersborg har eget lokal på Kronogatan 31, våra träffar börjar klockan 18:30.

På gruppmöten diskuterar vi kring frågor som står på dagordningen i olika nämnder och styrelser och i kommunfullmäktige. Måndag 12 mars gäller det fyra frågor från kallelsen till kommunstyrelsen som är två dagar senare (punkterna markerades på kallelsen). De tre första ärendena går också till kommunfullmäktige i slutet på mars.

Partiföreningsmöten sker samtidigt i hela landet. Uppkopplingen sker via nätet. Kl. 19.00 börjar en direktsändning via webben med Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, som talar om årets valrörelse. Det kommer också finnas möjlighet att via chatfunktion ställa frågor under sändningen.

Kommunfullmäktige ställs in – men inte vårt gruppmöte

Nu kom beskedet – februarimöte för kommunfullmäktige är inställt, nästa sammanträde enligt plan först 28 mars. Vänsterpartiets gruppmöte dock enligt vår planering – måndag 12 februari med start 18:30. Två punkter behöver diskuteras:

  • Vilka synpunkter har Vänsterpartiet för ramsättningen för det fortsatta arbetet med MRP (mål- och resursplan) 2019? Nämndernas överläggningar under mars och april sker med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut 28 februari. Då bestäms vilka ramar, vilket utrymme, som nämnderna får för sin planering. Vårt parti som alla åtta andra partier har tid fram till onsdag i den kommande vecka att lämna besked.
  • För närvarande sker ett arbete i PFU (personal- och förhandlingsutskott) som gäller den politiska organisationen under nästa mandatperiod. Skall det ske förändringar för våra nämnder, styrelser och utskott? Nu finns flera tankar som alla partier bör ta ställning till.

Välkommen till gruppmötet! 

Längre fram i veckan har Vänsterpartiet ett medlemsmöte, torsdag 15 februari, med start 18:30. På medlemsmötet fastställer vi vår lista för kommunalvalet 9 september 2018.

Hur ska det bli den fjärde gången?

En mandatperiod är på fyra år. Alla fyra år är sig dock inte lika. Det märks rätt så bra när man tittar på utfallet av budgetomröstningarna. Det första året präglas av allvarliga försök att stå för sina löften från valrörelsen. År 2 och år 3 levereras många förklaringar till varför det gäller att vara återhållsam, generositet är inte främsta ledstjärnan. Mandatperiodens fjärde och sista år visar partierna upp sig från en annan sida. Många väljargrupper formulerar sina önskemål, inte många avvisas lättfärdigt. På kvällen den 9 september räknas rösterna, då syns vem som har lyckats presentera sig bäst, vem som ansågs vara mest trovärdig i väljarnas ögon.

Det är skillnad mellan kommunerna. Det finns kommuner med tydliga, stabila majoriteter, val efter val. Men inte i Vänersborg. Nästan utan undantag avlöser här partierna, partigrupperna, varandra i rollen som kommunledning. 2010-2014 samlade kommunledningen 20 av 51 röster i fullmäktige, innevarande period är det 22 av 51. Fortfarande finns många kommuner som hittar sina ledningar i endera av blocken. Inte så i Vänersborg. 2002 lämnade Centerpartiet i Vänersborgs kommun samarbetet med de andra allianspartierna. Sedan dess går C hand i hand med S. Socialdemokraterna är fortfarande största parti, med idag 14 mandat. S är dock långt under det man hade 2002 eller 2006, 23 resp 21 mandat. Centerpartiet var efter kommunsammanslagningen länge kommunens andra parti med 13, 12 och 11 mandat. Under alla år tillsammans med S pendlar C mellan 3 och 5 mandat, denna mandatperiod är det 4.

Storleken spelar roll! Vill man få sina budgetförslag accepterade i fullmäktiges slutomröstning, då gäller det att samla flest röster. Det lyckades den av Gunnar Lidell, M, ledda koalitionen med, först 2015, och sedan en andra gång i juni 2016. Den som följde utvecklingen vet hur det kunde bli så. Vänsterpartiet hade med sina sex mandat tagit fram egna förslag. Det var en satsning på verksamhet, främst socialen och utbildningen, som stod överst. Koalitionen ledd av Socialdemokraterna och Marie Dahlin, prioriterade återhållsamhet, att spara, för att minska kostnaden för nya lån som skulle betala investeringar. Vänsterpartiet kunde rösta på sina egna förslag, som nästan undantagslöst hade övertagits av Gunnar Lidells grupp. Det var så det blev majoritet.

2017 fanns tre förslag, alla låg mycket nära varandra. 2017 behövde Vänsterpartiet inte avstå från någon enda punkt i sitt budgetförslag, Marie Dahlins grupp lade fram förslaget vid slutomröstningen och samlade en majoritet.

Allt detta är viktigt att påminna sig om, när nu arbetet med budgeten för 2019 och framåt har kommit i gång. Beslutet växer fram i tre etapper. Först ramsättningen, sedan omröstningen om budgeten i juni och – eftersom det är ett valår – möjligheten till omprövning i november.

Ramsättningen beslutas av kommunstyrelsen 28 februari. Då får alla nämnder veta vilket utrymme som ställs till deras förfogande. Under mars och april sitter sedan förvaltningarna och filar på sina utkast. Senast den 23 april har varje nämnd röstat fram vad som ska skickas ”uppåt”. Då vet vi vilka verksamheter som måste skära ner på volym eller ambitionsnivå, vilka konsekvenser som en klen finansiering för med sig, om utveckling, stagnation eller avveckling kan väntas. Kommunstyrelsen skickar 4 juni ett huvudförslag vidare till kommunfullmäktige, som får sista ordet 20 juni. Nåja, sista ordet? Är det åter ett ledningsbyte i anslutning till valet i september, då kan det mesta ändras i november.

Var står partierna? Vem vill vad? Den som visste! Alla nio partier har haft tillfälle att ta del av underlaget: hur slutade 2017? hur ser det ut just nu i början av 2018? vad bör vi tänka på inför 2019 och framöver? Vilka slutsatser drar vi?

Ekonomistaben vill senast den 16 februari sammanställa svaren som partierna uppmanades att lämna.

Vänsterpartiet har kallat till ett gruppmöte måndag 12 februari. Då vill vi veta av våra förrtroendevalda vilka prioriteringar vi vill göra, då ska våra medlemmar kunna utöva sitt inflytande gentemot våra ledamöter.

Får man ångra sig?

Jovisst får man. Eller också: stanna upp ett ögonblick och tänka efter en gång till.

I november beslutade socialnämnden i ett enhälligt beslut att ställa sig bakom en revidering av den gällande boendeplanen.  Ordet ”revidering” står för: ”granska noggrant för att hitta något att förbättra” eller också kort och gott ”omarbeta, förnya, ändra” [Wiktionary – den fria ordboken]

Kommunstyrelsen köpte socialnämndens förslag och nu är ärendet sista dagen i januari på fullmäktiges bord.

Flera ledamöter från fullmäktige är också med i socialnämnden, några även i kommunstyrelsen. Efter socialnämndens beslut har vi i Vänsterpartiet haft flera möten och även tagit del av reaktioner som kommit från många håll. Runt årsskiftet har kommit nyheter från socialdepartementet, från socialstyrelsen, från SKL, i olika medier som alla berörde den centrala frågan: Handlar det verkligen om att socialförvaltningen och socialnämnden har ”granskat noggrant för att hitta något att förbättra”? Eller gällde det bara att ”ändra”, kort men kanske inte gott?

Här nedan det beskrivande avsnittet i kommunfullmäktiges handlingar. Hela underlaget finns på denna länk. Vänsterpartiets förtroendevalda träffas tisdag 23 januari för gruppmöte. Oftast ansluter fler medlemmar och sympatisörer, av intresse att följa våra överläggningar och med avsikt att bidra till bra beslut. Undrar om inte anslutningen blir extra stor på tisdag.

”Nuvarande boendeplan reviderades under 2016 och socialnämnden samt
kommunfullmäktige ställde sig bakom planen. I planen beskrivs behov av att avveckla
servicehus inom vård och omsorg samt en plan gällande när i tid det ska ske.
Servicehusinsatsen inom äldreomsorgen behöver avvecklas till förmån för andra
boendeformer, dels för att anpassa behovet inom förvaltningen, samt då boendeformen
inte längre matchar målgruppens behov. Utifrån den beslutade planen har servicehusen
Kastanjen och Runnarebo avvecklats under 2017 och återförs till AB
Vänersborgsbostäder som startar trygghetsboende i fastigheterna, förutom tio lägenheter
på Runnarebo som blir boende med särskild service för omsorg om funktionshindrade.
Förvaltningen bedömer utifrån detta att tidsplanen gällande avveckling av de tre
kvarvarande servicehusen bör tidigareläggas.
Förvaltningen har höga kostnader gällande köpta platser inom omsorg om
funktionshindrade och det finns personer som har fått beviljat insats som inte kan
möjliggöras med boende enligt närhetsprincipen. Det är många personer som väntat
lång tid på att få sitt beslut om bostad verkställt.
Förslaget till revidering har fokus på avvecklingstakt av servicehus, vilka
boendelösningar som behöver formas inom Omsorg om funktionshindrade (OoF) samt
hur dessa skulle kunna matchas med de tomma platser som uppkommer när
förändringar i planen genomförs. Utifrån förändringarna som föreslås ser förvaltningen en möjlighet att minska kostnad för köpta platser inom OoF samt hur finansiering av Niklasbergsvägen 1 samt ökad finansiering av hemtjänsten kan möjliggöras.”

December – ingen rast och ingen ro

Kommunstyrelsen 20 december avslutar två, tre hektiska veckor. Förtroendevalda i alla nämnder och i kommunfullmäktige är kallade till sammanträden med mängder av viktiga frågor. Då gäller det att behålla överblicken och att informera varandra. Vänsterpartiets gruppmöten samlar alla representanter från kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Men också medlemmar utan uppdrag brukar komma till gruppmöte. Där kan kommande beslut påverkas, där ska alla alternativa förslag prövas.

Nästa gruppmöte är på tisdag 5 december med start 18:00 i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31.

Kommunfullmäktiges ärendelista 13 december kommer att nagelfaras:

Revidering av förskoleutredningen och skolutredningen 2017

Inser kommunfullmäktige utredningarnas budskap? Lokaler behövs, inte någon gång i framtiden utan nu, snarast möjligt. Finns det beredskap att förbereda ytterligare ett tungt investeringsbeslut i nästkommande Mål- och resursplan? Vilka uppdrag ska ges till vem, hur ska samordningen ordnas mellan nämnderna?

Kunskapsförbundet Väst Delårsrapport januari – augusti 2017

Mål- och resursplanen berättar hur man vill hantera verksamheten för att uppnå målen. Årsbokslut och två delårsrapporter ger löpande information hur man faktiskt lyckas med sin målsättning. Allt går hand i hand.  Delårsrapporten är inget tillfälle att stanna upp och glädjas. Nästa utmaning väntar redan runt hörnet. Ett tema borde vara hur medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg vill ställa sig till finansieringen av vuxenutbildningen. Förbundet kan konstatera att behovet att ta fram nya utbildningsplatser är enormt, många vuxna känner sig svikna.

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga

Ett ärende som väcktes av Vänsterpartiet i socialnämnden och som kommer att återgå dit. I kommunstyrelsen bedömde vi det som slöseri med energi att föra en diskussion i sak, det är stängda dörrar där, det ger ingenting. Läs gärna vår reservation, då förstår ni att diskussionen i kommunfullmäktige är det som nu kommer att ske.

Begäran om utökad borgensram för Vänersborgsbostäder 

I kommunstyrelsen ville SD veta om det inte var på tiden att ”sätta en gräns”. Morgan Larsson, som har gett sitt Välfärdsparti det nya namnet Medborgarpartiet, ställer nog samma fråga.

Antagande av biblioteksplan 2017-2020 för Vänersborgs kommun 

I december 2016 skickade kultur- och fritidsnämnden biblioteksplanen för antagande till kommunfullmäktige. Visst kan man tala om ”grus i maskineriet” när det tar ett helt år att komma till ett beslut i fullmäktige.

Antagande av Översiktsplan 2017 i Vänersborgs kommun

Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan fyra-fem år tillbaka. Nu är vi framme! Moderaterna har fortfarande tankar om att föreslå en del förändringar ”i sista stund”. Det är samma invändningar som M har haft under i stort sett hela processen. Nu är inte längre L och KD med på tåget, dessutom vill nog ingen riskera att sänka hela förslaget och att på nytt behöva ställa ut underlaget. ”Chicken race” på gång med andra ord.

Fastställande av taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Ett typiskt överkurs-ärende där många ledamöter hoppas på att någon annan har satt sig in i frågorna och anvisar rätt väg till rätt beslut. Lite hjälp finns dock att hämta i presentationen som kommunstyrelsen såg förra veckan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om stundande budgetsamtal – nya utmaningar

Interpellationer och frågor är något som alerta oppositionspolitiker använder sig av för att rikta strålkastarljuset på viktiga frågor som ligger utanför den vanliga beslutsprocessen. Här kan kommunledningen uppmanas att ta ställning. Fast interpellationer leder inte fram till något beslut. Men det förekommer inte så sällan att frågan följs upp genom en motion som avslutas med ett konkret yrkande.

Gruppmötet på tisdag tar också en titt på ärendelistorna som ligger på nämndernas bord. Det som känns extra bra är att fler medlemmar utan uppdrag kommer till våra möten. Ett tecken på att vår valberedning har väckt åtskilliga som kan tänka sig en aktivare framtid framöver, under valåret 2018 och sedan under mandatperioden fram till 2022.

En intern vadslagning pågår: Är det gruppmötet på tisdag eller är det Vänsterpartiets JULMYS två veckor senare som samlar flest deltagare?

Gruppmöte – som alltid ett öppet möte

Att det är val nästa år börjar märkas på olika sätt. Ett av Vänersborgs nio partier annonserar sedan en tid tillbaka regelbundet i gratistidningen som utkommer en gång i veckan: ”Vi söker kandidater”. Partiet har idag problem med närvaron i kommunfullmäktige, gång efter annan förblir en plats ledig under en hel möteskväll. En politiker i samma parti har kommit med en motion om att nämnderna bör kolla med varandra hur mötesalmanackan kan ordnas bättre. Han har så många uppdrag att det krockar igen och igen, han kan inte sitta på två stolar samtidigt.
För Vänsterpartiet är bilden inte så dramatiskt. Fast det är bara att erkänna, att också vi som alla andra lokala partier tacksamt välkomnar nya medlemmar som vill engagera sig. Vi är så många aktiva att ingen av oss behöver belastas med fler uppdrag än man själv vill ta på sig. I de flesta nämnder har vi en eller två ledamöter med en eller två ersättare. Det underlättar mycket. Alltid någon att bolla tankarna med i kritiska ögonblick.
Vi samordnar såklart alla våra åtaganden och utbyter erfarenheter när vi träffas på gruppmöte. Ett sådant möte läggs alltid lite mer än en vecka innan ett kommande sammanträde med kommunfullmäktige. Vi ser gärna att alla våra sex ledamöter och tre ersättare finns på plats, så även andra förtroendevalda med uppdrag i  någon nämnd eller styrelse. Vi går genom ärendelistan, stämmer av var vi är helt överens, hör om vi har olika åsikter eller skilda infallsvinklar. Det är ytterst sällan vi behöver lägga fast en gemensam linje, dithän når vi oftast när samtalet fått den tid som ärendet kräver.
Vi går också genom nämndernas dagordningar, med rapporter från möten som varit och frågor kring möten som kommer närmast. Det känns alltid bra att alla våra förtroendevalda kan få aktuell information.
Inte sällan kommer medlemmar och sympatisörer utan något uppdrag till våra gruppmöten. Vi ser att intresset växer och att beredskapen ökar att vilja vara med. Om tre-fyra månader måste vi lägga fast vilka som skall finnas med på fullmäktigelistan för mandatperioden 2018-2021. Vem som ska få ett uppdrag i nämnder och styrelser 2019-2022 kan vi vänta med till efter valdagen 9 september 2018.
På måndag har vi vårt nästa gruppmöte. Vi börjar klockan 18:30 och siktar på att inget möte skall vara längre än två timmar. Vi träffas i vår lokal i källaren på Kronogatan 31. Välkomna!

En trevlig överraskande nyhet

Kommunhusets sessionssal kommer att rivas under hösten. När en ny sal finns på plats är det ingen som vet. Det kan dröja ett år, det kan dröja fyra år. Samtal förs och något beslut måste komma innan årets slut.

Regionen väljer olika lokaler under tiden: Lindholmen i Göteborg i september, Skövde kulturhus i Vänersborg (???) i oktober och Alingsås i november. Dröjer det fyra år tills en ny sal finns i Vänersborg, då lär det vara för sent, då har regionfullmäktige hittat en egen fast lokal någon annanstans.

Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträder i Festsalen i Folkets Hus, det har fungerat bra flera gånger och tycks bli en godtagbar lösning under en kortare och längre väntetid.

Nästa sammanträdet är onsdag 20 september, förmodligen är salen fylld till sista platsen. Det hänger ihop med ärende 5 på dagordningen.

Men innan dess får ledamöterna vara med om en nyhet: Interpellationer behandlas först under kvällen. Vänsterpartiet har föreslagit detta flera gånger för länge, länge sedan. Det blev aldrig någon ändring, interpellationer och frågor med aktuella spörsmål låg sist på kvällen, när alla började titta på klockan och ville gå hem. En lärdom? Säger vi det ofta så händer inget. Slutar vi fråga så får vi som vi ville.

Fyra interpellationer alltså i början:

  1. Vänsterpartiets fråga till kommunledning: Hur ser ni på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under loven?
  2. Lena Eckerbom Wendel, gruppledare M, ställer en fråga om ansvaret för kommunens gymnasieungdomar som väljer utbildning i andra kommuner eller i friskolor. Om det blir något tillfredsställande svar är ovisst. Om någon inte riktigt lyckas att förstå frågan, så ska man inte misströsta, i alla fall är man inte ensam om upplevelsen.
  3. Vänsterpartiet vidtalar med skärpa att kommunledningen under hand har förändrat arbetsvillkoren för förtroendevalda. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Välfärdspartiet har anledning att protestera, förändringen har medfört att dessa tre partier mycket senare än de andra sex får tillgång till vilka ärenden som skall komma upp för beslut.
  4. Vänsterpartiet frågar socialnämndens ordförande hur man tänker använda en miljon kronor från ett tillfälligt kommunbidrag. Pengarna skulle ge kommunen möjlighet att fatta beslut som ger ensamkommande ungdomar bättre förutsättningar att komma tillrätta i sin utbildning och i den nya omgivningen i vår kommun.

Därefter kommer ärendet ”Integrationssamverkan inom Vänersborgs kommun”. Kurt Ragnvald Karlsson och Anders Strand från SD yrkade avslag i kommunstyrelsen, 11 av de andra 13 ledamöter i kommunstyrelsen yrkade bifall. Det finns en skriftlig reservation från SD-ledamöterna, dessutom annonserade Kurt Ragnvald Karlsson att han skulle förtydliga invändningarna från talarstolen i fullmäktige.

Ärende 6 gäller ”Program för Detaljplaner för Sanden, söder om Dalbobron”. Här finns en skriftlig reservation från Vänsterpartiet. Diskussionen lär dock inte ta lika mycket tid som i föregående ärende.

Därefter, från ärende 7 fram till 17 och eventuellt tillkommande mindre punkter, borde det gå undan.

Så välkommen till fullmäktige i Festsalen i Folkets Hus, mitt i stan, en onsdag kväll. Snart kommer den tid där alla lovar mycket för tiden efter nästa val, varför inte passa på att ta pulsen på partierna nu. Vi börjar ju precis det fjärde och sista år av den innevarande mandatperioden. Denna period fördelar sig mandaten på sätt som framgår på länken som finns på kommunens hemsida.

P.S. Vänsterpartiets förtroendevalda, medlemmar och andra med intresse för Vänsterpartiets lokala arbete samtalar om alla ärenden på sitt gruppmöte – välkommen dit.

Röd Lördag nu – nästa vecka gruppmöte

Året har knappt börjat, endast några kommunala utskott har haft sina första möten. Kommunstyrelsen och nämnderna träffas i slutet av januari, kommunfullmäktige första gången i slutet på februari.

På måndag samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, enda större ärende borde vara ”Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2017 – Kunskapsförbundet Väst. Vuxenutbildningen betalas i viss utsträckning med statliga bidrag, men hur mycket utbildning som erbjuds på gymnasial nivå och som yrkesvux hänger på vad kommunen vill finansiera. Att behovet av utbildningsplatser är stort, mycket stort och att vi måste räkna med ännu större efterfrågan under de närmaste åren, framgår med all tydlighet av underlaget. Vi får se vilket förslag utskottet lämnar till kommunstyrelsen som på sitt möte 25 januari avgör vilket uppdrag Kunskapsförbundet får.

Flera andra frågor får vänta. Är det egentligen en självklarhet att rivningshotet för sessionssalen per automatik skall leda fram till ett beslut att bygga en helt ny samlingslokal för fullmäktige och regionfullmäktige?  Behovet gäller ett sammanträde per månad, egentligen inte ens det. För fullmäktige nio, tio kvällar per år, för regionfullmäktige visserligen alltid heldags- och två-dagars-sammanträden någon gång under året. Men eftersatta behov på fler lokaler finns för förskolor, för grundskolan, och enligt socialtjänstens boendeplan. Det finns frågetecken, flera sådana. Och i Vänersborg gäller det dessutom att tolka kostnadskalkyler på rätt sätt. Arena Vänersborg skulle byggas, annars fanns det fara för att det inte skulle kunna spelas bandy i stan. Men kostnaden blev mer än det dubbla, kommunfullmäktige hade endast beslutat knappt hälften av slutsummans 300 miljoner.

Hur kommunledningens tankar är för den närmaste framtiden borde bli tydligt under tiden fram till 1 mars. Då skall kommunstyrelsen fatta sitt beslut om ”Ramar och anvisningar för MRP 2018” på förslag av budgetberedningen. Förslaget förbereds i en serie sammanträden under februari. Skall det bli en tredje gång att kommunledningen får acceptera att förvalta oppositionens förslag? Eller växer insikten att det i längden är ohållbart att förlora den ena efter den andra omröstningen?

Vänsterpartiets förtroendevalda har nästa vecka ett bra tillfälle att tillsammans med övriga partimedlemmar samla egna tankar om hur våra förslag skall utformas. På gruppmötet 2017-01-18 informerar vi varandra hur det ser ut för olika verksamheter och vilka nämnder vi tänker prioritera. För att friska upp minnet, här ett underlag som visar hur läget var när kommunstyrelsen fattade sina beslut om ramsättningen i mars 2015 och 2016.

Mycket att samtala kring – dels på gruppmötet, dels på Röda Lördag. Fritt fram att för våra förtroendevalda påtala vilka synpunkter som finns, det bjuds på en kopp kaffe, det finns material från Vänsterpartiet på vårt bord, vi finns i gågatekrysset mellan 10:30 och 13:00.

Ett, två, tre gruppmöten inom loppet av tre veckor

Det är inte bara att ”sitta av” sammanträden för våra förtroendevalda, det gäller att söka förankring i den lokala partiföreningen vid många frågor.

Nu gäller det Mål- och resursplanen 2017 för Vänersborg.

Onsdag, 1 juni, träffas vi femton förtroendevalda, men självfallet är mötet tänkt för alla medlemmar som vill ge sin syn på vilken som ska vara vår linje fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Sedan några dagar tillbaka har vi kunnat sätta oss in i budgetberedningens förslag.

Först bestämmer vi vilken utveckling vi vill se för vår kommun. Men eftersom våra sex mandat inte ensamt avgör, får vi formulera ett uppdrag till våra ledamöter som ska föra samtal med andra.

För ett år sedan vann förslaget från kommunens minoritetsstyre (S, C och MP), avgörande var att SD biträdde budgetberedningen i slutomröstningen. Vi stod kvar vid eget yrkande eftersom skillnaden till det andra förslaget i slutvoteringen från M, C och KD endast fanns på marginalen.

I år har minoritetsstyret fortsatt att köra den återhållsamma linjen när det gäller att finanisera verksamheternas rop om resurser. Något överraskande har den borgerliga gruppen tydligt visat att man vill att skolan och socialtjänsten ska få bättre förutsättningar för verksamheten.

Vänsterpartiet ska troligen samtala med båda grupper. Därefter har vi nästa gruppmöte, på tisdag 7 juni, kvällen innan kommunstyrelsen.

Efter kommunstyrelsens mangling vet vi vilka förslag som är aktuella för kommunfullmäktige 22 juni. Därför behöver vi ett tredje gruppmöte tisdag 14 juni för att komma fram till ett slutligt ställningstagande för våra ledamöter.

Varje år är det en spännande tid, veckorna innan midsommar och innan kommunalpolitikens sommarpaus. Och varje år tycks det som om partiets medlemmar blir varse att det gäller att träda fram och säga sitt till partiets förtroendevalda.

Det brukar vara ett livligt givande och tagande på dessa gruppmöten. Fika med kaffe, thé och smörgås står framme, bara att komma.

Tre kvällar, alltid med start 18:00 och alltid på Kronogatan 31. Välkomna även i år, det gäller budgeten för 2017 och framåt

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv