Byggnadsnämnden

Ord för ord, det är nog bäst så

Dagen efter …

Det som ändå känns bra är att flera medier väljer det rätta svaret: Washington Post, Der Spiegel och Dagens Nyheter, många fler, återger ord för ord talet som alla hade väntat på. Det behövs inga tolkningar, beskrivningar, omskrivningar, några utvalda citat – nej, helheten, från första till sista raden, exakt som han läste av sitt manuskript från telepromptern.

Jonas Sjöstedt twittrade: ”Det krävs motstånd. Motstånd kräver organisering.”

Tillbaka till den kommunala scenen, det här är ju Vänsterpartiet Vänersborgs lokala hemsida. De kommande veckorna är alla nämnder fullt i gång. Barn- och utbildningsnämnden är först ute, här kan vi alltid innan och efter mötet hänvisa till en av våra tre representanter i nämnden. Stefan Kärvlings blogg tar upp alla viktiga frågor som finns på dagordningen. För det mesta kan vi redan på kvällen efter mötet läsa om alla beslut och om det förekom något överraskande.

På tisdag står byggnadsnämnden i tur. Nämnden ska komma vidare med en rad detaljplaner, antagande av detaljplan, samråd, utökning av planområdet, bygglov m.m. Det tycks lossna ordentligt, dock saknas fortfarande helhetsbilden, senast kommunen Vänersborg beslöt om Riktlinjer för bostadsförsörjning var för tio år sedan, 2007. Regeln är att dessa riktlinjer skall förnyas en gång varje mandatperiod.

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Det borde bli majoritet för förslaget till kommunfullmäktige att Vänersborg ämnar fortsätta vara en Fairtrade City. Däremot tycks det så att majoriteten vill avfärda Vänsterpartiets motion om kommunstyrelsens uppsiktsansvar för Kunskapsförbundet Väst med ett ljummet bifallsyrkande. Våra företrädare kommer nog också i ett annat ärende visa att vi har större ambitioner för vuxenutbildningen.

Dagen efter, torsdag, har turen kommit till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, samma tid, dock på olika platser i stan. Socialchefen, som brukar vara på plats under hela sammanträdet i den egna nämnden måste dock skynda sig fram och tillbaka. Samhällsbyggnadsnämnden skall nämligen få en föredragning om boendeplanen – det är socialnämndens dokument med en rad anmälda behov om nya bostäder för socialtjänstens olika målgrupper. Och det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att hantera önskemål och lämna en sammanställning vidare för beslut i kommunfullmäktige. Hand i hand med detta hanterar samhällsbyggnadsnämnden också ett annat mycket betydelsefullt dokument: Förslag till reviderad investeringsbudget. Viktiga ärenden, men nyfikenheten  är nog större om hur samhällsbyggnadsnämnden beslutar i två andra ärenden. Ska kommunen sälja delar av Ursand till Bert Karlsson? Ska sessionssalen vid kommunhuset rivas och ersättas av en ny sal på samma plats – eller vinner andra tankar mark som ser mera långsiktigt på att förena behovet av en stor sammanträdeslokal med drömmen om ett konserthus i Vänersborg?

Socialnämnden har flera rutinärenden på sin lista, ett ärende avviker dock och är brinnande aktuellt. Redan i november förde Vänsterpartiets företrädare upp frågan som äntligen ska behandlas: ”Konsekvensbeskrivning av fortsatt ansvar för ensamkommande barn i samband med asylavslag/åldersuppskrivning”. Nej, vi är inte överens med beslutsförslaget som utredningen har kommit fram till. Det får vi återkomma till här på hemsidan.

Nya frågor väntar på svar

Förra veckan informerade vi här på hemsidan om en ”Rapport från utredning om ventilationsproblem i kommunhuset”. Där länkade vi även till rapportens sammanfattning. En vecka senare följer den lokala tidningen TTELA upp nyheten. På första sidan lyder rubriken: ”Mögelskador kräver totalrenovering” och längre in i tidningen läser man ”Problemen i kommunhuset värre än befarat- krävs totalrenovering”.

Igår tisdag fick byggnadsnämndens ledamöter en genomgång, i morgon torsdag finns frågan också på samhällsbyggnadsnämndens ärendelista.

Nästa vecka är det kommunfullmäktige, även där berörs problemen i kommunhusets olika delar. Det sker alldeles i slutet när Vänsterpartiets fråga besvaras av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Frågan ställdes innan byggnadsnämndens ledamöter informerades och innan tidningen har hunnit fram i sin nyhetsbevakning. Frågan gräver mycket djupare, den gräver sig in under fundamentet. Egentligen borde svaret vara: ”Lugn, där ligger inte problemet, det kan vi utesluta, den undersökningen är gjord.” Men tänk om det inte är så?

Här frågan i sin helhet:

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Rapport kv Myrten 10 – Kompletterande undersökningar inomhusmiljö

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-14 informerade förvaltningschefen Sophia Vikström och fastighetschefen Gunnar Björklund om ”Rapport från utredning om ventilationsproblem i kommunhuset” (Dnr 2016/20, § 155).

Rapportens korrekta titel är ”kv Myrten 10 – Kompletterande undersökningar inomhusmiljö”, Golder Associates. Underlaget är tillgängligt via nämndens diarium och på kommunens intranät.

Samtidigt ordnar Västarvet en utställning utomhus på Sundsgatan ”40 år senare – fotografier som visar Vänersborgs förändring”.  På en av skärmarna visas kommunhuset och den byggnaden som fanns på samma plats innan kommunhuset byggdes 1972 (färdigt 1974) och 1980.

På rapportens 133 sidor sökte jag förgäves efter någon hänvisning till det som tydliggörs på Västarvets informativa utställning.

Därför vill jag fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

Skall man tolka rapportens minutiösa genomlysning av Kommunhuset 1972, sessionssalen, vigselrummet och Kommunhuset 1980 på det sättet, att det i sammanhanget är helt utan intresse att det från 1896 och 75 år framåt på samma tomt har funnits ett garveri?

Lutz Rininsland                                                         2016-09-19                                  Vänsterpartiet

 

Glöm pausen – nu är vi tillbaka

Visst var det skönt att inte ständigt jagas av nya tjocka buntar med nämndshandlingar. Det blev mycket läsning ändå, men mest litteratur av eget val. Nu står dock höstens första nämndsmöten i våra almanackor. Här är en kort utblick på det som står närmast på tur.

Byggnadsnämnden startar på tisdag. På dagordningen finns bland annat ett nytt försök att komma igång med om- och tillbyggnad av Röseboskolan. I juni blev det avslag på ansökan om bygglov – vi ägnade då några rader åt fadäsen:

”Så fanns också en ”omröstning” som gällde en annan skola ”på landet”, Rösebo, där ansökan påminde mycket om bygglovsansökan för Mulltorp. Majoriteten med fyra ledamöter från S och en från C hade ett eget avvikande yrkande om återremiss. Men eftersom ingen begärde votering när tjänstgörande ordförande från M fann att ärendet skulle avgöras ”idag”, så fanns bara ett yrkande kvar och förvaltningens förslag om avslag vann. Varpå nämndens majoritet, fem sovande ledamöter från S och C, reserverade sig. Vem kan förklara detta?”

Samma tisdag skulle Kunskapsförbundet Väst haft sitt första sammanträde, men det kom i god tid ett meddelande med texten: Hoppas att ni haft en angenäm och avkopplande sommar! Meddelar härmed att direktionssammanträdet den 23 augusti är inställt. I stället fyller vi tiden bättre på kommande sammanträde den 27 september.” 

Det skulle ha funnits rätt så mycket att ta upp till diskussion redan nu i augusti, men presidiet fann uppenbarligen att det inte finns något behov att mötas nu. Är man utanför presidiet, så är det många gånger så att man är utan kunskap. 28 juni möttes presidiet med kommunalråden från medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg. Det är ju där principiellt viktiga frågor tas upp och det är i detta ägarsamråd som ekonomin för förbundet ”beslutas”. Två månader senare finns fortfarande inga minnesanteckningar offentliga. Förklaringen ger Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg. ”Jag är inte överens om anteckningarna, och skriver därför inte på förrän vi är överens. När det kommer att ske vet jag inte.” [2016-08-08]

Frågan som direktionen verkligen borde arbeta med är vuxenutbildningen. Beställningar från båda medlemskommuner ligger klart under nivån som efterfrågas från sökande, som med stora förväntningar vänder sig till förbundet. Utbildning behövs, utbildning är nödvändig. Det gäller yngre sökande som söker efter en andra chans, det gäller äldre som vill byta jobb, som vill komma vidare till annat. Och det gäller inte minst alla nyanlända som har skaffat sig kunskaper i svenska, men behöver mer, för att accepteras på den svenska arbetsmarknaden.

På onsdag sedan är det dags för kommunstyrelsens första sammanträde. Vi hade räknat med att byggplanerna i  kvarteret Misteln och Haren och på Norra Nabbensberg skulle finnas på dagordningen, så blev dock inte fallet. Det stora ärendet är istället ”Godkännande av program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Troligen den viktigaste handlingen i styrelsens bunt om 447 sidor. Lagom för att komma igång efter sommaruppehållet.

Torsdagens sammanträde med socialnämnden kommer inte att präglas av strider mellan olika uppfattningar, det förekommer inte så ofta överhuvudtaget i socialnämnden. Man blir säkerligen överens om avslag på två ansökningar om serveringstillstånd. Även nämndens yttrandena kring ovan nämnda tre detaljplaner borde ske i enighet.

Det som är det mest spännande för socialnämndens ledamöter är att få ta del av förvaltningens reaktion på budgetbeslutet strax innan sommarpausen. Kommunens minoritetsledning med S, C och MP fick ge sig, deras förslag på besparingar för nämnden röstades ner av fullmäktiges majoritet. Vänsterpartiet förväntar sig att förvaltningen visar ansvar och vet att hushålla väl, nu när önskemålet om resurstillskott fick gehör. Det finns gott om utmaningar kvar att bemästra och då känns det bra att nämnden och förvaltningen verkar arbeta i gott samförstånd.

Hur gick det till?

I lördags berättade den lokala tidningen TTELA om ”Avslaget bygglov för Mulltorp överklagat”. Av referatet framgick inte riktigt hur det gick till när ansökan avslogs. Vill man söka svar, kan man vända sig till protokollet och följa ärendets behandling.

Beslutet fattades på byggnadsnämndens sammanträde 21 juni. Det måste ha handlat om ett långt möte, det förekom ett antal voteringar på olika punkter. Fast hur långt mötet varade, får man inte veta – i motsats till de flesta andra nämnder antecknas inte sammanträdestiden.

Närvaron finns dock med i protokollet: denna dag ersattes Vänsterpartiets ledamot av en socialdemokratisk ersättare, eftersom Välfärdspartiets ”ordinarie” ersättare också hade behövt anmäla förhinder. Därför var det en speciell situation: Kommunledningens partier hade för en gångs skull majoritet, 5:4. Annars är det ”normala” att S och C bara har fyra av nio mandat i byggnadsnämnden.

En omröstning slutade 7:2, tjänstgörande ordförande från M hade sällskap blott av Liberalernas företrädare. Nästa omröstning slutade 6:3, denna gång fick ledamöterna från KD och L sällskap av ledamoten från C, dock inte av M.

Så fanns också en ”omröstning” som gällde en annan skola ”på landet”, Rösebo, där ansökan påminde mycket om bygglovsansökan för Mulltorp. Majoriteten med fyra ledamöter från S och en från C hade ett eget avvikande yrkande om återremiss. Men eftersom ingen begärde votering när tjänstgörande ordförande från M fann att ärendet skulle avgöras ”idag”, så fanns bara ett yrkande kvar och förvaltningens förslag om avslag vann. Varpå nämndens majoritet, fem sovande ledamöter från S och C, reserverade sig. Vem kan förklara detta?

Och så Mulltorp: Här fanns två motsatta förslag, ett för bygglov och ett för avslag. Här begärdes votering och protokollet visar hur majoriteten, dvs S+C, förlorade omröstningen. Eftersom ordinarie ordförande från S inte var närvarande denna dag, så var det den socialdemokratiska ersättaren som vid uppropet först av alla skulle svara ”ja” eller ”nej”. Hon valde ”nej” medan alla andra från S och C senare svarade ”ja”. Därmed blev ett 5:4-resultat ett omvänt 4:5-resultat. Och i ärendet ingick också ett besked hur man kan överklaga nämndens besked.

Så det kan bli …

Kategorier
Senaste kommentarer
    Arkiv