Budgetdebatten

Riksdagen öppnar … ja, och?

Pompa och ståt på tisdag, 12 september, när riksdagens nya arbetsår, riksmötet 2017/18, öppnas klockan 14:00.

Redan klockan 11:00 samma dag börjar den allmänna motionstiden som pågår till 5 oktober. Det är den sista allmänna motionstiden innan valet nästa år.

Den allmänna motionstiden pågår normalt från riksmötets början till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Fakta om allmänna motionstiden:

2 901 motioner lämnades in hösten 2014.

3 196 motioner lämnades in hösten 2015.

3 409 motioner lämnades in hösten 2016.
Onsdag 20 september överlämnar finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition till riksdagen. Den stora debatten med anledning av budgetpropositionens avlämnande börjar klockan 13:00. Debatten direktsänds på webb-tv på riksdagens hemsida.
En annan direktsändning kan följas redan kommande vecka;
Debatt om ensamkommande flyktingbarn
Den 13 september klockan 10.00 hålls en aktuell debatt om situationen för ensamkommande flyktingbarn. Debatten hålls på begäran av Vänsterpartiet. Den kan följas direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.
Här i Vänersborg för vi en debatt i samma ämne på fullmäktige – en interpellation som Vänsterpartiet riktade till socialnämndens ordförande, Peter Trollgärde (S). I en interpellationsdebatt i fullmäktige kan alla ledamöter sätter sig på talarlistan. I riksdagen finns mycket strikta regler om talartid, hur ofta man får tala, och vem som får tala. En preliminär förteckning finns på den här länken.
Riksdagens debatter kan ses och höras i efterhand, i snabbprotokollet återges redan dagen efter varje ord från varje talare.
Fullmäktiges debatter kan inte ses, däremot sänder lokalradion och det är möjligt att spela in debatten från radiosändningen. I protokollet en vecka senare nämns dock bara att debatten ägde rum, det framgår inte ens vilka som deltagit och inte heller vad som har sagts.
En förändring kan dock vara värd att veta om: Interpellationer brukade ligga sist på fullmäktigekvällen, redaktören från lokaltidningen hade allt som oftast redan lämnat sammanträdet. När fullmäktige sammanträder 20 september i Festsalen i Folkets Hus, så inleds klockan 18:00 kvällen med fyra interpellationer.

Svaret är ja, det blev rätt

Vi ställde två dagar efter kommunstyrelsens möte en fråga: ”Är detta verkligen rätt?”. Nu, någon vecka senare och två dagar efter kommunfullmäktiges avgörande omröstning, vet vi svaret: Det blev rätt: Vänsterpartiets budgetförslag blev Vänersborgs budgetbeslut för 2018.

Det är bra att det finns offentliga handlingar som underlag inför sammanträden och protokoll som redovisar yrkanden, omröstningar och beslutstexter. Det är också en fördel att sköta sin hemsida och dela med sig sina tankar. I längden vinner den som inte satsar på förhandlingar bakom stängda dörrar. Det är också en klar fördel att fullmäktiges sammanträden sänds lokalt i radion och arkiveras på bandinspelningar.

Ett dussintal talare från kommunledningens partier S, C och MP lovordade det egna budgetförslaget och yrkade bifall. I tur och ordning var det följande tillägg som utmärker förslaget:

Barn- och utbildningsnämnden 31,728 Mkr
Socialnämnden 10,1 Mkr
Kommunstyrelsen 10,71 Mkr
Samhällsbyggnadsnämnden 2,0 Mkr
Överförmyndarnämnden 2,5 Mkr
Byggnadsnämnden 0,4 Mkr

Lokaltidningen TTELA skriver 9 juni: ”Inför kommunstyrelsens sammanträde tidigare i veckan fanns fyra förslag till budget 2018 (se faktarutor). När allt var klart fick ett förslag majoritet, och det var i stort sett en kopia av det Vänsterpartiet hade med sig till bordet.” Och fortsätter: ”För att få majoritet i fullmäktige behöver S, C och MP stöd. Partigruppen valde att ställa sig bakom V-förslaget eftersom man också är överens om investeringsbudgeten. M, L och KD:s förslag till driftsbudget skiljde sig inte särskilt mycket från V:s, men olikheterna när det gäller investeringarna är större. Rent formellt drog V tillbaka sitt förslag och i stället la de styrande ett tilläggsyrkande. Det innebär att kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är V-förslaget plus S, C, MP:s yrkande om en miljon till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunledningens yrkande om denna ”en miljon” är mycket bra. Vänsterpartiet skrev redan den 11 maj i sitt utkast till yrkande för MRP 2018 : ”Kultur- och fritidsnämndens beskrivning av situationen är minst sagt motsägelsefull. Å ena sidan beskriver man att kostnaderna av pågående och tillkommande verksamhet inte täcks av anslagen, å andra sidan framhäver man att nämnden planerar för verksamhet inom ramen. Nämnden varnar för att man saknar resurser för att kunna ta ansvar för ungdomsverksamheten. Vi har samma uppfattning och förväntar oss att få höra på vilken nivå förstärkningen måste ligga. Våra medlemmar uppfattar kultur- och fritidsnämnden som spindeln i nätet för det som står högst på kommunens prioriteringslista: Vänersborg behöver lyckas med integrationen av nyanlända som bosätter sig här, Vänersborg behöver ta itu med segregationen som vi medvetet eller omedvetet har låtit utbreda sig i vår kommun. Det är kontaktytor och kontakter, mötesplatser och möten som behövs. Även om våra ideella organisationer och hundratals enskilda gör stora insatser, så behövs kommunens bidrag för detta arbete. Det ankommer på kultur- och fritidsnämnden att söka finna strukturer för integrationsarbetet, att bemanna platserna där man kan mötas och hitta varandra och att erbjuda utrymme för planerade och spontana aktiviteter.
Vi återkommer senast i kommunstyrelsen med ett specifikt yrkande.”

Hur blev det i kommunfullmäktige? Vänsterpartiets sex ledamöter ställde sig bakom det vinnande förslaget, det gjorde också 21 av 22 ledamöter från kommunledningens partierna S, C och MP. Här referatet i lokaltidningen TTELA.

Allt frid och fröjd nu? Sommarpaus och hängmattan? Å nej, det återstår mycket att göra. Vänsterpartiets fritidspolitiker vet att uppskatta att sommaren ger mycket fri tid, den ska vi använda oss av för att återkomma med än bättre förslag och yrkanden.

Trevlig midsommar!

Kom det helt oväntat?

Vänersborg är inte ensamt om att styras av partier som tillsammans inte ens förfogar över hälften av alla mandat. Det är andra mandatperioden för vår kommun. Fram till 2014 var det M+FP+KD som styrde med 20 av 51 mandat, nu är det S+C+MP med bättre odds och 22 röster i fullmäktige.

Dagens minoritetsstyre har flera gångar fått frågan om vilken överenskommelse partierna har träffat – svaret är alltid detsamma: Berättar vi inte, det är internt! Centerns representant förklarade också: Ingen risk, de andra sex partier kommer aldrig överens, vi kommer inte att fällas.

Under årens lopp blir det ju åtskilliga tillfällen att se om det var en korrekt bedömning. I veckan var det budgetdebatt och en rad andra tunga ärenden som avgjordes genom omröstningar i fullmäktige. Och visst, kommunledningen vann samtliga omröstningar med marginal.

Ändå blev det inte som Centerns starke man förutspådde. Hans kalkyl utgick nämligen från att Vänsterpartiet ”aldrig” skulle fälla ett styre där socialdemokraterna hade ledningen.

Så här blev det: I ärendet Mål och resursplan fanns fyra förslag. S+C+MP hade lagt fram ”huvudförslaget” från kommunstyrelsen till fullmäktige. Förslaget präglades av stor återhållsamhet och minimala tilldelningar till de nämnder som sysslar med utbildning och omsorg. Förslaget från M+FP+KD var en aning mer generöst, i opposition öppnar de borgerliga partierna plånboken lite mer. Sverigedemokraterna hade ett eget förslag. Rent formellt utmärkte sig förslaget på flera punkter som motsägelsefullt och levde egentligen inte upp till flera grundläggande regler om hur ett budgetyrkande borde se ut. Vänsterpartiet markerade med sitt förslag att nämndernas framställning respekteras. Såväl barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden och även kultur- och fritidsnämnden skulle få väsentligt större resurser än det som fanns i huvudförslaget och den borgerliga oppositionens yrkande.

Efter flera voteringar var det i slutomröstningen de två förslagen från S+C+MP respektive M+FP+KD som stod mot varandra. Resultatet blev 28 mot 15 och 8 som avstod. Sverigedemokraternas sex ledamöter ställde sig bakom socialdemokraterna. Vänsterpartiets sex ledamöter reserverade sig till förmån för det egna förslaget. Välfärdspartiets båda ledamöter avstod också i slutet.

Den lokala tidningen TTELA berättade först fel, där kunde man läsa att SD reserverade sig. Idag kom rättelsen ”även M reserverade sig”. Men det är fortfarande fel, SD övergav helt sitt eget förslag och röstade för huvudförslaget, partiet reserverade sig inte.

Det kom en omröstning till som gällde Vänsterpartiets extra yrkande som skulle öronmärka pengar till ungdomshuset och projektet ”Hjälpande händer”, två insatser där målgruppen oftast utgörs av ungdomar som inte är födda i Sverige. Sverigedemokraterna skulle rösta emot, det var helt klart, men att avslaget åter skulle komma från 28 ledamöter är mycket överraskande.

Sedan kom den långa pausen innan överläggningarna fortsatte på kvällen. Nog med tid att reflektera och fundera över det som varit tidigare under dagen.

Fortsättningen blev dock än värre. Barn- och utbildningsnämnden begärde för innevarande år en tydlig förstärkning av anslagen mot bakgrund av att antalet tillkommande barn och ungdomar i förskolan och skolan var i storleksordning ”en helt ny skola”. Alla vet att så är fallet, alla vet också att det är anhöriginvandringen och den stora gruppen asylsökande familjers barn som är huvudanledningen till den snabba tillväxten. Sverigedemokraternas gruppledare gjorde klart vad partiet tyckte om detta. Dock hade SD inget eget förslag. Däremot fanns tre andra förslag. Längst gick Vänsterpartiet som ställde sig bakom det enhälliga beslutet från nämnden, där samtliga partier (även SD) hade yrkat en förstärkning med 23,4 Mkr. S+C+MP förklarade nu i fullmäktige att förslaget riktas tillbaka till nämnden, inga tilläggsanslag utan nämnden ska visa under resten av året att man kan klara sig inom tilldelad ram. M+FP+KD lade sig i det tredje förslaget mittemellan och förslog en förstärkning med 11,5 Mkr.

Med tanke på den tidigare uppslutning som gav 28 röster av 51 vid två omröstningar borde socialdemokraterna fått sig en tankeställare. Det egna förslaget ”ingenting” motiverades rent ”budgetmässigt”– det fanns inte mer pengar att dela ut. Sverigedemokraterna kom till samma resultat med en annan utgångspunkt – vi vet varför pengarna begärs och då säger vi ”glöm det”.

Det gjordes många försök från talarstolen att uppmärksamma socialdemokraterna på situationen, förgäves. Centerpartiet har ordförandeposten i barn- och utbildningsnämnden, socialdemokraterna 2:a viceordförandeposten. Båda talade nu i fullmäktige mot det beslut som enhälligt fattades i nämnden under deras ledning.

Hur blev resultatet? 28 mot 23. Självfallet röstade Vänsterpartiet, när det egna förslaget hade fallit, till förmån för förslaget som åtminstone skulle ge hälften. Men om nu inte lokaltidningen TTELA berättar om detta ärende någon gång nästa vecka eller om det återigen skulle smyga sig in fel i rapporteringen, kan vi säga det en gång till: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centern och Miljöpartiet är överens om att barn- och utbildningsnämnden under hösten skall komma med besparingsförslag som överstiger 20 Mkr.

Det finns ingen anledning att solen skall lysa över Vänersborg på midsommarafton, två dagar efter detta dråpslag som delades ut i vårt kommunhus!

Vad betyder lugnet?

Kommunfullmäktige har ett sista sammanträde innan årsskiftet onsdag 10 december. Klockan 18:00 brukar ordföranden inleda sammanträdet, men i år kallas ledamöterna till klockan 09:00 på morgonen. Mycket ovanligt! Kommunens kulturpristagare och kulturstipendiat brukar uppmärksammas av fullmäktige på decembermötet, på senare år kom utdelningen av det Pedagogiska priset till. Båda inslagen togs bort från fullmäktiges dagordning och bokades till andra tillfällen, se här och här.

Varför så tidigt, varför förändringarna? Alla partier och partigrupper förbereder decembermötets viktigaste punkt: Val av ledamöter till samtliga nämnder och styrelser för tiden 2015-2018. Det sker vart fjärde år och är egentligen ett rutinärende. Kommunens valberedning brukar ta ett fast grepp och presentera en samlad lista som fullmäktiges ledamöter godtar.

Valberedningen har hittills träffats en gång, nästa träff är bokad till den 3 december. Allting tycks kretsa kring den 3 december i år. På förmiddagen debatterar riksdagen Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1, på eftermiddagen kommer omröstningen vars utgång tycks oförutsägbar. När valberedningen träffas i Vänersborg, visar det sig om det blir överraskningar eller om alla partier och partigrupper accepterar ”läget här hemma”.

Om så är fallet sker följande på fullmäktige: Den styrande minoriteten S+C+MP fördelar ordförandeposterna sinsemellan.  Men i nästan samtliga nämnder och styrelser möter den nyvalda ordförande en opposition som är större än den egna gruppen.  Partigruppen M+FP+KD delar upp posterna som vice ordförande. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna finns med nästan överallt. Vänsterpartiet nominerar ledamöter på sitt medlemsmöte måndag 1 december.

På medlemsmöten har detta scenario diskuterats livligt och kritiken lär inte vänta på sig. Det borde ha varit möjligt att förhandla fram ett starkare underlag för den kommande mandatperioden. Bättre kan ni!

Detta är förklaringen till ”klockan 09:00” och ”bort med festliga inslag”.  När kallelsen till kommunfullmäktige kommer ut, är det fortfarande ingen som kan vara säker på att det tilltänkta manuset håller.

3 december är en viktig dag, sedan får vi avvakta och se – både i Stockholm och i Vänersborg.

Inte idag, men i morgon …

Kommunfullmäktige samlas ikväll för mandatperiodens första sammanträde. Bland de 51 ledamöterna finns 13 som för första gången följer uppropet, bland 26 ersättare är det 10 ”helt nya”. En något skev ålderssammansättning med endast 8 ledamöter ”upp till fyrtio” och 25 som är ”femtio plus”. Än mer obalans råder nu i fördelningen mellan 31 män och 20 kvinnor, anledningen är densamma i Vänersborg som överallt i riket efter senaste kommunalvalet.

Många kommuner väljer att endast sätta punkterna ”val av ordförande och vice ordförande” samt ”val av valberedning” på ärendelistan vid första träffen. I Vänersborg utgår ”val av ordförande …”, partierna som ”tar över” lär inte vara mogna än att nominera. Däremot väntar en diger ärendelista i övrigt. Inläsningsarvoden behöver inte utgå i onödan.

Så om det inte blir någon större spänning i Vänersborg ikväll, så väntar vi med stor förväntan på morgondagens händelse i Stockholm, när den tillträdande regeringen till riksdagen överlämnar höstens budgetproposition. Klockan 13:00 direktsänds debatten från riksdagens kammare.

Antingen är Vänsterpartiets förhandlare mycket skickliga eller också är det så enkelt att Vänsterpartiets ”önskemål, prioriteringar, förhandlingsutspel” träffar mitt i prick. Det kommer ju nästan dagligen rapporter om nya framgånger (se nedan). Nu vill vi gärna se texten och formuleringarna i propositionen för att kunna konstatera ATT det finns konkreta förslag till riksdagen och NÄR förslagen utfaller med vilka belopp och vilka inriktningar resp vilka förbehåll.  Propositioner är ju tack och lov fria från ”finstilta texter” men visst finns allehanda språkliga finesser, som skillnaden mellan ”skall” och ”bör”, ”under förutsättning att” och många fler brasklappar. Vi får se ..

Sedan återstår en fråga där vi fortfarande saknar svaret: I riksdagen, i Stockholm, i Göteborg, i Trollhättan, på hur många ställen som helst i landet väljer S att samarbeta med vårt parti, vad är det för fel med socialdemokraterna här i Vänersborg?

Gratis läkemedel för barn från juli 2015 

Nu höjer vi underhållsstödet 

Två miljarder kronor till fler anställda i äldreomsorgen

 

Budgetdebatten i riksdagen

Riksdagens stenografer ska ha beröm. Dagen efter budgetdebatten finns snabbprotokollet klart och utskrivet för att vi ska kunna läsa alla anföranden och repliker. Visserligen kan man också se och höra debatten i sin helhet men den utskrivna texten är nog mera värdefullt. Några veckor senare är protokollet färdigt och läggs till handlingar. Innan dess kan ledamöterna granska underlaget och framföra önskemål om rättelser eller förtydliga eventuella missuppfattningar.

Det finns dock inga missuppfattningar när det gäller var Ulla Andersson (V) och Anders Borg (M) står. Det är samma kammare i riksdagen, förvisso, men där stannar det nog. Eller? Anders Borg upprepar gång efter annan att det viktigaste i hans ögon är att inte tappa greppet om transfereringar. Ulla Andersson upprepar sig också, men hon talar om annat  ”ett annat samhälle som bygger på omsorg, omtanke och solidaritet”. 

Här finns länken till Ulla Anderssons anförande och till replikskiftena med Anders Borg, Carl B Hamilton (FP) och Anders Sellström (KD).

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv