Budgetberedning

Tuffa tider kräver oväntade beslut

Nästa vecka tisdag får kommunstyrelsen ett extraärende. Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, föreslår att kommunens budgetbeslut skjuts från juni 2018 fram till november 2018.

Efter valet 8 september sammanträder ”gamla” fullmäktige en sista gång 10 oktober. Därefter tar det nyvalda fullmäktige plats på scenen. Nämnderna och kommunstyrelsen är kvar med det gamla manskapet till årets slut. Även om det känns som en alldeles för stor uppgift för en nyvald församling att omgående behöva ta itu med Mål- och resursplanen för 2019-2021, så borde det inte vålla några problem. Vid en titt på partiernas vallistor syns att tre av fyra ”nya” ledamöter borde ha erfarenhet från åtminstone en eller flera mandatperioder.

Klara besked alltså från dagens möte i budgetberedningen: Kommunstyrelsens ordförande föreslår att budgetbeslutet flyttas från 20 juni till 21 november 2018.

I budgetberedningen var det representanten från SD som beklagade detta. Han ville se ett beslut enligt plan redan i juni. SD misstänker att ”de styrande” inte velat framträda inför väljarna och bekänna färg, alltså att antingen förorda en höjning av kommunalskatten eller också att förorda och besluta om en nedskärning i verksamheten. Ett överraskande besked från ett parti som hittills nästan undantagslöst har anmält ”deltar ej” varje gång förberedande ställningstaganden behövde tas…

Var och en får tala för sig själv. Vänsterpartiet har under mandatperioden två gånger gjort gemensam sak med den borgerliga gruppen och en gång, nu senast, kommit överens med partierna som utgör kommunledningen. Tre gånger blev det beslut i enlighet med våra förslag, tre gånger förstärktes utrymmet för barn- och utbildningsförvaltningen och för socialförvaltningen att hantera verksamheten.

Och den linjen håller vi fast vid. Det är ingen hemlighet att vi bedömer nämndernas behov av förstärkning inför 2019 som motiverade. Vi vet att förslag på en inkomstförstärkning är ett mycket realistiskt förslag, om det går att undvika så måste det undersökas noggrant i det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsens ordförande kommer säkert att framträda i media och berätta om hur hon kommit fram till sitt förslag att skjuta på budgetbehandlingen fem månader. Hennes besvikelse över att ”de egna” i nämndernas presidier inte lyckades med hemläxan, att ge besked att det går att hålla sig till ramanvisningarna, att begränsa verksamheten, att ta bort eller att prioritera hårdare, att sänka nivån, att hitta på nya sätt att effektivisera …. Kärt barn har många namn!

Vi får se om det kommer att gå bättre, om det blir ett annat utfall om fem månader. En sak som vi från Vänsterpartiet även vid dagens möte hävdade med emfas: Ta bort förslaget om den sociala inkluderingspotten, den upplevdes som provocerande. Låt nästa mandatperiod börja med ett arbete som leder fram till ett helt program för den sociala inkluderingen, den är ju kommunens kanske viktigaste uppgift. Sök samförstånd, sök lösningar. Förankra förslagen innan de lanseras. Gör ett bättre arbete för hela kommunen. Det är möjligt, det finns förutsättningar.

Låt oss inte spilla tid fram till november, ja i första hand fram till den 9 september, med att hitta på enskilda lustigheter i partiernas valpropaganda. Låt vår uppmärksamhet gälla de stora frågorna. Låt bli att utfärda löften hit och dit, låt oss prata om vad vi verkligen vill.

Moderaterna har i budgetberedningen sagt att på juni-mötet skulle fullmäktige kunna debattera och besluta om våra mål med vår kommun. November-beslutet skulle sedan anknyta och lägga fast finansieringen. Inget dumt förslag. Vi störs inte ett ögonblick av att förslaget kommer från Moderaterna.

Det var ett bra möte idag. Vi var öppna mot varandra. Låt det bli en början. Nu ”tar vi om det hela”, det måste kunna sluta bättre än det första försöket.

En andningspaus efter några tuffa dagar

I veckan som gick stod budgetberedningens arbete i centrum i kommunhuset. Vänersborg brukar ju fatta beslut om nästa års Mål- och resursplan strax innan midsommar, i motsats till många andra kommuner som slutför processen först i oktober eller i november. Beslutar man sent, så är fördelen att man förfogar över nästan alla relevanta underlag.

Nu är det ett valår och då brukar skillnaden mellan tidigœ och senare upplevas extra tydligt. Det med tanke på att intäktssidan i alla kommuner växer ju fler statliga bidrag som tillkommer. Löften finns det ju gott om, från den sittande regeringen inte minst. Förslagen blev kända bit för bit och bekräftades i vårändringsbudgeten. Där finns en mängd godbitar som gynnar kommunerna under 2018. Antydningar om vad som kan väntas 2019 och framåt finns i den ekonomiska vårpropositionen.

Men hur mycket av det som kommer att förverkligas vet ingen idag. Det är ju först ”på riktigt” när höstpropositionen kommer. Och vem som skriver texterna då, det avgörs den 9 september. Fram till dess är det mesta spekulation, ren ovisshet.

Det finns även andra osäkerheter som gäller alla kommuner och landsting. Vid sidan om statsbidrag är det ju genom kommunalskatten som Vänersborg får sina inkomster.  Och med tanke på prognosen, som kom i mitten av februari, så dämpades optimismen något. Idag, samma dag som budgetberedningen avslutade sina möten med presidierna från alla nämnder, kom ett nytt underlag från SKL. I ingressen står att läsa: ”Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 18:5) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad 2018 till följd av att arbetade timmar har utvecklats starkt under slutet av 2017 och början av 2018.”. Vad det betyder i kronor och ören kommer budgetberedningen att få höra från ekonomistaben vid nästa träff den 3 maj. Därefter är det ett möte till inbokat den 17 maj, innan förslaget går till förhandlingar med facken och till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Budgetberedningens underlag är arbetsmaterial, alltså handlingar som inte i detta skede diarieförs. Men samtliga förvaltningas material och nämnders beslut finns tillgängliga. Och där framgår var problemen framöver finns att söka. De viktigaste är tre:

  1. Nämnderna begär resursförstärkningar som totalt är mångdubbelt större än det som beräknas finnas i kommunens plånbok nästa år.
  2. Anvisningarna till nämnderna utfärdades av en kommunledning som befinner sig i minoritet. Nu har det också hänt att ”de egna” i flera nämnder inte heller har gett stöd till kommunstyrelsens ordförande.
  3. Kommunfullmäktige avgör frågan i slutändan. Det är SD som med sina sex mandat kan avgöra. Man vet aldrig vad SD hittar på. Förra veckan hade Ola Wesley, SD, i socialnämnden ett eget förslag som var fullkomligt uppåt väggarna. Fyra dagar senare avstod SD från att rösta i barn- och utbildningsnämnden. Medan alla andra partier trotsade kommunledningen förklarade Ola Wesley: ”Sverigedemokraternas grupp har inte hunnit att ta ställning till detta. Så därför avstår jag att deltaga i beslutet.” Vid samma klockslag biföll representanten från SD i kultur- och fritidsnämnden oppositionens yrkande och fällde kommunledningens förslag. Sedan måste man veta att SD nästan aldrig lyckas ha alla sina platser besatta vid kommunfullmäktiges sammanträden. Så vem kan veta hur tärningen rullar …?

Under tre dagar kan allmänheten träffa samtliga nio partiers representanter på Bomässan i Arenan. Det är högst sannolikt att alla nyfikna som ställer frågan om hur budgetprocessen ska sluta får det ärliga svaret: ”Ingen aning.” Vänsterpartiets företrädare finns i kommunens monter på söndag mellan klockan 14 och 15. Välkomna att samtala med oss. Det kan ju finnas andra frågor vi har ett bättre svar på.

Idag gäller det miljoner

Måndag 16 april – Stockholm, Vänersborg

Idag lade regeringen fram ”Vårbudget 2018” som består av två delar: den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2018. Den senare innehåller i huvudsak ett flertal förslag om förändringar i den av riksdagen redan godkända höstbudgeten som gäller det löpande året. Här återkommer formuleringen ”överenskommelse med Vänsterpartiet”. Vi vet att vår egen Ulla Andersson, Vänsterpartiets budgetförhandlare, har lyckats bra, många av Vänsterpartiets initiativ har landat väl hos regeringens förhandlare. Lite längre ner på den här sidan visas vilka frågor det gäller. (En annan sida visar ”vad som är vad” ifall det tycks vara svårt att hålla isär olika delar av budgetprocessen.)

Sedan finns riktlinjerna för ekonomiska politiken, vårpropositionen. Inga tvivel, det är här skillnaderna syns. Visserligen kommer Vänsterpartiet att finnas med och dela regeringens uppfattning om den fortsatta utvecklingen av ekonomin. Vänsterpartiet har dock på flera punkter velat gå längre, velat se tydligare besked, haft förväntningar på att andra åtgärder skulle föreslås för riksdagen.

Idag och under en tid framåt framgår detta säkerligen i media och på partiernas hemsidor.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets syn på dagens förslag, på hela mandatperioden egentligen, vill du också ta del av vad Vänsterpartiet i sina förhandlingar med regeringen inte lyckades med, då bör du ta någon minut och se och lyssna på Ulla Andersson, som på morgonen talade vid en pressträff. Eller också tar du en titt på ett pressmeddelande där en sammanfattning finns. 

Här i Vänersborg är det annat som håller spänningen uppe. Marie Dahlins förslag om den sociala inkluderingspotten med 19,3 mkr hos kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna avstår denna summa i sina egna budgetförslag för 2019. Därutöver var kommunstyrelsens ordförande av den uppfattningen, att nämndernas verksamhet 2019 inte kan förvänta sig ökade anslag jämfört med 2018.

Alla förvaltningar har räknat och lämnat förslag till sina nämnder som genom ett politiskt beslut kan stoppa förvaltningarnas begäran eller också ställa sig bakom sina egna förvaltningar.

Byggnadsförvaltningen begär 0,5 mkr tillägg utöver ramen, nämnden sammanträder i morgon tisdag.

Socialförvaltningen begär 52, 5 mkr i tillägg utöver ramen, nämnden sammanträder på torsdag.

Samhällsbyggnadsnämnden begär 0,6 mkr tillägg utöver ramen, sammanträde också på torsdag.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår sin nämnd: ”Barn- och utbildningsnämnden begär 35 920 tkr i utökad budgetram.” nämnden möts på måndag nästa vecka.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår förändringar av verksamheten som sänker nämndens kostnader med 3,5 mkr. Nämnden behandlar förslaget nästa vecka måndag.

Sedan blir det budgetberedningens tur att fundera, tre dagar är bokade: 25 – 27 april.

Spännande dagar, ovissa utsikter. Och så var det ju en markering till som finns i allas almanackor: 9 september.

Nu kom underlaget

Kommunstyrelsen skall på onsdag nästa vecka behandla ärendet ”Budgetberedningens förslag till Anvisningar och ramar Budget 2019, Ekonomisk plan 2010-2021”. Av 17 punkter på kallelsen onekligen det viktigaste ärendet.

Budgetberedningen har under en längre tid samlat in information, sammanställt underlag från bokslutet 2017, den löpande verksamheten 2018 och vägt in slutsatserna från en gedigen omvärldsanalys. Fram till i eftermiddags var materialet klassat som ”arbetsmaterial”, med andra ord, det fanns ingen möjlighet att lämna ut hela eller delar av underlaget och av slutsatserna som budgetberedningen presenterar för kommunstyrelsen.

”Ramar för budget 2019” är inget transportärende för kommunstyrelsen, i motsats till de flesta beslut går frågan inte vidare till kommunfullmäktige. Därmed finns bara några få dagar att läsa på, att försöka förstå och att komma till ett ställningstagande.

Det blir till att avsätta tid för att sätta sig in i underlaget. Omvärldsanalysen är viktig, men det tar tid att läsa 77 sidor. Den som vill komma direkt på huvudförslaget, alltså tankarna som kommer från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, läser avsnittet ”Anvisningar”. Det är sannolikt att samtliga sju ledamöter från S, C och MP står bakom dessa 23 sidor. Gunnar Lidell, M, har nog försäkrat sig om stödet från ”de sina”, en grupp som består av två representanter från M och en vardera från L och KD. Vänsterpartiets tankar fastnade på en A4-sida, partiets två ledamöter har vid två längre partiinterna möten försäkrat sig om stödet från hela partigruppen.

SD har också två ledamöter i kommunstyrelsen men hade anmält förhinder att delta i de flesta av budgetberedningens träffar. Vid samma tidpunkt avstod SD 2015 och 2016 från att rösta när de olika förslagen ställdes mot varandra. Då vann kommunledningens förslag, fastän S, C och MP med sju platser befinner sig i minoritet. 2017 var SD ännu tydligare; man var på plats men anmälde att man inte deltog i behandlingen av ärendet. Såklart vann även denna gång S-gruppen.

Hur det blir denna gång återstår att se. Det finns mycket att säga om kommunstyrelsens ordförandes tankar och det finns anledning att skärskåda Gunnar Lidells förslag. Men det kan anstå, nu är det dags att bilda sig en egen uppfattning. Underlaget är nu allmän handling.

”Centern svek – förslaget från S förlorade”

Valåret! Valrörelsen kommer igång. Löften kommer att ges. Det kan bli bättre (”om du röstar på oss”)!

Just nu gäller det frågan om det första stora steget i budgetprocessen inför 2019. Budgetberedningen har haft ett avslutande samtal, kommunstyrelsen kommer att fatta ett beslut 28 februari. Vilket förslag som får flest röster är det ingen som vet. Sedan åtta år tillbaka styrs Vänersborg av ledningar som är i minoritet. 2006 till 2010 var det S och C som med tillsammans 26 mandat hade en hårfin majoritet. 2010 till 2014 var det M+FP+KD som med 20 mandat tog ansvaret att leda kommunen, de andra partierna samlade 31 röster. Då hade Vänsterpartiet åtta av dessa mandat. Efter september 2014 återkom S och C hand i hand, men det behövdes även stöd av MP – med 22 mandat är det fortfarande bara en klen minoritet, De övriga sex partier har tillsammans 29 mandat. Inte konstigt att kommunledningen förlorar många omröstningar.

Centerns roll är av intresse. Inte bara att man förhåller sig som hund och katt till S på riksplanet men är kärvänliga mot varandra här hemma. Nej, då och då tycks det vara så att Centern mycket väl kan tänka sig andra lösningar. Partiet har idag endast fyra mandat, en skugga blott jämfört med perioden när Centerpartiet var näst största parti i Vänersborg.

Tittar man tillbaka så kan man läsa intressanta referat:

Budget togs med minsta marginal

Det slutade 6:6 – och vinnaren är ….

Tidningsreferatet är från tiden när lokaltidningen fortfarande var angelägen om att berätta om detaljerna i det politiska livet i Vänersborg. Inlägget på Vänsterpartiets hemsida är ett bevis på att vårt parti ansåg det redan då som angeläget att informera om våra tankar och vår aktivitet – hemsidan började i november 2006 och har under dessa snart tolv år uppdaterats flera gånger varje vecka. Det är inget löfte vi avger – det är en självklarhet att vi fortsätter. Ta gärna en titt på hemsidorna för de övriga åtta partierna.

Ramsättning – en viktig del i budgetprocessen

Vänersborg tillhör de kommuner som redan innan sommarpausen fattar beslut om Mål- och resursplanen för nästkommande år med utblick även för några år därefter. Fördelen med att ha den tidiga budgetprocessen sägs vara att nämnderna i ett tidigt skede kan få en bättre planering av sin verksamhet. Nackdelen är dock att kommunfullmäktige vid tidpunkten för beslutet fortfarande saknar kunskap om ”annat” som kan påverka träffsäkerheten.

Men innan vi kommer dit, har nu tidpunkten kommit för kommunstyrelsen att ”sätta ramarna”. Kommunstyrelsens besked till alla nämnder och förvaltningar baseras på relevant information som i korthet kan beskrivas så här:

  • Hur gick det 2017, vilka mål har nåtts, vilka inte, räckte pengarna för att täcka alla kostnader?
  • Hur ser det ut nu, 2018, när alla är i gång och förhåller sig till innevarande års budget?
  • Vad vet vi om kommande förändringar, ändrad lagstiftning, tillkommande arbetsuppgifter mm?
  • Kommunledningens uppfattning om vilka resurser som finns och hur mycket som ska fördelas på löpande verksamhet, hur mycket som ska finansiera nödvändiga investeringar och hur stort resultat kommunen vill ha kvar i slutet av 2019.

Alla kommunens nio partier har haft möjlighet att följa budgetberedningens överläggningar. Beredningen består dock bara av fem ledamöter som utgör kommunstyrelsens arbetsutskott – fördelningen partivis är: S, C och MP med var sin ledamot på ena sidan, M och L som opposition de övriga två.

Hur har det gått hittills under mandatperioden? Hur röstade de femton ledamöter i kommunstyrelsen i månadsskiftet februari/mars tidigare år? Vilka besked gavs och gick till alla förvaltningar och nämnder?

2015: Kommunledningen med S, C och MP ”vann” med 7 mot 6 – 2 ledamöter från SD avstod från att rösta. S-gruppen och M-gruppen hade snarlika förslag, Vänsterpartiet biföll dock M-gruppen (vi hade samma uppfattning att kommunal verksamhet i första hand skall bedrivas i kommunägda fastigheter, inte i externt hyrda lokaler).

2016: Kommunledningen med S, C och MP ”vann” med 7 mot 6 – 2 ledamöter från SD avstod från att rösta. S-gruppen var mycket återhållsam med tilldelning av förstärkningsresurser till verksamheterna, pengarna skulle sparas för att minska behovet att låna för investeringar. M-gruppen och Vänsterpartiets förslag satsade i första hand på en rejäl förstärkning av den sociala sektorn och till utbildningen.

2017: Kommunledningen med S, C och MP ”vann” med 7 mot 4 – 2 ledamöter från Vänsterpartiet avstod och 2 ledamöter från SD anmälde att de inte deltog i beslutet. Såväl S-gruppen som M-gruppen hade snarlika förslag. Det anmärkningsvärda var dock att båda förslagen nästan helt överensstämde med det förslag som Vänsterpartiet hade lagt fram. Redan vid ramsättningen syntes att alla – fel, inte alla, SD, sade ju inget – under valåret 2018 ville se att nämnder och förvaltningar fick uppleva förståelse för att kvalitet i verksamheterna kostar pengar.

Nu blir det spännande att se vilka förslag som kommer att ligga på kommunstyrelsens bord onsdag den 28 februari. Blir det tre förslag eller blir det fyra denna gång? Någon gång måste SD väl kunna visa att man menar allvar. Det håller inte i längden att sitta på sammanträde efter sammanträde och avstå från att ha en egen uppfattning, ett eget förslag.

Ramsättningen är ett allvarligt beslut! Är beskedet till en förvaltning och dess nämnd ”negativt”, nästa år får ni mindre än ni har innevarande år, då ägnas allt arbete under våren att förbereda för tänkbara nedskärningar, att skriva konsekvensbeskrivningar om det som händer om budgetbeslutet i juni upprepar det dystra beskedet. Ramsättningens budskap kan också vara ”lika mycket nästa gång som nu”, vilket för de flesta verksamheter i praktiken också betyder att förbereda för mindre volymer eller sänkt kvalitet. Visst kan signalen också vara, att kommunstyrelsen har förståelse, att tillkommande resurser behövs för att undanröja permanent underbudgetering, för att bemöta nya krav som följd av förändrat lagstiftning eller med hänsyn till den demografiska utvecklingen. Men hur generös är kommunstyrelsen i sitt erkännande? Tillräcklig för att verkligen bli underlag för en vettig framtidsplanering? Eller för klent, för att det ska kunna täcka mer än något litet hål i förvaltningens budget?

Det lär finnas anledning att återkomma. När korten ligger på bordet. När budgetberedningens arbetsmaterial blir offentligt och tillgängligt för alla. Men det dröjer ett tag till. Budgetberedningen (och alla med insynsplats) träffas nu på fredag. Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde borde senast en vecka senare, 21 februari, finnas på hemsidorna, på kommunens och på Vänsterpartiets.

Kommunstyrelsen 8 + 3 =11

Kommunstyrelsens första sammanträde valåret 2018 är på onsdag 17 januari. Sedan följer ytterligare sju sammanträden innan valdagen söndag 9 september. Därefter är tre sammanträden med det ”gamla manskapet” planerade innan årsskiftet. Ledamöter i nämnder och styrelser tillträder ju först efter 1 januari 2019, deras mandatperiod sträcker sig fram 31 december 2022.

För kommunfullmäktige gäller annat: Fram till valdagen skall det bli åtta sammanträden, det första 31 januari, det sista 10 oktober. Det nyvalda fullmäktige har sedan tre sammanträden under 2018: 24 oktober, 21 november och 19 december.

Allt naturligtvis under förutsättning att det inte kallas till något extra sammanträde. Här kan man bara spekulera. Det finns ju ingen röd tråd, kommunledningens minoritetspartier hankar sig fram från månad till månad. Det finns nog ingen som önskar att det ska fortsätta så här ytterligare en mandatperiod.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vänersborg låtsas som ingenting. Visserligen finns det lokala frågor som kan lösas utan att rikspartiernas strider behöver inverka menligt, men hur det går hem bland partimedlemmarna och väljarna återstå att se. Eller ska man tro att motsättningarna mellan Stefan Löfven och Annie Lööf också är bara på skoj? Vad Miljöpartiets väljare har fått ut av sina förtroendevalda är en intern hemlighet. Partiets representanter tycks inte komma ihåg mycket av den kämpaglöd som präglade deras valmanifest 2014.

Vad som är på gång, vilka partier som söker ett hållbart samförstånd inför nästa mandatperiod ser man nog först efter valdagen i september. Men ganska snart kommer det att synas om det finns förutsättningar för ett majoritetsstyre.

Budgetberedningen möts i slutet på januari och i början av februari. Den 28 februari skall kommunstyrelsen bestämma vilka ramar som skall gälla för samtliga nämnder för 2019. Kommunfullmäktige fattar sedan budgetbeslutet vid sitt sammanträde 20 juni.

Men även här spelar det roll att 2018 är ett valår. Juni-beslutet av det ”gamla fullmäktige” kan nämligen ändras genom ett nytt, ett annat beslut av det ”nya fullmäktige”, i så fall i november.

Det är nog ett bra tips att ha koll hur det utvecklas under den närmaste tiden. Även att höra efter vem som stod bakom vilka viktiga beslut 2015, 2016 och 2017. Att bara lita på alla nya löften som poppar upp under valrörelsen kan inte vara det klokaste.

Vänsterpartiet lovade 2014 att vara öppet och lyhört, att berätta inför beslut hur partiet ”tänker” och att låta bli att ingå hemliga överenskommelser. Därför anser vi det angeläget att uppdatera vår hemsida regelbundet.

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv