Budget 2017

Tydliga presentationer lönar sig

Den kommunala budgetprocessen är utdragen och pågår egentligen alltid, året runt. När fullmäktige är på väg att ta beslut ligger informationsflödet på topp. Då är det av stor betydelse hur informationen presenteras, om det finns kontinuitet i rapporteringen och att de förtroendevalda känner igen underlaget och tror sig kunna lita på uppgifterna.

Budgetbeslutet kring midsommar gäller nästa verksamhetsår 2017. Utfallet av förra året 2015 är utgångspunkten för budgetarbetet. En beskrivning av situationen ”nu 2016” och en utblick av förväntade förändringar kompletterar bilden. När resultatet kortfattat presenteras kan det te sig förvirrande. Här ett exempel från kommunens hemsida där fullmäktiges budgetbeslut sammanfattas:

Socialnämnden

Socialnämnden får en ramökning om 5,0 Mkr till äldreboendet Gläntan.

Nämnden tillförs 7 Mkr för ökade kostnader då Brålandaentreprenaden återförs till kommunal regi.

Från kommunstyrelsen överförs 5,1 Mkr till arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Nämnden får ytterligare 37 Mkr i ramhöjning (varav 12 Mkr tillfördes redan i april 2016).

Gläntan”: På Niklasbergsområdet i Hagaparken finns fem äldreboenden. Eken, Björken och Linden byggdes om och blev större genom tillbyggnad. När turen hade kommit till Gläntan blev det stopp och boendet lades ner. Under en tid användes huset till annat. Nu är det bostadsbolaget VBAB som är i gång att bygga om och bygga till. Den kostnaden ligger inte på kommunen utan på bolaget. Däremot kommer ökade hyreskostnader att uppstå. Personalen flyttar över från det femte boende Solbacken (som sedan står i tur för ombyggnad), men det finns även behov att nyrekrytera. Därför finns redan anslaget en ramhöjning för innevarande år 2016 med 5 miljoner, nu tillkommer en ramökning med ytterligare 5 miljoner från 2017. Ett vilseledande beslut på sätt och vis, inte bara för att Gläntan framöver inte längre komma att heta ”Gläntan” utan får ett annat namn, mest för att ingenting är klart före tidigast september 2017. Därmed behövdes inte det andra, det nya tillskottet som fullmäktige beviljade. När allt rullar 2018 gäller dock att det totala tillskottet med 5+5 miljoner kommer att vara för lite för att täcka löpande kostnader.

Brålandaentreprenaden”: Det var ett tag sedan socialnämnden med knapp majoritet beslutade att inte påbörja en ny upphandling på öppna marknaden för den verksamhet, som först Carema och därefter Vardaga på kommunens uppdrag ansvarade för under en lång tid. Huvuddelen av kostnaden som nu tillkommer lär ligga på personalsidan. Avsikten är att förstärka bemanningen så att den ligger på samma nivå som i liknande verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Längre fram kommer vi att få veta om uppskattningen 7 miljoner var korrekt eller inte.

Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar”: Här tillkommer inga nya pengar alls. År efter år fanns liknande belopp, varje år fick socialnämnden vända sig till kommunstyrelsen och anhålla om medel för insatser. Nu finns pengarna på socialnämnden och förvaltningen kan i sin planering slippa oroa sig för att beslutet kunde ha blivit ”inte hela beloppet i år”. Läs gärna ett avsnitt ur budgetunderlaget som beskriver socialnämndens arbete på området ”Arbetsmarknadspolitik”.

Ytterligare 37 miljoner i ramhöjning”: Det är denna fjärde punkt som är den verkliga förändringen. Budgetberedningen fick i slutet på februari se presentationen där socialnämndens presidium tydligt presenterade vilka behov och önskemål som fanns. I mars valde kommunledningen under ledning av socialdemokraterna att ignorera socialnämndens vädjan om förståelse, tvärtom uttalades ett sparbeting. I april kom det unika nya budgetbeslutet för 2016 [efter ett domslut som upphävde beslutet från juni 2015 på grund av formella fel]. Nu lade en majoritet till 12 miljoner för 2016, kommunledningen med S, C och MP stod dock fast vid beskedet att inte vilja lägga till. Nu i juni 2016 accepterade kommunledningen beloppet och ville öka socialnämndens ram med dessa 12 miljoner för 2017 och framåt. Men majoriteten röstade för en ramhöjning på 37 miljoner, alltså 25 miljoner mer än kommunledningen. Varför fem partier (M, L, KD, V och VFP) gjorde så är ganska enkelt att förklara. Det fanns en konsekvensbeskrivning i underlaget som talade klarspråk. Beskrivningen var, helt i linje med det som socialnämnden rapporterade i bokslutet för 2015, i princip samma sak som det som presenterades i februari för budgetberedningen. I mars begärde ändå budgetberedningen ett förtydligande, en konsekvensbeskrivning. Och den presenterades. Den accepterades av 23 ledamöter i fullmäktige, den underkändes av 22 ledamöter från S, C och MP.

Nu är beslutet fattat. Socialförvaltningen kan efter sommarpausen komma igång med finplanering av verksamheten 2017. Från Vänsterpartiets sida är förväntningen att förvaltningen fortsätter att planera för verksamhet med god kvalitet. Vi räknar också med att förvaltningen behåller uppsikt över sina kostnader, det vore att göra sig en björntjänst om man avviket från god ekonomisk hushållning och kontroll av kostnadseffektivitet. Det ska vara möjligt, nu när man slipper den eviga oron att inte kunna fullfölja vettiga insatser för att pengarna tar slut på halva vägen.

Steg för steg – hur landar vi?

Det var en tankeväckande tillställning, inte bara att kommunfullmäktige slutade först 11 timmar efter att uppropet förrättades. Nej, debatten som föregick budgetomröstningen behöver vi fundera över. Och även resultatet som nu öppnar för ett annat sätt att tackla hösten och förbereda verksamhetsåret 2017.

Uppropet, en liten notis är på sin plats. Fullmäktiges ledamöter har fått sina ID-kort för sessionssalen, men än litar man inte riktigt på tekniken. Vi sitter ju fortfarande inte partivis och då är kontrollen över frånvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare något vanskligt. Sverigedemokraterna har nu hamnat i en besvärlig sits – listan över ersättare är nu tom och varje gång en ledamot är frånvarande så blir en plats ledig. Men det spelar inte någon avgörande roll då man allt som oftast väljer att avstå från att delta i omröstningar. Det gjorde man även i budgetomröstningen.

Varför fundera över debatten? Å ena sidan var ledamöterna från M, L och KD mycket tydliga i sina anföranden, man visade respekt för nämndernas behov av resursförstärkning och betonade nödvändigheten att prioritera välfärdssatsningar. Skillnaden till Vänsterpartiets argumentation syntes endast när vi också passade på att påpeka att denna prioritering har varit återkommande hos oss genom ett antal år. Men visst gläds vi åt framgången, vi välkomnar att vi nu är så många att det ledde till ett majoritetsbeslut.

Det andra var mer överraskande. Fast kommunledningen med S, C och MP tidigt borde ha insett att man riskerade att förlora budgetomröstningen, så vek man inte en tum från sin linje. Alla hade föreberett sina anföranden och i manuskript efter manuskript fanns budskapet: Håll igen, ge inte efter, begränsa nämndernas anspråk, föreslå att avvakta, kom med en antydan om att det kanske ändå ordnar sig, och upprepa gång på gång att det gäller att spara, att samla pengar på hög för att begränsa behovet att låna för nödvändiga investeringar.

Hur ser kommunledningen nu på det som hände? Hur ofta vill man riskera att förlora viktiga omröstningar? Hur hanterar man viktiga framtida beslut när man måste förhålla sig till riktlinjer som kommer från oppositionen? Ändrar man sig eller ignorerar man det som har hänt?

Ekonomistaben har i direkt anslutning till fullmäktiges beslut publicerat en sammanfattning. Brödtexten är kort och koncis: ”Kommunfullmäktige fattade den 22 juni beslut om Mål- och resursplan för 2017-2019 och investeringsbudget för 2017-2021. Vision och inriktningsmål ligger fast som tidigare och beslutet innebär ingen förändring i skattesatsen. Beslutet innebär stora tillskott till nämnderna och en hög investeringsnivå under fem år.”

Fyra budgetförslag, ett femte kanske på gång …

Kommunstyrelsen ”bereder”, kommunfullmäktige beslutar. På styrelsens lista idag fanns budgetberedningens förslag till Mål- och resursplan 2017-2019. Onsdag 22 juni är det sedan ledamöterna i fullmäktige som röstar fram det vinnande förslaget.

Vilka förslag finns? Kommunledningens minoritetspartier S, C och MP lyckades idag dra det längsta strået. Det blev som budgetberedningen ville: återhållsamhet på utgiftssidan, att hålla tillbaka verksamheterna och begränsa deras anspråk på utökade resurser. Argumentet är: håller vi nere kostnaderna, så får vi ett högre resultat i slutet på 2017. Ju mer vi har kvar desto mindre behöver vi låna för investeringar som måste ske nu. Devisen är: Belasta inte kommande generationer med en räntebörda för att vi inte lyckas hushålla bättre idag.

Vänsterpartiets förslag är inte blint för investeringsbehovet – det behövs en ny skola, någon ny förskola, flera olika boenden för socialtjänsten, ett nytt centralkök, m.m. Men vi stannade vid ett resultat om 1 % istället för 2 %, det ger oss kring 40 Mkr mer att dela ut till barn- och utbildningsnämnden, till socialnämnden och till kultur- och fritidsnämnden. Vi är medvetna om att vår kommun nästa år då måste låna upp mer än 100 Mkr, det belopp som kommunledningspartierna har med i sin kalkyl.

Det fanns ett tredje förslag som i stora drag är samma som Vänsterpartiets. Detta alternativ står tre andra partier bakom, M, L och KD. Man skulle kunna tro att någon kopierade någon annan. Från Vänsterpartiets sida kan vi försäkra att det inte var vår målsättning. Men vi hade sett redan tidigare i år att vi kom fram till samma slutsatser som minialliansen.

I fullmäktige samlar kommunledningen 22 röster från tre partier, minialliansen med sina 15 röster och Vänsterpartiet med 6 har endast 21. Men så borde Välfärdspartiet två ledamöter tillkomma, partiet har hittills inte lämnat något eget förslag, och då är kommunledningen plötsligt i underläge.

Så allt hänger på Sverigedemokraterna. Vi har lärt oss att SD:s 6 lokala representanter tycks ha ett arbetsredskap av ovanlig art: en tärning. Det går inte att beskriva på annat sätt. Hittills har de andra åtta partierna i Vänersborg alltid svävat i ovisshet till ordförandens sista klubbslag, ingen kan vara säker på utslaget, ibland röstar SD si, andra gånger så, eller också avstår de från att rösta.

Nu är det en ny situation: SD lade idag i kommunstyrelsen ett förslag som på alla sätt och vis är så markant avvikande från alla andra förslag, att SD inte med hedern i behåll kan svänga igen. Visserligen kommer SD att förstå att deras förslag faller vid omröstningen i kommunfullmäktige, men det finns ingen möjlighet att SD kan svänga helt och ansluta sig till någon annan. Vill man göra anspråk på att bli trodd på sina ord, så kan den starka utfästelsen från dagens yrkande inte överges två veckor senare.

Slutsats: Just nu ser det så ut som om kommunledningen återigen förlorar knappt i en omröstning. Och då gäller det årets viktigaste beslut, budgeten för 2017.

Ett, två, tre gruppmöten inom loppet av tre veckor

Det är inte bara att ”sitta av” sammanträden för våra förtroendevalda, det gäller att söka förankring i den lokala partiföreningen vid många frågor.

Nu gäller det Mål- och resursplanen 2017 för Vänersborg.

Onsdag, 1 juni, träffas vi femton förtroendevalda, men självfallet är mötet tänkt för alla medlemmar som vill ge sin syn på vilken som ska vara vår linje fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Sedan några dagar tillbaka har vi kunnat sätta oss in i budgetberedningens förslag.

Först bestämmer vi vilken utveckling vi vill se för vår kommun. Men eftersom våra sex mandat inte ensamt avgör, får vi formulera ett uppdrag till våra ledamöter som ska föra samtal med andra.

För ett år sedan vann förslaget från kommunens minoritetsstyre (S, C och MP), avgörande var att SD biträdde budgetberedningen i slutomröstningen. Vi stod kvar vid eget yrkande eftersom skillnaden till det andra förslaget i slutvoteringen från M, C och KD endast fanns på marginalen.

I år har minoritetsstyret fortsatt att köra den återhållsamma linjen när det gäller att finanisera verksamheternas rop om resurser. Något överraskande har den borgerliga gruppen tydligt visat att man vill att skolan och socialtjänsten ska få bättre förutsättningar för verksamheten.

Vänsterpartiet ska troligen samtala med båda grupper. Därefter har vi nästa gruppmöte, på tisdag 7 juni, kvällen innan kommunstyrelsen.

Efter kommunstyrelsens mangling vet vi vilka förslag som är aktuella för kommunfullmäktige 22 juni. Därför behöver vi ett tredje gruppmöte tisdag 14 juni för att komma fram till ett slutligt ställningstagande för våra ledamöter.

Varje år är det en spännande tid, veckorna innan midsommar och innan kommunalpolitikens sommarpaus. Och varje år tycks det som om partiets medlemmar blir varse att det gäller att träda fram och säga sitt till partiets förtroendevalda.

Det brukar vara ett livligt givande och tagande på dessa gruppmöten. Fika med kaffe, thé och smörgås står framme, bara att komma.

Tre kvällar, alltid med start 18:00 och alltid på Kronogatan 31. Välkomna även i år, det gäller budgeten för 2017 och framåt

Det kretsar kring socialnämnden

Alla väntar, några få vet. Budgetberedningen har avslutat sitt arbete, underlaget går till information och förhandling med de fackliga företrädarna. Inför kommunstyrelsen 8 juni blir förslaget publikt, i kommunfullmäktige 22 juni fattas beslutet om Mål- och resursplanen 2017-2019.

I morgon sammanträder socialnämnden – två ärenden riktar fokus på den spännande frågan vilken väg Vänersborg vill gå. Elaka tolkningar talar om vägvaletmellan att slösa och att spara. Mer seriöst är det att tala om vägvalet mellan att hålla inne pengarna för att minska lånebehovet för nödvändiga investeringar elleratt satsa på verksamheter som skriker efter resurser för att kunna leva upp till lagstadgade föreskrifter och invånarnas förväntningar på god kvalitet i socialtjänsten.

Det handlar om delårsrapporten för januari till  april 2016 och om texten i en konsekvensbeskrivning som socialförvaltningen sammanställde på budgetberedningens begäran.

I delårsrapporten återfinns uppgifter från bokslutet 2015, där nämnden redovisade ett underskott på närmare 18 miljoner. Nu har nämnden fått ett nettotillskott på 12 miljoner, varför underskottet ”just nu” stannar vid 5,9 miljoner. I prognosen för hela 2016 syns dock att ingen förändring i utfallet är att räkna med. Förvaltningens sista mening i underlaget lyder: ”Socialnämnden har hittills i år inte givit förvaltningen i uppdrag att anpassa verksamheten för att få budget i balans.”

Klart att somliga vill tolka detta som nämndens olydnad gentemot kommunfullmäktiges regelverk som föreskriver: ”Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls.”

Skynda långsamt, läs först det andra dokumentet ”Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2019”. Även här, ord och inga visor, klartext …

Två ståndpunkter står således mot varandra, någon måste ge vika. Traditionellt är det S och V som sätter verksamheten först: Fungerar samhället och välfärden bra , så finns förutsättningar för en god utveckling framöver. Spara för att inte belasta kommande generationer för dagens låt-gå-politik, hålla igen för att stå rustad när sämre tider kommer – det brukar de borgerliga partierna värdesätta högre.

I Vänersborg är det tvärtom. Det visade sig i mars när ramsättningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen efter votering med 7:6 – då avgjorde SD genom att säga varken bu eller bä och S vann med beskedet: Förvänta er inga nya resurser. I april förlorade dock S i kommunfullmäktige när det av förvaltningsrätten upphävda budgetbeslutet för 2016 fick tas på nytt. Nu fick socialnämnden på förslag av M, L och KD ett mycket behövligt tillägg för detta år. Nästan i klass med det Vänsterpartiet hade tänkt sig. Och för oss var det inte alls obekvämt att tillstyrka det moderata förslaget.

Rykten säger att S nu kommer med ett förslag som är på samma nivå – som en ramhöjning framöver. Ändras inställningen så välkomnar vi detta. Men än har vi inte sett budgetberedningens förslag.

Nämndsmöten på löpande band

På vår hemsida finns fliken På Gång. Där informerar vi inte bara om lokalavdelningens möten och aktiviteter utan vi lägger också länkar till samtliga nämnder, styrelser och till kommunfullmäktige. Överallt är det en eller flera representanter från Vänsterpartiet som bevakar nämndernas specifika uppdrag. Men sammanhanget är det viktigaste, därför samlas våra aktiva minst en gång varje månad till ett gruppmöte [måndag, 2016-05-16] där vi sammanfattar det viktigaste och där vi tar oss tid att hjälpa varandra när enskilda knepiga frågor behöver lösningar i samförstånd. Även medlemmar ”utan uppdrag” brukar finnas på våra möten, även icke-medlemmar kommer då och då. Huvudsaken är att vi belyser frågorna allsidigt och kommer fram till kloka ställningstaganden.

Till samtliga nämnder kommer i maj ett ärende med rubriken delårsrapport. Denna sammanställning visar för varje nämnd och förvaltning hur det ”har gått” under årets fyra första månader. Oftast är det en bra fingervisning om verksamheten sker enligt uppställda mål och om finansieringen är tillräcklig för att undvika ett underskott vid årets slut. Dessa handlingar är offentliga dokument och vi länkar alltid till ekonomiska rapporter.

Denna avrapportering kommer dock en aning för sent för ett annat viktigt arbete, budgetberedningens beslut om vilket förslag som skall gälla för 2017. Vänsterpartiet är inte med i budgetberedningen, våra sex platser gav oss inte rätt till att delta i beredningens arbete. Centerpartiet och Miljöpartiet med sina fyra mandat vardera och även Liberalerna med sina blott tre mandat har dock ordinarie platser i budgetberedningen. Sådan blir fördelningen när man ”gör upp” i början av en mandatperiod om ”vem med vem” och vilka som skall ställas utanför.

Så även om vi inte vet och att vi får lov att invänta att underlaget blir föremål för fackliga förhandlingar och därmed officiellt, så kan vi tänka högt och räkna ut hur det borde se ut.

Nyss gjorde Moderaterna och Vänsterpartiet gemensam sak för att försäkra barn- och utbildningsnämnden om rimligare förutsättningar för förskolan och skolan och för att hjälpa socialtjänsten att undvika tuffa nedskärningar. Det beslutet var enkelt, som alternativ fanns ju bara Socialdemokraternas dövöra – mot bättre förnuft ignorerades alla rop om förståelse, verksamhetens växande omfattning och sjunkande kvalitet var tydliga bevis på att nya resurser måste tillföras.

En blick på Socialdemokraternas lokala hemsida pekar på att välfärdssatsningar och hänvisning till den svenska modellen står högt på agendan för S – men bara centralt, för S i regeringen. Här i Vänersborg är det raka motsatsen, än så länge.

Vi kommer fram till att det mest sannolika borde vara att minoritetsstyrets (S, C och MP) budgetförslag kommer ikapp förslaget där M och V hittade varandra i två omröstningar tidigare. Och har man kommit så långt, borde det vara frestande att plussa på något för att förslaget skall bli det mest lockande för en majoritet bland Vänersborgs nio partier.

Men det är vår gissning, i slutet av nästa vecka vet vi vad som läggs på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges bord 8 juni och 22 juni.

Tålamod är också en dygd.

Kongressen ligger bakom oss – mycket arbete väntar

Det är inte längre som förr. Vi är inte beroende av tidningar och andra medier för att få veta vad som hände på kongressen och vilka beslut som togs. Det mesta ligger vidöppet, samtliga handlingar fanns tillgängliga på hemsidan, alla anföranden och debatter sändes live, flera inslag finns att se i efterhand, de viktigaste dokumenten (dock i preliminära versioner) finns att ladda hem: Ekologiskt-ekonomiskt punktprogram och Partiprogrammet. Kongressombuden har kommit hem, från Vänersborg deltog Åsa Olin.

Men vi behöver gå vidare. På centralt håll finns förväntningar på fortsatt framgång i samtalet med den socialdemokratiska regeringen. Så sammanfattar t ex DN kongressens debatt på avslutningsdagen: ”V skärper kraven på budgeten” och Arbetarbladet konstaterar: ”Löfvens nej blev Jonas Sjöstedts vinstlott”.

Och komma vidare vill vi också i Vänersborg. Men förutsättningarna ser annorlunda ut. Socialdemokraterna här hemma samtalar inte med oss, några förhandlingar är det inte tal om. Även här diskuteras budgeten, men S tillsammans med C och MP har högst på sin agenda ställt en annan målsättning: Årets investeringar ska finansieras inom ramen för avskrivningar och årets resultat.

Denna ”nyhet” tillsammans med kommunens traditionella finansiella mål predikas nu högt från talarstolen i kommunfullmäktige och vid samtliga nämndsmöten. Tänk om S och C hade haft målsättningen för knappa tio år sedan när man ignorerade fullmäktiges beslut om 140 miljoner för Arena Vänersborg och istället på löpande räkning betalade fakturor på 300 miljoner kronor. Innan detta hände var Vänersborgs långfristiga lån ”noll”, därefter har det gått nästan över styr.

Och det är här Vänsterpartiet och Socialdemokraterna idag inte är överens. Vi ser stora behov att ge resurser till ”dagens” skola och förskola och till ”dagens” socialtjänst medan den styrande minoriteten har sitt mantra: ”Årets investeringar ska finansieras inom ramen för avskrivningar och årets resultat. Detta för att inte binda upp framtida generationer med en ökande låneskuld.

I mars och i april fanns två tillfällen att se vilken huvudlinje som vinner i Vänersborg. I mars avstod SD från att delta i beslutet, vilket gav S en övervikt med 7:6 i kommunstyrelsen, i april var SD villiga att utöva sin rösträtt och S förlorade i kommunfullmäktige med 22:28. Nu är vi på upploppsrakan inför det stora budgetbeslutet i juni. Det mesta tyder på att S lokalt behöver ändra inställning. Vi vet inom kort.

Tillbaka i kommunpolitiken

Det var en mycket bra genomgång som Vänsterpartiets förhandlare, Ulla Andersson, och partiets ordförande, Jonas Sjöstedt, levererade på torsdagskvällen i den riksomfattande interna webb-sändningen. Tillsammans med ett antal texter och med tillgång till regeringens ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2016 får vi ett rätt så bra grepp om vad vi kan vänta oss på intäktssidan. Ingen tvekan, det känns som om någonting håller på att vända till det bättre. Åtskilliga små steg tyder på att tiden för nedskärningar av välfärden är förbi, vi kan hoppas på viss återställning och vi upptäcker även nya inslag som betyder så oändligt mycket för enskilda människor som behöver samhällets stöd.

Tio välfärdsmiljarder lär tillföra cirka 50 miljoner till Vänersborgs kommun. När den socialdemokratiska kommunledningen i Vänersborg angav tonen för budgetarbetet inför 2017, uttalades det fortsatt återhållsamhet och även sparbeting. Då var prognosen ett överskott för 2017 med 61 miljoner kronor. En dryg månad senare är det nu 111 miljoner.

I mars gjorde Vänsterpartiet gemensam sak med moderaterna – vi ville tillföra barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i runda tal 20 miljoner vardera. Men socialdemokraterna vann i omröstningen genom sverigedemokraternas agerande. Visst är det den omvända världen i Vänersborg!

Nu kommer nämndernas reaktioner – en efter en. Budgetberedningen lär ha mycket att begrunda. Vänsterpartiet tycker inte om förhandlingar bakom lyckta dörrar, därför vill vi här länka till nämndernas underlag.

Kultur- och fritidsnämnden – sammanträdet 2016-04-11

Miljö- och hälsoskyddsnämnden – sammanträdet 2016-04-11 (kompletteras senare)

Byggnadsnämnden – sammanträdet 2016-04-12 (kompletteras senare)

Barn- och utbildningsnämnden – sammanträde nästa vecka 2016-04-18

Socialnämnden – sammanträde nästa vecka, 2016-04-21

Samhällsbyggnadsnämnden – sammanträde nästa vecka, 2016-04-21

Vi kan inte föreställa oss att kommunledningen kan eller vill stå fast vid sin linje från i mars. Trycket från medlemmarna hos socialdemokraterna på Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande, är lika hörbart som invändningar som kommer inifrån Marika Isetorps miljöparti.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-27 räknar vi med ett klarläggande svar från kommunledningen på vår interpellation.

IMG_1638

God ekonomisk hushållning och sunt förnuft

Är det samma sak? Finns det samklang? Eller kan god ekonomisk hushållning stå i motsats till sunt förnuft? Vi letar efter svar på frågorna – och vi vet att vi har sällskap. Vi tänker i första hand på ledningen av socialförvaltningen i Vänersborg, sannolikt är också andra förvaltningar upptagna med att samla kraft för det som väntar.

Kommunstyrelsens femton ledamöter avgjorde i förra veckan med röstsiffrorna sju mot sex hur budgetprocessen skall fortsätta under våren. Två ledamöter från SD valde att inte delta i beslutet, orden ”jag avstår” var Kurt Karlssons och Anders Strands enda bidrag. Därmed vann förslaget som ordföranden i kommunstyrelsen, Marie Dahlin, S, hade lagt fram. Några dagar senare återgav den lokala tidningen TTELA hennes tankar bakom direktiven för det fortsatta arbetet: ”Försiktigt budgetförslag inför nästa år.

Här vill vi hålla oss till vad förslaget betyder för socialnämnden och dess förvaltning. Peter Trollgärde, S, är ordförande i socialnämnden sedan september 2015. Bara en kort tid därefter satte han streck över ett förslag från förvaltningen som hade skissat på en rad drastiska åtgärder för att komma tillrätta med ett stort underskott under 2016. Socialnämndens nettoanslag för 2015 var 822 940 Tkr, nämnden har med cirka 40,6 % den största andelen av kommunens totala omslutning. Underskottet för 2015 stannade slutligen på 17,2 Mkr, det motsvarar 2,1% av de resurser som nämnden förfogar över under ett år.

Det finns en rad dokument där det beskrivs dels övergripande, dels detaljerat orsaken till underskottet och varför det inte kunde förhindras. Det är socialnämndens fem sidor i kommunens bokslut – nämnden godkände underlaget vid sammanträdet 2016-01-21 men bokslutet har inte behandlats än av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En månad senare, 2016-02-25, ställde sig nämnden bakom verksamhetsberättelsen som på sina 44 sidor belyser samtliga enheters verksamhet.

Redan 2016-02-09 träffade budgetberedningen under en heldag presidierna i Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden. Där redovisade ”socialen” för alla deltagare hur man såg på:

  • Bokslut 2015: verksamhet, resultatavstämning, ekonomi
  • Nuläge 2016: ekonomi, ramanpassning, verksamhet
  • Omvärldsanalys för de fyra avdelningar VoO, IFO, OoF och AMA
  • Utmaningar och behov inför MRP 2017-2019

Sammanfattningsvis: Underskottet på nästan 20 Mkr för 2015 ”skrivs av” vid bokslutet, är alltså inte en skuld som behöver ”betalas”. Men ingenting har efter årsskiftet ”förändrats i sak”, för närvarande ser det alltså inte bättre ut än att socialnämnden 2016 inte kan bedriva samma verksamhet utan att på nytt hamna på ett växande underskott. Och underlaget om framtiden, 2017 och framöver, pekar tvärtom på behov av ökade resurser.

Nu avgjorde kommunstyrelsen 2016-03-02 hur man ska gå vidare. Peter Trollgärde fanns på plats, det var hans första sammanträde med kommunstyrelsen där han nu hade kommit med som ersättare. Han hörde partikamraten Marie Dahlins förslag:

  • Socialnämndens budgetram utökas med sammanlagt 214 Tkr. Äldreboendet Gläntan, som tillfördes 5 000 Tkr i budget 2016 tillförs ytterligare 5 000 Tkr för helårseffekt. Effektiviseringsbetinget minskar ramen med 4 111 Tkr och sänkt personalomkostnadspålägg med 675 Tkr. (Tillskottet till ”Gläntan” är ett missförstånd, pengarna behövs först 2018. Personalomkostnadspålägg är ett nollsummespel, det man får mindre motsvarar att man också har mindre kostnad.)
  • Direktiv: ​Budgetförslag inom ram: Nämnderna ska presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser för att nå dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att följa upp nämndernas ramanpassningsarbete i tät dialog med nämndernas presidier.
  • ​Verksamhetsförändringar/ramanpassning: Eventuella verksamhetsförändringar samt konsekvenser anges här. Nämnderna ska utförligt beskriva åtgärder till ramanpassning. Under denna rubrik beskrivs även övriga förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning som bedöms vara av betydelse.

Socialförvaltningen säger i sina handlingar som nämnden har ställt sig enhälligt bakom:

  • God ekonomisk hushållning: Uppnåddes under året. Bedömningen görs att förvaltningen har en måluppfyllelse gällande god ekonomisk hushållning. Dock har förvaltningen inte en budget i balans beroende på ökade volymer och avsaknad av lösningar på hemmaplan. Restriktioner beslutade av socialnämnden råder. Huvuddelen av underskottet är svår att påverka och för att nå full budgetbalans krävs beslut om kraftfulla åtgärder.

En polemisk fråga måste ställas: Är det ”God ekonomisk hushållning” att tvinga sex, sju högsta chefer på socialförvaltningen att under några hektiska veckor (fram till 21 april som är deadline för nämnderna) producera en handfull besparingsförslag motsvarande cirka 20 Mkr? Förslag som det inte kommer att finnas majoritet för, inte i nämnden, inte i kommunstyrelsen, inte i kommunfullmäktige? Sådana förslag måste underkastas förhandlingar med de fackliga organisationerna, formuleringar i förslagen måste vara tydliga och ”korrekta”. Vilka signaler sänder man till personalen? Till människor som förlitar sig på socialtjänstens skyddsnät? Är det möjligen så att Marie Dahlin förväntar sig trollkonster av våra förvaltningschefer: Kom med rejäla förslag men oroa ingen, ni vet ju redan att vi aldrig låter det värsta ske på riktigt.

Och så den avslutande glidningen: Tänk om Sverigedemokraterna hade förstått att deras närvaro på den politiska scenen kräver mer än att luta sig tillbaka och låta andra avgöra komplicerade ärenden. T ex att kasta en blick på sina vallöften från 2014, där det på pappret ges en hel del utfästelser till väljarna. Socialdemokraterna i Vänersborg har nu i praktiken för andra gången fått genom sin vilja i budgetfrågor, först i kommunfullmäktige i juni 2015 och nu i kommunstyrelsen. Med Sverigedemokraternas hjälp.

Hur blir fortsättningen?

Vänersborg har en tidig budgetprocess, innan sommarpausen skall beslutet tas om Mål- och resursplanen för nästa år, för 2017. Därför fanns redan igår, 2 mars, frågan om ramsättningen inför det fortsatta arbetet på kommunstyrelsens bord. Det är avslutningen av den första omgången av budgetberedningens arbete. Med utgångspunkt från det som varit (bokslutet för 2015) och med bakgrund av presidieöverläggningar om det som är (hur går det nu, 2016?) och med utblick på tiden framöver (omvärldsanalysen) beslutas om anvisningar för nämnderna. ”Vi” (kommunstyrelsen) tänkte fråga ”er” (samtliga nämnder) hur ni kan hantera era uppdrag och er verksamhet 2017, när vi nu föreslår att ni ska få följande (mindre, samma eller utökade) resurser till ert förfogande. Sedan återkommer alla nämnder med ”svar på frågan” senast 21 april. I början av juni röstar sedan kommunstyrelsen fram ett förslag som kommunfullmäktige slutligen avgör 22 juni.

Alltså, det är av vikt vilket besked som lämnades igår av kommunstyrelsen. För att göra en längre berättelse mycket kort: Det fanns två förslag och frågan avgjordes av partiet som inte hade något eget förslag, som inte kommenterade något av förslagen och inte heller sade ett endaste ord för att motivera att man avstod från att delta i beslutet – och därmed avgjorde sverigedemokraterna frågan.

Kommunens minoritetsledning S, C och MP föreslog ”samma fast lite mindre”. Verksamheten ska spara så att kommunen i större utsträckning ska kunna finansiera nya investeringar ur egen kassa istället för att behöva låna stort. Vänersborgs mini-allians M, L och KD ville satsa mycket på utbildning och social omsorg ”nu” vilket lämnade kvar en mindre summa på raden för det förväntade resultatet för 2017. Vänsterpartiet tvekade inte, det var det andra förslaget som ”i princip” var bättre och väckte i alla fall hoppet om att några av våra pressade nämnder skulle kunna lösa sina uppgifter något så när.

Omröstningen utföll 7:6, socialdemokraterna i Vänersborg ”vann” med ett förslag som man inte trodde hörde hemma i det parti som säger sig värna om den ”svenska modellen” och om den ”svenska välfärden”. Sverigedemokraterna med sina två mandat i kommunstyrelsen avgjorde genom att avstå från att delta i beslutet. Utan att säga ett endaste ord… Här Vänsterpartiets reservation.

I juni 2015 beslutades om budget för 2016, då vann också S-förslaget som präglades av spariver, då avgjorde också SD och hjälpte till. Någon i S, C eller MP borde ha fått sig en tankeställare, men så tycks inte vara fallet. ​

P.S.: På förslag från Vänsterpartiet informeras på kommunens hemsida om beslut som fattades av kommunstyrelsen – fast det var inte riktigt så vi tänkte oss det hela:

”Beslut om anvisningar budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2021
I mars varje år bestämmer Kommunstyrelsen hur kommunen ska jobba med budgeten och ekonomin för nästa år och åren därefter. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrel­sen hur kommunen ska jobba med budgeten för år 2017 och ekonomin för år 2018-2021.”

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv