Bostadsförsörjning

Inte bakåtsträvande, bara undrande

Det kom en del kommentarer i anslutning till ett tidigare inlägg ”Är det så klokt att skynda på?” Nej, vi är inte bakåtsträvande! Men det finns nog med tankar och frågetecken för att vi inte hänger på när alla ropar: Se möjligheterna, glöm hindren.

Finns det en bostadsbrist i Vänersborg, i vår region? Utan tvekan är svaret ja. Vilken typ av bostäder behövs? I grunden, alla sorter: hyresrätter, bostadsrätter, villor – parhus, grupphus, punkthus, fristående – för ensamstående, för par med och utan barn – för äldre och för yngre. För många spelar dessutom priset på bostaden en stor roll: villapriserna har stigit, att köpa en bostadsrätt och betala en dyr månadsavgift, att se nästan halva månadslönen går åt för hyran i nyproducerade lägenheter.

Byggs det inte i Vänersborg? Görs det inget? Händer inget? Jo, det sker mycket på en gång, det har lossnat ordentligt. Det mesta sker här i centralorten, kommunens andra tätorter såsom Brålanda, Frändefors, Vargön, Väne-Ryr blir knappast delaktiga.

Det byggs, det kan man se på Holmängen, på Korseberg, på Nabbensberg, man har nyss haft inflyttning på Vallgatan/Drottninggatan. Det finns färdiga detaljplaner som nu har vunnit laga kraft efter avslag av alla inkomna överklaganden, för kv Misteln,och för kv Haren. Andra projekt har man kunnat läsa om i lokalpressen.

Kommunfullmäktige ställde sig i juni bakom förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning. Där finns detaljerade uppgifter om vad som är på gång, vad som kommer därefter och vad som kan bli aktuellt längre fram.

När riktlinjerna klubbades, fanns det med en brasklapp från länsstyrelsen: ”I analysen redovisas ett antal konsekvenser av inte tillgodose bostadsbehovet av bostäder för vissa särskilda grupper. Även om dessa grupper nämns i planen så saknas konkreta förslag på hur Vänersborg ska komma tillrätta med dessa särskilda gruppers behov. Det står att resurser bör avsättas, men inte om det verkligen kommer att ske.” Och länsstyrelsen betonade: ”Flera av målen och riktlinjerna behöver förankras i kommunens kommande översiktsplan.”

Översiktsplanen är på gång, så här står det på kommunbens hemsida”En ny översiktsplan håller på att tas fram i Vänersborgs kommun som kommer att ersätta den tidigare översiktsplanen från 2006. Samråd om översiktsplanen genomfördes i början av 2016. Nu är förslaget omarbetat och just nu pågår en utställning av planförslaget mellan 19 juni och 18 september 2017.  En fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargöns tätorter är också under framtagande.” 

Vi får väl se i vilken utsträckning ovannämnd uppmaning från länsstyrelsen är vägledande när processen med översiktsplanen avslutas.

Sedan är det bara att konstatera att ”hela havet stormar” när det gäller frågor om relationen meden översiktsplanen och detaljplanen. Det finns ett pågående arbete som avrapporteras steg för steg. Det finns väl ingen som vågar vara säker på vad som gäller om något år, Plan- och bygglagen (PBL) ändras titt som tätt. Några önskar en ny PBL i grund och botten, andra välkomnar alla dessa mindre ändringar som görs.

För vårt ställningstagande kring projektet Sanden gäller dock att allt pågående planarbete och all tidskrävande hantering av bygglovsfrågor i Vänersborg inte ska behöva skjutas åt sidan. Invändningen från länsstyrelsen, som vi redovisade i vårt tidigare inlägg ”Är det så klokt att skynda på?”, väger tung.

Japp! Nu! Äntligen!

Någon dag innan midsommar 2006 antog kommunfullmäktigeBostadsprogram 2007-2009 med utblick mot 2010 och 2011”.

2013, 2014, 2015, 2016 noterades varje år i ”Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län” (utgiven av Länsstyrelsen i Västra Götalands län) att Vänersborg tillhörde de kommuner som inte levde upp till kravet: ”​Kommunerna har bostadsförsörjningsansvaret och ska verka för att alla kommuninvånare har en bostad. Trots den ansträngda situationen i länet är det 16 kommuner som saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen, något som kommunerna enligt lag ska anta under varje mandatperiod.” [Citat från Bostadsmarknadsläget 2016]

Vänsterpartiet har sedan 2012 genom motioner, interpellationer och frågor efterlyst kommunledningarnas handlingskraft. Vi fick alltid svar, för det mesta var dock svaren intetsägande och handlingskraften förblev klen. Men nu kan vi se framåt, nu ska det hända något.

Nu är en handling på väg ut till alla nämnder: Remiss av Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjning”. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer vid sitt möte 2 maj att få tillfälle att begrunda förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning samt en sammanställning av inkomna remissvar. Den 10 maj ankommer det sedan på kommunstyrelsen att formulera ett beslutsförslag till kommunfullmäktige som sammanträder 23 maj. Längre fram under året, efter sommarpausen, är det sedan Vänersborgs nya översiktsplan som skall manglas. Dessa två dokument hänger ihop, de skall utgå från den aktuella situationen och lämna tydliga besked var, när och hur utvecklingen är tänkt att ske.

Det är Länsstyrelsen som samordnar och även har tagit på sig att driva på. Så här beskrivs uppgiften att bevaka att kommunerna arbetar med bostadsförsörjning:

”​Tillgången till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. I regeringsformen står det uttryckligt att det allmänna ska trygga rätten till bostad. Bostadsförsörjningen är därför en central strategisk fråga för kommunerna. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i kommunen och länet.

Det är varje enskild kommun som ansvarar för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna om hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas.”

Länsstyrelsen skriver om ”Kommunala riktlinjer”: ​”Syftet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att underlätta att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och utförs. Riktlinjerna ska minst innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, insatser för att nå målen och vilken hänsyn som tagits till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av demografisk utveckling, behov och efterfrågan samt marknadsförutsättningar. Riktlinjerna är vägledande för beslut enligt plan- och bygglagen.”

Nu ska det alltså gå ganska fort. Hur kommunledningen ser på underlaget kan man få en hyfsat bra uppfattning om genom att läsa minnesanteckningar från en ”Bostadsstrategisk dialog”. Den 10 januari träffades personal från Länsstyrelsen, med ett flertal olika uppdrag som alla anknyter till bostadsfrågor, med representanter för Vänersborgs kommun: Tre politiker, Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C, samt Jörgen Hellman, S, riksdagsman med flera tunga uppdrag på central nivå och uppdrag på hemmaplan som ordförande för Vänersborgsbostäder, och Gunnar Johansson, VD för vårt kommunala bostadsbolag. I dialogen sammanfattas med ”VK” alla inlägg som någon av dessa fyra representanter gjorde, men det är inte svårt att läsa sig fram till hur Marie Dahlin och Bo Carlsson tänker.

På Vänsterpartiets gruppmöten 14 mars och 19 april ska vi föra samtal med våra förtroendevalda och alla våra medlemmar som önskar ansluta sig till mötena kring det kommande beslutet.

Integrationen med all rätt en prioriterad fråga

För en vecka sedan fanns en interpellation från Vänsterpartiet på fullmäktiges dagordning. Vi informerade redan tidigare om socialförvaltningens och utvecklingskontorets försök att åstadkomma en förbättring av kommunens integrationsarbete. I interpellationen ställde vi frågan om Vänersborg med egna medel kunde rekrytera en bostadssamordnare. Länsstyrelsen hade avslagit kommunens ansökan. Samtidigt uttalade man: ”Länsstyrelsen bedömer att verksamheten bör kunna ingå i kommunens ordinarie verksamhet  …”

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin var avvisande. Inget om detta hade funnits med när budgeten diskuterades under våren, inget stod i fullmäktiges beslut i juni. Och då kan man inte komma med en begäran om en tjänst senare. Ordföranden angav att hon har en budget att förhålla sig till.

Visst känns det märkligt att behöva uppleva hur illa kommunledningen förmår att förstå sig på sådant som kan vara nödvändigt, även om det inte till punkt och pricka löper enligt plan och almanacka.

Vänersborgs budget för 2016 och 2017 är inte Marie Dahlins budget – oppositionen röstade ner det socialdemokratiska förslaget och gav socialtjänsten och skolan åtskilliga miljoner utöver ramen. Det var insikten i behovet, insikten att hösten 2015 hade medfört stora påfrestningar på båda förvaltningar nu och något år framöver.

Sedan var det beklämmande att höra kommunstyrelsens ordförande bekräfta vad som fanns att läsa redan i hennes skriftliga svar”Jag har aldrig hört talas om att vi har sökt pengar för denna typ av tjänster.”

Vänersborg är en av fjorton kommuner i Fyrbodal. Här sker samordning av insatser som stöd till varandra, i olika projekt och alltid med avsikt att lära från varandra.

När Fyrbodal beskriver sin verksamhet så intar ”Integration” en framskjuten plats. Här finns även länkar till hittills åtta nyhetsbrev, Fyrbodals Integrationsstrateg är ansvarig.

I senaste nyhetsbrevet skriver ordföranden för styrgruppen Integration, Monica Hansson, S, Trollhättan: ”I år består utmaning i att få våra nyanlända delaktiga i samhället.” Vi tror inte att någon nekar till att ”delaktighet i samhället” förutsätter att man har en bostad. Och bristen på bostäder är ett skriande problem för många, inte bara för nyanlända.

Styrgruppen för Integration i Fyrbodal? Ja, där samordnas från politiskt håll vad våra fjorton kommuner gör på var sitt håll och tillsammans. En av styrgruppens fem ledamöter med tillgång till förstahandsinformation är Marie Dahlin, S, Vänersborg. Som i interpellationsdebatten vidhöll vad hon hade skrivit i förväg, ”aldrig hört talas om.”

En blick på andra länkar på Fyrbodals hemsida för integration leder till ”Goda exempel”. Där finns en länk till Uddevalla, där man någon dag efter att vi hade lämnat in vår interpellationsfråga kunde utropa ”Bingo”: ”Uddevalla vill samverka kring bostadslösningar.

Vi hoppas att Vänersborgs utvecklingskontor gör ett nytt försök. Det finns anledning. I cirkuläret 2016:50 från SKL står följande:

Ökade § 37-medel 

Inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att verka för ökad beredskap och mottagingskapacit i kommunerna tillförs de medel som kommuner kan ansöka om enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. De s.k. § 37-medlen uppgår till totalt 80 miljoner under 2017 inkluderat en förstärkning med på 20 miljoner som tillförs för att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. 

Där hänvisar man till Regeringens budgetproposition 2016/17:1, utgiftsområde 13 ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”, sida 40:

Ökade medel för beredskap, mottagningskapacitet och samverkan.

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för ökad beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna samt förbättrad samverkan. I propositionen Vårändringsbudget för 2016 tillförde regeringen 10 miljoner kronor för att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. Regeringen anser att satsningen bör fortsätta och förstärkas till 20 miljoner kronor per år under 2017 och 2018. 

Hur var det nu? Lära av varandra? Det är väl ingen skillnad mellan de nyanländas behov i Uddevalla och de i Vänersborg. Det går inte att förneka att Vänersborg upplevs som en stad och en kommun där man vill stanna. Det har många asylsökande på Restad sagt. Och det är många som är kvar på asylboendet fast ett positivt besked till ansökan om uppehållstillstånd har kommit och som frågar samma sak: Kan inte Vänersborg göra mer för att hjälpa till? Nu? Eller måste vi verkligen vänta på nästa budgetbeslut i juni 2017 inför 2018?

Fortfarande semestertider i kommunhuset, men snart …

Det blir fortfarande en hel del autosvar när man ställer frågor till någon på förvaltningen där önskade upplysningar ”normalt” lämnas ganska omgående. Fortfarande är vi på jakt efter minnesanteckningarna från ägarsamrådet Kunskapsförbundet Väst. Kommunalråden Åkerlund i Trollhättan och Dahlin i Vänersborg har inte hunnit komma överens om vissa formuleringar, så anteckningarna från sammanträdet 28 juni är inte signerade än.

Men snart rullar det på igen. I slutet på veckan kommer handlingarna för kommunstyrelsens arbetsutskott, som på måndag nästa vecka tar sig en titt på det som senare ska upp i kommunstyrelsen 24 augusti eller i kommunfullmäktige 28 september. Bland mycket annat som har samlats på hög är det inte mindre än tre ärenden med samma innebörd: Detaljplaner som har hunnit fram till ett skede som rubriceras ”ut på samråd”.

Är man osäker över hur hela processen förlöper kan man med fördel ta del av en granskning som tidningen Dagens Nyheter erbjuder sina läsare: ”Därför tar det tio år att bygga lägenheter.” Det finns  i samma tidning ett flertal andra artiklar i ämnet. Nye bostadsministern Peter Eriksson (MP) har yttrat sig och i lördags genmälde Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier.

Tio år? Det låter skrämmande – det behöver ju inte bli så. Här i Vänersborg har det inte sedan 2008 tagits fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Ansvaret för denna miss ligger hos Gunnar Lidell, M, från hans tid som kommunstyrelsens ordförande, och hos Marie Dahlin, S, som inte heller hittills lyckats skynda på. Under tiden produceras nya detaljplaner på löpande band – en titt på listan inger hopp. Här finns för övrigt också en skiss som förklarar den processen som präglar den långa vägen från idé till färdigbyggda bostäder.

Vad kommer nu till kommunstyrelsen? Det är inte mindre än tre riktigt STORA projekt:

Misteln” ligger vid torget, i hörnet Edsgatan/Drottninggatan – här plankartan och här planbeskrivningen som berättar om planerade 36 lägenheter med 2-3 rok.

Haren” ligger på andra sidan Vänerparken, på nuvarande stora parkeringsplatsen – plankartan och samrådshandlingen berättar om två bostadshus, punkthus om åtta resp fjorton våningar och plats för cirka 80 lägenheter.

Norra Nabbensberg” ligger vid Quality hotell, plankartan och plabeskrivningen talar om tre ”nya” hus i stil med de tre som färdigställdes nyligen, nu med 9, 7 respektive 5 bostadsplan, även här cirka 80 lägenheter. I den södra delen av planområdet skissas på 16 radhus av varierande storlek, 3 till 6 rok.

Tio år? Låt oss verkligen hoppas att så inte behöver ske.

Läs tidningen …

Översiktsplanen är på gång, senast om ett år eller så ersätter en ny plan den nu gällande från 2006. Riktlinjer till bostadsförsörjning är från 2007, fast regelverket säger att varje mandatperiod skall ett nytt beslut fattas. 2006 och 2007 utgjorde S och C tillsammans kommunledningen, bostadsfrågor var inte med i tio-i-topp, istället byggdes för 300 Mkr en bandyarena – under missaktning av ett majoritetsbeslut i fullmäktige som endast beviljade 140 Mkr. I valet 2010 spolades S och C bort – en borgerlig ledning (utan C) tog över. På bostadsfronten hände knappt någonting. Valutgången 2014 var tydlig – i Vänersborg fanns inga vinnare. S och C återkom, men behövde MP för att nå till respektabla 22 av 51 mandat och bilda ett minoritetsstyre. MP förhandlade bra. För det första kom man överens att hålla överenskommelsen hemlig, eller som det sades, ”intern”. Då behövde ingen avslöja vem som gjorde vilka eftergifter och varför man övergav sina utfästelser från valrörelsen. För det andra fick MP det man sökte, ”poster”, mängder av poster i diverse presidier. För det tredje lades en färdig detaljplan på is, MP begärde det och socialdemokraternas ordförande i kommunstyrelsen medgav utan omsvep att eftergiften var ”mot bättre vetande”.

På bostadsfronten händer nu lite mer, men inte på något sätt i den takt som bostadsbristen kräver. Vänersborg har genom utbyggnaden av dubbelspåret till Göteborg (från Öxnered) blivit mycket attraktivt för arbetspendlare. Från asylboendet på Restad Gård är det säkert många familjer som skulle vilja stanna i Vänersborg. Från en stagnerande befolkningsutveckling under en period av tio år fram till 2009 pekar SCB:s siffror nu på en brant uppgång.

Vänsterpartiet har som oppositionsparti påtalat behovet av nya bostäder under den olyckliga perioden fram till 2010, då pengarna lades på is med resultatet att Arena-investeringen för tiden fram till minst 2030 tar cirka 25 Mkr från våra tillgånger, år för år. Vi blev nästan tjatiga under den borgerliga mandatperioden, men istället för att bostäder byggdes så planerade man, och skissade, och marknadsförde nya stora och fina projekt – det var ju val 2014 och det gällde att profilera sig.

För lite mer än ett år sedan biföll kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet, där vi efterlyste en sorts ”kraftsamling”, alla poltiker skulle vara med och begrunda under en temadag vad som kunde göras.

Någon temadag har det inte blivit, däremot har kommunledningen vid två tillfällen samlat fastighetsägare och byggentreprenörer till en ”Bodialog”. Därifrån kommer inte mycket information, utöver några optimistiska rop ”nu ska det hända något”.

I december skulle kommunstyrelsens ordförande svara på en ”fråga” från Vänsterpartiet, men hon fick förhinder och det blev inget. Nu har Vänsterpartiet ”i god tid” inför fullmäktige lämnat in en interpellationsfråga, i god tid betyder enligt arbetsordningen att svaret skall lämnas vid samma sammanträde. Vad svaret i fullmäktigesalen blir vet vi inte än – men en djärv gissning kan vara: ”Läs tidningen, så får ni svar på era frågor.” Lokaltidningen TTELA publicerade igår en sammanställning: ”Här planeras 1700 bostäder.

Ingen tvekan, planeringen är i full gång, det visste vi och det bekräftas av tidningen. Men vi ville något annat. Bostadsbyygandet skall inte vara en fråga där enstaka tjänstemän och några få politiker ur byggnasnämnden och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med kommunalråden sitter och planerar. Vi hade tänkt oss en dag, där alla ledamöter i fullmäktige och därmed mängder av politiker från alla tänkbara nämnder skulle få en förstahandsinformation om vad som behöver göras, om vad som bromsar, om vad som ska prioriteras. I vår motion, men även nu i interpellationsfrågan, pekar vi på det vi föreslår – och det som kommunfullmäktige redan har bifallit i slutet på 2014.

Men visst, vi får väl läsa tidningen ….

Kommunfullmäktige onsdag och medlemsmöte torsdag

Kommunfullmäktige i juni blir en spännande tillställning. Minoritetsledningen med S, C och MP lägger fram sitt första budgetförslag. Tar man en titt tillbaka, t ex till debatten för ett år sedan eller i partiernas valbroschyrer, så undrar man hur en kompromiss ser ut. Vem fick ge sig, vem fick genom sin vilja?

Men först kommer ett lugnt majmöte i kommunhusets sessionssal, onsdag 20 maj. På föredragningslistan finns inte några särskilt kontroversiella frågor. Frågetecken dock kring Blåplans-ärenden: I sista stund kom man på att Miljönämnden borde tillfrågas om synpunkter. Nu finns beskedet, nämnden har invändningar mot det liggande förslaget.

Vänsterpartiet tar plats i alla nämnder och med sex ledamöter i fullmäktige har vi en mycket aktiv grupp. I kommunhusets korridorer återfinns vi dock inte. Där förekommer mycket snack och inte sällan avgörs där hur beslutsförslagen skall utformas. Vet man inte får man fråga. Det gör vi, i fullmäktigesalen, i offentligheten, nu med en interpellation och tre frågor:

Hur tänker den nya nämnden hantera Arena Vänersborg?

Var gär gränsen mellan ”politik” och förvaltning?

Nu står den där den står

Tålamod är en dygd – temadag bostadsförsörjning

 Dagen efter kommunfullmäktige, torsdag 21 maj, har Vänsterpartiet medlemsmöte. Som alltid med start 18:00 i vår egen lokal på Kronogatan 31. Vi försöker bilda oss en uppfattning om hur det egentligen går med projektet Torpa. Det finns tydliga tecken på att området behöver mer uppmärksamhet än kommunen hittills har velat ge. Medlemsmötet skall också yttra sig om Vänsterpartiets framtida distriktsindelning i Västra Götaland. Förändringar i valkretsindelningen föranleder förändringar för partiet: Vilka kommuner skall ingå i vilket distrikt och när skall förändringar ske, innan valet 2018 eller först därefter? 

En motion vid rätt tid

Vänersborgs kommunledning bjöd in byggentreprenörer och fastighetsägare till en Bo-dialog. Läser man ”pressinformationen” efter mötet så tycks det finnas skäl att inte tappa hoppet än. Det råder nämligen en skriande bostadsbrist i vår kommun. Inte nog med att vi får invänta ett beslut om nya riktlinjer till ett bostadsförsörjningsprogram (sist vi fattade ett beslut kring ett program var 2007). Nya illavarslande besked kommer från flygplatsbolaget som ägs av några kommuner, Trollhättan och Vänersborg är störst bland ägarna. Det kommunägda bolag behöver söka nya tillstånd i samband med en uppgradering – och då drabbas Trollhättan och Vänersborg omgående, rapporterar lokaltidningen TTELA. Klara besked lär komma först tidigast 2017.

Så länge vill vi inte vänta. Nu prövar några ledamöter från Vänsterpartiet i Vänersborg att ta upp en fråga som var aktuell för länge, länge sedan men som har ansetts tabubelagd under snart tjugo år. Alldeles i vår närhet finns det militära flygplatsen Såtenäs … Läs gärna vår motion som kommunfullmäktige tar upp nästa onsdag för att sedan skicka vidare för utredning, en utredning som förhoppningsvis inte dras i långbänk

I övrigt är vi på gång – nu på lördag kallar vi våra medlemmar till en RÖD LÖRDAG i gågatukrysset.

bild1_thumb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Och på lördag eftermiddag är vi många som följer en inbjudan från nya Vänersborgare som bor samlade på Restad Gård med plats för 900 asylsökande.

När lossnar det?

På Vänsterpartiets medlemsmöte i tisdags enades vi om att som tema vid nästa träff välja ”Bostadsförsörjning – varför tycks det inte hända något?”

I december biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion ”Bostadsförsörjningsplan och Översiktsplan – inte samma sak och båda behövs”. Vi tänker under våren efterlysa konkreta steg för att Vänersborg äntligen skriver ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”.

Lokala idéer och tankar är en sak men sambandet mellan beslut på nationell nivå och möjligheter att ”komma loss” på regional och lokal nivå är mycket starkt. Bostadspolitik är ett högaktuellt spörsmål i mer än hälften av alla svenska kommuner. Särskilt besvärande är bristen på hyreslägenheter till överkomliga belopp.

Därför var det av stort intresse att följa tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen om ”Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande”. Här finns samtliga inlägg i debatten – texten är klippt och klistrat från riksdagens snabbprotokoll 2014/15:57 från den 10 februari.

Tack så mycket, kan det bli bättre?

Vänersborg saknar såväl en aktuell version av ”Riktlinjerna för bostadsförsörjning” som en aktuell utgåva av Översiktsplanen. Allt är på gång, äntligen. Bättre sent än aldrig är dock en klen tröst, framförallt med tanke på rådande brist på bostäder.

Med avstånd till samtliga andra kommuner är antalet asylboende (i relation till ortens storlek) störst i hela Västra Götaland. Godkända kommunala insatser och uppoffrande insatser från ett antal frivilligorganisationer har bidragit till att göra vistelsen i kommunen dräglig. Men nu lär Vänersborg får en utökning av antalet platser från 600 till 900 på Restad samt ytterligare två lokaliseringar med sammanlagt 300 nya platser.

Det förvånar inte att många asylsökande i avvaktan på permanent uppehållstillstånd och många i den stora gruppen, som trots erhållet PUT är kvar på asylboendet, uttrycker önskemål om att kunna få bo kvar i Vänersborg.  I bostäder som inte finns ….

”Riktlinjerna” får politikerna skyndsamt tar hand om, arbetet med översiktsplanen får sin slutliga hantering i kommunfullmäktige först om ett år, i bästa fall.

I höstas var upptakten till ett samarbete mellan Vänersborg och Chalmers Masterprogram i Arkitektur ”Design for Sustainable Development”. Idag presenterades och överlämnades resultaten av 35 internationella studenters arbete, efter sex plus sex intensiva veckor. En fullsatt Festsal i Folkets Hus tog emot budskapet, dels från den inledande fasen ”analys och val av strategier”, dels från 13 olika fördjupningsprojekt.

Allt material finns nu för det första under denna vecka i en utställning i Konsthallen i Folkets Hus. Senare görs materialet tillgängligt (troligen på kommunens hemsida) för allmänheten och för politikerna i berörda nämnder och i kommunfullmäktige. Det finns all anledning att återkomma. Till hela materialet, till grundtanken i det gemensamma arbetet, som är konkret och framåtsyftande. Till valda delar, som attraherar direkt och som bör kunna vara möjliga att omsätta från ritbordet till verklighet utan tidsförlust och utan behov av någon större belastning av kommunens ekonomi. Annat får prövas och vägas, mycket kommer att ändras och mycket kommer – om överhuvudtaget – först att bli verklighet i någon form om tiotals år.

Tack för den present som Vänersborg idag fick från Arkitektutbildningen från Chalmers Tekniska högskola.

P.S.; Utställningen kommer att vara öppen fram till lördag 17 januari:  onsdag kl 12-16 samt kl 17-19, torsdag-fredag kl 12-16 och lördag kl 11-15

Det blir en del om bostäder – och brist på bostäder

Kommunfullmäktige biföll i veckan en motion från Vänsterpartiet om ”Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjningsprogram”. Från talarstolen kom bifall och ett insiktsfullt erkännande från avgående kommunalrådet Gunnar Lidell (M) och tillträdande kommunledningen (S). Nu finns förväntningar! Låt det ske något! Ingen långbänk igen …

Fast det finns orosmoln på annat håll. Budgetpropositionen innehöll många kloka tankar och det fanns även siffror – ett flertal viktiga anslagsposter lovade gott. Men det föll platt på marken den 3 december. Nu gäller det att sopa upp och se vad som är kvar och vad som kan återställas och förhoppningsvis landa i kloka riksdagsbeslut efter extravalet.

Ett dokument visar tydligt hur riksdagsarbetet nu hankar sig fram. Det är Civilutskottets betänkande 2014/15:CU1 ”Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik”. För Vänsterpartiets del är det ledamoten Nooshi Dadgostar som skrev två reservationer, den ena om”Investeringsstöd för bostadsbyggande”, den andra om ”Bostadspolitiskt mål”. (Här länken till båda.)

Betänkandets inledning redovisar hur allt behöver göras om för nu gäller alliansens budgetförslag. Och det gillar förstås inte Sverigedemokraterna. Läs deras särskilda yttrande (Roger Hedlund (SD) och Mikael Eskilandersson (SD)), vilket makalöst hyckleri.

Men det finns mer att läsa för den som vill vara med i debatten om bostadsförsörjningen.  SCB ger oss mycket bakgrundsinformation: ”Statistik och tjänster om boendet 2/2014”, nyhetsbrevet  damp ner i paddan vid lämpligt tillfälle.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv