Boendeplanen

Får man ångra sig?

Jovisst får man. Eller också: stanna upp ett ögonblick och tänka efter en gång till.

I november beslutade socialnämnden i ett enhälligt beslut att ställa sig bakom en revidering av den gällande boendeplanen.  Ordet ”revidering” står för: ”granska noggrant för att hitta något att förbättra” eller också kort och gott ”omarbeta, förnya, ändra” [Wiktionary – den fria ordboken]

Kommunstyrelsen köpte socialnämndens förslag och nu är ärendet sista dagen i januari på fullmäktiges bord.

Flera ledamöter från fullmäktige är också med i socialnämnden, några även i kommunstyrelsen. Efter socialnämndens beslut har vi i Vänsterpartiet haft flera möten och även tagit del av reaktioner som kommit från många håll. Runt årsskiftet har kommit nyheter från socialdepartementet, från socialstyrelsen, från SKL, i olika medier som alla berörde den centrala frågan: Handlar det verkligen om att socialförvaltningen och socialnämnden har ”granskat noggrant för att hitta något att förbättra”? Eller gällde det bara att ”ändra”, kort men kanske inte gott?

Här nedan det beskrivande avsnittet i kommunfullmäktiges handlingar. Hela underlaget finns på denna länk. Vänsterpartiets förtroendevalda träffas tisdag 23 januari för gruppmöte. Oftast ansluter fler medlemmar och sympatisörer, av intresse att följa våra överläggningar och med avsikt att bidra till bra beslut. Undrar om inte anslutningen blir extra stor på tisdag.

”Nuvarande boendeplan reviderades under 2016 och socialnämnden samt
kommunfullmäktige ställde sig bakom planen. I planen beskrivs behov av att avveckla
servicehus inom vård och omsorg samt en plan gällande när i tid det ska ske.
Servicehusinsatsen inom äldreomsorgen behöver avvecklas till förmån för andra
boendeformer, dels för att anpassa behovet inom förvaltningen, samt då boendeformen
inte längre matchar målgruppens behov. Utifrån den beslutade planen har servicehusen
Kastanjen och Runnarebo avvecklats under 2017 och återförs till AB
Vänersborgsbostäder som startar trygghetsboende i fastigheterna, förutom tio lägenheter
på Runnarebo som blir boende med särskild service för omsorg om funktionshindrade.
Förvaltningen bedömer utifrån detta att tidsplanen gällande avveckling av de tre
kvarvarande servicehusen bör tidigareläggas.
Förvaltningen har höga kostnader gällande köpta platser inom omsorg om
funktionshindrade och det finns personer som har fått beviljat insats som inte kan
möjliggöras med boende enligt närhetsprincipen. Det är många personer som väntat
lång tid på att få sitt beslut om bostad verkställt.
Förslaget till revidering har fokus på avvecklingstakt av servicehus, vilka
boendelösningar som behöver formas inom Omsorg om funktionshindrade (OoF) samt
hur dessa skulle kunna matchas med de tomma platser som uppkommer när
förändringar i planen genomförs. Utifrån förändringarna som föreslås ser förvaltningen en möjlighet att minska kostnad för köpta platser inom OoF samt hur finansiering av Niklasbergsvägen 1 samt ökad finansiering av hemtjänsten kan möjliggöras.”

Ord för ord, det är nog bäst så

Dagen efter …

Det som ändå känns bra är att flera medier väljer det rätta svaret: Washington Post, Der Spiegel och Dagens Nyheter, många fler, återger ord för ord talet som alla hade väntat på. Det behövs inga tolkningar, beskrivningar, omskrivningar, några utvalda citat – nej, helheten, från första till sista raden, exakt som han läste av sitt manuskript från telepromptern.

Jonas Sjöstedt twittrade: ”Det krävs motstånd. Motstånd kräver organisering.”

Tillbaka till den kommunala scenen, det här är ju Vänsterpartiet Vänersborgs lokala hemsida. De kommande veckorna är alla nämnder fullt i gång. Barn- och utbildningsnämnden är först ute, här kan vi alltid innan och efter mötet hänvisa till en av våra tre representanter i nämnden. Stefan Kärvlings blogg tar upp alla viktiga frågor som finns på dagordningen. För det mesta kan vi redan på kvällen efter mötet läsa om alla beslut och om det förekom något överraskande.

På tisdag står byggnadsnämnden i tur. Nämnden ska komma vidare med en rad detaljplaner, antagande av detaljplan, samråd, utökning av planområdet, bygglov m.m. Det tycks lossna ordentligt, dock saknas fortfarande helhetsbilden, senast kommunen Vänersborg beslöt om Riktlinjer för bostadsförsörjning var för tio år sedan, 2007. Regeln är att dessa riktlinjer skall förnyas en gång varje mandatperiod.

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Det borde bli majoritet för förslaget till kommunfullmäktige att Vänersborg ämnar fortsätta vara en Fairtrade City. Däremot tycks det så att majoriteten vill avfärda Vänsterpartiets motion om kommunstyrelsens uppsiktsansvar för Kunskapsförbundet Väst med ett ljummet bifallsyrkande. Våra företrädare kommer nog också i ett annat ärende visa att vi har större ambitioner för vuxenutbildningen.

Dagen efter, torsdag, har turen kommit till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, samma tid, dock på olika platser i stan. Socialchefen, som brukar vara på plats under hela sammanträdet i den egna nämnden måste dock skynda sig fram och tillbaka. Samhällsbyggnadsnämnden skall nämligen få en föredragning om boendeplanen – det är socialnämndens dokument med en rad anmälda behov om nya bostäder för socialtjänstens olika målgrupper. Och det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att hantera önskemål och lämna en sammanställning vidare för beslut i kommunfullmäktige. Hand i hand med detta hanterar samhällsbyggnadsnämnden också ett annat mycket betydelsefullt dokument: Förslag till reviderad investeringsbudget. Viktiga ärenden, men nyfikenheten  är nog större om hur samhällsbyggnadsnämnden beslutar i två andra ärenden. Ska kommunen sälja delar av Ursand till Bert Karlsson? Ska sessionssalen vid kommunhuset rivas och ersättas av en ny sal på samma plats – eller vinner andra tankar mark som ser mera långsiktigt på att förena behovet av en stor sammanträdeslokal med drömmen om ett konserthus i Vänersborg?

Socialnämnden har flera rutinärenden på sin lista, ett ärende avviker dock och är brinnande aktuellt. Redan i november förde Vänsterpartiets företrädare upp frågan som äntligen ska behandlas: ”Konsekvensbeskrivning av fortsatt ansvar för ensamkommande barn i samband med asylavslag/åldersuppskrivning”. Nej, vi är inte överens med beslutsförslaget som utredningen har kommit fram till. Det får vi återkomma till här på hemsidan.

Tiden rinner iväg …

Nu kommer allt snabbt igång igen. Inget extraval att bryr sig om, fullt fokus på kommunala frågor. Två av de viktigaste frågorna är ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” och ”Boendeplanen”.

I början av december biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” (läs mera kring detta i ett tidigare inlägg). Ingen tvekan, snart ska kommunen kraftsamla och skriva ner vad som ska gälla som (bindande) riktlinjer.

Boendeplanen” är ett underlag från socialförvaltningen. Socialnämnden och därefter kommunfullmäktige har ställt sig bakom tankarna som framförs i planen. Kommunfullmäktige dock med en närmast klassisk brasklapp: ”Socialnämnden har att genomföra planen i den takt som de ekonomiska förutsättningarna medger.

”Ekonomiska förutsättningar” – vem fattar vilka beslut som ger nämnden de rätta förutsättningarna? Låt oss titta på tidsplanen för budgetarbetet inför 2016. Redan om en månad, 6 februari 2015, skall budgetberedningen träffas första gången i år. Vem är budgetberedningen? Det är kommunstyrelsens arbetsutskott. Vem ingår i ks-au? Utöver kommunalråden Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C) ytterligare två ledamöter. Vilka – det bestäms vid kommunstyrelsens första sammanträde 21 januari 2015. Förmodligen blir det Marika Isetorp (MP) (eller Lennart Niklasson (S)) och Lena Eckerbom Wendel (M)  (eller Peter Göthblad (FP)). Vänsterpartiet står utanför denna mandatperiod.

Men det är alltså NU, sannolikt vid mötet den 10 februari 2015, som det måste talas klartext: Ska boendeplanen lämna ritbordet och förverkligas, delvis eller i någon större utsträckning? I så fall måste det göras klart av politikerna att man önskar prioritera uppgiften.

Tar man en titt i partiernas olika utfästelser under valrörelsen 2014 så kan man invänta framtida beslut med en stor portion tillförsikt.

Vi återkommer med ett besked hur det blev. Vid första fullmäktige 25 februari 2015 finns tillfälle att ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Det verkar bli ordning, men tiden rinner iväg

Vänsterpartiet har frågat och frågat men egentligen har avgående kommunalråd aldrig lämnat ett tillfredsställande svar. ”När kommer vi fram till ett beslut om nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vänersborg?” Det mest konkreta i Gunnar Lidells svar blev hänvisningen till den pågående processen med revideringen av översiktsplanen för kommunen.

Vad gäller egentligen? Och är det samma sak – riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplanen?

Det är länsstyrelserna som varje år publicerar bostadsmarknadsanalyser. Senast aktuella skrift för Västra Götaland kom i augusti 2014. På sidorna 48 ff. berättas i klartext om lagstiftningen som ger kommunerna ett tydligt ansvar, här beskrivs också kortfattat syftet med att besluta om riktlinjerna.

Senast Vänersborg fattade ett sådant beslut var 2007 och Vänsterpartiets frågor till kommunledningen gällde varför man inte följde lagens föreskrift att fatta ett ”nytt beslut under varje mandatperiod”. Förhoppningsvis inser den tillträdande kommunledningen att vi behöver ett sådant beslut snarast.

Översiktsplanen då? Det arbetet är på gång och verkar nu ha fått en ledning som bara lovar gott. I förra veckan genomfördes en dialogträff som beskrevs utförligt på kommunens hemsida och i den lokala tidningen TTELA. Träffen präglades av en genomtänkt struktur med klara begränsade uppgifter och förväntningar. Hur ser du på Vänersborg ”idag” och hur vill du se Vänersborg ”i framtiden”? Bra material, väl sammansatta smågrupper, en tidsplan som höll. Alla fick komma till tals, det verkar som om också Vänersborg äntligen har kommit fram till en givande tolkning av ordet ”dialog”. För hösten och för hela nästa år finns ett körschema, om allt blir rätt så ska vi landa framåt november 2015 när den reviderade översiktsplanen kan klubbas i kommunfullmäktige.

Översiktsplanen gäller helheten, samspelet mellan naturen, boendet, verksamheter, handel, industrier, arbetsplatser, kommunikationer. Översiktsplanen är inget dokument som ”binder upp” utan här utpekas riktningen, viljan, att ge företräde för ett alternativ framför ett annat. Det är därför inte konstigt att färgerna i planeringsarbetet är varma, ljusa, tilltalande. Vi vill ju så mycket, allt det centrumnära, naturnära, vattennära …

Det är så lätt att glida iväg, det märktes inte minst för en vecka sedan vid dialogträffen.

Verkligheten då? Bostäder? Var finns dessa? När finns några? Vad står i vägen? Varför händer inget? Sanningen är ju att vår kommunledning tycks ignorera behovet av handling.

Man drömmer om bostäder på Sanden, man väntar på att någon måtte komma och börja bygga alla dessa fina bostäder vid Vänerns strand.

Riktlinjer för bostadsförsörjning borde rimligen utgå från den krassa verkligheten.

SCB:s kvartals- och helårsredovisning av befolkningens in- och utflyttning talar sitt tydliga språk. SCB redovisar i tre ”kategorier”: från Vänersborg till det ”egna länet” och tvärtom, från Vänersborg till ”övriga Sverige” och tvärtom samt till och från utlandet. Två gånger är det ett litet minus eller ”plus minus noll” men i den tredje kategorin mycket stora inflyttningssiffror. Vi talar om människor som kommer till Vänersborg när anhöriga hittar till varandra igen, när familjerna återförenas. Vi talar om alla asylsökande som har blivit beviljade uppehållstillstånd och nu letar efter en plats att bo i, en lägenhet, en enkel lägenhet till att börja med, en lägenhet vars hyra är överkomlig.

Dessutom finns i Vänersborg, som nästan överallt i våra städer, unga människor som inte vill något hellre än att kunna flytta till en egen bostad. Och troligen nästan lika många föräldrar som skulle välkomna om det blev så.

Slutligen finns kommunens boendeplan som framförallt beskriver olika behov som finns inom socialtjänstens avdelningar. Fullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att leva upp till boendeplanens mål ”i den mån ekonomin tillåter”.

Vad finns i Vänersborg? Lediga bostäder finns inte, men markområden finns, ett flertal väl lämpade för bostadsbyggandet. På flera olika håll i centralorten, i samhällen omkring, framförallt på Dalslandsidan. Kommunen har för många år sedan sålt värdefulla tomter till Riksbyggen som inte kommer loss på varken Korseberg, eller på tomterna där en gång Östra och Södra skolan fanns. Visserligen har vi en mängd frågor kring översvämningsproblematiken, men på flera håll borde det finnas ”lösningar i sikte”. Istället sprids dimridåer i valrörelsen med alla fantastiska planer för det mest översvämningshotade området Sanden, där det dessutom ligger föroreningar som först måste omhändertas. Plus att var och en som idag har verksamhet på området mycket väl vet om marknadsvärdet på sina kvadratmetrar.

Det är här ”riktlinjer för bostadsförsörjningen” skulle behöva finnas. Här är färgerna mest svart-vitt, det är krassa behov och en bister verklighet som föreligger. Det är bråttom dessutom.

Tänk om det skulle vara möjligt att kunna ta del av den kompetensen som har kommit till Vänersborg och till arbetet med översiktsplanen, att något av det goda skulle föras över till det som också måste göras. Vi säger det en gång till: Översiktsplanen är en sak, riktlinjer för bostadsförsörjningen är en annan sak. Båda behövs. Vi hoppas att en ny kommunledning uppfattar det på samma sätt.

Nu rullar det på igen …

Ingenting nytt att berätta, allt tar tid. Valnattens resultat bekräftades i onsdags vid ”uppdateringen av det preliminära valresultatet”. Mandatfördelningen ändrades inte. Nu inväntar alla den slutliga rösträkningen för att se om avgivna personvalsröster ändrar på partiernas prioritering eller om ledamöterna kallas in enligt rangordningen på valsedeln.

Med på frågan ”vem med vem” har vi från Vänsterpartiets sida inget att rapportera, vi vet inte mer än det som fanns att läsa i lokaltidningen och att höra på lokalradion.

Under tiden rullar det kommunala arbetet vidare. nämnderna har sina sammanträden med ”gamla” ledamöter som får hålla ut fram till årsskiftet. Barn- och ungdomsnämnden brottades med tre stora frågor. Underskottet som håller på att bli större och som självfallet påverkar vad som kan gälla 2015, ”gruset i maskineriet” när det gäller projektet ”ny förskola” och ett nytt försök att lämna in ett förslag till investeringsbudget för 2015. Nämndens beslut dokumenteras i protokollet. Men Vänsterpartiets ledamot i nämnden har skrivit en egen redogörelse på sin blogg.

Samhällsbyggnadsnämnden behövde också samla sig kring ett nytt förslag till investeringsbudget för 2015. Kommunledningen hade i juni skickat tillbaka underlaget till barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden med uppmaningen att återkomma med reviderade planer. ”Gamla” fullmäktige hinner inte med något nytt beslut, det landar på ”nya” fullmäktiges bord. Det bäste vore om beslutet tas 19 november eller 10 december, då kan samtidigt en ”ny majoritet” ge till protokoll om budgetbeslutet från juni 2014 skall ändras eller inte. Det borde bli ändringar, men idag är det helt oklart vilka partier som samlar sig kring ett nytt förslag.

Kunskapsförbundet sammanträder nästa tisdag, föredragningslistan berättar inget som antyder att det inte kan bli ett lugnt och sansat möte med ett flertal mycket nyttiga informationspunkter.

På torsdag är det socialnämndens tur, där finns däremot ett flertal frågor som ”berör”. Information om mottagningen av ensamkommande barn på Gläntan och situationen för de hemlösa i Vänersborg – bara information, inga beslutspunkter.

När det gäller avtalet med migrationsverket om mottagningen av ensamkommande barn och ungdomar så bör Vänersborgs kommun omgående se till att avtalet skrivs om. Vi tar emot fler ungdomar än det som är avtalat. ”Ordning och reda” borde i görligaste mån eftersträvas även om man kan ha förståelse för migrationsverkets pressade arbetssituation. Men verket borde ha klart för sig att det egna arbetet blir bättre om kontakterna med kommunerna sköts på sådant sätt att mottagningen kan planeras, förberedas och ordnas i enlighet med avtalade åtaganden.

Idag väntar ju alla kommuner med spänning på slutrapporten från Lars Stjernkvist, regeringens samordnare för ökat kommunalt flyktingmottagande. Vänersborgs kommun har i sitt remissyttrande visat sig positiv och förstående men med avsikt också talat klartext.

Hemlöshet är den andra informationspunkten. Någonstans kring 20-25 i av våra invånare har ingen bostad att gå till. Vänersborgs kommunfullmäktige har i juni 2014 antagit en reviderad boendeplan där det sägs vad som måste ske. Tyvärr valde fullmäktige en formulering som inte riktigt ger hopp om ett tak över huvud för den gruppen som har hamnat utanför. ”Socialnämnden har att genomföra planen i den takt som de ekonomiska förutsättningarna medger.”  Den som vill fördjupa sig hur hemlösheten under ett antal år har studerats kan läsa slutrapporten från en annan av regeringens samordnare, Michael Anefur, ”Bostad sökes”.

Socialnämnden får också veta att underskottet för 2014 håller på att växa. Årsprognosen beräknas visa underskott med totalt 7,7 Mkr.

Nya fullmäktige, varsågod och kavla upp skjortärmarna.

Gläntan flera gånger om – ett fall framåt?

Det blir Kommunfullmäktige först om tre veckor, 18 juni, med start redan klockan tre på eftermiddagen – budgetmöten förväntas ta lite mera tid.

Kommunstyrelsen ”bereder” beslutsförslagen för fullmäktige – det sker redan nu på måndag 2 juni. Därför samlades Vänsterpartiets hela partigrupp för att titta genom listan med 42 ärenden.

Det nedlagda äldreboendet Gläntan förekommer flera gånger om på dagordningen:

Punkt 3. Delårsrapport april 2014: Här nämns ett underskott på 2.5 Mkr från demensboendet Gläntan. Det beror på att verksamheten har bedrivits utan budget, eftersom avvecklingen, enkelt uttryckt, drog ut på tiden.

Punkt 4. Beslut om Mål- och resursplan 2015-2017: ”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till ombyggnad av äldreboendet Gläntan, men konstaterar samtidigt att några löften om tillskott i budget 2016 inte kan lämnas.

Punkt 15. Antagande av reviderad plan för särskilda boenden 2011-2016 med utblick mot 2020 (boendeplan): I underlaget är det dels 2.3.1 ”Förslag till åtgärder för att tillgodose framtida boendebehov” och 2.3.2 ”Konsekvenser av uteblivna åtgärder” samt 3.4 ”Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg (VoO)” där Gläntans ”vara eller icke-vara” är den centrala punkten.

Dessa tre ärenden ”transporteras vidare” till kommunfullmäktige för det slutliga avgörandet. Men så finns ytterligare ett Gläntan-ärende som ”stannar” för beslut i kommunstyrelsen:

Punkt 21. Uppdrag att förvärva Gläntan och Solbacken från AB Vänersborgsbostäder.

I kommunfullmäktige finns nio partier, i kommunstyrelsen finns ledamöter från sju av dessa partier. Det är aldrig lätt att gissa sig fram till hur besluten kommer att se ut, det är ett problem när majoriteten är skiftande. Sanningen är också att det bästa förslaget inte ”vinner” per automatik – det förslag som backas upp av flest antal ledamöter vinner. Med facit i handen visar det sig alltför ofta att detta förslag inte var så bra.

Hur det slutar vet vi kanske efter fullmäktige 18 juni – det finns ju också möjligheten att några beslut skjuts på framtiden.

Igår kväll kom Vänsterpartiets partigrupp fram till följande:

Äldreboendet Gläntan är för närvarande nedlagt. En om- och tillbyggnad av Gläntan behövs snarast möjligt. I tid betyder det med anbuds- och upphandlingsförfarandet och själva byggtiden tidigast framåt hösten 2016. ”Nya” Gläntan förväntas erbjuda 29 plus 14 boendeplatser, 29 ”som tidigare” och 14 tillkommande. Intill ligger äldreboendet Solbacken med 29 platser. När Gläntan är klart för inflyttning ordnas ”omflyttning” för Solbackens personal och alla som bor där. Därutöver tillkommer möjlighet att erbjuda 14 nya platser.

Det betyder i klartext följande:

För det första måste beslutet under ärende 4 ändras så att kommunfullmäktige ”anbefaller” om– och tillbyggnad av Gläntan med målsättningen ”snarast möjligt” vilket i praktiken är samma sak som tidigast hösten 2016.

För det andra måste socialnämnden försäkras om att det i budgeten för 2016 (andra halvåret) och därefter finns tillskott som gör det möjligt att betala högre hyreskostnader.

För det tredje måste socialnämnden få besked om att det reserveras pengar för personal och för ”driften” motsvarande 14 tillkommande platser.

Så långt våra tankar, men Vänsterpartiet är alltid öppet för att lyssna på andra. Är vårt förslag inte det bästa, då får vi ge oss. Men vi är inte villiga att dra tillbaka vårt förslag om andra partier vill kompromissa bort kärnfrågan: Lever Vänersborgs kommun upp till behovet av platser för särskilda boenden för våra äldre invånare och andra som inte kan bo kvar ”hemma”? Ja eller nej?

P.S. I ärende 3 återfinns på sida 9 följande konstaterande: ”Enligt prognosen kommer 2014 års resultat att uppgå till 33 Mkr, vilket är 33 Mkr bättre än budget. Resultatet är 4 Mkr bättre än 2013 års bokslutsresultat.

Nej! Det kan inte vara möjligt!

Det var länge sedan Vänsterpartiet Vänersborg har anklagats för att vara partiet som jämt säger Nej! Och det finns en förklaring för detta: Allt som oftast får vi gehör för våra förslag och många gånger blir det som vi önskar att det ska bli. Då är det inte lätt att klämma fram ett Nej!

Ett ärende som snart är uppe i fullmäktige föranleder dock ett återfall. Nej! Vad är det kommunledningen sysslar med?

Ärendet är: ”Program Ursands camping” Arrendatorn på Ursand är Bert Karlsson. Hans affärsidé är att överta campingen och att utveckla ”boendet året runt” på området. Att sköta en campingplats är ju knappast en guldgruva, att bygga och sälja bostäder i natursköna områden vid Vänerns strand däremot låter vinstgivande.

Nu har kommunstyrelsen i och för sig sagt ”nej, det blir inget av detta”. När kommunstyrelsen avgjorde frågan 2012-06-05 så fick M, FP och KD endast ledamoten från MP med sig och därmed förlorade deras yrkande som innehöll den avgörande meningen: ”I planprogrammet kommer att utredas möjligheter till åretruntboende i och i anslutning till campingområdet.” Deras sju röster förlorade. S, C och V hade också sju röster. Den dagen tjänstgjorde ersättaren från det lokala Välfärdspartiet på den andra miljöpartistens plats och då blev det åtta röster.

Nästan två år senare återkommer frågan, planprogrammet skall nu godkännas. Då lägger Gunnar Lidell, M, som är kommunstyrelsens ordförande, ett tilläggsförslag på sammanträdet. ”Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till åretruntboende i anslutning till planområdet.” Samma M, FP och KD-skara får återigen biträde av miljöpartisten Per Sjödahl. Återigen är Marika Isetorp, den andra ledamoten för MP, inte närvarande. Och då blir det samma ersättare från Välfärdspartiet, Morgan Larsson, som tjänstgör. Den här gången ser han saken på ett annat sätt. Varpå byggnadsnämnden nu får tid på sig fram till februari 2015 för att utreda möjligheterna ”denna sida plangränsen”.

Varför säger Vänsterpartiet nej? Har det med Bert Karlsson att göra? Kanske, men det är inte det avgörande. För om det blir ett ja, ”det är möjligt …”, så borde ju området bjudas ut. Vem vet om inte Bert Karlsson har dragit vidare under tiden, vem vet om han lägger det vinnande budet.

Nej, det handlar om något annat. Vad vill Vänersborgs kommun? Vilka planer finns för boendet i Vänersborg? Vad prioriteras? Vad ska ske egentligen? Visserligen ”bygger” inte kommunen bostäder, den frågan ligger hos byggherrarna och det kommunala bostadsbolaget.

Men privata finansintressen arbetar väl inte gärna i en kommun där planeringen saknas och viljan brister. Om man nu inte heter Bert Karlsson, förstås, då är en svag kommun den bästa tänkbara partner.

Här några rader om vad vi menar med planeringen som saknas.

Det finns en lag som föreskriver kommunens planering:

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ger kommunerna ansvar för att planera och ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Lagen har förtydligats från den 1 januari 2014. Förändringen innebär att kraven på kommunens planering skärpts och preciserats till exempel när det gäller samråd med andra parter och innehållet i de riktlinjer som ska antas av kommunfullmäktige. Uppgifterna i kommunens riktlinjer ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, av bostadsbehovet för särskilda grupper och av marknadsförutsättningar.” [Citat från ”Bostad för alla”, sida 8).

Var finns den planen? Den finns inte. Vänersborgs aktuella dokument är från augusti 2007 och har en ”utblick mot 2010 och 2011”.

Vad är problemet i Vänersborg? Varför saknas boendeplanering? Tre skäl kan nämnas.

Osäkerheten kring flygplansbuller från lilla Malöga flygplats – men den osäkerheten är nu borta och det finns inte längre någon ”död hand” över stora områden av vår kommun.

Översvämningsrisken från Vänern. Ett faktum som vi måste leva med och anpassa oss till. Och om en månad ska kommunen ta beslut om ett program där vi måste ta ställning till konsekvensbeskrivningar och alternativa handlingsvägar. I underlaget finns förresten en sida som visar alla områden som har undersökts och pekats ut som aktuella för nya bostäder.

Under mandatperioden 2006 till 2010 tänkte den socialdemokratiska ledningen nästan bara på ett enda stort byggprojekt. Efter 2010 tillträdde Gunnar Lidell och nu 2014 är det en trött och handlingsförlamad kommunledning som tycks be om att bli entledigad från uppdragen.

Så det återstår egentligen bara Vänern som ett problem som inte går att lösa enkelt.

Så det kan bli …

I lokaltidningen TTELA återges idag en version av ett inlägg av Morgan Larsson, ordförande för Välfärdspartiet, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden. På partiets hemsida finns en annan version av samma debattartikel.

Det går inte att missa Morgans Larssons poäng: Han känner sig missförstådd.

Debattartiklarna avslutas med: ” Efter budgetbeslutet i september 2013 har vi i Välfärdspartiet tagit initiativ till olika kontakter och kan här meddela att tillräckligt med pengar kommer att avsättas och att vi redan i år kan börja förberedelserna för att bygga ett nytt Gläntan.”

Vad bra!

Tills vi få veta mer håller vi oss till fakta.

I september avgjorde Välfärdspartiet med sina två mandat striden om Gläntan. Morgan Larsson ville stänga Gläntan. I en reservation vid decembermötet i socialnämnden förtydligar han sin inställning:

Punkt 4 på föredragningslistan – Detaljbudget 2014:

Denna reservation avser bara texten i underlaget för beslut.

Det förekommer i texten på sidan 2 att det på en plats står ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare” och på en annan plats i texten på samma sida står det ”Gläntans äldreboende stängs.”

För att vara tydlig är det min mening att korrekt text skall vara ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare”.

Morgan Larsson, Ledamot i Socialnämnden, Välfärdspartiet”

Inom loppet av några år har det skett om- och tillbyggnad vid tre av de fem äldreboendena på Niklasberg. Eken, Linden och Björken är klara, Gläntan och Solbacken återstår.

Kommunens boendeplan, antagen av kommunfullmäktige 2011 såg ett behov för om- och tillbyggnad av Gläntan och Solbacken under åren 2013-2016 och förutspådde även behovet av ett helt nytt äldreboende med cirka 40 platser.

Nu under januari-februari hanterar socialnämnden en reviderad boendeplan. Troligen betonas att det fortfarande är nödvändigt att om- och tillbygga Gläntan (2016) och Solbacken (därefter) men att det möjligen går att avstå från planen att bygga nytt.

Vad talar vi om? Investeringar för två äldreboenden, allt mellan 45 och 90 miljoner kronor vardera. Ökade hyror för socialnämnden för att betala investeringen, någonstans kring 5, 6 miljoner kronor varje år. Ökade driftskostnader för socialnämnden (om det tillkommer nya platser vid renoveringen), någonstans kring eller kanske strax under 10 miljoner kronor, två gånger. Plus att socialförvaltningen måste rekrytera en komplett ny uppsättning personal för Gläntan. Idag avvecklas hela personalen från Gläntan i enlighet med Morgan Larssons beslut att stänga Gläntan ”tills vidare”.

Det vi undrar över är: Har Morgan Larsson råkat ut för en språklig sammanblandning mellan uttrycken ”tills vidare” och ”tillfällig”? I arbetslivet brukar fasta anställningar betecknas som ”tills vidare” anställningar, tidsbegränsade anställningar är tillfälliga anställningar.

Det vi också undrar över är vem som kommer att medverka när Morgan Larsson tar fram ett ”nytt” Gläntan? Vi har velat ha en om- och tillbyggnad av Gläntan, men vi förlorade vid omröstningen.

Kommer vi att ha Morgan Larsson på vår sida när vi gör nya försök att få den borgerliga kommunledningen att inse behovet av fortsatt utveckling av våra äldreboenden, nu – eller så snart som möjligt?

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv