Birger Sjöberggymnasiet

Kunskapsförbundet är väl förberett

Kunskapsförbundet Väst sjösattes 2013 – det har tagit tid att komma fram till rätt svar på otaliga frågor. Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg är samlade i ett gemensamt förbund. Friskolornas konkurrens har hela tiden funnits och kommer att finnas också framöver. Flera skolor med enskild huvudman berörs inte av den pågående debatten kring bolagens vinster i välfärden.

På tisdag informeras direktionen hur den preliminära antagningen ser ut. Uppgifterna kommer att vara mycket svävande. Tittar man på redovisningen som antagningskansliet i Fyrbodal presenterade idag, så är 2827 sökande registrerade med sina förstahandsval. Inte mindre än 968 elever är med höstbetyget från årskurs 9 ”obehöriga”. Det låter illa, men när slutbetygen är satta till sommaren, har antalet obehöriga blivit mycket mindre. Somliga använder sig också av möjligheten att göra omval. Dock borde en fråga få ett svar på tisdag: Stiger andelen sökande till utbildningar som Kunskapsförbundet erbjuder? Kanske även: vilka utbildningar får en ökning av antalet sökande, vilka förlorar? Det spelar stor roll för planeringen. Att erbjuda bästa utbildningskvalitet med det ekonomiska utrymme som medlemskommunerna ställer till förfogande är målsättningen för direktionens politiker.

Vill någon skaffa sig en god uppfattning hur långt förbundet har kommit under de fem första åren, rekommenderas att läsa ”Årsredovisningen 2017”.

Ingen rast och ingen ro, kan man säga om skolornas situation. Utbildningspolitiska frågor är centrala frågor i valrörelsen 2018. Redan nu finns flera förslag som inom kort (och innan valdagen i september) avgörs i riksdagen.

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program” – detta förslag har lämnats på lagrådsremiss, återkommer till riksdagen och skall träda i kraft hösten 2019 om riksdagen ger bifall.

Det andra förslaget som har gått till lagrådet har rubriken ”En gymnasieutbildning för alla”. Delar av lagstiftningspaketet föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och andra delar den 1 juli 2019.

Från Skolverket kom idag en skrift som kan vara hemläxan för utbildningspolitiker: ”Från gymnasieskola till högskola – en registerstudie”. Det måste vara av stort intresse av få veta om värdet av gymnasieutbildningen. Visserligen finns det en hel värld också utanför högskolan, men flertalet elever söker från grundskolan till högskoleförberedande utbildningar.

Vård- och omsorgsutbildning i Vänersborg

Den 10 januari stod det på vår hemsida: ”När frågan togs upp första gången strax innan årsskiftet förklarade Vänsterpartiets ledamot från Vänersborg att koncentration av Vård- och omsorg till Nils Ericsonsgymnasiet kan godtas under förutsättning att eleverna i Vänersborg läsåret 2018/19 får slutföra sin utbildning i Vänersborg. I februari skall direktionen få veta hur konsekvensanalysen formuleras.”

Det var en ensam röst, flertalet ledamöter och förbundsdirektören invände direkt. Antingen eller, annars försvinner den avsedda effekten, inget annat var att tänka på.
Nästa vecka sammanträder direktionen. Hela beslutet anstår till februari enligt planen. Men redan nu finns ett förslag som ger ett annat tydligt besked. Tack så mycket!

En gång till – musikutbildning i Vänersborg

En gång till – musikutbildning i Vänersborg

Insändare i den lokala tidningen präglas tyvärr inte alltid av insikt och förståelse av bakgrund och sammanhang. Men visst är det bra med insändare, glödhet övertygelse går hand i hand med goda råd och tips hur ”allt” kan bli bättre. Och många gånger pekas målsättningar ut som är svåra att säga emot.

Musiklivet skall blomstra i Vänersborg! Det ska finnas en grundläggande musikutbildning för våra ungdomar på hemmaplan. Hur skulle man kunna invända mot detta? Det är bara ett problem: Eleverna måste välja utbildningen! Och det råder valfrihet – för elever och för deras föräldrar.

Ta en titt på slutintagningen till gymnasieskolans årskurs 1 i Fyrbodals kommuner hösten 2016. Där syns hur många elever som blev antagna till Estetiska programmets musikinriktning (EsMu). Utbildningen finns vid kommunala gymnasieskolor och vid friskolor. Här är siffrorna för antagna elever – ingen behörig elev avvisades, däremot fanns sökande som inte var behöriga och därför inte har erbjudits plats.

Bengtsfors 8

Trollhättan, Kunskapsförbundet, Magnus Åbergsgymnasiet 9

Mellerud 3

Trollhättan, Ljud & Bildskolan, 9

Uddevalla, Plusgymnasiet, 9

Uddevalla, Uddevalla Gymnasieskola, Akademi Sinclair, 28

Endast i Uddevalla kan man vara nöjd, där finns en full klass. På skolan samlar man fler inriktningar för det Estetiska programmet, och det är fina siffor för årets antagning: Bild och formgivning 16, Dans 24, Estetik och media 11, Musik 28 och Tester 12.

Av statistiken kan man inte läsa ut var de fem elever från Vänersborg, som sökte EsMu i Vänersborg, blev slutligen antagna. När beslutet kom att hösten 2016 inte startar i Vänersborg erbjöds alla att söka samma utbildning i annan skola eller annan utbildning.

Ett alternativ kunde ha varit Estetiska programmet, Musik, särskild variant (spetsutbildning), men då måste man klara av att ta sig genom särskilda intagningsprov. Utbildningen finns vid Kunskapsförbundet, den finns i Vänersborg och vid Birger Sjöberggymnasiet. 17 elever är antagna, fler än någonsin förut.

Vad många har gett uttryck för i sina insändare och debattinlägg är säkerligen beaktansvärt, men då gäller det att få ungdomar i årskurs 9 att sätta Es-Mu först bland flera alternativ på ansökningsblanketten inför höstterminen 2017 – och att se till att alla klarar av behörighetskraven. Det estetiska programmet i hela riket lider fortfarande av den osäkerheten som uppstod när programmet för något år sedan först fördes över till kategorin ”yrkesförberedande” för att senare föras tillbaka till ”högskoleförberedande”. Tidigare samlade det Estetiska programmet elever med intresse för inriktningar bild, dans, musik och teater, men långt ifrån alla, inte ens hälften, fortsatte senare med vidareutbildning i samma genre. Vid alla utvärderingar visade sig dock att det knappast fanns mer än någon enstaka elev som ångrade sitt programval, det hade varit en bra tid med gott om tid för deras specialintresse samtidigt som behörigheten var klar för annan inriktning vid eftergymnasial utbildning.

Vad som hände när det ”gick snett” i våras dokumenterade vi tidigare.

Vad man behöver veta om det Estetiska programmet för att hjälpa till att rekrytera tillräckligt många sökande till skolåret 2017/2018, kan man hämta hos Skolverket här och här eller också på Birger Sjöberggymnasiets hemsida.

Estetiska programmet med musik inte längre i Vänersborg?

Det började med att det Estetiska programmet blev ifrågasatt – tillhör utbildningen verkligen gruppen studieförberedande program på gymnasieskolan? Sedan gick utvecklingen snabbt, rätta uttrycket tycks vara att programmet avvecklas.  I alla fall när man betraktar skolorna inom Kunskapsförbundet. Dock erbjuds utbildningen med flera inriktningar i Uddevalla och även vid en friskola i Trollhättan.

Många elever i grundskolan bollar med ett antal tänkbara utbildningsalternativ. I slutändan måste var och en bestämma sig vilket program som skall stå som förstahandsval högst uppe på ansökningsblanketten. I det skedet förlorar det Estetiska programmet, några elever tvekar om utbildningen verkligen ger den rätta och kompletta behörigheten framöver, andra vacklar om det egna intresset är tillräckligt stort för rätt så många kurser med den estetiska inriktningen under tre år framöver.

Från Vänersborg och Birger Sjöberggymnasiet försvann inriktningen bild, nu är den inte heller kvar i Trollhättan på Magnus Åbergsgymnasiet. Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan och Ljud & Bildskolan på samma ort erbjuder inriktningar som bild och formgivning, estetik och media, även teater. Från Vänersborg försvann också inriktningen dans, nu måste eleverna söka sig till Uddevalla.

Längst höll sig inriktningen musik kvar, i Vänersborg och Trollhättan. Inte nu längre, i förra veckan beslutade Kunskapsförbundets direktion att Es-Mu endast startar vid Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016 och inte längre vid Birger Sjöberggymnasiet. Kvar finns dock i Vänersborg utbildningen Es-Musik, särskild variant (spetsutbildning). ”Orkestermusikerutbildningen” attraherar fler och fler sökande som måste genomgå ett tufft antagningsprov och det tycks inte skrämma en växande skara. Denna utbildning berörs inte av direktionens beslut.

De sista dagarna har det kommit många protester när beskedet blev känt. För att undvika att det sprids felaktiga rykten lägger vi ut flera underlag som fanns inför beslutet och även protokollet och omröstningslistan samt en reservation från Vänsterpartiets ledamot.

Förvaltningens beslutsförslag – i utskicket inför sammanträdet 2016-04-26

Presentationen vid sammanträdet

Protokollet från sammanträdet

Reservationen och omröstningslistan

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv