Arena Vänersborg

1 2 3 10

Politiken – veckan har minst sex dagar

På lördag öppnas foajén i Arenan för alla som vill fira att det är 374 år sedan Vänersborg fick stadsrättigheter. Politiker från alla nio partier har blivit tilldelade var sina pass om tjugo minuter – välkommen till politikersoffan. Vill du träffa Marianne Ramm och Stefan Kärvling ”på soffan” gäller det att hänga på låset. Vänsterpartiet först! Alltså, 10.00 – 10.20.

Marianne och Stefan, säkerligen ytterligare en handfull förtroendevalda från Vänsterpartiet, dröjer sig säkert också kvar efter den tilldelade korta stunden. Någonstans i vimlet ….

Marianne Ramm förde partiets talan i onsdags, när vi försökte få till stånd en återremiss i ärendet om nedläggningen av återstående servicehus. När våra medlemmar uppmanade oss att stanna till, att tydligare betänka konsekvenserna och att efterlysa bättre alternativ axlade vi uppdraget i fullmäktige. Vi lyckades dock inte, en majoritet biföll den nya planen och nu kommer avvecklingen att påbörjas omgående.

Lokaltidningen TTELA berättade idag om ärendet under rubriken ”Nu börjar stängningen av serviceboenden” – en liknande längre version fanns redan i torsdags i tidningens nätupplaga med rubriken ”Oenighet om serviceboenden”.

Tänkt om – Marianne Ramm (V) började med att peka på att hon och partiets andra representant i socialnämnden och kommunstyrelsen, Lutz Rininsland, varit delaktiga i besluten om avveckling.

– Efter det har vi haft möjlighet att diskutera och samtala med våra medlemmar. Och vi har tänkt om.

Det var hon som yrkade på återremissen för att göra en konsekvensbeskrivning av vad avvecklingen skulle innebära. En utvärdering av den tidigare nedläggningen av Kastanjen och Runnarebo skulle också ingå.” 

”Lutz Rininsland konstaterade att socialnämnden är pressad ekonomiskt och att resurserna behöver fördelas. Samtidigt pekade han på att hemtjänstens kostnader kommer att öka om serviceboenden läggs ner. Dessutom finns det förlag från statligt håll som ytterligare kan öka kostnaderna för hemtjänsten, menar han.

– Vi saknar en konsekvensutredning. Är det inte så att vi inte helt har tänkt igenom konsekvenserna för de människor det berör, sa han.” 

”Men det räckte inte för en återremiss eftersom S, C, MP, M, KD och L tillsammans har 37 röster. Slutresultatet av fullmäktiges beslut blev alltså att avvecklingen av Pionen och Ringhem startar i början av det här året.”

I TTELA kunde man i torsdags läsa en debattartikel från Stefan Kärvling (V): ”Skolpersonalen måste få riktiga förutsättningar”.

Debattartikeln hade samband med ett ärende som fullmäktige behandlade dagen före. TTELA berättar idag under rubriken ”Skolpersonalens villkor kartläggs” att samtliga ledamöter biföll Vänsterpartiets motion. Nu ska vi också se till att goda tankar omsätts i handling, Vänersborg måste ta sig i kragen för att ge skolan förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

Samma tankar framfördes också i torsdags när kommunens budgetberedning sammanträffade med presidierna från barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. Hur budgetåret 2017 slutade, hur det ser ut nu i början av år 2018 och vilka tankar och utmaningar som finns för de kommande åren var punkterna på detta heldagsmöte. Hur det såg ut 2017 framgår också av ett ärende som finns nästa vecka i kommunstyrelsen: ”Information om preliminär bokslutsrapport 2017”. Ett citat från underlaget: ”​Årets resultat uppgår till 76 mkr vilket är 53 mkr bättre än budget. Resultatet är 14 mkr bättre än prognosen i augusti och 17 mkr bättre än bokslut 2016.”

Ingen bör dock komma på tanken att nu är det fritt fram. Budgetarbetet kommer att visa att verksamhetens behov (utmaningar är det ordet som nuförtiden används!) måste balanseras mot att det i själva verket finns minskat utrymme.

Vi får se var det landar! Närmast lägger partierna sina kort på bordet, när kommunstyrelsen den 28 februari beslutar vilka ramar nämnderna har att planera utifrån under våren för 2019 och framåt.

Sista ordet: Det händer inte ofta att kommunens födelsedagstårta tar slut. Men då var festen alltid i kommunhuset mitt i stan. Den som i isande kyla och genom snön har tagit sig till Arenan kanske vill ta sig en extra bit? Tja, det finns ju andra som aldrig äter tårta på en förmiddag och somliga som aldrig äter tårta! Man kan ha trevligt i vimlet ändå! Välkomna!

37? Nix, 374 ska det vara! 

 

 

Kommunfullmäktige onsdag och medlemsmöte torsdag

Kommunfullmäktige i juni blir en spännande tillställning. Minoritetsledningen med S, C och MP lägger fram sitt första budgetförslag. Tar man en titt tillbaka, t ex till debatten för ett år sedan eller i partiernas valbroschyrer, så undrar man hur en kompromiss ser ut. Vem fick ge sig, vem fick genom sin vilja?

Men först kommer ett lugnt majmöte i kommunhusets sessionssal, onsdag 20 maj. På föredragningslistan finns inte några särskilt kontroversiella frågor. Frågetecken dock kring Blåplans-ärenden: I sista stund kom man på att Miljönämnden borde tillfrågas om synpunkter. Nu finns beskedet, nämnden har invändningar mot det liggande förslaget.

Vänsterpartiet tar plats i alla nämnder och med sex ledamöter i fullmäktige har vi en mycket aktiv grupp. I kommunhusets korridorer återfinns vi dock inte. Där förekommer mycket snack och inte sällan avgörs där hur beslutsförslagen skall utformas. Vet man inte får man fråga. Det gör vi, i fullmäktigesalen, i offentligheten, nu med en interpellation och tre frågor:

Hur tänker den nya nämnden hantera Arena Vänersborg?

Var gär gränsen mellan ”politik” och förvaltning?

Nu står den där den står

Tålamod är en dygd – temadag bostadsförsörjning

 Dagen efter kommunfullmäktige, torsdag 21 maj, har Vänsterpartiet medlemsmöte. Som alltid med start 18:00 i vår egen lokal på Kronogatan 31. Vi försöker bilda oss en uppfattning om hur det egentligen går med projektet Torpa. Det finns tydliga tecken på att området behöver mer uppmärksamhet än kommunen hittills har velat ge. Medlemsmötet skall också yttra sig om Vänsterpartiets framtida distriktsindelning i Västra Götaland. Förändringar i valkretsindelningen föranleder förändringar för partiet: Vilka kommuner skall ingå i vilket distrikt och när skall förändringar ske, innan valet 2018 eller först därefter? 

Förberedelse en del av uppdraget

Skillnaden är inte så stor men ändå. Att representera ett parti i någon nämnd eller styrelse är ett uppdrag som den enskilda får av sitt parti. I fullmäktige har varje ledamot däremot ett direkt uppdrag som väljarna gav på valdagen och som i regel gäller hela mandatperioden.

Vänsterpartiet har denna mandatperiod åtta ledamöter och fyra ersättare. Alla tolv är kvar sedan valet 2010. Samtliga brukar finnas på plats, ”platsen är tom” gäller inte för Vänsterpartiet när man bläddrar i ”deltagarlistan” i kommunfullmäktiges protokoll.

Att känna förtroende och att visa ansvar är viktigt för fritidspolitiker. Därför var partigruppens inställning klar: Alla ska få en god möjlighet att förbereda sig inför ett möte, alla ska ha tillfälle att skaffa sig överblick över samtliga ärenden och samtidigt läsa sig in på djupet i ett mindre antal frågor.

Vi följer ärenden så snart dessa dyker upp på arbetsutskottets lista. Sedan är kommunstyrelsen oftast två veckor innan fullmäktige och senast då får hela fullmäktigegruppen besked om vilka frågor som transporteras vidare till fullmäktige i slutet på månaden. Vid gruppens möte en vecka innan fullmäktige går vi genom alla ärenden, fördelar arbetsuppgifter och stämmer av vem eller vilka som ska förbereda ett anförande, om vi ska framföra något avvikande yrkande, om vi vill begära omröstning i någon fråga och om det behövs förbereda reservationstexter.

Idag har kommunfullmäktiges ärendelista för den 23 april (efter påsk) inte kommit ut än, men vi vet redan vilka punkter vi behöver ägna oss åt när vi har gruppmötet nästa vecka.

Här de viktigaste:

Årsbokslut 2013 och revisionsberättelse för år 2013

Revisorerna tar bladet från munnen och talar klartext. Här finns deras syn på kommunens kontakter med Bert Karlsson angående Ursand Camping. Revisorerna kritiserar bristande ärendehantering i byggnadsnämnden och byggförvaltningen. Revisorerna berör åter kvarstående frågetecken kring finansieringen av fibernätet. Och slutligen får barn- och ungdomsnämnden veta på vilka punkter man borde koncentrera sig och vad som egentligen borde finnas med i nämndens årsredovisning.

Ett bra tillfälle att belysa några obesvarade frågor i fullmäktiges offentlighet. Revisorernas enskilda rapporter behandlas ju normalt endast vid slutna nämndssammanträden.

Men det finns mer på dagordningen:

Översvämningsprogrammet för Vänersborg (samt en reservation)

Yttrandet över utredning rörande Arena Vänersborg (reservation)

Nog för en givande afton i kommunhusets sessionssal onsdag 23 april. Och tillräckligt mycket att prata om vid Vänsterpartiets gruppmöte tisdag 15 april. Det är för oss en självklarhet att vara öppen för andra som intresserar sig för vårt lokala arbete. Vill man bidra med synpunkter så ska man sig känna välkommen, vi träffas klockan 18:00 i partiets lokal på Kronogatan 31.  

… noterar information och förklarar utredningen avslutad

Se där, sista ordet sagt om magplasket med Arena-fadäsen?

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen ett uppdrag: ”genomför utredningen i enlighet med motionerna”.  Uppdraget gick vidare till revisorerna Ernst & Young. När Vänersborgs kommun förlikade sig med WSP, fick E & Y beskedet ”varsågod, nu kan ni överlämna den färdiga utredningen”.

Utredningen togs emot, lästes och sattes på dagordningen för kommunstyrelsen för vidare transport till kommunfullmäktige 23 april. Utöver utredningen finns kommundirektörens tjänsteyttrande som avslutas med orden som ni redan har läst i rubriken till detta inlägg.

Det är två punkter som hindrar oss från att brista ut i applåder.                             

För det första (jämför med den ”röda” rutan i texten):

Motionen efterlyste om ”någon har orsakat Vänersborgs kommun skada”. Då gällde det i huvudsak frågan om skillnaden mellan det beviljade anslaget på 140 miljoner kronor och den faktiska kostnaden på närmare 300 miljoner. 160 miljoner spenderades utan att det någonsin fattades något protokollfört beslut om detta. Motionen syftade inte på tvistefrågorna som bollades mellan Vänersborgs kommun och WSP, där handlade det inte ens om en tiondel av 160 miljoner. Det är anmärkningsvärt att erbjuda denna tolkning, det är ett billigt försök att komma runt själva frågan som skulle utredas.

För det andra (jämför med den ”blåa” rutan i texten):

Ernst & Young tipsar om en mängd förbättringsförslag som ska göra det möjligt för Vänersborgs kommun, för politiker och tjänstemän, att hantera regelverket som det är tänkt att användas. Kommundirektören redovisar också på ett antal punkter att Vänersborgs kommun redan har ändrat eller kommer att ändra sitt sätt att arbeta.

Med respekt, detta är ett försök som inte duger …

Innan 2007, innan allt startade, var Vänersborgs kommun inget kommunalt U-land. Vänersborgs politiker och tjänstemännen i kommunhuset kände väl till regelverket, använde sig av regelverket och fattade beslut i enlighet med regelverket.

Sedan började det stegvis tummas på reglerna. I mängder av tidigare sekretessbelagda och nu offentliga dokument bekräftas att beslut fattades mot reglerna, fattades av icke-behöriga, redovisades inte för dem som var behöriga och skulle haft information. Det var det som hände! Och det var det vi trodde skulle komma fram i en utredning. Men nej, så blev det inte.

Och slutligen: S Anders Larsson och Lars-Göran Ljunggren hördes inte ens av Ernst & Young.  Man kan visst också uttrycka detta på fint sätt:

Inom ramen för utredningen har följande personer tillfrågats att delta i intervjuer men avböjt:

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden 2006 till oktober 2009.

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden oktober 2009 till juni 2010.

• Ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2006 till 2010.

Vi vill se framåt, vi vill medverka till en lösning för det som belastar Vänersborg ekonomiskt idag och mer än tjugo år till om vi inte gör någonting. Varje år går mellan 25 och 30 miljoner till arenan, mer än dubbelt så mycket som fullmäktige räknade med vid beslutet, det borde kunna kallas för ”skada”.

Vänersborgs nyvalda kommunfullmäktige måste 2015 komma fram till svar på några frågor:

  • Finns det tänkbara alternativa användningsmöjligheter för Arenan i syfte att minimera den ekonomiska belastningen?
  • Finns det en möjlighet att hitta privata entreprenörer som är villiga att bedriva verksamhet i Arenan?
  • Finns det någon som vill dela ansvaret att driva Arenan med kommunen?

Vänsterpartiet beklagar att utredningen avslutas med ett icke-beslut av kommunfullmäktige som smakar trist. Vänsterpartiet vill inte stanna med det, vi vill gå framåt och göra något åt kommunens gökunge.

(V)ikileaks levererar Arena Vänersborg takrasutredningen plus lite till

Radio Väst har idag uppmärksammat innehållet i takrasutredningen som belades med sekretess när den landade i kommunens diariet för nästan ett år sedan.

Vill ni också läsa utredningen?      Tackar vänsterpartiet Vänersborg som frågar

Och om ni vill läsa mera om Arena Vänersborgs problem bjuder (V)ikileaks på följande

Det verkar som om Arena Vänersborg kommer att kosta några kronor till och kom ihåg att ledande politiker inom S, C, M, FP och KD genomförde valrörelsen i Vänersborg 2010 med kännedom om många av Arena Vänersborgs brister medan alla andra fick ingenting veta om den verkliga omfattning av skandalen.

Detta faktum till trots lyckades vänsterpartiet i Vänersborg att få 15% av väljarstödet och vi lovar er att vi kommer att fortsätta att lyfta på locket.

Vad vill Vänsterpartiet i Vänersborg? Vi vill prata väl om kommunen

Vad konstigt det blev!

Utbildningsdepartementet hade skickat en regeringsremiss till Vänersborgs kommun – ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning”

I utredningen ingick ett avsnitt som behandlade riksrekryterande utbildning i gymnasiesärskolan där utredaren konstaterade 

För gymnasiesärskolan saknas den typ av bestämmelser om riksrekryterande utbildning som finns för gymnasieskolan, vilket måste vara ett förbiseende. En elev i gymnasiesärskolan som har förutsättningarna och intresset ska enligt min uppfattning ha motsvarande möjligheter som elever i gymnasieskolan att studera vid en riksrekryterande utbildning. Handikappidrotten är t.ex. numera väl etablerad. Vid Paralympics sommaren 2012 kommer idrottare med utvecklingsstörning vara företrädda. Det är svårt att motivera att då inte som inom gymnasieskolan kunna erbjuda en riksidrottsutbildning för idrottare på elitnivå. Jag föreslår att riksrekryterande utbildning införs för gymnasiesärskolan motsvarande dem för gymnasieskolan, för t.ex. yrkesinriktad utbildning, estetiskt inriktad utbildning och idrottsutbildning. Den riksrekryterande utbildningen ska få avvika från vad som annars gäller för nationella program i gymnasiesärskolan i fråga om struktur, innehåll och mål för utbildningen.

Spontant gick våra tankar till det som framhölls när beslutet fattades i kommunfullmäktige om att satsa 140 miljoner kronor på en Arena Vänersborg. En Arena Vänersborg skulle vara en satsning som tillgodosåg de handikappades behov. Nu kostade satsningen förvisso någon krona mer än de 140 miljoner som var avsatta men det handikappvänliga tänk måste ändå kvarstå eller hur? TTELA skrev den 26 maj 2010 att Vänersborgs kommun gör en storsatsning på handikappidrott i Arena Vänersborg.”  Kommunen hade precis värvat Peter Ojala  för att under två år arrangera aktiviteter i arenan för människor med funktionshinder. Kommunen har med stolthet nyligen slagit sig för bröstet på SERNs årsmötet i Italien och passade även på att presentera Peter Ojala i det sammanhang. Läs mer om SERNs årsmötet i kommundirektören Ove Thörnkvists krönika – Vi är en serviceorganisation…

Med tanke på allt det fina som görs i Vänersborg för både idrott och de handikappade så kunde vi väl räkna med några välvalda ord som ett svar på utbildningsdepartementets remiss….

Och vad framförde kommunstyrelsens arbetsutskott i frågan? Den 18 april beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att inte avge yttrande över betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning”. Detta trots att vänsterpartiet försökte påtala att här höll kommunen på att missa en möjlighet att lyfta fram det positiva i remissen angående satsning på handikappidrott.

SERN och utrikesresor i all ära men i detta fall känns det att det borde ha varit mer fokus på att formulera några meningar som svar på regeringsremissen.

Nåväl, vi fick nöja oss med en reservation från James Bucci

Reservation i ärende 8 – Yttrande över betänkandet Den framtida gymnasiesärskolan

Jag blev mycket förvånad att Vänersborgs kommun valde att inte yttra sig över utbildningsdepartementets betänkandet särskilt med tanke på kommunens profilering i idrotts- samt handikappsfrågor. Jag tycker att kommunens satsningar på projekt som Arena Vänersborg samt Peter Ojalas arbete med handikappidrott borde åtminstone ha lett till någon form av positiva kommentarer från kommunen till avsnittet ”Riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan (avsnitt 7.1)” där utredningen föreslår att riksrekryterande utbildning införs för gymnasiesärskolan för t.ex. Idrottsutbildning. Jag anser att kommunen kunde ha instämt i utredningens tankar på denna punkt och hade med gott samvete även kunnat slå sig lite på bröstet.

Jag beklagar försummelsen av denna möjlighet att utandas kommunal positivism.

 
Det tröstlösa med reservationen är förstås att den  kommer aldrig till utbildningsdepartementet och detta på grund av att majoriteten i arbetsutskottet beslutade att inte yttra sig.
 
Così è la vita – som dom säger i Italien

Dags för åklagaren att förhöra arena politikerna

Texten ovan går att klicka på för att göra tillräcklig stor så att även åklagaren borde bli intresserad av vad som står där.

Ni minns väl förhören som hade hållits i arena förundersökningen – förhören som inte hölls med en enda politiker, inte ens projektansvarige Stig Anders Larsson. Varför måste anses som en mycket berättigad fråga, särskilt när vissa av förhören pekade onekligen åt ett visst politiskt håll.

Nu byggs trycket på av WSPs senaste yttrande i tvistemålet med Vänersborgs kommun i tingsrätten i Göteborg. Yttrandet är källan till texten i bilden och den som vill kan få läsa resten – Vänsterpartiet Vänersborg bjuder

Sedan kan vi rapportera att revisorn Peter Lénberg har begärt ut sekretessbelagda arena handlingar. Samma handlingar som Vänsterpartiet Vänersborg har försökt att få ta del av men blivit nekad.

Förra mandatperiod har vänsterpartiet inte haft en revisor med i revisorsnämnden. I valet fördubblade vi våra platser i fullmäktige och därför fick vi denna mandatperiod tillsätta en revisor. Vi frågade Peter Lénberg om han kunde tänka sig uppdraget som revisor och han sade ja.

Lagen ger revisorerna rätt till handlingar med sekretess på då det ingår i ett revisorsuppdrag att få granska allt. Att sekretessen överförs till den granskande revisorn är en självklarhet som är också reglerad i lagen. Tystnadsplikten får dock brytas under en omständighet och det är vid misstanke om brott.

I en hederlig kommun tror vi att en revisor inte behöver anmäla några brottsmisstankar då man skulle ta för givet att eventuella brottsmisstankar som eventuellt framkom i sekretessbelagda handlingar hade redan blivit polisanmälda. I en hederlig kommun hade takras utredningen aldrig blivit stämplad med sekretess. Örebros kommun fick uppleva ett takras på en ishall, den utreddes och utredningen offentligjordes samtidigt som kommunen stämde NCC – Örebros kommun verkar vara en hederlig kommun

Är Vänersborg en hederlig kommun?

 

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

(V)ikileaks kan bekräfta att Arena Vänersborgs tak är felkonstruerad

Länsförsäkringar och Vänersborgs kommun är överens om att taket på Arena Vänersborg är felkonstruerad. Vänsterpartiet Vänersborg måste aprilskämta 

 Vänsterpartiet Vänersborg har tydligen varit på rätt spår sedan takraset. Innebörden av Länsförsäkringars brev är att gökungen käkade upp de 4,6 miljoner kronor som takraset kostade att åtgärda. Klart att det inte finns mycket pengar över för småskolorna när man har en hungrig gökunge att handskas med. Läs mera om skolfrågan på Stefan Kärvlings blogg

Inte konstigt att ett slutbevis kan ej utfärdas då gökungen är ännu inte fullvuxen trots sina 286 miljoner kronor. Inget slutbevis och många brister kvar

Och förresten tänk på följande –

  • kommunens brev till Länsförsäkringar finns inte  i diariet
  • om kommunen och Länsförsäkringar är överens finns det ingen anledning att ha kvar sekretess på takrasutredningen

 

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

 

Ifjol var det takbrak, i år är det uppåt väggarna

Den 20 februari 2010 rasade taket in på Arena Vänersborg. COWI AB fick ett uppdrag att utreda. Uppdraget diariefördes den 15 mars 2010. Utredningen diariefördes den 7 juni 2010 och blev stämplad med sekretess som fortfarande gäller. Det faktum att utredningen blev klar redan omkring den 20 april och gick till kommunens Arena-advokat utan att gå vägen om kommunens diarium är föremål för både JO och polisutredning. Och ja, polis och åklagare tar detta på allvar då det har hållits förhör även i den pågående förundersökning. Jag vill också vara med och leta takbågar

Den 10 mars 2011 fick COWI AB ett nytt uppdrag. Nu skall det utredas och tas fram en kostnadskalkyl för ombyggnad av väggar så de klarar verklig rörelse i yttertakskonstruktion.  Och nej det är inte ett tidigt aprilskämt – det är verkligen uppåt väggarna

Och om ni undrar vem som bär ansvar för detta kan ni börja med att läsa Stefan Kärvlings blogg. Det är han, vår partivän som sade nej till Arena Vänersborg, men som revisorerna och 40 fullmäktigeledamöter fann lika ansvarig för Arenaskandalen som S Anders Larsson

COWIs nya utredning kommer säkert att stämplas med sekretess den med eftersom de nya verkar gilla sekretess på Arenahandlingar i lika stor omfattning som de gamla.

Det är nog lika bra att Stefan Kärvling tar på sig ansvaret redan nu.

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Dags att fundera ett varv till?

I tisdags postades det en omprövningsbegäran till åklagare Sune Johansson. Vill ni veta mer om omprövning och överprövning rekommenderar vi  åklagarens hemsida

I vanlig ordning delar (V)ikileaks med sig men denna gång med ett förbehåll – jag lovar att rösta på vänsterpartiet Vänersborg

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

1 2 3 10
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv