Vänsterpartiet Vänersborgs yrkanden inför kommunfullmäktige 19 maj 2010

 

Kommunfullmäktige 2010-05-19

Vänsterpartiets yrkanden i ärende 4 – Fråga om ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning avseende barn- och ungdomsnämnden

När revisionsberättelsen kommer till punkten Arena Vänersborg, avstyrker kommunens revisorer att ansvarsfrihet beviljas barn- och ungdomsnämnden. Vänsterpartiet kommer fram till en annan slutsats och därmed andra yrkanden.

Vänsterpartiet yrkar

1. att S Anders Larsson, Andreas Vänerlöv och Marianne Karlsson inte beviljas ansvarsfrihet

Motivering för yrkandet är bland annat det som beskrivs i revisionsberättelsen för 2009. Dessa tre personer valdes som politiska representanter att tillsammans med några tjänstemän utgöra projektstyrelsen för Arena Vänersborg. Alla tre har brustit i sin avrapportering till nämnden. Projektstyrelsen har haft minst 24 protokollförda möten under perioden februari 2007 – oktober 2009 utan att något av dessa protokoll fördes vidare till nämnden. Nämndens beslut 2007-08-27 var att ”Projektstyrelsen rapporterar löpande till Barn- och ungdomsnämnden.”

2. att Stefan Kärvling och Monika Bredberg beviljas ansvarsfrihet

Motivering för yrkandet är att både Stefan Kärvling och Monika Bredberg vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2007-05-25 hade var sitt avslagsyrkande i ärendet Arena Vänersborg. När majoriteten röstade bort deras yrkanden, reserverade sig båda till förmån för sina avslagsyrkanden. Vänsterpartiet anser att deras agerande är fullt tillräckligt för att bli beviljade ansvarsfrihet. Vi hänvisar till boken ”Kommunallagen – kommentarer och praxis” framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting SKL. Där behandlas på sidan 411  Kommunallagen 9 kap 17 §. SKL:s jurister skriver: ”Om en minoritet har motsatt sig beslutet och reserverat sig, talar detta för att revisionsansvaret enbart riktas mot de förtroendevalda som ingått i majoriteten.” Ytterligare motivering för detta yrkande kan läsas i Stefan Kärvlings eget yttrande, ett yttrande som vänsterpartiet också ställer sig bakom.

Vänsterpartiets yrkanden i ärende 5 – Fråga om ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning avseende kommunstyrelsen

Längre fram i revisionsberättelsen för 2009 och fortfarande på punkten Arena Vänersborg framför kommunens revisorer kritik mot kommunstyrelsen och skriver: ”Kommunstyrelsen har varit allt för passiv och tillåtande i sin samordnande roll och inte haft en tillräcklig tillsyn och uppsikt över barn- och ungdomsnämnden avseende byggnationen av Arena Vänersborg.”

Med utgångspunkt i denna kritik yrkar Vänsterpartiet:

att Lars-Göran Ljunggren, Bo Carlsson och Gunnar Lidell inte beviljas ansvarsfrihet

Motivering för yrkandet är bland annat det som har framkommit i revisionsberättelsen för 2009 samt att dessa tre personer i egenskap av att vara kommunstyrelsens presidium omfattades av kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20 punkt 4 ”Barn- och ungdomsnämnden skall fortlöpande avrapportera projektet till kommunstyrelsens presidium.”

Det förekommer inte någon gång under 2008 eller 2009 en punkt på kallelserna för kommunstyrelsen som gäller information om kostnadsutvecklingen av projektet. Med information från ”Barn- och ungdomsnämnden” (som revisorerna skriver) menas information som gavs av S Anders Larsson vid fyra tillfällen, inte sex som det felaktigt står i revisionsberättelsen. Av kommunstyrelsens protokoll framgår endast att S Anders Larsson (som benämns en gång utredningssekreterare, två gånger utvecklingssekreterare och slutligen Ordförande i projektstyrelsen för Arena Vänersborg) ”avrapporterade arbetet med projektet Arena Vänersborg”. Ett politiskt ställningstagande från ledamöternas sida förutsätter ett ”beslutsärende”, inte någon muntlig information eller kortfattade svar på enskilda frågor som riktas till den föredragande.

Antingen har presidiet brustit i sitt ansvar genom att inte ha skaffat sig fortlöpande information från barn- och ungdomsnämnden eller så har presidiet brustit i sitt ansvar genom att inte föra vidare väsentliga förändringar i projektets utveckling som beslutsärenden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande har själv vid ett tillfälle och på en direkt fråga sagt ”ett beslut är ett beslut som gäller tills det fattas ett nytt beslut”. Eftersom ordförande äger dagordningen så vilar förstås ett stort ansvar på honom över vad som förs fram till beslut.

Ytterligare ett skäl att inte bevilja ansvarsfrihet för Lars-Göran Ljunggren är att han och eventuellt flera i presidiet redan våren 2007 hade bett om och fått information från ett antal byggföretag som ”räknade på projektet”. Enligt en artikel publicerat i TTELA 2009-09-30 lämnade PEAB våren 2007 en kalkyl på 230 miljoner kronor för det underlag som de hade blivit ombedda att räkna på. Lars-Göran Ljunggren borde ha fört sådan information vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan beslutet om Arena Vänersborg togs i fullmäktige 2007-06-20.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv