Klimatfrågan

Stoppa Preemraff i Lysekil innan det är för sent

Trots att klimathotet är akut och världens länder snabbt måste ställa om från fossil energi till förnybart tillåts Preem bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Det är dags att göra det mindre lönsamt att försämra klimatet, skriver Elin Segerlind, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.  

Preem har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Det gör att Preemraff i Lysekil kommer att klättra från tredje- till första plats på den föga hedervärda listan över enskilt största utsläpparna i Sverige. Utbyggnationen ger dubbelt så höga koldioxidutsläpp jämfört med tidigare och de boende i området kan också räkna med ökade luftföroreningar som följd.

Utbyggnaden är inte enbart ett steg i fel riktning när det gäller Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle, den påverkar även andra länders omställning. Förra året hade Sverige ett överskott på 2,5 miljarder liter bensin och diesel. Fossila bränslen har länge varit en stor exportvara och står för en större del av den svenska exporten än vad skog- och stålindustrierna gör. Så istället för att vara med och minska utsläppen globalt skickar Sverige signaler om att stora fossila investeringar fortsatt är acceptabelt och bidrar därmed till att andra länder kan fortsätta med sina utsläpp. Det påverkar i förlängningen så klart även oss.

Beslutet om att tillåta denna stora utsläppskälla sker bara året efter att Sverige i riksdagen, med stöd av bland andra Vänsterpartiet, antagit en ny klimatlag. Därutöver har regeringen antagit ambitionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Att bygga ut ett av dessa raffinaderier ytterligare går helt emot den klimatlag Sverige nyligen antagit. I lagen, som regeringen klubbade igenom med stöd av bland andra Vänsterpartiet, sätts målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Som ett led i detta driver Vänsterpartiet på för ett snabbt förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar. Ett krav vi inte är ensamma om, även branschen själva vill se tydliga direktiv om vilken teknik de ska satsa på i omställningen.

Trots detta har Preem fått tillåtelse att bygga ut sin verksamhet. Och planerna är långsiktiga: Bygget beräknas vara klart först 2023. Att sen hämta tillbaka de 15 miljarder kronor som investeringen kostar kommer att ta ytterligare många år. Preems vd Peter Abrahamsson säger visserligen att utbyggnaden är ett sätt att möta omvärldens krav på att tillverka fler miljöanpassade bränslen än vad som görs idag. Men det är framför allt ett sätt att få det att låta som företaget gör en betydande miljöinsats. Med de ökade utsläppen från raffinaderiet och den ökade användningen av produkten spelar det ingen roll hur mycket de förbättrar produkten, den kommer aldrig bli miljövänlig.

FN:s klimatrapport IPCC visar tydligt att vi omedelbart måste ändra inriktning för att temperaturökningen inte ska överstiga 1,5 grader. Det kommer inte att bli lätt och det blir inte lättare av att vi fortsätter håller fast vid fossila energikällor. Det är med denna kunskap i ryggen som vi måste betrakta utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Ska vi nå målet om ett fossilfritt Sverige borde Preem snarare avveckla sin fossila verksamhet än att bygga ut.

Vi välkomnar att därför att Naturskyddsföreningen nu lämnat in överklagan till Mark- och miljööverdomstolen, då de bedömer att utbyggnation inte är förenligt med vår nya klimatlag. Vi menar också att EU:s handelssystem med utsläppsrätter behöver vässas ytterligare för att styra om företagen till att bidra till klimatomställningen. Därutöver krävs nationella styrmedel: Vi behöver förbjuda nybilsförsäljning av fossilt drivna bilar senast 2025, inrätta en grön investeringsbank för klimatet, göra det billigare och enklare att resa kollektivt och förbjuda all fossil energiutvinning i Sverige. Det är viktiga steg i riktning mot att Sverige tar ansvar för vår klimatpåverkan. Att ett enskilt bolag samtidigt ska kunna fördubbla sina utsläpp är lika orimligt som ohållbart. Det är dags att stoppa fossila Preemraff innan det är för sent.

Elin Segerlind, riksdagsledamot (V) och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Dela den här sidan:

Kopiera länk